Hotărârea nr. 437/2018

HCLS3 nr.437 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer

9

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr. 188976/CP/13.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate'nr. 188624/13.09.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr.645/12.09.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 188519/CP/l 3.09.2018;

» Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 43/13.09.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    HCLS3 nr. 401/31.08.2018 privind majorarea capitalului social al societății SD3

-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    HCLS3 nr. 402/31.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    HCGMB nr.201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr.188660/13.09.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 12, pct. 12,1, lit m) și o) din actul constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017;

-    Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract pentru achiziția a trei semiremorci transfer, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 437 DIN 14.09.2018CABINET PRIMAR


.**.*#.

TELEFON (004 O2i) 318 03 23 - 2S FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL cabinetprimaf@psimarie3.ro Calea Dudeui nr. 191, sector 3, 031084, Bt t^^j.^WOTrprtmaTte^.ro


*>*


ROMANIA

’ CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE


..........

OMaiit

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat prdffedlnteiul Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer

Societatea $03 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărui obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811,

Astfel cum rezultă din materialele prezentate de societate, înaintate prin adresa nr. 645/13.09.2018, înregistrată cu nr. 188519/13.09.2018, în scopul achiziționării a trei semiremorci transfer, societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorilor.

Consiliul de Administrație a adoptat, prin hotărârea nr. 43/13.09.2018, propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3, în vederea aprobării încheierii contractului de achiziție, conform notei interne nr. 631/12.09.2018, cu societatea Grădinariu import Export SRL, în vederea achiziționării a trei semiremorci transfer.

Având în vedere că este necesară suplimentarea parcului de utilaje cu aceste semiremorci transfer, în vederea desfășurării în condiții de eficiență a serviciilor de salubrizare și luând în considerare structura parcului auto actual al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire $3 SRL, argumentația tehnică prezentă în documentele transmise de către societate si faptul că Gradinariu Import Export SRL este singura societate care a respectat condițiile solicitate în cererea de oferta și ținând seama de raportul de specialitate nr. 188624/13.09.2018 al Serviciului Control intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Dateie dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Oalele pol fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vâ puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, prinlr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 O2î) 340 40 n / 341 07 11 FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL cont rol intern®) prima rîe3,ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.prtmarie3.ro

Nr. 188624/3 3.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea

încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr, 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 33/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuîoase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS 3 nr. 401/31.08.2018 a fost aprobată majorarea capitalului social al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cu suma de 98.520.000 lei, o parte din această sumă fiind necesară în vederea suplimentării parcului de utilaje și a dotărilor specifice.

Prin HCLS 3 nr. 402/31.08.2018 a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 ~ Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD3 - Salubritate și

Deszăpezire S3 S.R.L, înaintate prin adresa nr. 645/12.09.2018 și înregistrată cu nr. 188519/CP/13.09.2018, prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație aî societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract pentru achiziția unui număr de trei semiremorci transfer, societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorilor.

Consiliul de Administrație a adoptat prin hotărârea nr. 43/13.09.2018 propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3 de a aproba încheierea contractului de achiziție, conform notei interne nr. 631/12.09.2018, cu societatea GRADÎNARIU IMPORT EXPORT SRL. Se precizează faptul că aceasta este singura societate care a respectat condițiile solicitate în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectoiului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


cererea de ofertă , prin oferta prezentată fiind respectate cerințele necesare, semiremorcile fiind construite în conformitate cu specificul activității de salubritate și concepute special pentru transportul de gunoi menajer mixt compactat:

—    sunt prevăzute cu automatizări, sisteme hidraulice și pneumatice special concepute pentru a asigura în condiții de siguranță transportul și transferul deșeului mixt menajer;

—    construcția este din oțel de înaltă calitate;

—    construcția prezintă pereți laterali ranforsați, ușă spate cu deschidere hidraulică și etanșare specială pentru a împiedica eventualele scurgeri ale levigatului, etc.

Conform prevederilor actului constitutiv al societății SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, art.12, 12.1 lit. m), Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc î00.000 euro exclusiv TVA pentru flecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății, ”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract pentru achiziția a trei semiremorci transfer, conform documentelor prezentate, cu respectare prevederilor legale în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta

întocmit.

Compartiment Guvemanța Corporativă,Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.IJ.L: RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

SECTOR 3


CABINHT PRIMAR


-email: salubrițațes3.runos@gmai 1.com


SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L

INTRARE    ________


Nr....

Data.

Către

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea

unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3

SRL in vederea semnării unui contract pentru achiziția a 3 semiremorci transfer

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea semnării unui contract pentru achiziția a 3 semiremorci transfer

Conform Actului Constitutiv al societății art.12, pct, 12.1., litm : „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depasesc 100,000 EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget.J

Societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL solicita Consiliului Local Sector 3 acordarea unui mandat Președintelui CA in vederea semnării unui contract pentru achiziția a 3 semiremorci transfer, conform Notei Interne nr. 630 / 12.09.2018, cu societatea GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

Atașăm prezentei adresa întreaga documentație care sta la baza solicitării de acordare a unui mandat Președintelui CA.

Pentru toate aceste argumente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu prin care să se aprobe acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea semnării unui contract pentru achiziția a 3 semiremorci transfer

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.L: RO 37804020

email: salubritate .s3@yahqo. corn


Reg. Com: J40/9896/21.06.2017 email: salubritateș3. runos@grnaH.com

ÎMPUTERNICIRE


Subscrisa Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, având sediul social in București, Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3 numărul de înregistrare la Registrul comerțului J40/9896/2017, C.U.Î, RO7804O20, reprezentată legal de Mihai Nitu, în calitate de Președinte CA, împuternicește prin prezenta pe Slamnescu Dorin Daniel domiciliat in București, Strada 1 •    -    \    . -vând CNP

J pentru primirea ofertelor din partea potențialilor furnizori si stabilirea

criteriilor de selecție a furnizorilor, in vederea încheierii unui contract de achiziție a 3 semiremorci transfer.

PREȘEDINTE CA

SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL


SALUBRITATE DESZĂPEZIRE S3

DESZĂPEZIRE Ș3 S.R.L.


Nf,


X-


..L


NOTA INTERNA

privind achiziția a 3 semiremorci transfer


IKTRAR.S

SESSRS    ,

Ziua Lsi<. Luna


Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost înființată, in conformitate cu HCLS3 nr. 240/12.06.17 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având in vedere conturarea necesității suplimentarii parcului de autospeciale si utilaje, precum si asigurarea unei rezerve tehnice a parcului auto pentru desfasurarea activitatii corespunzător obiectului principal de activitate al societății SD3 SRL, respectiv colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811, precum si:

-    HCLS3 nr. 401 / 31,08.2018 privind majorarea capitalului social

-    HCLS3 nr,402 / 31.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

societatea dispune in prezente de premizele realizării achiziției dotărilor necesare desfășurării activitatii.

Astfel, pentru asigurarea desfășurării achiziției in condiții de eficienta, eficacitate si economicitate si intr-un mod transparent, am procedat ia derularea următoarelor etape:

A. Stabilirea criteriilor de selecție a furnizorilor, respectiv:

-    stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor, menite sa asigure colaborarea cu un partener de Încredere, cu experiența relevanta privind furnizarea de dotări similare, si in condiții de continuitate,

-    stabilirea caracteristicile tehnice necesare pentru buna desfășurare a activitatilor de care depinde achiziția acestor dotări

-    stabilirea criteriilor de selectie/departajare.

I. Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor

Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani: minim 10.000.000 lei

Sa nu fi înregistrat pierderi conform situațiilor financiare anuale in ultimii 3 ani

Sa nu se afle in situații de insolventa sau faliment la data depunerii ofertelor,

Minim 3 ani de activitate in domeniul principal de activitate (comerț cu autovehicule,

autoutilitare, autospeciale s.a.m.d.), de la data înființării

^^SALtlBRlTAtE

Șl DESZĂPEZIRE S3

Număr mediu de angajați in ultimii 3 ani: 10

Sediu social sau punct de lucru pe raza Municipiului București sau Ilfov Service propriu sau partener pe raza Municipiului București sau Ilfov Portofoliu de clienti relevanți

Sa nu aiba datorii cu privire Ia plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul generai consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

II. Stabilirea caracteristicile tehnice

1. SEMIREMORCA TRANSFER

a.    Volum 75mc

b.    Suspensie pneumatica

c.    Sistem de franare ABS

d.    Sistem hidraulic ce poate fi acționat in 2 moduri la priza capătului de tractor sau priza

hidraulica de Sa locația de depozitare

NOTA: CANTITATILE SUNT ORIENTATIVE, CUMPĂRĂTORUL REZERVANDU-S1 DREPTUL DE A SUPLIMENTA SAU REDUCE NUMĂRUL DE UTILAJE LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

III. Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute in vedere

Principal: Raportul calitate preț pe durata de viata a utilajului

Secundare:

Unitate service mobila

Cuantumul avansului (maxim 15% sau mai puțin)

Sarcina maxima utila/Masa maxima autorizata Termen de livrare maxim de la data confirmării comenzii Precum si următoarele criterii specifice:

a.    Volum 75mc

b.    Suspensie pneumatica

c.    Sistem de franare ABS

d.    Sistem hidraulic ce poate fi acționat in 2 moduri la priza capătului de tractor sau priza hidraulica de Ia locația de depozitare

B. Lansarea cererilor de ofertă, către 4 potențiali furnizori, respectiv:

1.    Gradinariu Import-Export SRL, cu nr. inreg. 507 / 05.09.2018

2.    Briaris IND SA, cu nr. inreg. 508 / 05.09.2018

3.    CTE Solution, cu nr. inreg. 509 / 05.09,2018

©SALUBRITATE

Ș! DESZĂPEZISE S3


CUI: RO 37804020

email: saiubritate.s3@yahoo.com


Reg. Com: J40/9896/21.06.2017 email: salubritates3.runos@ginail.com


4. MHS TRUCK & BUS SRL, cu nr. inreg. 510 / 05.09.2018

C.    Primirea ofertelor:

1.    Gradinariu Import-Export SRL, cu nr. inreg. 627/12.09.2018

2.    Briaris IND SA, cu nr. inreg. 628 / 12.09.2018

3.    MHS TRUCK BUS SRL, cu nr. inreg. 629/12.09.2018

D.    Analizarea ofertelor

Au fost găsiți ca eligibili: î. MHS TRUCK BUS SRL

2.    Briaris IND SA

3.    Gradinariu Import-Export SRL

Din analiza ofertelor primite singurele firme care au ofertat conform cererilor de oferte trimise au fost Briaris IND SA si Gradinariu Import-Export SRL. Firma MHS TRUCK BUS SRL nu a respectat specificațiile solicitate in oferta, deoarece a trimis doar oferta comuna care conține semiremorca transfer si cap de tractor, prețul ofertat fiind doar pentru pachetul semiremorca + cap de tractor, motiv pentru care firma MHS TRUCK BUS SRL s-a descalificat.

S-au trimis solicitări de clarificări ambelor firme pentru următoarele aspecte:

-    Daca semiremorcile ofertate sunt destinate transportului / transferului deșeurilor menajere

-    Daca semiremorcile ofertate sunt specifice transportului de gunoi menajer mixt compactat

-    Daca semiremorcile ofertate sunt dotate cu acționare hidraulica pentru prelata si usa de incarcare (dotări care sunt necesare activitatii de transfer deseu menajer mixt)

-    Daca se poate incarca direct din autogunoiera ( compactoare ) in semiremorci, avand in vedere ca se dorește incarcarea direct din autogunoiera prin sistemul de transfer spate in spate.

-    Daca prețul ofertat se menține

Din analiza ofertelor primite de la firmele Gradinariu Import Export si Briaris IND reiese ca semiremorcile ofertate de societatea Gradinariu sunt prevăzute cu automatizări, sisteme hidraulice si pneumatice special concepute pentru a asigura in condiții de siguranța transportul si transferul deșeului mixt menajer, iar construcția este din otel de inalta calitate cu pereți laterali ranforsati, usa spate cu deschidere hidraulica si etansare speciala pentru a împiedica eventualele scurgeri ale levigatului, de unde reiese ca semiremorca este conceputa special pentru transportul de gunoi menajer mixt compactat, fata de cea de la societatea Briaris care nu este conceputa special pentru transportul de gunoi menajer mixt, ci transportului de mărfuri vrac.

Semiremorcile de la societatea Gradinariu sunt construite in conformitate cu specificul activitatii de salubritate, fapt pentru care au fost dotate cu instalație hidraulica pneumatica pentru prelata si usa de incarcare, fiind acționate de sisteme automatizate, supate de comanda si control, regulatoare de

©SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3


C.V.I.: RO 37804020

email: salnbritate.s3@vahoo.com


Reg. Corn: J40/9896/21.06,2017 email: salnbritates3.runos@gmail.com


debit, distribuitoare hidraulice, cilindri hidraulici care asigura operativitatea in condiții optime si de siguranța pentru transferul / transportul deșeului menajer mixt prin metoda spate in spate de la alte suprastructuri compactoare ( gunoiere ) pe care le deține societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, fara a fî necesara descărcarea acestuia intr-un alt loc special conceput si incarcarea prealabila. Dotările menționate prezentate de societatea Gradinariu nu se regăsesc in oferta si clarificările solicitate.

Pe asemenea având în vedere structura parcului auto actual al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a avea o conformitate a parcului propun încheierea unui contract cu firma GRADINARIU Import-Export SRL în vederea achiziționării a 3 semiremorci transfer.

Având in vedere faptul ca singura societate care a respectat condițiile solicitate in cererea de oferta este societatea Gradinariu Import Export SRL, propun spre aprobare achiziționarea semiremorcilor de la aceasta societate.


SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

CILI.: RO 37804020    Reg. Com: 340/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 43/13.09.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.RX.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, încheierea contractului pentru achiziția a 3 semiremorci transfer.

■A

SALUBRITATE    C.U.I.: RO 37804020

y Șî DESZĂPEZIRE S3    email: salubritate.s3@,yahoo.com


CERERE DE OFERTĂ

Către: GRĂDINARII) IMPORT EXPORT SRL

Prin prezenta, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL va solicitam să prezentați oferta societății dumneavoastră pentru 3 semiremorci transfer cu specificațiile prevăzute mai jos.

Va rugam ca oferta dumnevoastra sa fie structurata după cum urmeaza:

I. Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

-    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani

-    Situația contului profit/pierdere in ultimii 3 ani

-    Mențiunea explicita privind eventuale situații de insolventa sau faliment la data depunerii ofertei

-    Data înființării

-    Numărul mediu de angajați in ultimii 3 ani

-    Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru

-    Amplasarea service-lui propriu sau partener

-    Mențiunea explicita privind eventualelor datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

-    Mențiune privind disponibilitatea unei unitati de service mobil

II. Declarație scrisa privind acordarea garanției de minim 3 ani pentru dispozitivele livrate.

1. Semiremorca transfer:

-    Volum 75 mc;

-    Suspensie pneumatica;

-    Sistem de frânare ABS;

-    Sistem hidraulic ce poate fi acționat in 2 moduri la priza capătului de tractor sau priza hidraulica de la locația de depozitare.

In cadrul declarației privind îndeplinirea caracteristicilor tehnice va rugam sa includeți si orice alte observații privind specificațiile tehnice ale dotărilor ofertate.

III. Oferta financiara conținând:

-    Cuantumul avansului solicitat;

-    Cost mediu al reviziei pentru fiecare instalatie/platforma;

-    Cost mediu abonament intretinere/reparatii (in cazul depunerii ofertei si pentru acesta)

SALUBRITATE Și DESZĂPEZISE S3


Sediul Social; Calea Vitan, ar. 154-158, parter, birou ar. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email; $alabritate.s3@,yafeoo.com    email: salabritates3.ruaos@gmail.com

- Termenul de livrare maxim de la data confirmării comenzii.

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate in euro, fara TVA.

Ofertele vor fi emise in format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal si stampilate si vor fi depuse fizic la adresa sediului social al societății sau scanate si transmise pe adresa de email salubritate.s3@yahoo.com.

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 07.09.2018, ora 16:00.

Persoana de contact pentru lămuriri: Dorojan Ștefan Cătălin -

Cu deosebita considerație,
SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Președinte C.A.

CERERE DE OFERTA


Către: MHS Traek Biss SRLPrin prezenta, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL va solicitam să prezentați oferta societății dumneavoastră pentru 3 semiremorci transfer cu specificațiile prevăzute mai jos.

Va rugam ca oferta dumnevoastra sa fie structurata după cum urmeaza:

I* Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

-    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani

-    Situația contului profit/pierdere in ultimii 3 ani

-    Mențiunea explicita privind eventuale situații de insoîventa sau faliment la data depunerii ofertei

-    Data infiintarii

-    Numărul mediu de angajați in ultimii 3 ani

-    Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru

-    Amplasarea service-lui propriu sau partener

-    Mențiunea explicita privind eventualelor datorii cu privire Ia plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc,

-    Mențiune privind disponibilitatea unei unitati de service mobil

IL Declarație scrisa privind acordarea garanției de minim 3 ani pentru dispozitivele livrate,

1. Semiremorca transfer:

-    Volum 75 mc;

-    Suspensie pneumatica;

-    Sistem de franare ABS;

-    Sistem hidraulic ce poate fi acționat in 2 moduri la priza capătului de tractor sau priza hidraulica de la locația de depozitare.

In cadrul declarației privind îndeplinirea caracteristicilor tehnice va rugam sa includeți si orice alte observații privind specificațiile tehnice ale dotărilor ofertate.

III. Oferta financiara conținând:

-    Cuantumul avansului solicitat;

-    Cost mediu al reviziei pentru fiecare instalatie/platforma;

-    Cost mediu abonament intretinere/reparatii (in cazul depunerii ofertei si pentru acesta)

Sediul Social: Calea Vitan, ar. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București CĂLI.: RO 37804020    Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

- Termenul de livrare maxim de la data confirmării comenzii.

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate in euro, fara TVA.

Ofertele vor fi emise in format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal si stampilate si vor fi depuse fizic la adresa sediului social al societății sau scanate si transmise pe adresa de email salubritate.s3@yahoo.com.

Termenul limita de depunere al ofertelor este: 07.09.2018, ora 16:00.

Persoana de contact pentru lămuriri: Dorojan Ștefan Cătălin - " ’' '

Cu deosebita considerație,
SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Președinte CA.

Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017 email: salubritates3.ruuos@gman.com

CERERE DE OFERTĂCătre: GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

Prin prezenta, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL va solicitam să prezentați oferta societarii dumneavoastră pentru 3 semiremorci transfer cu specificațiile prevăzute mai jos.

Va rugam ca oferta dumnevoastra sa fie structurata după cum urmeaza:

I. Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

-    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani

-    Situația contului profît/pierdere in ultimii 3 ani

-    Mențiunea explicita privind eventuale situații de insolventa sau faliment la data depunerii ofertei

-    Data înființării

-    Numărul mediu de angajați in ultimii 3 ani

-    Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru

-    Amplasarea service-lui propriu sau partener

-    Mențiunea explicita privind eventualelor datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

-    Mențiune privind disponibilitatea unei unitati de service mobil

fi* Declarație scrisa privind acordarea garanției de minim 3 ani pentru dispozitivele livrate.

1. Semiremorca transfer:

-    Volum 75 mc;

-    Suspensie pneumatica;

-    Sistem de frânare ABS;

-    Sistem hidraulic ce poate fi acționat in 2 moduri la priza capătului de tractor sau priza hidraulica de Ia locația de depozitare.

In cadrul declarației privind îndeplinirea caracteristicilor tehnice va rugam sa includeți si orice alte observații privind specificațiile tehnice ale dotărilor ofertate.

III. Oferta financiara conținând:

-    Cuantumul avansului solicitat;

-    Cost mediu al reviziei pentru fiecare instalatie/platforma;

-    Cost mediu abonament intretinere/reparatii (in cazul depunerii ofertei si pentru acesta)


Sediul Social: Calea Yitan, nr. 154-158, parter» birou nr. 2, sector 3, București SALUBmTATE    C.U.I.: R0 37804020    Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

Și DESZĂPEZIRE S3    email: salubrltate.s3@vaboo.com    email: salubritates3.runos@gmail.com

- Termenul de livrare maxim de ia data confirmării comenzii.

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate in euro» fara TVA.

Ofertele vor fi emise in format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal si stampilate si vor fi depuse fizic la adresa sediului social al societății sau scanate si transmise pe adresa de email salubritate.s3@yahoo.com.

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 07.09.2018» ora 16:00.

Persoana de contact pentru lămuriri: Dorojan Ștefan Cătălin -    '

Cu deosebita considerație,
SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Președinte C.A,

O‘!


feîLM ÎîAUUCTM i/-M t.-

DESZĂPEZIRĂ Ș3

INTRARE f^r    ........

zSîltuno..^.Anul.a,g„


Data: 05.09.2018


irs atenția: SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3

OFERTA

Semiremorca transfer EFE 75 mc

1. Caracteristici tehnice

2. Garanție

3. Condiții comerciale

__    Suprastructura compactoare cu incarcare in partea superioara

T CARACȚER{STjC,TEHN{CE    111    '

.......................... T "........I....................................................................I ................................. ............ ......■ inii'.............I" ........................■"    ....................................................

Descriere generala:

Semiremorca de transfer este utilizata pentru a transporta in mod economic pe distante mari pana la rampele de depozitare, deseurile colectate tn localitati cu autogunoiere. Are capacitatea de a transporta încărcătură a 6 -10 autogunoiere in funcție de dimensiuni.

Dimensiuni:

Volum:    75 mc

Lungime:    13.600 mm

Lățime:    2.550 mm

înălțime:    4.000 mm

Container:

Pereți laterali si podeaua sunt realizați din metal. Tot corpul containerului este ranforsat cu profile U.

Oblon spate

Oblon spate realizat din aluminiu închide containerul la capătul posterior. Există un element de etanșare din cauciuc, special format între container si oblon. Oblonul este articulat în partea de sus, se deschide în sus cu ajutorul a doi cilindri hidraulici cu dublă acțiune și se blochează automat atunci când este închis.

Sistemul de descărcare:

Operațiune de descărcare acționata hidraulic se va efectua prin sistemul Keith de podea mișcătoare (walking floor). Sistemul este etanș, iar profilurile sunt fabricate din aluminiu grad 6061-T6,

Operațiunea de încărcare și sistemul hidraulic pentru prelata:

Containerul este produs în acoperișul deschis pentru a incarca uniform deseurile. Secțiunea din spate va fi închisă pe o suprafața scurta și se va putea decoperta.

Containerul va fi acoperit longitudinal cu o prelata ce poate fi actionata printr-un sistem hidraulic din două piese. Cadrul prelatei este capabil să se rotească 270° pe ambele părți.

Sașiu:

Există un subcadru sub container cu axe si sistem de suspensie, picioare de depozitare și cui de remorcare

www.gradinariu. ro

o

GRADINARIU

_ Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

3.1/2" pentru a forma sasiul semiremorcii, Lonjeroane principale in forma de i cu traverse, realizate din otel ST52.3 cu traverse.

Axles:

A)    3 axe cu capacitatea de 9 tone.

B)    Frana de tip tambur.

C)    Conducte de frana sunt conform normelor.

D)    Sistem de reglare automata a jocului.

Suspensia:

Există un sistem de suspensie pneumatică.

Jante si anvelope:

A)    315/80 R 22.5; 6 + 1 anvelope sau o capacitate echivalentă.

B)    9,00; 6 + 1 jante sau o capacitate echivalentă.

instalația de franare:

Există două linii (de serviciu și de urgență) de franare pneumatică cu ABS/ EBS

Instalația electrica:

A)    Există o instalație electrică în conformitate cu reglementările de trafic.

B)    Există o priză cu 7 poli.

C)    Semiremorca este dotata cu girofar si proiector de lucru

Picioare de depozitare:

Există, picioare de depozitare telescopice cu cutie de viteze mecanică cu două viteze.

Instalația hidraulica:

Sistemul hidraulic al semiremorcii poate fi acționat in două moduri.

1-    Instalație hidraulică (existenta in locația de depozitare)

2-    Priza de putere a capului tractor.

instaiatia hidraulica din locațiile de depozitare nu este furnizata de către vanzator. Instalația hidraulica a sistemului podea mișcătoare este realizata de Keith.

Accesorii:

A)    Cutie de scule

B)    Suport roata de rezervă

C)    Cheie pentru roti

D)    Protecții noroi pentru axele spate

E)    Rezervor de apă murdară.

Vopsea

A)    Sablare

B)    40 g stratul de grund

C)    40 p stratul de vopsea finala în nuanța solicitata de client.

_www.gradinariu. ro_

2.    GARANȚIE

«    12 luni de la livrare

3,    CONDIȚII COMERCIALE

• PREȚ CIP Beneficiar

Specificație standard

EUR

Semiremorca EFE Walking Floor - preț per bucata

79.900 €

Preț total pentru 3 unitati: 239.700 EURO + TVA

Discount: 3.700 Euro

Preț final: 236.000 Euro + TVA

° TERMEN DE LIVRARE: 12 -14 saptamani de Ia plasarea comenzii ferme si confirmarea piatii avansului

•    Termen de piața: 15% avans, 85% la maxim 30 ziie după livrare.

«• Valabilitate oferta: 30 de zile

•    Curs EUR: BNR din ziua facturării

REPREZENTANT VANZARI

Petru Tanta

C'    ; petru.tanta@gradinariu.ro

www.gradinariu.ro

<- înapoi    te Arhivare ss Mutare

Ștergere Sp


Solicitări lămuriri referitoare ia oferta Yahoo/îrimise semiremorci


salubritate sector3 <saîubritate.s3@yaho( j^î 12 sept. la 20:10 Către: petru.tanta@gradinariu.ro Cc: ofertare ©gradina riu.ro

Buna seara!

j Var rugam sa ne transmiteți Lămuriri referitoare la oferta > dumneavoastră pentru cele 3 semiremorci transfer ofertate:

1.    Semiremorcile ofertate de dvs sunt destinate transportului / transferului deșeurilor menajere. Va rugam sa detaliati acest lucru.

2.    Semiremorcile sunt specifice transportului de gunoi menajer mixt compactat? Va rugam sa detaliati acest lucru,

i 3. Semiremorcile prezentate in oferta sunt dotate cu I acționare hidraulica pentru prelata si usa de încărcare? { i dotări care sunt necesare actîvitatiî de transfer deseu I menajer mixt). Va rugam sa detaliati acest lucru.

|    4. Se poate sncarca direct din autogunoiere (compactoare)

| in semiremorci? avand in vedere ca se dorește incarnarea | direct din autogunoiere prin sistemul de transfer spate în 1 spate? sau se pot folosi alte variante? daca da, va rog sa le j menționați.

!

I Va rugam sa ne răspundeți la solicitările noastre in aceasta | seara, j Cu considerație,

Dorin Sfamnescu -

A «K

Răspuns, Răspuns tuturor sau Redîrecțianare

■C B    G r

https://mail.yahoo.eom/d/folders/2/messages/3482


1/1


<- înapoi    Arhivare Si Mutare Ștergere $ Sp


Lămuriri


Yahoo/Trimise


salubritate sector3 <sa|ubritate,s3@yaho<    12 sept. la 20:13

Către: ofertare@gradinariu.ro, petru@gradinariy.ro

Buna searaf

Ya rugam sa ne comunicați daca prețui ofertat ramane cei de 236,000 euro pentru toate ceie 3 bucăți.

Va rugam sa ne răspundeți fa solicitările noastre in aceasta seara.

Cu considerație,

Dorin Slamnescu - ‘


•*»


Răspuns, Răspuns tuturor sau Redirecționare


https;//mail.yah0o.com/d/folders/2/messages/34881/1GRADINARIUWf^'3 ta Soluția mea. Succesuî nostru


Către; Salubritate si Deszăpezire Sectorul 3 In atentia; Dnului. Dorin Sfamnescu

Răspuns solicitare clarificări:

Referitor Ea Solicitarea de clarificări transmisa pe e-mail in data de 12*09,2018, referitor la achiziția a 3 buc semiremoric transfer, va transmitem răspunsul nostru după cum urmeaza ;

1,    Referitor la «Semiremorcile ofertate de dvs sunt destinate transportului / transferului deșeurilor menajere. Va rugam sa detaliat! acest lucru» , menționam ca semiremorcile ofertate de compania noastra sunt prevăzute cu automatizări, sisteme hidraulice si pneumatice special concepute pentru a asigura In condiții de siguranța transportul si transferul deșeului mixt menajer, fapt pentru care construcția acestora este din otel de înalta calitate cu pereți laterali ranforsatt, usa spate cu deschidere hidraulica si etansare speciala împotriva eventualelor scurgeri ale levigatului.

2.    Referitor ia «Semiremorcile sunt specifice transportului de gunoi menajer mixt compactat? Va rugam sa detaliat! acest lucru.» , construcția semiremorcii este conceputa special pentru transportul de gunoi menajer mixt compactot ( deseu menajer mixat cu lemn, metal, desuri de construcții etc.), conform detaliilor tehnice specificate ia pct. 1. Mixul de desuri enumerat este rezultat urmării unei experiențe de peste 20 ani al companiei noastre cu privire ta comercializare de echipamente specializate pentru colectarea deșeurilor menajere in plata din Ronrtania ,

3,    Referitor ia «Semiremorcile prezentate in oferta sunt dotate cu .acționare hidraulica pentru prelata si usa de încărcare? (dotări care sunt necesare activîtatii de transfer deseu menajer mixt ).Va rugam sa detaliat! acest lucru,», menționam ca împreuna cu producătorul am configurat semiremorcile in conformitate cu specificul de activitate al beneficiarului, fapt pentru care acestea din urma au in dotare acționare hîdrauHca/pneumatica pentru prelata si usa de încărcare , fiind acționate de sisteme automatizate, supape de comanda si control, regulatoare de debit, distribuitoare hidraulice proporționale, pompa hidraulica, cilindrii hidraulici prevazuti cu supape de siguranța etc., acestea din urma asigurând operativitatea in condiții optime si de siguranța pentru transferul/transportul deșeului menajer mixt.

4.    Referitor la «Se poate incarca direct din autogunoiere ( compactoare) in semiremorci? avand in vedere ca se dorește încărcarea direct din autogunoiere prin sistemul de transfer spate in spate? sau se pot folosi alte variante? daca da, va rog sa ie menționați» , specificam faptul ca semiremorcile au în dotare sisteme care asigura tranferul gunoiului mixt menajer prin metoda «spate in spate» de ia alte suprastructuri compactoare (autogunoiere) din dotarea beneficiarului fara a fi necesara descărcarea acestuia intr-un alt ioc special conceput si încărcarea prealabila . De asemenea se acestea sunt prevăzute si cu sistem de incarcare prin partea superioare , precum si cu ajutorul rampelor special concepute , insa reiteram ca produsele ofertate îndeplinesc toate condițiile necesare pentru desfasurarea activîtatii specifice Societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire.

www. gradifi ar iu. ro

5. Referitor ia « Va rugam sa ne comunicați daca prețul ofertat ramane cel de 236.000 euro pentru toate cele 3 bucăți.», va informam ca prețul ofertat de compania noastra conform ofertei tehnice are incomponenta toate dotările tehnice necesare pentru transportul si transferul deșeurilor menajere mixte . De asemenea reiteram ca împreuna cu producătorul am luat in considerare toate componentele tehnice de siguranța si de operare pentru buna desfășurare a activitatîi in care vor fi utlizate . In acest sens diminuarea pretyiuî ar însemna excluderea unor dotări tehnice hidrauiic/pneumatîce sau automatizări care ar îngreuna st prelicltîa siguranța, randamentul si eficienta in operare , fapt pentru care va înștiințam ca oferta noastra inițiala ramane valabila, insa in considerentele in care se dorește excluderea unor opțiuni iterate putem discuta cu producătorul pentru configurarea unor alte semiremorci cu un preț mai mic ,insa in considerentele in care se dorește excluderea unor opțiuni iterate putem discuta cu producătorul pentru configurarea unor alte semiremorci cu un preț mai mic , dar consideram ca livrarea echipamentelor conforme intr-un termen util pentru desfasurarea actîvitatii coroborata cu specificul activitatîi este impetuos necesar.

In speranța unei bune colaborări.

Cu stima,

Data completării: 12.09.2018

Ofertant,

SC Gradinariu Import Export SRL

Administrator

Andrei Gradinariu

www.gradinariu.ro


OFERTA SEMIREMORCA 3-AXL KNAPEN TIP, £100 A5060


O Roofbar positions as referenced in this document
SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE 33 S.R.L. iNTRABg    ...........

ieo ioc:    ””

înălțime de cuplare

1.150

Volum încărcare:

92

Lungime Exterioara

13.670

Lățime exterioara

2.55°!

Mase

Legal/Tech

înălțime totala

4.000

Sarcina cui cuplare

12.000 / 15.000

Lungime interioara

13.530

Sarcina pe axe

24.000 / 27.000

Lățime interioara

2.480

Total

36.000 / 42.000

înălțime fata

2.690

QaW pcpfe(ca.)

7.575

înălțime spate

2.785

Distanta panou frontal - cui de cuplare

1.670|

Tara de destinație

Distanta cui cuplare - picioare parcare

2.350

Romania

Ampaiament cui cuplare -Axa 2 mijloc

7.750

Ampatament Axele 1-2

1.310

Ampatament Axele 2-3

1.310

Inaftimea de sol bara spate antiimpanare

450

Dimensiunile si masele sunt valabile numai pentru produsele KNAPEN standard, si pot vana cu o marja de +/- 3%

IVECO

S1 ■ y & 'fc ha» fe' i*-

SEMIREMORCA:

«    cui cuplare d ia m etru 2" m ontat pe o p ia ca de otel cm g roșim ea de 10 mm - St 52-3

•    cu iui de cupiare este confecționat din otel speciai de in alia rezistenta la uzura cu o rezistenta maxima de 15.000 kg (KTC00433)

•    sasiu autoportant din otel DOMEX de înalta rezistenta,cu o lungime aproximativa de 9500 mm

AXE/ TREN DE RULARE:

•    Axe BPW ECO A ir Corn pact H D,cu fia na pe dsc 430 mm diametru.,sarcina pe axa 9t

•    Panou de control montat in fata axelor

»    R..S,S,(RoSsfabSlysuppori)

•    Axa 1 fenta

ROTI/ANVELOPE:

•    Jante de otel -7 buc

•    A n ve Io p e PREMIUIVI la alegerea fabrici, Bridgestone, Goodyear, Continental etc... dimensiune 385/65 R22,5” 7 - buc

•    Suport roata de rezerva

•    Roata de rezerva

SUPRASTRUCTURA:

•    Picioare de parcare marca Heacon 2 buc

- rezistenta la incarcare statica 50 t

« rezistenta la ridicare /ajustare manauaI 24 t

»    6 aparatori noroi semirotunde cu presuri antt stropire ta fiecare roata" cu logo KNAPEN”

•    Lada scule din plastic dimensiune (1 000x500x500 mm)

•    Parabiciclisti laterali din Aium iniu in conformitate cu normele EEC.

»    Scara de acces

•    Scara de acces cu treapta in partea din spate

•    Cale de parcare 2 buc

»    Suport cale de parcare

•    Suport m a tura, lopata etc,,,fa ra matura si lopata

•    Lum ini număr de inm atriculare

«    Plăcute reflectorizante    spate    2 buc

>    Preș bara antiim pana re spate m ontat pe toata latim ea.

•    Bara spate fixa de 180mm montata la o distanta de 215 m m sub sasiu tip 1

PODEA:

»    Cargo Floor-CF 500 SL-C

»    Sistem CF system cu panou de control electronic tip E

»    Profite netede din Aium iniu cu grosimea de 6 mm, 21 bucăți

•    Capace din Aluminiu de închidere pro Filelor podelei.

SUPRASTRUCTURA:

PERETE FRONTAL:

•    Scena de vizitare m are cu scara de acces m o nta ta pe panoul frontal,

•    Perete frontal construit din pro file de Aium iniu

«    Pe panoul frontal ia 1000 mm in a ițim e de la podea sunt m ontate suportul pentru

cu piele de aer, electrice si hidraulice conform nom elor (ISO 1728)

<    Suprastructura vopsita integral in oricare cod de culoare RAL la alegere

îara cost suplimentar, dor o singura culoare.

raTETESNIEHCRIVaaL

«    Pentru o descărcare optimă, semiremorca este prevăzută la interior cu un perete

de aluminiu mobile din fata către spate.

PEREȚI LATERALI:

«    Pregătiți cu crestătură pentru montarea prelatei de acoperiș

Sos. Alexandriei, Nr. 282, Sect. 5, București, cod 051543 0720700850    www.briaris.ro

BRIARIS


IVECO

*    P e re ti la te ra li s ti n tre a lîz a ti d în tr-o placă interioară mai groasă și o placă exterioară mai subțire, ceea ce înseamnă că este mai solida la interior si contribuie la reducerea greutati propti.

USt SPATE:

•    Ușile spate sunt construite din pro file de Alum in iu cu greșim ea de 3/2 m m

•    R am a de încadrare a ușilor spate este construita prin sudura continua.

»    Usi spate simetrice cu garnitura din cauciuc

•    Cate 1 bara de închidere din otel inoxidabil/ fiecare usa,

•    Deasupra ușilor se afia o bara de otel pivotania

BARE TRANSVERSALE SUPRASTRUCTURA:

•    4 buc. Bare transversale din otel cu diametru de 060,3 mm

*    Aliniamentul barelor pentru susținerea prelatei de acoperiș are trei compartimente de aprox 4100 mm PRELATA SUPRASTRUCTURA:

•    Prelata suprastructura cu densitatea de 680 gr / m2, culoare RAL la alegerea clientului, (va rog comunicați la comanda culoarea prelatei RAL oricare culoare la alegere fara cost suplimentar}

•    4 chingi de acorare cu clichet pe lateralul stg in direcția de mers

•    Prelata acoperișului întinsa coboara aprox. 400 mm pe lateral.

*    3 suporți susținere prelata montati pe lateralul drept atunci când aceasta este stransa

INSTALAȚIE ELECTRICA:

*    2 lămpi cu 7 camere fiecare model Europoint 3 Aspoclc

«    2 iam pi de gabarit cu LED culoare alb montate pe panoul frontal pe laterale

»    4 iam pi de gabarit cu LED pe fiecare parte m o n ta te sub profilul podelei

stanga - dreapta

»    2 Iam pi de gabarit culoare roșu / alb/portocaSu cu LED montate pe colturile spate stanga - dreapta

«    Banda refelectorizanta contur stg-dr culoare Alb, banda reflectorizanta contur usi

spate culoare Roșu conform reglementarilor C EE

ECHIPAMENT ELECTRO HIDRAULIC SI PNEUMATIC:

♦    Sistem de itum in a re Aspect: 24 V cu prize electrice 2x7 conform (ISO 1185 /

DIN 3731} aopfeaetecteal x 15-poie ccrfcrm(D! N 72570)

*    Telecomanda cu cablu de 8 m pentru Incarcat l descarcat/start/stop

»    Cuple tip Stucchl A15

«    furtun hidraulic tur cu cupla rapida diametru 20mm peparteasțganga, si ftjtun/oaufcade

25mm perfcu retrcumufe rapida mcn^pepafeaâeapfe

VOPSIRE:

»    Pregătire, grunduire si vopsire tip 2 K, la alegerea clientului vopsire disponibile numai pentru

coduri RAL cu confirmare disponibilitate

♦    Sașiu galvanîzat integral, si podeaua partea inferioara incusiv.

ALTE GARACîERISTia / OPȚIONALE INCLUSE IN PREȚ:

»    Eliberare certificatC.G.C.

*    Eliberare plăcute de înmatriculare si asigurare carte verde valabile 19 zile.

«    Eliberare C .LV, Pentru înmatriculare în Romania (nu mai este necesara se merge în RAR cu

semiremorca)

PREȚ:

Preț unitar semiremorca in specificația de mai sus: 64,700 euro + TVA / unitate

CONDIȚII DE LIVRARE

Toate preturile sunt exprimate in Euro, si nu conțin TVA Plata se face în RON la cursul de vanzare al BRD din ziua plătii.

Avans de punere in producție 15% / unitate + Tva

Avansul va fi restituit integral după încasarea integrala a bunului.

•    Condiție de livrare: DDK București

•    Garanție 24 luni pentru defectele de fabricație conform condițiilor generale.

*    Garanție 2 ani integral pentru vopsire conform condițiilor generale de vanzare,

»    Termen de producție / livrare efectifa - Ianuarie 2019

*    Plata integrala a bunului înainte de livrare

Sos. Alexandriei, Nr. 282, Secî. 5, București, cod 051543 0720700850    www.briaris.ro

BRIARIS


înapoi    ta Arhivare R Mutare U Ștergere ty Sp

Kit hidraulic semiremorca    Yahoo/ Mesaje...

autodescarcare

Oragos.Dragnea@briaris.ro <Dragos.Drai Către: saiubritate,s3

jSj 12 sept. la 17:58


Buna ziua domnule Dorojan, Kftul hidraulic compus din PTO- priza de putere, pompa hidraulica cu dublu circuit, comanda in interorul cabinei, rezervor ulei, montaj si calibrare 2500 euro + Tva,

Prețul este pt cutie viteze manuala.

Va stau la dispoziție cu informații si sugestii.

Cu deosebit respect

Dragos Dragnea

Saies Manager

Mobil:


Office Reprezentanta

Bd. Kiseleff nr 29, sect 1, București, cod 011342

Vanzarl si Service

Sos, Alexandriei, Nr. 282, Sect, 5, București, cod 051543

tel: 4    fax: +4 0372 872 364

A «fe <    •••

Răspuns, Răspuns tuturor sau Redirecțlonare

Apartamente și Viie Noi în zona de Nord

- Cosmopolls<■* înapoi    «k    M Arhivare a Mutare

BJ Ștergere Sp


Lămuriri oferta semiremorci transfer    Yahoo/Trimise

salubritate sector? <sa!ubritate.s3@yaho< j«ți 12 sept. ia 20:04 i    Către: pragos Pragnea

! Buna seara!

!

I Var rugam sa ne transmiteți Lămuriri referitoare ia oferta dumneavoastră pentru ceîe 3 semiremorci transfer ofertate:

!

1, Semiremorcile ofertate de dvs sunt destinate transportului / transferufui deșeurilor menajere, avand in vedere ca din specificațiile tehnice nu reiese acest aspect?

2. Semiremorcile sunt specifice transportului de gunoi menajer mixt compactat? avand in vedere ca din oferta dvs reiese o construcție fragila de aluminiu si prelata?

3. Semiremorcile prezentate în oferta sunt dotate cu acționare hidraulica pentru prelata si usa de incarnare? ( dotări care sunt necesare activitatii de transfer deseu menajer mixt).

4, Se poate incarca direct din autogunoiere (compactoare) in semiremorci? avand in vedere ca se dorește incarcarea direct din autogunoiere prin sistemul de transfer spate in spate? sau se pot folosi alte variante? daca da, va rog sa ie menționați,

Va rugam sa ne răspundeți la solicitările noastre in aceasta seara.

Cu considerație,

Dorin Slamnescu - -

salubritate sectorî


Răspuns, Răspuns tuturor sau Redirecțîonare

<“ înapoi 4\     Arhivare Mutare £J| Ștergere Sp

Solicitare lămuriri oferta semiremorci Yahoo/Trîmise

salubritate sector3 <salubritate,s3@yabo(    12 sept. ia 20:16

Către: Oragos Oragnea

Buna seara!

Va rugam sa ne comunicați daca prețul ofertat ramane cel de 64.700 euro + TVA / bucata.

Va rugam sa ne răspundeți ia solicitările noastre in aceasta seara.

Cu considerație,

Dorin Sîamnescu -

A <* + — ,

Rugged Phones Free Giveaway

- Blackview


Răspuns, Răspuns tuturor sau Redlrecțîonare<"■ înapoi    Arhivare £3 Mutare 03 Ștergere tQ? s

Lămuriri oferta semiremorci    Yahoo/ Mesaje...

transfer

Dragos Dragnea <dragos.dragn gf)    13 sept. la 10:03

’^L'' Către:

salubritate,s3@yahoo.com

Acest mesaj conține imagini blocate.

Afișare imagini sau Afișare imagini întotdeauna

Buna dimineața.

Mai jos răspunsurile la întrebările Dvs. cu culoarea albastra.

Pentru alte neclarități daca aveți va stau la dispoziție sa ma întrebați.

PREȚUL FINAL DE VANZARE PT 3 UNIT ESTE 64000 EURO + TVA/ UNIT. - VALABtL DOAR PT ACHIZIȚIONAREA ÎNTREGULUI PACHET DE 3 UNIT

l    1. Semiremorcile ofertate de dvs sunt

I    destinate transportului / transferului deșeurilor

ș    menajere, avand in vedere ca din specificațiile

tehnice nu reiese acest aspect?

j    Semiremorcile din oferta tehnica sunt destinate

transportuui de mărfuri vrac, deșeuri, gunoi,

j    etc....inclusiv cereale, acest lucru se poate vedea si

j    din prezentare în fiimuletele cu ink-ui de mai jos

! in cazul in care stil) ca ve-ti transporta si deșeuri metalice s-au î frecvent abrazive atunci exista construcție speciala pentru aceste ’ tip de materiale transportate.

httpsd/www.knaoen-trailers.eufactueei/videos/waste - filmarea nr-ui 1 si 4


i.-'

î ■


2. Semiremorcile sunt specifice transportului de gunoi menajer mixt compactat? avand in vedere ca din oferta dvs reiese o construcție

|    fragila de aluminiu si prelata?

Semiremorcile sunt destinate inclusiv avestui tip de I    transport, inclusiv cu autoincarcare de deșeuri

j    menajere paletizate s-au sub alta forma compactate

j    pe care podeaua mobila sa le poata trage spre

|    încărcare si inctuisv autodescarcare.

1

I    Construcția din Aluminiu nu este una fragila a

ț    constructorului Knapen, pereții laterali, sudurile si

j    îmbinările rezistând inclusiv altor tipuri de deșeuri

dure (ex, deșeuri din lemn)

j

3. Semiremorcile prezentate in oferta sunt    1

dotate cu acționare hidraulica pentru prelata si usa de încărcare? (dotări care sunt necesare

’    activitatii de transfer deseu menajer mixt).    :

I    Prelatele semiremorcilor nu au acționare hidraulica a    j

I    prelatei, acest detaliu tehnic se poate monta si este    j

j    un opțional, daca il doriți se poate monta va rog sa    i

j    imi comunicați pentru a va putea comunica prețul.    j

î    Ușile spate au acționare de închidere manuala, si    j

j    pneumatica pentru dubla siguranța.    î

} Va recomand pentru Romania prelata de acoperiș standard    |

i actionata manual din punctul de vedere ai exploatări, in cazul in I    i

4- înapoi    & M Arhivare Mutare |fl[ Ștergere $ S

Va recomand pentru Roman ia prelata de acoperiș standard actionata manual din punctul de vedere ai exploatări, in căzui in

care doriți acționare hidraulica aveți mai jos iînk-ul de mai sus deja atașat fiiamrea nr-ui 1.cu    varianta folosita pentru

transportul de gunoi.

Va menționez ca aceasta varianta este cu cost optioai iar daca o doriți va rog sa imi comunicați pentru a va comunica prețul acestei opționale.

Va menționez ca se poate monta si sistem hidraulic ai ușilor spate, daca dorit! costul acestei opționale v-tl pot comunica, dar este ABSOLUT suficient închiderea manuala si slguranîarea suplimentara pneumatica (asa cum am menționai si ia punctul 3} acest lucru obligând In acest fef si șoferul sa mearga in spate pentru a supraveghea atat descărcare cat si incarcarea.

i    4. Se poate incarca direct din autogunoiere (

;    compactoare ) in semiremorci? avand in

vedere ca se dorește incarcarea direct din autogunoiere prin sistemul de transfer spate in spate? sau se pot fofosi alte variante? daca da, va rog sa le menționați.

Din cunostiintele mele tehnice acest lucru nu este posibil datorita dimensiunilor diferite ale autogunoierelor si cele ale semiremorcilor si anume:

’    - Lățime autogunoiera cca 2650 mm lățime spate

j    exterioara

Ș

I    - Lățime semiremorca exterioara 2550 mm

Cu deosebit respect

Dragos Dragnea

Sales Manager

mobil: 0720 700 850

draqoș,dragnea@briaris.rp

Office Reprezentanta

Bd. Kisefeff nr 29, sect 1, București, cod 011342 Vanzari si Service

Sos, Alexandriei, Nr. 282, Sect. 5, București, cod 051543 tel: +4 0372 791 160, fax: +4 0372 872 364 www.bharis.ro

^cid:image001 .png@01 D2090A.6D6F4F60


, Toate informațiile conținute in acest mesaj sunt confidențiale si

1/1


https://mail.yahoo.eom/d/folders/1/messages/3494

9/11/2018


<- înapoi    M Arhivare Mutare

Q Ștergere $ Sp


OFERTA CAP TRACTOR MAN CU Yahoo/ Mes3> ■■■ SEMIREMORCA TRANSFER


Cosmin Manta <cosmin.manta@r § tj.. Către: salubritate.s3@yahoo.com

Acest mesaj conține imagini blocate.

AOșare imagini sau Afișare imagini întotdeauna

Buna ziua,

Atașat va rog sa găsiți oferta solicitata.

SD3 SALUBRSTATc ... DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

LNMp    __________

Ziua j|L Luna    Anul


Prețul ansamblului complet este : 155 900 Eur + TVA

Pentru orice detaliu va stau cu plăcere ia dispozitie.

Multumesc

Cu stimă / Best regards

Cosmin Manta

Vânzări vehicule comerciale noi / Area Sales Manager

MHS Truclc & Bus

Distribuitor general MAN în România

Bd. luiiu Maniu 592A

RO-061129 București

Telefon: +40 21 407 59 00

Mobil: +40 730 713 326

Email: cosmin.manta@man.ro

Web: www.man.ro

£^ctd:4S10073E-B822-48D1-99E1-B04BF7F5C33G


©

Data: 05.09.2018


OFERTA

Semiremorca transfer EFE 75 mc

1. Caracteristici tehnice 2, Garanție 3. Condiții comerciale

_Suprastructura compactoare cu încărcare in partea superioara

1. CARACTERISTICI TEHNICE

Descriere generala:

Semiremorca de transfer este utilizata pentru a transporta in mod economic pe distante mari pana la rampele de depozitare, deseurile colectate în locailtatî cu autogunoiere. Are capacitatea de a transporta încărcătură a 6 -10 autogunoiere in funcție de dimensiuni.

Dimensiuni:

Volum:    75 mc

Lungime:    13.600 mm

Lățime:    2.550 mm

înălțime:    4.000 mm

Container:

Pereți laterali si podeaua sunt realizați din Metal. Tot corpul containerului este ranforsat cu profiie U.

Oblon spate

Oblon spate realizat din aluminiu închide containerul la capătul posterior. Există un element de etanșare din cauciuc, special format între container si oblon. Oblonul este articulat în partea de sus, se deschide în sus cu ajutorul a doi cilindri hidraulici cu dublă acțiune și se blochează automat atunci când este închis.

Sistemul de descărcare:

Operațiune de descărcare acționata hidraulic se va efectua prin sistemul Keith de podea mișcătoare (walkingfloor}, Sistemul este etanș, iar profilurile sunt fabricate din aluminiu grad 6061-T6.

Operațiunea de încărcare șl sistemul hidraulic pentru prelata:

Containerul este produs în acoperișul deschis pentru a incarca uniform deseurile. Secțiunea din spate va fi închisă pe o suprafața scurta și se va putea decoperta.

Containerul va fi acoperit longitudinal cu o prelata ce poate fi actionata printr-un sistem hidraulic din două piese. Cadrul prelatei este capabil să se rotească 270° pe ambele părți.

Sașiu:

Există un subcadru sub container cu axe si sistem de suspensie, picioare de depozitare și cui de remorcare 3,1/2" pentru a forma sasiul semiremorcii. Lonjeroane principale in forma de i cu traverse, realizate din otel ST52.3 cu traverse.

_www.gradinariu.ro__

G

Axles:

A)    3 axe cu capacitatea de 9 tone.

B)    Frana de tip tambur.

C)    Conducte de frana sunt conform normeîor.

D)    Sistem de reglare automata a jocului.

Suspensia:

Există un sistem de suspensie pneumatică.

Jante si anvelope:

A)    315/80 R 22,5; 6 + 1 anvelope sau o capacitate echivalentă.

B)    9,00; 6+1 jante sau o capacitate echivalentă.

Instalația de frânare:

Există două linii (de serviciu și de urgență) de franare pneumatică cu ABS/ EBS

Instalația electrica:

A)    Există o instalație electrică în conformitate cu reglementările de trafic.

B)    Există o priză cu 7 poli.

C)    Semiremorca este dotata cu girofar si proiector de lucru

Picioare de depozitare:

Există, picioare de depozitare telescopice cu cutie de viteze mecanică cu două viteze.

Instalația hidraulica:

Sistemul hidraulic al semiremorcii poate fi acționat in două moduri.

1-    Instalație hidraulică (existenta in locația de depozitare)

2-    Priza de putere a capului tractor.

Instalația hidraulica din locațiile de depozitare nu este furnizata de către vanzator. Instalația hidraulica a sistemului podea mișcătoare este realizata de Keith.

Accesorii:

A)    Cutie de scule

B)    Suport roata de rezervă

C)    Cheie pentru roti

D)    Protecții noroi pentru axele spate

E)    Rezervor de apă murdară.

Vopsea

A)    Sablare

B)    40 p stratul de grund

C)    40 p stratul de vopsea finala in nuanța solicitata de client.

2. GARANȚIE

«    12 luni de la livrare

_www.gradinariu.ro___

©


www.gradlnariu,ro


Specificația sașiului


Date standard vehicul

Descrierea variantei Număr vehicul de baza

Norma de poluare Tip sasiu Cabina Ampatament Consola Poziție voian

TGX 18.420 4X2 L06XSJ01

EURO6

Cap tractor Vario Cabina lunga si Is 3600 mm 800 mm Stanga

Mase omofogabile

Masa maxima autorizata

Masa maxima In autoren(ansamblu) Front axle Rear axle


NAT

TEH NAT

18000 Kg

18000 Kg

44000 Kg

44000 Kg

8000 Kg 13000 Kg

8000 Kg 13000 Kg


Configurație pentru: azoe.ao ia


Legenda

NAT ; Mase omoiogabiie național TEM NAT ■ Mase tehnice omoiogabiie


Configurație pentru: TGX 18.420 4X2 BLS / L06XSJ01

Explicatii/exempiit 0 ir- Dotări

Motor Răcire Ambreiaj


Instalația de admisie si evacuare


Cutie de viteze


Prize de putere


Axa fata / Supensie fata / Sarcina fata


® Motor D2676LF53-420 PSZ309 KW EURO6SCR-2100 (018G3) Nm C-R OBD-C

» Radiator si intercooier pina fa 35° temperatura mediu iui in- (027AN) conj urător

a    Visco-ventilator    (116AE)

b    PrindereZlagaruire motor+cutîe funga    (118EL)

a    EDC-controi electronic ai motorului    (tiSMA)

s    Filtru de combustibil    (124AL)

a    Filtru de combustibil suplimentar încălzit cu separator de    (124AT)

apa

a    Filtru de combustibil încălzit    (124EA)

a    Racord pt reglaj extern al turației (ZDR)    (203EK)

a    Compresor aer 1 cii 360 ccm    (205AN)

a    Frana de încetinire pe motor controlata electronic in 3 trep-    (208AL)

te - EVBec

o    Instalație pornire ia rece    (210AA)

■    Ambreiaj monodisc DBE 430    (211FD)

«    Grila protecție insecte pt radiator    (280EC)

a    Capsula motor    (33VAC)

■    Limitare electronica a vitezei la 90 km/h    (345AS)

h    Tempomat    (345EA)

a    Documentație Internationa!a pentru înmatriculare (COC)    (542DA)

n    Pachet anti zgomot 80 dB (92/97EWG)    (542FC)

■    Admisie aer ridicata cu filtru aer uscat    (201AS)

■    Toba evacuare lateral dreapta cu evacuarea in jos    (206KB)

a    Software cutie de viteze MAN TipMatic® Profi (deplasări    (021GP)

OnRoad)

a    Cutie de viteze automatizata MAN TipMatic® 12+2 27 DD    (022C1)

Priza de putere MAN 650P cu ieșire pentru pompa 1,00/1,241200 Nm

Axa fata VOK-09 coborita Arcuri fata parabolice 8,01 Stabilizator axa fata

(122L2)


(025MH)

(026EC)

(363AA)


Axa spate / Suspensie spate / Sarcina spate


Raport de transmisie

Roti

Tyres

Front axle


Suspensie spate pneumatica,    131    (028AV)

Axa spate hipoida HY-1350    (034NK)

Blocaj diferenția! axa spate    (Q37AC)

Aerisire axa spate ridicata    (227AC)

Suspensie pneumatica ECAS    (258NA)

Bara stabilizatoare in 4 puncte    (in 'X')    (362AR)

Raport transmisie punte axă hipoidâ i = 3,70    (035ET)

Jante 10-gauri 9,00-22,5 la axa fata 1 TL    (038GG)

Jante 10-gauri 9,00-22,5 ia axa spate 1 TL    (038PG)

Jante 10-gauri 9,00-22,5 ca roata de rezerva TL    (038TG)

Suport roata de rezerva lateral stingă    (245AE)


Bear axte


Spare tyre


2 * WA 315/80R22.5 Direcție - Regional TL 156/150 K Anvelope (ia alegerea MANI) Direcție - regional 4 * WA 315/80R22.5 Tracțiune - Regional TL 154/150 K Anvelope (la alegerea MANI) Tracțiune - regional 1 * WA 315/80R22.5 Direcție - Regional TL 156/150 K Anvelope (la alegerea MANI) Direcție - regional


Clasificare


Rezervoare de combustibil


gB

Clasa economie carburant (A-G)

g>

Casa aderenta ta umed (A-G)

H-o),

Zgomot la rulam    Clasa zgomot la

rulare

Front axle

D

B

73 dB

Rear axle

D

C

75 dB

«4

Spare tyre

D

B

73 dB


e Rezervor combustibil 400I dreapta si 60I AdBlue    (02301)


Prindere rezervor de combustibil


(03KAA)


« Închidere rezervor -1 buc. Cu aerisire pentru închidere uni- (303AX) forma

a    1 capac rezervor AdBiue închidere cu cheie    (303CC)

Sistem direcție


a    Volan pe stingă    (OO1AA)

b    Voian reglabil in pian orizontal si vertical    (030EE)

sa    Blocare volan cu îmobilizator    (256AF)

a    Voian multifuncțional pt cab. ’L,LX1XL)XLX,XXL'    (257LX)

Sașiu


«    Ampatament 3600 mm    (oosbk)

■    Consola spate 800 mm    (ooeci)

h    Bara antiimpanare fata    (230ER)

«    Bara antisoc fata din material plastic cu deflector aer radia- (232HA)

tor integrat

«    Platforma de lucru cu trepte si minere    (28QFB)

Cuple de remorcate


a Sa JOST JSK 37 C185W inattime 185 mm (nu necesita in- (491EW) tretinere)

a Distanta fixare sa 585 mm din mijlocul teoretic ai axei spa- (493CH)


te

a    Placa sa 40 mm Fabr. JOST    (493YZ)

Instalația de franare


a    MAN BrakeMatic (sistem electronic de frinare)    (032AB)

®    Semnal la franarea de urgenta (ESS)    (119NB)

»    Emergency Brake Assist 2 (EBA2) nedecupiabil    (258EU)

a    ABS    (258HA)

a    ASR    (2S8HB)

a    Sistemul electronic de control ai stabilitatîi (ESP)    (258TA)

«    Frine cu disc pt axa fata    (259CA)

«    Frine cu disc pt axa spate    (259CB)

a    Racord frîna 2-conducte in spatele cabinei    (262AZ)

a    Uscator aer încălzit    (370CR)

Cabina exterior


a    Cabina 'XL' fatime 2440mm, lungime 2280mm    (050NG)

a    Compartiment de depozitare accesibilexterior, cu clapeta (052AE)

pentru deschidere in interior

a    Capota cu deschidere din interior    (OSNAE)

a    Set curatare parbriz    (15OMC)

a    Spoifer acoperiș    (233FA)

a    Lumini de urcare pt șofer si pasager    (272FA)

«    Suspensie arcuri elicoidale pt cabina ’L.LX.XL.XLX.XXL' (283FS)

Versiune Program MÂNEC® Trvck v0-0-3l-30 Status date din: 16,05.2018 Specificația sașiului :TGX 18,XXX 4X2 BLS L06XSJ01 RO SD3 - pt TRANSFER RO RO

a    închidere centralizata    (321EC)

a    Telecomanda pentru închiderea centralizata    (321EH)

Parbriz din sticla laminata colorata    (380AC)

a    Geam usa colorat    (3S0CA)

b    Fara fereastra in spate    (381AA)

b    Ferestre laterale colorate după coloana B    (385AT)

«    Trapa acoperiș mecanica    (386AS)

•    Oglinda de bordura dreapta    (392AH)

o    Oglinda pentru pietoni pe partea pasagerului    (392CL)

■    Oglinzi retrovizoare incaizite si reglabile electric,oglinda pa~ (392CZ) noramica încălzită

h    Brațe oglinda pt iatime suprastructura 2500-2600mm    (392HA)

■    Presuri reducere stropire    (404AP)

Cabina interior


h    Huse scaun confort    (058BC)

»    Scaun șofer confort cu suspensie pneumatica    (058NH)

■    Scaun pasager normai, cu reglaj longitudinal si ai spataru- (059NA) lui

e    Tapițerie usa din stofa    (080AF)

a    Bord cu inserție aluminiu periat    (isowR)

a    instalație de climatizare AC R134A, fara FCKW    (153KA)

a    Izolare cabina NORDIC(impotriva frigului) pentru cabine (159CX)

XL, XLX, XXL

s    Filtru de praf si polen    (201FA)

»    Cotiera ptsofer    (276AC)

a    Lampa pt șofer si pasager    (319AA)

a    1 pat cu spațiu de depozitare (cadru din aluminiu)    (376FA)

a    Saltea pt pat jos    (376HA)

a    Husa pretensionata pentru patul de jos    (376KA)

o    Fara saltea pt pat sus    (376XK)

a    Fara perdea transversala    (38ixcj

a    Pregătire perdea circulara (se montează șinele)    (381YV)

a    Indicator centura de siguranța pe partea șoferului    (384CD)

•    Sistem electric ridicare fereastra stingă si dreapta    (387AF)

a    Parasolar rola mecanic pt parbriz    (388AH)

»    Parasolar rola la usa șofer    (388CC)

b    Minere stingă si dreapata (pe coloana 'B')    (389AC)

»    Minere stingă si dreapata (pe coloana 'A')    (389AD)

b    Spațiu de depozitare in cotiera de pe usa    (390AG)

Versiune Program MÂNEC® Track v0-0-3l-30 Statua date din: 16.05,2018 Specificația sastuiui:TGX 18,XXX 4X2 SLS I06XSJQ1 RO SD3 - pt TRANSFER RO RO

Instrumente


instalație lumini


ti

Plasa pe peretele posterior ai cabinei

(390CB)

Suport pahar in bord

(390CT)

E3

1 sertar in consola centrata

(390CU)

ti

Para compartimente depozitare

(390XX)

8

Design interior 'Nisip*

(434DA)

ti

Inscripție in engleza

(523AC)

ta

Covorașe pe tunel motor

(538AF)

ti

Tablou de bord in km/h 'High-Line'

(02AAG)

ti

Tahograf digital; producător MAN

(042DM)

ti

Calibrare tahograf

(142AF)

ti

MAN Tronic (computer de bord)

(325AA)

Limba 1 'romana' pt display tablou instrumente bord

(325EX)

£J

indicatoare in bord pt dateie de funcționare

(339FP)

ti

Indicator presiune instalație pneumatica

(346CA)

s

Reglaj faruri

(309AA)

ti

Faruri duble cu halogen H7 pt trafic pe dreapta

(310EE)

ea

Lumini de zi (conforme ECE R87)

(310HB)

ti

Lumini de poziție

(318AA)

ti

Fara lumini laterale de marcare

(318VX)


Sistem radio, de informare si comunicare


Instalația electrica


a Modu! de conectivitate la bord (Rio Box)    (35QIW)

« Radio MAN Media Truck 12 V cu ecran cotor de 5'    (350NN)

a Fara cârd SD pentru navigație    (350X0)

a Lane-Guard-System iV (LGS iV)    (351LE)

o Intrare AUX-in/USB în bord    (351US)

« Cabfu spiralat 24 V, 15-pini ia 15 pini, pentru semiremorca (04WAC) a    Claxon electric 2 tonuri    (324AC)

b    Priza remorca 24V 15-pini in spatele cabinei    (326CP)

a    Priza remorca pentru ABS in spatele cabinei    (326CR)

«    Priza in cabina 12V 2-poli si 24V 2-poli    (326FZ)

a întrerupător principal mecanic baterii    (327AF)

a Baterii 12V225Ah 2 buc    (329CW)

a Cutie baterii pina Ea 225Ah    (329ES)

a Baterii fara întreținere    (329HC)

Versiune Program MÂNEC® Trnck v0-0-31-30 Status date din: 16.05,2018 Specificația saslulukTQX 18,XXX 4X2 SLS L06XSJ01 RO SD3 - pt TRANSFER RO RO

Alternafor 28V 120A 3360W Longlife Eco Indicator stare baterii Pachet 'Fumător’

(331CY)

(357CA)

(434CH)


Pentru utilizări speciale


Altele


Dolari pt. utilizări specifice si naționale


» Cablaj ADR b Dotare ADR tip AT


(280AC)


(280BA)

13

Manual în romana

(194AV)

Antîgel pina ta -37 grades

(373AE)

£3

Presuri noroi fata

(400AH)

a

Aripa 3-parti cu preș noroi

(401CY)

&

Bonding set, separate

(405AC)

s

Triunghi reflectorizant nefixat

(405AK)

E

Lanterna nefixata

(405AR)

0

Cric 121

(407AH)

ta

1 pana imobilizare roti

(411AA)


Dotare trafic pe dreapta


(600AC)


Variante de incarcare si diverse    »


Omologare ca vehicul N3, (MMA > 12t)    (542NC)

Inaitime peste cabina neincarcat pana la 4000 mm    (798LF)


Culori

Cadru sas iu Roti

Cabina

Paravant


9011 GRAPHiTSCHWARZ RAL 9011 9006 WEiSSALUMINIUM RAL 9006 9010 REINWEÎSS RAL 9010 9010 REiNWEiSS RAL 9010


W

N

N

A


Versiune Program MÂNEC® Truck v0-0-31-30 Status date din: 16.05.2018 Specificația sasiuiui:TGX 18,XXX 4X2 BLS L06XSJG1 RO SD3 - pl TRANSFER RO RO


Date tehnice TGX 18.420 4X2 BLS / L06XSJ01

Tipui sasiuiui: Cap tractor Vario    Cabina lunga si lata XL

Formula de antrenare 04X02


Anvelope

Front axl e:    WA 315/80R22,5 Directe - Regional TL 156/150 K

Rear axle:    WA 315/6OR22.5 Tracțiune ■ Regional TL 154/1 Kt K

Lungimi

L01: Aropatament intre axa 1 si 2    3600,0

L02: Ampațament intre axa 2 si 3    0.0

LQ3: Ampatament intre axa 3 si 4    0.0

L04; Ampatament între axa 4 si 5    0,0

L05: Ampatament Intre axa 5 sl 6    0.0

LOB: Ampatament teoretic    3600,0

LtO:Consotafata    1475.0

L11: Consola spate    800.0

L12: Distanta de centru! primei roti pana la prima articulație a    1400.0

îonjeroanelor sașiului

113: Distanta de centru! primei roti pana la a doua articulație a    2550.0

îonjeroanelor sasiuiui

L14: Lungime Ionjeroane in spatele cabinei    3595.0

L20; Centru de greu late suprastructura de I a    791.0

L21: Centru de greutate suprastructura pana ia    461.0

L22: Centtu de greutate suprastructura montata pe sasiu    0.0

L23: Distanta de ia centrul axei spate pana Sa punctul de cuplare a    585.0

șeii montate

124: Distanta dintre centru! de greutate al suprastructurii si centru!    585.0

uiți mei axe spate

L30: Lungimea de cuplare {distanta dintre punctui cel mai inaintat ai    4430.0

sasiuiui si punctul de cuplare)

L40: Consola sasiu spate    0.0

L41: Consola teoretica sasiu spate    0.0

L42: lungime totala    5875.0

L43: Lungime suprastructura - standard    0,0

L44: Lungime suprastructura posibiia    0.0

L45: Lungime minima s upras truetura pentru L20    0.0

L46; Lungime maxima suprastructura pentru L21    0.0

L47: Lungime maxima admisa suprastructura pentru consola    0,0

maxima admisa

L48: Lungime spprastrueiua maxima    0.0

L49: Consola sasiu teoretic admisa    0.0

L50: Distanta intre centru! rotii axei 1 si peretele tentai a!    1000.0

suprastructurii

înălțimi

HOt: înălțime peste cabina neincarcat    3231.0

H02: tnaltime peste cabi na incarnai    3172.0

H03: inaltîme peste lonjeroanele sașiului neincarcat    953.0

H04: Înălțime peste lonjeroanele sasiuiui incarnat    923.0

H06: Garda îa soi fata    218.0

H07: Garda ia soi spate    208.0

H08: Garda ta sol intre axe    182.0

HtO; Inaitimea maxima tata de poziția de mers cu care se poate    0.0

ridica sasiul pe tata

Ht î; inaitîmea maxima fata de poziția de mers cu care se poate    0.0

cobora sasiul pe fata

H12: Inaitimea maxima iata de poziția de mers cu care se poate    160.0

ridica sasiu) pe spate

H13: inaitimea marama fata de poziția de mers cu care se poate    75.0

cobora sasiul pe spate

H14: Snaftimea cu care se ridica axa premergătoare    0,0

H15: Inaitimea cu care se ridica axa postmergatoare    0.0

Ht 6: Dl stanta de la centrul rotii pana la partea inferioara a    185.0

Îonjeroanelor sasiuiui, neincarcat

H17: Distanta de la centru! rotii pana ia partea inferioara a    185.0

îonjeroanelor sasiuiui, incarnat

H20: Cadru intermediar sa de cupiare    3,0

H21 r Placa de montaj sa de cuplare    40.0

H22: Înălțime de cuplare tara șaua de cuplare, neincarcat    996.0

H23: înălțime de cuplare fara șaua de cupiare, incarnat    966.0

H24: tnaltime constructiva sa de cuplare (luata in considerare ia    150.0

calcularea celorlalte Înălțimi)

H25: Inaitimea de cupiare de !a pamant, neincarcat    1146.0

H26: Inaitimea de cuplare de ia pamant, incarnat    1116.0

H27: Distanta de la anvelope pana fa inaitimea de cuplare in punctul    53.0

cel mai coborât

H30: Înălțime sasiu intermediar    0,0

H31: Inaltîme de încărcare, neincarcat    0.0

H32: Inaltîme de încercare, incarnat    0.0

H33: tnaltime oblon frontal - standard    0.0

H34: înălțime obloane laterale • standard    0,0

Lățimi

B01: Lățime paste cabina    2440.0

B02; Lățime peste rotile spate    2472.0

B03: Lățime totala    2500.0

804: Lățime sasiu fata    942.0

805: Lățime sasiu spate    762.0

820: Lattme suprastructura - standard    0.0

Mase

G01; Sarcina maxima admisa axa t    7500.0

G02: Sarcina maxima admisa axa 2    11500.0

G03: Sarcina maxima admisa axa 3    0.0

<304: Sarcina maximaadmisaaxa4    0.0

G05: Sarcina maxima admisa axa 5    0.0

G09: Masa maxima admisa    18000.0

G50: Masa proprie cu cabina    7075.0

G51: Masa proprie late    5100.0

G52: Masa proprie spate    1975.0

G53: Sarcina proprie/Greutatea pe sa    10925,0

G54: Sarcina proprie cu suprastructura - standard    0.0

G55: Sarcina utita neta    0.0

G56: Greutate platforma din fabrica    0.0

G60: Masa maxima admisa in autolren/ansambiu    44000.0

G61: Sarcina remorcabila    0.0

Dimensiuni si raze

K01: Diametru de bracaj intre borduri in m    13.0

K02; Diametru de bracaj intre peteli in m    14.8

R01: Raza de viraj fata    2040,0

R02: Raza de viraj spate    1860.0

Suprafețe sl volume

F01: Suprafața în m* - Standard    8.0

V01: Volum de incarnare in m3 - standard    0.0

Număr desen si profilul îonjeroanelor

Versiune Program MÂNEC® Truck vO-0-31-30 Status date din: 16.05.2018 Specificația sasiului:TGX 18.XXX 4X2 BLS LOSXSJOt RO SD3 - pt TRANSFER RO RO

BLN:

1

31

81.99126.2092


PNR: Număr profii ionjeraane sasiu ZNR: Număr desen

Datele tehnice alese fac referire Sa dotările de serie ale camionului (fara aține cont de dotările opționale selectate)

Masa proprie a sașiului: greutatrea sașiului respetiv inclusiv un șofer, trusa de scule, si rezervoare de combustibil umplute) Toleranțe conform desenui sasiuiui {a se vedea desenul din Manted)SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂTELEFON {004    540 40 11 / 343 07 n FAX {004 021) 318 03 37 E-MAÎL control in ternei) pr3marie3.ro

Șos. Mihai Bravo nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarse3.r0


Nr. 188660/13.09.2018

Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 645/12.09.2018 a societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L înregistrată cu nr.!88519/CP/2018.

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Contpol Intern


Marta


reanu


întocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor teșii în baza unui temei legal justificai. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1