Hotărârea nr. 56/2018

HCLS3 nr. 56 din 16.02.2018 privind acord unui mandat pres CA al soc AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L. in vederea semn unui contract de inchir a unui spatiu situat în Bucuresti, S 3, Calea Vitan 242


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SL'CTOR 3

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea

Vitan nr.242 si schimbarea sediului social al societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 21807/CP/09.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 20792/07.02.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvernantă Corporativă;

-    Adresa nr. 64/01.02.2018 a societății AS3 ~ Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 18374/05.02.2018;

-    Adresa nr. 34/29.01.2018 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 91/01.02.2018);

-    Adresa nr. 99/02.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL

9

către societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (nr 07/05.02.2018);

-    Decizia nr. 09/05.02.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr 108/05.02.2018)

-    Decizia nr. 109/05.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL (nr. 72/05.02.2018);

-    Contractul de închiriere nr. 78/3/29.01.2018 încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;

-    HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr.20812/07.02.2018 a Direcției Economice - Serviciul

Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 3, pct 3.2, art. 12, pct. 12.1, lit. a), lit. o) și art. 13.6 alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL în vederea semnării unui contract

3

de închiriere a unui spațiu în suprafață totală de 122 mp situat în, Calea Vitan nr.242, București, Sector 3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Se aprobă schimbarea sediului social al societății AS3 — Administrare Străzi S3 SRL din Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou 1, Sector 3, București în Calea Vitan,, nr. 242, etaj 1, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, Sector 3, București.

Art.3. Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Bfi®? TA.

PREȘEDIN gjtnB VOICLCONTRASEMNE

SECRETAR

MARIUS MIHĂt1 ?’

CBN F.DISP

1 1 55/20 1 B' FLORENTINA i)

NR. 56 DIN 16.02.2018CABINET PRIMAR


Călea Dudești ?sr, tș", sacterj, 031084 București

I "sECTORS


! CABINET PFMÂR

j w.......£$Si..........


w ww. prim a rie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maH cabiusîpriniar^primarie^.ro

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242 și schimbarea sediului social al societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu un capital social majoritar deținut de Consiliul Local al Sectorului 3 și minoritar de societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L

în prezent, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. își desfășoară activitatea în Calea Vitan 154-158, birou 1, parter, sector 3, București.

Luând în considerare HCLS3 nr. 615/27.11.2017, prin care s-a aprobat acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru demararea procedurilor de identificare a unei locații în vederea mutării sediilor și punctelor de lucru ale societăților Algorithm Residentîal S3 S.R.L., Algorîthm Construcții S3 S.R.L., 0PS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L., SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., Internet și Tehnologie S3 S.R.L., AS3-Admînistrare Străzi S3 S.R.L., precum și HCLS3 nr. 682/28.12.2017, prin care s-a aprobat contractul de închiriere a unui spațiu în suprafața totală de 1600 mp, situat în Calea Vitan, nr. 242, parter și etaj 1, societatea dorește închirierea unui spațiu în această clădire și stabilirea sediului social la această adresă în vederea desfășurării activității.

Prin urmare, având în vedere adresa societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., nr. 64/01.02.2018 înregistrată cu nr. 18374/CP/05.02.2018 și ținând seama de raportul de specialitate nr. 20792/07.02.2018 al Serviciului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERlfșSW PITA
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București

www, p rt m a n©3. ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318 03 04 e-maîl economic@primarie3.ro

Nr. 20792/07.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242 și schimbarea sediului social al societății

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 -“Administrare Străzi S3 S.R.L.

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de Președintele Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

Având în vedere:

-    adresa societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. 64/01.02.2018, înregistrată cu nr. 18374/CP/05.02.2018, prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3, în vederea semnării contractului nr.3/29.01.2018 de închiriere a unui spațiu în suprafață totală de 122 mp, situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242, în schimbul unui preț numit chirie, cu societatea Administrare Active S3 S.R.L (nr. 78/29.01.2018 ) și aprobarea schimbării sediului social al societății AS3

-    Administrare Străzi S3 S.R.L. la adresa Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, camerele C2, C3, C4,C5, C7,C22, C28, C29, sector 3, București;

-    adresa societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. 34/29.01.2018 către asociatul său minoritar, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. (nr. 91/01.02.2018);

-adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 99/02.02.2018 către societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. (nr. 07/05.02.2018), în calitate de asociat minoritar; -decizia nr. 09/05.02.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. (nr 108/05.02.2018);

