Hotărârea nr. 441/2018

HCLS3 nr.441 din 14.09.2018


eMOhOClROt BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin demisie si declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. li5/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr, 188978/CP/13.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.388969/13.09,2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 1045/12.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3, înregistrată cu nr.l86878/PS3/12.09.2018, cu privire la încetarea mandatului președintelui Consiliului de Administrație;

-    HCLS3 nr.335/31.07.2018 privind încetarea mandatului de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

» Contractul de mandat încheiat între administrator și Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoiță;

-    Adresa nr. 188970/13.09.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art.13.4 și 14.1 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 137/28.03.2018;

-    Art. 29, 64 l, 644 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Procesele verbale ale Comisiei de validare;

A.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin (5) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și de președinte al Consiliului de Administrație al societății al domnului Stancu Gheorghe, ca urmare a demisiei, și se declară vacant postul de administrator 6 - studii superioare de lungă durată.

Art.2.,Se aprobă declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.3. Scrisoarea de așteptări pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, este cea aprobată prin HCLS3 nr.335/31.07.2018.

Art.4. (1) Se constituie Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății menționată la art. 1, în următoarea componență:

a)    Președinte: Hondola Silviu, consilier juridic ~ Compartiment Guvemanță

Corporativă

Supleant: Mehedințeanu Oana, expert - Serviciul Digitalizare și Arhivare

b)    Membru: Pivniceru Cornelia, expert - Compartiment Guvemanță Corporativă

Supleant: Petrică Marioara - inspector de specialitate - Serviciul Administrativ

c)    Membru: Șerban Gheorghe - șef Birou Control Financiar Preventiv

d)    Supleant: Șerban Maria Cristina, expert - Birou Control Financiar Preventiv

e)    Secretar: Raluca Bejenaru, consilier juridic - Compartiment Guvemanță

Corporativă

Supleant: Enache Narcisa, expert - Serviciul Organizare Resurse Umane

(2) Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru poziția de

membru în Consiliul de Administrație este cel aprobat prin HCLS 3 nr.335/31.07.2018.

Art.5 Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în Consiliul de Administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Art.6. (1) Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.7. Până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație, se desemnează administrator provizoriu domnul Corbuleanu Florentin.

Art.8. Se numește în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL domnul Corbuleanu Florentin.

Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvemanfă Corporativă, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) și societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IULIANA VĂDUVANEAZA AR ^iiShăiță


NR. 441 DIN 14.09.2018

Aî|i!    PRIMA*

SECTORULU


CABINET PRIMAR


BUCUREȘTI


&

? #«** , ‘ .

•î i    „

OZ V B

: : \ *”•* - **»' •* »*

:    s *'s

România


TELEFON {004 021} 3 S 03 23 ■ 28 FAX (004 02'î) 3’ S 03 04 E-MAIL cabinet primar^ primarie3.r0 Caiea Dud ești nr. 191, sector 3, 031084, E j(^^Qy^w.pnmarie3. ra


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

/3    .


Nr.


Data


Ia proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant


în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12,2012 înființarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin adresa nr. 1045/12.09.2018 înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 186878/12.09.2018 ni se aduce la cunoștință de către domnul Stancu Gheorghe renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și președinte al Consiliul de Administrație al acesteia începând cu data de 12.09.2018.

Ca urmare se impune numirea provizorie a unui președinte și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant - Administrator 6 studii superioare de lungă durată.

Este necesară, de asemenea, constituirea unei comisii de selecție a candidațîlor pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL care va finaliza procedura în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Ca urmare a celor prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 188969/13.09.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.PRIMĂRIA


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂTELEFON {004 O2i) 340 4011 / 341 07 n FAX {004 021) 318 03 3? E-MAIL controhntern@prtmarje3,rt) Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro


Nr. 188969/13.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr, 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin HCLS 3 nr. 335/31.07.2018 a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL domnul Stancu Gheorghe.

Adresa nr. 1045/12.09.2018 înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 186878/12.09.2018 aduce la cunoștință renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL ( Administrator 6- studii superioare de lungă durată) și președinte al Consiliul de Administrație aî acesteia începând cu data de 12.09.2018.

Contractul de mandat incheiat de membrii consiliului de administrație prevede la art. 7.1 "încetarea contractului” la lit. c) "renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii”

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


PRI MĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Art 14.1 din Actul Constitutiv aî societății prevede că: ”în caz de vacantare a poziției de președinte aî Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia vor fi preluate de unul dintre membrii Consiliului de Administrație prin vot de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou președinte al Consiliului de Administrație?’

Art. 13.4 din Actul Constitutiv aî societății stabilește că/’consilul de administrație se compune din 7 (șapte) membri.. .”

Conform art. 29 alin, (1) din OUG 109/2011 /'Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”

Comisia de selecție a candidaților constituită pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL are următoarea componență:

1)    - Președinte:Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvemanță Corporativă

Supleant:: Mehedințeanu Oana, expert, Serviciul Digitalizare și Arhivare

2)    Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvemanță Corporativă

Supleant: Petrica Marioara, inspector de specialitate, Serviciul Administrativ

3)    Membru: Șerban Gheorghe, șef Birou Control Financiar Preventiv

Supleant: Sorescu Călina, șef Serviciu Buget

4)    Secretar.Raluca Bejenaru, consilier juridic, Compartiment Guvemanță Corporativă

Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale,

și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele deSERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local aî Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru și președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant.

Șef Serviciu Control Intern. Marta CLpărLanu

Compartiment Guvemanță Corporativă

Bejenaru Raluca


«hm


Pivniceru Cornelia

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.L:31012790    Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, camera 6, parter, sector 3, București, tel: O744.473.940. activesector3(3)email. com

Nr. Înregistrare: 1045/12,09.2018

Către:    Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

Domnului Robert Sorin NEGOITA, Primarul Sectorului 3 București;

Sediul:    Municipiul București, Calea Dudești nr. 191, Sector 3;

Referitor:    Renunțare ia mandat de administrator in cadrul Consiliului

de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Stimate Domnule Primar/Stimațî Membri ai Consiliului Local Sector 3 București,

Având in vedere:

-    Hotararea cu numărul 346 adoptata de către Consiliul Local Sector 3 București in ședința ordinara in data de 07.08.2018;

-    Actul Constitutiv a! societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. actualizat in data de 14.08.2018,

-    Dispozițiile art 7 respectiv art.7.1. litera c)„ Condițiile încetării, modificării mandatului- încetarea contractului....renunțarea mandatarului la mandatul incredintat, cu motivarea acestei decizii..” din Contractul de Mandat încheiat intre Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de către domnul Robert Sorin NEGOITA in calitate de asociat unic al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Va înaintam adresa/notificare privind renunțarea expresă ia mandatul de membru ai Consiliului de Administrație și Președinte al acestuia în societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L a domnului Stancu Gheorghe, domiciliat in Municipiul București,

' r    Sector 3, identificat cu C.L seria nr.

eliberata de către _    a data de ~    , avand C.N.P.

in considerentele celor expuse mai sus vă solicit respectuos să iuati act de renunțarea domnului Stancu Gheorghe conform notificării pe care o atașam la prezenta.

Data: 12.09.2018


Nr.înreg.: 186878

Data inreg,: 12.09.2018

Ora inreg.: 10:34:14

Proveniența: STANCU GHEORGHE - Presendinte interimar îa Societatea Administrare Active Sector 3 Telefon: (

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Cerere

Adresa‘.București

Adresa Lucrare:București

Observații: Cerere - prin care solicita sa se ia act de demisia sa din funcția de Președinte si de membru al Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3, din motive personale, începând cu data de 12.09.2018.

Nr. File:l

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr, 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

Q(XXÎ^S(b\NvMy \l^L\kANA!8iA.
SV<£bVK.«ak_ ^Vst&v^fyj- ,    '


C^?J\)-«- ^Al<J-£<V 3 . JoL AM>. 6, < r j^v.o I^OA-W tA~


<U ftiĂMx^VtL /%VtQ ^<S£^A-2ol$ ( 4j\m Âxwfc ț' Ai m»U < C^AiÂw * Joix ^amaAa pA^tnd
Gjl
KV^- o^-W


^OMX- Sa^'J UMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI PE VALIDARE

încheiat astăzi 14.09.2018,

în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind desemnarea administratorului provizoriu al societății Administrare Active Sector 3 SRL,

A(p^fost facută(Xfo.....1 propunereț^fiar în urma numărării voturilor

exprimate au rezultat următoarele :

Nr.

Crt.

NUME ȘI PRENUME

OPȚIUNE

ANULATE

DA

NU

1

LtFAx/U    A/

%

2

1.    PREȘEDINTE

2.    SECRETAR

3.    MEMBRU

4.    MEMBRU

5.    MEMBRU


DOBRE ALEXANDRUPOPESCU ROMEO 3

ENE STELIAN BOGDAN

FĂTU ADRIAN

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
PROCESUL VERBAL AL COMISIEI PE VALIDARE

încheiat astăzi 14.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind desemnarea președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL,

A^Xf fost facuta^To...........propunerep^f iar în urma numărării voturilor

exprimate au rezultat următoarele :ENACHESCU MARIAN DANIELNr.

Crt.

NUME SI PRENUME

s

OPȚ)

EUNE

ANULATE

DA

NU

1

C 0^1/    V FL>o P-Că/L A/

Ar

3

2

1.    PREȘEDINTE
2.    SECRETAR

3.    MEMBRU

4.    MEMBRU

5.    MEMBRU
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON {004 02i) 340 40 11 / 341 07 11 FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL control in tern@Jprimane3.ro Șos. Mihat Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.prtmarie3.r0

Nr.înreg. 188970/13.09.2018


Către,

Cabinet Primar,


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 1045/12.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L înregistrată cu nr.186878/12.09.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern, Marta Ceriăreanu

Compartiment Guvemanță Corporativă

Bejenaru Raluca

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectoiului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1