Hotărârea nr. 55/2018

HCLS3 nr. 55 din 16.02.2018 privind aprob bugetului de venituri si chelt al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. pt anul financiar 2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 22506/CP/09.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 22196/09.02.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Nota de fundamentare nr. 10/07.02.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL;

-    Adresa nr. 43/07.02.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRLÎnregistrată cu nr. 20789/CP/07.02.2018;

-    Adresa nr. 44/07.02.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, către societatea Administrare Active Sector 3 (nr. 117/07.02.2018);

-    Decizia nr. 11/08.02.2018 a societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

-    Decizia nr.126/08.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

-    HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în

a    a

scopul construirii de locuințe sociale;

-    Adresa nr. 22209/09.02.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

A    *

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12. Pct. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

A,

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

VOICU

CONTRASEMNEAZ SECRETAR ) MARIUS MIH AWT

NR. 55 DIN 16.02.2018

ANEXA Nr. 1    HCCS b    ; 6 5

AU.    . 2-01$

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

pentru anul 2018REALIZAT

mii iei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiza t/prel iininat an precedent (N O

Propuneri an curent(N)

%

Estimări an

N+l

Estimări an

N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VENITURI TOTALE (Rd.l = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)

1

2,515.79

18,300.81

7.27

18,849,83

19,215.85

1.03

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2,513.09

18,271.51

7.27

18,819.66

19,185.09

1.03

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

-

-

-

-

-

-

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

-

-

-

-

-

-

2

Venituri financiare

5

2.70

29.30

10.85

30.18

30.77

1.03

1.02

3

Venituri extraordinare

6

-

-

-

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd.

7

3,694.51

18,203.74

4.93

18,749.85

19,113.93

1.03

1.02

V

M—i

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3,694.51

18,168.74

4.92

18,713.80

19,077.18

1.03

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

2,114.06

8,998.74

4.26

9,268.70

9,448.68

1.03

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

9.82

195.00

19.86

200.85

204.75

1.03

1.02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1,510.35

8,350.00

5.53

8,626.10

8,767.50

1.03

1.02

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd. 13 + Rd. 14)

12

1,114.82

7,680.00

6.89

7,936.00

8,064.00

1.03

1.02

CI

ch. cu salariile

13

1,114.82

7,680.00

6.89

7,936.00

8,064.00

1.03

1.02

C2

bonusuri.

14

-

-

-

-

-

-

-

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

-

-

-

-

-

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

y    109.93

430.00

3.91

442.90

451.50

1.03

1.02

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

285.60

240.00

0.84

247.20

252.00

1.03

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

60.28

625.00

10.37

643.75

656.25

1.03

1.02

\2\

Cheltuieli financiare

20

0.00

35.00

0.00

36.05

36.75

1.03

1.02

\

Cheltuieli extraordinare

21

-

-

0.00

-

-

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-1,178.72

97.07

-

99.98

101.92

-

-

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

-

17.93

-

16.00

16.31

-

-

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

79.14

83.98

85.62

l

Rezerve legale

25

-

4.85

-

5.00

5.10

-

-

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

-

-

-

-

-

-

-

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

-

-

-

-

-

-

-

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

78.99

80.52

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

-A

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care;

32

ir

w

«JitJ/    1 r

■:%' $

fi    “•‘f/ -frfi

V 4/

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

-

-

-

-

-

-

-

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

-

-

-

-

-

-

-

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

-

-

-

-

-

-

-

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

74.29

78.99

80.52

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

-

-

-

-

-

-

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

37

-

-

-

-

-

-

-

î *

a?

cheltuieli materiale

38

-

-

-

-

-

-

-

b)

cheltuieli cu salariile

39

-

-

-

-

-

-

-

Ă

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

-

-

-

-

-

-

-

M

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

-

-

-

-

-

-

-

e)

alte cheltuieli

42

-

-

-

-

-

-

-

■K

VII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1,539.32

1,775.00

-

1,534.00

1,293.00

0.86

-

1

Alocații de la buget

44

-

-

-

-

-

-

-

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1,539.32

1,775.00

-

1,534.00

1,293.00

0.86

-

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

-

-

-

-

-

-

-

1

Nr, de personal prognozat la finele anului

48

268

120

-

124

126

1.03

-

2

Nr. mediu de salariați total

49

42

120

-

124

126

1.03

-

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd. 12/Rd. 49)/12 *

1000

50

2,211.94

5,333.33

2.41

5,333.33

5,333.33

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000

51

2,211.94

5,333.33

2.41

5,333.33

5,333.33

1.00

5

Productivitatea muncii îh unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

59.84

152.26

2.54

151.77

152.26

1.00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x

1000

54

1,468.53

994.70

0.68

994.70

994.70

1.00

9

Plăți restante

55

-

-

-

-

-

-

10

Creanțe restante

56

-

-

-

-

-

-

-

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 SRL Sediu Î/Adresa București, Sector 3, B-duI Basarabia, Nr.256G Cod unic de înregistrare 37409960

ANEXA Nr. 2    '5 IMN ^5


Detalierea indicatorilor economico-fînanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Reali

zat an

N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

din care:

cont.

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

Preliminat/

Realizat

TrimI

Trim H

Trim III

Trim IV

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)

1

0.00

21,701.93

21,701.93

2,515.79

4,575.21

4,575.21

4,575.20

4,575.19

18,300.81

7.27

-

iV

1

Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 +

Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:

2

0.00

21,669.93

21,669.93

2,513.09

4,567.88

4,567.88

4,567.88

4,567.87

18,271.51

7.27

0^7

a)

din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:

3

0.00

20,574.40

20,574.40

2,245.77

4,447.10

4,447.10

4,447.10

4,447.10

17,788.40

7.92

ali

din vânzarea produselor

4

-

20,549.40

20,549.40

2,245.77

4,440.85

4,440.85

4,440.85

4,440.85

17,763.40

7.91

-

a2)

din servicii prestate

5

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

a3)

din redevențe și chirii

6

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

a4)

alte venituri

7

-

25.00

25.00

-

6.25

6.25

6.25

6.25

25.00

-

-

b)

din vânzarea mărfurilor

8

-

194.41

194.41

-

120.78

120.78

120.78

120.77

483.11

-

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:

9

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

JL

din producția de imobilizări

12

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

f)

alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:

14

0.00

901.12

901.12

267.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'7;e

fl)

din amenzi și penalități

15

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:

16

\

- active corporale

17

-

-

-

-

-

-

0.00

-

11

- active necorporale

18

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-


f3)

din subvenții pentru investiții

19

-

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

-

f51

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:

22

0.00

a)

din imobilizări financiare

23

-

b)

din investiții financiare

24

-

c)

din diferențe de curs

25

-

d)

din dobânzi

26

-

e)

alte venituri financiare

27

-

3

Venituri extraordinare

28

-

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)

29

0.00

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:

30

0.00

S(

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31

0.00

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:

32

0.00

a)

cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare

33

-

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

-

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

-

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

-

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

-

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

-

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:

40

0.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

-

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:

42

0.00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

-

c)

prime de asigurare

45

-

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd.

68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:

46

0.00

:.a)

cheltuieli cu colaboratorii

\7

-

<b'f

cheltuieli privind comisioanele și onorg^jfeâmjgafeA

-

hi)

cheltuieli privind consultanța ju/^M

-

lO

Oh

O?

A? j-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

901.12

901.12

267.32

-

-

-

-

0.00

-

-

32.00

32.00

2.70

7.33

7.33

7.32

7.32

29.30

10.85

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

,14.00

14.00

-

3.50

3.50

3.50

3.50

14.00

-

-

18.00

18.00

2.70

3.83

3.83

3.82

3.82

15.30

5.67

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

19,325.96

19,325.96

3,694.51

4,550.94

4,550.94

4,550.93

4,550.93

18,203.74

4.93

-

19,290.96

19,290.96

3,694.51

4,542.19

4,542.19

4,542.18

4,542.18

18,168.74

4.92

9,952.50

9,952.50

2,114.06

2,249.69

2,249.69

2,249.68

2,249.68

8,998.74

4.26

8,370.80

8,370.80

1,062.48

1,736.55

1,736.55

1,736.54

1,736.54

6,946.18

6.54

7,016.45

7,016.45

716.16

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

5,000.00

6.98

-

463.09

463.09

132.02

231.55

231.55

231.54

231.54

926.18

7.02

-

25.09

25.09

0.08

25.10

25.10

25.08

25.08

100.36

1,254.50

-

258.00

258.00

62.32

129.00

129.00

129.00

129.00

516.00

8.28

-

620.18

620.18

211.84

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

1.89

110.00

110.00

2.46

55.00

55.00

55.00

55.00

220.00

89.43

-

161.08

161.08

-

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

-

-

196.78

196.78

248.46

120.89

120.89

120.89

120.89

483.56

1.95

28.00

28.00

17.56

14.00

14.00

14.00

14.00

56.00

3.19

-

130.00

130.00

225.04

87.50

87.50

87.50

87.50

350.00

1.56

-

12.50

12.50

12.50

12.50

50.00

130.00

130.00

225.04

75.00

75.00

75.00

75.00

300.00

1.33

-

38.78

38.78

5.86

19.39

19.39

19.39

19.39

77.56

13.24

-

1,384.92

1,384.92

803.12

392.25

392.25

392.25

392.25

1,569.00

1.95

-

-

-

0.25

0.25

0.25

0.25

1.00

-

-

49.62

49.62

23.50

17.50

17.50

17.50

17.50

70.00

2.98

-

49.62

49.62

23.50

17.50

17.50

17.50

17.50

70.00

2.98

-

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0.00

32.88

32.88

0.56

8.25

8.25

8.25

8.25

33.00

58.93

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

-

12.88

12.88

0.56

3.25

3.25

3.25

3.25

13.00

23.21

-

- tîchete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0.00

20.00

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

-

-

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

,4

\

\

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

-fr&î-r

jss!

«Cu r

< ol

O/a?/

ozp/

w

0.00

ch. de promovare a produselor

56

-

20.00

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

-

-

d)

Ch. cu sponsorizarea,potrivit O.U.G. nr. 2/2015(Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din Care:

59

0.00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

0.00

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

-

60.00

60.00

50.60

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

3.95

-

JL

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

-

35.40

35.40

1.26

12.50

12.50

12.50

12,50

50.00

39.68

-

- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:

64

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

- internă

65

-

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

- externă

66

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

-

14.36

14.36

1.13

12.50

12.50

12.50

12.50

50.00

44.25

-

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

-

20.21

20.21

3.58

3.75

3.75

3.75

3.75

15.00

4.19

-

JL

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0.00

343.73

343.73

31.41

167.50

167.50

167.50

167.50

670.00

21.33

-

? '1    j>

H)

cheltuieli de asigurare și pază

70

-

302.50

302.50

21.64

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

27.73

-

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

12.23

12.23

9.02

7.50

7.50

7.50

7.50

30.00

3.33

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

-

10,00

10.00

0.75

7.50

7.50

7.50

7.50

30.00

40.00

-

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

J5)'t

Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

-

-

-

-

-

-

-

-

0.001

-i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 109/2011

76

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

9.00

9.00

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

JL

alte cheltuieli

78

-

828.72

828.72

691.08

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

0.69

-

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:

79

0.00

287.97

287.97

9.82

48.75

48.75

48.75

48.75

195.00

19.86

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0.00

ch. cu taxa de licență

82

-

45.42

45.42

-

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

-

-

ch. cu taxa de autorizare

83

-

139.10

139.10

-

17.50

■ 17.50

17.50

17.50

70.00

-

-

e)

ch. cu taxa de mediu

84

-

45.00

45.00

-

6.25

6.25

6.25

6.25

25.00

-

-

JL

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

-

58.45

58.45

9.82

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

8.15

-

C. Cheltuieli cu personalul (Rd, 87 + Rd. 100 4- Rd. 104 + Rd. 113), din care:

86

0.00

8,850.98

8,850.98

1,510.35

2,087.50

2,087.50

2,087.50

2,087.50

8,350.00

5.53

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)

87

0.00

6,905.67

6,905.67

1,114.82

1,920.00

1,920.00

1,920.00

1,920.00

7,680.00

6.89

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:

88

0.00

6,905.67

6,905.67

1,114.82

1,920.00

1,920.00

1,920.00

1,920.00

7,680.00

6.89

a) salarii de bază

89

-

6,905.67

6,905.67

1,114.82

1,920.00

1,920.00

1,920.00

1,920.00

7,680.00

6.89

-

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0.00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

C2

Bonusuri (Rd. 93 4- Rd. 96 4- Rd. 97 + Rd. 984- Rd. 99), din care:

92

0.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

&y

a-Z 'As

ă/A

0.00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

î

'i'

;i 0/ £M

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

W

0.00

b) tichete de masă;

96

-

-

Xfv c u

-

-

-

-

0.00

-

-

c) voucere de vacanță;

97

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

:• C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 4- Rd. 102 + Rd. 403), din care:

100

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

«y

»*/

VA

rt 1

0.00

a) ch. cu drepturile salariaie cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

fr..............

O/&/ .

0.00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.

105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:

104

0.00

300.49

300.49

109.93

107.50

107.50

107.50

107.50

430.00

3.91

a) pentru directori/directorat

105

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

0.00

-

- componenta fixă

106

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

- componenta variabilă

107

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

0.00

300.49

300.49

109.93

107.50

107.50

107.50

107.50

430.00

3.91

- componenta fixă

109

-

300.49

300.49

109.93

107.50

107.50

107.50

107.50

430.00

3.91

-

- componenta variabilă

110

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

c) pentru AGA și cenzori

111

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

-

1,644,82

1,644.82

285.60

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

0.84

-

D, Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd.

119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:

114

0.00

199.51

199.51

60.28

156.25

156.25

156.25

156.25

625.00

10.37

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care:

115

0.00

20.00

20.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

- către bugetul general consolidat

116

20.00

20.00

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

- către alți creditori

117

-

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

J+

cheltuieli privind activele imobilizate

118

-

-

-

-

1.25

1.25

1.25

1.25

5.00

-

-

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

aL

alte cheltuieli

120

-

60.00

60.00

9.28

50,00

50.00

50.00

50.00

200.00

21.55

-

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

119.51

119.51

52.13

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

7.67

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd. 126), din care;

122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

flK

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

fi.i)

- provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0.00

-

fl .2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

-

0.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 +

Rd. 130), din care:

127

0.0

- din participarea salariaților la profit

128

-

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

-

2

Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care:

131

0.0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

-

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

-

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

-

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

-

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

-

c)

alte cheltuieli financiare

138

-

3

Cheltuieli extraordinare

139

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd.

140

0.0

venituri neimpozabile

141

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

-

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

-

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

0.0

a)

-venituri din subvenții si transferuri

145

-

b)

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87) din care:

147

0.0

a)

148

b)

149

c)

............... . , ♦ * 4 ♦

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)

151

-

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

5

Nr. mediu de salariați

153

-

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147-Rd.93-Rd.98/Rd. 153V12 * 1000

154

rn

jb)

ț--'

Câștigul mediu lunar pe salariat (tei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala, recalculat cf.

Lhgii anuale a bugetului de stat

155

0.00

0

0.0&

«y W

sf o.oa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O JTI

■î./

-

-

-

-

0.00

-

-

0.00

-

J2Î>.

-

-

-

-

0.00

-

-

0

35.00

35.00

0.00

8.75

8.75

8.75

8.75

35.00

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

35.00

35.00

-

3.75

3.75

3.75

3.75

15.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

0

2,375.97

2,375.97

Z,178.72

24.27

24.27

24.27

24.26

97.07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

52.19

52.19

8.75

3.75

3.75

3.75

3.75

15.00

1.71

-

385.63

385.63

-

-

-

-

-

17.93

-

-

-

-

0

21,669.93

21,669.93

2,513.09

4,567.88

4,567.88

4,567.88

4,567.87

18,271.51

7.27

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

0.00

0

6.905.67

6,905.67

1,114.82

1,920.00

1,920.00

1,920.00

1,920.00

7,680.00

6.89

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

6,905.67

6,905.67

1,114.82

1,920.00

1,920.00

1,920.00

1,920.00

7,680.00

6.89

-

268.00

268.00

42.00

X

X

X

X

120

-

268.00

268.00

42.00

X

X

X

X

120

-

-

2,147.29

2,211.94

X

X

X

X

5,333.33

X

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)

156

80.86

80.86

59.84

X

X

X

X

152.26

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.

153

158

X

X

X

X

cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:

159

X

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

X

-

-

-

- preț mediu (p)

161

X

X

X

X

-

-

-

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

X

-

-

-

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2

163

X

X

X

X

8

Plăți restante

164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Creanțe restante, din care:

165

-

-

-

- '

-

-

-

-

-

-

- de ia operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- de la bugetul de stat

168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- de la bugetul local

169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- de la alte entități

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

-

-PREȘEDINTE DE

« FJI:ANEXA Nr. 3 HCC-S 3

Gradul de realizare a veniturilor totalemii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

% 4-3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:

-

-

21,701.93

2,515.79

0.12

1. Venituri din exploatare

-

-

-

21,669.93

2,513.09

0.12

2. Venituri financiare

-

-

-

32.00

2.70

0.08

3. Venituri extraordinare

-

-

-

-

-

-


întocmit

S.C. KARLA BUSINESS CONSULTING


ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


Page 1 of 2


VV-CLS Ș    SS/    LfâB_mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

anN+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1,541.79

1,539.32

1,775.00

1,534.00

1,293.00

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

1.87

0

1.78

1.53

1.29

2

Alocații de Ia buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

Capital social

1,539.92

1,539.32

1,773.22

1,532.47

1,291.71

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care:

1,541.79

1,539.32

1,775.00

1,534.00

1,293.00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

UTILAJE SI DOTĂRI PROPRII    /7

- (denumire obiectiv)    / /    |

w

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

r'

1

- (denumire obiectiv)

rw

1 L UE

s

- (denumire obiectiv)

*    .    .    - J i

*

/ 1 1/

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

In

& 2$ / ZffZ

5 ri ’.Q

\ ui

ar- f

- (denumire obiectiv)

V v

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

ggmșȘ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1,541.79

1,539.32

1,775.00

1,534.00

1,293.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

ANEXA nr. 5: țk tACUâ"\>

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1 ....

X

X

2

Măsura 2 ....

X

X

Măsura n ....

X

X

TOTAL pct. I

0.00

-

-

-

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1 ....

X

X

2

Cauza2 ....

X

X

Cauza n ....

