Hotărârea nr. 44/2018

HCLS3 nr. 44 din 08.02.2018 privind modif HCLS 3 nr. 308 29.11.2016 ref la cererea de finantare Cresterea ef energ a blocurilor de locuinte din Sec 3 FE 56


HOTĂRARF

1 JL V_“ M. x * JLitxTk. JLîlM—

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales iii condițiile stabilite de Legea nr. li5/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.2l5/200l, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 08.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr, 18912/CP/05.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 18167/05.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă:

-    Adresa Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, înregistrată cu nr. 18176/CP/05.02.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 308/29.11,2016 privind aprobarea cererii de finanțare

..Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -

FE 56“ și a cheltuielilor aferente acesteia. în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. republicată2. cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare ..Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56“ și a cheltuielilor aferente acesteia. în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

..Art.2 (1) se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56". în cuantum de 19,472,063.97 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 19,224,078.61 lei și valoare totală neeligibilă de 247,985.36 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,937,616.80 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7,689,631.44 lei reprezentând cofînanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56“.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,968,648.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 381,759.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 37,225.55 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E

corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

~    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E

corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3.5%). iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,358,551.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre."

ArtJL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare ..Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56" și a cheltuielilor aferente acesteia. în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 rămân neschimbate.NR. 44 DIN 08.02.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


4//EX& HZLS3

Nr. ert

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neelîgîbile

TOTAL

NEELIGIBTL

TOTAL

Baza

TI-X eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

/

1

3

4

5=3+4

6

7

(f-64 7

9=5 + 8

t

CAPITOL I Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

t.I

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

3,371,58

47434

3,845.92

0.00

0.00

0.00

3,845.92

3.3

Proiectare si inginerie

213,016.28

43.638.95

256,655.23

93,877.85

22,197.84

116,075.69

372,730.92

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

119,263.61

22,660.09

141,923.70

0.00

0.00

0.00

141,923.70

TOTAL CAPITOL 3

335,651.47

66,77338

402,424.85

93,877.85

22,197.84

116,075.69

518,500.54

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții șt instalații

12,572,566.40

2,388.787.63

14,961,354.03

16,116.53

3,062.14

19,178.67

14,980,532.70

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără mont; , dotări, active necorporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsuri lor conexe

1,642,166.08

312,011.54

1,954,177.62

44,444,37

8,444.45

52,888.82

2,007,066.44

TOTAL CAPITOL 4

14,214,732.48

2,700,'799.17

16,915,531.65

60,560.90

11,50639

72,067.49

16,987,599.14

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

146.976.76

27,925.59

174,902.35

181.20

34.43

215.63

175,117.98

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

146,976.76

27,925.59

174,902.35

181.20

34.43

215.63

175,117.98

5,1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00 r-

—0:00--—

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1.421,473.25

270,079.91

1,691,553.16

50,106.34

9.520.21

P^626f5^zL

TOTAL CAPITOL 5

1,568,450.01

298,005.50

1,866,455.51

50.287.54

9,554.64 j

...59,842.18—

—L926,-297:69—

6

CAPITOLUL6 Cheltuieli de in forma rc ș ip oblicită te

6.1

Cheltuieli de informare ți publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

33,333.30

6.333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

3333330

6,33330

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.W";<^

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu audihtl pentru proiect    fe /    ~

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL, .    1-. fc- ■ V ■>"

16,152,167.26

3,071,911.35

19,224,078.61

204,726.29

43,259.07

247,985.36

19,472,063.97

din care

72,283.12

C^M

14.361,709.24

2,728,724,76

17,090,434.00

60,742,10

11,541.02

17362,71732 ?.
CABINET PRIMAR

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-maii cabinetprimar@primane3.r0


MBT PRIMAR IZ


: SECTOR

CA Bl

N;...............

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 308/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-lifov prin platforma Online MYSMiS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Prin urmare, ținând seama de raportul de specialitate al DSPDD, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

RO8ERT SORIN NEGOIȚĂ
Direcția Strategu și Programe de Dezvoltase Durabilă


£k- Parfumuiuf w. 2-4, sector 3.

sreo&42 București wv/w. primărie}, ro

teiefen (004 021) jsS <33 23 - za Fax {004 021} 31S.03.O4 e-mail șira iegiu^pn mărie}, fo


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE ' IEȘIRE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 308/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabila București-Ilfov prin platforma ordine MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016 se modifică după cum urmează:

1. valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”, în cuantum de 19,474,379.46 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 19,226,617.58 lei și valoare totală neeîigibilă de 247,761.88 lei.

? contribuția nronrie în nroiecî a Sectorului 3 al Muniriniulni București ri a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,938,408.91 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibiîe ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7,690,647.03 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,968,925.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 381,809.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,


Direcția Strategii și Programe oe Dezvoltare Durabila

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 37,202.89 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,358,832.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibiîe, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală - sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari


DtRECTiA SîRATEClî Si PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

1,66% - cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,


And    țpan
întocmit, ,1 .    / v

tmaria


Gavrilă C '    * tmaria
PR1MĂR!A*"|

SECTORULUI < BUCURE?TW


DIRECȚIA STRATEGI! Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Calea Dudești nr. i$i, sector 3, 031084 București www.prim2rie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004021) 318,03.04 e-maîî strategii@pnmane3.ro

CĂTRE,

CABINET PRIMAR


SECTOR 3

CABUMHT PRIMAR

, KW


În vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016“ și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

Direcția Strategii și Prograriie de Dezvoltare Durabilă