Hotărârea nr. 49/2018

HCLS3 nr. 49 din 16.02.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 39-03.02.2014 - referitoare la aprob docum tehnico-econom inclusiv a indic tehn-econ – faza PT pt proiectul Crest efic energ a bloc


MU^CIPIIJL LUCURES'n CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39/03.02.2014 -referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe — Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

9    9    ~

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 22445/CP/09.02.2018a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.22255/09.02.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS 3 nr. 39/03.02.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Sector 3”, cu completările și modificările ulterioare;

-    Adresa nr.22262/09.02.2018 a Direcției Investiții si Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

-    Art.19 lit. a) din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.ll alin (1) din Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului

tării rnnuinplp    oi Inpînntpi    ol ministrului    fînpnlAlnr    m ihli    cî pi

\+VAJ V VA vCVx XX    yx    V/    Ci'X XXXXX4.4.U VJL Vt-J. W-X    JLXXXVtXXyX>XVJ-    J^L+L/±lW    b^X Cvx

viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-    Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 79 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 39/03.02.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici — faza PT pentru proiectul „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de de locuințe - Sector 3”, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINȚIECONTRASE

SECRE

MARILS MI

CBN F. Bî

j155/20î 0

FLOREHLO WCNR. 49 DIN 16.02.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Mizil nr.3, bl. 3A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructîi-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

993.45935 mii lei,

875.48832 mii lei


= 0.18205 mii lei / mp = 0.04060 mii lei / mp = 0.04508 mii lei / mp = 0.00073 mii lei / mp = 0.00268 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.27114 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 993.45935 / 875.48832 mii lei


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

89 apartamente

Au_jocuinte *~ 3228.9 fYip

Arie utila bloc —3228.9mp

Ad = 3874.7 mp

Ac = 598.7 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.78 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 214397.79 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.57 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 51450.15 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

termica    serviciul investiții,

Sef Serviciu    LUCRĂRI PUBLICE

Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

)NS S.R.L.

CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 02t) 318 03 04 e-mail cabinetprimar@primarie3.r0


CABINET PRIMARI

| Nr......................................

I

EXPUNERE DE MOTIVE t—--—-J

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39/03.02.2014

Primăria Sectorului 3 isi propune execuția obiectivelor de investiții privind ,, Programul local multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termica a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se incadreaza in standardele de cost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările si modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investîtorului ori de câte ori este necesar " și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. nr. 39/03.02.2014 privind aprobarea documentației tennico-economice inclusiv a indicatorilor tennico-economici -faza PT pentru proiectul „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de de locuințe - Sector 3" .PRIMĂRIA


O

I <£

•J


DIRECȚIA INVESTIT» Șl ACHIZIȚII


SiîcuresS

/Mo iixjr/ &9-&1. &//


www.p^fTîaHvj.ro

tefefen (004 cai) 3*803 23-28

fec(«î4 «mj 3*8 c$ Oț

*«1$

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39/03.02.2014

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


OI&eCTtA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39/03.02.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de de locuințe - Sectorul 3”

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Lina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Marius Popescu


întocmit, Veronica NicolaeSECTORULUI


DISECȚIA mVESTsȚH Șl ÂCH®pi


Cates    ?x i-șv ș^csc^

Domnule Primar


//r. j/os ol


ej'fâS4 8&s£y/£$ts

www.ptwaHej.n>


tetefett <CG-4 023}    2$‘£§

găsise^ ogi) țî® 05154

e-măâi

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a CapîtoH^flT din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar, precum și faptul că pentru 27 blocuri de locuințe a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea următoarelor hotărâri de consiliu:

1.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice Ia unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

2.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39/03.02.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de de locuințe - Sectorul 3”;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Director Executiv Irina GinSlSoroceanu

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Marius Popescuîntocmit, Veronica Nicoîae

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 39/03.02.2014 -referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Sector 3”


Comisia de studii^nrognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de    ......, a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3

nr. 39/03.02.2014 - referitoare 1a aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUNI€A~ADRIANA
SECRETAR, HONTARU VALERICA

9


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN .
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 39/03.02.2014 -referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Sector 3”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....^S^^...?f?^.., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 39/03.02.2014 - referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici -faza PT pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5

SECRETAR, VASILIU MARIANA
Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 39/03.02.2014 - referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici -- faza PT pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Sector 3”

Comisia pentru administrarea^ domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de .foz.O.lLr.. 2X^11...................., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea HCLS 3 nr. 39/03.02.2014 - referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în confonnitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEATĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, IUPOR ELENA