Hotărârea nr. 52/2018

HCLS3 nr. 52 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018


MUNICrPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 22544/CP/09.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr.76/09.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

-    Nota de fundamentare nr.75/09.02.2018 a Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

- HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

~ Adresa nr.78/09.02.2018 a Direcției Economice, înregistrată cu nr. 22543/09.02.2018.

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 2 /2018a bugetului de Stat pe anul 2018;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

In temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă categoriile de venituri și cheltuieli ce se prevăd în bugetul Consiliului Local Sector 3 București pe anul 2018.

Art.2.Veniturile bugetului local al Consiliului Local Sector 3 se stabilesc în sumă de 832.833,25 mii lei, în structură pe capitole, conform anexei nr. 11/01 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

652.465,57 mii lei


A) Veniturile secțiunii de funcționare din care:

a)    280.000,00 mii lei

b)    159.797,00 mii lei

c)    313.251,48 mii lei

d)    57.767,00 mii lei

e)    54.156,46 mii lei

f)    -154.739,37 miilei


a)    386,00 mii lei

b)    17.103,29 mii lei

c)    8.139,02 mii lei

d)    154.739,37 mii lei


-    impozite și taxe locale

-    sume defalcate din TVA

-    cote defalcate din impozitul pe venit

-    sume TVA pentru echilibrare

-    subvenții de la bugetul de stat - vărsăminte

B) Veniturile secțiunii de dezvoltare; din care :


180.367,68 miilei


-    sume FEN postaderare

-    subvenții de la bugetul de stat

-    sume primite de la UE în contul plăților efectuate

-    vărsăminte

Art.3. Se aprobă introducerea în bugetul anului 2018, a excedentului bugetar aprobat prin HCLS 3 nr. 7/22.01.2018, în sumă de 868,25 mii lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art.4. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local Sector 3 în sumă de 833.701,50 mii lei cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexei nr. 11/01 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 24.491,24 mii lei, precum si estimări 2019 - 2021, în structură pe capitole, conform anexei nr.11/02 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La acestea se adaugă excedentul bugetar al anilor precedenți în valoare de 2.887,04 mii lei.

Art.6. Se aprobă cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 27.378,28 mii lei cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexei nr. 11/02, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.7. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 107.352,54 mii lei, precum și estimările 2019 - 2021, conform anexei nr.11/04 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol atât la bugetul local cât și la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 177.346,13 mii lei și credite de angajament în sumă de 172.497,81 mii lei, conform anexelor nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform anexei nr.11/08.

Art.ll. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr.ll parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat -inclusiv prin virări de credite bugetare - în situațiile și condițiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Art.13. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică, Direcția Investiții Achiziții, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcții și servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

CONTRASEMNEA/

SECRETA

MARIUS MIIIĂ

COHF.01SPO

1 1 55/ 20 1 8

NR. 52 DIN 16.02.20X8


PRIMĂRIA

SECTORULUI


CABINET PRIMAR


BUCli REȘTi


Calea Dudești nr. ssctor 3,


©3^©&4 București w w w.p H m ark j.ro


SECTOR 3


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 ©24 3î8 03 04 e-maii a faneîpri rr2r@prirttaris3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMARla proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018


Având în vedere raportul de specialitate privind aprobarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și sumele alocate sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel:

>    Structura veniturilor bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 832.833,25 mii lei, este în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei.

Ținând cont de structura veniturilor, aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului bugetar ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum și de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sectorului 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel:

>    Totalul Cheltuielilor din bugetul local se estimează la 833.701,50 mii lei, din care:

o Secțiunea de funcționare    652.465,57 mii lei, astfel:

• Cheltuieli de personal estimate la 143.677,46 mii iei din bugetul local (din totalul de

148.239,46 mii lei}

•    Cheltuielile pentru bunuri și servicii în sumă de 256.006,91 mii lei, avandu-se în

vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății facturilor la energie electrică, termică, gaze, apa, poșta, telecomunicații, internet, carburanți, precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi: materiale pentru curățenie și întreținere, piese schimb, materiale P.S.I., furnituri de birou dar și a reparațiilor curente necesare bunei funcționări a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico -materiale a învățământului preuniversîtar de stat dar si particulare din sector, cu respectarea legislației în vigoare și dezvoltarea programelor educaționale și de prevenire a abandonului școlar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

•    Cheltuielile pentru Dobânzi au fost estimate în sumă de 52.538,36 mii lei, aferente creditelor contractate,

•    Fondul de rezerva a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmând a fi utilizat, in funcție de necesități, în baza hotărârilor aprobate ulterior de către Consiliului Local al Sectorului 3.

•    Transferuri între unități ale administrației publice, în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la 4.613,00 mii lei, pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor

•    Alte transferuri au fost estimate in valoare de 19.496,20 mii lei, in principal pentru învățământul particular.

•    Asistență socială a fost estimată la 95.177,78 mii lei, avându-se în vedere măsuri

pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap și handicap grav, acordarea de indemnizații persoanelor nevăzătoare, ajutoare de urgența, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea

CABINET PRSMAR

cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din Învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.

•    Alte cheltuieli in suma de 28.147,00 mii lei : pentru acordarea de burse elevilor {25.000,00 mii lei), susținerea cultelor (300,00 mii iei), asociații sî fundații {1.200,00 mii lei).

•    Rambursările de credite in suma de 52,308,86 mii lei conform contractelor de împrumut in derulare.

o Secțiunea de dezvoltare    181.235,93 mii lei, astfel:

•    Transferuri între unități ale administrației publice 83,00 mii lei pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor.

•    Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - dimensionate la 223,92 mii lei, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2018.

•    Cheltuieli de capital dimensionate la 147.070,59 mii lei reprezintă cheltuielile de

ca pita l-active financiare sî nefinanciare {pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiții prezentată ca anexa la prezentul proiect de buget).

•    Rambursările de credite in suma de 33.858,42 mii lei conform contractelor de împrumut in derulare pentru proiecte cu finanțare UE.

o Corespunzător acestora Structura cheltuielilor pe capitole, se prezintă astfel:

INDICATORI

Cap.

Bug.

PROPUNERI (mii lei)

CHELTUIELI-TOTAL

833.701,50

1

Autorități publice și acțiuni externe

51

178.103,11

2

Alte servicii publice generale

54

6.167,82

3

Tranzacții privind datoria publică

55

52.538,36

4

Apărare

60

212,50

5

Ordine publică și sig. naționala

61

5.040,43

6

învățământ

65

130.925,29

7

Sănătate

66

212,46

8

Cultură, recreere și religie

67

80.517,80

9

Asigurări și asistență socială

68

182.787,83

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70

58.087,77

11

Protecția mediului

74

128.060,00

12

Transporturi

84

11.048,13

>    La bugetul local se adaugă :

•    BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, care la venituri sunt în sumă de 24.491,24 mii lei la care se adauga excedentul de 2.887,04 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 27.378,28 mii iei.

•    BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE în sumă de 107.352,54 mii lei, pentru obiective de investiții, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru anul 2018.

>    Lista obiectivelor de investiții a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită

conform clasîficațîeî funcționale și cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații financiare și nefinancîare pe anul 2018.

CABINET PRIMAR

Având în vedere fundamentarea, dimensionarea și repartizarea veniturilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cât și necesitatea asigurării surselor de finanțare, ținând cont de prioritățile stabilite, de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor sectorului și protecția acestora, propun spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2018.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.prlmarie3.ro

telefon (004021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maîl economic@primarie3.ro

Nr. 76/09.02.2018/16.02.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 întocmit în urma amendamentelor aprobate in ședința din data de 16.02.2018

In conformitate cu :

-    Legea nr.2/2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018;

-    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-    Legea 153/2017 privind salarizarea unitara;

-    Legea nr.215/2001 ( Rl) - a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

-    Legea nr.227/2015 privind codul fiscal;

-    Deciziile nr.186 si nr.187/25.01.2018 si adresele nr.6140/25.01.2018

si nr.7486/31.01.2018 ale Activității de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cat si repartizarea taxei pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2018.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercite drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

f SECTORULUI <

BUCUREȘTI J?

-    Adresa nr.l662/23.02.2017 primita de la Ministerul Muncii si Justiției Sociale - Agenția Naționala pentru Plăti si Inspecție Sociala,

privind transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap in anul 2018;

-    Adresa D.G.I.T.L. Sect 3 nr.18513/05.02.2018, privind estimarea veniturilor;

-    Adresa Direcției Managementul Proiectelor nr.20487/07.02.2018,

privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor in derulare;

-    Adresa Direcției Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila nr. 413/07.12.2017, privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor derulate;

-    Propunerile instituțiilor si serviciilor subordonate ;

-    Amendamentele propuse, respectiv „ Diminuarea sumelor alocate la Capitolul bugetar 68.02 - Asigurări si asistenta sociala, Subcapitolul -Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale - 68.02.50.50 cu 5.000,00 mii lei la titlul 20 - bunuri si servicii si majorarea cu aceeași suma la titlul 10 - cheltuieli de personal, in cadrul acelorași trimeste.” si

„ diminuarea la Cap.51.02 - cheltuieli de capital la lista de investiții B, PT + Extindere proiect,, Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul 3” cu suma de 500,00 mii lei ;diminuare la Capitolul 67.02, Subcap. 67.02.05 - întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sp. si de agrem. - 67.02.05.03 (Spatii verzi) cu suma de 742,00 mii lei cheltuieli de capital la lista de investiții C ( pozițiile - SF Creșterea activității si amenajare peisagistica Bdul Decebal cu 425,00 mii lei, SF

Creșterea activitatii si amenajare peisagistica Bdul Burebista cu 117,00 mii lei, PT Creșterea activitatii si amenajare peisagistica Bdul Decebal cu 50,00 mii lei, PT Creșterea activitatii si amenajare peisagistica Bdul Burebista cu 150,00 mii lei) concomitent cu majorarea cu suma de 1242,00 mii lei la Capitolul 54.02-Alte servicii publice generale, Subcapitolul - Fond de rezerva bugetara la dipozitia autorităților locale -54.02.05 cu suma de 1.242,00 mii lei, precum si modificările ce decurg din acestea in cadrul celor doua secțiuni.

Având in vedere programul macroeconomic ce se aplica care vizează asumarea unor strategii privind creșterea economică, care să determine un număr semnificativ de noi locuri de muncă, venituri mai mari pentru categorii sociale importante, reducerea inegalităților sociale, creșterea accesului populației la servicii de calitate și la resurse, ținând cont de faptul ca in conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale, nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează si fundamentează proiectul bugetului si il supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinații, acțiuni, activitati, programe, proiecte, obiective s-a efectuat în concordanta cu atribuțiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritățile stabilite in vederea funcționarii lor si in interesul colectivității locale, corelat cu posibilitățile reale de incasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an bugetar si estimările pe perioada 2019-2021, politicile si strategiile locale si sectoriale precum si prioritățile stabilite si programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional si național.

Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare, pe cele doua secțiuni:

♦♦♦ Secțiunea de funcționare - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.”

Secțiunea de dezvoltare partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local, după caz.”

Structura veniturilor locale estimate a fi realizate in acest an, in suma de 832.833,25 mii lei, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate si nivelul fiscalității, este următoarea:

Veniturile secțiunii de funcționare, din care: 652.465,57 mii lei

I. Impozite, taxe si alte venituri locale    280.000,00 mii lei

din care :

Impozite si taxe pe proprietate - 07.02    177.110,00 mii lei

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serv.-12.02    400,00 mii lei

Taxe pe servicii specifice -15.02

Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02

Alte impozite si taxe fiscale - 18.02

Venituri din proprietate - 30.02

Venit.din prest. serv. si alte activit. - 33.02

Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02

Amenzi, penalit. si confiscări - 35.02

Diverse venituri - 36.02

II.    Sume defalcate din T.V.A:

III.    Cote defalcate din impozitul pe venit

III.    Subvenții

IV.    Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare

Veniturile secțiunii de dezvoltare

din care :

I.    Varsaminte din Sect. de funcționare

II.    Subvenții de la bug.de stat

III.    Sume FEN postaderare

IV.    Sume primite de la UE in contul plăților ef.

480,00 mii lei

45.300,00 mii lei

14.400,00 mii lei

5.700,00 mii lei

1.630,00 mii lei

20,00 mii lei

34.090,00 mii lei

870,00 mii lei

159.797,00 mii lei

313.251,48 mii lei 54.156,46 mii lei -154.739,37 mii lei

180.367,68 mii lei

154.739,37 mii lei 17.103,29 mii lei 386,00 mii lei 8.139,02 mii lei


TOTAL VENITURI BUGET LOCAL    832.833,25 mii lei

La acestea se adauga excedentul bugetului local aprobat a fi utilizat in acest an, in suma de 868,25 mii lei, rezultând un total in suma de 833.701,50 mii Iei.

Ținând cont de structura veniturilor, aprobarea utilizării in anul 2018 a excedentului bugetar ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale, si evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum si de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sect 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel:

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL    833.701,50 mii lei,

Secțiunea de funcționare    652.465,57 mii lei,

din care:

Cheltuieli de personal in suma de 148.677,46 mii lei, tinandu-se cont de majorarea de salarii in conformitate cu legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii in suma de 251.006,91 mii lei, s-a avut in vedere asigurarea necesarului desfășurării activitatii in bune condiții, in principal a plătii facturilor la energie electrica, termica, gaze, apa, posta, telecomunicații, internet, carburanți, precum si a celorlalte materiale si servicii cum ar fi : materiale pentru curățenie si intretinere, piese schimb, materiale P.S.L, furnituri de birou, dar si a reparațiilor curente necesare bunei funcționari a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum si alocarea de fonduri

PRIMĂRIA

BUCU REST!

pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a invatamantului preuniversitar de stat din sector, cu respectarea legislației in vigoare si dezvoltarea programelor educaționale si de prevenire a abandonului școlar.

Cheltuielile pentru Dobânzi au fost estimate in suma de 51.296,36 mii lei, pentru creditele contractate, avandu-se in vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2018.

Fondul de rezerva a fost dimensionat la 1.742,00 mii lei, urmând a fi utilizat in baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliului Local al Sectorului 3.

Transferuri intre unitati ale administrației publice in secțiunea de funcționare au fost dimensionate la 4.613,00 mii lei, pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor.

Alte transferuri au fost estimate in valoare de 19.496,20 mii lei, in principal pentru învățământul particular.

Asistenta sociala a fost estimata la 95.177,78 mii lei, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap și handicap grav, acordarea de indemnizații persoanelor nevăzătoare, ajutoare de urgența, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii dinDIRECȚIA ECONOMICĂ


învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.

Alte cheltuieli in suma de 28.147,00 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (25.000,00 mii lei), susținerea cultelor (300,00 mii lei), asociații si fundații (1.200,00 mii lei), fond persoane cu handicap neincadrate (1.647,00 mii lei).

- Rambursările de credite in suma de 52.308,86 mii lei conform contractelor de împrumut in derulare.

Secțiunea de dezvoltare    181.235,93 mii lei,

din care:

•    Transferuri intre unitati ale administrației publice — 83,00 mii lei pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor.

•    Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - 223,92

mii lei.

•    Cheltuieli de capital dimensionate in suma de 145.828,59 mii lei reprezintă active nefinanciare (69.828,59 mii lei) - cheltuielile de capital pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Lista obiectivelor de investiții prezentata ca anexa la proiectul de buget precum si active financiare (76.000,00 mii lei).

•    Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE in suma de 35.100,42 mii lei.

Pe capitole bugetare structura este următoarea;

Cap. 51 - Autoritati publice si acțiuni externe - cheltuielile se stabilesc in suma de 177.603,11 mii lei, din care :

Secțiunea de funcționare    107.931,51 mii lei, din care:

cheltuieli de personal 77.265,00 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii 27.328,70 mii lei, sume necesare asigurării bunei desfășurări a activitatii instituției, in conformitate cu atribuțiile stipulate in R.O.F. (rechizite, furnituri, piese de schimb, PSI, asigurări, obiecte de inventar, mentenanta, consultanta, studii, taxe si avize etc), alte cheltuieli 906,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursări de credite pentru finanțările obținute, 2.431,81 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare    69.671,60 mii lei, astfel:

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 223,92 mii lei, cheltuieli de capital, active financiare si nefinanciare in valoare de 69.447,68 mii lei conform legislației in vigoare, in principal pentru dotări necesare desfășurării activitatii (servere, laptopuri, antivirus, office, unitati PC, UPS uri, scaner de mare viteza, autovehicule etc).

- Cap. 54 - Alte servicii publice generale - Cheltuielile acestui capitol sunt in suma de 7.409,82 mii lei:

Secțiunea de funcționare - 7.170,82 mii lei, pentru bunuri si servicii

815,82 mii lei, 1.742,00 mii lei fond de rezerva in conformitate cu Art.36 din

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale si 4.613,00 mii lei transferuri pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor .

Secțiunea de dezvoltare -239,00 mii lei (cheltuieli de capital pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 83,00 mii lei, Administrația Piețelor 58,00 mii lei, Primăria Sector 3, achiziție comuna pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 98,00 mii lei).

-    Cap. 55 - Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi -

sumele prevăzute totalizează 51.296,36 mii lei, la secțiunea de funcționare pentru dobânzi aferente creditelor contractate.

-    Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) 212,50 mii lei, la Secțiunea de Funcționare 204,50 mii lei iar la Secțiunea de dezvoltare 8,00 mii lei pentru funcționarea in condiții specifice in concordanta cu atribuțiile ce le revin .

-    Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranța Naționala 5.040,43 mii lei, la Secțiunea de funcționare 4.733,43 mii lei iar la Secțiunea de dezvoltare 307,00 mii lei pentru funcționarea in condiții specifice in concordanta cu atribuțiile ce revin Direcției Generala de Politie Locala Sector 3.

-    Cap. 65 - Invatamant —130.925,29 mii lei, din care:

Secțiunea de funcționare - 91.116,32 mii lei, din care: bunuri si servicii 34.785,33 mii lei, alte transferuri ( invatamantul particular) 19.496,20 mii lei, ajutoare sociale - 5.445,81 mii lei in principal pentru produse lactate si

de panificație, precum si asigurarea programului de fructe in scoli, copii cu cerințe educaționale speciale, burse 25.000,00 mii lei si pentru rambursări de credite interne aferente acestui capitol suma de 6.388,98 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare - 39.808,97 mii lei, cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investiții.

-    Cap. 66 - Sanatate — 212,46 mii lei pentru cheltuielile de personal ale asistenților medicali comunitari - Secțiunea de funcționare .

-    Cap. 67 - Cultura, Recreere si Religie — 79.775,80 mii lei, din care :

■    Subcap. 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement - cheltuieli totale in suma de 71.337,22 mii lei: 67.581,22 mii lei - secțiunea de funcționare, din care: 55.363,20 mii lei bunuri si servicii necesare intretinerii si amenajării spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 12.218,02 mii lei rambursări de credite si 3.756,00 mii lei - secțiunea de dezvoltare conform listei obiectivelor de investiții;

■    Subcap. 67.02.50 — Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei - 8.438,58 mii lei la secțiunea de funcționare (6.094,00 mii lei bunuri si servicii reprezentând sume necesare desfășurării de activitati culturale si educative, 1.200,00 mii lei pentru activitati sportive, precum si 300,00 mii lei pentru susținerea cultelor) si 844,58 mii lei rambursări de credite;

- Cap. 68. - Asigurări si Asistenta Sociala 182.787,83 mii

lei, pentru D.G.A.S.P.C. sector 3, din care:

4a fțmafjaM/'tra — 1 70 AA7 8Q mu Ipi* 71 700 00 mii

trttf£virO / «"V*& *vxs    a z    vz£4s iiiii ivi. /    mii awa

cheltuieli de personal, 17.081,93 mii lei la bunuri si servicii fundamentate astfel incat sa acopere cheltuielile necesare bunei desfășurări a activitatii atat la nivel de Direcție Generala, Direcția de Protecție a Drepturilor Copilului, Direcția de

Protecție Sociala cat si pentru cele 29 de centre care oferă servicii sociale pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilitati cu domiciliul in sectorul 3, crese; 89.731,97 mii lei asistenta sociala ce cuprinde drepturile bănești si facilitățile acordate persoanelor cu handicap, abonamente RATB, Metrorex, pentru acestea, transport interurban, ajutoare sociale pentru incalzit, ajutoare pentru veterani, insotitori nevazatori, 741,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursări de credite 907,99 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare — 3.124,94 mii lei, (cheltuieli de capital pentru IT, autovehicole, proiectare si execuție lift exterior la centrul Casa Max, mașini de curatat zapada etc).

- Cap.70 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica - se aloca suma de 59.329,77 mii lei, din care :

Secțiunea de funcționare 23.119,35 mii lei, din care: 500,00 mii lei pentru bunuri si servicii si 22.619,35 mii lei pentru rambursări de credite la acest capitol;

Secțiunea de dezvoltare 36.210,42 mii lei, din care: cheltuieli de capital 1.110,00 mii lei (active nefinanciare) si pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE, suma de 35.100,42 mii lei.

Cap .74 - Protecția Mediului - 128.060,00 mii iei la Secțiunea de funcționare 100.000,00 mii lei, bunuri si servicii, pentru salubritate si gestiunea deșeurilor de pe raza sectorului, iar la Secțiunea de dezvoltare 28.060,00 mii lei,

din care : 60,00 mii lei active nefinanciare ( PT si DALI lucrări canalizare) si 28.000,00 mii lei active financiare.

Cap.84 - Transporturi - 11.048,13 mii lei, sume alocate astfel:

Secțiunea de funcționare 10.998,13 mii lei, din care : 4.100,00 mii lei sunt destinate lucrărilor de reparații infrastructura sistem rutier si 6.898,13 mii lei destinate rambursărilor de credite ;

Secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 50,00 mii lei pentru lucrări de investiții sistem rutier (PT si DALI).

La bugetul local se adauga :

• BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, este in suma de 24.491,24 mii lei la venituri. Acestora li se adauga excedentul de 2.887,04 lei.

Cheltuielile se estimează in suma de 27.378,28 mii lei, din care : o Direcția de Evidenta a Persoanelor

5.096,00 mii lei (4.696,00 mii lei subvenție si 400,00 mii lei venituri proprii), din care:

-    cheltuieli de personal    4.527,00 mii lei

-    bunuri si servicii    455,00 mii lei

(pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii specifice, in principal pentru inventar, reparații etc).

- cheltuieli de capital    83,00 mii lei,

(in principal pentru achiziționarea de autoutilitara, sisteme preluare imagini, IT, licențe oftice).

- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - 31,00 mii lei.

o Invatamant ~

21.282.28    mii lei,

35,00 mii lei

21.165.28    mii lei


82,00 mii lei,


din care :

-    cheltuieli de personal

-    bunuri si servicii

- cheltuieli de capital (in principal pentru hrana la grădinițe, materiale de intretinere, gospodărire, utilitati, imprimante, licențe etc).

o D.G.A.S.P.C - 1.000,00 mii lei - sume provenite din contribuția de intretinere a persoanelor asistate si utilizate in principal pentru hrana, medicamente si materiale curățenie, uniforme si echipament la Centrele de îngrijire si asistenta copii si persoane vârstnice.

• BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE in suma de 107.352,54

mii Iei trageri autorizate de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru anul 2018, sume ce vor fi utilizate pentru obiective de investiții conform HCLS3 aprobate anterior si cuprinse in Lista obiectivelor de investiții pe anul 2018.

• Cheltuielile pentru investițiile publice sunt cuprinse în proiectul de buget, avand la baza programul de investiții publice, prezentat ca anexa la buget.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 a Consiliului Local al

Sectorului 3 este întocmită conform clasifîcatiei funcționale si cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații financiare si nefinanciare, tinandu-se cont de Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 si modificările propuse prin amendamente.

O prioritate in domeniul investițiilor, se considera realizarea unei strategii care sa cuprindă obligatoriu prioritățile si legătură dintre diferite proiecte, criteriile de analiza cost — beneficiu, dezvoltarea economica si sociala a Sectorului 3. Primăria Sectorului 3 are ca obiectiv principal îmbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor, realizarea unei infrastructuri edilitare modeme, ca baza a dezvoltării economice si protecția mediului.

Totodată, o prioritate o constituie preocuparea permanenta pentru calitatea invatamantului preuniversitar din sector si implicit a bazei materiale a acestuia, realizând o serie de acțiuni ce vor conduce la îmbunatatirea dotării si infrastructurii educaționale la școlile, liceele si grădinițele din sector.

In același timp, se pune accentul pe creșterea numărului de locuințe reabilitate termic, parte integranta a strategiei naționale de reducere a cheltuielilor, dar si a

nrnicn1/yr rlzx

V'JLJLJLLOJ.l.l.WX K4.V/ \>CX.L UVÎl .

Lista obiectivelor de investiții din anul 2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasifîcatiei bugetare este structurata astfel:

- Capitolul 51- Autorități Publice si Acțiuni Externe: 21.447,68 mii lei

Se propune amenajarea de noi locuri de parcare si agrement, spatii tehnologice si reabilitări de imobile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. In același timp se pune accentul pe întocmirea de documentație in vederea accesării fondurilor europene pe diferite domenii.

O prioritate principala o reprezintă înnoirea tehnicii de calcul si crearea premizelor necesare pentru imbunatatirea accesului cetățenilor la informațiile in domeniu, scurtarea timpului de așteptare inclusiv prin dezvoltarea programelor specifice.

-    Capitolul 54 - Alte Servicii Publice Generale 239fi0 mii lei, din care:

#3,00 mii lei - pentru dotarea Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor

( autoutilitara, sistem de prelucrare a imaginii, IT) si Administrația Piețelor 58,00 mii lei ( reamenajarea unui centru comercial in zona 1 Decembrie 1918) si 98,00 mii lei achiziție comuna pentru Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor ( unitati PC, Laptopuri si programe office).

-    Capitolul 60 - Centrul Militar 8,00 mii lei pentru achiziția de licențe calculator.

-    Capitolul 61 — Politie Locala si Protecție Civila : 307,00 mii lei -pentru creșterea gradului de dotare necesara îmbunătățirii nivelului de intervenție in sector inclusiv prin modernizarea tehnicii de calcul, upgradarea sistemului informatic precum si achiziția altor dotări necesare si specifice


DIRECȚIA ECONOMICĂ

domeniului de activitate ( statii emisie recepție, licențe de criptare) si sirene electronice pentru Serv de Protecție Civila.

- Capitolul 65 - Invatamant ; 39.808,97mii lei

Aceste fonduri sunt folosite, in principal, pentru:

a) lucrări :

- finalizarea lucrărilor capitale de modernizare si creștere a eficientei energetice a unităților de invatamant ( invatamant preșcolar), amplu si complex program demarat inca din anul 2014, cu rezultate remarcabile; mai mult, parte din aceste unitati de invatamant preșcolar vor fi supuse unor lucrări de consolidare care sa elimine riscul seismic in care au fost expertizate.

-    construirea unor complexe multifuncționale pentru activitati didactice si sport la unitățile de invatamant din sector care au deficit de spatii de invatamant sau carora le lipsesc facilitați sportive.

-    reamenjarea peisagistica a curților unităților de invatamant. c) dotări:

-    montarea de echipamente de supraveghere, efracție si antiincendiu; acest ultim capitol va fi prioritar in sensul dotării, conform ultimelor

normative in domeniu, a tuturor unităților de invatamant din sector.

-    dotări specifice activității educaționale; studii de specialitate, taxe ISC si asigurarea finanțării pentru dirigentia de șantier, aceasta fiind impusa prin sistemul calitatii instituit prin Legea nr 10/1995 privind calitatea in construcții.

-    tehnica de calcul.

- Capitolul 67 - Cultura, recreere si religie : 3.756,00 mii lei, din care:

► Subcap. 67.02.05.03.- întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi: 3.756,00 mii lei pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri inclusiv instalarea de sisteme de irigații alimentate prin sistemul integrat sectorial, realizarea unor studii de fezabilitate si stabilirea de soluții tehnice privind creșterea atractivitatii si suplimentarea spatiilor verzi de pe raza sectorului 3.

-    Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala - ( D.G.A.S.P.C.): 3.124,94 mii lei, pentru:

-    continuarea si finalizarea lucrărilor de construcție demarate in anii anteriori, lucrări necesare extinderii si dezvoltării infrastructurii sociale;

-    înzestrarea cu echipamente, aparatura medicala și utilaje necesare bunei funcționări și derulării activităților specifice;

-    tehnica de calcul;

-    studii si proiecte etc.

-    Capitolul 70 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica : 1.110,00 mii lei buget local pentru continuarea programului local multianual privind creșterea eficientei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, in speța, finalizarea lucrărilor demarate si începerea lucrărilor de execuție pentru alte blocuri cuprinse in Programul Local, fapt ce se constituie intr-o prima etapa a relansării programului local multianual de creștere a performantei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3; de asemenea se vor realiza documentații tehnico-economice : Audit Energetic, Expertiza Tehnica, Studiu de FezabilitateDIRECȚIA ECONOMICĂ


si Proiect Tehnic - pentru alte blocuri cuprinse in programul local multianual de

reabilitare termica, in special in perspectiva accesării de fonduri europene destinate acestui gen de acțiune si atragerea de alte surse legale de finanțare ținând cont de faptul ca in sectorul 3 sunt localizate cele mai multe blocuri de locuințe din municipiul București, din care:

-    Subcapitolul 70.02.50 : 60,00 mii lei necesari pentru punerea in aplicare a unei hotarari judecătorești cu privire la Drumul Gura Siriului.

-    Subcapitolul 70.02.03.01; 1.050,00 mii lei pentru lucrări de reabilitare

termica.

-    Capitolul 74 - Protecția mediului - Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 : 60,00 mii lei necesari pentru punerea in aplicare a unei hotarari judecătorești cu privire la Drumul Gura Siriului.

-    Capitolul 84 - Transporturi : 50,00 mii lei pentru necesari pentru punerea in aplicare a unei hotarari judecătorești cu privire la Drumul Gura Siriului.

Având in vedere Art.39 alin (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, proiectele de buget prevăzute la art.l alin. (2) din lege se aproba de autoritatile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României - Partea I, ținând cont de fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Sectorului 3 pe anul 2018 si anexele acestuia.


Director Investiții Achiziții, Irina Gina Sorocea nu


Sef Serv. Investiții Lucrări Publice Marius Popescu i?

joi,

IfiF

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 făx {004 021) 318 03 04 e-maii economic@primarie3.ro


Nr. 75/09.02.2018

In conformitate cu:

-    Legea nr.2/2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018;

-    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-    Legea 153/2017 privind salarizarea unitara;

-    Legea nr.215/2001 ( Rl) - a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

-    Legea nr.227/2015 privind codul fiscal;

-    Deciziile nr.186 si nr.187/25.01.2018 si adresele nr.6140/25.01.2018

si nr.7486/31.01.2018 ale Activității de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cat si repartizarea taxei pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2018.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

-    Adresa nr.1662/23.02.2017 primita de la Ministerul Muncii si Justiției Sociale - Agenția Naționala pentru Plăti si Inspecție Sociala,

privind transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap in anul 2018;

-    Adresa D.G.I.T.L. Sect 3 nr.18513/05.02.2018, privind estimarea veniturilor;

-    Adresa Direcției Managementul Proiectelor nr.20487/07.02.2018,

privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor in derulare;

-    Adresa Direcției Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila nr. 413/07.12.2017, privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor derulate;

-    Propunerile instituțiilor si serviciilor subordonate ;

Având in vedere programul macroeconomic ce se aplica care vizează asumarea unor strategii privind creșterea economică, care să determine un număr semnificativ de noi locuri de muncă, venituri mai mari pentru categorii sociale importante, reducerea inegalităților sociale, creșterea accesului populației la servicii de calitate și la resurse, ținând cont de faptul ca in conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale, nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează si fundamentează proiectul bugetului si il supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinații, acțiuni, activitati, programe, proiecte, obiective s-a efectuat în concordanta cu atribuțiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritățile stabilite in vederea funcționarii lor si in interesul colectivității locale, corelat cu

posibilitățile reale de încasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an bugetar si estimările pe perioada 2019-2021, politicile si strategiile locale si sectoriale precum si prioritățile stabilite si programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitarii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional si național.

Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare, pe cele doua secțiuni:

♦♦♦ Secțiunea de funcționare - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.”

Secțiunea de dezvoltare partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local, după caz.”

Structura veniturilor locale estimate a fi realizate in acest an, in suma de 832.833,25 mii lei, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate si nivelul fiscalității, este următoarea:

Veniturile secțiunii de funcționare, din care: 652.465,57 mii lei

I. Impozite, taxe si alte venituri locale    280.000,00 mii lei

din care :

Impozite si taxe pe proprietate - 07.02

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serv.-12.02

Taxe pe servicii specifice -15.02

Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02

Alte impozite si taxe fiscale - 18.02

Venituri din proprietate - 30.02

Venit.din prest. serv. si alte activit. - 33.02

Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02

Amenzi, penalit. si confiscări - 35.02

Diverse venituri - 36.02

II.    Sume defalcate din T.V.A:

III.    Cote defalcate din impozitul pe venit

III.    Subvenții

IV.    Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare

Veniturile secțiunii de dezvoltare

din care :

177.110,00 mii lei 400,00 mii lei

480,00 mii lei

45.300,00 mii lei

14.400,00 mii lei

5.700,00 mii lei

1.630,00 mii lei

20,00 mii lei

34.090,00 mii lei

870,00 mii lei

159.797,00 mii lei

313.251,48 mii lei

54.156,46 mii iei

-154.739,37 mii lei

180367,68 mii lei


I.

Varsaminte din Sect. de funcționare

154.739,37 mii Iei

II.

Subvenții de Ia bug.de stat

17.103,29 mii lei

III.

Sume FEN postaderare

386,00 mii lei

IV.

Sume primite de la UE in contul plăților ef.

8.139,02 mii lei

TOTAL

VENITURI BUGET LOCAL

832,833,25 mii iei

La acestea se adauga excedentul bugetului local aprobat a fi utilizat in acest an, in suma de 868,25 mii lei, rezultând un total in suma de 833.701,50 mii lei.

Ținând cont de structura veniturilor, aprobarea utilizării in anul 2018 a excedentului bugetar ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale, si evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum si de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sect 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel:

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL    833,701,50 mii lei,

Secțiunea de funcționare    652,465,57 mii lei,

din care:

-    Cheltuieli de personal in suma de 143.677,46 mii lei, tinandu-se cont de majorarea de salarii in conformitate cu legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

-    Cheltuielile pentru bunuri si servicii in suma de 256.006,91 mii lei, s-a avut in vedere asigurarea necesarului desfășurării activitatii in bune condiții, in principal a plătii facturilor la energie electrica, termica,


PRIMĂRIA1^™»

DIRECȚIA ECONOMICĂ


SECTORULUI <

BUCUREȘTl^Jr

gaze, apa, posta, telecomunicații, internet, carburanți, precum si a celorlalte materiale si servicii cum ar fi: materiale pentru curățenie si intretinere, piese schimb, materiale P.S.I., furnituri de birou, dar si a reparațiilor curente necesare bunei funcționari a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum si alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a invatamantului preuniversitar de stat din sector, cu respectarea legislației in vigoare si dezvoltarea programelor educaționale si de prevenire a abandonului școlar.

-    Cheltuielile pentru Dobânzi au fost estimate in suma de 52.538,36 mii lei, pentru creditele contractate, avandu-se in vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2018.

-    Fondul de rezerva a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmând a fi utilizat in baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliului Local al Sectorului 3.

Transferuri intre unita ti ale administrației publice in secțiunea de funcționare au fost dimensionate la 4.613,00 mii lei, pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor.

Alte transferuri au fost estimate in valoare de 19.496,20 mii lei, in principal pentru învățământul particular.

Asistenta sociala a fost estimata la 95.177,78 mii lei, avânduse în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor

cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap și handicap grav, acordarea de

indemnizații persoanelor nevăzătoare, ajutoare de urgența, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.

- Alte cheltuieli in suma de 28.147,00 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (25.000,00 mii lei), susținerea cultelor (300,00 mii lei), asociații si fundații (1.200,00 mii lei), fond persoane cu handicap neincadrate (1.647,00 mii lei).

- Rambursările de credite in suma de 52.308,86 mii lei conform contractelor de împrumut in derulare.

Secțiunea de dezvoltare    181.235,93 mii lei

din care:

•    Transferuri intre unitati ale administrației publice - 83,00 mii lei pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor .

•    Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - 223,92

mii lei.

•    Cheltuieli de capital dimensionate in suma de 147.070,59 mii lei reprezintă active nefînanciare (71.070,59 mii lei) - cheltuielile de capital pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Lista obiectivelor de investiții prezentata ca anexa la proiectul de buget precum si active financiare (76.000,00 mii lei).

DIRECȚIA ECONOMICĂ

• Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE in suma de 33.858,42 mii lei.

Pe capitole bugetare structura este următoarea :

-    Cap. 51 - Autoritati publice si acțiuni externe - cheltuielile se stabilesc in suma de 178.103,11 mii lei, din care :

Secțiunea de funcționare    107.931,51 mii lei, din care :

cheltuieli de personal 77.265,00 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii 27.328,70 mii lei, sume necesare asigurării bunei desfășurări a activitatii instituției, in conformitate cu atribuțiile stipulate in R.O.F. (rechizite, furnituri, piese de schimb, PSI, asigurări, obiecte de inventar, mentenanta, consultanta, studii, taxe si avize etc), alte cheltuieli 906,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursări de credite pentru finanțările obținute, 2.431,81 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare    70.171,60 mii lei, astfel:

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 223,92 mii lei, cheltuieli de capital, active financiare si nefinanciare in valoare de 69.947,68 mii lei conform legislației in vigoare, in principal pentru dotări necesare desfășurării activitatii (servere, laptopuri, antivirus, office, unitati PC, UPS uri, scaner de mare viteza, autovehicule etc).

-    Cap. 54 - Alte servicii publice generale - Cheltuielile acestui capitol sunt in suma de 6.167,82 mii lei:

Secțiunea de funcționare - 5.928,82 mii lei, pentru bunuri si servicii

815,82 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezerva in conformitate cu Art.36 din

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale si 4.613,00 mii lei transferuri pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor .

Secțiunea de dezvoltare -239,00 mii lei (cheltuieli de capital pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 83,00 mii lei, Administrația Piețelor 58,00 mii lei, Primăria Sector 3, achiziție comuna pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 98,00 mii lei).

- Cap. 55 - Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi -

sumele prevăzute totalizează 52.538,36 mii lei, la secțiunea de funcționare pentru dobânzi aferente creditelor contractate.

-    Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) 212,50 mii lei, la Secțiunea de Funcționare 204,50 mii lei iar la Secțiunea de dezvoltare 8,00 mii lei pentru funcționarea in condiții specifice in concordanta cu atribuțiile ce le revin .

-    Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranța Naționala 5.040,43 mii lei, la Secțiunea de funcționare 4.733,43 mii lei iar la Secțiunea de dezvoltare 307,00 mii lei pentru funcționarea in condiții specifice in concordanta cu atribuțiile ce revin Direcției Generala de Politie Locala Sector 3.

-    Cap. 65 - Invatamant — 130.925,29 mii lei, din care:

Secțiunea de funcționare — 91.116,32 mii lei, din care: bunuri si servicii 34.785,33 mii lei, alte transferuri ( invatamantul particular) 19.496,20 mii lei, ajutoare sociale - 5.445,81 mii lei in principal pentru produse lactate si de panificație, precum si asigurarea programului de fructe in scoli, copii cu cerințe educaționale speciale, burse 25.000,00 mii lei si pentru rambursări de credite interne aferente acestui capitol suma de 6.388,98 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare - 39.808,97 mii lei, cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investiții.

-    Cap. 66 - Sanatate - 212,46 mii lei pentru cheltuielile de personal ale asistenților medicali comunitari - Secțiunea de funcționare .

-    Cap. 67 - Cultura, Recreere si Religie - 80.517,80 mii lei, din care :

■    Subcap. 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement - cheltuieli totale in suma de 72.079,21 mii lei: 67.581,22 mii lei - secțiunea de funcționare, din care: 55.363,20 mii lei bunuri si servicii necesare întreținerii si amenajării spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 12.218,02 mii lei rambursări de credite si 4.498,00 mii lei - secțiunea de dezvoltare conform listei obiectivelor de investiții;

■    Subcap. 67.02.50 — Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei - 8.438,58 mii lei la secțiunea de funcționare (6.094,00 mii lei bunuri si servicii reprezentând sume necesare desfășurării de activitati culturale si educative, 1.200,00 mii lei pentru activitati sportive, precum si 300,00 mii lei pentru susținerea cultelor) si 844,58 mii lei rambursări de credite;

- Cap. 68. - Asigurări si Asistenta Sociala - 182.787,83 mii

lei, pentru D.G.A.S.P.C. sector 3, din care:

Secțiunea de funcționare — 179.662,89 mii lei: 66.200,00 mii lei cheltuieli de personal, 22.081,93 mii lei la bunuri si servicii fundamentate astfel incat sa acopere cheltuielile necesare bunei desfășurări a activitatii atat la nivel de Direcție Generala, Direcția de Protecție a Drepturilor Copilului, Direcția de Protecție Sociala cat si pentru cele 29 de centre care oferă servicii sociale pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilitati cu domiciliul in sectorul 3, crese; 89.731,97 mii lei asistenta sociala ce cuprinde drepturile bănești si facilitățile acordate persoanelor cu handicap, abonamente RATB, Metrorex,

pentru acestea, transport interurban, ajutoare sociale pentru incalzit, ajutoare pentru veterani, insotitori nevazatori, 741,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursări de credite 907,99 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare — 3.124,94 mii lei, (cheltuieli de capital pentru IT, autovehicole, proiectare si execuție lift exterior la centrul Casa Max, mașini de curatat zapada etc).

- Cap.70 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica - se aloca suma de 58.087,77 mii lei, din care :

Secțiunea de funcționare 23.119,35 mii lei, din care : 500,00 mii lei pentru bunuri si servicii si 22.619,35 mii lei pentru rambursări de credite la acest capitol;

Secțiunea de dezvoltare 34.968,42 mii lei, din care: cheltuieli de capital 1.110,00 mii lei (active nefinanciare) si pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE, suma de 33.858,42 mii lei.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Cap.74 - Protecția Mediului - 128.060,00 mii lei la Secțiunea de funcționare 100.000,00 mii lei, bunuri si servicii, pentru salubritate si gestiunea deșeurilor de pe raza sectorului, iar la Secțiunea de dezvoltare 28.060,00 mii lei, din care : 60,00 mii lei active nefinanciare ( PT si DALI lucrări canalizare) si 28.000,00 mii lei active financiare.

Cap.84 - Transporturi - 11.048,13 mii lei, sume alocate astfel;

Secțiunea de funcționare 10.998,13 mii lei, din care : 4.100,00 mii lei sunt destinate lucrărilor de reparații infrastructura sistem rutier si 6.898,13 mii lei destinate rambursărilor de credite ;

Secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 50,00 mii lei pentru lucrări de investiții sistem rutier (PT si DALI).

La bugetul local se adauga :

• BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, este in suma de 24.491,24 mii lei la venituri. Acestora li se adauga excedentul de 2.887,04 lei.

Cheltuielile se estimează in suma de 27.378,28 mii lei, din care : o Direcția de Evidenta a Persoanelor

5.096,00 mii lei (4.696,00 mii lei subvenție si 400,00 mii lei venituri proprii), din care:

-    cheltuieli de personal

4.527,00 mii lei

455,00 mii lei


-    bunuri si servicii

(pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii specifice, in principal pentru materiale de întreținere si gospodărire, carburanți, utilități, obiecte de inventar, reparații etc).

-    cheltuieli de capital    83,00 mii lei,

(in principal pentru achiziționarea de autoutilitara, sisteme preluare imagini, IT, licențe office).

-    sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - 31,00 mii lei.

o Invatamant -

21.282,28 mii lei,

35,00 mii lei 21.165,28 mii lei

82,00 mii lei,


din care :

-    cheltuieli de personal

-    bunuri si servicii

-    cheltuieli de capital

(in principal pentru hrana la grădinițe, materiale de întreținere, gospodărire, utilitati, imprimante, licențe etc).

o D.G.A.S.P.C - 1.000,00 mii lei - sume provenite din contribuția de întreținere a persoanelor asistate si utilizate in principal pentru hrana, medicamente si materiale curățenie, uniforme si echipament la Centrele de îngrijire si asistenta copii si persoane vârstnice.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

• BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE in suma de 107.352,54

mii Iei trageri autorizate de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru anul 2018, sume ce vor fi utilizate pentru obiective de investiții conform HCLS3 aprobate anterior si cuprinse in Lista obiectivelor de investiții pe anul 2018.

• Cheltuielile pentru investițiile publice sunt cuprinse în proiectul de

buget, avand la baza programul de investiții publice, prezentat ca anexa la buget.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificatiei funcționale si cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații financiare si nefinanciare, tinandu-se cont de Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

O prioritate in domeniul investițiilor, se considera realizarea unei strategii care sa cuprindă obligatoriu prioritățile si legătură dintre diferite proiecte, criteriile de analiza cost - beneficiu, dezvoltarea economica si sociala a Sectorului 3.

Primăria Sectorului 3 are ca obiectiv principal îmbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor, realizarea unei infrastructuri edilitare modeme, ca baza a dezvoltării economice si protecția mediului.

Totodată, o prioritate o constituie preocuparea permanenta pentru calitatea invatamantului preuniversitar din sector si implicit a bazei materiale a acestuia, realizând o serie de acțiuni ce vor conduce la imbunatatirea dotării si


DIRECȚIA ECONOMICĂ

infrastructurii educaționale la școlile, liceele si grădinițele din sector.

In același timp, se pune accentul pe creșterea numărului de locuințe

reabilitate termic, parte integranta a strategiei naționale de reducere a cheltuielilor, dar si a emisiilor de carbon .

Lista obiectivelor de investiții din anul 2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasifîcatiei bugetare este structurata astfel:

- Capitolul 51- Autoritati Publice si Acțiuni Externe; 21.947,68 mii lei

Se propune amenajarea de noi locuri de parcare si agrement, spatii tehnologice si reabilitări de imobile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. In același timp se pune accentul pe intocmirea de documentație in vederea accesării fondurilor europene pe diferite domenii.

O prioritate principala o reprezintă Înnoirea tehnicii de calcul si crearea premizelor necesare pentru imbunatatirea accesului cetățenilor la informațiile in domeniu, scurtarea timpului de așteptare inclusiv prin dezvoltarea programelor specifice.

- Capitolul 54 - Alte Servicii Publice Generale 229,00 mii lei, din care:

53,00 mii Iei - pentru dotarea Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor ( autoutilitara, sistem de prelucrare a imaginii, IT) si Administrația Piețelor 58,00 mii lei ( reamenajarea unui centru comercial in zona 1 Decembrie 1918) si 98,00 mii lei achiziție comuna pentru Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor ( unitati PC, Laptopuri si programe office).

- Capitolul 60 - Centrul Militar 8,00 mii lei pentru achiziția de licențe calculator.

- Capitolul 61 - Politie Locala si Protecție Civila: 307,00 mii lei -pentru creșterea gradului de dotare necesara imbunatatirii nivelului de intervenție in sector inclusiv prin modernizarea tehnicii de calcul, upgradarea sistemului informatic precum si achiziția altor dotări necesare si specifice domeniului de activitate ( statii emisie recepție, licențe de criptare) si sirene electronice pentru Serv de Protecție Civila.

- Capitolul 65 - Invatamant : 39,808,97 mii lei

Aceste fonduri sunt folosite, in principal, pentru:

a) lucrări:

-    finalizarea lucrărilor capitale de modernizare si creștere a eficientei energetice a unităților de invatamant (invatamant preșcolar), amplu si complex program demarat inca din anul 2014, cu rezultate remarcabile; mai mult, parte din aceste unitati de invatamant preșcolar vor fi supuse unor lucrări de consolidare care sa elimine riscul seismic in care au fost expertizate.

-    construirea unor complexe multifuncționale pentru activitati didactice si sport la unitățile de invatamant din sector care au deficit de spatii de invatamant sau carora le lipsesc facilitați sportive.

- reamenjarea peisagistica a curților unităților de invatamant.

c) dotări:

- montarea de echipamente de supraveghere, efracție si antiincendiu; acest ultim capitol va fi prioritar in sensul dotării, conform ultimelor

normative in domeniu, a tuturor unităților de invatamant din sector.

-    dotări specifice activitatii educaționale; studii de specialitate, taxe ISC si asigurarea finanțării pentru dirigentia de șantier, aceasta fiind impusa prin sistemul calitatii instituit prin Legea nr 10/1995 privind calitatea in construcții.

-    tehnica de calcul.

-    Capitolul 67 - Cultura, recreere si religie; 4.498,00 mii lei, din care:

► Subcap. 67.02.05.03.- întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi: 4.498,00 mii lei pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri inclusiv instalarea de sisteme de irigații alimentate prin sistemul integrat sectorial, realizarea unor studii de fezabilitate si stabilirea de soluții tehnice privind creșterea atractivitatii si suplimentarea spatiilor verzi de pe raza sectorului 3.

-    Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala - ( D.G.A.S.P.C.): 3.124,94 mii lei, pentru:

-    continuarea si finalizarea lucrărilor de construcție demarate in anii anteriori, lucrări necesare extinderii si dezvoltării infrastructurii sociale;

-    înzestrarea cu echipamente, aparatura medicala și utilaje necesare bunei funcționări și derulării activităților specifice;

-    tehnica de calcul;

-    studii si proiecte etc.

-    Capitolul 70 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica : 34.968,42 mii lei pentru continuarea programului local multianual privind creșterea

eficientei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, in speța, finalizarea lucrărilor demarate si începerea lucrărilor de execuție pentru alte blocuri

cuprinse in Programul Local, fapt ce se constituie intr-o prima etapa a relansării programului local multianual de creștere a performantei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3; de asemenea se vor realiza documentații tehnico-economice : Audit Energetic, Expertiza Tehnica, Studiu de Fezabilitate si

Proiect Tehnic - pentru alte blocuri cuprinse in programul local multianual de reabilitare termica, in special in perspectiva accesării de fonduri europene destinate acestui gen de acțiune si atragerea de alte surse legale de finanțare ținând cont de faptul ca in sectorul 3 sunt localizate cele mai multe blocuri de locuințe din municipiul București.

-    Subcapitolul 70.02.50 : 60,00 mii lei necesari pentru punerea in aplicare a unei hotarari judecătorești cu privire la Drumul Gura Siriului.

- Capitolul 74 - Proiecția mediului - Canalizarea si tratarea apelor

reziduale 74.02.06 : 60,00 mii lei necesari pentru punerea in aplicare a unei hotarari judecătorești cu privire la Drumul Gura Siriului.

-    Capitolul 84 - Transporturi : 50,00 mii lei pentru necesari pentru punerea in aplicare a unei hotarari judecătorești cu privire la Drumul Gura Siriului.

Având in vedere Art.39 alin (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, proiectele de buget prevăzute la art.l alin. (2) din lege se aproba de autoritatile deliberative în

termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României - Partea I, ținând cont de fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Sectorului 3 pe anul 2018 si anexele acestuia.

Director Economic, Octavian GhetuDirector Investiții Achiziții, Irina Gina Soroceanu


/V£    2^'

telefon {004 021) 318 03 23 «28 fax (004021) 31803 04

<MTail economic@1pnmarie3.rc>

Nr. 78/09.02.2018


Către,

CABINET PRIMAR

Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexe

Cu stima,

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pentru anul financiar 2018

Comisia de studii, proenoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului

Sectorului 3 pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / N ETA VOl-FWIi .-proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIjC^ÂDRIANA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRIST1AN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN