Hotărârea nr. 438/2018

HCLS3 nr.438 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele de 120 1 si 5.000 europubele de 240 1

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.l88980/CP/13.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 188725/13.09.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 646/12.09.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL înregistrată cu nr. 188522/CP/l 3.09.2018;

-    Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 44/13.09.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L;

-    HCLS 3 nr. 274/26.06.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3;

“ Nota Internă nr. 633/12,09.2018;

-    Cerere de ofertă nr. 563/07,09.2018;

-    HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr. 188774/13.09.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

In conformitate ca prevederile:

-    Art, 12, pct. 12.1, lit m) din actul constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 240 din 12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare

- Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele de 120 1 si 5.000 europubele de 240 1 cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 438 DIN 14.09.2018CABINET PRIMAR

TELEFON {004 O2î) 31S oj 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL cabif Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, Bucate


EXPUNERE DE MOTIVE


ctpi'irnarfjPpuinitniejJU

ti Șfi^S^ț^ariej.ro

CABINET PRIMAR

Nr Mo

Da,........

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire $3 SRL în vederea semnării unui contract

pentru achiziția a 10.000 europubele de 120 I si 5.000 europubele de 2401

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Societatea SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărui obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având în vedere necesitatea achiziționării acestor europubele în vederea desfășurării în condiții de eficiență a activității serviciilor de salubrizare, astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înaintate prin adresa nr. 646/12.09.2018 și înregistrată cu nr. 188522/CP/13.09.2018, societatea a selectat dintre ofertele primite pe cea cu prețui cel mai scăzut, respectiv cea a societății Grădinariu Import-Export SRL.

Consiliul de Administrație a adoptat prin Hotărârea nr.44/13.09.2018, propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3, în vederea aprobării mandatului președintelui Consiliului de Administrație pentru achiziția de europubele de ia societatea Grădinariu Import-Export SRL.

Luând în considerare cele menționate mai sus și ținând seama de raportul de specialitate nr. 188725/13.09.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorul ui 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopui îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot tî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,

SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


TELEFON (004 021} 340 40 îi / 341 07 n FAX {004021) 31803 3? E-MAfL controlintern@primarie3.r0 Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. 188725/13.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele de 120 1 si 5.000

europubele de 240 1

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr, J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS 3 nr. 274 din 26.06.2018 s-a aprobat acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru suplimentarea parcului auto și a dotărilor.

Societatea decide prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.44/13.09.2018 să achiziționeze pubelele.

Adresa nr. 563/07.09.2018 solicită cereri de ofertă către Grădinariu Import Export SRL, Saneca and Savy SRL și Plastor Trading SRL

Conform art.12.1 lit. m) din Actului Constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL Asociatul Unic are următoarele atribuții: „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

De asemenea, art. 52 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice face precizarea că: „Consiliul de administrație ... informează

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIA


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu: b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publica tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într~o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubeîe de 120 î si 5.000 europubele de 240 1 cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Contrdî Intern, Marta Cetău/anu

Compartiment Guvernanta Corporativă, Silviu Hondola


Necesarul de autospeciale și utilaje solicitat de societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    Autogunoiere (7-7.5 mc) - 2 bucăți

-    Autogunoiere (14-16 mc) -4 bucăți

-    Autoperii mari (10-12T) - 2 bucăți

-    Autoperii medii (6-7T) - 1 bucată

-    Autoperii mici (L5-3.5T) - 1 bucată

-    Aspirator electric autopropulsat ~~ 4 bucăți

Nr.

Z •

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. PISARE Nf<

?2Li«na.<2£

, AnuEfe.0'

Către

Domnul Robert Sorin NegoițăV-PrîmarirLSectarului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr, 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea

unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3

SRL in vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele de

120 I si 5.000 europubele de 240 1

1 CABINET PRIMAR


Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/20I7, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele de 120 I si 5.000 europubele de 240 1

Conform Actului Constitutiv aî societății art.12, pct. Î2.L, lit.m : „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depasesc 100.000 EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget. "

Societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL solicita Consiliului Local Sector 3 acordarea unui mandat Președintelui CA in vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele de 120 1 si 5.000 europubele de 240 1, conform Notei Interne nr. 632 / 12.09.2018, cu societatea GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

Atașăm prezentei adresa întreaga documentație care sta la baza solicitării de acordare a unui mandat Președintelui CA.

Pentru toate aceste argumente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu prin care să se aprobe acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele de 120 1 si 5.000 europubele de 240 I

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL


SALUBRITATE

^^/ȘIBESZAPEZfRESB


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 8, București


C.U.I.: RO 37804020

email: salubritate.s3@yahoo.com


Reg. Com: J4Q/9896/21.06.2017 email: sa IIu b ritatesȘ. ru nos@ gma i I .corn


ÎMPUTERNICIRE


Subscrisa Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, având sediul social in București, Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3 numărul de înregistrare la Registrul comerțului J40/9896/2017, C.U.I. RO78Q4020, reprezentată legal de Mihai Nitu, în calitate de Președinte CA, împuternicește prin prezenta pe Slamnescu Dorin Danie! domiciliat in București, ' ^. .    —• -    , >'• sector 3, avand CNP

'>r    i jentru primirea ofertelor din partea potențialilor furnizori si stabilirea

criteriilor de selecție a furnizorilor, in vederea încheierii unui contract de achiziție a:

-    5.000 pubele de 240 litri - culoare neagra

10.000 pubele de 120 litri - colorate

PREȘEDINTE CA

SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

NOTA INTERNA

privind achiziția pubelelor


SO3 SALUBRITATE DESZĂPEZIRE 33 S. INTRAgE    6

■Lsise    -------

.. AAnui ‘


Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost înființată, in conformitate cu HCLS3 nr. 240/12.06.17 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

In baza Ordonanței de Urgenta nr.74/2018 privind modificarea si completarea legii nr.211 / 2011, pentru desfasurarea activitatii corespunzător obiectului principal de activitate al societății SD3 SRL, respectiv colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811, propunem achiziționarea a 10.000 europubele de 120 1 si 5.000 europubeîe de 240 1.

Având in vedere:

-    HCLS3 nr. 401 / 31.08.2018 privind majorarea capitalului social

-    HCLS3 nr.402 / 31.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

societatea dispune in prezente de premizele realizării achiziției dotărilor necesare desfășurării activitatii.

Astfel, pentru asigurarea desfășurării achiziției in condiții de eficienta, eficacitate si economicitate si intr-un mod transparent, am procedat ia derularea următoarelor etape:

A. Stabilirea criteriilor de selecție a furnizorilor, respectiv:

-    stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor, menite sa asigure colaborarea cu un partener de încredere, cu experiența relevanta privind furnizarea de dotări similare, si in condiții de continuitate,

-    stabilirea caracteristicile tehnice necesare pentru buna desfășurare a activităților de care depinde achiziția acestor dotări

-    stabilirea criteriilor de selectie/departajare.

I. Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor

Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani: minim 10.000.000 lei

Sa nu fi inregistrat pierderi conform situațiilor financiare anuale in ultimii 3 ani

Sa nu se afle in situații de insoiventa sau faliment ia data depunerii ofertelor,

Minim 3 ani de activitate in domeniul principal de activitate (comerț cu autovehicule,

autoutilitare, autospeciale s.a.m.d.), de la data înființării Număr mediu de angajați in ultimii 3 ani: 10

Sediu social sau punct de lucru pe raza Municipiului București sau Ilfov Service propriu sau partener pe raza Municipiului București sau Ilfov Portofoliu de clienti relevanți

Sa nu aiba datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

NOTA: CANTITATILE SUNT ORIENTATIVE, CUMPĂRĂTORUL REZERV ANDU-S1 DREPTUL DE A SUPLIMENTA SAU REDUCE NUMĂRUL DE UTILAJE LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

ÎI. Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute in vedere

Principal: Raportul calitate preț pe durata de viata a utilajului

Secundare:

Cuantumul avansului (maxim 15% sau mai puțin) Termen de livrare maxim de la data confirmării comenzii

B.    Lansarea cererilor de ofertă, către 4 potențiali furnizori, respectiv:

1.    Gradinariu Import-Export SRL, cu nr. inreg. 563 / 07.09.2018

2.    Saneca and Navy, cu nr. inreg. 563 / 07.09.2018

3.    Plastor Trading, cu nr, inreg. 563 / 07.09.2018

C.    Primirea ofertelor:

1.    Gradinariu Import - Export SRL, cu nr. inreg. 582 / 10.09.2018

2.    Saneca and Navy, cu nr. inreg. 592 / 10.09.2018

3.    Plastor Trading, cu nr. inreg. 601 /11.09.2018

D.    Analizarea ofertelor

Au fost găsiți ca eligibili:

1.    Gradinariu Import - Export SRL

2.    Saneca and Navy

3.    Plastor Trading

Din analiza ofertelor primite toate firmele au ofertat conform cererilor de oferte trimise. Astfel, criteriul de departajare al ofertantilor a fost criteriul prețul cel mai scăzut.

Având in vedere faptul ca societatea Gradinariu Import Export SRL a avut prețui cel mai scăzut, propun spre aprobare achiziționarea europubeielor de la aceasta societate.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 44/13.09.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, incheierea contractului pentru achiziția de pubele.


CERERE DE OFERTĂCătre: GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

Prin prezenta, societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire 53 SRL va roaga sa prezentați oferta dumneavoastră de preț pentru:

1.    Pubele 240 litri, culoare neagra - 5000 bucăți

2.    Pubele 120 litri, colorate ~ 10.000 bucăți

Va rugam ca oferta dumnevoastra sa fie structurata după cum urroeaza:

I. Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

-    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani

-    Situația contului profit/pierdere in ultimii 3 ani

-    Mențiunea explicita privind eventuale situații de insolventa sau faliment la data depunerii ofertei,

-    Data înființării

-    Numărul mediu de angajați in ultimii 3 ani

-    Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru

-    Mențiunea explicita privind eventualelor datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

Va rugam sa includeți orice alte observații privind specificațiile tehnice ale pubelelor ofertate.

® SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.L: RO 37804020    Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubrițates3.runos@gmail.com

II. Oferta financiara conținând:

-    Cuantumul avansului solicitat

-    Termenul de livrare maxim de la data confirmării comenzii

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate in euro, fara TVA.

Ofertele vor fi emise în format letric {prinat}, semnate de către reprezentantul legal si stampilate si vor fî depuse fizic la adresa sediului social al societății sau scanate si transmise pe adresa de email salybritate.s3@yahoo.com

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 12.08.2018

Persoana de contact pentru lămuriri: Slamnescu Dorin -

Cu deosebita considerație,
SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Președinte C.A.

Nițu Mihai

Către: SASMECA and SAVV


CERERE DE OFERTĂEmail: office@advisegivers.ro

Prin prezenta, societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL va roaga sa prezentați oferta dumneavoastră de preț pentru:

1.    Pubele 240 litri, culoare neagra -5000 bucăți

2.    Pubele 120 litri, colorate -10.000 bucatî

Va rugam ca oferta dumnevoastra sa fie structurata după cum urmeaza:

I. Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

-    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani

-    Situația contului profit/pierdere in ultimii 3 ani

-    Mențiunea explicita privind eventuale situații de insolventa sau faliment ia data depunerii ofertei,

-    Data înființării

-    Numărul mediu de angajați in ultimii 3 ani

-    Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru

-    Mențiunea explicita privind eventualelor datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor ia bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

Va rugam sa includeți orice alte observații privind specificațiile tehnice ale pubelelor ofertate,


C.U.I.: RO 37804020

email: saiubritate.s3@vahoo.com


Reg. Com: J40/9896/21.06.2017 email: salubrițates3.runos@gmail.com


II. Oferta financiara conținând:

-    Cuantumul avansului solicitat

-    Termenul de livrare maxim de la data confirmării comenzii

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate în euro, fara TVA.

Ofertele vor fi emise în format ietric (prinat), semnate de către reprezentantul legal si stampilate si vor fi depuse fizic la adresa sediului social aî societății sau scanate si transmise pe adresa de email salubritate.s3@yahoo.com

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 12.08.2018

Persoana de contact pentru lămuriri: Slamnescu Dorin -.

Cu deosebita considerație,
SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Președinte CJA.

Nil

«SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3


CERERE DE OFERTĂCătre: PIASTOR TRADIN6

Email: dtnu.sala@yahoo.com

Prin prezenta, societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL va roaga sa prezentați oferta dumneavoastră de preț pentru:

1.    Pubele 240 litri, culoare neagra - 5000 bucăți

2.    Pubele 120 litri, colorate -10.000 bucăți

Va rugam ca oferta dumnevoastra sa fie structurata după cum urmeaza:

I. Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

-    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani

-    Situația contului profit/pierdere in ultimii 3 ani

-    Mențiunea explicita privind eventuale situații de insolventa sau faliment la data depunerii ofertei,

-    Data înființării

-    Numărul mediu de angajați in ultimii 3 ani

-    Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru

-    Mențiunea explicita privind eventualelor datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

Va rugam sa includeți orice alte observații privind specificațiile tehnice ale pubelelor ofertate.


C.U.I.: RO 37804020

email: salubritate.s3@vahoo.coni


Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017 email: salubritates3.runos@groail.com


II. Oferta financiara conținând:

- Cuantumul avansului solicitat

»Termenul de livrare maxim de la data confirmării comenzii

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate in euro, fara TVA.

Ofertele vor fi emise în format letric (prinat), semnate de către reprezentantul legal si stampilate si vor fi depuse fizic la adresa sediului social al societății sau scanate si transmise pe adresa de email salubritate.s3@yahoo.com

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 12.08.2018

Persoana de contact pentru lămuriri: Slamnescu Dorin -

Cu deosebita considerație,
SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Președinte C.A.


Găsiți mesaje, documente, fotografii sau persoane

<- înapoi    IM Arhivare B Mutare m Ștergere

Oferta preț

Yahoo/ Mesaje...


@Dinu Sana - Plastor Trading <di    @    11 sept la 08:52

Către:

saiubritate.s3@yahoo.com

$ SpAcest mesaj conține imagini biocate.

Afișare imagini sau Afișare imagini întotdeauna

Buna ziua,

Prin prezenta va ofertam pentru 5000 europubeie 240L si 10.000 europubeie 120L Europubeia 120L ia prețui de 20 euro Europubeia 240L ia prețul de 27,96 euro Preturiîe sunt fara TVA.

Solicitam avans 20%, diferența la livrare.

Transport asigurat de furnizor.


SD3 SALUBRITATE Si DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.


Ot


2S..$


Dinu Sana

director vânzări

Piastor Trading S.R.t.

str. Gutenberg nr. 24

410547 Oradea, Romania

mobil: +40 727 133305

tel: +40 259 408340

+40 259 411594

fax: +40 259 411595

e-maif: dinu.sana@piastortrading.ro

www.piastortrading.ro


LOG010 mîc.jpg 42. AS


Răspuns, Răspuns tuturor sau Redirecțîonare


Senecca & Savy S.R.t,

SecHyf social: str. Vasite Alecsandn nr. IA, Voluntari, jud. Ilfov

înregistrată la Oficiu! Registrului Comerțului sub nr. J23/3219/201I, cod fiscal nr. RO2S119949 cont bancar nr» R053RZBR0000060014392889, deschis ia Raîffeisen Bank, suc. Chițîla, tei. 0725.522.515, email pffice@advicegiyers.ro


J3SENECCA


~ sSsalubritai£ SI QggZAREZlRE

OFERTA INDICATIVA

pentru echipamente de colectare separata a deșeurilor menajere

Către: SD3 Salubritate si Deszăpezire 53 SRL Ref: Cerere de oferta nr .563 din 07 sept.2018 In atentia: Dlui. Mihai Nitu » Președinte C.A.

I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII:

   SC S ENECCA & SAVY CONCEPT SRL, avand CUI RO 29119949 si nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J23/3219/2011, este distribuitorul exclusiv al producătorului german de echipamente de colectare SS1SCHAEFER GmbH (www.ssi-schaefer.comb respectiv întreaga gama de recipienti de colectare pe 2 roti si 4 roti, atat din plastic cat si din metal.

•    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani a fost de 1.800.000 LEI

© Contul de profit si pierdere in anul 2015: +750.000Lei, anul 2016: -85.00GLei si anul 2017:-300.000 Lei

® Societatea nostra nu este in nicio situaltie de insolventa sau faliment la data prezentei si nu are litigii pe rolul instanțelor de judecata

® Anul înființării: 2011

© Numărul mediu de angajați in ultimii 3 ani: 5 angajați

•    Sediul social al Societății se afla in orașul Voluntari, str. Vasiie Alecsandn IA, jud. ilfov

« La data prezentei, Societatea nostra NU înregistrează datorii cu privire la plata taxelor si contribuțiilor pentru Bugetul General Consolidat, ori la Bugetul De Stat sau cel Local.

Senecca & Savy

Sediu) soda!; str. Vasiîe Alecsandri nr, IA, Voluntari, jud, lifov

înregistrată ia Oficiul Registrului Comerțului sub nr J23/3219/2011, cod fiscal nr, RO2911994S cont bancar nr, R053RZ8R0000060014392889, deschis ia Raiffeisen Bank, suc. Chltîla, tel. 0725.522.515, email office@advicegivers.fo

ț-pSENECCA


II. OFERTA FINANCIARA:

Cu referire ta solicitarea dvs, privind livrarea in București (DDP, transport indus) a unei cantitati de pubele de plastic EN 840, găsiți va rugam preturile noastre, după cum urmeaza:

1. Pubele 2401, HDPE, EN 840, culoare neagra (corp si capac), cantitate aproximativa 5000 buc:

-    PREȚ UNITAR: 26,5 Euro +TVA/buc.

-    Cantitatea minima de livrare pe un lot: 790 buc (încărcare 100% a unei semiremorci)

2. Pubele 1201, HDPE, EN 840, culori standard - albastru, verde, galben (corp si capac), -cantitate aproximativa 10.000 buc:

-    PREȚ UNITAR: 20,5 EURO+TVA/buc.

-    Cantitatea minima de livrare pe un iot: 1140 buc (încărcare 100% a unei semiremorci)

III. Condiții de livrare:

A)    Termenul de livrare este de 90 de zile de îa lansarea comenzii ferme si plata avansylui

B)    Termene de plata:

Avans: 15 % din valoarea comenzii;

Finalizare plata 85%: la maxim 30 de zile de la recepția mărfii.

C)    Garanția produselor; 2 ani, cu respectarea regulilor privind utilajele de descărcare.


Nr 1716/10.09.2018

Referitor cerere de ofertă nr. 563/07.09.2018

SC GRADfNARIU IMPORT EXPORT SRL a fost înființata in 19.01.1994, fiind de peste 24 de ani unul dintre cei mai mari integratori din Romania, cu proiecte complexe, atat in mediul privat cat si pentru autoritatile publice, in urmatoareie domenii:

>    Echipamente de utilitate publica, atat pentru vara cat si iarna

   maturatori, echipamente multifuncționale, autocompactoare pentru deșeuri, incarcatoare frontale, aspiratoare urbane, vidanje echipamente de incarcat si descărcat containere,autopîatforme de ridicat mașini, tractoare, etc.

   Cisterne, raspanditoare de material antiderapant, diferite alte accesorii de deszăpezire, etc

>    Echipamente complexe din domeniul construcțiilor

   Incarcatoare frontale, buldoexcavatoare, excavatoare, autogredere, macarale, vibrocompactoare, statii de aspalt etc

>    Autospeciale pentru situații de urgenta

   Autospeciale de stins incendii, mașini de descarcerare, scări de salvare la înălțime, etc

>    Echipamente pentru Managementul Integrat al Deșeurilor

   Autocompactoare, statii de sortare si transfer, pubele si containere, platforme subterane si supraterane pentru colectare selectiva etc

Cifra de afaceri a companiei pe ultimii 3 ani de zile a fost:

•    2015-231,432,488 RON

®    2016-119,769,491 RON

•    2017 -107.177.565 RON

iar situația contului profit/pîerdere în ultimii 3 ani a fost:

®    2015 - 23,667,351 RON

®    2016- 6,045,187 RON

•    2017- 5.913.650 RON Numărul mediu de angajați in ultimii 3 ani:

®    2015 - 44 angajați

® 2016-49 angajați

•    2017-45 angajați

Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru:

• Sediul Social: Str. Chicîurei, nr. 47, Sector 3, București

www.gradinariu. ro

O'


GRADINARIU

fdeea ta. Soiuția mea. Succesul nostru.® Punctul de lucru : Str. Drumul Binelui, nr. 119, Sector 4, București

® Punct de lucru : Bld Energeticîenilor, nr. 92-98, Sector 3, București

Din punctul de vedere al service-ului, societatea noastra acorda o atentie deosebita necesităților beneficiarilor si rezolvării in timp util a eventualelor probleme, atat in perioada de garanție cat si post garanție. Astfel, SC Gradinariu Import Export deține autorizație RAR pentru service-ui tuturor echipamentelor comercîlizate, atat in service-ul aflat la punctul de lucru din Str Drumul Sinelui nr 119, Sect 4, București, cat si prin ceie 3 unitati de service mobil.

De asemenea, in sensul consolidării activitatii si răspunderii nevoilor clientilor, societatea noastra a devenit in iulie 2017 asociat majoritar (75%) din firma Eurobody Hydraulics SRL. In acest sens, dispunem de încă o unitate de producție, montaj si service, situata in Al Business Park, Sat Dragomirești-Deal, Ilfov, precum si de inca o unitate de service mobil.

Facem mențiunea ca la data depunerii ofertei atat societatea noastra cat si Eurobody Hydraulics SRL nu se regăsesc in nicuna dintre situațiile menționate de legea 86/2014 privind procedura de insoiventa, De asemenea, nu figuram cu nicio datorie ia plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

II. Declaram ca pentru recîpientii de colectare a deșeurilor din prezenta oferta acordam o garanție de 2 ani, in condițiile de exploatare menționate in manualele de utilizare si certificatele de calitate si garanție.

A. Oferta financiara pentru recipienti colectare deșeuri: 10 000 bucăți (120

I); 5000 bucăți (2401)

Denumire produs

Cantitate

Preț unitar (ROM)

Valoare

(RON)

TVA

Europubela 120I (verde, galben, albastru)

10 000

79,50

795 000,00

151 050,00

Europubela 240I - negru

5000

106,00

530 000,00

100 700,00

Total

1325 000,00

251750,00

Total general: 1576 750,00 RON

•    Preturile sunt exprimate in ron/bucata;

•    Condiții de plata: 15% avans, diferența ta 30 de zile de la livrare;

® Termene si condiții de livrare: 60 de zile de la confirmarea piatii avansului;

•    Valabilitate oferta: 30 zile;

www.gradinariu.ro


GRADINARIU Jideea ta. Soîuția mea. Succesul nostru.

Calitate

*    Certificate ISO 900 1, 14001 ;

°    Certificat de conformitate DJN-EN 840 î 56 de o instituite independenta (acreditata);

0    Certificat RAL GZ951/1, satantare însemn RAL 951/1 pe capacul containerului sau echivalent

eliberat de Asociația Asigurarea si Identificarea Calitatii pentru containere mobile pentru deșeuri reciclabile fattp://www. ggawb.de;

*    Garanție certificata de producător: 2 ani;

°    Nivel maxim de zgomot stantat pe capacul containerului; 99 db

*    Toate componentele europubelelor sunt 100% reciclabile;

°    Manual de utilizare (Broșura de instrucțiuni in limba romana);

*    întreținere tehnica si manual de reparații;

Data: 10.09.2018


www. gradinariu. ro


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Nr. 188774/13.09.2018


Către,Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

~ Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele de 120 1 si 5.000 europubele de 240 1, însoțit de raportul specialitate și de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoiță.

în vederea inițierii proiectului menționat.

Sef Serviciu Control Intern,

*    /s    7

Marta C/par^anu

Compartiment

Guvernantă Corporativă


Datele dumneavoastiă personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în confonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1