Hotărârea nr. 440/2018

HCLS3 nr.440 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. îl5/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 188975CP/13.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

~ Raportul de specialitate nr. 188946/13.09.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr, 649/13.09.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L înregistrată cu nr. 188935/CP/l3.09.2018;

~ Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 45/13.09.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L;

-    HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr. 188953/13.09.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art 12, pct. 12.1, lit m) și o) din actul constitutiv al societății SD3~Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017;

-    Art. 191 din Legea societăților nr/ 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

A    4    4

In temeiul prevederilor art, 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unor contracte necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi, cu societatea Iridex Group Import Export SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unor contracte necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi, cu societatea ECOREC SA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art3. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract necesar pentru depozitarea deșeurilor la stația de sortare a societății ROMWASTE SOLUTION.

Art.4. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 440 DIN 14.09.2018

P S î M ARIA

SECTORULUI

BUCU SEȘT1


CABINET PRÎMAR


*•••»    e *

î •'• ® •••#*    \ $• • *    * •••• *

t •• * * :• *    * •    '»    * ••• «

î .*    * .-**„•*• ,    •*.. - *

* *« #

România


TELEFON (304 021) 3>S o.3 2 3 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL cabînetprimang;primariq.rc Calea Dudești nr. 191, sector 3, 0310^4, București, www.pnmarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi

Societatea SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărui obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în colectarea deșeurilor neperîculoase, cod CAEN 3811.

în scopul încheierii contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi, astfel cum rezultă din materialele prezentate de societate, înaintate prin adresa nr. 649 din data de 13.09.2018, înregistrată cu nr. 188935/13.09.2018, societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorilor.

Consiliul de Administrație a adoptat, prin hotărârea nr. 45/13.09.2018, propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3, în vederea aprobării încheierii contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi, conform notei interne nr. 648/13.09.2018, cu societățile IRIDEX GROUP IMORT EXPORT SRL și ECOREC SA.

Având în vedere argumentația prezentă în documentele transmise de către societate, referitoare la respectarea Indicatorilor minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și ținând seama, de asemenea, de raportul de specialitate nr. 188946/13.09.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii șt aprobării Consiliului Loca! al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021} 340 40 n / 341 07 n FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro Șos. Mihaî Bravu rtr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarte3.ro

Nr. 188946/13.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, înaintate prin adresa nr. 649/13.09.2018 și înregistrată cu nr. 188935/CP/Î 3,09.2018, prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unor contracte necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi, societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorilor de servicii.

Consiliul de Administrație a adoptat prin hotărârea nr. 45/13.09,2018 propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3 de a aproba încheierea contractelor pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi, conform notei interne nr. 648/13.09.2018, cu societățile IRÎDEX GROUP ÎMORT EXPORT SRL și ECOREC SA, pentru a se respecta Indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectându-se astfel Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr, 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribui ii lor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIA


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Conform prevederilor actului constitutiv al societății SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, art.12, 12.1 lit. m), Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății. ”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi, conform documentelor prezentate, cu respectare prevederilor legale în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă,

Pivniceru Cornelia

SECTOR 3

CABINET PRIMAR


ȘES!

Ziua


Nr.

SD3 SALUBRITATE Si

DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

INIBABE Nr.___

tuns Ș^.^,Anul

Data

Către

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea

unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3

SRL in vederea semnării contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la

groapa de gunoi

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/20Î7, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte ai Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea semnării contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor Ia groapa de gunoi

Conform Actului Constitutiv al societății art.12, pct. 12.L, lit.m : „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depasesc 100.000 EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investita nu au fost prevăzute in prealabil in buget. ”

Societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL solicita Consiliului Local Sector 3 acordarea unui mandat Președintelui CA in vederea semnării contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi, conform Notei Interne nr. 648 / 13.09,2018, cu societățile IRIDEX GROUP IMORT EXPORT si ECOREC SA

Atașăm prezentei adresa întreaga documentație care sta la baza solicitării de acordare a unui mandat Președintelui CA.

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea semnării contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Președinte CA

-| SSQTQB3Z......    , ZL

CABINET PRIMAR

„„„ 15.03 Kotf-


Nr,


SD3 SALUBRITAi E Si DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. INTȘARg Nr.____----------


IES!

Ziug


Î%. Luna


Către

Sediul

Referitor


Domnul Robert Sorin Negoiță,    3 But


urești


Calea Dudești, nr, 191, Sector 3, București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea semnării contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor Ia groapa de gunoi


Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea semnării contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi

Conform Actului Constitutiv al societății art.12, pct. 12.1., lit.m : „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depasesc î00.000 EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investita nu au fost prevăzute in prealabil in buget. "

Societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL solicita Consiliului Local Sector 3 acordarea unui mandat Președintelui CA in vederea semnării contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi, conform Notei Interne nr. 648 / 13.09.2018, cu societățile IRIDEX GROUP IMORT EXPORT si ECOREC SA

^SALUBRITATE $1 DESZĂPEZIRE S3

Atașăm prezentei adresa întreaga documentație care sta ia baza solicitării de acordare a unui mandat Președintelui CA.

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea semnării contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Către:


SWa&WBHVFÂ! E SI DESZĂPEZIRE 33 3.R.L.


ROMWASTE SOLUTI0N

Adresă: Șoseaua de Centura IBisE, Chiajna, Ilfov e-maih office@romwastesolutions.ro

în atenția domnului Mircea Raicu

Solicitare ofertă de preț în vederea încheierii unui contract de depozitare a deșeurilor la groapa

Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteți o ofertă de preț pentru depozitarea deșeurilor menajere rezultate din Sectorul 3, estimate a fi in cantitate de aproximativ 12.500 tone / luna, la depozitul de deșeuri pe care il aveți in administrare.

Obiectul principal de activitate al societății este: Colectarea deșeurilor nepericuloase:

Cod Caen:3811

Activitățile prestate de către societatea noastră sunt:

-    Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice, baterii și acumulatori;

-    Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

-    Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

-    Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț;

-    Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

Prețul va fi exprimat in lei ( fara TVA ) pentru fiecare tona de deșeuri depuse, pe următoarele categorii:

SALUBRITATE Și DESZĂPEZIRE S3


C.U.I.: RO 37804020

email: salubritate.s3@yahoo.com


Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017 email: salu br itațeș3. ru nos(S>gmai II. corn


-    Preluarea pământului rezultat din construcții si excavatii, a deșeurilor nereciclabile din demolări

-    Preluarea deșeurilor reciclabile rezultate numai din demolări

-    Deșeuri colectate selectiv pe tipuri de deșeuri

Vă mulțumim și așteptăm oferta dumneavoastră pana astazi, 12.09.2018, la ora 18.00. Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail: salubritate.s3@vahoo.com, sau va fi depusă la adresa: Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3} București.

Persoană de contact: Slamnescu Dorin Daniel:

SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SLĂMNESC


Către:


C.U.I.: RO 37804020

email: salubritate.ș3@yahoo.com


Reg. Com: J40/9896/21.06.2017 email: salubritateș3.runos@grnail.comECOREC SA


Adresa: Strada Rosetti Maria nr. 19, Sector 2, București

Solicitare ofertă de preț în vederea încheierii unui contract de depozitare a deșeurilor la groapa

Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteți o ofertă de preț pentru depozitarea deșeurilor menajere rezultate din Sectorul 3, estimate a fi in cantitate de aproximativ 12.500 tone / luna, la depozitul de deșeuri pe care ii aveți in administrare.

Obiectul principal de activitate al societății este: Colectarea deșeurilor nepericuloase: CodCaen: 3811

Activitățile prestate de către societatea noastră sunt:

-    Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, Iară a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice, baterii și acumulatori;

-    Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

-    Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

-    Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț;

-    Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

Prețul va fi exprimat in lei ( fara TVA ) pentru fiecare tona de deșeuri depuse, pe următoarele categorii:


C.U.I.: RO 37804020

email: salubritate.s3@yahoo.com


Reg, Corn: J40/9896/21.06.2017 email: salubritates3.runos@gmaii.com


-    Preluarea pământului rezultat din construcții si excavatii, a deșeurilor nereciclabile din demolări

-    Preluarea deșeurilor reciclabile rezultate numai din demolări

-    Deșeuri colectate selectiv pe tipuri de deșeuri

Vă mulțumim și așteptăm oferta dumneavoastră pana astazi, 12.09.2018, la ora 18.00, Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail: salubritate.s3@yahoo.com, sau va fi depusă la adresa: Calea Vitan nr.154-158, Sector 3, București.

Persoană de contact: Slamnescu Dorin Daniel:

SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SLĂMNESCUhlOjBwB^IEL

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL CU.I:RO 37804020    Reg. Corn: J40/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr, 154-158, parter, biroul 2, sector 3, București

Către:


IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL


;    303 SALU3RUWE Si

; ‘ '/.Atur;s>


f\nu}S


Adresă: Șoseaua București Ploiești iîr»17s Sector 2, București e-mail: office@iridex.ro

Solicitare ofertă de preț în vederea încheierii unui contract de depozitare a deșeurilor la groapa de gunoi

Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteți o ofertă de preț pentru tratarea si depozitarea deșeurilor menajere rezultate din Sectorul 3, estimate a Fi in cantitate de aproximativ 12.500 tone / luna, la depozitul de deșeuri pe care ii aveți in administrare.

Obiectul principal de activitate al societății este; Colectarea deșeurilor nepericuloase; Cod Caen; 3811

Activitățile prestate de către societatea noastră sunt:

-    Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și aî deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice, baterii și acumulatori;

-    Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

-    Măturatui, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

-    Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț;

-    Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

Prețul va fi exprimat in lei ( fara TVA ) pentru flecare tona de deșeuri depuse, pe următoarele categorii:

-    tratarea, sortarea, valorificarea si eliminarea deșeurilor municipale (clasa 20 conform HG 856/16.08,2002)

-    preluarea pământului rezultat din construcții si excavații, a deșeurilor nereciciabîle din demolări

-    preluarea deșeurilor reciclabile rezultate numai din demolări

-    deșeuri colectate selectiv pe tipuri de deșeuri

Vă mulțumim și așteptăm oferta dumneavoastră pana astazi, 12.09.2018, la ora 18.00. Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail: salubritate.s3@yahoo.com, sau va fi depusă la adresa: Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, București.

Persoană de contact: Slamnescu Dorin: i “

SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3

sla;
S.C. ECOREC S.A.Șoseaua de Centura nr 2, oraș Popești Leordeni,județ Ilfov TEL: 021.201.66.26, 021.201.66.27; FAX: 021.211.70.24 Registrul Comerțului) 23/367/200ltO.F. RQ13894301Către:    Salubritate si    Sector 3

în atentia: Dî. Daniel Dorin Slamnescu

Referitor la: Solicitare oferta de preț in vederea încheierii unui contract

de preluare a deșeurilor

Stimate domn,

Având in vedere solicitarea dumneavoastră nr. 626/12,09.2018, va comunicam oferta de preț pentru preluarea deșeurilor in vederea tratării, reciclării, valorificării si eliminării finale ia Depozitul Glina:

-    tratarea, sortarea, valorificarea si eliminarea deșeurilor municipal (clasa 20 conform HG 856/16.08.2002) 113 RON/tona plus TVA

-    preluarea pământului rezultat din construcții si excavatii a deșeurilor nereciclabîle din demolări 22 RON/tona plus TVA

-    preluarea deșeurilor recîcîabiie rezultate numai din demolări 20RON/tona plus TVA

-    deșeuri colectate selectiv pe tipuri de deșeuri ~ 0 RON/tona

Cu stima,

DIRECTOR ECONOMICS.C. ECOREC S.A.

Soskaca de Centura nr. 2, oraș popești leordenj,județ Ilfov Tel: 021.201.66.26. 021. 201.66.27 ;FaX: 021.211.70,24 Registrul comerțului] 23/36V2001, C.I.F ROI 3894301

S.C. ECOREC S.

lîflBiSS- Nr........

IEȘIRE

20.Z3......Luna.....LV.....Ziua..

Către:    Salubritate si Deszăpezire Sector 3

In atentia: DL Daniel Dorin Slamnescu

Referitor la: Solicitare oferta de preț in vederea încheierii unui contract de preluare a deșeurilor

Stimate domn,,

Având in vedere solicitarea dumneavoastră nr. 626/12.09.2018, va comunicam oferta de preț pentru preluarea deșeurilor in vederea tratării, reciclării, valorificării si eliminării finale la Depozitul Glina:

-    tratarea, sortarea, valorificarea si eliminarea deșeurilor municipal (clasa 20 conform HG 856/16.08.2002) 110 RON/tona plus TVA

-    preluarea pământului rezultat din construcții si excavatii a deșeurilor nereciclabile din demolări 22 RON/tona plus TVA

-    preluarea deșeurilor reciclabile rezultate numai din demolări 20RON/tona plus TVA

-    deșeuri colectate selectiv pe tipuri de deșeuri - 0 RON/tona

Cu stima,

DIRECTOR ECONOMrC CORINA BLANARH


F SO3 SALUBRITATE SI D£SZAPEZiR^S3S.rLL.

I oS?S7 * ^cj


Sediu; Șos, București - Ploiești nr. 17, Sector I, București, 013685 - I, România Tel: 021 233 17 62 / 021 233 2015

Fax: 021233 17 61, Email:

office@irides.ro

Website: www.iridex.ro

Catre:    s'

SD3 SALUBRITATE Sî DESZĂPEZIRE S3 SRL

In atentia Domnului Director General

Referitor la adresa dvs. nr. 626/12.09,2018, înregistrata Ia SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL sub nr, 707/12.09.2018, va transmitem oferta pentru preluarea deșeurilor rezultate din Sectorul 3 in vederea tratării, sortării, valorificării si eliminării finale la depozitul de deșeuri:i

5

' Nr. crt.

................................................

Operațiune pe tip de deseu

Tarif eliminare deșeuri (lei/tona fara TVA)

Observații

s î

j'

Deșeuri libere de sarcini raportate ca tinta in contul Primăriei S3, clasa 20 si tratare mecanica, sortare si eliminare depozitare

92

Pentru toate tipurile de deșeuri, cu excepția deșeurilor voluminoase, deșeuri textile, vata minerala, sticla, alimente expirate de origine vegetala, etc., pentru care se vor stabili tarife specifice

2

Deșeuri reciclabile rezultate din demolări

10

Deșeuri din beton, cărămizi

3

Pamant

0

Pamant fara amestecuri din construcții

:4

3

Deșeuri reciclabile colectate selectiv (pentru toate tipurile de deșeuri reciclabile)

-50

Deseurile vor fi colectare selectiv, pe tipuri de deșeuri

Deseurile trebuie sa fie uscate si

separate de alte deșeuri, pe coduri, fara

impurități.

Ponderea deșeurilor de ambalaje

trebuie sa fie de 95% din totalul

cantității de deșeuri.

3

Daca nu se respecta aceasta cerința se aplica tariful de 92,00 iei/tona fara TVA, pentru tratarea deșeurilor prin tratare mecanica, sortare si eliminare depozitare

Cu deosebit respect,

Capital Social: 5.418,800 iei

Nr. înreg. Ia Reg. Comerțului 140/2292/1991 Cod Unic de înregistrare (CUI): RO 398284 Banca Românească - Sucursala Bănoasa Cont: RO40 BRMA 0720 0410 2900 0000
Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020

email: sal u b ritate. s3@ va hoo.com

ÎMPUTERNICIRESubscrisa Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, având sediul social in București, Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3 numărul de înregistrare la Registrul comerțului J40/9896/2017, C.U.I. R07804020, reprezentată legal de Mihai Nitu, în calitate de Președinte CA, împuternicește prin prezenta pe Slamnescu Dorin Daniel domiciliat in București, Strada ♦    ' ■ . . ■ Z \    _ sector avand CNP

•’ i pentru primirea ofertelor din partea potențialilor furnizori si stabilirea

criteriilor de selecție a furnizorilor, in vederea incheierii unor contracte de depozitare a deșeurilor la groapa de gunoi.

PREȘEDINTE CA

SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

m;©SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București


C.Ul.: RO 37804020

email: salubritate,s3@vahoo.com


NOTA INTERNAprivind încheierea unui contract de depozitare a deșeurilor la groapa de gunoi

Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost înființată, in conformitate cu HCLS3 nr. 240/12.06.17 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Astfel, pentru asigurarea desfășurării achiziției in condiții de eficienta, eficacitate si economicitate si intr-un mod transparent, am procedat la derularea următoarelor etape:

Lansarea cererilor de ofertă, către 3 potențiali parteneri, respectiv:

1.    IRIDEX GROUP ÎMORT EXPORT, cu nr. inreg. 626 /12.09.2018

2.    ECOREC SA, cu nr. inreg. 626 / 12.09.2018

3.    ROMWASTE SOLUTION, cu nr. inreg. 626 / 12,09.2018

*

Primirea ofertelor:

1.    IRIDEX GROUP IMORT EXPORT, cu nr. inreg. 635 /12.09.2018

2,    ECOREC SA, cu nr. inreg. 636 / 1^.09.2018

Având in vedere :

-    Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

-    Prevenirea unei situații de forța majora (reprezintă o împrejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricărei parti, care nu se datoreaza greșelii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, Îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor 2 de mai sus care, fara a crea imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti;)

SALUBRITATE

4/3*./ Șt DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social; Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.L; RO 37804020    Reg. Com; J40/9896/21.06.2017

email: saiubritate.s3@yaboo.com    email; salubr itates3.runoș@email.com

propun încheierea de contracte de depozitare a deșeurilor la groapa de gunoi cu societățile 1R1DEX GROUP iMORT EXPORT si ECOREC SA, pentru a se respecta Indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, astfel respectandu-se Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr, 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje șî a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.


Indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de dele&are a     gestiunii serviciului de salubrizare

Activitatea serviciului de salubrizare

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a indicatorului

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeuri ie municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

40% pentru anul 2019

Colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a).

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiiîe de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. în lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

50% pentru anul

2020    și 60% pentru anul

2021

70% începând cu anul 2022

Operarea stațiilor de sortare.

Cantitatea totală de'deșkuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%).

75%*

Operarea instalației de tratare mecano- biologică.

Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano- biologică (%).

3%*

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate (%)■

Valorile sunt prevăzute în anexa nr. 6.

HOTĂRÂREA C0N8IUVUJI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 45/13.09.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire Ș3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUÎ RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, încheierea unui contract de depozitare a deșeurilor menajere la groapa de gunoi.


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


’- • • • • » « ’ ’ * .

* .•"*’*’<?**

: • • •• ■ * .* • *. i ț î ; •    • \

- ; • . . • *••••

ROMÂNIA

19Î8 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 n FAX (004 021} 318 03 37 E-MAIL con t roi în tern (g) prima rie3.r0 Șos. Mihai Bravo nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarle3.r0


Nr. 188953/13.09.2018

Către,CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:® Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui    de

Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 649/13.09.2018 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L înregistrată cu nr.l88935/CP/2018


în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu ControJ, Intern

Marta    anuîntocmit,

Cornelia Pivniceru


Compartiment Guvemanță Corporativă


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


1