Hotărârea nr. 435/2018

HCLS3 nr.435 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziției de instalații, echipamente și utilaje

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. îî5/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 188977/CP/13.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 188224/13.09.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr.446/13.09.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată cunr.l88036/CP/13.09.2018;

-    Adresa nr. 2769/12.09.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Algorithm Residențial S3 SRL (nr. 179/13.09.2018);

-    Hotărârea nr. 32/27.08.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;

-    HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Adresa nr. 188230/13.09.2018 a Serviciului Control Intern ~~ Compartimentul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017;

-    Art. 12, pct. 12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;

-    Art. 191 din Legea societăților nr 31/1990 , republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

A,

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea achiziției de instalații, echipamente și utilaje, conform anexei la prezenta, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2.Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA [ANA VĂDUVANR. 435 DIN 14.09.2018

ANEXA LA HCLS,

Nii

CRT

'f--------------------

î \R 1\Y f DM ABH

BlWlÂîwSî»

I MAP( \

SlltwW

Ni identifica;e

AN

; î doric jș'îv

■■i

i    10,.;

\;mz.iic

.    IV A

i

i î

1

9792

Stație asfalt

Benninghoven

MBA3000

...... ........

101443

2012

1.190.000

2

9790

Centrală de

betoane

Liebherr

Mobilmix

2.25

GA930054

262,000'

3

1872

Finisor asfalt

VOGELE

SI 900-2

7190342

2007

135.000

4

2068

Finisor asfalt

VOGELE

S2100-2

7190602

2008

165.000

5

1743

Freză asfalt

2,Im

WIRTGEN

W2100DC

03.21.0366

1998

180.000

6

1988

Automacara

GROVE

GMK

4080-1

W090804208WG12Î12

2008

297.500

7

8685

Autopompă

beton

Putzmeister

36miB19YAD

DAÎMLER

CHRYSLER

DA3

WDB930I431K906499

2004

142.500CABINET PRIMAR

TELEFON (OCM- -’1' 3^8 °3 23 - 28 EAX {004 021} 318 03 e^fclAIL eaUUiUipilNijf@primane3.r0 Calea Dudești nr. 191, sector 3, o3iob^Ș®G3tS?^§, www.primane3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

Nr.................-rzr""A'^

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat prgședintelubfarasiUtflth de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziției de instalații, echipamente și utilaje

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, sub forma unei societății cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120.

Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a achiziționat începând cu luna aprilie a anului curent maî multe utilaje necesare lucrărilor în construcții. De asemenea, odată cu aceste achiziții, mai multe societății, au transmis o serie de solicitări de închiriere a acestor utilaje pentru lucrările pe care le desfășoară.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, în respectarea art.12, pct.12.2 lit.m) din Actul Constitutiv care prevede: „Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”, solicită prin adresa nr.2769/12.09.2018 către societatea Algorithm Residential S3 SRL, adoptarea unei hotărâri privind achiziția de instalații, echipamente și utilaje.

Datele dumneavoastră personale simt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/20 E6 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SECTORULUI

■ /    Rt ir t i P FCT t


BUCUREȘTI


CABiNET PRIMAR


Conform art.12 pct.12.1 lit. m) din Actului Constitutiv al societății Algorithm Residential $3 SRL, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 „Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășec 100,000 (una sută mii) euro inclusive TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil,, și lit. o) „hotărește în orice altă problem privind activitatea societății,, motiv pentru care solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea achiziției de instalații, echipamente și utilaje necesare pentru realizarea proiectelor aflate în derulare.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 188224/13.09.2018 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 O2i) 340 40 ii / 341 07 n FAX {004 021) 318 03 3? E-MAIL controlifitefn@primarie3.ro Șos. Mihat Brsvu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.pritnarie3.ro


ROMÂNIA


Nr. înreg. 188224/13.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziției de instalații, echipamente și utilaje

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990, sub forma unei societății cu răspundere limitată, aî cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Prin adresa nr. 446/13.09.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și înregistrată cu nr,188036/CP/13.09.2018 se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație aî societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea ahiziției de instalații, echipamente și utilaje necesare pentru desfășurarea proiectelor în derulare.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a achiziționat începând cu luna aprilie a anului curent mai multe utilaje necesare lucrărilor în construcții. Deasemenea, o dată cu aceste achiziții, mai multe societății, au transmis o serie de solicitări de închiriere a acestor utilaje pentru lucrările pe care îe desfășoară.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor teili în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679'2OI6. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,

Consiliul de Administrație al societății Aîgorithm Construcții S3 S.R.L a adoptat prin hotărârea nr. 32/12.09.2018 achiziționarea de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A. a următoarelor instalații, echipamente și utilaje:

NR

C'RT

NR ÎNV CONTABIL

1'IILAJ

MARCA

TIP

Ni 1 den li licăre

AN

Fabricație

l'rei

\dii/:ire

TVA

inel ui'

{ eu rol

1

9792

Stație asfalt

Benninghoven

MBA3000

101443

2012

1.190.000

2

9790

Centrală de betoane

Liebherr

Mobilmix

2.25

GA930054

262.000

3

1872

Finisor asfalt

VOGELE

SI900-2

7190342

2007

135.000

4

2068

Finisor asfalt

VOGELE

S2100-2

7190602

2008

165.000

5

1743

Freză asfalt

2, Im

WIRTGEN

W2100DC

03.21.0366

1998

180.000

6

1988

Automacara

GROVE

GMK

4080-1

W090804208WG12112

2008

297.500

7

8685

Autopompă

beton

Putzmeister

36mlB19YAD

DAiMLER

CHRYSLER

DA3

WDB9301431K906499

2004

142.500

Menționăm faptul că, toate instalațiile și utilajele sunt în curs de evaluare, prețul final de vânzare urmând să fie comunicat după finalizarea evaluării, iar prețul de vânzare, propus de către vânzător, reprezintă valoarea maximă pentru fiecare utilaj/echipament.

Confonn Actului Constitutiv al societății Aîgorithm Construcții S3 S.R.L , art, 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Aîgorithm Residential S3 SRL, are

umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv” și lît. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

în conformitate cu prevederile artl2, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residentiaî S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 aî Municipiului București prin „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășec 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil,, și lit. o „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residentiaî S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea ahiziției de instalații, echipamente și utilaje necesare pentru realizarea proiectelor aflate în derulare.

Șef Serviciu Control înțem, Marta Ceț&eaiui

întocmit,

Compartiment Guvernantă Corporativă

Bejenaru Raluca

Pivniceru Cornelia

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL ifiȘ

Q£M|gP tqygjggp    VSliiSB

Sediu! Sociali București, Calea Vitan nr. 242, Parter,    «VS&îiX «KSi

Camerele C3, C4, C5, Sector 3,

[O®#0

(♦w^ Nr - _ .


Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București Șî

dl, Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BucurdșțJ^gj^gȚ PRIMAR

Sediul:


Calea Dudești nr, 191, Sector 3, București


Nr

Data


.....


Referitor:


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L, pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea achiziției de instalații echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A conform tabelului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04,2017, având CUÎ 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia; „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea achiziției de instalații echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A conform tabelului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

//'MC'


Hr.fwVfc** i f OHâAS


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate ~ COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L,

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice aie societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de

13.09.2018, înregistrată Ia sediul subscrisei cu nr...... reies următoarele ” Societatea noastră a

achiziționat începând cu luna aprilie a anului curent mai multe utilaje necesare lucrărilor în construcții. Deasemenea, o dată cu aceste achiziții, societăți precum Administrare Străzi S3, au transmis o serie de solicitări de închiriere a acestor utilaje pentru lucrările pe care le desfășoară. Având în vederea oferta primită de la Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A pentru vânzarea echipamentelor și utilajelor deținute de aceasta, considerăm oportună achiziția de instalații echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A conform tabelului de mai jos.

Aloorithim

Residential S3


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, f&o*sooi;20<« womSSÎîmS» ohwsi«wi^ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Instalat» echipamente si utilaje pentru vanzare

■NR.''

i'R'f.'.

? .- . .. ■■

...... ■■■ ■

;pTU>v'• ••.

1W

MARCA

Nr'.l((ețflth<șț<'„ '■■■'

AAAV

■■'■'■'AN'

: ■ P afcrif .;■

W<... Avansul1-?: TVA'.--'’Y.meluș '' i tura i

1

9792

Static asfalt

Benninghoven

MBA300C)

101443

2012

1.190.000

2

9790

Centrala de betoane

Liebherr

Mobilmix

2.25

GA930054

262.000

3

1872

Finisor asfalt

VOGELE

SI90O-2

7190342

2007

135.000

4

2068

Finisor asfalt

VOGELE

S2100-2

7190602

2008

165.000

5

1743

Freza asfalt 2,1 m

WIRTGEN

W2100DC

03.21.0366

1998

180.000

6

1988

Automacara

GROVE

GMK

4080-1

W090804208WGÎ2112

2008

297,500

7

8685

Autopompa beton Putzmeîster 36mî B19YAD

DAIMLER

CHRYSLER

DA3

WDB9301431K906499

2004

142.500

Specificăm faptul ca toate instalațiile fi utilajele sunt in curs de evaluare, prețul final de vânzare urmând să fie comunicat după finalizarea evaluării Deasemenea specificăm faptul că prețul de vânzare, propus de către vânzător, reprezintă valoarea maximă pentru fiecare utila}'/echipament.”

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea achiziției de instalații echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A conform tabelului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții, S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul $5 din 13.09.2018.


întocmi. Geaninâ Marin.


Cu deosebităconsiderați/, dl. PanmHfadu Alin în calităte de Președinte C.A. Alsdrithm Residential S3 S.R.L.
ALOORITHM COWSTRUCTI1

Către

ALGORTTHM RESIDENTIAL S3 SRL

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea achiziției de instalații echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A conform tabelului.


Subscrisa, societatea Aigorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată fa Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legat de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algoritbm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea achiziției de instalații echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A conform tabel.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Aigorithm Construcții $3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Aigorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea achiziției de instalații echipamente si utialje de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A conform tabelului de mai jos.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Aigorithm Residential S3 SRL, are umatoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100,000 Euro exclusiv TVA.

Societatea noastră a achiziționat începând cu luna aprilie a anului curent mai multe utilaje necesare lucrărilor în construcții, Deasemenea, o dată cu aceste achiziții, societăți precum Administrare

Aigorithm Construcții S3

Strada Caîea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanța

E-mail: office@alRorithmcori5tructiis3.ro Web: www.ateorlthmconstructiis3.ro

Străzi S3, au transmis o serie de solicitări de închiriere a acestor utilaje pentru lucrările pe care le desfășoară.

Având în vederea oferta primită de la Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A pentru vânzarea echipamentelor și utilajelor deținute de aceasta, considerăm oportună achiziția de instalații echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A conform tabelului de mai jos.

Instalații echipamente si utilaje pentru vanzare

Jr "

| Mc*

......    . .i:

jgggggg

i    M* n

1

9792

Stafie asfalt

Betmînghoven

MBA300G

101443

2012

1.190,000

2

9790

Centrala de betoane

liebhenr

Mobiîmix

2.25

GA930054

262.000

3

1872

Finisor asfalt

VOGELE

SÎ900-2

7190342

2007

135.000

4

2068

Finisor asfalt

VOGELE

S2I0Q-2

7190602

2008

165.000

5

1743

Freza asfalt 2,lm

WIRTGEN

W2100DC

03 J1.0366

1998

180.000

6

1988

Automacara

GROVE

GMK408O-

1

W09O8042O8WG12112

2008

297.500

7

8685

Autopompa beton Putznieister 36ml B19YAD

DAIMLER

CHRYSLER

DA3

WDB9301431K906499

2004

142.500

Specificăm faptul ca toate instalațiile și utilajele sunt în curs de evaluare, prețul final de vânzare urmând să fie comunicat după finalizarea evaluării. Deasemenea specificăm faptul că prețul de vânzare, propus de către vânzător, reprezintă valoarea maxima pentru fiecare utilaj/echipament.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru achiziția de instalații echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A conform tabel de mai sus.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 32 din data de 12.09.2018 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3 și oferta primită de la Delta ACM 93 S.A

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 SRL.

Algorithm Construcții $3

Strada Calea Vîtan 154-158, Sector 3 București, România

E-maîh offoe® ateortthroconstrucțlis3. ro Web:


HOTARAREA Nr. 32 din 12.09.2018

Având în vedere:

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art, 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație ai Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE

Art 1 Aprobă achiziția de instalații echipamente si utilaje de la societatea Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A conform tabel.

Algorithm Construcții 53

Strada Calea Vftan 154-158, Sector 3 București, Romanța

E-mail: offlceff8teorfthmconstructils3.ro Web:


Date Fiscale:

CiF 37714360

RCJ4O/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 Banca Transilvania


Instalații echipamente si utilaje pentru vanzare

■:    ri

■ ».

ffR

1

9792

Statle asfalt

Bertninghoven

MBA3OO0

101443

2012

1.190.000

2

9790

Centraia de betoane

Uebherr

Mobilmlx

2.25

GA930054

262.000

3

1872

Finisor asfalt

VOGELE

51900-2

7190342

2007

135.000

4

2068

Finisor asfalt

VOGfc'LE

52100-2

7190602

2008

165.000

5

1743

Freza asfalt 2,Im

W1KTGEN

W2100DC

03.21.0366

1998

180.000

mmconstrui

6

1988

Automacara

GRDVE

GMK 4080-1

W030S04203WG12112 |    2008    j 287500

7

8585

Autopompa beton Putzmeister 36m! B1SYAD

DAÎMLER

CHRYSLER

DA3

WDB8301431K906499    2004    142.500

Specificăm faptul ca toate instalațiile și utialjele sunt în curs de evaluare, prețul final de vânzare urmând sa fie comunicat după finalizarea evaluări. Deasemenea specificăm faptul că prețul de vânzare, propus de către vânzător, reprezintă valoarea maximă pentru fiecare utilaj'/echipament.

Coșocariu Alexandru-Dau Președinte al Consiliului de Administrație

DELTA ANTREPRIZA DE C _ NSTRUCTII SI MONTAJ 93 3.A.

0HMAC.M.


Capital social subscris și vărsat: 209,715,190 lei Ql)ALTAS


web:    www.deltaacm.ro

e-mail: office@deltaacm.ro


C.I.F.: RO 3575631 înregistrată ia Registrul Comerțului: J40/2701/1993

Instalații echipamente si utilaje pentru vanzare

'■•NR.6

■CM:/

: -■lL

>'R.lN:y-pC>NTA3țV,

-'/"uiliLAj.-: >; ;:.Z ?: =;

■    Z:/"-

————

HP

...............

hHBhHBh9bb|

-iS/ite

1

Fabrica compusa din:

-statie asfalt

- instalație producție si livrare bitum modificat -instalație producție emulsie bituminoasa

Benninghoven

BA4000

101082

2009

2.450.000

2

9792

Stafie asfalt

Benninghoven

MBA3000

101443

2012

1,190.000

3

9790

Centrala de betoane

Liebherr

Mobilmix 2.25

GA930054

262.000

4

1872

Finisor asfalt

VOGELE

SI900-2

7190342

2007

135.000

5

2068

Finisor asfalt

VOGELE

S2100-2

7190602

2008

165.000

6

1743

Freza asfalt 2,lm

WIRTGEN

W2100DC

03.21.0366

1998

180.000

7

1988

Automacara

GROVE

GMK 4080-1

W090804208WG12112

2008

297.500

8

8685

Autopompa beton Putzmeîster 36mlB19YAD

DAIMLER

CHRYSLER

DA3

WDB930I431K906499

2004

142.500

SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004021) 340 40 11 / 341 07 n FAX {004 021) 31803 3? E-MAIL controîsntern@pfinr!arie3.ro Șos. Mihai Bravu nr 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. înreg. 188230/13.09.2018

Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: « Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație aî societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziției de instalații, echipamente și utilaje, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr.446/12.09.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L înregistrată cu nr.!88036/CP/13.09.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Conțipl Ij^em. Marta UOTaueaftiu

întocmit,

Compartiment Guvernantă Corporativă Bejenaru Raîuca


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în

Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1