Hotărârea nr. 436/2018

HCLS3 nr.436 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de materie primă pentru buna funcționarea a activității stației de asfalt și a fabricii de prefabricate

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2019

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 188982/CP/l 3.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 188957/13.09.2018 al Serviciului Control Intern » Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr.1053/13.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 188951/CP/l3.09.2018;

-    Convenția nr. 1047/13.09.2018 2018 încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Delta ACM 93 SRL, care face obiectul stației de asfalt;

-    Contractul de închiriere nr. 966/30.08.2018 încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Delta ACM 93 SRL, care face obiectul fabricii de prefabricate;

-    Nota de comandă - societatea Administrare Străzi S3 SRL nr.1049/13.09.2018;

-    Nota de comandă ~ societatea Delta ACM 93 S.R.L. nr.1050/13.09.2018;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire ia înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 188959/13.09.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art.12, pct. 12.1, lit o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012 cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 191 din Legea societăților nr/ 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de materie primă pentru buna funcționarea a activității stației de asfalt și a stației de prefabricate, în valoare estimata de 54.656398,03 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 436 DIN 14.09.2018


P K } M X R: I A

CABINET PRIMAR


SECTORULUI

3UCU REST!

ROMANIA


TELEFON (004 021} 31S 03 23 - JS FAX (004021} 318 03 04 E‘M^ltJfebifibîpitbar@ primus-5s3.ro

Calea Dudesti tir. m, sector 3, 031084, București, www.pnmarîeg.ro

CABINET PRIMAR


Expunere de motive


Data.


fB.

lloijQitf-


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președnfteluî Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de materie primă pentru buna funcționarea a activității stației de asfalt și a fabricii de prefabricate


Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată societatea Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior (coform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în societatea Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere proiectele de investiții aflate în dezbatere la nivelul Consiliului Local precum și solicitările unor societății de furnizare a unor produse pentru o perioadă îndelungată, în vederea realizării proiectelor în derulare, este necesară achziționarea de materie primă pentru buna funcționarea a activității stației de ssfalt și a fabricii de prefabricate.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr.188957/13,09.2018 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679,2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot 11 dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, pi intr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 O2i) 340 40 U / 341 07 n FAX {004 021) 318 03 3? E’MAIL controlintern@prim3ne3.ro Șos. Miha) Bravii nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. înreg 188957/13.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L în vederea achiziționării de materie primă pentru buna funcționarea a activității stației de asfalt și a fabricii de

prefabricate

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată societatea Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior (coform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în

S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

Având in vedere:

-Adresa nr. 1053/13.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 188951/CP/l 3.09.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea de materie primă pentru pentru buna funcționarea a activității Stației de Asfalt și a fabricii de prefabricate;

-Adresa nr. 449/12.09.2018 a societății Administrare Străzi S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care solicită un răspuns cu privire la disponibilitatea societății privind furnizarea unor produse pe o perioadă de 4 ani;

-    Contractul de închiriere nr. 966/30.08.2018 încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Delta ACM 93 SRL, care face obiectul fabricii de prefabricate;

-    Convenția nr. 1047/13.09.2018 2018 încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Delta ACM 93 SRL, care face obiectul stației de asfalt;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


PRIMĂRIA


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L art.12 lit.m Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății 100.000 euro exclusiv TVA pentru fleccare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Ca urmare a celor prezentate și având în vedere proiectele de investiții aflate în dezbatere la nivelul Consiliului Local Sector 3, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L în vederea achiziționării de materie primă pentru buna funcționare a activității Stației de Asfalt și a fabricii de prefabricate

Șef Serviciu Contrei? Intern,

Marta

întocmit de compartiment Guvernanta Corporativă,

Bejenaru Rahica

Pivniceru Cornelia

Către:


Consiliul Local a! Primăriei Sectorului 3 Si

dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Sediul:


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


Nr, ...


Data,..,

Referitor Solicitare de adoptare a unei hota rari de Consiliu Local avand ca obiect acordarea

unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea de materie prima pentru buna funcționarea a activitatii Statiei de Asfalt care face obiectul convenției de operarea nr. 1047/13.09.2018 si a statiei de prefabricate care face obiectul contractului de închiriere nr.966/30.08.2018, in valoare estimata de 54.656398,03 lei fara TVA.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoana juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/147S2/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Stancu Gheorghe in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar ai societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea de materie prima pentru buna funcționarea a activitatii Statiei de Asfalt care face obiectul convenției de operarea nr 1047/13.09.2018 si a statiei de prefabricate care face obiectul contractului de închiriere nr.966/30.08.2018, in valoare estimata de 54.656398,03 lei fara TVA.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, Adunarea Generala a asociaților are următoarea atribuție: m/„ hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depasesc 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile In cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget." Si lit. o,, hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății."

Având in vedere Contractul de închiriere nr. 966/30.08.2018 si notele de comanda privind demararea procedurilor de dezvoltarea unui proiect a obiectivului de investiții pentru achiziționare de materie prima pentru buna funcționare a activitatii Statiei de Asfalt si a statiei de prefabricate.

Contractele de operare si închiriere sunt atașate prezentei;

Precum Notele de comanda in din partea SC Delta si din partea Administrare Străzi S3 SRL,

dar ținând cont si de:

Proiectele de Investiții aflate in dezbatere la nivelul Consiliului Local Sector 3, respectiv:

Parcaj acoperit si zona de agrement in zona Panait Cerna adiacent Bl M7,M8,M9, M1O,M11,M12,M13,M14

Parcaj acoperit si zona de agrement în zona str. Textilistilor

Piața losif Albu

Demolare si edificare complex multifuncțional dedicat educației, inovării, cercetării applicate

Lucrări capitale de modernizare si extindere bazin de înot Grădiniță nr 154

Lucrări capitale de modernizare si extindere bazin de înot Grădiniță nr 191

Lucrări capitale de modernizare si extindere Grădiniță nr 24

Lucrări de extindere Grădiniță nr.68

Lucrări de extindere Grădiniță nr.69

Lucrări de extindere Grădiniță nr.70

Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de Aur

Demolare si edificare imobil destinat invatamanatului anteprescolar si preșcolar zona Dristor

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Federico Garcia Lorca {fosta nr 196)

Extindere Școala Gimnaziala nr 81

Lucrări de extindere Școala gimnaziala Leonardo da Vinci

Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 78

Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 47

Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 88

Sala multifuncționala pentru activitati festive la colegiul tehnic C.Nenîtescu - HCLS3 nr 82/23.04.2015

Colegiul National Matei Basarab corp A ( CI)- Lucrări capitale de creștere a eficientei energetice si modernizare

Colegiul Tehnic Anghel Saîigny -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - corp B+C

Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebai Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Burebista Construire imobil destinat tehnologiilor si industriilor creative-zona Bobocica Obiectiv de investiții Complex Multifuncțional si Multicultural "Hala Laminorui" Bd-du! Basarabia 256, sector 3

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei botararî de Consiliu Local prin care sa se aprobe acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea de materie prima pentru buna funcționarea a activitatii Statîei de Asfalt care face obiectul convenției de operarea nr 1047/13.09.2018 si a statîei de prefabricate care face obiectul contractului de închiriere nr.966/30.08.2018 in valoare estimata de 54.656398,03 lei fara TVA.

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

Convenție de operare cu nr. de inreg. 1047 din 13.09.2018

Contractul de închiriere cu nr. de inreg.966 din 30.08.2018

Nota de comanda Administrare străzi S3 SRL cu nr. de inreg.1049 din 13.09.2018

Nota de comanda Delta A.C.M 93 S.R.L. cu nr. de inreg. 1050 DIN 13.09.2018

OfcL


svec;

e-.vsT


REPRIZA DE CONSTRUCȚII -SI MONTAJ 93 S.Â

«Găsită! socis! subscris si vărsat; 209.715. ISO iei

SHC Mr. QC/1114 SE SH ÎSO 300': .3015 SMH Kr. W0S4 SR EK îsb’ 14001: £Gî5 5M$5O Hr. QS/7 'SROHSAS HKSSUSI SHE Hr.QE/3 SfiEH ÎSQ 50QC-l:jr.i:

NR IEȘIRE 6305/13.09.2013


/3    c-9 M-V


'reg’stratâ ia RectsîrD Cc-merțLdui; J4C '2701/199:

OFERTE DELTA ACM 93

CAPRE: ADMî\!$ȚR.\RE ACTIVE SECTOR 3 In ronn: dna Raluea Bargauras

. - -dna Mo ni ca Alexe

Rcx sriiehare preturi actuale contracte oferte Delta ACM. 93

Bune ziua.

Având in vedere solicitarea dumneavoastră de a va transmite oferte de preturi penîiu materialele de baza utilizate m realizarea producției pe 6 luni in baza de producție situata pe Sos de Centura 11L Popesti-Leordeni, Ilfov, precum si estimarea producției {maxim posibil de realizat) pe 6 luni, va transmitem mai jos eantiîatile si preturile sAIeitaîe.

PRODUCȚIE ESTIMATA PE 6 LUNI

{PRODUS

(CANTITATE |u.M.

ASFALT

!    200.0001tO

BETON

{    eo.oooImc

(PREFABRICATE (flux variabil, în fctîe de temp)

{    20.000; MC

NR.

CRT.

DENUMIRE MATERIAL

cantitate

NECESARA

AFERENTA

PRODUCȚIE!

PE6LUN!

U.M.

-i

PREȚ

UNITAR

PREȚ TOTAL

(RON rara

TA a)

PRETTOTAL j

(RON cu TVA OBSERVAT!! incms)

1

............... ..........» ..........-.....................

r

i

Bitum 50/70(5,5%)

ip AX)

1845

20.235.000,00

24.151.050.00j _ ~

| tara transe-o

2

Fiier (12%)

24-GOCjto

130

3,120.000,00

3.712.800,00)

3

Criblura 0-4, 4-8, 8-16, 16-25/31 (88%)

176.0»

to

75

13.200.000,00

15.7081300,00

4

Ciment 1 52,5 R

S.085

to

345

2.789.272,73

3.319.234,55 j

5

Ciment!! 8M32,5S~LL

5.333

to

315

1.679.895,00

1.999.075,05

6

Nisip de rau 0-4

69.709

to

31

2.160.981,82

2.571.568,3&|

7

Mărgărită r 4-8

30.182

to

37

1.116.727,27

1.328.905,45)

s

Pietriș 8-16

64.255

to

37

2.377.418,18

2.829.127,64i

9

Aditiv Pozzolith 55GN

24

to

2200

53.333,33

63.466,67j

10

Aditiv Glertium ACE442

81

to

4430

359.769,70

428.125,94j

11

FIER (G,14T0/MC PREFABRICAT)

2.800

to

2680

7.504.000,00

f    (

8.929.760,00) Cern.'

î

Preturile transmise sunt susținute de oferi ele/contractele actuale.

Pentru orice alte detalii, va stăm îa dispoziție.

Cu stima,

Ing Doina Dragomîr

/■■/V'\x,C,?;-;T A / 4, Br <• v î a p - /i

Ședeai Socîai: Str. Chteiurei 39-45, Secîor 3. București, RO-Q3'iS72    Tei: +4 021 345 41 08 : *4 0741 010 008 ; Fss ^4 02' V; 4 * ';

Contur. R0727REZ7005059X;<XC01294.Trez Mtn Suc.    RO063UCU312555342511RO01 - Alpha Sat* Unirii    RO473RDE450SV676127S450&-ST2 S 3 2

CONVENȚIE

03    £j0/3

Părțile:

1.1.    Societatea DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII SI MONTAJ 93 S.A. (denumita in continuare “DELTA ACM”), cu sediul în București, str. Chiciurei nr. 39-45, telefon 021/346.41.08, fax 021/346.41.09, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București sub numărul 140/2701/1993, CUI RO 3575631, cont RO06BUCU012558842511ROOl, deschis la Alpha Bank ~~ Sucursala Unirii, reprezentata prin dl. Ștefan IOAN, având funcția de Director General, [denumita în continuare si “Delta ACM”], pe deoparte

Si

1.2.    Administrare Active Sector 3 S.R.L., societate română, cu sediul în București, sector 3,

Calea Vitan nr. 242, parter, camera 6, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/14752/2012, CUI R03Î012790, cont bancar cont bancar R035UGBI0000022022893, deschis la banca Garanti Bank, e-mail: activsector3@gmail.com, telefon: '    î,

reprezentată de împuternicit Moldoveanu Ionela, [denumita în continuare si “Administrare Active”], pe de alta parte,

denumite in continuare in mod colectiv „Părțile” si in mod individual „Partea”

Având in vedere:

•    DELTA ACM deține bunurile, mijoace fixe, respective statia de asfalt amplasata pe platforma Miorița si statia de asfalt si statia de beton aplasate pe platforma Bals, împreuna cu toate echipamentele, utilajele, utilitățile, facilitățile aferente, instalații industriale a căror descriere si specificații tehnice sunt detaliate in Anexa 1 la prezenta [denumite in continuare si “Statii/Statiile”],

« DELTA ACM dorește optimizarea costurilor ocazionate de producerea asfaltului, respectiv betonului la Stafii, in sesul scurtării duratei ciclului de producție, economisirea resurselor si menținerea pe piața in domeniul in care activeaza,

•    Administrare Active deține calitatea de afiliat al DELTA ACM,

•    DELTA ACM deține toate autorizațiile, aprobările si avizele necesare pentru exercitarea activităților de operare a Stafiilor,

•    Administrare Active este intersata de preluarea activității de oferare a Stafiilor,

Părțile au convenit următoarele:

1.1.    In conformitate cu termenii si condițiile prezentei, Delta ACM transmite societății Administrare Active întreaga activitate de operarea a Stafiilor.

1.2.    Transmiterea activitatii de operare a Stafiilor de la Delta ACM exclusiv si nemilitat către Administrare Active se va face pentru o perioada de 2 (doi) ani de la data semnării prezentei, cu posibilitatea prelungirii ei, cu titlu gratuit, justificat pe de o parte de

^Untercsul Delta ACM de a optimiza costurile producției de asfalt si beton, precum si de ■ oportunitatea de afaceri identificata de Administrare Active in ceea ce privește operarea

!■' Stafiilor.

15. Pe perioada pentru care DELTA ACM transmite dreptul de operare a Stafiilor, Administrare Active acorda acesteia preturi preferențiale pentru produsele cumpărate de la Stafii, preturile acestor produse fiind stabilit a fi prețul de producție la care se adauga un procent de 1%. Părțile vor respecta dispozițiile legale aplicabile in materia preturilor de transfer. Restul condițiilor privind produsele livrate de Administrare Active către Delta ACM vor face obiectul unui contract de furnizare separat încheiat de parti.

1.4. Stafiile astfel cum sunt identificate/descrise in Anexa 1 la prezenta, se vor preda de către Delta ACM către Administrare Active, la data încheierii procesului - verbal de predare - primire, acestea urmând sa ramana amplaste in spatiile in care se afla la momentul predării, pentru operarea corespunzătoare a acestora. Predarea - primirea Stafiilor va fi inițiata la data semnării prezentei convenții si se va finaliza prin încheierea procesului - verbal de predare primire, in maxim 5 zile lucratoare de la data semnării acestei convenții.

L5. în vederea desfășurării activitatii de operare de către Administrare Active, Delta ACM ii acorda acesteia, cu titlu gratuit, dreptul de a-si înregistra punct/puncte de lucru la locațiile pe care sunt amplasate Stafiile, pe toata durata încheierii prezentei, sprijinindu-1 pe acesta in acest sens.

1.6.    Delta ACM va pune la dispoziția Administrare Active, prin detașare, salariatii Delta ACM implicați direct sau indirect in activitatea de producție, pentru continuarea activitatii Stafiilor prin operarea de către Administrare Active. Salariatii detasati vor fi selectați de Administrare Active iar lista acestora va fi anexata Procesului - Verbal de predare primire.

1.7.    în vederea celor stabilite prin prezenta, Părțile vor coopera cu promptitudine și vor depune toate diligentele pentru a efectua, în termenii și în conformitate cu cerințele stabilite prin prezentul Contract, transferul operării activitatii, precum și toate formalitățile aferente și conexe prevăzute de lege pentru realizarea acestuia.

1.8.    Pentru evitarea oricărui dubiu, nimic din ce este prevăzut în prezentul Contract nu va putea fi interpretat în sensul de a obliga vreuna dintre Părți să acționeze într-un mod contrar legii.

1.9.    Delta ACM va avea obligația de a depune eforturi rezonabile pentru a asigura că Stafiile astfel cum sunt descrise/identificate in Anexa 1, inclusiv instalațiile electrice, instalațiile de automatizare, laboratoarele relevante pentru funcționarea acestora sunt predate către Administrare Active in stare normala de funcționare, respectiv in stare corespunzătoare pentru continuarea producției in parametri mai optimi fata de practica DELTA ACM.

1.10.    In considerarea celor mai sus stabilite, oricând in perioada de 2 (doi) ani stabilita la 1.2, DELTA ACM se obliga sa nu înstrăineze in nicio forma Stafiile către terti.

