Hotărârea nr. 57/2018

HCLS3 nr. 57 din 16.02.2018 privind acord unui mandat pres CA al soc Internet si Tehnologie S 3 S.R.L. in veder semn unui contract de inchir a unui spatiu situat în Bucuresti, S 3, Calea Vitan nr. 242 si schimb


MUNsCPiUL BUCURESÎ I

CONSiUUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242 și schimbarea

sediului social al societății

$

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 21809/CP/09.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 20659/07.02.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 39/06.02.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată cu nr. 20352/CP/07.02.2018;

-    Adresa nr. 34/02.02.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. (04/02.02.2018);

-    Decizia nr.05/05.02.2018 societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L.;

-    Contractul de închiriere spațiu de birouri încheiat între societatea Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

-    Decizia nr. 20/31.01.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

-    HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea servicii în Tehnologia Informațiilor;

-    Adresa nr. 20662/07.02.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 3 punctul 3.2., art. 12 punctul 12.1 lit. m) și o) din Actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L., aprobat prin HCLS nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 52. alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și arh 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea semnării unui contract de închiriere spațiu situat în Calea Vitan nr. 242, parter, birou 1, 2, 6, Sector 3, București.

Art.2. Se aprobă schimbarea sediului social al societății Internet și Tehnologie S3 SRL din Calea Vitan nr. 154 - 158, biroul 4, parter, Sector 3, București, în Calea Vitan nr. 242, parter, birourile 1, 2, 6, Sector 3, București.

Art.3. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

MARIUS MIHAITA

C8HF. SISFOZV H55/2018    \ 1

Ftmmo mcsY

NR. 57 DIN 16.02.2018CABINET PRIMAR


Csiea Dudești fif. 191, sector 3, 031084 Sucu rești

ww.p rimarie3.r0

telefon (004 021I 318 03 23 - 28 fex (004 021} 3îS 03 04 e-maii cabinetprimar@prin1arie3.ro


[SS3TOR3

CABINET PRIMAB

NI........t

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 5.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242 și schimbarea sediului social

al societății

Societatea Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3, nr. 355/25.08,2017. Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este reprezentată legal de președintele Consiliului se Administrație, doamna Arghir Cristina Elena, are sediul în municipiul București, sector 3, Calea Vitan nr.154-158, birou 4, parter înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005.

Luând în considerare HCLS 3 nr. 615/21.11.2017 prin care s-a aprobat acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru demararea procedurilor de identificare a unei locații în vederea mutării sediilor și punctelor de lucru ale societăților Algorithm Residentîal S 3 SRL, Algorithm Construcții S 3 SRL, Internet și Tehnologie S 3 SRL, Administrare Străzi S 3 SRL, OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL. SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL, coroborat cu HCLS 3 nr. 682/28.12.2017 prin care s-a aprobat încheierea contractului de închiriere a unui spațiu în suprafață totală de 1600 mp situat în Calea Vitan nr. 242, parter și etaj societatea internet și Tehnologie S3 SRL își exprimă intenția de a închiria spațiu în această clădire în vederea stabilirii sediului social, pentru acest demers fiind necesară acordarea unui mandat din partea Adunării Generale a Asociaților.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa înaintată de societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. nr. 39/06.02.2018 a Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 20352/07.02.2018 consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L pentru acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242 și schimbarea sediului social al societății la această adresă.DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www. pri m a rie3. ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail economic@pnmarte3.ro

Nr. 20659/07.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242 și schimbarea sediului social al societății

în temeiul împuternicirii exprese prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 319 din 19.07.2017 se înființează societatea Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3, nr. 355/25.08.2017. Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este reprezentată legal de președintele Consiliului se Administrație, doamna Cristina Elena Arghir, are sediul în municipiul București, sector 3, Calea Vitan nr. 154-158, birou 4, parter înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 140/15452/2017, CUI 38189005.

Având în vedere:

-    Adresa nr. 39/06.02.2018 a Administratorului Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 20352/07.02.2018

-    Adresa nr. 34/02.02.2018 a Administratorului Societății Internet și Tehnologie S3 SRL către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L.

-    Decizia societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L.

-    Contractul de închiriere spațiu de birouri încheiat între societatea INTERNET și TEHNOLOGIE S 3 S.R.L. și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

-    Decizia Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

în conformitate cu prevederile:

-    art. 3.2. din Actul constitutiv al societății: ”SediuI societății poate fi mutat în orice alt loc din România pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv”

-    art. 12.1 din Actul constitutiv al societății: "Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății cât și referitor la


K> SECTORULUI


PRI MĂRIA


8UCU REȘTI


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


politicile sale economice și sociale. Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele atribuții principale: alin. m): hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) euro plus TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

-    art.12.1 alin. o) din Actul constitutiv al societății: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

-    art. 52. alin. (3) din OUG 109/201 l:„Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu: b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242 și schimbarea sediului social al societății la această adresă.întocmit,

Silviu Hondola


Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Nr.........


Sediul


Calea Oudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL in vedere semnării unui contract de inchiriere spațiu, situat in București, Sector 3, Calea Vitan nr 242, si mutarea sediului social al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

k T FF F I ‘T"    ™F    U i:

Subscrisa, SC INTERNET Si TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun, București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 4, înregistrată la oficiul

reprezentată legal

de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Presedinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliul^|o£ăi Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopc&qegtru care a fost constituităsocietatea, respectând prevederile    .    -

Art 12.1, lit m) clin Actul Constitutiv, Adunarea Generalaa Asociaților „hotărăște asupra invistitiilor

importante ale Societății care depasesc 100.000 (una suta mii) EURO plus TVA pentru fiecare inv^ sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfelde investiții nu au fost pfevazute in preAabifțdkklk; buget;"

Art 12.1 lit o) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților „hotărăște in orice alta problema Vimportanta privind activitatea Societății/F/ticCC-TF.FcÎSScf/"

din România,


Art 3., punctul 3.2. din Actul Cons^tâtiviiSediul Societățiipoate fi mutat în orice

pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților luata conform prezentului Act Constitutiv."


Art 12.1 lit. j) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a AsociațilqfMa ^rarâțicO privirf id^crăărea

F:    *

și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;"

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL in vedere semnării unui contract de inchiriere spațiu situat in București, Sector 3, Calea Vitan nr 242, în schimbul unui preț denumit chirie si mutarea sediului social al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL din Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 4, Sector 3 la adresa Calea Vitan nr. 242, parter, birou 1, 2, 6, Sector 3.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017


înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Conform programului de activitate al Societății societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin HCLS3 423/19.09.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3. în acest sens societatea a depus la Primăria Sector 3, Anunțul de intenție nr. 7/28.09.2017 cu privire la execuția de către scocîetatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL a extinderii proiectului „Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul 3", aprobata de Consiliul Local Sector 3 prin HCLS3 nr.261/16.11.2015 și HCLS3 nr.62/31.03.2016. Pentru desfășurarea eficientă a activităților specifice obiectului de activitate considerăm ca este oportuna mutarea într-o nouă locație, actualul spațiu nefiind adecvat.

în acest sens, societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL a trimis solicitarea nr. 57/2017 către SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL privind identificarea unui spațiu pentru desfășurarea activității societății Internet și Tehnologie S3 SRL. La aceasta solicitare, societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL a primit răspunsul.nrJ732/11,12,2017,.de la societatea ADMINISTRARE ACTIVESECTOR 3 SRL, princare informează cu privire• îa identificarea un ui spațiu adecvat, insuprafatatotala de 200 mp, format din Camera T parter, Cameră 2 parter, Camera 6 parter, situat in București, Calea Vitan nr. 242, sector 3.,

țcțCdpțrăyaîpăfea? chiriei se va plăti în baza facturii fiscale emise în lei, ia cursul acesteia.

Pentru acesteconsiderente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 asolicitării subscrîs^,^^    de consiliulocal cu^cd^|6^.:.

acordarea unui mandat Președintelui C.Ă. âf SbdetatiîINTH^Hft^irEHNO'lădlESS SRL semnării unui contract de inchiriere spațiu, situat in București, Sector 3, Calea Vitan nr 242, în schimbul unui preț denumit chirie si mutarea sediului social al societății INTERNET SI

/■'. /ȚțHNOLOGIE S3 SRL din Calea

adresa Calea Vitan nr. 242, parter,iSi^    SȘ^or^

Cu considerație.


ți"

ș£    ș. -S    C    ..    ¥5

Csi®1’    ^șsȘj" ÎîINTERNET & TEHNOLOGI E

Sector 3


SD3 SALUBRITATE Sl DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

INTRARE WR.............O...............

ZIW^^....LUNA..,ffr?r-ANllL-Ă^P


Către    SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL


DI Nitu Mihai - Președinte Consiliu de Administrație al SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL


Sediul


București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158


Referitor


Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET Si TEHNOLOGIE S3 SRL in vedere semnării unui contract de închiriere spațiu, situat in București, Sector 3, Calea Vitan nr 242, si mutarea sediului social ai societății INTERNET SI TEHNO1OGIEÎS3 SRL:    ; ■□e ana. argnir unsiina tiena, in cahtaie ae Administrator, cu asociat majoritar tonsiliyj^qcar al . Sectorului 3 București;'având în vedâfe-îcaiitatea SC SD3 - SALUBRITATE Si DESZAPEZIFtE^:5RL de Asociat minoritar ^societății subsc'dș^ji^^și.j^putjieptru care a fost constOt^o ci etatea,.-......importanta privind activitatea Societății;"

Art 3., punctul 3.2. din Actul Constitutiv „Sediul Societății poate fi ipîfȘati


'orice


fîpmțnia,

pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv,”^

Art 12.1 lit. j) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților „fa hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;"

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare unui mandat Președintelui C.A. ai societarii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL în vedere semnării unui contract de închiriere spațiu situat in București, Sector 3, Calea Vitan nr 242, în schimbul unui preț denumit chirie si mutarea sediului social ai societarii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL din Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 4, Sector 3 Ia adresa Calea Vitan nr. 242, parter, birou 1, 2, 6, Sector 3.

INTERNET & TEHNOLOGIE

Sector 3

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Conform programului de activitate al Societății societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, aprobat de Consiliul Local Sector 3, prin HCLS3 423/19.09.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3. în acest sens societatea a depus la Primăria Sector 3, Anunțul de intenție nr, 7/28.09.2017 cu privire îa execuția de către scocietatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL a extinderii proiectului „Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul 3", aprobata de Consiliul Local Sector 3 prin HCLS3 nr.261/16.11.2015 și HCLS3 nr.62/31.03.2016. Pentru desfășurarea eficientă a activităților specifice obiectului de activitate considerăm ca este oportuna mutarea într-o nouă locație, actualul spațiu nefiind adecvat,

în acest sens, societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL a trimis solicitarea nr. 57/ 2017 către SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL privind identificarea unui spațiu pentru desfășurarea activității societății Internet și Tehnologie S3 SRL. La aceasta solicitare, societatea INTERNET Si TEHNOLOGIE S3 SRL a primit răspunsul nr. 732/11.12.2017, de la societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, prin care informează cu privire ia Identificarea unui Spațiu adecvat, îr| suprafața; total a de ;20O/mp, format din { Camera 1 parter,. Carheră 2 parter, Camera6 parter, situat jn BuLutesfiy Calea,-'Vitbn riK,2M Sector 34 L


A;t

Cu considerație,


SD3    SI

DESZAPEZiRS S2 S.R.L. NR e ->

IEȘIRE.........................

ZILIA ■55....LUNA..?j^..AHUL^^T

Către    SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Internet si

Tehnologie S3 SRL in vedere semnării unui contract de închiriere spațiu, situat in București, Sector 3, Calea Vitan nr 242 si mutarea sediului social al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE $3 SRL.

Ziualâ-una_ ^_AnulA^

DECIZIE

Având in vedere solicitarea societății Internet si Tehnologie S3 SRL nr. 34/02.02.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 04 in data de 02.02.2018 - în calitate de asociat minoritar al SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL se aproba acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL in vedere semnării unui contract de închiriere spațiu, situat in București, Sector 3, Calea Vitan nr 242, în schimbul unui preț denumit chirie si mutarea sediului social al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL din Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 4, Sector 3 la adresa Calea Vitan nr. 242, parter, birou 1-2 si 6, Sector 3, Municipiul București.

Cu considerație, PREȘEDINTE C.A. Nitii Mihai

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

spațiu birouri

Nr. Locator 33 / <9 A 02,^0^ Nr. Locatar, 3/ / M.OAM

Cap.I Părțile contractante:

1.1    ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL; cu sediul in Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower, etaj 7, Nr. Reg. Comerțului J40/14752/2012, CUI 31012790 , cont 1BAN R035UGBÎ0000022022893, deschis Ea banca Garanti Bank, reprezentata legal prin Dî. Sarbu Robert-Constantin in calitate de Președinte C.A., denumita pe tot parcursul contractului Locator,

Si

1.2. INTERNET & TEHNOLOGIE $3 SRL, cu sediul in Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, Nr. Reg. Comerțului J40/15452/2017, CUI R038189005, cont (BAN R054UGBI0000022032645RON, deschis Ia Garanti Bank Unirii, reprezentata legal prin Dna. Arghir Cristina in calitate de Președinte C.A., denumita pe tot parcursul contractului Locatar

facandu-se referire la semnatarii contractului drept Părțile,

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:

Cap.ll Obiectul contractului:

2.1    Obiectul prezentului contract este constituit de cedarea folosinței temporare sub forma închirierii de către Locator către Locatar a unui spațiu in suprafața totala de 200 mp, parter, format din Camera 1 parter, Camera 2 parter, Camera 6 parter, situat in București, Calea Vitan nr. 242, sector 3, in schimbul unui preț denumit chirie,

2.2    Spațiul are destinația de birouri pentru desfășurarea activității specifice Locatarului

2.3    Locatarul poate realiza toate demersurile legale pentru a stabili la adresa menționată Ia art. 2.1, sediul social și/sau punctul de lucru al acestuia.

Cap.JII Durata contractului:

3.1    Partite convin asupra încheierii acestui contract pe o perioada de 10 ani, de la data de semnării acestuia de către ambele părți, în condițiile prevăzute la art. 8.7 din prezentul contract,

3.2    Orice modificare privind durata pentru care a fost încheiat prezentul contract se va putea face numai prin act adițional semnat de Părțile contractante, totodată Părțile convenind asupra

faptului ca la momentul expirării duratei contractului nu va opera tacita reiocatiune, in raport de prevederile art.1810 Cod civii.

3.3    Daca Locatorul va aprecia posibila prelungirea contractului de închiriere si după data de expirare a prezentului contract, acesta va anunța in scris chiriașul cu 30 de zile înainte de aceasta data, pentru a închei a un act adițional ia prezentul contract, in scopul extinderii duratei.

3.4    Predarea-primirea spațiului ce face obiectul închirierii va fi consemnata in procesul-verbal de predare-primire, încheiat la data predării de către Locator și primirii de către Locatar, dar nu mai târziu de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract,

3.5    Procesul verbal de predare - primire a spațiului va face parte integrantă din prezentul contract

3.6    Procesul verbai va conține minim următoarele date :

-    starea actuală a spațiului închiriat, din punct de vedere funcționalități

-    probleme tehnice identificate ia fața locui ui

-    indexul contoarelor de utilități {electricitate, gaz, apă etc.)

Cap.IV Prețul si plata chiriei:

4.1    Prețul chiriei lunare va fi in valoare de de 6,4 EURO/mp + TVA, suma ce va fi plătită în baza facturii fiscale emise în lei, la cursul BNR din data emiterii acesteia.

4.2    Pentru primul an de închiriere, respectiv după semnarea prezentului contract, Locatarul se obliga sa plateasca cu titlu de avans contravaloarea chiriei pe 12 luni, in cuantum de 15.360 euro + TVA. Suma va fi plătită in baza facturii fiscale emise în lei, la cursul BNR din data emiterii acesteia, în termen de 15 zile de ia primirea ei de către Locatar. Chiria începe sa curgă din data semnării procesului verbal de predare - primire a spațiului.

4.3    După primul an de închiriere, Locatorul va emite factura de chirie pe data de 5 ale lunii în curs, ia cursul BNR din data emiterii acesteia.

4.4    Plata chiriei se va face in contul Locatorului indicat in partea introductiva a prezentului contract, 1BAN R035UGB(0000022022893, deschis ia banca Garanti Bank Sucursala Unirii, in termen de 15 zile de ia primirea facturii.

4.5    (1) în cazul în care, din vina sa exclusivă, Locatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, respectiv acelea de a preda către Locatar și de a administra corespunzător spațiul care face obiectul prezentului contract, astfel încât acesta să asigure condițiile optime scopului pentru care este destinat prin închiriere, atunci Locatarul are dreptul de a deduce din valoarea contractului o penalitate de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, până ia îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

(2) în cazul în care, din vina sa exclusivă, Locatarul nu își onorează facturile în termenul stabilit, Locatorul are dreptul de a solicita penaiitatî contractuale de întârziere in cuantum de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Orice plata făcută de

Locatar va fi folosita pentru stingerea debitelor in ordine cronologica a vechimii lor, indiferent

de tipul debitului si de mențiunea indicata pe ordinul de plata

(3) Penalitățile nu pot depăși cuantumul debitului la care sunt calculate,

4.6    La încheierea prezentului contract, suplimentar față de contravaloarea de ia punctul 4.2, Locatarul înțelege sa achite Locatorului contravaloarea unei chirii lunare, cu titlu de garanție pentru respectarea obligațiilor contractuale, constituita la dispoziția Locatorului pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate de către Locatar in urma folosinței imobilului ori pentru a acoperi obligații neachitate de către Locatar, fiind restituibila Locatarului la încetarea contractului in situația in care nu au rezultat nici un fel de prejudicii si contravaloarea primei chirii. Contravaloarea titlului de garanție este în cuantum de 1.280 euro, fără TVA, facturată în lei, la cursul BNR din data emiterii facturii. Plata va fi efectuată în termen de 15 zile de ia data primirii facturii de către Locatar.

4.7    (1) Locatarului îi revine sarcina de a plăti contravaloarea utilităților pentru imobilul închiriat: electricitate, gaz metan, întreținere (apa, canalizare, etc.). Utilitățile se vor achita de către Locatar in termen de 15 zile de ta primirea facturii, in baza avizului de piața întocmit pe baza facturilor furnizorilor de utilitati, la care vor fî anexate aceste facturi, in caz de neplata a facturilor de utilități in termen de 30 de zile de ia primirea acestora, Locatorul poate întrerupe furnizarea de utilitati, după o notificare prealabila, fara a putea fi făcut răspunzător pentru eventualele daune.

(2) Refacturarea utilităților către Locatar, se va face pe baza facturii principale împărțită la suprafața închiriată și raportat ia numărul și puterea consumatorilor energetici,

Cap.V Drepturile si obligațiile Locatorului;

5.1 Locatorul are următoarele drepturi si obligații:

1)    sa predea spațiul închiriat in starea corespunzătoare scopuiui pentru care a fost închiriat.

2)    sa controleze modul in care este folosita suprafața închiriata si sa ia toate masurile ce se impun in vederea unei bune întrețineri a spațiului închiriat;

3)    sa asigure Locatarului libera si deplina folosința a acestuia pe toata durata contractului de închiriere;

4)    sa achite taxele si impozitele aferente spațiului către autoritatiie competente

5)    sa garanteze ca spațiul nominalizat in prezentul contract nu prezintă impedimente la închiriere

6)    ia expirarea prezentuiui contract sau la încetarea acestuia in orice mod, sa permită Locatorului sa preia toate bunurile proprii in condițiile in care acesta nu are debite restante fata de Locator

7)    Sa înregistreze contractul la organele fiscale competente, conform Art 1798 Cod Civil.

8)    să asigure administrarea spațiului (cu intervenție imediată pentru situații de urgență), inclusiv sa execute in contul său lucrările de întreținere si reparații curente aferente construcției si instalațiilor care fac obiectul închirierii

9)    să asigure curățenia șl produsele de curățenie aferente, pentru tot spațiul închiriat, inclusiv spații comune și exterior, minim o dată pe zi, precum și gestiunea gunoiului (pubele/ container-e pentru colectare, ridicare etc.)

10)    să încheie polițele de asigurare obligatorie/ facultativă pentru spațiul închiriat

Cap.VI Drepturile si obligațiile Locatarului;

6.1 Locatarul are următoarele drepturi si obligații;

1) sa folosească spațiul închiriat, conform destinației stabilite la momentul încheierii contractului. Orice îmbunătățiri, modificări structurale sau funcționale aduse spațiului închiriat se vor face cu acordul Locatorului, exprimat in scris. îmbunătățirile structurale se vor face pe cheltuiala Locatarului si vor ramane parte integranta din spațiu, fara a se factura către Locator;

2} sa plateasca chiria la termenul convenit;

3)    la sfârșitul duratei de închiriere sa restituie spațiul închiriat in starea in care i-a primit, conform Procesului verbal în baza căruia l-a preluat;

4)    sa suporte costul lucrărilor de reparații si remediere a daunelor sau prejudiciilor produse din culpa sa; in cazul neindeplinirii de către Locatar a acestei obligații, lucrările necesare vor fi efectuate de către Locator, costul acestora insa urmând a fi suportat de către Locatar;

5)    sa respecte normele si instrucțiunile de protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor in spațiul închiriat si in caile de acces către spațiul închiriat. în cazul în care, din culpa sa, Locatarul a provocat un incendiu, acesta va fi răspunzător pentru prejudiciile create in urma acestora.

6)    Locatarul va lua toate masurile sa apere spațiul închiriat in raport de tulburări aie terților

7} sa asigure funcționarea in deplina siguranța a instalațiilor. Locatarul are obligația sa-si asume responsabilitatea pentru orice accidente (de munca) datorate nerespectarii normelor PM, PSI, etc, in spațiul închiriat si in caile comune de acces.

8)    sa permită permanent accesul Locatorului in spațiul închiriat, pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile rezervate acestuia (examinarea spațiului, acces la centralele termice si tablourile electrice);

9)    sa constituie garanția care va fi transferata in contul Locatorului, acesta avand dreptul sa se folosească de aceasta suma chiar si in situația in care Locatarul întârzie plata chiriei si/sau utilităților cu mai mult de 25 de zile față de termenul stipulat la art, 4.4, respectiv art. 4.7. In acest caz, Locatorul este obligat sa completeze garanția după achitarea sumei restante din chirie sau utilitati;

10)    când părțile observa, fa terminarea contractului, ca anumite prejudicii au fost cauzate spațiului închiriat, o persoana specializata va executa reparațiile necesare, iar Locatorul va retine contravaloarea acestor costuri din garanția oferita de Locatar. Garanția poate fi folosita si daca exista la sfarsitu! perioadei contractuale anumite facturi de utiiîtati nepiatite - inclusiv acele facturi ce sosesc după ieșirea din spațiu, insa aferente perioadei contractuale;

11)    sa evacueze spațiul închiriat la data încetării duratei contractului, fara somație, punere in întârziere sau intervenția unei instanțe de judecata, in caz contrar urmând sa răspundă pentru daunele provocate Locatorului constituite de lipsirea acestuia de contravaloarea beneficiilor materiale rezultate din valorificarea spațiului care face obiectul prezentului contract

12)    la data încetării valabilîtatii prezentului contract sa radieze din evidentele Registrului Comerțului sau ale organelor fiscale spațiul închiriat declarat ca sediu social sau punct de lucru, Locatarul declarând in mod solemn faptul ca este de acord cu această radiere concomitent cu încetarea prezentului contract

13} Sa predea la momentul evacuării spațiului toate elementele menționate in procesul verbal de predare-primire încheiat Ia preluarea spațiului, in aceeași stare de funcționare in care le-a primit, in caz contrar obligandu-se la plata acestora.

Cap.VH Răspunderea contractuala:

7.1 in caz de neplata a chiriei timp de 30 de zile in raport de data scadentei obligației de plata, Locatorul poate exercita prerogativa denunțării unilaterale a contractului, fara somație, punere in întârziere sau intervenția unei instanțe judecătorești, deci sub imperiul unui pact comisoriu de grad IV. Totodată, Locatorul va solicita Locatarului evacuarea spațiului închiriat fara somație, punere in întârziere sau intereventia unei instanțe judecătorești, Locatarul exprimandu-si acordul in aceasta privința.

Cap. VIII încetarea contractului:

8.1    Contractul de închiriere încetează de drept la data expirării termenului pentru care a fost încheiat, părțile convenind expres asupra faptului ca nu va opera tacita relocatiune Ia data termenului reprezentând durata prezentului contract.

8.2    Restituirea spațiului închiriat si respectiv evacuarea spațiului va fi realizata pe cale amiabila la momentul încetării contractului, in caz contrar urmând a opera dispozițiile art,1809 Cod cîvii.

8.3    Locatorul deține prerogativa denunțării unilaterale înainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatarului cu 90 de zile înainte de data preconizata a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art. 4.5. alin. (1) si 7.1 urmând a opera corespunzător. Aceasta ciauza isi pierde valabilitatea in cazul neplății chiriei, conform Art. 7.1.

8.4    Locatarul deține prerogativa denunțării unilaterale înainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatorului cu 90 de zile înainte de data preconizata

a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art. 4.5. alin. (1) si 7,1 urmând a opera corespunzător.

8.5    încetarea contractului cu acordul ambelor parti cu înștiințare înainte cu 90 de zile.

8.6    Contractul poate ramane valabil daca Locatorul vinde sau transfera spațiul unei alte persoane fizice sau juridice, numai cu acordul Locatarului.

8.7    Prezentul contract intra in vigoare numai după susținerea si aprobarea acestuia in cadrul A.G.A., respectiv Consiliul focal Sector 3 prin Hotarare de Consiliu Local ai Sectorului 3 fin calitate de Asociat majoritar). In situația in care nu va fi aprobat, contractul se reziliaza de plin drept, fara a fi necesar nici o notificare in prealabil, părțile fiind puse in situația anterioara,

CapJX Litigii:

9.1    In caz de litigii rezultând din neinîerpretarea corecta sau interpretarea cu rea-credinta a clauzelor prezentului contract, părțile cad de acord ca acestea sa fie soluționate pe cale amiabila prin invitație la conciliere directa.

9.2    in situația in care calea amiabila nu duce la rezolvarea concreta a diferendului, atunci partea interesata se va adresa instanței competente de la locul imobilului

CAP. X FORȚA MAJORA

10.1    Se considera forța majora, evenimentul imprevizibil si insurmontabil, independent de voința pârtilor, survenit ulterior încheierii contractului si care împiedica executarea acestuia.

10.2    Forța majora dovedita prin acte eliberate de autoritatile competente este opozabila între parti, precum si fata de terti si exonerează de răspundere partea care o invoca pentru daune directe si indirecte.

10.3    Partea care invoca apariția sau încheierea unui caz de forța majora trebuie sa anunțe cealalta parte in termen de 15 zile de la apariția acestuia, timp in care trebuie sa comunice si actele doveditoare, altfel se va face răspunzătoare pentru efectele cazului de forța majora si va suporta toate daunele provocate de acesta.

10.4    in cazul in care forța majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 30 zile, părțile se vor intalni intr-un termen de cei mult 10 zile pentru a conveni, fie asupra modului de executare in continuare a contractului, fie asupra condițiilor rezilierii acestuia.

ZAP. XI DISPOZIȚII FINALE

Ll.l Orice modificare la prezentul contract se va face numai cu acordul ambelor parti si in mod îxpres, prin semnarea unui act adiționai.

L1.2 Toate notificariie legate de prezentul contract se vor face in scris, prin scrisoare ecomandata cu confirmare de primire, prin fax cu confirmare de primire sau prin posta îlectronica la adresele de email convenite intre parti, respectiv :

’entru Locator: activesector3@gmail.com

Pentru Locatar: office<®its3.ro

11.3    In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract este declarata nula, celelalte clauze isî vor produce efectul in continuare, pastrandu-sî caracterul obligatoriu.

11.4    Părțile se obliga sa nu dezvăluie sau sa utilizeze in mod necorespunzator informațiile de care au luat la cunoștința in timpul negocierii si a derulării contractului, in caz contrar, partea care incalca confidențialitatea va piatî celeilalte parti daune egale cu prejudiciul real creat.

11.5    Prezentul contract se supune legilor romane în vigoare, iar nulitatea uneia dintre clauzele sale nu atrage după sine si nulitatea întregului contract.

11.6    Reprezentanții pârtilor semnatare, declara si confirma ca au reprezentativitatea si abilitatea necesara semnării prezentului contract care nu contravine actelor constitutive ale entităților pe care ie reprezintă ori vreunor dispoziții legale si/sau statutare sau vreunor înțelegeri anterioare.

11.7    Prezentul contract s-a încheiat astazi,.0A    ........... in 2 (doua) exemplare

originale, semnate de reprezentanții autorizați ai pârtilor contractante, cate un exemplar pentru fiecare parte.

LOCATOR, PRESEDIN Administn SARBlll RC.A.,

Active Sector 3 SRL

CONSTANTIN


LOCATAR,

IESEDINTEX.A., Internet și ȚeXiologie S3 SRL_


DIRECTOR ECONOMIC, MOLDOVEANA IONELA, Contabil
INTERNET & TEHNOLOGIE 53 CUI RO38189005; Nr Inreg. Reg. Com. J40Z15452/20 i Tel. 0731 III 577, LLJeb: ofFice@its3.ro, ujiutu.its3.ro Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, Sect. 3, București


Nr. 20/37.07.2075

DECIZIE

Având în vedere,

a)    Hotărârea nr. 355/ 25,08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL

b)    Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

c)    O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

d)    Solicitarea trimisa către SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL nr. 57/ 2017 privind identificarea unui spațiu pentru desfășurarea activității societății Internet și Tehnologie S3 SRL

e)    Adresa nr 732/11.12.2017 a SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL cu privire la identificarea

unui spațiu potrivit, de 200mp, in București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3 Consiliul de Administrație al societății internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28,12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,


Hotărăște


.-.muBrea sediului sociaXWemnarea contractuLu.i de^ncliiriere..perjtfuWdijsediUj,.^..,.. .

Cristina-Elena ARGHIR

/ - s ' Js șâwf

Membri C.A.

“t?fc;" ■ '

Luiza - Florentina DINU

Petruț - Cosmin MATEI

Adrian ™ Marian COCOȘ

Emma - Elena - Mihaeia POPA

Angela RADU

Anda-Ioana NEGOIȚĂ

jPag. 1 din l|DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București

www. p ri m a rteg. ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-msiî economic@prirnarie3.ro

Nr. 20662/07.02.2018


CĂTRE,


COMPARTIMENT CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242 și schimbarea sediului social al societății la această adresă însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitateîntocmit

Silviu Hondola

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S 3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242 si schimbarea sediului social al societății

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...Z.^..72^.^/^.., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242 și schimbarea sediului social al societății, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    i

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5

SECRETAR, VASILIU MARIANA