Hotărârea nr. 5/2018

hcl 5 din 11.01.2018 privind aprobarea major capitalului soc al soc Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei, in vederea major capitalului soc al soc Algorithm Constructii S3 SRL,
HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei de în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, 'azi 11.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 65/CP/08.01.2018 a Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 2905/08.01.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvernanță Corporativă;

-    HCLS nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Algorithm Residențial S3 SRL;

~ Adresa nr. 09/09.01.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr.l l/CP/05.01.2018;

-    Adresa nr. 1146/21.12.2017 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, către societatea Algorithm Residential S3 SRL (nr. 228/21.12.2017);

-    HCLS nr, 685/28.12.2017 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL;

-    HCGMB nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Adresa de înaintare nr. 2916/08.01.2018 a Direcției Economice -Serviciul Guvernanță Corporativă înregistrată cu nr. 62/CP/08.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 7.1 și 7.2 din Actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

A

Art.2. In prezent capitalul social al societății Algorithm Residential S3 SRL este în valoare totală de 32.000.000 lei divizat în părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 5000 lei. Prin majorarea capitalului social cu suma de 60.000.000 lei acesta va deveni 92.000.000 lei fiind format din 18400 părți sociale cu valoare nominală 5000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

a)    99.8913 % - Sectorul 3 al Muncipiului București, prin Consiliul Local

Sector 3 (18380 părți sociale, în valoare de 91.900.000 lei);

b)    0.1087 %    - Administrare Active Sector 3 SRL (20 părți sociale, în

valoare de 100.000 lei)

Art.3. Societatea Algorithm Residential S3 SRL și Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NEAZA AR

MIHĂITĂ

NR. 5

DIN 11.01.2018

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de l I.QL2Q18.


CABINET PRIMAR


Calea Duderti r». igit sector 3, 031084 București

www.prî manej, to

telefon (004 021) 318 03 23 - zS fax (cx,::4 O2i) 5.! 8 03 04

..........££,.........

o^. GLJ?$~


e-mail cabinetpfîmarîgJptistiarlej.rs

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei destinată majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului,, Hala Laminor'"

Societatea Algorithm Residențiat S3 S.R.L a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, a fost înființată în temeiul Legii 31/1990 și în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 ca societate cu răspundere limitată cu Asociat Unic societatea Algorithm Residential S3 SRL și având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 ~ lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Prin HCLS nr. 685 din 28.12.2017 s-a aprobat acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor".

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL:

-art,7.1.: "Capitalul social poate fi majorat prin decizia Asociatului Unic, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv șt de Legea Societăților."

-art. 7.2.: „Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natură sau fără noi aporturi în condițiile Legii 31/1990 prin majorarea valorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate" .

Suma este necesară în vederea realizării lucrărilor de execuție, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de țevi Republica, situată în București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3. Realizarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu Expertiza Tehnica întocmită de ing. Paul loan, avizul favorabil nr. 511/M/20Î6 din partea Ministerului Culturii, Autorizația de construire nr, 75/1477285 din 03.04.2017, emisă de Primăria Municipiului București și Proiectul Tehnic de execuție pentru punerea în siguranță nr. PCP - 355/17 întocmit de Profesional Construct Proiectare SRL, Varzan și Arhitecții SRL.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Guvernanță Corporativă, precum și adresa nr. 09/09.01.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr.ll/CP/05.01.2018, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei destinată majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „Hala Laminor".
DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Cak Cîi.'d&îî.i nr. im, mm 3, cri    f

vv w, p n m arte*. ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} Ji8 03 i?4

e-mai! îrLc^pfî;'?" s?

Nr. 2905Z08.01.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000,000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor

de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitata, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențîaîe, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L. este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, dl. Panait Radu Alin.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Administrator a fost înființată în temeiul Legii 31/1990 și în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 ca societate cu răspundere limitată cu Asociat Unic societatea Algorithm Residential S3 SRL și având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențîaîe.DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVA

Având în vedere;

-    HCLS 3 245 din 12.06.2017 de cesiune a contractului de asociere încheiat între societatea Algorithm Residential S3 SRL și Societatea Administrare Active Sector 3 SRL către Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

-Adresa nr. 09/09.01.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată ia Cabinet Primar cu nr.l 1/05.01.2018

-    Adresa nr. 1146/21.12.2017 Președintelui Consiliului de Administrație a! Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Algorithm Residential S3 SRL

-HCLS nr. 685 din 28.12.2017 prin care se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

în conformitate cu prevederile:

-art.7.1 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.: "Capitalul social poate fi majorat prin decizia Asociatului Unic, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.”

-art. 7,2 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.: „Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natură sau fără noi aporturi în condițiile Legii 31/1990 prin majorarea valorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate” .

Majorarea de capital este necesară în vederea realizării lucrărilor de execuție, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de țevi Republica, situată în București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3. Realizarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu Expertiza Tehnica întocmită de ing. Paul Ioan, avizul favorabil nr. 511/M/2016 din partea Ministerului Culturii, Autorizația de construire nr. 75/1477285 din 03.04.2017, emisă de Primăria Municipiului București și Proiectul Tehnic de execuție pentru punerea în siguranța nr. PCP - 355/17 întocmit de "'Profesional Construct Proiectare SRL”, "Varzan și Arhitecții SRL”.


DIRECȚIA ECONOMIC*, SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză șt aprobare proiectul hotărârii având ca obiect majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor'.SC ALG0RIȚH88 REStDSîOîât S3 SftL


Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl, Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


4WTRARE-

le’ST


Nr.


j. Luna Anul,


Sediul

Referitor


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

i    N ae/t )

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca-dbiecLăprdbărea»—


majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei, suma destinata majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., necesara realizării lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar al societății subscrise, ținând cont de calitatea S.C, Algorithm Residential S3 S.R.L. de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L,, respectând Cap. IV, Art. 12.2, lit.c), din Actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.: „Asociatul unic hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social ”, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 60,000,000 Iei, suma destinata majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., necesara realizării lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

în urma solicitării societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. nr. 1146 din 21.12.2017, înregistrată îa sediul subscrisei cu nr. 228 din 21.12.2017 - având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. de Asociat Unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.,

solicitam adoptarea unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei, suma destinata majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., necesara realizării lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

Potrivit adresei înaintata de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., suma este necesara in vederea realizării lucrărilor de execuție, avand ca obiect punerea in siguranța, reabilitarea si consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de țevi Republica, situata in București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3. Realizarea lucrărilor se va efectua in conformitate cu Expertiza Tehnica întocmită de ing. Paul Ioan, avizul favorabil nr. 51 l/M/2016 din partea Ministerului Culturii, Autorizația de construire nr. 75/1477285 din 03.04,2017, emisa de Primăria municipiului București si Proiectul Tehnic de execuție pentru punerea in siguranța nr. PCP - 355/17 întocmit de Profesional Construct Proiectare SRL, Varzan si Arhitectii S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residentiaî S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art.

1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiaie, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate ~ COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiaie, cod CAEN 4120;

Având in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății Algorithm Residentiaî S3 S.R.L., ținând cont de calitatea subscrisei de ASOCIAT UNIC al Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. si respectând Actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Cap. IV, Art. 12.2, Asociatul Unic: „hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social ”, înaintam următoarea;

Solicitare privind acordarea unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residentiaî S3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei, suma destinata majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., necesara realizării lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

La prezenta solicitare atașăm adresa înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 228 din 21.12.2017.

Cu considerație,

dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinta* C.A. Algorithm Resklefitral S3 S.R.L

i'. o


InCătre


ÂLOOTIWRSW^â'

rgtARg


LS38&


SC

INTRARE Mr Ziua/U... Luna Z^L.. Anul '■


Aigorithm Resîdentîal S3 SRL


l£Sl,« Nr.    , >

Ziua Luna    , Anul..,,


Sediul Bd. Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, sector 3

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea majorării capitalului social a societății Algorîthm Construcții S3 SRL, cu suma de 60.000.000 lei, suma necesara lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor"

Subscrisa, societatea Algorîthm Construcții S3 S.R.L,, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Administrator, având în vedere calitatea societății Algorîthm Resîdentîal S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății Algorîthm Construcții S3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei, suma necesara lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor"

In baza Hotararîî Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s- a înființat societatea Algorîthm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitata, avand ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 ~ lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, ai cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Avand in vedere calitatea de asociat unic al Aîgorithm Construcții S3 SRL, va solicitam majorarea capitalului social cu suma de 60.000.000 lei.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorîthm Construcții S3 SRL, cap. IV, art. 12.2, Asociatul Unic: c) „ hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social/'

Suma este necesara in vederea realizării lucrărilor de execuție, avand ca obiect punerea in siguranța, reabilitarea si consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de țevi Republica, situata in București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3. Realizarea lucrărilor se va efectua in conformitate cu Expertiza Tehnica întocmită de îng. Paul loan, avizul favorabil nr. 511/M/2016 dîn partea Ministerului Culturii, Autorizația de construire nr. 75/1477285 dtn 03.04,2017, emisa de

S.CALGORITHMCONSTRUCȚIIS 3 SRL

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București

Primăria municipiului București si Proiectul Tehnic de execuție pentru punerea in siguranța nr. PCP - 355/17 întocmit de Profesional Construct Proiectare SRL, Varzan si Arhîtectiî SRL

Pentru aceste considerente va solicităm aprobarea majorării capitalului social al societății Aigorîthm Construcții S3 S.R.L, cu suma de 60,000.000 lei, suma necesara lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor".

Cu considerație, dl. Coșocariu Alexandru-Dan în calitate de Administrator Aigorîthm Construcții S3 S.R.LDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Ca.eâ Duduii nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - ;:S fax {004 021} 318 03 04 e-maîl eco'A'-mic^primariej.ro


Nr.2916/08.01.2018


î f’i oBiHEÎ PILMAh

i ..............62,............. J

î..... o$.. ot. &>ț?\


CĂTRE,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiect de hotărâre având ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor” însoțit de expunerea de motive a primarului sector 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atnbuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în paza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr 677/2001, prîntr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1