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

PRIMĂRIA


« SECTORULUI

T-Crj-'T    BIJCiiRESTi


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


£;/    BUCUREȘTI


-decizia societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 109/05.02.2018 către societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L (nr. 72/05.02.2018);

Ținând cont de prevederile:

-art.3, 3.2 : “ Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc din România pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv” ;

art. 12, pct. 12,1, lit. &) „Adunarea Generala a Asociaților” „hotărăște modificarea Actului Constitutiv. ” ;

- art. 12, pct. 12.1, lit. o)„Adunarea Generala a Asociaților” „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății. ” ;

-art. 13.6 alin.(3): “Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privindC litera f): “mutarea sediului social și înființarea/desființarea de filiale și sedii secundare -sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică” ;

din Actul Constitutiv al Societății aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 241/12.06.2017.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 615/27.11.2017 a fost aprobată acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru demararea procedurilor de identificare a unei locații în vederea mutării sediilor și punctelor de lucru ale societăților Algorithm Residential S3 S.R.L., Algorithm Construcții S3 S.R.L., OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L., SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., Internet și Tehnologie S3 S.R.L., AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

Prin H.C.L.S.3 nr. 682/28.12.2017 a fost aprobată acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru încheierea unui contract de închiriere spații pentru birouri, în suprafață totală de 1600 mp, situat în Calea Vitan, nr. 242, parter și etaj 1.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242 în schimbul unui preț numit chirie, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare și schimbarea sediului social al societății, cu modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv/


Director Executiv Adjmict, Olga Cojocarii /

întocmit,

Cornelia PivniceruAS3 -ADMINISTRASE STRĂZI $3 S.RL.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/20I7 Sediul Social: Calea Vitaa nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr...

Data.

Telefon:+40759 040 480

S.C, AS3-ADHiMISTRARE STRĂZI $3 S.P..L

E-raaiksecretoriat@as3-strazs.ro

JPHffiRE u,    i

Web: www.as3-strazi.ro

IEȘIRE ”

Către

Consiliul Local al Sectorului 3, București

Ș»

dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București

Sediul

Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrnre Străzi S3 S.R.L. în vederea închirierii unui spațiu situat în Calea Vitan nr 242,sector 3, în schimbul unui preț denumit chirie, respectiv

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.RX pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea schimbării sediului social al societății A.S.3-Administrare Străzi S3 S.R.L,


Stimate domnule Primar,

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu îoan, în calitate de Președinte C.A. cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea și respectând Cap. I, Art.3, punctul 3.2. din Actul Constitutiv al acesteia : "Sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constitutiv" ; capitolului IV, Art .12.1, litera a) "hotărăște modificarea Actului Constitutiv”;, Art.12.1, lit.j: „ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor , punctelor de lucru și a

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480 E-nîail:secretariat@as3-strazhro Web: www.as3-strazi.ro

altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății”, conform Art.12.1, lit.O din Actul Constitutiv al acesteiaf’hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății” Art. 12.1 lit. (m) din actul constitutiv al acesteia „ Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 Euro inclusiv TVA, pentru fiecare investiție sau pentru investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în calea Vitan nr.242, Sector 3 București, în schimbul unui preț denumit chirie,

respectiv

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea schimbării sediului social al societății, de îa adresa: Calea Vitan, nr.154-158, Sector 3, București la adresa: Calea Vitan nr.242, sector 3, București.

A.

In temeiul împuternicirii acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr.200/18.05.2017, Consilul Local al Sectorului 3, a dispus prin H.C.L. nr.241/12.06.2017, înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3, având ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv -„Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” COD CAEN 4211.

AS3~Administrare Străzi S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

AS3 -ADMINISTRASE STRĂZI S3 S.R.I.

C.UJ.: RO 37804080, Rcg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Tekfon:+40759 040 480 E-niaiI:secreîariat@as3-strazLFo Web: www.as3-strazi.ro

Având în vedere faptul că ne dorim eficientizarea activității» considerăm că este oportună mutarea într-o locație mai mare.

Conform programului de activitate al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., aprobat de către acționarul majoritar , Consiliul Local Sector 3, prin HCL nr.398/05.09.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Pentru aceste considerente, având în vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de asociat majoritar al societății, AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L solicităm:

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea închirierii unui spațiu situat in Calea Vitan nr 242, sector 3, București» în schimbul unui preț denumit chirie,

respectiv

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea schimbării sediului social al societății, de la adresazCalea Vitan nr.154-158, sector 3, București la adresa: Calea Vitan nr.242, sector 3, București.

La prezenta, anexăm:

1.    Adresa cu nr. 34 din data de 29.01.2018 înaintată acționarului minoritar S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L

2.    Contractul de închiriere înregistrat la S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., sub nr. 78 din 29.01.2018, respectiv sub nr. 3/29.01.2018 Ia AS3~Administrare Străzi S3 S.R.L.

Cu deosebită considerație,


seu, inte C.A. i S3 S.R.L.


Ioan CONST

In calitate de P A$3-Administra


S.C. AS3-ADMIWISTRARE STRĂZI S3 SM.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.    —“-------—

1 C.U.I.; RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.l54-158, parter, biroul î, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4,500.000 lei

Telefon :+40759 040480 E-mail: secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Către

S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L

Sediul

Sediul; Bulevardul Basarabia nr.256C,Bucuresti, sector 3

Referitor

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea închirierii unui spațiu situat în Calea Vitan nr 242,sector 3, în schimbul unui preț denumit chirie, respectiv

Acordarea unuij mandat Președintelui C.A, al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea schimbării sediului social al societății A.S.3-Administra^re Străzi S3 S.R.L,

Stimate domnule Președinte Robert Sârbu

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154 - 158, parter, birou 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte C.A. cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea și respectând Cap. I, Art.3, punctul 3.2. din Actul Constitutiv al acesteia : ”Sediul societății poate fi mutat în orice alt loc dițt România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constitutiv” ; capitolului IV, Art .12,1, litera a) ”hotărăște modificarea Actului’ Constitutiv”;, Art. 12.1, lit.j: „ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor , reprezentanțelor , agențiilor , punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.; RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capțtal social subscris și vărsat 4.500,000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maiI:$ecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

societății”, conform Art. 12 J, lit.O din Actul Constitutiv al acesteia:”hotărăste în orice altă problemă importantă privind activitatea societății” Art. 12,1 lit. (m) din actul constitutiv al acesteia Adunarea Generală a Asociaților; hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 Euro inclusiv TVA, pentru fiecare investiție sau pentru investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în calea Vitan nr,242, Sector 3 București, în schimbul unui preț denumit chirie,

respectiv

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea schimbării sediițilui social al societății, de la adresa: Calea Vitan, nr.154-158, Sector 3, București la adresa: Calea Vitan nr.242, sector 3, București.

In temeiul împuternicirii: acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 2Q0/18.05.2017, Consilul Local al Sectorului 3, a dispus prin H.C.L. nr.241/12.06.2017, înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3, având ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv -„Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” COD CAEN 4211.

AS3-Administrare Străzi Ș3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Având în vedere faptul căi ne dorim eficientizarea activității, considerăm că este oportună mutarea într-o locație:mai mare.

‘RARE

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.IȘ: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500,000 lei Telefon :+40759 040 480 E-ma il :sec reta riat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Conform programului de activitate al societății A S3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., aprobat de către acționarul majoritar , Consiliul Local Sector 3, prin HCL nr.398/05.09.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Pentru aceste considerente, având în vedere calitatea Administrare Active SRL de acționar minoritar al societății^ AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L solicităm:

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea închirierii unui spațiu situat in Calea Vitan nr 242, sector 3, București, în schimbul unui preț denumit chirie,

respectiv

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea schimjbării sediului social al societății, de la adresa:Calea Vitan nr.154-158, sector 3;, București la adresa: Calea Vitan nr.242, sector 3, București.

Cu deosebită considerație,

Ioan CONSTANfriNESCU,

In calitate de Pd&edinte C.A. AS3-Administrar?Străzi S3 S.R.L.

XC ADMINISTRARE Â-€Tm-SECTOR JXtt 1    CUX;31<h2790    Reg, Cente 340X4752/2012

Sediul Sociak 8~dul gasarfibia, nn 256G> Cladireâ E#st City Tewee, etaj 7, seetar3, £ucure$ti


Q£52â^£2.8£ SXU.R-t,

tî£H£âI «ît........

Către S»3 SALOTRITA» 51. KSZARBSW S3 :&RX»

Sediul Calea Vita», or» 154-155? clădire administrativa, biroul X sector X București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui CA» al societății Administrare Active Sector 3 SJR.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui CA. al societății

AS3-Administrare Străzi 53 SRL? privind închirierea unui spațiu situat in Călea Vita», or, 242, sector 3, in schimbul unui preț denumit chirie, respectiv acordarea unui mandat Președintelui CA, al sodeiațîi ÂS^Administrâre Străzi 53 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare in vederea schimbării sediului social al societății AS3-Admtoi§trâre Străzi SRL


Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridici română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G? înregistrată îa Oficiul Registrului Comerțului București sub ăr. 140/14752/2012, având CUI 31Q12796? reprezentata legal de dt Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de AdmMstratie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea societarii $D3~Salubritâte. si Deszăpezire S3 SRL de Asociat minoritar al societarii subscrise,

înaintăm prezenta,

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează in temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principul de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este asociat minoritar la societatea AS3-Âdminîstrare Străzi S3 SRL.Conforin adresei primite din partea societarii Â53-Administae Străzi S3 SRL, avand numărul 34/29.01.2018 si înregistrata la sediul subscrisei eu nr. 91/01.02.2018, AS3-Administrare Străzi 53 SRL dorește eficienrizarea acfivitatii în cadrul societarii si considera ca este oportuna mutarea intr-o locație mai mare, respectiv locația din Calea Vitan, nr. 242, sector 3»

Totodată, AS3-Administrare Străzi S3 SRL dorește schimbarea sediului social al societății, de la adresă: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, București la adresa: Calea Vitan nr. 242, sector 3, București.

Conform Capitolului L Art 3, punctul 3.2. din Actul Constitutiv al acesteia: „ sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constituiri v” și

S,C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 1 SRL CU XrMiHWfr    Reg. Com: 340/14W/2012

Sediul Social: S-dul Basarabia nn 256G, Clădirea East Cîfy Tbwr, etaj 7,     sector 3, București

Capitolul IV, Art. 12.1, ^.a: „hotărăște modificarea Actului Consdtniîiv* „ia hotărâri cu privirea la crearea și desființarea filialelor reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a- altor asemenea sedii secundare, daca aceste hotărâri «u au fost stabilite prin bugetul societății ’'

Si Kt o „ hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societarii.”

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea societății ȘD3-SaI«brîtate si Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritar al societarii Administrare Active Sector 3 SRL, solicitam acordarea nnui mandat Președintelui CA. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societarii AS3~Admlnistrare Străzi S3 SRL, privind închirierea unui spațiu situat in Calea Vitan, nr. 242, sector 3, in schimbul ««ui preț denumit chirie, respectiv acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societarii AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile' necesare in vederea schimbării sediului social al societarii ASS-Administrare Străzi S®k

CătreS03 SALOBRlTAi^$î

C£SZAP£2)flE S& S>MX. Tî" W^-    —>• =

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui CA al societății Administrare Active Sector 3 S,R»L,, in vederea acordării unui mandat Președintelui CA, al societății AS3A4minișirare Străzi S3 SRL, privind închirierea unui spațiu situat in Calea Vitan, nr» 242» sector 3, respectiv acordarea undi mandat Președintelui CA, al societarii ÂSS-Adminfetrare Străzi S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare in vederea schimbării sediului social al sorietetil ASS-Adimnisirare Străzi SRL

Având in vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 S.RX ftr. 99/02,02,2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 07 in data de 05.02,2018 ~ fa calitate de asociat minoritar al SC Administrare Active Sector 3 S.RX se aproba acordarea unui mandat Președintelui CA, al societății Administrare Active Sector 3 SJLL,» fa vederea acordării unui mandat Președintelui C,A, al societarii A$3 Administrare Străzi S3 SRL» privind fachirierea unui spațiu situat fa Calea Vitan, nr, 242, sector 3, municipiul București, fa schimbul unui preț denumit chirie, respectiv acordarea unui mandat Președintelui C.A. aî societarii ÂS3 Administrare Străzi $3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare in vederea schimbării sediului social al- societății ASÎ-Admfaîstmre Străzi SRL.

PRESEMTR CA

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

S.C. AS3-ADMINIȘWE S

INTRARE--


UT


S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.L:31012790    Reg. Com; J40/14752/2012


l: B-dul Basarabia, nr, 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, indicativ 1.2., sector 3, București


TC


Către    AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, privind inchirierea unui spațiu situat in Calea Vitan, nr. 242, sector 3, in schimbul unui preț denumit chirie, respectiv acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare in vederea schimbării sediului social al societății AS3-Administrare Străzi SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, indicativ 1.2., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintam prezenta:

DECIZIE

In urma solicitării societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, nr. 34/29.01.2018 si înregistrată la sediul subscrisei^ cu nr. 91/01.02.2018 si a Deciziei asociatului minoritar SD3- Salubritate si Deszăpezire S3 SRL cu nr. 09/05.02.2018 si înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 108/05.02.2018- societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în calitate de asociat minoritar al AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., aproba Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, privind inchirierea unui spațiu situat in Calea Vitan, nr. 242, sector 3, in schimbul unui preț denumit chirie, respectiv acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea schimbării sediului social ai societății AS3-Administrare Străzi SRL

Conform Capitolului I, Art. 3, punctul 3.2, din Actul Constitutiv al acesteia: „ sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constituitiv” și

Capitolul IV, Art. 12.1, lît.a: „hotărăște modificarea Actului Constituitiv”, lit.j: „ia hotărâri cu privirea la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății”

Si lit. o „ hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății.”

Cu considerație,

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr. J_i 23. O/. &)/

Cap.l Părțile contractante:

1,1 ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, cu sediul in Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower, etaj 7, Nr Reg. Comerțului J40/14752/2012, CUI 31012790 , cont IBAN RQ35UG8IGO0GO22O22893, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata legal prin DL Sarbu Robert-Constantin in calitate de administrator, denumita pe tot parcursul contractului

"Locatorul",

Si

1,2 ADMINISTRARE STRĂZI 53 5M, cu secâul in Sectorul 3, Calea Vîtan, nr 154-158, parter, birou 1, Nr. Reg. Comerțului J4G/9837/2Q17, COI RO 37804080, cont IRAN R073UG8I0000022031824RON reprezentata legal prin Dl. Constantinescu loan in calitate de președinte al Consiliului de Administrație, denumita pe tot parcursul contractului ,, Locatarul"

facandu-se referire la semnatarii contractului drept Părțile,

Au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:

Cap.il Obiectul contractului:

2.1 Obiectul prezentului contract este constituit de cedarea folosinței temporare sub forma închirierii de către Locator către Locatar a unui spațiu in suprafața totala de 122 mp, etaj 1, formați din C2 etaj 1, C3 etaj 1, C4 etaj 1, C5 etaj 1, C7 etaj 1, C22 etaj î, C28 etaj 1, C29 etajl cu destinație de birouri, situat în București, Calea Vîtan nr. 242, sector 3, in schimbul unui preț denumit chirie.

Cap.lll Durata contractului:

3.1    Părțile convin asupra încheierii acestui contract pe o perioada de 10 ani, de la data de semnării acestuia de către ambele părți.

3.2    Orice modificare privind durata pentru care a fost încheiat prezentul contract se va putea face numai prin act adițional semnat de Părțile contractante, totodată Părțile convenind asupra faptului ca la momentul expirării duratei contractului nu va opera tacita relocatiune, in raport de prevederile art. 1810 Cod civil, 3.3. Daca Locatorul va aprecia posibila prelungirea contractului de închiriere sî după data de expirare a prezentului contract, acesta va anunța în scris chiriașul cu 30 de zile înainte de aceasta data, pentru a incheiea un act adițional la prezentul contract, în scopul extinderii duratei.

3.4 Predarea-primîrea spațiului ce face obiectul închirierii va fi consemnata in procesu l-verbal de predare-primire, încheiat la data predării de către Locator și primirii de către Locatar, dar nu mai târziu de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

3.5.    Procesul verbal de predare - primire a spațiului va face parte integrantă din prezentul contract

3.6.    Procesul verbal va conține minim următoarele date;

-    starea actuală a spațiului închiriat, din punct- de vedere funcționalități

-    probleme tehnice identificate la fața locului

-    indexul contoarelor de utilități (electricitate, gaz, apă etc.)

Cap. IV Prețul st plata chiriei:

4.1    Prețul chiriei lunare va fi in valoare de de 6,4 EURO/mp + TVA, suma ce va fi plătită în baza facturii fiscale emise în lei, la cursul BNR din data emiterii acesteia.

4.2    Pentru primul an de închiriere, respectiv după semnarea prezentului contract, Locatarul se obliga sa plateasca cu titlu de avans contravaloarea chiriei pe 12 luni, în cuantum de 9369,60 euro + TVA. Suma va fi plătită in baza facturii fiscale emise în lei, la cursul BNR din data emiterii acesteia în termen de 15 zile de la primirea ei de către Locatar. Chiria începe sa curgă din data semnării procesului verbal de predare - primire a spațiului.

4.3 După primul an de închiriere, Locatorul va emite factura de chirie pe data de 5 ale lunii în curs, îa cursul BNR din data emiterii acesteia.

4.4 Plata chiriei se va face in contul Locatorului indicat in partea introductiva a prezentului contract, JBAN R035UGB10000022022893, deschis la banca Garanti Bank Sucursala Unirii, in termen de 15 zile de la primirea facturii

(X) în cazul în care, din vina sa exclusivă, Locatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, respectiv acelea de a preda către Locatar și de a administra corespunzător spațiul care face obiectul prezentului contract, astfel încât acesta să asigure condițiile optime scopului pentru care este destinat prin închiriere, atunci Locatarul are dreptul de a deduce din valoarea contractului o penalitate de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, până fa îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

{2} în cazul în care, din vina sa exclusivă, Locatarul nu îșî onorează facturile în termenul stabilit, Locatorul are dreptul de a solicita penalitatî contractuale de întârziere im șdantum de 0,06%

rf -    S

pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Orice piața făcută de Locator va fi folosita pentru stingerea debitelor în ordine cronologica a vechimii lor, indiferent de tipul debitului si de mențiunea indicata pe ordinul de plata

(3) Penalitățile nu pot depăși cuantumul debitului la care sunt calculate,

43 ta încheierea prezentului contract, suplimentar față de contravaloarea de la punctul 4,2, Locatarul înțelege sa achite Locatorului contravaloarea unei chirii lunare, cu titlu de garanție pentru respectarea obligațiilor contractuale, constituita la dispoziția Locatorului pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate de către Locatar in urma folosinței imobilului ori pentru a acoperi obligații neachitate de către Locatar, fiind restituibila Locatarului la încetarea contractului in situația in care nu au rezultat nici un fel de prejudicii si contravaloarea primei chirii. Contravaloarea titlului de garanție este în cuantum de 780,8 euro, fără TVA, facturată în lei, la cursul BNR din data emiterii facturii. Plata va fi efectuată în termen de 15 zile de la data primirii facturii de către locatar.

4,6 Locatarului ii revine sarcina de a plăti contravaloarea utilităților pentru imobilul închiriat; electricitate, gaz metan, întreținere {apă, canalizare, etc.}. Utilitățile se vor achita de către Locatar in termen de 15 zile de la primirea facturii, in baza avizului de plata întocmit pe baza facturilor furnizorilor de utilitari, la care vor fi anexate aceste facturi. In caz de neplata a facturilor de utilități in termen de 30 de zile de la primirea acestora, Locatorul poate întrerupe furnizarea de utilitari, după o notificare prealabila, fara a putea fi făcut răspunzător pentru eventualele daune.

Refacturarea utilităților către Locatar, se va face pe baza facturii principale împărțită la suprafața închiriată și raportat la numărul și puterea consumatorilor energetici.

Cap.V Drepturile sî obligațiile Locatorului:

5.1 Locatorul are următoarele drepturi sî obligații;

1} sa predea spațiul închiriat în starea corespunzătoare scopului pentru care a fost închiriat.

2)    sa controleze modul in care este folosita suprafața închiriata si sa ia toate masurile ce se impun in vederea unei bune întrețineri a spațiului închiriat;

3)    sa asigure Locatarului libera si deplina folosința a acestuia pe toata durata contractului de închiriere;

4)    sa achite taxele si impozitele aferente spațiului către autoritățile competente

5)    sa garanteze ca spațiul nominalizat in prezentul contract nu prezintă impedimente la închiriere 6} la expirarea prezentului contract sau Ia încetarea acestuia in orice mod, sa permită Locatorului sa preia toate bunurile proprii in condițiile in care acesta nu are debite restante fata de Locator

7) Sa înregistreze contractul Ia organele fiscale competente, conform Art. ț?9$ €od£iviL

8)    si asigure administrarea spațiului (cu intervenție imediata pentru situații de urgență), inclusiv sa execute in contul sau lucrările de întreținere si reparații curente aferente construcției si instalațiilor care fac obiectul închirierii

9)    să asigure curățenia și produsele de curățenie aferente, pentru tot spațiul închiriat, inclusiv spații comune și exterior, minim o dată pe zi, precum și gestiunea gunoiului (pubele/ container-e pentru colectare, ridicare etc.)

10)    să încheie polițele de asigurare obligatorie/ facultativă pentru spațiul închiriat

Cap. VI Drepturile sî obligațiile Uxataruluî:

6.1 Locatarul are următoarele drepturi si obligații;

1)    sa folosească spațiul închiriat, Conform destinației stabilite la momentul încheierii contractului. Orice îmbunătățiri, modificări structurale sau funcționale aduse spațiului închiriat se vor face cu acordul Locatorului, exprimat in scris. îmbunătățirile structurale se vor face pe cheltuiala Locatarului sî vor ramane parte integranta din spațiu, fara a se factura către Locator;

2)    sa plateasca chiria la termenul convenit;

3)    la sfârșitul duratei de închiriere sa restituie spațiul închiriat in starea in care l-a primit, fiind considerat ca l-a primit in stare foarte buna;