1.11.    Impozitele stabilite/aferente in legătură cu Stafiile, precum si orice alte taxe si impozite

care i-ar reveni societății DELTA ACM in legătură cu acestea in calitatea sa de pi    . in sarcina DELTA ACM.1.12.    Administrare Active va achita toate utilitățile aferente Stațiilor, refacturate de DELTA ACM, conform consumului efectiv Înregistrat de contoarele individuale. Daca DELTA ACM plătește aceste utilități, atunci Administrare Active va rambursa respectivele cheltuieli, in baza cererilor acestuia insotite de documente justificative.

1.13.    Administrare Active va menține Stațiile in stare buna si va executa reparațiile de Întreținere curenta.

1.14.    In cazul in care apar defecțiuni majore ale Stațiilor (incluzad instalațiile aferente), Administrare Active va notifica reprezentantului DELTA ACM, acesta din urma avand obligația de a se prezenta la platformele unde sunt amplasate Stafiile in maxim 24 de ore pentru luarea masurilor urgente care se impun si convenirea asupra termenelor/conditiilor rezonabile de depășire a situației aparuta,

1.15.    DELTA ACM va face toate demersurile care se impun pentru obținerea, daca este cazul, si menținerea, pe cheltuiala sa, a oricăror autorizațiilor de funcționare necesare, Administrare Active nefiind responsabila in niciun fel de existenta acestora, sub rezerva unor prevederi legale contrare. In cazul in care, in ciuda eforturilor sale, DELTA ACM nu obține aceste autorizațiile necesare / nu reușește sa le mențină Administrare Active va avea dreptul sa inceteze prezentul Contract.

1.16.    La finalul perioadei prevăzută la 1,2, in cazul in care aceasta nu se prelungește, precum si la încetarea din orice motiv a prezentei înainte de termenul prevăzut la 1.2, Administrare Active va restitui Stafiile in starea inițiala (ținând seama de uzura obișnuita), Părțile întocmind un Proces-Verbal Final de Predare-Primire.

1.17.    încetarea prezentei Convenții anterior împlinirii termenului prevăzut la 1.2. poate avea loc prin denunțare unilaterala de către Administrare Active cu o notificare prealabila transmisa cu minim 30 de zile înainte de data prevăzută pentru încetare.

1.18.    Părțile, fara acordul scris, prealabil, al celeilalte parti nu vor putea cesiona sau transfera nici un drept sau obligație născută in baza prezentei convenții.

1.19.    Toate notificările cu privire la prezenta convenție vor fi întocmite in limba romana, in scris, transmise la adresele din preambulul Convenției si vor fi considerate ca fiind transmise de oricare Parte in oricare dintre următoarele modalitati:

a)    prin transmiterea către Parte prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu taxele poștale plătite; sau

b)    prin e-mail, cu confirmare de primire.

fiind considerate ca fiind primite la confirmarea primirii de către serviciul postai sau de către curier atunci când este transmisa conform literei a), sau in a doua zi lucratoare de la transmiterea lor, atunci când este transmisa conform literei b).

1.20. Prezenta convenție si drepturile si obligațiile Pârtilor provenite din aceasta, vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legislația din Romania. Fiecare dintre Părțile acestui Contract convine ca va acționa in mod rezonabil in vederea soluționării pe cale amiabila a oricăror si a tuturor disputelor. In cazul in care nu se poate ajunge la o soluționare amiabila, disputele si divergentele referitoare la sau rezultate din prezenta convenție vor fi soluționate in final de instanțele competente din București.

1.21.    Prezenta convenție conține acordul intreg si final al si dintre Părțile ei, iar Părțile nefiind obligate prin nicio declarație, condiție, reprezentare, stimulent sau garanții, orale sau scrise, ce nu sunt cuprinse in prezenta.

1.22.    Prezenta convenție poate fi modificat doar in scris, fiind necesara semnătură ambelor Parti.

1.23.    Daca oricare dintre prevederile convenției va fi in orice măsură nula sau inaplicabila, restul prevederilor nu vor fi afectate de aceasta si fiecare dintre prevederile ei va fi valabila si executorie in măsură permisa de legislație, iar ambele Parti se vor pune de acord imediat cu privire la Înlocuirea prevederilor nule cu acele clauze care sa aiba un rezultat cat mai apropiat posibil de cel anterior.

1.24.    Niciun termen sau prevedere din aceasta convenție nu poate fi modificata prin nicio declarație anterioara sau ulterioara, ori printr-o conduita sau printr-un act al uneia dintre Parti, ci doar prin înscris semnat de sau. in numele ambelor Parti. înțelegerile care vor fi făcute in temeiul prezentei pot fi invocate numai daca au fost făcute de ambele Parti in scris.

1.25.    Convenția include toate elementele esențiale si secundare asupra carora Părțile au convenit, neexistand niciun aspect neconvenit in mod expres de către Parti. Mai mult, Părțile declara prin prezenta ca au inteles, negociat si acceptat in cunoștința de cauza toate clauzele prezentei, cu priceperea unui profesionist in exercitarea activitatii.

Prezenta convenție a fost semnata astazi 13.09.2018, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

DELTA Antrepriza de Construcții si ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

Montaj 93 SA Director General, loan Ștefan prin Pirpiliu Ionel

SRL

Director General
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR. 966 DIN DATA DE 30.08.2018

Prezentul contract de închiriere (denumit in continuare „Contractul") a fost incheiat astazi 30.08.2018 ("Data Semnării") intre:

Delta A.C.M. 93 S.R.L., societate română, cu sediul în mun. București, sector 3, str. Chîciurei nr. 39-45, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/2701/1993, CUI RO3575631, cont bancar R072TREZ7005069XXX001294, e-mail:office@deltaacm,ro, telefon: +4021 - 346 41 08, fax: +4021 - 346 41 09, reprezentata [egal de Di/IOAN ȘTEFAN, in calitate de Director General, denumita in continuare „Proprietarul"

Si

Administrare Active Sector 3 S.R.L., societate română, cu sediul în București, sector 3, Calea Vitan nr. 242, parter, camera 6, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/14752/2012, CUI R031012790, cont bancar cont bancar R035UGBI0000022022893, deschis la banca Garanti Bank, e-maii: activsector3@gmaii.com, telefon: 0762.630.903, reprezentată de dl. Stancu Gheorghe, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, denumita in continuare „Chiriașul"

„Proprietarul" si „Chiriașul" fiind, de asemenea, denumiți impreuna „Părțile" sî separat „Partea".

Preambul

(A)    întrucât, Proprietarul deține dreptul de proprietate asupra Spațiului închiriat (asa cum este acesta definit mai jos) impreuna cu toate echipamentele, utilajele, utilitățile, facilitățile si amenajările aferente acestuia despre care declara ca sunt in totalitate si in mod corespunzător funcționale cu destinația de fabrica de betoane si fabrica de prefabricate din beton,

(B)    întrucât, Proprietarul este de acord sa transmită Chiriașului, iar Chiriașul este de acord sa preia de la Proprietar dreptul de folosința asupra Spațiului închiriat,

Părțile au agreat sa încheie prezentul Contract în termenii si condițiile de mai jos:

Definiții si Intepretari

In prezentul Contract, termenii definiți mai jos au sensurile care le sunt atribuite, respectiv:

"Spatiui închiriat"    inseamna spațiul cu destinația de fabrica de betoane și

fabrica de prefabricate din beton, compus din construcțiile edificate in baza autorizației de construire nr. 151/22.03.2007, conform schiței anexate prezentului contract - Anexa 1;

/


/ /

_dd

î /

"Echipamente si Utilaje" inseamna toate echipamentele si utilajele utilizate in procesul de producție si funcționare a fabricii de betoane st a fabricii de prefabricate din beton, amplasate in Spațiul închiriat st enumerate în Anexa 2 ia prezentul contract;


„Autorizația    de inseamna oricare si toate avizele si autorizațiile de

Securitate ia Incendiu" securitate la incendiu obținute de către Proprietar conform legislației in vigoare cu privire la Spațiul închiriat in baza documentației întocmite de către Proprietar si

depuse la autoritati de care Proprietar, daca este cazul;


„Autorizațiile

Funcționare"


de inseamna oricare si toate autorizațiile, aprobările si avizele necesare pentru exercitarea activitatilor Chiriașului in Spațiul închiriat;


'Chiria "


se refera la chiria lunara, agreata conform prezentului contract;


‘Chiriaș7


are înțelesul atribuit acestui termen in prevederile conținute in preambulul prezentului Contract;


‘Contractele în curs'


Contractele încheiate de Delta si Carpati Competence in Production SRL, persoana juridica romana, cu sediul in jud. Ilfov, localitatea Popestî-Leordeni, Str. Șoseaua de Centura nr, 65, Bl, I, Sc. A, Parter, Camera 5, J23/3021/2012, CUI 16984719, aflate în derulare, si care se vor prelua, conform Anexei 3 la Contract;


‘Costul Utilităților7


se refera la costul pentru apa, electricitate, gaz, canalizare, colectarea deșeurilor si alte utifitati de orice natura consumate/folosîte de către Chiriaș in Spațiul închiriat;


‘Cursul de schimb7


se refera Ia cursul de schimb publicat de Banca Naționala a României, valabil la data plătii Chiriei de către Proprietar;


"Data de începere"/ se refera la data încheierii Procesului Verbal de predare -"Data Predării"    primire, data la care folosința Spațiului închiriat este

transmisa deplin si exclusiv Chiriașului si de ia care Chiriașul are obligația de a achita Chiria si utilitățile

aferente;


Proces-verbal de


se refera ia procesui-verbal de predare-primire semnat de ambele Parti, in care Părțile vor preciza starea estetica


predare-primire"


si tehnica a Spațiului închiriat/ precum si mobilierul, echipamentele si utilajele cu care acesta se închiriază;

„Proces Verbal Final de Predare-Prlmîre"


"Proprietar"


„Caz de Forța Majora"


se refera la procesul verbal de predare-primire semnat de ambele Parti anexat prezentului Contract in care Părțile vor preciza starea estetica si tehnica a Spațiului închiriat la momentul Încetării in orice modalitate a Contractului;

are înțelesul atribuit acestui termen in prevederile conținute de preambuiui prezentului Contract precum si oricare dintre succesorii in drepturi ai acestuia;

înseamnă unul sau o serie de evenimente care depaseste/depasesc posibilitatea de previziune st control a Pârtilor, circumstanțe care nu pot fi evitate, in pofida prudentei, diligentei sau efortului Pârtii afectate de astfel de circumstanțe si care nu poate/pot fi prevazut/e in mod rezonabil de către Parti,


"Zi lucratoare"    se refera la o zi (exclusiv sambata, duminica si

sărbătorile legale) in care băncile sunt deschise pentru public tn București, Romanța,

în acest Contract, cu excepția cazului in care rezulta altfel din context;

(a)    orice referire ta o „persoana" va fi interpretata ca referire la oricare persoana fizica, persoana juridica, entitate (societate, corporație si orice alta entitate din orice jurisdicție), asociere (cu sau fara personalitate juridica);

(b)    orice referire la o „zi" sau ia un „număr de zile" fara calificarea expresa de zi sau zile lucratoare va fi interpretata ca referire la o zi calendaristica sau ia un număr de zile calendaristice; în cazul in care se va întreprinde orice acțiune sau se va opera orice înregistrare sau se va transmite orice notificare in sau pana la o anumita zi calendaristica, iar respectiva zi calendaristica nu este o zi lucratoare, atunci respectiva acțiune poate fi întreprinsa, respectiva înregistrare operata sau respectiva notificare transmisa in ziua lucratoare imediat următoare;

(c)    orice referire la cuvintele „includ" sau „inclusiv" va fi interpretata ca si cum ar fi urmata de „fara a se limita ia" sau „printre altele";

(d)    cu excepția cazurilor în care contextul impune altfel, orice cuvânt la singular va include si pluralul si viceversa;

(e)    cu excepția cazurilor in care contextul impune altfel, orice cuvânt de genul feminin va include si genul masculin st viceversa;

(f)    titlurile si structura articolelor prezentului Contract si anexeie Ia acesta au scop strict orientativ si nu vor afecta înțelesul sau interpretarea prezentului Contract de închiriere.

In temeiul, celor mai sus amintite, Părțile au încheiat prezentul Contract, in următorii termeni si condiții.

Art. 1 - Obiectul Contractului

1.1.    In conformitate cu termenii si condițiile prezentului Contract, Proprietarul închiriază cu titiu exclusiv Chiriașului si Chiriașul închiriază de la Proprietar Spațiul închiriat împreuna cu toate Echipamentele si Utilajele aferente acestuia, in schimbul plătii Chiriei.

1.2.    Proprietarul declara si garanteaza ca are cunoștința de făptui ca este esentiai pentru Chiriaș sa folosească Spațiul închiriat cu destinația de fabrica de betoane si fabrica de prefabricate din beton, in condițiile prezentuiui Contract, pe toata Durata închirierii, si se obliga sa răspundă pentru asigurarea acestei folosințe.

1.3.    Chiriașul va utiliza Locația cu grija unui proprietar diligent, cu destinația de fabrica de betoane si fabrica prefabricate din beton.

1.4.    Lista completa a Echipamentelor st Utilajelor va fi precizata in Procesul Verbai de Predare - Primire. Pentru evitarea oricărui dubiu, toate utilajele si echipamentele aferente desfășurării activitatii fabricii, vor ramane in Spațiul închiriat, pentru folosința corespunzătoare a acestuia.

1.5.    Proprietarul declara si garanteaza ca: (i) a dobândit dreptul de proprietate asupra Spatiuiuî închiriat in mod lega! si ca (ii) ia data semnării Contractului, nu exista niciun litigiu si nicto pretenție a vreunui tert cu privire la Spațiul închiriat si/sau referitoare ia Echipamente si Utilaje.

1.6.    Proprietarul declara sî garanteaza ca nu exista niciun fei de drept de preferința la închirierea Spațiului închiriat (sau a unei parti a acestuia) st ca, ia Data Predării, Spațiul închiriat va putea fi utilizat cu destinația de fabrica de betoane si fabrica prefabricate din beton si ca nu va fi in vigoare niciun fei de acord, contract, promisiune, care sa aiba ca obiect foîosinta Spațiului închiriat (sau a unei parti a acestuia), cu excepția prezentuiui contract.

1.7.    Proprietarul acorda Chiriașului dreptul de a-sî înregistra punct/puncte de lucru in Spațiul închiriat, pe Durata închirierii, nefiind nevoie de nicîo alta aprobare din partea Proprietarului in acest sens.

1.8.    Proprietarui va pune ia dispoziția Chiriașului, prin detașare, saiariatii implicați direct sau indirect in activitatea de producție, pentru continuarea activitatii fabricii. Saiariatii detasati vor fî selectați de Chiriaș, iar iista acestora va fi anexata Procesului - Verbal de predare primire.

1.9.    In vederea preluării folosinței si continuării activitatii de către Chiras in Spatiui închiriat conform destinației sale, Părțile vor coopera cu promptitudine și vor depune toate diligentele pentru a efectua, în termenii și în conformitate cu cerințele stabilite prin prezentul Contract, transferul activitatii, precum șl formafitățiie aferente și conexe prevăzute de lege pentru efectuarea corespunzătoare a transferurilor stabilite între Părți în baza prezentuiui Contract.

1.10.    Pentru evitarea oricărui dubiu, nimic din ce este prevăzut în prezentul Contract nu va putea fi interpretat în sensui de a obliga vreuna dintre Părți să acționeze într-un mod contrar legii.

1.11.    Toate elementele aferente capitalului de lucru în legătură cu Spațiul închiriat, inclusiv dar nelimitativ, stocurile, producția în curs de execuție, și materiile prime vor fi inventariate de parti ia Data Predării si pot fi preluate de Chiriaș contra cost. Toate produsele finite și materiile prime inventariate in Spațiul închiriat ia Data Predării vor reveni Proprietarului.

1.12.    Fără a se aduce atingere altor prevederi, Proprietarul va avea obligația de a depune eforturi rezonabile pentru a asigura că Echipamentele si Utilajele, inclusiv instalațiile electrice, instalațiile de automatizare, laboratoarele relevante pentru funcționarea fabricii sunt predate Chiriașului in stare normala de funcționare, respectiv în stare corespunzătoare pentru continuarea producției cei puțin în parametri în linie cu practica Proprietarului.

Art, 2 - Durata Contractului. Drept de opțiune

2.1.    Contractul va intra in vigoare ia Data Semnării. Folosința Spațiului închiriat, Echipamentelor si Utilajelor se transmite Chiriașului pe o perioda de 6 (sase) Juni de ia Data de începere.

2.2.    în cazul în care cu maxim 3 luni înainte de data prevăzută la art, 2.1. pentru încetarea Contractului niciuna dintre Părți nu notifică celeilalte Părți intenția de încetare a contractului la termen, Contractul se va preîungi în mod automat cu o durată egală cu cea inițială (6 Sunt).

2.3.    Drept de opțiune. Chiriașul are un drept de opțiune cu privire îa achiziția Spațiului închiriat (inclusiv a imobilelor pe care este amplasat acesta) si a Echipamentelor si Utilajelor. In acest sens, Chiriașul va putea comunica Proprietarului, oricând pe Durata închirierii, intenția sa de achiziție a Spațiului închiriat (inclusiv a imobilelor pe care este amplasat acesta), a Echipamentelor st Utilajelor, Partite urmând sa negocieze cu buna-credinta termenii si condițiile unei astfel de achiziții. Pentru clarificare, Chiriașul are dreptul exclusiv sa transmită Proprietarului o oferta de cumpărare a Spațiului închiriat, a Echipamentelor si Utilajelor ("Oferta de comparare")/ urmând ca Părțile sa negocieze transmiterea proprietății de la Proprietar ia Chiriaș, în orice forma prevăzută si permisa de tege (inclusiv varianta in care operațiunea de transfer a proprietății smbraca forma unei cesiuni de actiuni/parti sociale in societatea care deține proprietatea, sau orice alta operațiune juridica prin care controlul asupra proprietatîi/proprietatiior trece de la Proprietar la Chiriaș). Chiriașul îsi rezerva dreptul de a stabili prețul ofertat in baza unui raport de evaluare a Spațiului închiriat (Inclusiv a imobilelor pe care este amplasat acesta) si a Echipamentelor si utilajelor întocmit de un evaluator independent autorizat conform legii, fara a depăși valoarea aprobata prin hotărârile asociatului majoritar ai Chiriașului, iar oferta de cumpărare va fi angajanta pentru Chiriaș si contractul de vanzare se va încheia sub condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

a)    Declarațiile si garanțiile Proprietarului prevăzute in prezentul contract sa continue sa fie valabile si corecte in toate aspectele importante, la data semnării contractului de vanzare;

b)    Construcțiile sa fie corect, legai si complet recepționate ia terminarea lucrărilor si înscrise in cartea funciara;

c)    Terenul aferent Spațiului închiriat sa fie identificat cadastral ca iot de teren distinct, iar acesta, alaturi de construcțiile ~ parte a Spațiului închiriat sa fie înscrise corect, legal si complet in cartea funciara;

d)    Informațiile cadastrale ale terenului sa fie actualizate, conform prevederilor Regulamentului de avizare, recepție si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, iar in urma acestei operațiuni cadastrale sa nu rezuite suprapuneri reale ale terenului cu terenurile învecinate;

e)    Analiza juridica asupra Spațiului închiriat (inclusiv a imobilelor pe care este amplasat acesta) sa ai ba rezultate satîsfacatoare pentru Chiriaș. Partite sunt de acord ca aceasta analiza juridica realizata de Chiriaș are rezultate satîsfacatoare in cazul in care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: (a) lanțul titlurilor din istoricul dreptului de proprietate asupra Spațiului închiriat (inclusiv asupra imobilelor pe care este amplasat acesta) nu prezintă cauze de nulitate sau de inopozabiiitate; (b) corespondenta purtata de către Chiriaș cu autorîtatile publice, documentele transmise de Proprietar si informațiile din surse publice nu releva existenta: (i) unor proiecte de expropriere pentru cauza de utilitate publica care sa afecteze Spatiui închiriat (inclusiv imobilele pe care este amplasat acesta); (ii) unor drepturi ale terților asupra Spațiului închiriat (inclusiv asupra imobilelor pe care este amplasat acesta); (iii) restricții de construire pe teren; (c) din certificatul de urbanism emis cu privire ia teren nu rezulta ca acesta este situat in extravilan;

f)    Analiza tehnica a Spațiului inchirat si a Echipamentelor si Utilajelor are rezultate satîsfacatoare pentru Chiriaș, i.e. Spațiului inchirat si bunurile mobile pot fi exploatate, fara costuri suplimentare, cu destinație de fabrica de betoane si fabrica prefabricate din beton.

Prețui ofertat se va reduce cu valoarea sumelor achitate de Chiriaș cu titlu de Chirie in baza prezentului contract.

2.4.    In considerarea clauzei 2.3, oricând in perioada de 6 luni de la Data de începere convenita mai sus pentru transmiterea Ofertei de cumpărare de către Chiriaș, Proprietarul se obliga sa nu înstrăineze in nicio forma Spatiui închiriat (inclusiv imobilele pe care este amplasat acesta), Echipamentele si Utilajele, sa nu promoveze anunțuri de vanzare si sa nu se angajeze în niciun fel de negocieri privind transmiterea proprietății Spațiului închiriat, Echipamentelor si Utilajelor către terti.

2.5.    In cazul in care Partiîe nu ajung ia un acord cu privire la prețul vanzarii Spațiului închiriat (inclusiv a imobilelor pe care este amplasat acesta), a

Utilajelor si Echipamentelor in termen de 30 de zile de la transmiterea Ofertei de Cumpărare, prezentul contract poate înceta la notificarea oricăreia dintre partî, trimisa cu minim 15 zife înainte.

2.6. Indiferent de stadiul/rezultatul negocierilor dintre Partî cu privire la Oferta de cumpărare, Chiriașul are, pe o perioada de 2 ani, un drept de preemptiune la cumpărarea Spațiului închiriat, Echipamentelor si Utilajelor, la preț egal, drept pe care îl poate exercita in termen de 60 de zile de la data la care Proprietarul isi anunța intenția de vanzare si comunica prețul oferit de un tert. Pentru clarificare, Proprietarul nu-si poate manifesta intenția de vanzare către un tert in perioada de 6 luni agreata la art. 2.4.

Art. 3 “ Chiria. Dispoziții generale privind plățile

3.1.    Chiriașul va plăti Proprietarului o Chirie reprezentând echivalentul a 15.833,33 faraTVA EURO/lunar.

3.2.    Chiriașul va achita Chiria prin virament bancar in contul comunicat de către Proprietar si Chiria va fi considerata achitata ia data la care contul Proprietarului este creditat cu suma datorata de către Chiriaș.

3.3.    Cu excepția cazului in care se poate efectua plata in EUR potrivit legii romane, toate plățile menționate in prezentul Contract se vor face in lei la cursul de schimb lei/euro practicat de BNR din ziua plătii.

3.4.    Chiriașul va fi indreptatit sa reducă sau sa retina ori sa compenseze Chiria datorata cu sumeie datorate de Proprietar in baza prezentului Contract, în condițiile stipulate in Contract.

3.5.    In cazul in care exista deduceri sau compensări reciproce rezultate din Contract

sau din raportul de închiriere, acestea operează de drept după ce se parcurge procedura descrisa in prezentul articol.

De fiecare data când una dintre Parti va trebui sa efectueze servîcii/sa execute iucrari a ie căror costuri ar trebui suportate, conform Contractului, de cealalta Parte, fiecare dintre Parti va avea dreptul sa propună doua oferte pentru aceste servicii/lucrart, in termen de 15 de zile de la solicitarea uneia dintre Parti. Ulterior, Părțile vor selecta de comun acord oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si economic. In cazul in care una dintre Parti nu isi exercita dreptui de a propune cele doua oferte sau nu colaborează in selectarea lor, cealalta Parte va selecta unilateral, dintre ofertele primite, oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si economic.

3.6.    Toate comisioanele bancare si comisioanele de transfer pentru orice plăti efectuate de Chiriaș in baza prezentului Contract vor fi datorate si plătite de Chiriaș.

3.7.    Chiriașul nu datoreaza Chiria pentru perioada în care indiferent de motiv, dar

independente de culpa sa exclusiva, nu poate utiliza Spațiul închiriat sau Echipamentele si Utilajele conform destinației acestora.

ZZ-.

io

Â/

3.8.    Predarea - primirea facturilor se va face prin transmiterea acestora prin posta

sau curier, cu confirmare de primire, sau prin livrare personala, la adresa de comunicare a Chiriașului din prezentul Contract.

3.9.    Prețul produselor realizate în cadrul fabricii de betoane și fabricii de prefabricate

betoane livrate către Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A. va ft calculat prin raportare ia prețui de producție (care înglobează toate costurile directe și indirecte) + la care se adaugă 4%.

Art.4 ~ Alte Costuri

4.1.    Impozitele pe proprietate / veniturile din cedarea folosinței bunuriîor, stabilite sau piattbiie in legătură cu Spațiul închiriat, Echipamentele si Utilajele, precum si orice alte taxe si impozite care i-ar reveni in legătură cu Spatiui închiriat din calitatea sa de proprietar, vor fi in sarcina Proprietarului.

4.2.    Utilitati. Chiriașul va achita toate utilitățile aferente Spațiului închiriat, conform consumului efectiv înregistrat de contoarele individuale ale Spațiului închiriat. Daca Proprietarul plătește aceste utilitati, atunci Chiriașul va rambursa respectivele cheltuieli Proprietarului, in baza cererilor acestuia însoțite de documente justificative.

4.3.    In măsură in care este posibil, Chiriașul are dreptul, dar nu si obligația, sa încheie contracte de furnizare de utilitati in mod direct cu furnizorii aleși de acesta.

4.4.    Costurile utilităților aferente Spațiului închiriat sunt datorate de către Chiriaș de la Data Predării.

4.5.    Proprietarul va refactura Chiriașului costul utilităților, lunar, Chiriașul urmând sa faca plata, In contul Proprietarului, in termen de 30 de zile de fa data ia care a primit factura si documentele justificative corespunzătoare.

Art. 5 - Amenajarea/Reamenajarea Spațiului închiriat. Reparații

5.1.    Părțile agreeaza ca oricând pe Durata închirierii, Chiriașul are dreptul sa reamenajeze, pe cheltuiala sa, Spatiui închiriat, in scopul utilizării optime si eficiente conform destinației din prezentul Contract.

5.2.    Aceste lucrări de reamenajare includ nelîmitativ: modificari/inlocuiri de instalații; adăugiri, demolări, modificări, ameliorări aie interiorului sau exteriorului Spațiului închiriat, cu acordul expres al Proprietarului cu privire ia aceste lucrări. Chiriașul se obliga ca prin aceste lucrări sa nu afecteze structura de rezistenta.

5.3.    Chiriasui are dreptul sa doteze si echipeze Spatiui închiriat cu echipamente specifice activitatii sale. Aceste dotări si echipamente amplasate si instalate in Spatiui închiriat vor ramane, pe toata Durata închirierii, proprietatea Chiriașului, aceasta avand dreptul sa le ridice ia încetarea Contractului.

5.4.    La încetarea Contractului, Chiriasui va avea dreptul sa ridice din Spatiui închiriat orice lucrare, amenajare, Instalație si/sau echipament, fara a afecta

condițiile Spațiului închiriat de îa Data Predării (exceptând uzura normala).Părțile vor încheia un Proces-verbal Final de Predare Primire prin care se va constata restituirea Spațiului închiriat Proprietarului.

5.5.    Chiriașul va menține interiorul Spațiului închiriat, precum si Utilajele si Echipamentele din Spațiul închiriat in stare buna si va executa reparațiile de Întreținere curenta.

5.6.    Proprietarul va întreprinde toate acțiunile care sunt in sarcina Proprietarului potrivit dispozițiilor contractuale si a celor iegale, necesare pentru a păstră Spatiut închiriat intr-o stare similara celei constatate prin Procesui-Verbal de Predare-Primire, asigurând Chiriașului folosința utila a Spațiului închiriat, conform destinației sale.

5.7.    De asemenea, Proprietarul este răspunzător pentru efectuarea, pe cheltuiala proprie, a: (i) reparațiilor capitale ale Spatiuiuî închiriat (structura, inveiitoare, acoperiș si instalații care sunt localizate in interiorul Spațiului închiriat) si ale Echipamentelor si Utilajelor, (ii) reparațiilor necesare ca urmare a viciilor aparente si/sau ascunse ale Spațiului închiriat si ale Echipamentelor si Utilajelor; (iii) reparațiilor Spațiului închiriat necesare ca urmare a trecerii timpului. Daca se ivește nevoia unor reparații care sunt in sarcina Proprietarului, acesta din urma va lua de indata masurile necesare pentru demararea respectivelor lucrări.

5.8.    In căzui în care oricare dintre obligațiile de reparații de la art. 5,6-5.8 din Contract nu este indeplinita de către Proprietar, Chiriașul are dreptul (dar nu si obfigatia) sa efectueze, respectivele reparații după transmiterea către Proprietar a unei notificări scrise cu 5 (cinci) zile in prealabil, conform procedurii din art. 3.5 din Contract, numai daca in aceasta perioada Proprietarul nu a executat lucrările. In situații de urgenta, Chiriașul va putea efectua aceste lucrări imediat, informandu-i pe Proprietar in legătură cu acest lucru cat mai repede. In cazul în care lucrările sunt realizate de către Chiriaș costurile acestora vor fi rambursate de către Proprietar in termen de 5 (cinci) zile de la solicitarea scrisa si documentata a Chiriașului. La alegerea Chiriașului, aceasta creanța împotriva Proprietarului poate fi compensata cu sumele reprezentând Chiria.

Art. 6 - Autorizațiile de Funcționare

6.1.    Proprietarul va face toate demersurile care se impun pentru obținerea, daca este cazul, si menținerea, pe cheltuiala sa, a Autorizațiilor de Funcționare, Chiriașul nefiind responsabil in niciun fel de existenta Autorizațiilor in Spatiui închiriat, sub rezerva unor prevederi legale contrare.

6.2.    In cazul in care, in ciuda eforturilor sale, Proprietarul nu obține aceste Autorizații de Funcționare, sau acestea sunt suspendate / anulate / revocate Chiriașul va avea dreptul sa inceteze prezentul Contract.

6.3.    In măsură in care prevederile legale impun obligativitatea pentru Chiriaș de a obține anumite autorizații, Proprietarul va sprijini Chiriașul in vederea obținerii / menținerii / reînnoirii acestora. Proprietarul va pune la dispoziția Chiriașului, in termen de maxim 5 zile de fa data solicitării Chiriașului, toate documentele

necesare in mod obiectiv acestuia din urma pentru obținerea / menținerea / reînnoirea Autorizațiilor de Funcționare si pe care Proprietarul ar trebui in mod rezonabil sa le dețină sau sa Ie poata procura (incluzând, dar fara a se limita la: extrase de carte funciara pentru informare, autorizațiile de construire si procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor de construire, Autorizația de Securitate la Incendiu, autorizații de mediu - daca este cazul, documentația cadastrala vizata de OCPI, contractele de furnizare utîlitati),

6.4. Proprietarei va depune toate diligentele pentru a menține valabila si reînnoi (daca este cazul) Autorizația de Securitate la Incendiu, daca este necesara conform legii, autorizațiile de mediu - daca este cazul, precum si orice alte autorizații care conform legii sunt in sarcina sa, pentru Spațiul închiriat.

Art. 7 - Restituirea Spațiului închiriat

7.1    Chiriașul va restitui Proprietarului Spațiul închiriat si Echipamentele sî Utilajele in starea inițiala (ținând seama de uzura obișnuita) la încetarea din orice motiv a prezentului Contract, cu excepția cazului in care Chiriașul dobândește proprietatea Spațiului închiriat si a Echipamentelor si Utilajelor.

7.2    La restituire, Partite vor întocmi un Proces-Verbai Final de Predare-Primire.

7.3    Partite agreeaza ca orice bunuri mobile ale Chiriașului aflate in cadrul Spațiului Închiriat, vor fi îndepărtate de către Chiriaș, pe propria cheltuiala, inainte de restituire.

7.4    In cazul prezentului contract nu este aplicabila relocatiunea tacita,

Art, 8- încetarea Contractului

8.1    încetarea din partea Proprietarului

8.1.1    Proprietarul va fi indreptatit sa înceteze prezentul Contract cu o notificare prealabila de 60 de zile, fara nicio alta formalitate si fara intervenția vreunei instanțe de judecata in acest sens, prezentul Contract fiind considerat ca încetat de drept (de jure) la data primirii de către Chiriaș a notificării de reziliere, daca:

i.    Chiriașul nu plătește Chiria si/sau utilitățile in virtutea prezentului Contract in termen de 120 de zile de la data scadentei;

ii.    Chiriașul cesionează fara acordul prealabil al Proprietarului prezentul Contract;

8.2 încetarea din partea Chiriașului

8.2.1    Chiriașul va fi indreptatit sa înceteze prezentul Contract cu o notificare prealabila de 30 de zile, fara nîcio alta formalitate si fara intervenția vreunei instanțe de judecata in acest sens, prezentul Contract fiind considerat ca încetat de drept (de jure) la data primirii de către Proprietar a notificării de încetare, daca:

(a) Proprietarul nu îndeplinește oricare dintre obligațiile sale prevăzute de lege sau agreate prin prezentul Contract si a căror neefectuare afecteaza in mod semnificativ utilizarea Spațiului închiriat conform destinației;

(b)    in cazul in care Chiriașul nu beneficiază de folosința utila a Spațiului închiriat sau a Echipamentelor si Utilajelor pentru o perioada de 15 zile consecutive;

(c)    Proprietarul inceteaza prin orice modalitatea contractele avand ca obiect furnizarea utilităților necesare desfășurării activitatii in Spațiul închiriat,

Art.9 - Sub-închîrierea si Cesionare

9.1. Chiriașul

Chiriașul, fara acordul scris, prealabil, ai Proprietarului, (i) nu va putea cesiona sau transfera nici un drept sau obligație născute in baza acestui Contract si (ii) nu va putea subînchiria Spațiul închiriat (sau orice parte din aceasta).

Orice solicitare adresata Proprietarului de către Chiriaș, cu privire ia acordul dat de către Proprietar in legătură cu subinchirierea Spațiului închiriat sau a unei parti din aceasta către o terta parte, va face obiectul unui răspuns din partea Proprietarului,

9.2 Proprietarul

Proprietarul nu poate cesiona si transfera drepturile si obligațiile sale în baza acestui Contract unor terte parti, in orice moment, fara acordul Chiriașului.

Art.lO - Penalități contractuale

10.1    Daca plata oricăror sume solicitate a fi plătite de către Chiriaș sau de către Proprietar in virtutea prezentului Contract, nu este făcută la timp, oricare dintre Parti poata solicita celeilalte Parti plata de penalitati de întârziere de 0,1% aplicabila sumei datorata per zi de întârziere, care vor fi calculate de la data scadentei pana ia data plătii efective.

Art. 11 - Alte obligații aie Pârtilor

11.1    Chiriașul

Pe durata Contractului, Chiriașul se obliga sa respecte cu buna credința indeplinirea următoarelor obligații:

(a)    sa întrebuințeze Spatiui și Echipamentele și Utilajele închiriate ca un proprietar diligent si potrivit destinației stabilite prin prezentul Contract;

(b)    sa informeze Proprietarul asupra oricărei atingeri a proprietății Spațiului

închiriat provenita de la un tert, astfel incat Proprietarul sa ia masurile care se impun;

(c)    sa restituie Spatiui Închiriat și Echipamentele și Utiiiajeie la data încetării Contractului in starea in care aceasta t-au fost predate, exceptând uzura normala;

11,2 Proprietarul

începând cu Data începerii închirierii, Proprietarul va îndeplini obligațiile prevăzute in prezentul Contract, după cum urmeaza:

1.    sa pună la dispoziția Chirasului pana ia Data de începere Spațiului inchiriat,

Echipamente si Utilajele si toate amenajările si facilitățile aferente acestuia în stare de funcționare, fara deficiente si sa asigure utila folosința pe Durata Contractului;

In căzui in care apar defecțiuni majore ale Spațiului inchiriat (inctuzad instalațiile, conductele, facilitățile existente, structura, enumerarea fiind exemplificativa), Chiriașul va notifica reprezentantul Proprietarului, acesta din urma avand obligația de a se prezenta la Spațiu! inchiriat in maxim 24 de ore pentru luarea masurilor urgente care se impun si convenirea unui termen rezonabil de efectuare a reparațiilor, termen care nu poate depăși 15 zile de la data apariției unui astfel de caz.

Pentru evitarea oricărui dubiu, in cazul in care reprezentantul Proprietarului nu se prezintă ia Spațiul Închiriat in termenul de 24 de ore stabilit mai sus, Chiriașul este indreptatit sa efectueze toate reparațiile care se Impun pe cheltuiala sa, urmând ca toate aceste costuri sa fie rambursate de Proprietar sau deduse din cuantumul Chiriei următoare.

2.    sa la toate masurile adecvate pentru conformitatea cu orice cerința a legii privind Spațiul inchiriat (sau parte din aceasta), cum ar fi înregistrarea prezentului contract la Administrația Financiara competenta, piața tuturor impozitelor datorate etc.

3.    in scopul menținerii in buna stare de funcționare a spatiilor, instalațiilor, conductelor si in genera! a tuturor accesoriilor. Proprietarul va intretine sl va verifica trimestrial, cu ajutorul unor persoane calificate, toate instalațiile, conductele st in general toate accesoriile Spațiului inchiriat; verificările se vor realiza cu informarea prealabila a Chiriașului cu minim 10 zile anterior datei in care va avea loc verificarea

4.    sa respecte dreptul de preemptiune a Chiriașului, in condițiile agreate in prezentul contract,

5.    obligația de a garanta contra tuturor viciilor Spatiuiuî închiriat, Echipamentelor si Utilajelor care împiedica sau micșorează folosința acestuia, in conditiiie legii civile.

6.    obligația de a desemna o persoana in calitate de reprezentant ai Proprietarului pe toata Durata contractului, care va asigura îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute in Contract

7.    obligația de a garanta Chiriașul împotriva oricărei evictiuni sau vicii, conform articolelor 1790- 1794 Cod Civil

Art. 12 ~ Forța majora

12.1 In sensui prezentului Contract, „Forța majora" inseamna orice împrejurare de fapt, imprevizibila si insurmontabila, precum si cauzele unor astfel de împrejurări, care determina în mod obiectiv imposibilitatea oricărei Parti sa

continue obligațiile sale contractuale. Asemenea împrejurări includ, dar nu se limitează (a: fenomene naturale, blocaje administrative, revoluții, război, nationafizari, confiscări, embargoetc.

12.2    In cazul apariției unei situații de Forța majora, nici una dintre Parti nu va fi considerata responsabila pentru neindepîinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligațiilor sale contractuale, cu condiția ca respectiva Parte sa fi încercat sa remedieze consecințele unei astfel de situații.

12.3    Partea care invoca Forța majora trebuie sa notifice celeilalte Parti apariția

situației de Forța majora in termen de 5 zile lucratoare de la producerea acesteia, urmând ca un certificat sau un alt document de ia autoritatea competenta certificând apariția situației de Forța majora sa fie trimis celeilalte Parti. în cazul in care Partea care invoca Forța majora nu notifica cealalta Parte in acest sens, in condițiile prevăzute in prezentul Contract, aceasta Parte nu se va putea prevala de acest eveniment de Forța majora.

12.4.    Contractul va fi prelungit cu o perioada de timp egala cu durata situației de

Forța majora sau cu o perioada de timp considerata rezonabila, luând in considerare situația specifica.

12.5.    Daca situația de Forța majora nu încetează in termen de 60 de zile de ia producerea acesteia, oricare Parte are dreptul sa termine unilateral Contractul, cu termen de preaviz de 10 zile.

Art. 13 - Notificări

13.1    Toate notificările vor fi întocmite in limba romana, in scris si vor fi considerate

ca fiind transmise de oricare Parte in oricare dintre următoarele modaiitati:

a)    prin transmiterea către Parte prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu taxele poștale plătite;

sau

b)    prin e-mail, cu confirmare de primire.

13.2    Orice notificare solicitata a fi oferita conform prezentului Contract, va fi considerata ca fiind primita in a doua zi lucratoare de la transmiterea sa, atunci când este transmisa conform Art. 15.1, litera b).

13.3    In cazul transmiterii conform Art. 15.1 litera a), notificarea va fi considerata ca fiind primita la confirmarea primirii de către serviciul postai sau de către curier.

13.4    Notificările vor fi transmise ia următoarele adrese sau, in cazul in care se notifica in scris in legătură cu o alta adresa a Pârtii respective, la uitima adresa specificata:

Pentru Proprietar:

Adresa:.-"-    București

In atentia: d-lui Director General Ștefan IOAN si d-lui Director Pirpiliu Ionel Tei.: 0    -    /

Maii: ; ■    _    , -i.ro

Pentru Chiriaș:

Adresa; 5    r r. sector 3, București

In atentia: Doamnei Director Generai, Raiuca Bargaunas Te).: .

Mai!: activesector3@gmaii.com

Art, 14 - Legea aplicabila; Soluționarea disputelor

14.1    Prezentui Contract si drepturife si obligațiile Pârtilor provenite din acesta, vor fi guvernate de si interpretate în conformitate cu legislația din Romania, Fiecare dintre Partiie acestui Contract convine ca va acționa in mod rezonabil in vederea soluționării pe cale amiabila a oricăror si a tuturor disputelor.

14.2    In cazul in care nu se poate ajunge ia o soluționare amiabila, disputele si divergentele referitoare la sau rezultate din prezentui Contract vor fi soluționate în final de instanțele competente din București.

Art.15 » Diverse

15.1    Nicio referire din prezentul Contract ia orice drept sau despăgubire nu va împiedica Proprietarul sau Chiriașul sa isi exercite oricare alt drept sau sa primească despăgubiri sau sa continue orice acțiune la care Proprietarul sau Chiriasuf, după caz, ar avea dreptul iegal/contractual. Nicio neexercitare sau întârziere in exercitarea oricăror drepturi sau remedii ale Proprietarului sau Chiriașului ce rezulta din acest Contract nu va fi considerata sau interpretata drept o renunțare fa acestea, si nu va împiedica exercitarea acestora in viitor, după cum nici exercitarea vreunui drept sau remediu nu va împiedica exercitarea dreptului sau remediului respectiv in continuare sau exercitarea unui alt drept sau remediu,

15.2    Prezentul Contract conține acordul întreg si final al si dintre Partite prezentului Contract, iar Partite nu vor fi obligate prin nicio declarație, condiție, reprezentare, stimulent sau garanții, orale sau scrise, ce nu sunt cuprinse în prezentui Contract.

15.3    Prezentul Contract poate fi modificat doar in scris, fiind necesara semnatara ambelor Parti.

15.4    Daca oricare dintre prevederile Contractului va fi in orice măsură nuia sau inaplicabila, restul prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate de aceasta si fiecare dintre prevederile Contractului va fi valabila si executorie in măsură permisa de legislație, iar ambele Parti se vor pune de acord imediat cu privire ia înlocuirea prevederilor nule cu aceie ciauze care sa aîba un rezultat cat mai apropiat posibil de cei anterior,

15.5    Niciun termen sau prevedere din acest Contract nu poate fi modificata prin nicio declarație anterioara sau ulterioara, ori printr-o conduita sau printr-un act ai uneia dintre Parti, ci doar prin înscris semnat de sau in numele ambeior Parti. înțelegerile care vor fi făcute in temeiul prezentului Contract pot fi invocate numai daca au fost făcute de ambele Parti în scris.

15.6    Contractul include toate elementele esențiale si secundare asupra carora

Părțile au convenit; neexistand niciun aspect neconvenit in mod expres de către Parti. Mai mult, Părțile declara prin prezentul ca au înțeles, negociat si acceptat in cunoștința de cauza toate clauzele prezentului Contract, cu priceperea unui profesionist in exercitarea activitatii, apeland la consultanții juridici, financiari sau tehnici după cum au considerat necesar si sunt de acord si accepta in mod expres fiecare clauza prevăzute in acest Contract,

15.7    Partite confirma ca prezentul Contract de închiriere împreuna cu toate anexele sale, a fost negociat de către ambele Parti din poziția de egalitate, fiecare dintre Parti, atat Proprietarul cat si Chiriașul dandu-si in mod expres acordul pentru aplicarea fiecare! clauze a acestui Contract, inclusiv pentru toate clauzele care, in cazul in care nu ar fi făcut obiectul unei negocieri, ar fi calificate drept clauze standard sau clauze neobișnuite in conformitate cu art. 1202 si 1203 din Codul civil roman.

15.8    Proprietarul declara si garanteaza următoarele:

(i)    Proprietarul deține autoritatea legala si capacitatea deplina de a încheia prezentul Contract si de a isi îndeplini obligațiile prevăzute in sarcina sa in prezentul Contract de închiriere in concordanta cu dispozițiile acestuia si reprezentanții sai au toate împuternicirile si aprobările necesare pentru a semna toate documentele necesare;

(ii)    Proprietarul deține un drept de proprietate valabil si exclusiv asupra Spațiului închiriat, Echipamentelor si Utilajelor;

(iii)    Proprietarul deține oricare si toate permisele/autorizatiiie/aprobarîle valabile, necesare pentru închirierea Spațiului închiriat, Echipamentelor si Utilajelor;

15.9    Chiriașul declara si garanteaza următoarele:

(i)    Chiriașul respecta in totalitate toate cerințele legale, precum sî dispozițiile din actul sau constitutiv si din regulamentul sau intern si Chiriașul a luat toate masurile necesare pentru finalizarea operațiunii descrise in prezentul Contract;

(ii)    Chiriașul deține autoritatea si capacitatea deplina de a încheia prezentul Contract si de a isi îndeplini obligațiile prevăzute in sarcina sa in prezentul Contract in concordanta cu dispozițiile acestuia sî reprezentanții sai au toate împuternicirile si aprobările necesare pentru a semna toate documentele necesare;

Art. 16. - Protecția datelor cu caracter personal

16.1 Părțile convin sa respecte normele si obligațiile impuse de dispozițiile in vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

16.2. Partiie sunt conștiente de făptui ca normeie europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricărui operator de date sau împuternicit situat in Uniunea Europeana sî oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părțile confirma respectarea deplina a următoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

e capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

© informarea in caz de breșa de date a tuturor destinatarilor relevanți, intr-un interval maxim de 72 ore;

® îndeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

16.3,    Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care

îl au încheiat, acesta fiind baza legata a prelucrării orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat intre Parti. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizării obiectului principal al contractului.

16.4.    Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce privește obligațiile asumate prin aceasta clauza:

•    vor împiedica persoanele neautorizate sa obțină acces la sistemele de prelucrarea

datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

•    vor preveni utilizarea fara autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

•    se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a

datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizație în cursul prelucrării sau utilizării si după stocare;

•    se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau

eliminate fara autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice si sa stabilească către care organisme se dorește sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

•    se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de către cine au fost introduse,

modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

•    se vor asigura ca, in cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal,

datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul încheiat între Parti;

•    se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau

pierdere accidentala se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Art. 17 - Clauza antîcoruptîe

17.1, Părțile se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru evitarea corupției si mitei. In consecința, Partiie nu-si vor oferi, promite sau acorda in mod direct sau indirect, beneficii sau avantaje (de ex. sume de bani, cadouri de valoare sau invitații care nu au legătură cu relația de afaceri, cum ar fi invitații la evenimente sportive, concerte, evenimente culturale) Proprietarului,

respectiv reprezentanților, angajatilor sau membrilor echipei de conducere a Chiriașului, inclusiv rudelor acestora si nici nu vor accepta oferirea, promisiunea sau acordarea in orice alt mod a unor astfel de beneficii din partea unei terte partî.

Fiecare dintre anexele prezentului Contract constituie parte integranta din acest Contract, care va fi interpretat împreuna cu toate anexele sale.

Prezentul Contract a fost semnat astazi, 30,08,2018, In 4 (patru) exemplare originale, doua pentru Proprietar si doua exemplare pentru Chiriaș,

PROPRIETAR

CHIRIAȘ


DELTA A.C.M, 93 SAADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Stancu


AS3 -A&MlM$TRARESTRĂZfS3 C.UX: RO 37804880, Reg. Cora; 340/9897/2017

Sediul S&ciaf: Cafea Citan nr.242, Corp C, etaj /, Sectari, București Capitalsocial subscris și vărsat 4,500,000 lei TeIefon;+40759 040 480 E-maB;$ecretamO®as3-strazLfG Web; w ww,as3-$traziro

d.C. ASS-AQMIMlSÎRARt STRAZ; $3 S.R

2e*« N,.........z.k$...............

ICOJ.PP

Ziw...........ArM.^


Către

&C. Administrare Active Sector 3 S.JEL*

Sediul

Bulevardul Basarabia ttr. 256C, Clădirea East City Tower, et 7, Sector 3, București

Referitor

Furnizare asfalt

Stimate domnule Președinte,

Prin prezenta, subscrisa AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vîtan, nr. 242, Corp C, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI ROS7804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu loan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, vă rugăm să ne transmiteți dacă aveți disponibilitatea sâ ne furnizați produsele din tabelele de mai jos, pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează;

Pentru anul 2018;

PRODUS

U.M,

CANTITATE

ESTIMATĂ

BA8

to

690,00

BA16

to

2.426,50

BAD

to

143,75

EMULSIE

to

6,90

........

TOTAL

to

3.267,15

AS3 -A&MiNIST&A&E STRĂZI SS S.R.L.

CU.L: MO 3780498©, Reg. Corn: 440/9897/1017 Sediul Social: Colea Vitart ttr,242, Corp €> etaj I, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 tei Teiefam+40759 040 480 E~ma iEseeretariatfo) as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Pentru anul 2019:


Pentru anul 2020:PRODUS

U.M.

CANTITATE

ESTIMATĂ

BAS

to

2,300,00

BAI 6

to

96.105.50

BAD

to

287,50

EMULSIE

to

214,18

TOTAL

to

98,907J 8

PRODUS

U.M.

CANTITATE

ESTIMATĂ

BAS

to

2.300,00

BAI 6

to

96.105,50

BAD

to

287,50

EMULSIE

to

214.50

TOTAL

to

98.907,18


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SR.E C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr,242, Corp C, etaj l, Sector 3, București Capital social subscris șl vărsat 4.500.000 lei Tdefcm:+40759 040 480 E~m aii; se creț a rkitftfas3~strazi.ro Web: wivw.as3~strazi.ro

Pentru anul 2021:

PRODUS

UAL

CANTITATE

ESTIMATĂ

BA8

to

2300,00

BAÎ6

to

96.105,50

RAD

to

287,50

EMULSIE

to

214,18

TOTAL

to

98.907,18

Cu deosebita considerație,

*•>

SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


TELEFON (004 021} 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAÎL contfolintert1@primarie3.ro Șos. Mihai Brava nr, 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


Nr.înreg. 188959/13.09.2018


Către.


Cabinet Primar.Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L în vederea achiziționării de materie primă pentru buna funcționarea a activității stației de asfalt și a fabricii de prefabricate, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr.l 053 /13.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L înregistrată cu nr.l 88951/CP/l 3.09.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu    rn

Marta <Compartiment Guvemanță Corporativă

Bejenaru Raluca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terii m baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată șt datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1