Hotărârea nr. 50/2018

HCLS3 nr. 50 din 16.02.2018 privind aprob indic tehnico-econ privind cresterea perfor energetice la unele blocuri de locuinte din Sectorul 3.


MUNICIPIUL, BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 22440/CP/09.02.2018a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 22239/09.02.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS 3 nr. 26/29.01.2018 privind actualizarea „Programului local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3”;

-    Adresa nr.22262/09.02.2018 a Direcției Investiții si Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

-    Art.19 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 11 alin. (1) din Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, conform anexelor 1-29 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ^ SECRETAR/ ț

MARIUS MI HĂ IȚĂ

CQNF. 01 s?y 1155/2018

FLOREimO HEACSU

NR. 50 DIN 16.02.2018

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Ticus nr. 1, bl. M31A, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei {parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,541,154.94 iei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,361,891.67 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 199.36 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 37.69 iei / mp LUCRĂRI CONEXE:    =53.10 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.52 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 2.91 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 293.57 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,541,154.94 /1,361,891.67 iei


Pag 1 din 2


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Aujocuînte — 4639.03 mp

Arie utila bloc

4639.03mp

Ad = 5410.61 mp

Ac = 536.26 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.35 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 494244.49 kWh/an, in tone echivalent petrol, 40.51 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 95183.94 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Șef Serviciu,
Altaa Georgescu

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    . ,
Marius Popescu

Întocmit

ASOCIEREA:


IONS S.R.L.


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Istriei nr. 14, bl. 3E2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea pianseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    710,295.52 lei,

din care

constructii-montaj (C + IUI):    630,083.08 Iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 248.31 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 65.45 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 55.69 Iei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.29 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.71 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 374.44 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 710,295.52 / 630,083.08 lei

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Au_iocuînte ” 1682.74 mp

Arie utila bloc =1682.74mp

Ad = 1970.26 mp

Ac = 329.63 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 71.23 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 183343.49 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.03 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 34250.88 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Șef Serviciu,
Alina Gfeorgescu

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,    L

J    9

Marius Popescu /

întocmit
ASOCI


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Minis nr. 10, bl. X7

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizoîarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1,361,076.44 lei,

1,209,433.15 lei


constructîi-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 261.19 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 59.81 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 83.82 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.28 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4.05 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA

= 409.15 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INVIC+M ):

Anul I: 1,361,076.44/1,209,433.15 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

43 apartamente

Aujocuinte — 2955.97 mp

Arie utila bfoc =2955.97mp

Ad = 3586.52 mp

Ac = 285.11 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 75.54 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 277006.77 kWh/an, in tone echivalent petrol, 22.71 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 53332.55 kg CO2/an.


dința

SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,
Alina Georgescu

SERVICIUL INVESTITIIi LUCRĂRI PUBLICE l Șef Serviciu,    »/
Marius Popescu K

întocmit
ASOCIEREA:


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Emil Botta nr. 1, bl. M109, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei {parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,265,620.43 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,123,163.72 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 244.56 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 61.11 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    =65.59 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.92 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.72 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 375.90 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,265,620.43/1,123,163.72 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocuinte “ 2987.92 mp

Arie utila bloc “2987.92mp

Ad = 3530.51 mp

Ac = 331.27 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 60.19 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 179155.80 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.68 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 32744.82 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,
Alina Georgescu

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    a,
lîflarius Popescu /


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Codrii Neamțului nr. 6, bl. PM26bis, sc. 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseuiui peste ultimul nivel si a planseuîui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,115,095.06 lei,

din care

constructîi-montaj (C + M):    989,141.23 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 248.46 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 53.69 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 59.88 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.14 lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.63 iei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 366.80 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,115,095.06 / 989,141.23 lei

CAPACITATI (IN UN1TATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocuînte = 2696.65 mp

Arie utila bloc =2696.65mp

Ad = 3177.81 mp

Ac = 310.91 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.81 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 317924.08 kWh/an, in tone echivalent petrol, 26.06 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 61411.18 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Șef Serviciu,
Alina Georgescu

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    * y
Marius Popescu /


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Codrii Neamțului nr. 9, bl. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseuluî peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord sî planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + IVI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

2,108,043.00 lei,

1,866,579.87 lei


= 210.87 lei/mp = 61.12 lei / mp = 49.12 lei/mp = 0.62 lei / mp = 3.22 lei / mp


324.95 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,108,043.00 /1,866,579.87 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

88 apartamente

Aujocuinte “ 5744.27 mp

Arie uliîa bfoc ~5744.27mp

Ad = 7360.06 mp

Ac = 631.61 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.97 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 566775.42 kWh/an, in tone echivalent petrol, 46.46 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 109510.30 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,
Alina Georgescu

eorgescu


SERVICIUL INVESTII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,
Marius Popescu


întocmit

ASOCF^^a-privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Calarasi nr. 173, bl. 42, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,190,557.39 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,056,211.86 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 245.62 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 61.93 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 57.26 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.49 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.65 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 368.95 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,190,557.39/1,056,211.86 lei

Pag 1 din 2

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 apartamente

Au_ jocuinie = 2862.73 mp

Arie utila bfoc ”2862.73mp

Ad = 3468.21 mp

Ac = 351.56 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic,

61.41 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 213337.46 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.49 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39528.39 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,
Alina Georgescu

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,
IVIarius Popescu r

întocmit
ASOCIEREA:


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 9, bl. Y2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3,665,201.20 lei,

3,234,511.82 lei


-    180.54 lei / mp = 53.84 lei / mp = 34.75 lei / mp

-    0.15 lei / mp

-    2.69 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 271.97 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,665,201.20/3,234,511.82 lei


DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

130 la tr.1 + 150 latr.2 apartamente

Au_iocuînte — 11893.02 mp

Arie utiia bloc = 11893.02mp

Ad = 13900.14 mp

Ac ~ 1300.11 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.83 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1388768.46 kWh/an, in tone echivalent petrol, 113.83 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 261023.69 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,
Alina G


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,
Marius Popescu


întocmit
ASOCIEREA-


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. A,B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    911,552.64 iei,

din care

constructii-montaj (C + M):    809,337.40 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 228.01 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 70.05 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 84.01 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 6.61 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.89 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 392.57 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 911,552.64/809,337.40 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuînte ~ 2061.66 mp

Arie utila bloc “2061,66mp

Ad = 2372.57 mp

Ac = 393.02 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic,

89.42 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 190804.62 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.64 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 92377.73 kg CC^/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Șef Serviciu,
Alina Ge

SERVICIUL INVESTIT!,
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Barajul Dunării nr. 4, bl. M38

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseui peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST; LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,417,832.47 lei,

1,257,541.44 lei


= 248.55 lei / mp = 64.40 lei / mp = 44.52 lei / mp = 0.65 lei / mp = 3.58 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 361.70 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,417,832.47/1,257,541.44 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Aujocuinte = 3476.71 mp

Afje utiîa bloc =3476.71 mp

Ad = 3916.02 mp

Ac = 366.96 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.31 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 398898.34 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.70 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 77453.41 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,
Alina Georaescu

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE j Șef Serviciu,    j/j
Marius Popescu / '


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Fizicienilor nr. 6-11, bl. 3B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseuiui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,495,424.20 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,322,209.96 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 196.75 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 53.33 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 47.81 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.33 Iei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 2.99 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 302.21 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,495,424.20/1,322,209.96 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Aujocuînte — 4375.12 mp

Arie utita bloc =4375.12mp

Ad = 5106.02 mp

Ac = 500.29 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic,

66.42 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 425902.38 kWh/an, in tone echivalent petrol, 34.91 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 81644.83 kg CCVan.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Șef Serviciu,
Alina Georgescu

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLIC1-Sef Serviciu,

J    7

Marius Popescuprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Blvd. Nicolae Grigorescu nr. 15, bl. L6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

504,416.01 lei,

449,733.43 lei


= 294.11 lei/mp = 100.08 lei / mp = 171.19 lei/mp = 3.20 lei / mp = 5.69 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 574.26 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 504,416.01 / 449,733.43 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

16 apartamente

Aujocuînte = 783.15 mp

Arie utila bloc =783.15mp

Ad = 975.73 mp

Ac = 238.21 mp

ALT! INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 81.39 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 90580.14 kWh/an, in tone echivalent petrol, 7.42 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 18333.42 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina^peorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    >

Marius Popescu U


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CON S. C. HAC


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Voronet nr. 3, bl. D4, sc. 1-2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, te rmo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,637,142.18 lei,

1,457,648.48 lei


= 259.76 lei / mp = 73.88 lei / mp = 131.92 lei/mp = 2.91 lei / mp = 4.68 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 473.14 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,637,142.18 /1,457,648.48 lei


CAPACITAT1 (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 la tr.1 + 14 la tr.2 apartamente

Au_locuinie = 3080.81 mp

Arie utila bfoc —3080.81 mp

Ad = 3511.1 mp

Ac = 570.47 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 76.13 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 400839.76 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.86 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 74470.00 kg CCVan.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Brândușelor nr. 1, bl. V43, sc. 1 Str.Vfaicu Vodă nr. 17, bl. V43, sc. 2, 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hîdroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,388,212.29 lei,

2,124,256.95 lei


= 246.67 lei / mp = 69.38 lei / mp = 113.03 lei/mp = 0.76 lei / mp = 4.30 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 434.14 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 2,388,212.29 / 2,124,256.95 lei


CAPAC1TATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 la tr.1 + 19 la tr.2 + 19 la tr.3 apartamente

Aujocuînie = 4892.99 mp

Arie utila bloc —4892.99mp

Ad = 5578.93 mp

Ac = 894.41 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 78.60 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 642755.35 kWh/an, in tone echivalent petrol, 52.68 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 113579.38 kg CO2/an.


dinte de ședința

SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,
Alina Georgescu


întocmit ASOCI----


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Sos. Mihai Bravu nr. 301, bl. 18

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseuluî peste ultimul nivel si a planseului peste subsol în cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseuî peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,396,039.50 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    2,120,230.16 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 194.24 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 45.90 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 69.69 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.20 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.10 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 313.13 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,396,039.50 / 2,120,230.16 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

83 apartamente

Aujocuinte = 6771.15 mp

Arie utila bloc “6771.15m p

Ad-8187.11 mp

Ac = 505.44 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 60.71 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 440161.41 kWh/an, in tone echivalent petrol, 36.08 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 84582.30 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA Sef Serviciu, Alin^Georgescu


SERVICIUL INVESTIT! LUCRĂRI PUBLICE I Șef Serviciu,    //

Marîus Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:


S. C. CONGf S. C. HACHLprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Vlaicu Vodă nr. 22, bl. V82A, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si plan seul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

562,895.25 lei,

500,139.57 lei


= 225.33 lei / mp - 77.81 lei / mp = 116.01 lei/mp = 1.26 lei / mp = 4.20 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 424.62 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI {INV / C+M ):

Anul I: 562,895.25/500,139.57 lei


CAPACITAT1 (IN UNITAT1 FIZICE SI VALORICE):

19 apartamente

Aujocuinie = 1177.85 mp

Arie utila bloc =1177.85mp

Ad = 1350.75 mp

Ac = 232.07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 79.63 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 152687.52 kWh/an, in tone echivalent petrol, 12.52 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 28610.71 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,

AlinaGeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    ?
Marius Popescu fs

întocmit
ASOCI


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3" imobil

Str. Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizofarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de re parare/reface re a instalației de distribuție a agentului termic pentru incaizire si apa calda menajera intre punctul de racord si pianseul peste subsol/ canai termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

700,235.58 lei,

621,994.83 lei


- 252.38 lei / mp = 65.38 lei / mp = 85.43 iei / mp = 3.01 lei / mp = 4.06 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

- 410.27 (ei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 700,235.58 / 621,994.83 lei


k

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 apartamente

Au_iocuinte ~ 1516.08 mp

Arie utila bloc =1516.08mp

Ad = 1762.23 mp

Ac = 291.77 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 83.81 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 178462.93 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.63 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 33277.45 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA Sef Serviciu, Alina\Georqescu
SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescu


întocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRE S. C. HACHI


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTE! ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. losif Ion nr. 6, bl. 7B, sc. 1, 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,024,730.57 lei,

911,203.94 lei


= 241.66 lei / mp = 98.54 lei / mp - 86.67 lei / mp = 3.80 Iei / mp = 4.31 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 434.98 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,024,730.57/911,203.94 lei


CAPAC1TATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Au_iocuinte 2094.82 mp

Arie utila bloc =:2094.82mp

Ad = 2387.01 mp

Ac = 409.8 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 80.97 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 226731.90 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.58 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 42302.77 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,

~"î-


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,
Marius Popescu


întocmit
ASOCIEREA:    z^^83

S. C. CONCRETA D^sidfa S. C. HACHIKfc^^


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Danubiu nr. 15, bl. 55

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planșe ului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST; LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,647,848.38 lei,

2,354,473.20 iei


= 245.20 lei / mp = 70.10 lei / mp = 102,41 lei/mp = 1.77 lei / mp = 4.19 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 423.69 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,647,848.38 / 2,354,473.20 lei


DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

38 la tr. 1 + 29 la tr.2 apartamente

Au_[ocuinte ”* 5557.13 ITI p

Arie utila bloc “ 5557.13mp

Ad = 6438.19 mp

Ac = 1052.1 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.84 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 691294.46 kWh/an, in tone echivalent petrol, 56.66 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 123523.57 kg CO2/an.


Președinte de/sedinta


SERVICIUL REABILITARE TERMICA Șef Serviciu, AlinâGeoraescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE , Sef Serviciu,

j    ’    ii Zi

Marius Popescu r \privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Nucului nr. 4, bl. V100, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul în care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,417,433.62 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,257,443.36 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 227.73 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 70.19 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    =63.76 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.03 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.63 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 366.35 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,417,433.62/1,257,443.36 lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocuinte = 3432.39 mp

Arie utila bloc ”3432.39mp

Ad = 4036.93 mp

Ac = 421.73 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.42 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 198760.69 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.29 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 142350.86 kg CCh/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,
Alina Georgescu

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE fi Șef Serviciu,
Marius Popescu / '


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3" imobil

Al. Banu Udrea nr. 6, bl. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    502,359.72 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    447,390.39 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 281.42 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST; = 81.50 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 145.10 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 3.51 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =5.12 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 516.65 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 502,359.72 / 447,390.39 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte = 865.95 mp

Arie utila bloc

865.95mp

Ad = 1092.95 mp

Ac = 212.91 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 70.93 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 149574.43 kWh/an, in tone echivalent petrol, 12.26 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 47575.39 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgeșcu

întocmit ASOCIEREA S. C.

S. C.


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, /X Marius Popescu /    \privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Banu Udrea nr. 5, bl. 7

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

508,636.39 lei,

453,050.60 lei


= 283.81 lei/ mp = 82.15 lei / mp = 150.37 lei/mp = 1.67 lei / mp = 5.18 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

- 523.18 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 508,636.39 / 453,050.60 lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte — 865.95 mp

Arie utila bloc —865.95mp

Ad = 1093.95 mp

Ac = 212.91 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 70.12 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 145852.71 kWh/an, in tone echivalent petrol, 11.96 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 46670.49 kg COaZan.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA

Sef Serviciu,

» *

Alina Gteorgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE fl Șef Serviciu,    .X

li/larius Popescu T


întocmit ASOCI----privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Vlaicu Vodă nr. 16, bl. V65, sc. 1, 2, 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2,105,988.82 Iei,

1,871,725.71 lei


din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 255.77 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 62.29 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    =86.94 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.53 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4.07 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 410.60 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 2,105,988.82/1,871,725.71 lei


Pag 1 din 2

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 latr.1 + 14 latr.2 + 14 la tr.3 apartamente

Aujocuinte = 4558.56 mp

Ane utîia btoc —4558.56mp

Ad = 5181.23mp

Ac = 832.92 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 84.40 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 642357.59 kWh/an, in tone echivalent petrol, 52.65 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 113678.29 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
SefS
Alina    i


întocmit
ASOCIEREA:

S.R.L


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Schitului nr. 16, bl. 43, sc. 1-2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,839,515.50 Iei,

din care

constructii-montaj (C + M):    2,508,255.15 Iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 188.59 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 45.93 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    =47.07 Iei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.05 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 2.83 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 285.46 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,839,515.50/2,508,255.15 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

52 la tr. 1 + 52 la tr.2 apartamente

Au_iocuinte = 8786,56 mp

Arie utiîa bloc —8786.56mp

Ad- 10215.71 mp

Ac = 1005.61 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.97 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 846475.49 kWh/an, in tone echivalent petrol, 69.38 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 157619.34 kg CC>2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Șef Serviciu,
Alina Georgescuprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Istriei nr. 5, bl. H16

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

867,038.58 lei,

771,554.49 lei


= 265.60 Iei/mp = 62.64 lei / mp = 130.72 lei/mp = 0.69 lei / mp = 4.60 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 464.25 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul!: 867,038.58 / 771,554.49 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Ațj__{ocusnte = 1661.94 mp

Arie utila bloc =1661.94mp

Ad = 1999.58 mp

Ac = 328.9 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.38 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 227165.45 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.62 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 43309.79 kg CCWan.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Șef Serviciu,
Alină Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ) Șef Serviciu,    X
Marius Popescu / z


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Gheorghe Petrascu nr. 2 bl. 03

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,112,098.05 lei,

990,563.54 lei


= 316.15 lei / mp - 73.81 lei / mp = 100.23 lei / mp = 0.74 lei / mp = 4.91 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 495.84 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,112,098.05/990,563.54 lei


CAPACITATI (IN UNITAT1 FIZICE SI VALORICE):

31 apartamente

Au_iocuinte = 1997.76 mp

Arie utila bloc = 1997.76mp

Ad = 2486.7 mp

Ac = 600.17 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 72.03 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 326344.99 kWh/an, in tone echivalent petrol, 26.75 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 60973.05 kg CCVan.SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    l
Marius Popescu /

întocmit
ASOCIEREA:


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Suraia nr. 6, bloc 50, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in generai, in izolarea termica a anvelopei {parte opaca, parte vitrata, term o-hidro izolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente Ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    788.68994 mii lei,

din care

constructi l-montaj (C + M):    702.70925 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    =    0.29334    mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.10729 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =0.13090 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00600    mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00538    mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.54289 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 788.68994 / 702.70925 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

15 apartamente

Aujocuinte = 1294.38 mp

Arie utila bloc =1294.38mp

Ad = 1599.12 mp

Ac = 256 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic.61.80 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 137501.71 kWh/an, in tone echivalent petrol, 11.27 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 32007.28 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Șef Serviciu,
Alinta Georgescu

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    £
Marius Popescu /

întocmit
ASOCIEREA:


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Banu Udrea nr. 10, bloc V102

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

1,886,042.86 lei,

1,667,592.52 lei


= 187.01 lei/mp = 58.77 lei/mp = 64.80 lei / mp = 0.54 lei / mp = 3.11 lei/mp


= 314 lei/mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,886,042.86 /1,667,592.52 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

98 apartamente

Au_iocuinte = 5307 mp

Arie uiila bfoc =5307.OOmp

Ad = 6322.42 mp

Ac = 609.8 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 49.39 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 395,944.94 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.45 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 91181.60 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,
Al


SERVICIUL INVESTII LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,
Marius Popescu


întocmit

ASOCFdpa-privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Ramnicu Sarat nr. 7, bl. 7C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

994,569.40 lei,

884,206.05 lei


= 242.71 lei / mp = 93.31 lei / mp = 85.47 lei / mp = 3.33 lei / mp = 4.25 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 429.07 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 994,569.40/884,206.05 lei


Pag 1 din 2

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuinte = 2060.76 mp

Arie utila bloc =2060.76mp

Ad = 2370.42 mp

Ac = 390.87 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 84.36 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 236328.80 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.37 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 44234.42 kg CCVan.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serviciu,
Alina Georgescu

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    fi/
Marius Popescu    Ă

întocmit
ASOCIEREA:


CABINET PRIMAR


Calea Oudeșfci rtr- își, sector 3, 031084 București w w w. pri marie3. ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021} 318 03 04 e-mail cabinetprirnarifSprimariex.roEXPUNERE DE MOTIVE^

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 iși propune execuția obiectivelor de investiții cu privire la „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, în general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea teraseî/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Prin documentația tehnico-economică întocmită conform legislației în vigoare, au fost stabilite soluțiile tehnice precum și principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările și modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

in conformitate cu prevederile art. 44 dîn Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi se analizează și se aprobă de către autoritățile deliberative, respectiv Consiliul Local.

In consecință, având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA INVESTIȚII Șf ACHIZIȚII


Cafea Dadcțîî nf,.îșiț sectar


ISuajrț-șa

v-w.pnmsrfej.ro


\) C,    f O^.QZ. .Io


tefc&n (cxm «trj 318 o*. aj-ăsâ fwt(o«4<a») 5*803 04

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

DUPĂ AMENDAMENT

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența, protecția mediului și dezvoltarea urbană.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Astfel, in baza documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție in vederea creșterii performantei energetice, au fost stabilite soluțiile tehnice precum si principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție pentru 29 blocuri de locuințe, conform anexelor 1-29.

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări Ia elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru asociațiile de proprietari cuprinse în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din sectorul 3”, după cum urmează:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Nr.

crt

Adresa Asociației de Proprietari

Nr. și data depunerii dosarului pentru includerea in „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din sectorul 3”

1

Str. Ticus nr. 1, bl. M31A, sc. 1

99819/29.11.2016

2

Str. Istriei nr. 14, bl. 3E2

12081/15.02.2017

3

Str. Minis nr. 10, bl. X7

12991/17.02.2017

4

Aleea Emil Botta nr. 1, bl. M109, sc. 2

16981/28.02.2017

5

Al. Codrii Neamțului nr. 6, bl. PM26bis, sc. 4

24160/22.03.2017

6

Str. Codrii Neamțului nr. 9, bl. 3

27207/31.03.2017

7

Calea Calarasi nr. 173, bl. 42, sc. 1

36004/03.05.2017

8

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 9, bl. Y2

73140/06.09.2017

9

Str. Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. A,B

120102/28.12.2017,

120109/28.12.2017

10

Al. Barajul Dunării nr. 4, bl. M38

2301/08.01.2018

11

Aleea Fizicienilor nr. 6-11, bl. 3B

6185/15.01.2018

12

BD. Nicolae Grigorescu nr. 15, bl. L6

107465/24.11.2017

13

Str. Voronet nr. 3, bl. D4, sc. 1-2

19353/06.02.2018

14

Str. Brândușelor nr. 1, bl. V43, sc. 1/ Str.Vlaicu Vodă nr. 17, bl. V43, sc. 2/ Str.Vlaicu Vodă nr. 17, bl. V43, sc. 3

20536/07.02.2018,21013/08.02.2018, 20531/07.02.2018

15

Sos. Mihai Bravu nr. 301, bl. 18

98045/06.11.2017

16

Str. Vlaicu Vodă nr. 22, bl. V82A, sc. 2

85063/09.10.2017

17

Str. Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. B

3201/09.01.2018

18

Str. losif Ion nr. 6, bl. 7B, sc. 1,2

120831/29.122017

19

Str. Danubiu nr. 15, bl. 55

2259/06.01.2018

20

Str. Nucului nr. 4, bl. V100, sc. 1

3187/09.01.2018

21

Al. Banu Udrea nr. 6, bl. 2

94749/30.10.2017

22

Al. Banu Udrea nr. 5, bl. 7

90938/19.10.2017

23

Str. Vlaicu Vodă nr. 16, bl. V65, sc. 1, 2,3

11387/23.01.2018,11392/23.01.2018

24

Str. Schitului nr. 16, bl. 43, sc. 1-2

89515/18.10.2017

25

Str. Istriei nr. 5, bl. H16

120888/29.12.2017

26

Str. Gheorghe Petrascu nr. 2, bl. 03

38941/24.09.2012

27

Al. Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 3

16372/28.02.2017

28

Al. Banu Udrea nr. 10, bl. V102

22509/09.02.2018

29

Al. Ramnîcu Sarat nr. 7, bl. 7C

22416/09.02.2018

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA    SERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICE


Șef Serviciu, Marius Popescu

întocmit, Veronica Nicolae


SECTORULUI <


OlftECHA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚIIDIRECȚIA mVSSTIȚH Șl ACHIZIȚII

Gfei Os?d®?l î or ț§t> sectar 03IC&4 Bsjicureștl WWW»pn#SîâF4©^JF©-

Wfeft (004 tot) j&8 oj 2>i£ fosfor Săț) 3t$ 05 «4

«HmB InwstitEbcfs^ih^prteaHe^îo

Domnule Primar
Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a CapîtraerTÎl din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar, precum și faptul că pentru 27 blocuri de locuințe a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea următoarelor hotărâri de consiliu:

1.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

2.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.

39/03.02.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de de locuințe - Sectorul 3”;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Director Executiv

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina GeoreescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Marius Popescuîntocmit, Veronica Nicolae

tlJ

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / EHEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂADRIANA

MEMBRI:    ' |T

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia pentru administrarea dcuwniului nublic, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ..........W...O.Z..ZQ.Lv............., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, BELU-SIMA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TIDAR ELENA

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordjmi publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de./$V^..A^/^..., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA I L LI A


SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:    /

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

5