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Administrator Panait Radu^Alirin
Calea Dydești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîl ca binetpri ma r@ prim arie3.r0


CABINET PRIMAR

[sector 3    j

I    I

j CABINET PMARJ

L 2.2.3GG,

j

EXPUNERE DE MOTIVE    1

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/2017 având CUI 37409960, are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 șî este reprezentată legal de domnul Panait Radu Alin ; asociat majoritar Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L,

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotă rât înființarea acesteia.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Algorithm Residential S3 S.R.L. nr. 43/07.02.2018, precum și raportul de specialitate al Serviciului Guvernantă Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.


PRIMĂRIA*j|    DIRECȚIA ECONOMICĂ

SECTORULUI    SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

BUCUREȘTi^jf

Calea Dudești nr, igi, sector 3,    ~

031084 București

www.primarie3.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fox {004 021) 318 03 04

e-maîl econom1c@primarfe3.ro

Nr. 22196/09.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și este reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Având în vedere:

-    adresa nr. 43/07.02.2018, înregistrată cu nr. 20789/CP/07.02.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018.;

-    nota de fundamentare nr. 10/07.02.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

-    adresa nr. 44/07.02.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L către asociatul său minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L (nr.l 17/07.02.2018);

-    adresa nr. 122/08.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. către asociatul său minoritar, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. (nr. 10/08.02.2018);

-    decizia nr. 11/08.02.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 S.R.L. (nr. 125/08.02.2018) ;

-decizia nr. 126/08.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în calitate de asociat minoritar al Algorithm Residential S3 S.R.L (nr.19/08.02.2018);

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în conformitate cu prevederile:

-    art. 4, alin. (1) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariate stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz ”,

din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-    art. 12. pct. 12.1 lit. h) : “Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” “ aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)” din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 97/29.03.2017.

Bugetul general al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 respectă structura și formatul impuse de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Director Executiv, //

OctavianGJiețli /

K/z

v \ /    întocmit,

A    Cornelia Pivniceru

S.C. ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L.

r SC ALGORITHM RESIDENT1ÂLS3 SRL INTRARE rj

t fESlRE    ...............

y.Ziua Luna BL. Anul


București, Sector 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G

CUi37409960

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI Șl CHELTUIELI
Anul 2018 -

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, S.C. ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri li cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM REZIDENȚIAL $3 S.R.L.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

6.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L, se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,300,81 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:
A.    Venituri din exploatare

18,271.51 mii lei;

29.30 mii lei.


B.    Venituri financiare

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1.    Venituri din vanzarea produselor

17,763.40 mii lei, 25.00 mii lei,

483.11 mii lei.


2.    Alte venituri din producția vanduta

3.    Venituri din vanzarea mărfurilor

Veniturile din vanzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale șî vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala

Gimnazială Liviu Rebreanu {fosta nr. 21), sector 3, București,

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala

Gimnaziala Nicolae Labiș (fosta nr. 89), sector 3, București,

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala

Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), sector 3, București,

Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București si H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1.    Venituri din diferențe de curs în sumă de 14.00 mii lei,

2.    Venituri din dobânzi în sumă de    15.30 mii lei.

il. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,203.74 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:
A.    Cheltuieli de exploatare    18,168.74 mii lei,
B.    Cheltuieli financiare    35.00 mii lei.
A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 8,998.74 mii lei din care:

a)    cheltuieli privind stocurile în sumă de 6,946,18 mii lei, din care

cheltuieli privind materiile prime în sumă de 5,000.00 mii lei,

cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 926.18 mii lei,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 400.00 mii lei,

cheltuieli privind energia și apa în sumă de 220.00 mii lei și

-    cheltuieli privind mărfurile în sumă de 400.00 mii lei.

b)    Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 483.56 mii lei din care:

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile în sumă de 350.00 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 77.56 mii lei.

c)    Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1,569.00 mii lei din care:

cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 1.00 mii lei,

cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 33.00 mii lei,

-    cneituieii cu transportul de buiiurî și persoane m suma de 200.00 mu lei,

-    cletuieii de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,

-    cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 50.00 mii lei,

-    cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,

-    cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 600.00 mii lei,

-    cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,

-    cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 30.00 mii lei,

-    cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 10.00 mii lei,

-    alte cheltuieli în sumă de 480.00 mii lei.

2.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 195.00 mii lei din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20.00 mii lei,

b)    Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 70.00 mii lei,

c)    Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 25.00 mii lei,

d)    Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 80.00 mii lei.

3.    Cheltuieli cu personalul în sumă de 8,350.00 mii lei, structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 7,680.00 mii lei,

b)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 430.00 mii lei,

c)    Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 240.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 120 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4.    Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 625.00 mii lei, structurate astfel:

a)    cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

b)    cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 5.00 mii lei,

c)    alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,

d)    cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 400.00

mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

10.00 mii lei, 10.00 mii iei, 15.00 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L pentru anul 2018 și a anexelor acestuia.

i    S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B~dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,

!    MietriM^rseettfrSrBkcuresti    ;

-s—_—r-j--


SC ALGORITHM RESfflENÎtAL S3 SSL

INTRARE    Z'A

~ lESÎîRE - N:■ .......’A""'*<

;Ztua Luna .^L. Anut


Către ! Consiliul Local al SdcbâiriduL^Buetrreșri^-"* :    Luna

    d-Mă

i dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

E    .    ;

Sediul j Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor j Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect ^aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3 ș

Subscrisa, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridica română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr,256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, Pavând în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a| fost constituită societatea și respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100, 000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru flecare investiție sau pentru toate ipvestițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»" și lit h) "aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății) ”

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului di venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

3    s

A

In tenieiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus; prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990! sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale^ cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.    ]

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai piuit de 80% din activități pentru Primăria Sectorulu 3.    j

!

I    S.C ALGORITHM RESIDENȚIAL S 3 SRL

Secfeul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,

j    indicativ 1.2., sector 3, București    ■

în baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primăria Sector 3 a Muncipiului București, atribuit în bajza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

| ■

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu fosta nr.21), Sector 3, București

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București

- Extindere Școala Gimnazială nr.8î, Sector 3, București,

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și; cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L.

In vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare d Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și ddtări.    ’


Bugetul de venituri li cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 si 2020, buget previzional, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2018 s-a tinut cont de prevederile urinătoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea fir. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile: comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

6.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018a bugetului de stat pe anul 2018;

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

9.    OUG rtr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL Ș3 S.R.L. a fost structurat confprm Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a prdinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:    *

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,300,8

mii lei.


i

f

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare    18,271.51 mii lei;

i

B.    Venituri financiare    29.30 mii lei.

s

!

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1.    Venituri din vanzarea produselor    17,763,40 mii lei,

2.    Alte Venituri: din producția vanduta    25.00 mii lei,

3.    Venituri din vanzarea mărfurilor    483.11 mii lei.

Veniturile din vanzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:    1

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), sector 3, București,

Constt

Nicola

Constr

FederiȘ


uire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala e Labiș (fosta nr. 89), sector 3, București,

uire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială co Garcia Lorca (fosta nr. 196), sector 3, București,

- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București si H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.

i

B. i Veniturile financiare sunt structurate astfel:

i

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 14.00 mii lei,

2.    Venituri din dobânzi în suma de    15.30 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,203.74 mii Iei.
Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli de exploatare    18,168.74 mii lei,

B.    Cheltuieli financiare    35.00 mii lei.
A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 8,998.74 mii Iei din care:

j

ș

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 6,946,18 mii lei, din care

j    i

-    cheltuieli privind materiile prime în sumă de 5,000.00 mii lei,

-    cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 926.18 mii lei,

-    cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 400.00 mii lei,

-    cheltuieli privind energia și apa în sumă de 220.00 mii lei și

-    cheltujeli privind mărfurile în sumă de 400.00 mii lei.

b)    Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 483.56 mii lei din care:

!    i

-    cheltuțeli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile în sumă de 350.00 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 77.56 mii lei.    i

c)    Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1,569.00 mii lei din care:

-    cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 1.00 mii lei,    *

-    cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,

-    cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 33.00 mii lei,

-    cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 200.00 mii lei,

-    cletuieîi dc deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,

-    cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 50.00 mii lei,

-    cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,    ;

-    cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 600.00 mii lei,    i

-    cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,

-    cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 30.00 mii lei,    f

-    cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 10.00 mii lei, \

-    alte cheltuieli în sumă de 480.00 mii lei.

2.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 195.00 mii lei din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20.00 mii lei,

b)    Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 70.00 mii lei,

c)    Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 25.00 mii lei,

d)    Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 80.00 mii lei,

ș

3.    Cheltuieli cu personalul în sumă de 8,350.00 mii lei, structurate astfel:

j

a)    (Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 7,680.00 mii lei,

b)    (Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 430.00 mii |lei,

c)    iCheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 240.00 mii lei.

In ceea ce phvește fondul de salam precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 120 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 625.00 mii lei, structurate astfel:

a)    cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

b)    cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 5.00 mii lei,

c)    alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,

d)    cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 400.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1.    Cheltuieli privind dobânzile în sumă de    10.00    mii    lei,

2.    Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de    10.00 mii lei,

3.    Alte cheltuieli financiare în sumă de    15.00    mii    lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, solicităm adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2018 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:
-    Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

-    Nota de fundamentare.

-    Solicitarea înaintată către acționarul minoritar S.C. Administrare Active Sector 3

S.R.L.

Cu considerație, dl. Panait Ra^u - Alin în calitate de Pendinte C. A.
Către    S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.


ȚEST^;Nr. .... 77...............

<gua&fr Luna Anul £$

•'    II—

Sediul Bulevardul Basarabia nr. 256C, Clădirea East City Tower, et.7, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei decizii având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Stimate domnule Sârbu Robert Constantin, Președinte al Consiliului de Administrație al Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L.. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar al societății subscrise, respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia; Adunarea Generală a Asociaților ; «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»” și lit h) „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății) ”

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei decizii având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

A

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorulu 3.

în baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primăria Sector 3 a Muncipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lor ca (fosta nr.196), Sector 3, București

- Extindere Școala Gimnazială nr.8î, Sector 3, București,

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri Ii cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 si 2020, buget previzional, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

6.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.    Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,300,81 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:
A.    Venituri din exploatare    18,271.51 mii lei;
B.    Venituri financiare    29.30 mii lei.

A.    Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1.    Venituri din vanzarea produselor    17,763.40 mii lei,

2.    Alte venituri din producția vanduta    25.00 mii lei,

3.    Venituri din vanzarea mărfurilor    483.11 mii lei.

Veniturile din vanzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiaîe și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială

Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), sector 3, București,

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala

Nicolae Labiș (fosta nr. 89), sector 3, București,

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială

Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), sector 3, București,

-    Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București si H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.

B.    Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de    14.00 mii lei,

2.    Venituri din dobânzi în sumă de    15.30 mii lei.

II.    Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,203.74 mii Iei.
Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:
A.    Cheltuieli de exploatare    18,168.74 mii lei,
B.    Cheltuieli financiare    35.00 mii lei.
A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1.    Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 8,998.74 mii lei din care:

a)    cheltuieli privind stocurile în sumă de 6,946,18 mii lei, din care

-    cheltuieli privind materiile prime în sumă de 5,000.00 mii lei,

-    cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 926.18 mii lei,

-    cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 400.00 mii lei,

-    cheltuieli privind energia și apa în sumă de 220.00 mii lei și

-    cheltuieli privind mărfurile în sumă de 400.00 mii lei.

b)    Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 483.56 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile în sumă de 350.00 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 77.56 mii Iei.

c)    Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1,569.00 mii lei din care:

-    cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 1.00 mii lei,

-    cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,

-    cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 33.00 mii lei,

-    cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 200.00 mii lei,

-    cletuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,

-    cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 50.00 mii lei,

-    cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,

-    cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 600.00 mii lei,

-    cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,

-    cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 30.00 mii lei,

-    cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 10.00 mii lei,

-    alte cheltuieli în sumă de 480.00 mii lei.

2.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 195.00 mii lei din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20.00 mii lei,

b)    Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 70.00 mii lei,

c)    Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 25.00 mii lei,

d)    Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 80.00 mii lei.

3.    Cheltuieli cu personalul în sumă de 8,350.00 mii lei, structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 7,680.00 mii lei,

b)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 430.00 mii lei,

c)    Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 240.00 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 120 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 625.00 mii lei, structurate astfel:

a)    cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

b)    cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 5.00 mii lei,

c)    alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,

d)    cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 400.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1.    Cheltuieli privind dobânzile în sumă de    10.00 mii lei,

2.    Cheltuieli privind diferențele de curs valutar    în sumă de    10.00 mii lei,

3.    Alte cheltuieli financiare în sumă de    15.00 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, solicităm adoptarea unei decizii având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ~ Nota de fundamentare.
Cu considerație, dl. Panait Radu - Alin ie C.A.
Algorithm Residentiâl f3 S.R.L.


of

CătreAdministrare Active Sector 3 SRLReferitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui

C.A. al societății Algorithm ResidendaJ S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 ai societății Algorithm Resickritîai S3 S.RX

DECIZIE

Având in vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 122/08.02,2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr.10/08,02.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL, se aprobă acordarea unui mandat Președintelui C.A. ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A al societății S.C. ALGORITHM. RT.SIDENTIAI. S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Menționam ca bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr, 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Cu considerație, PREȘEDINTE C.A.

Nitu Mihai

SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

i SC ALGORITHM RESIDENW 1 INTRARE ,,,    t 4.


S3SRL


Nr.

Ziua 0.


Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, indicativ 1.2., sector 3, București


Către    Algorithm Residential S3 S.R.L


of - -Jvd


Referitor Decizie de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea aprobării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL


Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256G, Ciadirea East City Tower, etaj 7, indicativ 1.2., înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr, J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, inaintam prezenta:


DECIZIE

In urma solicitării societății Algorithm Residențial S3 SRL, nr, 44/07.02.2018 si înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 117/07.02.2018 si a Deciziei asociatului minoritar SD3- Salubritate si Deszăpezire S3 SRL cu nr. 11/08.02.2018 si înregistrata Ia sediul subscrisei cu nr. 125/08.02.2018 - societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în calitate de asociat minoritar al Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobă acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea aprobării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Conform art 12.1 Iit. h) din Actul Constitutiv al SC, Algorithm Residential S3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților : « aproba programul de activitate si bugetul Societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si Stabilește politica de preturi ( remunerația pentru activitatile Societății) si art. 12.1, lit. o: „ hotărăște in orice altă problemă importantă privind activitatea societății, ”


Sarbu Robert-Constantininistratie


JSO3 ? 'Xi i iBRifĂTESf |

. /<? J

o 2-


722


Către SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.
Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 2, sector 3, București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, avand in vedere calitatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritar,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL deține calitatea de asociat minoritar la societatea Algorithm Residential S3 SRL,

Administrare Active Sector 3 S.RL. în calitate de asociat minoritar al societății Algorithm Residential S3 SRL, respecta art 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»” și lit h) ”aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică

Sediul Social; B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) ”

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Alt. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorulu 3.

în baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primăria Sector 3 a Muncipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89). Sector 3, București

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca fosta nr. 196), Sector 3, București

~ Extindere Școala Gimnazială nr.8l, Sector 3, București,

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri șî cheltuieli pentru anul 2018, S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri li cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 si 2020, buget previzional, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative;

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7,     sector 3, București

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici Ia care statul sau unitățile administrați v-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

6.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

8.    Ordinul nr, 3145/2017 privind elaborarea formatului șî structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul generai pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

1. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,300,81 mii lei.
Structura veniturilor pentru anul 2018 este:
A.    Venituri din exploatare    18,271.51 mii Iei;
B.    Venituri financiare    29.30 mii lei.
A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1.    Venituri din vanzarea produselor    17,763.40 mii lei,

2.    Alte venituri din producția vanduta    25.00 mii    lei,

3.    Venituri din vanzarea mărfurilor    483.11 mii lei.

Veniturile din vanzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08,2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială

Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), sector 3, București,

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala

Nicolae Labiș (fosta nr. 89), sector 3, București,

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială

Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), sector 3, București,

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790    Reg. Corn: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7,     sector 3, București

- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București si H.C.L.S3 nr. 242/12,06.2017.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de    14.00 mii lei,

2.    Venituri din dobânzi în sumă de    15.30 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,203.74 mii Iei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli de exploatare    18,168.74 mii Iei,

B.    Cheltuieli financiare    35.00 mii Iei.
A. Struetura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 8,998.74 mii lei din care:

a)    cheltuieli privind stocurile în sumă de 6,946,18 mii lei, din care

-    cheltuieli privind materiile prime în sumă de 5,000.00 mii lei,

-    cheltuieli privind materialele consumabile în suma de 926.18 mii Iei,

-    cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 400.00 mii lei,

-    cheltuieli privind energia și apa în sumă de 220.00 mii lei și

-    cheltuieli privind mărfurile în sumă de 400.00 mii lei.

b)    Cheltuieli privind serviciile executate de terii în sumă de 483.56 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile în suma de 350.00 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 77.56 mii lei.

c)    Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1,569.00 mii lei din care:

-    cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 1.00 mii lei,

-    cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,

-    cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 33.00 mii lei,

-    cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 200.00 mii lei,

-    cletuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,

-    cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 50,00 mii lei,

-    cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,

~ cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 600.00 mii lei,

~ cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,

-    cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 30.00 mii lei,

Sediul Social: B-clul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

-    cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 10.00 mii iei,

-    alte cheltuieli în suma de 480.00 mii lei.

2.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 195.00 mii lei din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20.00 mii lei,

b)    Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 70.00 mii lei,

c)    Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 25,00 mii lei,

d)    Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 80.00 mii lei.

3.    Cheltuieli cu personalul în sumă de 8,350.00 mii lei, structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 7,680.00 mii lei,

b)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație în suma de 430.00 mii lei,

c)    Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 240.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 120 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4.    Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 625.00 mii lei, structurate astfel:

a)    cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

b)    cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 5.00 mii lei,

c)    alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,

d)    cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 400.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1.    Cheltuieli privind dobânzile în sumă de    10.00 mii lei,

2.    Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în    sumă de    10.00 mii lei,

3.    Alte cheltuieli financiare în sumă de    15.00 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, solicităm adoptarea unei decizii având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

Pentru aceste considerente avand in vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszăpezire


S3 SRL de asociat minoritar , va solicitam acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui

C.A. al societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Cu considerație, dl. Sarbu Robert-Constantin în călită    nte C.A.


Adminis    Sector 3 SRLDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04

e-mail economic@prtmarie3.ro

Nr. 22209/09.02.2018

Către,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit,


Cornelia Pivniceru


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea orijnji publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..Z/ZL^--^^....., a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:    / (

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residențial S3 Ș.R.L. pentru anul financiar 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului

de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEF A VORABFL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNțeA-ADRIANA

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN