Hotărârea nr. 46/2018

HCLS3 nr. 46 din 08.02.2018 privind aprob nivelului de cheltuieli lunare al soc Alg Resid S3 S.R.L. pana la aprobarea bug de venituri si cheltuieli pt anul 2018


iviUMIOPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de Legea nr.115'2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215-200L precum și pentru m odifi care a și con iplela rea L egi i nr, 393/2004 pri vind Statutul al eși lor lo cal i,

întrunit în ședință extraordinară, azi 08.02,2018

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. î 8907/CP/05.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 18569/05.02.2018 al Direcției Economice ~ Serviciului Guvernantă Corporativă;

Adresa nr. 33/29.01.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 479/CP/29.01.2018;

-    Adresa nr. 18576/05.02.2018 a Serviciului Guvernanță Corporativă înregistrată cu nr,18683/CP/05.02.2018;

HCGMB nr.433/28,12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale.

în conformitate cu prevederile:

~ Art. 12 punctul 12.1 lit.o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.. aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare.

-    Art. 8. alin. 1 și 2 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici ia care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă nivelul de cheltuieli lunare ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 conform Notei de fundamentare care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    X

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. va duce la îndeDiinire. nrevederiîe prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VOICV ALIN IONVȚ


NR. 46 DIN 08.02.2018

Mexf

Nota de fundamentare

privind suplimentarea cheltuielilor maxime admise

Având in vedere:

a)    Alin. 1 din Art.8 din OUG 26/2013 "Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a Vi2 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care aceastea sunt mai mici decât cele din anul precedent".

b)    Necesarul de cheltuieli lunare depășește limita maxima pe următoarele linii bugetare:

Nr.

Crt.

Linie Bugetara

Limita lunara maxima admisa

1/12 buget ( mii lei)

Limita lunara maxima

necesara

{mii lei)

1.

Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

2,33

10,00

2.

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

5,00

10,00

3.

Cheltuieli poștale si taxe de comunicații

1/2

6,00

4.

Cheltuieli privind energia si apa

9,17

14,00

Va supun spre aprobare

Suplimentarea limitei maxime lunare de cheltuieli aie societarii Algorithm Residentîal S3 S.R.L. pentru liniile bugetare mai sus menționate.CABINET PRIMAR


CaSea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București www.primarte3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021} jp8 03 04 e-maii cabinetpnmar@1prirt1arie3.roEXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până ia aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2018

în conformitate cu prevederile din Art.8 alin. țl) din OUG 26/2013 "Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care aceastea sunt mat mici decât cele din anul precedent".

Prin excepție de la această regulă, alin. (2) al aceluiași articol prevede faptul că operatorii economici care, datorită specificității activității șt/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află.

Pentru aceste considerente, având în vedere adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L nr. 33/29.01.2018, precum și raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul de Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3, în calitate de Asociat majoritar al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., în vedera aprobării nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri șî cheltuieli pentru anul 2018.

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVA


Calea □ ■ Jf--T nr. 191, ■;* 'A.. 3, t/r-zAț S’.LCuru\;i w w w. p rî m ar î&3. m

telefon {004 oî'i} 318 03 23 - jg fax {Gt?4 021) 318 03 04 e-maîl economic;^ p m GE3, t s

Nr. 18569/05.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul Generai al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Având în vedere:

-    Adresa societății Algorithm Residential S 3 S.R.L. nr. 33 din 29.01.2018 înregistrată la

Cabinet Primar cu nr. 479 din 29.01.2018

-    Nota de fundamentare în care se detaliază nivelul cheltuielilor prevăzute lunar de

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

societate

în conformitate cu prevederile:

Art. 8. din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriaîe sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară :

-    alin. (1) Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație ai operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

-    alin.(2) Prin excepție de ia prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se afla.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea cetățenilor

în temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Datorită faptului că lucrările demarate ca urmare a semnării Contractului de lucrări nr. 8878/01.08.2017 la mai multe obiective de investiții:

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Li viu Rebreanu ( fosta nr.21), sector 3, București,

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș ( fosta nr.89), sector 3, București,

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca ( fosta nr.196), sector 3, București,

-    Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București

implică condiții de complexitate și particularitate deosebită considerăm oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli


DISECȚIA ECONOMICA SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

lunare ale societății Algorithm Residential S 3 S.R.L. conform Notei de fundamentare până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Director Executiv Adjunct,
Olga Cojocaru

întocmit, Silviu Hondola

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social; B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,

indicativ 1.2., sector 3, București

SC ALGCRf THM RESIDENTIAL 53 SRL

....................

-M. AnulCătre

Sediul

Referitor


Consiliul Local al Sectorului 3 București    I

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București Calea Budești nr. 191, sector 3, București

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

Subscrisa, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. .140/5481/19.04.2017. având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București.

înaintăm prezenta.

Ca urmare a semnării Contractului de lucrări nr. 8878/01.08.2017, încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, care are ca obiect principal proiectarea, executarea, finalizarea și întreținerea următoarelor obiective de investiții atribuite de către Primăria Sectorului 3 în baza art. 31 din legea nr. 98/2016:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București;

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr, 89), Sector 3, București;

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București;

Extindere Școala Gimnazială nr,8i

Având în vedere complexitatea lucrările mai sus menționate, atribuite prin contractul 8878 din 01.08.2017, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, solicităm punerea în aplicare de către socitatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a Art. 8, alin. 2, din OUG 26/2013

Alin. 1 ”Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 16 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 16 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care aceastea sunt mai mici decât cele din anul precedent".

Alin. 2. ” Prin excepție de la prevederile alin.1, operatorii economici care, datorită specificității acitivității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, București

efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 14 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află. ”

Prin urmare, vă rugăm să aprobați punerea în aplicare de către socitatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a Art.8, alin. 2, din OUG 26/2013.

Cu considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte al C< de Administrație


iliului

SECTORULUI

BUCUREȘTIDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Calea DudeUi nr. rgi, «cier 3, 0310^4 București www.primarie3.ro


telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-msil e-!-;oei;.'Thc#,orim3rii,;3,ro

Nr. 18576/05.02.2018

CĂTRE,

COMPARTIMENT CABINET PRIM
CABIM^T PRIMA

.........


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Aigorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate


în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,
Octavian Gh


Director Executiv Adjunct, Olga Cojocaru

întocmit, Silviu Hondola


TXT


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2091 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr, 677/2001, prinț-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


1