Hotărârea nr. 53/2018

HCLS3 nr. 53 din 16.02.2018 privind modif Ghidului Solicitantului de fin neramb alocate de la bugetul local al Sect 3 al Mun Bucuresti, pentru activ nonprofit de int general, aprobat prin HCLS 3 nr. 78-2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului

Local al Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 21825/CP/09.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 21.684/08.02.2018 al Direcției Cultură, Sport și Tineret,

-    Adresa nr. 21718/08.02.2018 a Direcției Cultură, Sport și Tineret;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 78/29.03.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general;

-    Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe;

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport si tineret;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații, precum si relații cu mass-media;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

5    9    5    .

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la

5

bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonproft de interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017, se modifică după cum urmează:

Articolul 9, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 9. (1) "Bugetul propus pentru anul 2018 este de 900.000,00 lei, respectiv 600.000,00 lei pentru proiecte educative, 100.000,00 lei pentru proiecte de tineret și 200.000,00 lei pentru proiecte sportive

Articolul 19, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) să nu existe o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă formulată în favoarea autorității finanțatoare într-un litigiu cu solicitantul având ca obiect un proiect anterior finanțat de Primăria Sectoruluui 3”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017 rămân neschimbate.

PREȘEDINTE LE ȘEDINȚĂ VOICU ^|jN<âNXJȚ/;

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂITĂ

NR. 53 DIN 16.02.2018

SECRETAR

Calea Dudeșts nr, iși, sector 3, 031084 București

www.prim3rie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fex (004 O2i) 318.03,04 e-roail cabinefcprimar@prim2rie3.ro

Nr. 01/20.02.2018

OPINIE MOTIVATĂ

Subsemnata, Neacșu Florentina, în calitate de Secretar al Sectorului 3 al Municipiului București, conform Dispoziției Primarului Sectorului 3 nr. 1155/2018, în temeiul prevederilor art. 128 alin. (6) din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 53/16.02.2018 privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017, pentru următoarele motive:

Prin HCLS3 nr. 78/29.03.2017 a fost aprobat Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, în cuprinsul căruia a fost prevăzută la art. 9 alin. (1) și suma alocată pentru anul 2017 acestei activități.

Prin proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 3, la propunerea Direcției de Cultură, Sport și Tineret, s-a dorit aprobarea bugetului total al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local în anul 2018 pentru activități nonprofit de interes general, precum și defalcarea acestuia pe proiecte, respectiv modificarea art. 9 alin. 1 din Ghid, după cum urmează:

Art.9 (1) ”Bugetul propus pentru anul 2018 este de 900.000,00 lei, respectiv 600.000,00 lei pentru proiecte educative, 100.000,00 lei pentru proiecte de tineret și 200.000,00 lei pentru proiecte sportive

în timpul ședinței ordinare din data de 16.02.2016, a fost propus un amendament, în sensul eliminării criteriului general de eligibilitate prevăzut la art. 19 lît. d) ”să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare”, și reformularea acestuia în sensul ca să fie eliminați doar solicitanții care au o hotărâre judecătorească în defavoarea lor intr-un litigiu cu autoritatea finanțatoare, respectiv în favoarea autorității finanțatoare, litigiu având ca obiect un proiect similar desfășurat anterior.

SECRETAR

Eliminarea condiției pe care trebuia să o îndeplinească solicitantul, respectiv nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare” contravine prevederilor Ordinului nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București - Anexa nr. 2 "Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice....”, lit. f), care prevede în mod expres îndeplinirea condiției ”să nu se fie în litigiu cu instituția publică

căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare”.

De asemenea, eliminarea acestei condiții contravine și prevederilor art. 21 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes generai, potrivit cărora ”Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații: .... c) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens” situație care poate interveni indiferent dacă există sau nu un litigiu pe rol cu solicitantul.

A

In consecință, Hotărârea nr. 53/2018 a fost adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 3 în cadrul ședinței ordinare din data de 16.02.2018 cu nerespectarea normelor imperative ale actelor normative menționate.

SECRETARCaka Dudeșri nr. sector 3, 031084 București

'«tf ss prim2rie3.ro

tetafbn (004 02') 318 03 23 - 23 fox (004 021) p8 03 04 e-maîi cabinetprirrar@priroarie3.r0


CABINET PRIMAR

* SECTOR 3

CABINET PRIMAR!

............&Â2£- I

Data

(_> diQ *T* Q_lll <ll«|lll'« ■

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017

Primăria Sectorului 3 își propune acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3, în următoarele domenii prioritare: proiecte educative, proiecte de tineret și proiecte sportive aferente Programului de utilitate publică Sportul pentru toți.

Procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă este reglementată de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, la care se adaugă și alte acte normative, incluse în preambulul anexei la proiectul de hotărâre.

în anul 2017, prin Hotărârea nr. 78/29.03.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabîle alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes generai, aceasta reprezentând cadrul general al acordării finanțărilor neramursabile.

în anul 2017, concomitent cu aprobarea Ghidului Solicitanului, a fost alocată suma de 1.500.000, 00 lei, destinată finanțării proiectelor educative, de tineret și sportive, aferente programului de utilitate publică Sportul pentru toți.

A fost organizată o singură sesiune de selecție, în urma căreia au fost selectate 18 proiecte din cele 25 depuse.

Se remarcă un interes scăzut pentru proiectele din zona sportivă, fiind depus un singur proiect cu caracter sportiv; de asemenea Ea sesiunea din anul 2017, deși au fost realizate informări și întâlniri cu organizațiile de tineret, au fost admise spre finanțare un număr de 6 proiecte, propuse spre realizare de organizații neguvernamentale de tineret. Se remarcă un interes deosebit pentru proiectele cu caracter educativ, 11 dintre proiectele admise spre finanțare aparținând acestui domeniu prioritar.

Din punct de vedere al repartizării fondurilor, Primăria Sectorului 3, în calitate de finanțator a încheiat 18 contracte de finanțare nerambursabilă, pentru suma totală de 768.853,50 lei; la finalul anului 2017, s-au efectuat decontări în sumă de 493.807,40. La data elaborării prezentului raport, suma totală decontată este de 623.498,07 lei. Menționăm că se află în curs de validare a raportului financiar final un număr de două proiecte.

Cu excepția unui proiect nerealizat, pentru care nu se pot efectua decontări, toate celelalte proiecte au fost finalizate, cu obiectivele generale asumate îndeplinite, fiind publicat în Monitorul Oficial al României raportul anual al finanțărilor, urmând a se posta pe site-ul www.primarie3.ro un raport cu rezultatele finale și valoarea decontărilor efectuate.CABINET PRIMAR


Având în vedere cele menționate mai sus, ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Cultură, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind distribuirea fondurilor aferente finanțărilor nerambursabile, în sumă de 900.000,00 lei, pe anul 2018, după cum urmează: 600,000,00 lei pentru proiecte educative, 100.000,00 lei pentru proiecte de tineret și 200.000,00 lei pentru proiecte sportive.


Șos. Mihai Bravii nr. 428, sector 3, 030328 București www.primarie3.r0

/<E>- ©a.. Adț


telefon (004 021) 326 27 67 e-mail cultura@primarie3.r0

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări neratnbursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 78/2017

întocmit în urma amendamentelor aprobate în ședința din data de 16.02.2018

Prin HCLS3 nr. 78/2018 a fost aprobat Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, care definește criteriile și condițiile de acces ale persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii- sau culte religioase recunoscute conform legii, ținând cont de prevederile următoarelor acte normative: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 350/2006, Legea Tinerilor, Legea 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramura de sport județene și ale Municipiului București, Hotărârea Guvernului României nr. 1447/2007, privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice și Legea nr. 182/2002, privind protecția informațiilor clasificate.

Proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii publice și aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 29.03.2017. Hotărârea astfel aprobată reglementează modalitatea de acces la finanțările nerambursabile de la bugetul local,

pe domenii de interes general:educație, tineret și sport, respectiv proiecte educative, proiecte de tineret și proiecte sportive.

în anul 2018, s-a solicitat efectuarea modificării art. 9, alin (1), după cum urmează : ”Art. 9. (1) Bugetul propus pentru anul 2018 este de 900.000,00 lei, respectiv 600.000,00 lei pentru proiecte educative, 100.000,00 lei pentru proiecte de tineret și 200.000,00 lei pentru proiecte sportive”.

Art. 9 din Hotărârea inițială face referire la sumele prevăzute în bugetul local cu această destinație pe anul 2017, iar modificarea solicitată are în vedere exclusiv corelarea conținutului articolului cu sumele cuprinse în bugetul local pentru îndeplinirea acestui obiectiv, neexistând alte modificări ale actelor normative care au stat la baza elaborării Ghidului Solicitantului.

în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 19.02.2018 au fost propuse două amendamente, referitoare la modificarea literei d) din Criteriile generale de eligibilitate ale solicitantului, respectiv aceea ca solicitantul să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare. Cele două amendamente formulate au fost următoarele:

1.    Retragerea integrală a literei d) din Criteriile generale de eligibilitate și

2.    Aplicarea literei d) numai pentru solicitanții care au finalizat litigiul cu autoritatea finanțatoare, iar hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă este formulată în favoarea autorității finanțatoare, deci în defavoarea solicitantului în litigiu

Primul amendament a fost fundamentat pe existența unui act normativ al Ministerului Tineretului și Sportului care exclude aplicarea prevederilor Ordinului nr. 130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului

București, al Agenției Naționale pentru Sport. Pentru al doilea amendament nu a fost indicat niciun act normativ care să indice o astfel de prevedere.

Față de amendamentele acceptate, transmitem următoarele:

Ordinul 130/2006 act legislativ în vigoare, fundamentat pe prevederile Legii nr. 350/2005, prevede în mod expres în anexa nr. 2, intitulată Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice pentru finanțarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, la litera f) următoarele : ”să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare”. în toate actele normative elaborate și aprobate la nivel central sau local, această prevedere a fost inclusă. Exemplificăm cu documentul la care s-a făcut referire în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 din 16.02.2018, Ordinul nr. 14/2018 al Ministerului Tineretului și Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 44/2018, prevede în anexa B, capitolul EU -Condiții de finanțare, lit.c :”să nu se afle într-un litigiu în contradictoriu cu Ministerul Tineretului și Sportului atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și pe parcursul derulării contractului de finanțare”, invocat de către inițiatorul amendamentului ca document care exclude această prevedere. Aceasta este o condiție obligatoriu a fi respectată de cluburile sportive (asociații și fundații, constituite în baza Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000, care dețin un certificat de identitate sportivă, eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului), pentru a putea accesa finanțările nerambursabile ale oricăror instituții publice, fie că acestea sunt de nivel central, fie că sunt de nivel local,

Facem precizarea că Ordinul nr. 130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport este singurul document care indică modalitatea de aplicare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, aplicabile organizațiilor neguvemamentale care au și calitatea de club sportiv, pentru proiectele care aparțin unui domeniu de interes general.

DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT Șl TINERET

Având în vedere nevoia existenței unui demers unitar, coerent și aplicabil organizațiilor neguvemamentale (asociații, fundații, federații), persoanelor fizice și unităților de cult în calitate de solicitanți/beneficiari ai fondurilor publice nerambursabile, prevederile ordinului mai sus menționat, care fac obiectul reglementării unui domeniu de interes general, în lipsa altor prevederi legale care să dispună norme de aplicare ale Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, a constituit baza reglementării pentru Ghidul Solicitantului, atât pentru criteriile și condițiile de acces, cât și pentru elaborarea unor formulare standard: modelul de cerere de finanțare, proiectul de contractului de finanțare, modelul de raport narativ, modelul de raport de decont etc. Amendamentele propuse nu pot fi, prin urmare, acceptate în formele indicate deoarece pentru cluburile sportive există reglementare specifică de a nu se afla în litigiu cu autoritatea finanțatoare, prin urmare anularea acestei condiții contravine unei reglemtări legale în vigoare.

Prin urmare, amendamentul privind retragerea condiției de litigiu poate fi aplicat, numai pentru solicitanți/beneficiari de finanțări nerambursabile de la bugetul local, alții decât asociațiile și fundațiile constituite ca și cluburi sportive, ceea ce ar presupune condiții de eligibilitate diferite, aplicabile acelorași solicitanți/beneficiari ai fondurilor.

în practica celorlate instituții publice care desfășoară activități similare, probabil din aceeași necesitate de a oferi o soluție de acces la finanțările nerambursabile unitară și aplicabilă tuturor beneficiarilor/solicitanților, atunci când au inclus mai multe domenii de interes general în Ghid, prevederile au inclus condiția de litigiu.

Amendamentul referitor la soluția unei instanțe, soluție definitivă și irevocabilă, în defavoarea solicitantului de finanțare, nu este necesar a fi inclus în această formă,

întrucât o asemenea situație se regăsește stipulată de Legea 350/2005, art.21, alin (1),

litc:

”Art. 21. - (1) Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații: c) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens”, criteriu de eligibilitate inclus ca atare în Ghidul Solicitantului, aprobat prin HCL Sector 3 nr. 78/2017.


primăria'

SECTORULUI

8UCU«S$Tr


DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT Și TINERET


Sos. M&si 0jăv« nt- 43șS>. sector j,.

030328 BiicUKții

www.primarte&ro

teteftiR (004 027} 32$'27 67 e-maîî cutafu@prKnane3.ro

W8?


Către

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3, în ș

ordinară, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind modificarea HCL Sector 3 nr. 78/29.03.2017 Atașam prezentei următoarele documente :

-    Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local (2 pagini)

-    Raportul de specialitate al Direcției Cultură, Sport și Tineret (2 pagini);

-    Proiectul de expunere de motive (1 pagină)

Director Execuți Mioara M


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017

ComisN de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Ghidului

Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /

AltfiiAVf4RABfL-|?roiectLil de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUțac^^RIANA

MEMBRI:    f

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sporiși tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofît de interes general, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    .........., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Ghidului

Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de/învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Fafa de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEA INOCENȚIUIOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea orcJmiLpublice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..^£^^O..^?.Z^., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA ILLIANA
MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

s

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele,

ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al

Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de...&.^.i-;.W^...................., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți econoniief și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOIțU ALIN - IONUT

Uf

MEMBRI:    '    1

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA

SECRETAR, VĂDUVA IULIAN