Hotărârea nr. 59/2018

HCLS3 nr. 59 din 16.02.2018 privind auditarea societ la care Sect 3 al Mun Bucuresti este asociat unic-majoritar


Muwrnpftn m îcuresti

COWSlLiUL LOCAL TEOTOR 3

HOTĂRÂRE

privind auditarea societăților Ia care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.H9923/PS3/27.12.2017 a grupului de consilieri locali USR din cadrul Consiliului Local Sector 3;

-    Raportul de specialitate nr. 1274/04.01.2018 al Serviciului Audit Public Intern pentru Primăria Sectorului 3 și Instituții Subordonate CLS3;

-    Raportul de specialitate nr. 20966/08.02.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa grupului de consilieri locali USR din cadrul Consiliului Local Sector 3, de înaintare a proiectului de hotărâre, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 119923/PS3/27.12.2017;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art 47 și art. 51 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 160 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei pentru studii, prognoze econimico-sociale, buget, finanțe;

P'jnnrtiil    rlp nrlmirnctrati a nnKlieS lMr’Cilq inrirlir*^ pnararp?

ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


5    7

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contractarea de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar a serviciilor de audit financiar a activității anuale a acestora.

Art.2. Analiza și verificările vor cuprinde dar nu se vor limita la:

a)    Verificarea situațiilor financiar contabile întocmite conform O.M.F. nr.

1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si

9    9    5

Legii contabilității nr. 82/1991;

b)    Verificarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari întocmiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor și aprobați de Consiliul Local al Sectorului

c) Verificarea respectării Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere direct, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Auditorul extern trebuie să aibă experiență în auditarea de societăți cu cifra de afaceri similară sau mai mare decât a societății auditate.

Art.4. Până la data de 31 martie a fiecărui an, rapoartele de audit întocmite pentru anul anterior vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Sector 3 precum și pe paginile de internet ale societăților menționate la art. 1.

Art. 5. Societățile prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRJMARJA SECTORULUI 3 DIRECȚIA COMUNICARE ■

. SERVICIU CONSOJERE SI ÎNDRUMARE UVTSARE / IEȘIRE

| NS..MAC^...AlA2.,2e^

U-..»._______________________,.......-......:,. _______________

CĂTRE


SECRETARUL SECTORULUI 3

Vă înaintăm, alăturat, expunerea de motive și proiectul de hotărâre la proiectul de hotărâre privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, în vederea întreprinderii demersurilor necesare supunerii spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

Consilieri USR:ce.    .

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Auditul este obligatoriu pentru o larga categorie de entitati conform O.M.F. 1802/2014, reprezentând in același timp o buna practica in domeniu. Acesta asigura o perspectiva independenta asupra activitatii financiar-contabile a entităților verificate, oferind un anumit grad de confort tuturor celor co-interesați.

Consiliul Local al Sectorului 3 a înființat până în prezent un număr de 8 societăți la care Sectorul 3 este asociat, una dintre acestea înființând la rândul său o altă societate. Aceste societăți isi desfășoară acfivitea folosind resurse financiare publice. Este important ca acționarii indirecti ai acestor societății, si anume cetățenii reprezentat! prin Consiliul Local Sector 3, sa fie informați corect in privința performantelor financiare ale acestora. Prin urmare consilierii USR propunem ca anual aceste societari sa treaca printr-un proces de audit. Vor fi verificate:

situațiilor financiar contabile intocmite conform O.M.F. 1802/2014 si Legea 82/1991; realizării indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari intocmiti conform OUG

109/2011;

respectării Regulamentului privin Încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar conform HCL Sector 3 614/2017.

De asemenea este important ca firma de audit selectata sa aiba o reputație solida pe piața, pentru a ne asigura ca lucrează cu specialiști in domeniu care nu vor face rabat de la cerințele legii.

Rezultatele auditului vor fi făcute publice, atat pe site-ul Primăriei Sector 3 cat si pe site-ul societarilor.

Prin prezenta hotatare intenționăm să aducem o notă cât mai ridicată de transparență in modul de prezentare a situațiilor financiare ale acestor societăți.


SERVICIUL AUDiT PUBLIC INTERN PENTRU PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Șl INSTITUȚII SUBORDONATE CLS 3

Sos. Mihaț Sravu nr. 428, sector 3, 0305/8 București

www.pi’smarie3.ro

telefon (004 031) 340 4011 (OO4 023) 341 O? îl e-mail 3udit@primsrie3.ro


CĂ2RE,

S8OTWSBCT0R3

Ref; adresele numărul 120S06Z29.12.2017 șî numărul 120814/29.12.2017

în conformitate cu prevederile art.22, alin. (3) din Legea nr.672/2002 (rl) privind auditul public intern, care specifică; “ auditorii interni nu trebuie implicați în vreun fel în îndeplinirea activităților pe care în mod potențial le pot audita și nici în elaborarea și implementarea sistemelor de control intern al entităților publice ” vă comunicam că, în atribuțiile Serviciului Audit Public Intern pentru Primăria Sectorului 3 și Instituții Subordonate CLS3 nu sunt prevăzute solicitările din adresele, mai sus rubrîcate.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 3:8 03 23 - 28 fox (004 021) 3lS 03 04 e-mail economic@prim3rie3.ro

Nr. 20966/08.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat unic sau majoritar

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară pentru 9 societăți - întreprinderi publice - la care este asociat unic sau majoritar:

1.    ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L,

2.    ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

3.    ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.,

4.    OPS 3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S 3 S.R.L.,

5.    AS 3 ADMINISTRARE STRĂZI S 3 S.R.L.,

6.    SD 3 SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S 3 S.R.L.,

7.    INVESTIȚII SPAȚII VERZI S 3 SRL,

8.    INTERNET Șl TEHNOLOGIE S 3 S.R.L

9.    ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S.A.

Având în vedere:

- Adresa nr. 120810 din 29.12.2017 prin care se transmite solicitarea Grupului de consilieri locali USR de adoptare a unei hotărâri de consiliu local privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat unic sau majoritar

In conformitate cu prevederile:

Art. 160 alin. (3) din Legea societăților nr. 31 din 1990: ”La societățile ale căror situații financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generală

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA economică SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

ordinară a acționarilor va hotărî contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, după caz.”

Art. 194. - alin. (1) din Legea societăților nr. 31 din 1990: "Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale: b) să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;”

Art. 47. Alin. (1) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:”Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. ”

Art. 47 alin. (I1) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:"Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani”.

Art. 47 alin. (2) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:" Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.”

Art. 48 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:" întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

în concluzie, având în vedere prevederile legale în vigoare evidențiate mai sus considerăm că decizia de contractare a unei firme de audit financiar cu scopul auditării societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat unic sau majoritar poate fi adoptată de Consiliul Local Sector 3 în calitatea sa de adunare generală a asociaților.

Director Executiv,

OctavianComisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind eliminarea dosarului cu șină ca și cerință la depunerea actelor de cetățeni către instituțiile publice aflate în subordinea Sectorului 3 al Municipiului București

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind eliminarea dosarului

cu șină ca și cerință la depunerea actelor de cetățeni către instituțiile publice aflate în subordinea Sectorului 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL"proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR,

HONTARU VALERICA

$


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind eliminarea dosarului cu șină ca și cerință Ia depunerea actelor de cetățeni către instituțiile publice aflate în subordinea Sectorului 3 al Municipiului București

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....Z'!2^.f?^?.^........, a

analizat proiectul de hotărâre privind eliminarea dosarului cu șină ca și cerință la depunerea actelor de cetățeni către instituțiile publice aflate în subordinea Sectorului 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NLJLVVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:    /(

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN