Hotărârea nr. 439/2018

HCLS3 nr.439 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVIȚA SRL în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 188983/CP/l 3.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 188820/13.09.2018 al Serviciului Control Intern -

Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S 3 SRL nr. 647/12.09.2018 înregistrată cu nr. 1885516/CP/l3.09.2018

-    Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și

Deszăpezire S 3 SRL nr. 47/13.09.2018

-    Protocolului de Colaborare nr. 546/06.09.2018, încheiat între societățile SD 3

Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și CET GRIVIȚA SRL;

-    HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al

Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

~ Adresa nr. 188827/13.09.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul

Guvemanță Corporativă In conformitate cu prevederile:

» Art. 12, pct. 12.1, lit. o) și k) din actul constitutiv al societății SD3 Salubritate și

Deszăpezire S3 S.R.L aprobat prin HCLS 3 nr. 240 din 12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii societăților nr.31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVIȚA SRL în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată pentru dezvoltarea unei stații de sortare și achiziționarea unei stații de tratare a fracției organice din deșeuri solide urbane cu obținere de biogaz și curent electric în vederea efîcientizării procesului de gestionare a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 și Sectorului 1 ale Muncipiului București,

Art.2. Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IULIANA VĂDUVAMNEAZA TAR

S MIHĂITĂ


NR. 439 DIN 14.09.2018


CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVIȚA SRL în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12,06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată îa Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de domnul Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

în vederea desfășurării în condiții de eficiență a activității serviciilor de salubrizare, prin adresa nr. 647/12.09.2018 înregistrată cu nr. 188516/CP/13.09.2018, societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL solicită adoptarea unei hotărâri având ca obiect aprobarea asocierii societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVIȚA SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitată pentru dezvoltarea unei stații de sortare și achiziționarea unei stații de tratare a fracției organice din deșeuri solide urbane cu obținere de biogaz și curent electric în vederea eficientizâril procesului de gestionare a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 și Sectorului 1 ale Munci pi ului București.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 188820/13.09.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/20!6 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021} 340 40 11 j 341 07 11 FAX {004 021/ 318 03 3? E-MAIL controfintem®)pi'imarie3,ro Șos, Mihai Sravu nr. 428, sector 3,030328, București, www.prifnarie3.r0

Nr. 188820/13.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea asocierii societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVIȚA SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitată pentru dezvoltarea unei stații de sortare și achiziționarea unei stații de tratare a fracției organice din deșeuri solide urbane cu obținere de biogaz și curent electric în vederea eficientizării procesului de gestionare a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 și Sectorului 1 ale Municipiului București

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuîoase, cod CAEN 3811.

Având în vedere:

-    Adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 647/12.09.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 1885516/13.09.2018

-    Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 47/13.09.2018

-    Protocolului de Colaborare încheiat între societățile SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și CET GRIVIȚA SRL, cu numărul de înregistrare 546/06.09.2018

Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679 2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,


PRIMĂRIA


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Conform art. 12.1 lit. o) din Actului Constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL Asociatul Unic are următoarele atribuții: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Art 12.1 lit. k) prevede că Asociatul Unic: ^Hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea asocierii societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVIȚA SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitată pentru dezvoltarea unei stații de sortare și achiziționarea unei stații de tratare a fracției organice din deșeuri solide urbane cu obținere de biogaz și curent electric în vederea eficientizării procesului de gestionare a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 și Sectorului 1 ale Muncipiului București.


Sef Servicii    ntern.

Marta    i

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola

SALUBRITATE Și DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București RO 37804020    Reg. Corn; J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com    email: salubritates3.runos@gmail.com

SECTOR S

CABINET PRIMAR


t ,>03 SALUBR1TATES' j C‘£SZAPEZ1R££3S.F ■■

ș    .....

‘ Tj' Luna    At.5? $

Către

Domnul Robert Sorin Negoiță, m^niiSertornlul 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca scop aprobarea

asocierii societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET

GRIVITA SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitata pentru

dezvoltarea unei statii de sortare si achiziționarea unei statii de tratare a fracției

organice din deșeuri solide urbane cu obținere de biogaz si curent electric in

vederea eficientizarii procesului de gestionare a deșeurilor de pe raza Sectorului

3 si Sectorului 1 ale Muncipiului București

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr, 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca scop aprobarea asocierii societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVITA SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitata pentru dezvoltarea unei statii de sortare si achiziționarea

unei statii de tratare a fracției organice din deșeuri solide urbane cu obținere de biogaz si curent electric in vederea eficientizarii procesului de gestionare a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 si Sectorului 1 ale Muncipiului București

Conform Actului Constitutiv al societății art.12, pct. 12.1., lit.o :,, Asociatul unic hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății.

Societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL solicita Consiliului Local Sector 3 aprobarea asocierii societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVITA SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitata pentru dezvoltarea unei statii de sortare si

SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com    email: satubritates3.runos@gmail.com

achiziționarea unei statii de tratare a fracției organice din deșeuri solide urbane cu obținere de biogaz si curent electric in vederea efîcientizarii procesului de gestionare a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 si Sectorului 1 ale Muncipiului București, în baza:

Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 47 / 13.09.2018

-    Ordonanței de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

-    Protocolului de Colaborare încheiat intre societățile SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL si CET GRIVITA SRL, cu numărul de înregistrare 546 / 06.09.2018

Atașăm prezentei adresa:

-    Hotararea Consiliului de Administrație nr. 47 / 13.09.2018

Protocolul de Colaborare încheiat intre societățile SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL si CET GRIVITA SRL, cu numărul de înregistrare 546 / 06.09.2018,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca scop aprobarea asocierii societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVITA SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitata pentru dezvoltarea unei statii de sortare si achiziționarea

unei statii de tratare a fracției organice din deșeuri solide urbane cu obținere de biogaz si curent electric in vederea efîcientizarii procesului de gestionare a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 si Sectorului 1 ale Muncipiului București

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Președinte CA


SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L-C.U.I.: RO 37804020    Reg. Corn: J40/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou 2, sector 3> București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 47Z13.09.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă» parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J4G/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, încheierea asocierii societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL cu CET GRIVITA SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitata pentru dezvoltarea unei statii de sortare si achiziționarea unei statii de tratare a fracției organice din deșeuri solide urbane cu obținere de biogaz si curent electric, in vederea eficientizarii procesului de gestionare a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 si a Sectorului I ale Municipiului București.

SD3 SALUBRITATE

M3ARE Wr

PROTOCOL DE COLABORARE


»X«lL Anuî «XX

încheiat între

5D3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, Clădirea administrativă, birou 2, înregistrată ia ONRC sub nr. 140/9896/2017, CUI 37804020, reprezentată legal prin domnul Mihai NIȚU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, denumită în continuare „SD3"

Și

CET GRIVITA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, sectorul 1, Calea Griviței nr.357, înregistrată la ONRC sub nr. J40/13669/2003, CUI 15811175, reprezentată legal prin Doru MÎNDRICANÎn calitate de Director General, denumită în continuare „CET" denumite in continuare, in mod individual „Partea” si in mod colectiv „Părțile”.

Având în vedere:

a)    faptul că Părțile sunt societăți înființate și aflate sub controlul autorităților administrației publice locale ale Sectorului 3, respectiv Sectorului 1 al municipiului București;

b)    obligațiile care revin autorităților administrației publice ale sectoarelor municipiului București în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, în special cele prevăzute în Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de salubrizare a localităților nr.101/2006;

c)    obligațiile și termenele impuse autorităților administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București prin Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în special cele prevăzute în OUG nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/201 Iprivind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

d)    demersurile întreprinse până în prezent de SD3 și de autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 3 al municipiului București în scopul achiziționării unei instalații de sortare a deșeurilor, achiziționării terenului necesar și edificării construcțiilor necesare instalării și funcționării acesteia;

e)    intenția Pârtilor de a dezvolta, prin intermediul unei societari comerciale distincte, a unei facilitați cu funcționalitatea de sortare si valorificare a deșeurilor, precum si a altor operațiuni prevăzute de lege in procesul de gestionare a deșeurilor,

Art.9, în situația în care asociații nu vor fi de acord cu modalitatea în care se poate constitui și/sau funcționa asocierea, prezentul Protocol este reziliat de drept, prin simpla notificare adresata celeilalte Parti, ulterior negocierilor, fără notificare prealabilă și fără intervenția instanțelor de judecată, precum si fără ca vreuna dintre Părți să poată fi obligată la plata vreunei despăgubiri

Art.10. Nicio Parte nu poate cesiona sau transfera prezentul Protocol sau vreo parte a acestuia, fără acordul prealabil scris al celeilalte Părți. Orice pretinsă cesiune făcută fără acord prealabil scris va fi nulă si neavenită.

Artll. In cazul in care una dintre prevederile prezentului Protocol va fi declarata nulă, celelalte prevederi își vor menține valabilitatea, rămânând pe deplin aplicabile Părților. Clauzele care vor fi declarate invalide a produce efecte ce rezultă din interpretarea literală a textului vor fi interpretate in sensul cel mai apropiat in care pot produce efecte.

Art 12. Prevederile prezentului Protocol sunt și rămân confidențiale până la momentul semnării, în formă autentică, a actelor de asociere, sau, după caz, pana la momentul încetării Protocolului.

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat astăzi [...] în București, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.

SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Mihai N1ȚU,

Președinte al Consiliului de Administrație


ROMANIA


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON {004 O?.!} 340 40 11 / 341 07 n FAX {004 021} 318 03 37 E-MAIL contTOlif5tern@primarie3.ro Șos. Mîhai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www-primarie3.r0

Nr. 188827/13.09.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea asocierii societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVITA SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitată pentru dezvoltarea unei stații de sortare și achiziționarea unei stații de tratare a fracției organice din deșeuri solide urbane cu obținere de biogaz și curent electric în vederea eficientizării procesului de gestionare a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 si Sectorului 1 ale Municipiului București, însoțit de raportul specialitate și de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoiță.

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,1