Hotărârea nr. 58/2018

HCLS3 nr. 58 din 16.02.2018 privind elim dosarului cu sina ca si cerinta la dep actelor de cetateni catre institutiile publice aflate in subord Sect 3 al Municip Bucuresti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind eliminarea dosarului cu șină

ca și cerință la depunerea actelor de cetățeni către instituțiile publice aflate în subordinea Sectorului 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

9    3    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 119915/PS3/27.12.2017 a grupului de consilieri locali USR din cadrul Consiliului Local Sector 3;

-    Raportul de specialitate nr. 10009/17.01.2018 al Direcției de Evidența

Persoanelor Sector 3;

-    Raportul de specialitate nr. 15701/13.02.2018 al Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului;

-    Adresa grupului de consilieri locali USR din cadrul Consiliului Local

Sector 3, de înaintare a proiectului de hotărâre, înregistrată la Primăria

Sectorului 3 cu nr. 119915/PS3/27.12.2017;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 2 pct. 50 și art. 67 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Instituțiile publice aflate în subordinea Sectorului 3 al Municipiului București nu vor solicita cetățenilor dosar cu șină la depunerea actelor.

Art.2 Instituțiile menționate la art. 1 se vor asigura că au resursele necesare desfășurării activității cu cetățenii.

?    a    a

Art.3. Instituțiile menționate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 58 DIN 16.02.2018

CĂTRESECRETARUL SECTORULUI 3

Vă înaintăm, alăturat, expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind eliminarea dosarului cu șina ca si cerința la depunerea actelor de cateteni către instituțiile publice aflate in subordinea Sectorului 3 al Municipiului București, în vederea întreprinderii demersurilor necesare supunerii spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

Consilieri USR:

/£•

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind eliminarea dosarului cu șina ca si cerința la depunerea actelor de cateteni către instituțiile publice aflate in subordinea Sectorului 3 al Municipiului București

Timpul costa bani. In cifre inseamna cam 22.88 lei/ora din care 13.07 lei in buzunarul contribuabililor si 9.81 lei taxe pe salariu in buzunarul statului (calculul este făcut luând in considerare salariul mediu brut pe economie de 3.131 lei/luna in 2017).

http://www.calculator-saiarii.ro/salariu-mediu-pe-economie/

expunerea de mai sus este făcută pentru a vedea cat costa in mod real dosar cu șina, cerut in continuare de instituțiile publice apartinand de Sectorul 3 precum Serviciul Stare Civilă Sector 3 si de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

http://www.primarie3.ro/certificat-casatorie/

http://www.dgaspc3.ro/servicii-dgaspe/aiutoare-soeiale/copii-si-familii/7page~443

Achiziționat "eii gross”, acesta costa cam 0.5 lei/bucata. La librărie se achiziționează cu 1 leu plus aproximativ 30 de minute pana este identificata librăria librăria, parcata mașina si in cele din urma achiziționat dosarul. De fapt contribuabilul nu pierde 30 de minute ci 6.5 lei iar statul pierde 5 lei. La nivel de Sector 3, daca anual toti cei 404.863 cetatatenii peste 18 ani ar avea nevoie de un dosar cu sine,

Primăria Sectorului 3 al cheltui pentru achiziția lor 202.43 lei insa statul roman ar incasa 1.985.853 lei iar contribuabilii are avea si ei in plus in buzunar 2.645.780 Iei.

De asemenea, trebuie amintit faptul ca instituțiile publice trebuie sa faca tot ce le sta in putînta sa ajute cetățenii sa aiba o interacțiune cat mai plăcută si lipsita de obstacole cu instituțiile publice.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DIRECȚIA DE EVIDENȚA PERSOANELOR SECTOR 3

B-dui Mtrcea Vodă nr. 5, sector 3; tel 021.318.03.09, fax 021.794.75.28

SERVICIUL STARE CIVILĂ Operator date cu caracter personal nr.2297 NR. 10009 / 17.01.2018

CĂTRE,

CABINET SECRETAR SECTOR 3

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.l 19915 din 27.12.2017 inițiat de grupul USR din Cadrul Consiliului Local al Sectorului 3,vă aducem la cunoștință faptul că Serviciul de Stare Civilă Sector 3 pune la dispoziția petenților care nu vin cu dosare la depunerea actelor pentru căsătorie,dosarele necesare.

Vă anexăm dosarul tip pe care îl utilizăm în acest sens pentru îndosarierea actelor necesare la căsătorie.

Având în vedere faptul că serviciul nostru pune deja, la dispoziția petenților, dosare, considerăm oportun un asemenea proiect de hotărâre.


Șef serviciu Stare Civilă CRISTESCU GEORGETA

CONSÎUUL LOCAL AL

SECTORULUI

BUCUREȘTI


Direcția Generală De Asistență Socială

șj Protecția copilului

OpES-VCR OF. OATS-: CO CARACTtR PERSONAL NR. 13339

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.tîgas pc3.r0


telefon (004) 0372 ia.6 soo fax (004} 05/?- TaS toi e-maii 0ffice@dgespc3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind eliminarea dosarului cu șină ca și cerință pentru depunerea documentelor de

către beneficiarii D.G.A.S.P.C. Sector 3

Urmare a inițiativei domnului consilier local Mălureanu Liviu de a adopta o Hotărâre a Consiliului Local Sector 3 cu privire la eliminarea dosarului cu șină ca și cerință la depunerea actelor către instituțiile publice aflate în subordinea Sectorului 3 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 3 întocmește prezentul raport de specialitate.

Din practica administrativă, atât petiționarii, cât și persoanele îndreptățite a valorifica un anumit drept, suportă costurile pe care cererea depusă o generează, în baza unei proceduri instituite de către autoritatea sau instituția publică. Instituții precum Autoritatea Națională a Vămilor, ANAF si alte autorități publice locale, solicită aceste instrumente necesare cu scopul de a da curs solicitărilor petenților.

Pe de altă parte, autoritatea sau instituția publică al cărei obiectiv constă în soluționarea cererilor legal îndreptate către aceasta pentru acordarea anumitor drepturi petenților, suportă costurile aferente derulării procedurilor pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor legale din bugetul propriu- secțiunea de funcționare.

în anul 2017, D.G.A.S.P.C. Sector 3 pentru a da curs cererilor beneficiarilor, a solicitat un număr de 12817 dosare cu șina, utilizându-le după cum urmează:

-    6942 dosare alocații de stat;

-    3657 dosare indemnizații pentru creșterea copilului;

-    1861 dosare stimulent de inserție:

-    77 dosare indemnizații adult/copil cu handicap;

-    50 dosare ajutor social;

-    80 dosare alocații pentru susținerea familiei;

-    150 dosare ajutoare sociale comunitare.și Protecția copilului


Operator oe oats cu caracter personai nr. 13389


fax (004) 037a î.a6 tot

e Pentru ca acfizrSonarea dosarelor cu șină nu ar genera cheltuieli foarte ridicate din bugetul instituției, însă ar facilita procedura de depunere a documentelor necesare, aceste costuri pot fi preluate în sarcina D.G.A.S.P.C. Sector 3, neexistând nicio prevedere legală care să interzică aceasta.

în drept, ne întemeiem prezentul raport de specialitate pe prevederile art. 2 pct. 50 și art. 67 coroborat cu art. 71 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că aceste cheltuieli pe care beneficiarii de asistență socială le suportă pentru achiziționarea dosarelor cu șină pot fi preluate de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, fapt ce nu ar genera cheltuieli foarte ridicate din bugetul instituției, însă ar facilita procedura de depunere a documentelor necesare, susținem inițiativa domnului consilier local Mălureanu Liviu și vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind eliminarea dosarului cu șină ca și cerință la depunerea documentelor de către beneficiarii D.G.A.S.P.C. Sector 3

Direcția Economică

Director General Adj Carmen Olariu


Direcția Juridică

Director Executiv Vasile DobraniciANEXA nr. 23


ROMÂNIA

JUDEȚUL_

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL

COMUNEI/ORAȘULUI/MUN1CIPIULUI/PRIMĂRIA_

Nr. ........ din..........

DOSAR Nr............../20....

cuprinzând documentele ce au stat la baza încheierii căsătoriei dintre

..............................................................-.......Ș>..........................-...........................................

DATA ÎNCEPERII_

DATA ÎNCHEIERII -

FILE_

VOL._


!M\ /CMTA ni AT Q I ID KI D I1NVCIN IMIMMI OUU l\l\

TERMEN DE PĂSTRARE ANI

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .    a analizat proiectul de hotărâre privind auditarea societăților

la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNIQAADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.. 4^^-a analizat proiectul de hotărâre privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările , ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL

hrdararo    nnof -moi cne

V1WLW1 Vl-V* ±iV7 VCVL V* I.J.1    L XJLâCXjL JUlU

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN