Hotărârea nr. 54/2018

HCLS3 nr. 54 din 16.02.2018 privind aprob bugetului de venituri si chelt al soc Administrare Active Sector 3 S.R.L. pt anul financiar 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 21805/CP/09.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 20794/07.02.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvernantă Corporativă;

-    Nota de fundamentare nr. 95/02.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L;

-    Adresa nr. 98/22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 17932/02.02.2018;

-    Adresa nr. 96/02.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, către societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (nr. 06/05.02.2018);

~ Decizia societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 08/05.02.2018, către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 105/05.02.2018);

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 20812/07.02.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă,

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

-    Art. 14. Pct. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTA VOICUCONTRASEMNE SECRE MARIUS MI CDRF.0SSPOJ 1155/2018 FLOREHTfO HE

NR. 54 DIN 16.02.2018

V^-VZi^OXJLJXUJU    OJDVlUnj JUVWiVlAjll


Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediu 1/Adresa București, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G

Cod unic de înregistrare RO 31012790

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

ANEXANr.l.l VkCLS    6^ / V6.67. 7U$VS

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

(N-l)

Propuneri an curent(N)

%

Estimări an

N + l

Estimări

an N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

1225.79

3437.52

2.80

3850.02

4296.90

1.12

1.12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1196.72

3397.52

2.84

3805.22

4246.90

1.12

1.12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

29.07

40

1.38

44.80

50.00

1.12

1.12

3

Venituri extraordinare

6

CHELTUIELI TOTALE.(rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

1526.13

4056.82

2.66

4340.80

4665.34

1.07

1.07

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1526.13

4046.82

2.65

4330,10

4653.84

1.07

1.07

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

351.91

1798.96

5.11

1924.89

2068.80

1.07

1.07

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămînte asimilate

10

345.44

453,46

1.31

485.20

521.48

1.07

1.07

cheltuieli cu personalul, din care:

11

758.22

1692.6

2.23

1811.08

1946.49

1.07

1.07

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

391.62

1132.92

2.89

1212.22

1302.86

1.07

1.07

CI

ch. cu salariile

13

391.62

1087.92

2,78

1164.07

1251,11

1.07

1.07

C2

bonusuri

14

45

48.15

51.75

1.07

1.07

C.

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

366.6

559.68

1.53

598.86

643.63

1.07

D.


a)


b)


c)


C4


C5


cneitufen cu piap compensatorii arerente disponibilizărilor de personal

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator


alte cheltuieli de exploatare


Cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)


IMPOZIT PE PROFIT


PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:


Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute


Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru


Alte repartizări prevăzute de lege


Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de


Participarea salariațiSor la profit în limita a 10% din


M i n î m u m 5 0%varsamintelâ bugetul destât sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integrai sau majoritar de stat, din care:


- dividende cuvenite bugetului de stat


- dividende cuvenite bugetului local


- dividende cuvenite altor acționari

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la’TH”

31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare


VENITURI DIN FONDURI EUROPENE


CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care


cheltuieli materiale


cheltuieli cu salariile


17


227.33139.27


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


33a


34


35


36


37


38

39


-300.34


0.00

0.00

508.24

2.24

543.82

584.48

1.07

1.07

51.44

0.37

55.04

59.16

1.07

1.07

101.8

1.44

108.93

117.07

1,07

1.07

10

10.70

11.50

1.07

1.07

0.00

-619.3

2.06

-490.78

-368.44

0.79

0.75

0

fi    ( ț jf

EH O

w

/«MM

.W-î' <%

%

n

\ s

/Ss)

{$j o /

Z

"'X

d)

VIH-H.WIVIT    1 VIJ IU    1.MT 11^    JCH VIVH

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

[alocații bugetare aferente plății angajamentelor jdin anii anteriori

45

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

7349

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

25

2

Nr, mediu de salarîați total

49

18

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

5245

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

52

188.75

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.

55

1180.16

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Consiliul de Administrație

FINANCIAR-CONTABIt

Director Economic


Moldovdanu Ionela


Președinte

Sarbu Kobertfconstantin

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, B-duI Basarabia, Nr.256G Cod unic de înregistrare RO 31012790

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli


ANEXA Nr.1.2 țq HGCS S    / Ifc. Ql-- COCS    - mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Prelimtn at /

Realizat

Trlm I

Trim II

Trim NI

Trim IV

An

7 =

6/5

8 = 5/3a

conform

HG/Ordîn

comun

conform

Hotărârii

C.A,

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28}

1

591,5

2266.77

2266.77

1225.79

870.63

855.63

855.63

855.63

3437.52

2.8

2.07

1

Venituri totale din exploatare {rd, 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

544.31

2219.58

2219.58

1196.72

860.63

845.63

845.63

845.63

3397.52

2,84

2.2

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

544.31

1597.13

1597.13

927.47

700.63

700.63

700.63

700.63

2802.52

3.02

1.7

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

40.14

422.69

422.69

210.32

130.58

130.58

130.58

130.58

522.32

2.48

5.24

a3)

din redevențe și chirii

6

504.17

1174.44

1174.44

717.15

570.05

570.05

570.05

570.05

2280.2

3.18

1.42

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

10

10

2.4

25

25

25

25

100

41.7

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

11

F

ĂChW

SECVCR

S'.< '    ..

\ i/L-

e)

Uill piUUUV^IC, UC UIIUUIHZ.CK 1

iz

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

aite venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0

612.45

fl)

din amenzi și penalități

15

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

0

- active corporale

17

- active necorporaie

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

597.45

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care;

22

47.19

47.19

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

47.19

47.19

e)

alte venituri financiare

27

r™...............................

3

Venituri extraordinare

28

îi

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

1138.2

3231.89

it;;-y.:

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd.

120), din care:

30

1138.2

3221.89

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

569,77

1258.5

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

17.5

69.31

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

10,62

37.69

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.07

1.29

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

9.71

17.5612.45

15

266.85

135

120

120

120

495

1.85

15

15

0

0

o

0

0

•/ w

JT

W

\&A

ș?y

K

597.45

266.85

120

120

120

120

480

1.8

47.19

29.07

10

10

10

10

40

1.38

0.62

47.19

29.07

10

10

10

10

40

1.38

0.62

3231.89

1526.13

1296.40

913.99

1016.58

829.85

4056.82

2.66

1.34

3221 89

1526.13

1286.4

913.99

1016.6

829 85

4046.82

2.65

1.34

1258.5

351.91

625.57

444.89

364.25

364.25

1798.96

5.11

0.62

69.31

22.67

247.98

96.5

96.5

96.5

537.48

23.7

1.3

37.69

10.25

44

44

44

44

176

17.2

0.97

1.29

0.66

3.5

3.5

3.5

3.5

14

21.2

9.43

17.5

7.09

5.5

5.5

5.5

5.5

22

3.1

0.73

c)

>,1 «K.H,    }/) IVIUM' UivivVHVIfVtV MV SÎWtWSU W w î tz IV a w f

de inventar

37

6.88

21.62

21.62

10,01

161.48

10

10

10

191.48

19.1

1.45

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

30

30

30

30

120

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

10

10

2.41

12.5

12.5

12,5

12.5

50

20.7

A2.

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.

41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

61.86

115.64

115.64

73.6

173.28

173.28

173.28

173.28

693.12

9.42

1.19

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

1.44

6.5

6.5

3.54

21.66

21.66

21.66

21.66

86.64

24.5

2.46

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

57.04

98.56

98.56

65.08

146.47

146.47

146.47

146.47

585.88

9

1.14

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

28.32

28.32

19.19

32.57

32.57

32.57

32.57

130.28

6.79

b2)

- către operatori cu capital privat

44

57.04

70.24

70.24

45.89

113.9

113,9

113.9

113.9

455.6

9,93

0.8

c)

prime de asigurare

45

3.38

10.58

10.58

4.98

5.15

5.15

5.15

5.15

20.6

4.14

1.47

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

490.41

1073.55

1073.55

255.64

204.31

175.11

94.47

94,47

56836

2.22

0.52

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din

care:

48

81.62

107.62

107.62

65.59

20

20

20

20

80

1.22

0.8

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

81.62

107.62

107,62

65.59

.. .

20

20

20

20

................

80

1.22

0.8

c)

che

+ rd

tuieh de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 53), din care:

50

2.13

15.88

15.88

0.71

1.47

1.47

1.47

1.47

5.88

8.28

033

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

2.13

5.88

5.88

0.71

1,47

1.47

1.47

1,47

5.88

8.28

033

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

10

10

z

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

'1$

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

^3d)

r ui. ue promovare a prouuseior

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd, 59 + rd. 61), din care:

00

57

0

io

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical șî

sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care;

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f}

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

care:

63

0

0

- cheltuieli cu diurna (rd, 65 + rd. 66), din care:

64

0

0

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

4.99

10.36

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0.69

13.2

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din

care:

69

250.83

302.34

il)

cheltuieli de asigurare șî pază

70

247.78

179

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

2.45

4.24

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0.6

10.6

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

93.5

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76IU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.64

70.64

0

0

141.28

0

0

20.64

20.64

0

0

41,28

10.64

10.64

21.28

10

10

20

10.36

8.41

3 59

3.59

3.59

3.59

14.36

1.71

1,69

13.2

1.34

3.3

3.3

3.3

3.3

13.2

9.85

1,94

302.34

162.56

49.16

19.96

9.96

9.96

89.04

0.55

0.65

179

159.3

0

0.64

4.24

3.26

sh

3.56

3.56

3,56

14.24

4.37

1.33

10.6

12.65

12.65

2.65

2.65

30.6

0

93.5

29.2

29.2

A

f

/ e:

| r*

|£0

Kte

&*,A 1^'

Vfâț/ ilâ!

Ve

\

V\6>

^7/ SE

F/».

,^j

5&£/


>7)

cheltuieli cu anunțurile privind hcitațîi'e și alte anunțuri

77

15

'])"

alte cheltuieli

78

150.15

624,15

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85b din

care:

79

190.84

508.87

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

15.42

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

40

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

190.84

453.45

C. Cheltuieli cu personalul {rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113b din care:

86

317.5

1352,78

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

148.41

786.05

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd, 91), din

care:

88

148.41

786.05

a) salarii de bază

89

148.41

786.05

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) aite bonificații (conform CCM) ’

91

C2

Bonusuri (rd. 93 +• rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99),

din care:

92

0

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96


15

3.75

3.75

3.75

3.75

15

624.15

17.03

56.15

56.15

□ 0.13

56.15

224.6

13.2

0,11

508.87

345.44

206.73

20

206.73

20

453.46

1,31

1.81

15,42

40

453.45

345.44

206.73

20

206.73

20

453.46

1.31

1.81

1352,78

758,22

423.15

423.15

423.15

423.15

1692.6

2.23

2.39

786.05

391.62

*)Q2 O ZOJrZj

283.23

283.23

283.23

1132.92

2.89

2.64

786.05

391.62

283.23

283.23

283.23

283,23

1132.92

7 QQ

2.64

786,05

391.62

271.98

271.98

271.98

771 G<0

Z / □A, 5 Z7 O

1087,92

Z,/o

2.64

11.25

11.25

11.25

11.25

45

0

0

0

0

0

0

0

■/& ^s.

0

0

0

[g

/*5?

f raw S

jr* 1

âsf

*]-*șaț

/& /

u/ vuuliicic uc vttvonyd,

d) eh. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

/

W/

âk

c) cheltuieli de natură salariaîă aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

iȘ.'S

...

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 4- rd. 1111 rd, 112), din

care:

104

110.84

290.31

290,31

227,33

127.06

127.06

127.06

127.06

508,24

2.24

2.05

a) pentru directori/directorat

105

0

0

0

0

0

0

0

0

- componenta fixă

106

-componenta variabilă'

1Q7

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, dîn care:

108

110.84

290.31

290.31

227.33

127.06

127.06

127.06

127.06

508,24

2.24

2,05

- componenta fixă

109

110.84

290.31

290.31

227.33

127.06

127.06

127.06

127,06

508,24

2.24

2.05

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

58.25

276.42

276.42

139.27

12.86

12.86

12.86

12.86

51.44

0.37

2.39

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd, 120 + rd, 121 + rd. 122), din care:

114

60.08

101,74

101.74

70.56

30.95

25.95

22.45

22.45

101.8

1.44

' 1.17

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.

123), din care:

115

10.01

20

20

4.1

10.5

5.5

2

2

20

4.88

0.41

- către bugetul generai consolidat

116

10.01

15

15

0.19

5

5

26.3

0,02

- către alți creditori

117

5

5

3.91

5.5

5.5

2

2

15

3.84

b}

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

vi rv s t.v* jas wi vî '«t    u wn.iHvf ui ;ewi    i îs w ^sw &,«

personajului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

50.07

81.74

81.74

66.46

20.45

20.45

20.45

20.45

81.8

1.23

1.33

n

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

0

0

0

0

0

0

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

0

0

0

0

0

0

0

fl.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariațîior

124

fl.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care;

126

0

0

0

0

0

0

0

0

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

0

0

0

0

.....

0

Ba*.

0

0

0

- dtn participarea salariațîior ia profit

128

k

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

w

1 Vji 3

.?/

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0

10

10

.SSStf

0

0

0

10

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

10

10

10

10

3

Cheltuieli extraordinare

139

HI

REZULTATUL BRUT (profit/pîerdere) (rd. l~rd. 29)

140

-546.69

-965,12

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

544,31

2219,58

a)

- venituri dîn subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

148.41

786.05

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

148.41

786.05

4

Nr. de personal prognoza! la finele anului

152

5

Nr. mediu de salarsațî

153

8

12

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000

154

1545.9

5458.68

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de

155

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

68.039

184.965

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

______________________

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

ir ț W\

cl

)

Elemente de caicul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

^5

|- cantitatea de produse finite (QPF)

160

-965.12

-300.34

ț'SV.'V'V' f zfjjyc! VFî'iW..';^ ,’ț

-425.77

-58.36

-160.95

25.78

-619.3

2.06

0.55

58

2219.58

1196.72

860.63

845.63

845.63

3397 52

2,84

2,2

786.05

391.62

283.23

283.23

Zoo.Zo

1132.92

2.89

2.64

786.05

391.62

283.23

ZOQ.ZO

283.23

283.23

1132.92

2,89

2.64

12

10

18

1,8

1.25

5458.68

3263.5

X

X

X

X

5245

1.61

2.11

X

X

X

184.965

119.672

X

X

X

X

188.751

1,58

1.76

X

X

X

?

7 >1 7^/

X

X

X

ÎSgnjg:

X

X

X

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = Q.PF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

1

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de Administrație Președinte Sarbu t -Constantin

Director
f"
’î U1.O1 V UVWUU    .a V#*^ %7 JLf t? S_> t^uij & A.

Operatorul economie SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, B-duI Basarabia, Nr.256G Cod unic de înregistrare RO 31012790

Gradul de realizare a veniturilor totale ANEXA Nr.1.3 U HCL£    5*1 / U.fcl ,'AO V5

- mii lei -

Nr

cr

t.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rcl. 2 + rd. 3}*), din

care:

807.28

591.5

0.73

2266.77

1225.79

0.54

1

Venituri din exploatare*)

633.97

544.31

0.86

2219.58

1196.72

0.54

2

Venituri financiare

173.31

47.19

0.27

47.19

29.07

0.62

3

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Consiliul de Administrație Președinte

Sarbu Robert -ConstantinOperatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G Cod unic de înregistrare RO 31012790


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4 k HCL£ S    SA/l-k    CS

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

*TTR$H5FfTOt^

care;

94831

834.75

7349

700

900

1

Surse proprii, din care:

a} - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care;

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

948,31

834.75

7349

700

900

1

Investiții în curs, din care:

>'A

a) pentru bunurile proprietatea privată a

oDeratoruiuieconomic:......

uc,;

;

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Bypentru Hun urile 3e natura domeniuluTpuHlic

al statului. sau aLu.nitătii administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura dementului privat

al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate îh concesiune,

închiriate sau în locație de eestiune. exclusiv

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a

ooeratorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public

ai statului saual unității administrativ.........

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

& î’

/ 'CSal V<»\

c) pentru bunurile de natura domeniului privat

al statului sau ai unîtătii administrativ

........... "Î'SS"

|o

â.

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune,

închiriate sau în locație de aestiune. exclusiv

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

investiții efectuate ia imobilizările corporale

— / j* -r - - - -    ” ” — ’ ’ -    - r - ■■ ’ -    r ’ ’ ’

ooeratorului economic:

Terenuri,construcții din B-dul Republica nr.256

- {denumire obiectiv)

EJ pentruTunuTîîe de naitura domeniului public

aLstatuluLsau ai unității administrativ,...................

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat

al statulnLsau ai unitătii..administratLV........ .....

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune,

închiriate sau în locație de eestiune, exclusiv

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,948.31

834.75

7349

700

900

————


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABfL

Director Economic


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, B~dul Basarabia, Nr.256G Cod unic de înregistrare RO 31012790

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXANr.1.5 k tVLLS    bk    . 7u5 <2Director Economic


- mii lei -

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de

realizare

An precedent {N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preiiminat/Realizat

Influențe {+/-)

influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

{+/-)

Plăți restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M’

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

TTT

l.L

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 .,.

X

X

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

UXU

TOTAL GENERAL pct. 1 +pct. II

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Co nsiliuȚ do. Administrație Președinția

SarbtoRcpeWLonstantinCABINET PRIMAR


Câfoa Dsfoeșb nr. îșt sector 3, 031084 București www.primas-je3.TO

tefefon (004 021) 318 03 23 - 28

fox {<304 O2'Q 3i8 03 C4 e-maîl cabfoetprisrsr^prircarteT.TO


SECTOR 3


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

2Wo6

I LwM


î Nr.


la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018


Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832 și este reprezentată legal de domnul Sârbu Robert-Constantin; asociat majoritar Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 98/02.02.2018, precum și raportul de specialitate al Direcției Economice -Serviciul de Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București

www.primarte3.ro


telefon (004 021} 318 03 23 - 28


fax (004 021) 318 03 04

e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 20794/07.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. și este reprezentată legal de dl. Sârbu Robert-Constantin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Având în vedere:

-    adresa nr. 98/02.02.2018, înregistrată cu nr. 17932/02.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pentru anul financiar 2018.;

-    nota de fundamentare nr. 95/02.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

-    adresa nr. 96/02.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. către asociatul său minoritar SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.(nr. 06/05.02.2018);

-    decizia nr. 08/05.02.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 S.R.L. (nr. 105/05.02.2018) ;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 4, alin. (1) "Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. I Ut. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz ”,

din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- art. 14, pct. 14.2. lit. e): „Consiliul de Administrație ia deciziile privind:'' “supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor din Actul Constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul general al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pentru anul financiar 2018 respectă structura și formatul impuse de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.întocmit, Cornelia PivniceruS.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L,


București, Sector 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G

CUI RO 31012790

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2018

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat1 2 3, respectând structura si conceptul unui buget multianuâl . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri sî cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul general pentru anul 2018 S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 3.437,52 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare

3.397.52 mii lei, 40,00 mii lei.


522,32 mîi lei, 2.280,20 mii lei,

100,00 mii lei,


B.    Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate

2.    Venituri din redevențe și chirii

3.    Venituri din vanzarea mărfurilor

4. Alte venituri din exploatare in suma de 495,00 mii lei, respectiv din amenzi si penalitati in suma de 15,00 mii lei si alte venituri in suma de 480,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi

40,00 mii lei,


Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nr.256/20.10.2016 încheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București privind servicii de administrare,conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuințe.

In ceea ce privește veniturile din redevente si chirii sunt conform contractului de închiriere nr.01/12.01.2018 încheiat intre societatea noastra si Clubul Sportiv Municipal București , conform contractului de închiriere nr.02/28.12.2017 încheiat intre societatea noastra si Algorithm Residential S3 SRL privind închirierea spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobândit prin închiriere conform contract nr.1/18.12.2017, conform contractului de închiriere nr.01/29.01.2018 încheiat intre societatea noastra si Administrare Străzi S3 SRL privind închirierea spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobândit prin închiriere conform contract nr.1/18.12.2017.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor din dobânzi va fi in suma de 40,00 mii lei.

Alte venituri din exploatare se preconizează a se realiza din valorificarea deseu fier

vechi.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 4.056,82 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 4046,82 mii Iei

B.    Cheltuieli financiare 10,00 mit lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 1.798,96 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 537,48 mii lei,din care:

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 176,00 mii lei ,din care.cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 14,00 mii lei sî cheltuieli cu combustibilul in suma de 22,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 191,48 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 120,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 50,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 693,12 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 86,64 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 585,88 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 20,60 mii lei.

Cheltuielile cu chiriile sunt si conform contract de închiriere nr.1/18.12.2017, încheiat intre societatea noastra si d-nul Mihai Tudor Baltac,a spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 568,36 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 80,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 5,88 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 141,28 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 14,36 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,20 mii iei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 89,04 mii iei si cuprind cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,24 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 30,06 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale in suma de 29,20 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 224,60 mîi lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 453,46 mii lei ,din care:

a) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 453,46 mit lei. Cheltuieli alte taxe si impozite sunt in cea mai mare parte alocate impozitului aferent terenurilor si construcțiilor deținute de societate.

C. Cheltuieli de personal in suma de 1.692,60 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 1.087,92 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 45,00 mii lei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 508.24 mii lei; a Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 51,44 mii lei.

Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

1. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 101,80 mii lei:

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 81,80 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 10,00 mii lei,

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Președinte Consiliu de AdministrațieDirector Economic

Moldoveanuionela

Către


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3 București si

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


DIRECȚIA COMUNICARE SERVICIUL CONSILIERE Sî ÎNDRUMARE INTRARE / IEȘIRE

NR. ..kiîSîl/


Referitor


Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Clădirea East City Tower, etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzional1 , respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor oper^°rl economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici orl majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018a bugetului de stat pe anul 2018    .

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri Șcheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul general pentru anul 2018 S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completări ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. se formeaZa din următoarele;

I.

U Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 3.437,52 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare    3.397.52 mii lei,

R. Venituri financiare    40,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate    522,32 mii lei,

2.    Venituri din redevențe și chirii    2.280,20 mii lei,

3.    Venituri din vanzarea mărfurilor    100,00 mii lei,

4.    Alte venituri din exploatare in suma de 495,00 mii lei, respectiv din amenzi si penalitati suma de 15,00 mii lei si alte venituri in suma de 480,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi    40,00 mii lei,

Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nr.256/20.10.20 încheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București privind servicii administrare,conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuințe.

In ceea ce privește veniturile din redevențe si chirii sunt conform contractului de inchiriotc nr.01/12.01.2018 încheiat intre societatea noastra si Clubul Sportiv Municipal București , confon11 

contractului de închiriere nr.02/28.12.2017 încheiat intre societatea noastra si Algorithm Residentx S3 SRL privind închirierea spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj L,

dobândit prin închiriere conform contract nr.1/18.12.2017, conform contractului de închiriere nr.01/29.01.2018 încheiat intre societatea noastra si Administrare Străzi S3 SRL privind închirierea spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobândit prin închiriere conform contract nr.1/18.12.2017.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor din dobânzi va fi in suma de 40,00 mii lei.

Alte venituri din exploatare se preconizează a se realiza din valorificarea deseu fier vechi.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 4.056,82 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 4046,82 mii lei

B.    Cheltuieli financiare 10,00 mii Iei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 1.798,96 mii Iei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 537,48 mii lei,din care:

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 176,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 14,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 22,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 191,48 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 120,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 50,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 693,12 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 86,64 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 585,88 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 20,60 mii lei.

Cheltuielile cu chiriile sunt si conform contract de închiriere nr.1/18.12.2017, încheiat intre societatea noastra si d-nul Mihai Tudor Baltac,a spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 568,36 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 80,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 5,88 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 141,28 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 14,36 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,20 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 89,04 mii lei si cuprind cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,24 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 30,06 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale in suma de 29,20 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 224,60 mii lei.

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I..-31012790    Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 453,46 mii Iei ,din care: a) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 453,46 mii lei. Cheltuieli alte taxe si impozite sunt in cea mai mare parte alocate impozitului aferent terenurilor si construcțiilor

deținute de societate.

C. Cheltuieli de personal in suma de 1.692,60 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 1.087,92 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 45,00 mii lei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 508.24 mii lei; d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 51,44 mii lei.

Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli simt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

1. Alte cheltuieli de exploatare iu suma de 101,80 mii lei:

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 81,80 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 10,00 mii lei,

La prezenta adresa anexam:

1    .Nota de fundamentare

2    .Bugetul de venituri si cheltuieli

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a bugetului de venituri șî cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu considerație, dl. Sarbu Robert-Constantinîn calitati    linte C.A.

Administ    î Sector 3 S.R.L.

Sediul    Calea Vxtâh, nr. 154-158, dadîre admhod&totlvn, biroul % sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei decizii a societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL avâftd ea obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SSL

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoana juridică română, cu sediul în Mum București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr256 G, Clădirea East City Tower, etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Cornelului București sub nr, J40/14752/2O12, având CUI 31012790, reprezentata legal de dL Sarbu Roberi-ConsWntin, in calitate de Președinte ai Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, avand in vedere calitatea societarii SDȘ-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritar,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei decizii a societarii SR3 Salubritate a Deszăpezire S3 SSL având ca obiect aprobarea bugetului de venituri șî cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr, 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei, denumire a fost ulterior modificata în Administrare Active Sector 3 SRL, Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limita, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832,

Bugetul de vânturi si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzional1 , respectând structura si conceptul unui buget multianual , Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate iu încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 > Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C< ÂDM1N8ÎÎRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile armatoarelor reglementari legislative:

MM J SM

€.11.1:31012790 Reg, Corni 340/14732/2012 Se&ut loriul B~tfuț Basarabia, nr> 2$&Gr CUtyea £#$$ City Tawer,    etaj 7,

   sector 3, București

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările st completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, eu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale,. cu modificările si. completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unifafife administrafiv-fceritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o parfiripațîe majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr» 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018- a bugetului de stai pe anul 2018

8.    Ordinul nr» 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul general pentru anul 2018- S.C ADMjB^STTRARE ACTIVE SECTOR 3. S,RX. -a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 pri vind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2Q17 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri șt cheltuieli, precum șt a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.G ÂDMIMrrRĂRE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. se formează din următoarele:

L

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 3,437*52 urii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A,    Venituri din exploatare    3397.52 mii lei,

B.    Venituri financiare    49,00 mii fel.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servirii prestate    522,32 mii lei»

2.    Venituri din redevențe și chirii    2.280,20 mii Jri,

3.    Venituri din vânzarea mărfurilor    100,00 mii lei*

4. Alte venituri din exploatare in suma de 495,00 mii lei, respectiv din amenzi si penalitati in suma de 15,00 mii lei si alte venituri în suma de 480,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1» Venituri financiare din dobânzi    40,00 mii lei,

Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nri256/20T0.2016 încheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București privind servirii de adminisîrare?conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuințe.

In ceea ce privește veniturile din redevențe si chirii sunt conform contractului de închiriere nr.0î/12.0L2018 încheiat intre societatea noastra si Clubul Sportiv Municipal București, conform contractului de închiriere nr.02/28.12.2017 încheiat intre societatea noastra si Algorithm Residential

ADMINISTRARE ACTIVR SECTOR 3 SRL

CUL;3M2790    Rcg. Cote: «0/14752/2012

Sediul SecU R-dul Ba&irithîa, /m 25$G, Ctoffretț East City T®wer* ctuj 7, sectorBucurești

33 SRL privind închirierea spațiului situat in București, Calea Vitan , nr<242, parter sî etaj 1, dobândit prin închiriere conform contract nrd/18.122017, conform contractului de închiriere nr.01/29.01.2018 încheiat intre societatea noastră si Administrare Străzi S3 SRL privind închirierea spațiului situat în București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobândit prin închiriere conform contract nr. 1 ZI 8.12.2017.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor din dobânzi va fi in suma de 40,00 mii lei.

Alte venituri din exploatare se preconizează a se realiza din valorificarea deșeu fier vedfi.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 4.056,82 mii leL Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este?

A.    Cheltuieli din exploatare 4046,82 mii lei

B.    Cheltuieli financiare 10,00 mu lei

Structura cheltuielilor din exploatare;

A.Cheltuieli cu bunuri șî servicii însuma de 1.708,06 mii lei;

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 537,48 mii îei^din care;

«-cheltuieli cu materialele consumabile in sauna de 176,00 mii lei ,din care;chcîtuieli cu piesele de schimb in suma de 14,00 mii lei si Cheltuieli cu combustibilul in suma de 22,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele, de natura obiectelor de invenfcar însuma de 191,48 mii lei

b.    cheltuieli privind .energia si apa in suma de 120,00 mii lei,

c,    cheltuieli privind mărfurile în suma de 50,00 mii Iei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate, de terti in suma de. 693,12 mii lei din care;

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 86,64 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 585,88 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 20,60 mii ier

Cheltuielile cu chiriile sunt si conform contract de închiriere nr. 1/18.12.2017, încheiat intre societatea noastra si d-nul Mihai Tudor Baltac,a spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1,

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 568,36 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 80,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 5,88 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare în suma de 141,28 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații în suma de 14,36 mii ld,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,20 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 89,04 mii lei sî cuprind cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,24 mii lei, cheltuieli eu pregătirea profesionala in suma de 30,06 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale in suma de 29,20 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 224,60 mii lei,

B.Cheltuieli cu impozite, taxe 0 vărsămînte asimilate in suma de 453,46 mii lei ^lin .care:

a) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 453,46 mii lei. Cheltuieli alte taxe si impozite sunt in cea mai mare parte alocate impozitului aferent terenurilor sî construcțiilor deținute de societate.

C Cheltuieli de personal in suma de L692,60 mn Iei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel;

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 1,087,92 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 45,00 mii lei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de adrmnistearie in suma de 508.24 mii lei; d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 51,44 mii lei

Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr< 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative,

Referitor la cheltuielile aferente contraetulm de mandat si a altor organe-de conducere si control, comisii si comitete - adiea pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

1. Alte cheltuieli de exploatare in sama de 101^80 mii lei;

a)    cheltuieli eu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 81,80 mii lei.

ELStructura cheltuielilor Imăncbre;

Bl. Cheltuieli privind dobanziteia suma de 10,00mii lei,

Pentru aceste considerente, avand în vedere calitatea societății SB3-Sahibritate si Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritâr al societății Administrare Active Sector 3 SRL, solicităm adoptarea unei decizii a sociețatîi SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL avand ca obiect aprobarea bugetului de venituri șl cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL*

Cu considerație, dh Sarba Roberf-Constairti»

Ita calitate de Președinte CA» Administrare Active Sector 3 S»R»L»

SB3 Salubritate si Deszăpezire S3 $XL CULMO 37804020    Reg„ Corn: J40/»M017

dai: Calea Vitaii, ar, 154458, parter, birau 2, sector 3, București

re toST


!” sn- rf.LUB ROATE 31 ■. aS'1'.7AP?.Z4R£S3 $.R,L î    SS ... !;.f?..................

Către


Administrare Active Sector 3 SRL

Referitor Solicitare de adoptare a wi decizii a societății SW Salubritate si Deszăpezire Ș3 SRL având ea obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

©Eewffi-

Avand în vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 96/02,02,2018, înregistrată la sediul subscrisei eu nr. 06 în data de 05.02.2018»- în calitate de asociat minoritar .al SC Administrare Active Sector 3 SRL se mite prezenta decizie având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Menționam ca bugetul general pentru antă 2018 al societarii Administrare Active Sector 3 SRL a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget prevîrionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual.

Cu considerație,

PREȘEDINTE CA,

Mito Mihai

SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

A


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 ~ 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mall economic@primar1e3.ro

Nr. 20812/07.02.2018

Către,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•    Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242 și schimbarea sediului social ai societății însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv Adj Olga Cojocar
întocmit,


Cornelia Pivniceri


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unul temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de../^^ft.S^Z^...., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) dm Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:    /(

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..A§.'..DX>.    analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului

de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNtCAADRIANA

MEMBRI.

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON IO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CR1STIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

z/-

1

   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2

   Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3

   Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;