4)    sa suporte costul lucrărilor de reparații si remediere a daunelor sau prejudiciilor produse din culpa sa; in cazul neindepltnîrii de către Locatar a acestei obligații, lucrările necesare vor fi efectuate de către Locator, costul acestora insa urmând a fi suportat de către Locatar;

5)    sa respecte normele sî instrucțiunile de protecția muncii, prevenirea st stingerea incendiilor în spatiei închiriat sî în caile de acces către spațiul închiriat în cazul în care, din culpa sa, Locatarul a provocat un incendiu, acesta va fi răspunzător pentru prejudiciile create in urma acestora. Locatarul va lua toate masurile sa apere spațiul închiriat in raport de tulburări ale terților

6)    sa asigure funcționarea in deplina siguranța a instalațiilor Locatarul are obligația sa-si asume responsabilitatea pentru orice accidente (de munca) datorate nerespectarii normelor PM, PSl, etc. in spațiul închiriat si in caile comune de acces.

7)    sa permită permanent accesul Locatorului în spațiul închiriat, pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile rezervate acestuia (examinarea spațiului, acces la centralele termice si tablourile electrice);

8)    sa constituie garanția care va fi transferata in contul Locatorului, acesta avand dreptul sa se folosească de aceasta suma chiar si in situația in care Locatarul întârzie plata chiriei si/sau utilitarilor cu mai mult de 25 de zăe. In acest caz. Locatorul este obligat sa completeze garanția după achitarea sumei restante din chirie sau utilitari;

9)    când părțile observa, la terminarea contractului, ca anumite prejudicii au fost cauzate spațiului închiriat, o persoana specializata va executa reparațiile necesare, iar Locatorul va retine contravaloarea acestor costuri din garanția oferita de Locatar. Garanția poate frfplosita sî daca exista ia Sfârșitul perioadei contractuale anumite facturi de utilități nepiaîite - inclusiv acele facturi ce sosesc după iesîrea din spatiu, insa aferente perioadei contractuale;

10)    sa evacueze spațiul închiriat la data încetării duratei contractului, fara somație, punere în întârziere sau intervenția unei instanțe de judecata, in caz contrar urmând sa răspundă pentru daunele provocate Locatorului constituite de lipsirea acestuia de contravaloarea beneficiilor materiale rezultate din valorificarea spațiului care face obiectul prezentului contract;

11)    la data încetării valabilîtatiî prezentului contract sa radieze din evidentele Registrului Comerțului sau ale organelor fiscale spațiul închiriat declarat ca sediu social sau punct de lucru, Locatarul declarând în mod solemn faptul ca este de acord cu această radierea^ concomitent cu încetarea prezentului contract.

12)    Sa predea ia momentul evacuării spațiului toate elementele menționate în procesul verbal de predare-primire, în aceeași stare de funcționare in care le-a primit, în caz contrar obligandu-se ia plata acestora.

Cap.VII Răspunderea contractuala:

7.1 In caz de neplata a chiriei timp de 30 de zile în raport de data scadentei obligației de plata, Locatorul poate exercita prerogativa denunțării unilaterale a contractului, fara somație, punere in întârziere sau intervenția unei instanțe judecătorești, deci sub imperiul unui pact comisoriu de grad IV. Totodată, Locatorul va solicita Looteruiutjevaeoarea spațiului închiriat fara somație, punere in întârziere sau mtereventia unei înstante judecătorești, Locatarul exprimandu-si acordul în aceasta privința.

Cap.VflI încetarea contractului:

8.1    Contractul de închiriere încetează de drept la data expirării termenului pentru care a fost încheiat, părțile convenind expres asupra faptului ca nu va opera tacita relocatiune la data termenului reprezentând durata prezentului contract.

8.2    Restituirea spațiului închiriat si respectiv evacuarea spațiului va fi realizata pe cale amiabila îa momentul încetării contractului, în caz contrar urmând a opera dispozițiile art.1809 Cod civil.

8.3    Locatorul deține prerogativa denunțării unilaterale înainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatarului cu 90 de zile înainte de data preconizata a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art. 4.4. alin, (1) si 7.1 urmând a opera corespunzător. Aceasta clauza isi pierde vafebiltetea in cazul neptetii chiriei, conform Art. 7.1,

8.4    Locatarul deține prerogativa denunțării unilaterale înainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatorului cu 90 de zile inalnte.de dfâtetitoconizata a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art 4.4. alin. (1) si 7.1 urmând a opera corespunzător.

8,5 încetarea contractului cu acordul ambelor parti cu înștiințare înainte cu 90 de zile.

8.6 Contractul poate ramane valabil daca Locatorul vinde sau transfera spațiul unei alte persoane fizice sau juridice, numai cu acordul Locatarului.

8.7. Prezentul contract intra in vigoare numai după susținerea si aprobarea acestuia în cadrul A.G.A., respectiv Consiliul local Sector 3 prin Hotarare de Consiliu Local al Sectorului 3 {în calitate de Asociat majoritar). In situația in care nu va fi aprobat, contractul se reziliaza de plin drept, fara a fi necesar nici o notificare in prealabil, părțile fiind puse în situația anterioara.

Cap.lX Litigii:

9.1 In caz de litigii rezultând din neinterpretarea corecta sau interpretarea cu rea-credinta a clauzelor prezentului contract, părțile cad de acord ca acestea sa fie soluționate pe cale amiabila prin invitație ia conciliere directa

9.2 In situația in care calea amiabila nu duce la rezolvarea concreta a diferendului, atunci partea interesata se va adresa instanței competente de ia locul imobilului

CAP. X FORȚA MAJORA

10.1    Se considera forța majora, evenimentul imprevizibil sî insurmontabil, independent de voința pârtilor, survenit ulterior încheierii contractului si care împiedica executarea acestuia.

19.2    Forța majora dovedita prin acte eliberate de autoritatiie competente este opozabila intre parti, precum si fata de tertî sî exonerează de răspundere partea care o invoca pentru daune directe si indirecte.

10.3    Partea care invoca apariția sau încheierea unui caz de forța majora trebuie sa anunțe cealalta parte in termen de 15 zile de la apariția acestuia, timp în care trebuie sa comunice sî actele doveditoare, altfel se va face răspunzătoare pentru efectele cazului de forte majora si va suporta toate daunele provocate de acesta.

10.4    In cazul in care forța majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 30 zile, partite se vor întâlni intr-un termen de cel mult 10 zile pentru a conveni, fie asupra modulul de executare in continuare a contractului, fie asupra condițiilor rezilierii acestuia.

CAP. XI DISPOZIȚII FINALE

1X1 Orice modificare la prezentul contract se va face numai cu acordul ambelor parti si in mod expres, prin semnarea unui act adiționat

1X2 Toate notificările legate de prezentul contract se vor face in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax cu confirmare de primire sau prin posta electronica la adresele de email convenite intre parti, respectiv;

Pentru Locator: activesector3@gnx3il.com

Pentru Locatar: secretariat@as3-strazl.ro

11.3 In cazul în care o clauza sau o parte din prezentul contract este declarata nula, celelalte clauze îsî vor produce efectul in continuare, pastrandu-sî caracterul obligatoriu.

1X4 Partite se obliga sa nu dezvăluie sau sa utilizeze in mod necorespunzator informațiile de care au luat la cunoștința in timpul negocierii si a derulării contractului, în caz contrar, partea care incatca confidențialitatea va plăti celeilalte parti daune egale cu prejudiciul real creat 1X5 Prezentul contract se supune legilor romane în vigoare, iar nulitatea uneia dintre clauzele sale nu atrage după sine si nulitatea întregului contract.

11.6    Reprezentanții pârtilor semnatare, declara si confirma ca au reprezentativitatea si abilitatea necesara semnării prezenwluî contract care nu contravine actelor constitutive ale entităților pe care ie reprezintă ori vreunor dispoziții legale si/sau statutare sau vreunor înțelegeri anterioare.

11.7    Prezentul contract s-a încheiat astazi, 29.0X201$ în 2 (doua) exemplare originale, semnate de reprezentanții autorizați ai pârtilor contractante, cate un exemplar pentru fiecare parte.

LOCATOR,PREȘEDINTE C.A.

SARBU ROBERT CONSTANT!

DIRECTOR ECONOMIC

CONTABIL

MOLDOVEANA IONELA

z

CONSILIER JURIDIC

LG3NSCRI ADRIANDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNAN.ȚĂ CORPORATIVĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pnmarse3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro


Ce o-căiA


Nr. 20812/07.02.2018

Către,

COMPARTIMENT CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


•    Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242 și schimbarea sediului social al societății însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate


în vederea inițierii proiectelor menționate.


Director Executiv, Octavian GhețuDirector Executiv Adjunct} Olga Cojocari/întocmit,


Cornelia PivnicerDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242 si schimbarea sediului social al societății

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...^?..^^)/...^.^.., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242 și schimbarea sediului social al societății, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

A

MEMBRI:    !/[

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA