Hotărârea nr. 51/2018

HCLS3 nr. 51 din 16.02.2018 privind aprob Protocolului de colab a Sect 3 al Mun Bucuresti cu Inspect Scolar al Mun Bucuresti si Directia Regionala de Statistica a Mun Bucuresti


M' U N i CI PIU L 3 UCU RESTI

CONStUUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

--- Expunerea de motive nr. 21832/CP/09.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 21.536/08.02.2018 al Direcției Managementul Proiectelor - Serviciul Politici, Programe, Monitorizare;

-    Adresa nr. 21.547/08.02.2018 a Direcției Managementul Proiectelor -Serviciul Politici, Programe, Monitorizare;

In conformitate cu prevederile:

-    Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, aprobată prin HG nr.1028/2014;

-    Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 136/30.06,2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020;

-    HCLS 3 nr. 448/28.09.2017 privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3”

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

- Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Protocolul de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, în vederea schimbului de informații și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze protocolul prevăzut la art.l, precum și Direcția Managementul Proiectelor - Serviciul Politici, Programe, Monitorizare, să gestioneze activitățile prevăzute în cadrul prezentului protocol.CONTRASEMN SECRET MARIUSM

C0NF. D1S

NR. 51 DIN 16.02.2018

Anexa Ia HCL nrX?J./.A£

PROTOCOL DE COLABORARE

Nr....................../.

Sectorul 3 al Municipiului București cu sediul în Calea Dudești nr.191, cod poștal 031088, telefon (021) 318 03 23-28 reprezentată legal de Robert Sorin Negoiță, având funcția de Primar, denumit în continuare „Sectorul 3”, prin Direcția Managementul Proiectelor, Serviciul Politici, Programe, Monitorizare

și

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu sediul în Str. Icoanei nr. 19, Sector 2,

București, reprezentat legal de...............................

și

Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, cu sediu în Bd. Carol, nr. 12, Sector 3, București, reprezentat legal de........................

denumite în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile", au convenit la încheierea prezentului protocol de colaborare.

OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1. Prezentul protocol are ca obiect crearea cadrului de colaborare între părți în vederea schimbului de informații și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului "Educat și Sănătos în Sectorul 3”, pentru o mai bună derulare și implementare a proiectului.

DURATA PROTOCOLULUI

Art. 2.a) Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării și este valabil până la încheierea proiectului.

b) Perioada de valabilitate a prezentului acord de parteneriat va putea fi prelungită cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional - parte integrantă din acesta.

ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Art 3. Prezentul Protocol poate înceta în următoarele cazuri:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b)    încetarea prezentului protocol de colaborare poate avea loc prin voința comună a părților sau voința uneia dintre părți, cu notificarea celeilalte părți cu 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.


Avizat Direcția Juridică/Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

OBIECTIVE

Art. 4. Părțile semnatare contribuie la implementarea proiectului și a activităților ce se vor desfășură în cadrul acestuia prin schimbul de informații:

a)    Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor pe care le consideră relevante privind evoluția proiectului.

b)    Părțile trebuie să susțină orice altă inițiativă pe care o consideră unanim oportună, născută în cadrul parteneriatului, și care are legătură cu obiectivul general al proiectului.

ATRIBUȚIILE Sectorului 3 al Municipiului București

Art. 5. în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse în cadrul proiectului, Sectorul 3 are

următoarele atribuții:

a)    Realizează activitățile de informare a părinților, cadrelor didactice și elevilor în cadrul fiecărei unități de învățământ din sector;

b)    sprijină activitățile de informare derulate în parteneriat;

c)    monitorizează evaluările și consultațiile medicale efectuate în rândul elevilor din clasele V-VIII și centralizate în baza de date;

d)    promovează și diseminează către parteneri informațiile rezultate din implementarea proiectului și care sunt considerate de interes pentru acesta;

ATRIBUȚIILE Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București

Art. 6. în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, Direcția Regională de Statistică a

Municipiului București are următoarele atribuții:

a)    acordă sprijin Sectorului 3 în derularea activităților din proiect prin punerea la dispoziție a informațiilor disponibile din baza de date a Institutului Național de Statistică, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, solicitate și considerate necesare în implementarea proiectului;

b)    nominalizează o persoană de contact în persoana...........în vederea derulării comunicării

între părți;

c)    nu are nicio contribuție financiară și nu participă la gestionarea bugetului proiectului.

ATRIBUȚIILE Inspectoratului Școlar al Municipiului București

Art. 7. în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, Inspectoratul Școlar al Municipiului

București Sector 3 are următoarele atribuții:

a)    acordă sprijin Sectorului 3 în derularea activităților din proiect prin facilitarea accesului în unitățile școlare de pe raza Sectorului 3 ce vor fi implicate în proiect;

b)    nominalizează un inspector școlar, în persoana..............., în vederea facilitării

implementării proiectului la nivelul rețelei școlare Sector 3 și pentru derularea comunicării între parti;


Avizat Direcția Juridică/Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Georgeta Vișan

c)    pune la dispoziție informațiile solicitate și considerate necesare în implementarea proiectului;

d)    susține legătura dintre Primăria Sectorului 3 și directorii unităților de învățământ, prin intermediul inspectorului școlar nominalizat;

e)    permite și facilitează participarea cadrelor didactice și a elevilor la desfășurarea activităților prevăzute în proiect;

f)    nu are nicio contribuție financiară și nu participă la gestionarea bugetului proiectului.

CONFIDENȚIALITATE

Art. 8.1. Niciuna dintre părți nu are dreptul, fără acordul în scris al celeilalte părți, să folosească informațiile și documentele obținute sau la care are acces în timpul executării acestui protocol de colaborare, altfel decât pentru îndeplinirea obligațiilor sale. Părțile convin să mențină confidențiale, tot timpul după data încheierii acestui protocol de colaborare și pe o perioadă de 2 (doi) ani după încetarea acestuia, indiferent de cauză, și să nu dezvăluie, raporteze, facă publice, direct sau indirect, să nu transfere sau să folosească în scopuri personale sau ale terților, informații confidențiale primite sau obținute ca rezultat al încheierii sau executării acestui protocol de colaborare sau furnizate de către sau în numele unei părți.

Art. 8.2. Părțile pot dezvălui informații sau documente referitoare la prezentul protocol de colaborare dacă și în măsura în care:

a)    cealaltă parte consimte la dezvăluire;

b)    dezvăluirea este impusă de legislația în vigoare.

AMENDAMENTE

Art. 9. Părțile semnatare au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului protocol de colaborare, de a conveni modificarea clauzelor prin act adițional, de comun acord.

FORȚA MAJORĂ

Art. 10.1. Forța majoră exonerează părțile semnatare de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art. 10.2. In caz de neînțelegere între părți asupra evenimentului de forță majoră invocat de una dintre părți, forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art. 10.3. îndeplinirea prezentului protocol de colaborare va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 10.4. Partea semnatară care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 10.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului protocol de colaborare, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 11.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea protocolului de colaborare.

Art. 11.2. Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

LIMBA CARE GUVERNEAZĂ PROTOCOLUL

Art. 12. Limba care guvernează protocolul de colaborare este limba română.

COMUNICĂRI

Art. 13.1. Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol de colaborare, trebuie să fie transmisă în scris.

Art. 13.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 13.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

Art. 14. Protocolul de colaborare va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi,......................., prezentul protocol de colaborare, în 3

(trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare având aceeași valoare juridică.

Primăria Sectorului 3 al Municipiului București

Primar,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ


Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Reprezentant,


Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

Reprezentant,


Direcția Managementul Proiectelor Director Executiv,

Irina Ștefania Oprea

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Georgeta Vișan


Avizat Direcția Juridică/Serviciuî Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Georgeta Vișan

EȘEDiNTE DE ȘEDINȚĂ

sî ■ ■

C-dea Dudești nr. iș\ sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mail c2hmetprittiar@prirnarie3.ro


CABiNET PRiMAR

-—1

1

pfmâr

2- i

.............

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București în vederea implementării proiectului "Educat și Sănătos în Sectorul 3"

Direcția Managementul Proiectelor, Serviciul Politici, Programe, Monitorizare a inițiat și a depus un proiect de hotărâre care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 448/28.09.2017 privind aprobarea implementării și finanțării proiectului "Educat și Sănătos în Sectorul 3".

Conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 3 pentru anul școlar 2017-2018, în școlile de pe raza Sectorului 3 sunt înscriși aproximativ 9.500 elevi în clasele V-VIII. Proiectul "Educat și Sănătos în Sectorul 3" vizează asigurarea unui consult medical de specialitate neînvaziv, în urma căruia să fie identificați elevii care prezintă deviații patologice ale coloanei vertebrale, precum și obezitate, și îndrumarea acestora (și a părinților) către secțiile medicale specializate, în vederea remedierii înainte ca acestea să genereze complicații grave. Totodată va fi întocmită o bază de date cu elevii evaluați și cu cei depistați cu probleme ale coloanei vertebrale, precum și obezitate.

în acest sens, este necesară încheierea unui protocol de colaborare între Sectorul 3 al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București.

Astfel, conform protocolului, Sectorul 3 al Municipiului București are următoarele atribuții:

a)    implementează activitățile de informare a părinților, cadrelor didactice și elevilor în cadrul fiecărei unități de învățământ din sector;

b)    sprijină activitățile de informare derulate în parteneriat;

c)    monitorizează evaluările și consultațiile medicale efectuate în rândul elevilor din clasele V-VIII și centralizate în baza de date;

d)    promovează și diseminează către parteneri informațiile rezultate din implementarea proiectului și care sunt considerate de interes pentru acesta.

în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București are următoarele atribuții:CABINET PRIMAR


a)    acordă sprijin Sectorului 3 în derularea activităților din proiect prin punerea ia dispoziție a informațiilor disponibile din baza de date a Institutului Național de Statistică, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București solicitate și considerate necesare în implementarea proiectului;

b)    nu are nicio contribuție financiară și nu participă la gestionarea bugetului proiectului.

Atribuțiile Inspectoratului Școlar al Municipiului București sunt:

a)    acordă sprijin Sectorului 3 în derularea activităților din proiect prin facilitarea accesului în unitățile școlare de pe raza Sectorului 3 ce vor fi implicate în proiect;

b)    nominalizează un inspector școlar, în vederea facilitării implementării proiectului la nivelul rețelei școlare Sector 3 și pentru derularea comunicării între părți;

c)    pune la dispoziție informațiile solicitate și considerate necesare în implementarea proiectului;

d)    susține legătura dintre Primăria Sectorului 3 și directorii unităților de învățământ, prin intermediul inspectorului școlar nominalizat;

e)    permite și facilitează participarea cadrelor didactice și a elevilor la desfășurarea activităților prevăzute în proiect;

f)    nu are nicio contribuție financiară și nu participă la gestionarea bugetului proiectului.

Având în vedere cele prezentate, se inițiază prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Calea Dudești nr. rși, sector 3, 031084 București

WWW, primane3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 31S.03.04 e-mail pr0iecte@primafie3.ro


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

SECTORUL 3 AL MUNîCiPIULlîi BUCUREȘTI DIRECȚIA

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, în scopul creării cadrului de colaborare între Părți în vederea implementării proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3”

In contextul demografic și economic actual, sănătatea tinerilor și a copiilor este, indiscutabil, unul din cele mai de preț bunuri ale oricărei națiuni. Copiii reprezintă viitorul, iar asigurarea creșterii și dezvoltării lor sănătoase ar trebui să fie o preocupare primordială în toate societățile. Acest fapt este asumat și de România, în calitate de țară semnatară și participantă la îndeplinirea obiectivelor Convenției privind Drepturile Copilului, Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și Strategiei Europene a OMS pentru sănătatea și dezvoltarea copiilor si adolescenților.

întrucât au scheletul delicat, tinerii, și cu precădere copiii, sunt predispuși afecțiunilor de coloană vertebrală, fapt dovedit de Raportul Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor pe anul 2016. De asemenea, tinerii și copiii se confruntă și cu problema obezității de cauză neendocrină. „în mediul urban (...) pe primul loc în ceea ce privește valoarea prevalenței se situează viciile de refracție cu 23,7%, urmate de obezitatea de cauză neendocrină cu 10,1% și deformările câștigate ale coloanei vertebrale (8,8%).”

Conform Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, „bolile muscuio-scheletice impactează semnificativ capacitatea de a munci și productivitatea indivizilor, existând o creștere a anilor cu dizabilitate și a numărului de decese premature pe care acestea le determină.” Astfel, este esențial ca deformările de coloană vertebrală să fie depistate precoce și tratate/ corectate corespunzător. în ceea ce privește obezitatea, Raportul Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor pe anul 2016 consemnează că „supraponderea și obezitatea din perioada copilăriei conduce la serioase probleme de sănătate în perioada de adult. Obezitatea copilului este puternic asociată cu factorii de risc pentru bolile cardiovasculare, diabet, probleme ortopedice și degradarea stării debine psiho-sociale, incluzând tulburări alimentare, relații sociale precare și dezavantaje educaționale.Copilul supraponderal are mai multe șanse să fie un adult supraponderal”.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME. MONITORIZARE

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, obligă autoritățile locale să asigure finanțarea pentru „cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor”. Asigurarea sănătății la aceste vârste reprezintă garanția unui nivel de sănătate acceptabil al generațiilor viitoare.

Relația strânsă dintre educație și sănătate este conturată și în Strategia de Dezvoltare Durabilă a sectorului 3 pentru perioada 2014-2020, care încurajează crearea unei culturi a prevenției: „Alături de educație și în strânsă legătură cu aceasta, sănătatea este un element-cheie pentru asigurarea unei vieți active și de calitate, un drept fundamental la care trebuie să aibă acces toți cetățenii. în contextul unei acoperiri deficitare cu servicii medicale la nivelul Sectorului, este necesară: (...) d) Susținerea acțiunilor de prevenție, inclusiv prin dezvoltarea de campanii de informare publică privind consumul de droguri și de alcool etc.”

Având în vedere cele enunțate mai sus, Direcția Managementul Proiectelor, Serviciul Politici, Programe, Monitorizare a inițiat și a depus un proiect de hotărâre care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 448/28.09.2017 privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3”.

Conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 3 pentru anul școlar 2017-2018, în școlile de pe raza Sectorului 3 sunt înscriși aproximativ 9.500 elevi în clasele V-VIIL Proiectul ”Educat și Sănătos în Sectorul 3” vizează asigurarea unui consult medical de specialitate neinvaziv, în urma căruia să fie identificați elevii care prezintă deviații patologice ale coloanei vertebrale, precum și obezitate, și îndrumarea acestora (și a părinților) către secțiile medicale specializate, în vederea remedierii înainte ca acestea să genereze complicații grave. Totodată va fi întocmită o bază de date cu elevii evaluați și cu cei depistați cu probleme ale coloanei vertebrale, precum și obezitate.

Față de cele enunțate, considerăm necesară încheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, având în vedere că activitățile din proiect se vor desfășura în cadrul școlilor de pe raza sectorului, cu susținerea directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de fiecare clasă, în timpul orelor de curs, iar informațiile rezultate din implementarea proiectului referitoare Ia starea de sănătate a elevilor evaluați, centralizate într-o bază de date, vor fi diseminate și către cele două instituții.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 ai Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București șî Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, în scopul creării cadrului de colaborare între părți în vederea schimbului de informații și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3”.DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Direcția Managementul Proiectelor, Serviciul Poltici, Programe, Monitorizare, va lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


întocmit, Irbstina Tinlor


PRI MĂRIA


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI) PROGRAME, MONITORIZARECătre


CABINET PRIMARRef.: aprobarea proiectului de hotărâre privind Pro’'olul de colaborare între Sectorul 3 al


Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București privind crearea cadrului de colaborare între Părți în vederea schimbului de informații și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3„

vă transmitem atașat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la aprobarea Protocolului de colaborare între Sectorul 3 al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București privind crearea cadrului de colaborare între Părți în vederea schimbului de informații și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3”;

-    Raportul de Specialitate privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

-    Protocolul de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București privind crearea cadrului de colaborare între Părți în vederea schimbului de informații și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3”.


DIRECTOR EXECUTIV,

IRINA ȘTEFAMA OPREA
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr, 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului

de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUNI^A^^IANA

MEMBRI:    '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU ENE STEL1AN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAComisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    XA.E..............., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului

de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia deJnvățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEA INOCENȚIU IOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordimi publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..^.^?..u?^’.^>...., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

3


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de

colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, și consideră ca acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NHFAVORABTL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

]

MEMBRI:FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON IO-CIPRI AN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-1ONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN MARINEAȚĂ MARCEL
Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de../S..^®...^5....................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:SECRETAR, VĂDUVA IULIANA


PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA