Hotărârea nr. 434/2018

HCLS3 nr.434 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității de Achiziții Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin

Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții si Achiziții

$    5    9    9    9

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 188809/CP/l 3.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 185469/10.09.2018 al Direcției Investiții și

Achiziții, Direcției Juridice si Direcției Economice;

-    Adresa nr. 185414/10.09.2018 Cabinet Primar cu privire la Înființarea, organizarea și funcționarea unei Unități de Achiziții Centralizate prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții a Sectorului 3 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 185474/10.09.2018 a Direcției Investiției și Achiziții ~ Serviciul Proceduri de Achiziții;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 40 din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alm. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea Unității de Achiziții Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții, în sensul art. 40 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Unitatea de Achiziții Centralizate menționată la art.l atribuie contracte de achiziție publică si încheie acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în

temeiul de Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atât în nume propriu cât și destinate autorităților contractante, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, Direcția Evidența Populației Sector 3, Direcția Generală de Salubritate Sector 3, unitățile de

învățământ antepreșcolare, preșcolare și preuniversitare din Sectorul 3 și pentru

Sectorul 3 al Municipiului București,

Art.3. Se aprobă Normele procedurale interne privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității de Achiziții Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin aparatul de specialitate, autoritățile menționate

în anexa la prezenta hotărâre, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.10.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVANR. 434 DIN 14.09.2018

Anexa

MS3/O

Normele procedurale interne privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității de Achiziții Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții si Achiziții


CAPITOLUL I Dispoziții generale
Art. 1

(1)    Sectorului 3 al Municipiului București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții si Achiziții i se desemnează calitatea de Unitate de Achiziții Centralizate, în sensul Art. 40 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, Direcția de Evidența a Persoanelor Sector 3, Direcția Generală de Salubritate Sector 3, unitățile de învățământ anteprescolare, preșcolare si preuniversitare, denumiți in continuare utilizatori si pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

(2)    în această calitate, Unitatea de Achiziții Centralizate, denumita in continuare U.A.C., organizează și desfășoară, la nivel local al Sectorului 3, procedurile de achiziții publice, atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în numele și pentru o alta/alte autoritate/autorități contractante mai sus menționate, inclusiv cele pentru Sectorul 3 al Municipiului București, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

4kS*t« 2

(1) în înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a)    acord-cadru centralizat - acordul-cadru prevăzut la Art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, încheiat de U.A.C. în numele și pentru utilizatori/Sectorul 3 al Municipiului București, având ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziționate în sistem centralizat;

b)    autoritate contractantă - entitatea prevăzută Ia Art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

c)    contracte de achiziție publica centralizate - contractele de achiziție publica atribuite de U.A.C. in numele utilizatorilor si pentru aceștia, avand ca obiect lucrări, produse ori servicii achiziționate in sistem centralizat precum si cele pentru Sectorul 3 al Municipiului București;

d)    proceduri de atribuire centralizate - procedurile de atribuire organizate de U.A.C. pentru atribuirea de contracte de achiziție publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii in sistem centralizat, în numele și pentru utilizatori, inclusiv cele pentru Sectorul 3 al Municipiului București;

e)    lucrări, produse ori servicii achiziționate in sistem centralizat - lucrările, produsele ori

serviciile care fac obiectul acordurilor-cadru sau contractelor de achiziție publica atribuite/incheiate de U.A.C. în numele și pentru utilizatori, inclusiv cele pentrmSectorul 3 al Municipiului București;    //
f) utilizator - autoritati contractante - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, Direcția de Evidența a Persoanelor Sector 3, Direcția Generală de Salubritate Sector 3, unitățile de învățământ antreprescolare, preșcolare si preuniversitare.

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.


CAPITOLUL II

Rolul, obiectivele si atribuțiile U.A.C

Art. 3

(1)    U.A.C este desemnată ca unitate de achiziții centralizate care furnizează următoaf activități în numele și pentru utilizatori, inclusiv cele pentru Sectorul 3 al Municipiului București:

a)    încheierea de acorduri-cadru;

b)    atribuirea de contracte de achiziție publică pentru utilizatori.

c)    încheierea de contracte de achiziție publică pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

(2)    Acordurile-cadru și contractele de achiziție publică prevăzute la alin. (1) au ca obiect lucrări, produse ori servicii achiziționate in sistem centralizat.

(3)    U.A.C atribuie contracte de achiziție publică/incheie acorduri cadru pentru și în numele utilizatorilor exclusiv în situațiile și condițiile prevăzute in prezentele norme, pentru lucrările, produsele ori serviciile achiziționate in sistem centralizat, inclusiv cele pentru Sectorul 3 al Municipiului București, stabilite prin PAAP, aprobat de către conducătorul Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv primar.

(4)    ha baza procedurilor de achiziție publica desfășurate, U.A.C. incheie acorduri-cadru pe care le atribuie în numele și pentru utilizatori, inclusiv pentru Sectorul 3 al Municipiului București;

(5)    In baza acordurilor-cadru, utilizatorii incheie contracte subsecvente cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(6)    Utilizatorii încheie contracte de achiziții publice pentru procedurile de achiziții atribuite de U.A.C., în condițiile legii.

(7)    în exercitarea atribuțiilor sale, U.A.C. acționează în numele și pentru utilizatori, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile care revin acestora și asigură, reprezentarea în justiție a drepturilor și intereselor utilizatorilor numai in ceea ce privește procedurile derulate prin U.A.C.

Art 4

(1)    U.A.C. are calitatea de autoritate contractantă potrivit dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și aplică dispozițiile actelor normative în domeniul achizițiilor publice pentru contractelor de achiziție publică/ încheierea acordurilor-cadru de lucrări, produse ori servicii necesare desfășurării activității atat a utilizatorilor cat si a activitatii proprii.

(2)    U.A.C. aplică dispozițiile prezentelor norme în cazul achizițiilor de lucrări, produse ori

servicii achiziționate în sistem centralizat necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității atat a utilizatorilor cat si a activitatii proprii.    //

(3) Sectorul 3 al Municipiului București ia toate măsurile administrative și organizatorice necesare, astfel încât U.A.C. să fie operațională și să beneficieze de toată infrastructura, aplicațiile și sistemele electronice necesare inițierii în condiții optime a procedurilor de atribuire centralizate și exercitării atribuțiilor prevăzute de prezentele norme.

Art. 5

U.A.C. are drept scop îndeplinirea următoarelor obiective principale:

a)    optimizarea condițiilor și procesului de achiziții pe bază de criterii economice și de calitate;

b)    creșterea transparenței achizițiilor publice;

c)    îmbunătățirea și profesionalizarea sistemului de achiziții publice.

Art. 6

(1) U.A.C are următoarele atribuții principale:

a)    colectarea necesităților utilizatorilor în legătură cu lucrările, produsele ori serviciile achiziționate în sistem centralizat;

b)    stabilirea programului anual al achizițiilor publice pentru lucrările, produsele ori serviciile achiziționate în sistem centralizat;

c)    organizarea procedurilor de atribuire centralizate, incheierea acordurilor-cadru centralizate sau atribuirea contractelor de achiziții publice centralizate pentru utilizatori;

d)    organizarea procedurilor de atribuire, atribuirea/incheierea acordurilor-cadru/contractelor de achiziții publice pentru Sectorul 3 al Municipiului București;

e)    punerea la dispoziția utilizatorilor a acordurilor-cadru centralizate;


1) participarea în cadrul procedurilor administrativ-jurisdicționale sau în fața instanței^ judecată în legătură cu actele sale emise în exercitarea atribuțiilor sale;

CAPITOLUL III

Raporturile dintre utilizatori și U.A.C.

ETAPA 1 - Elaborarea listei cu lucrările, produsele ori serviciile pentru organizează achiziții publice centralizate prin U.A.C.
Art. 7

(1)    Anual sau ori de cate ori este nevoie, U.A.C. elaborează lista cu lucrările, produsele ori serviciile pentru care se organizează achiziții publice centralizate, la nivel local, in baza PAAP-ului emis de utilizatori, inclusiv de către Sectorul 3 al Municipiului București, a notelor de fundamentare si a referatelor de necesitate aprobate in condițiile stabilite prin prezentele norme.

(2)    Lista cu lucrările, produsele ori serviciile pentru care se organizează achiziții publice centralizate, la nivel local, si pentru Sectorul 3 al Municipiului București se centralizează de către U.A.C.

(3)    In situația in care se identifica achiziții similare la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, acestea vor fi centralizate de către direcțiile de specialitate din cadrul acestuia si vor fi inaintate către U.A.C.

(4)    Lista cu lucrările, produsele ori serviciile pentru care se organizează achiziții publice centralizate, la nivel local, se aproba prin dispoziția primarului.

(5)    în termen de 5 de zile, de la aprobarea listei, utilizatorii transmit către Serviciul Centralizare si Verificare Documentarii Tehnice din cadrul Direcției învestirii Achiziții a Sectorului 3 al Municipiului București, următoarele documente:

a) notele de fundamentare din care să reiasă nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat aî unui proces de achiziție; //

b)    referatele de necesitate semnate de către persoanele abilitate in acest sens si aprobate de către conducătorul autoritatii contractante.

c)    orice alte date solicitate de către U.A.C. prin Serviciul Proceduri Achiziții din cadrul Direcției Investiții Achiziții;

(6)    Pentru lucrările, produsele ori serviciile incluse in lista, utilizatorii, pe perioada derulării acordului-cadru/contractului de achiziție publica, nu au dreptul sa organizeze alte achiziții publice.

(7)    Numai pentru lucrările, produsele ori serviciile care nu sunt cuprinse in lista, utilizatorii organizează si desfasoara propriile proceduri de achiziție.

(8)    Acordurile-cadru si contractele subsecvente aflate in derulare se continua pana la termenele finale stabilite. Utilizatorii care derulează acordurile-cadru si contractele subsecvente Încheiate Înainte de aprobarea prezentelor norme au obligația de a comunica termenele de finalizare ale acestora. In baza acestor informații, inainte cu 8 luni de la Împlinirea termenelor finale, aceștia au obligația transmiterii documentelor necesare către U.A.C. prin Serviciul Proceduri Achiziții din cadrul Direcției Investiții Achiziții, care va incepe pregătirea noilor proceduri de achiziție, astfel incat noul acord-cadru sa intre in vigoare imediat după finalizarea celui existent, asigurandu-se in acest fel continuitate in achiziționarea lucrărilor, produselor ori serviciilor la nivel local.

(9)    Utilizatorii transmit până la data de 15 octombrie a fiecărui an si ori de câte ori este nevoie, necesarul de lucrări, produse ori servicii necesare a fi achiziționate și programele de achiziții publice pentru lucrările, produsele ori serviciile pentru care U.A.C. poate încheia acorduri-cadru sau poate atribui contracte de achiziție publica.

ETAPA A 2-A: Planificarea portofoliului de achiziție publica si elaborarea documentației de atribuire pentru achizițiile centralizate
Art. 8

(1) în conformitate cu Legea 98/2016 privind achizițiile publice si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea acordurilor-cadru/contractelor de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a întocmi în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție publică:

-    Strategia anuală de achiziție publică;

-    Programul Anual al Achizițiilor Publice;

și de a publica semestrial în SICAP extrase din acesta, precum și orice modificări asupra

acestuia, în termenele prevăzute de lege.

In acest context, cei pentru care U.A.C. initiaza proceduri, au obligația de a transmite următoarele documente:

notele de fundamentare din care să reiasă nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta/directie de specialitate ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proc, de achiziție;


referatele de necesitate semnate de către persoanele abilitate in acest sens si a de către conducătorul autoritatii contractante.

La Referatul de necesitate se anexează:

Caiet de sarcini/ Documentația descriptiva

Caracteristici pentru produse/lucrări/servicii,

Propuneri de condiții contractuale relevante corelate cu conținutul Caietului de sarcini/Documentația descriptivă ™ în special prin legătura cu factorii cheie pentru satisfacerea necesității

Propuneri pentru forma criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare incluși, respectiv a elementelor ciclului de viață relevante în raport cu achiziția propusa
Informații cu privire la formarea prețului unitar/total actualizat al respectivelor necesități obținute în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică

Lista de verificare pentru justificarea oportunității demarării procesului de achiziție publică în baza respectivului Referat de necesitate

toate datele necesare pentru întocmirea Programului Anual al Achizițiilor Publice;

(2)    Nerespectarea legislației in vigoare cu privire la Întocmirea Programului Anual al Achizițiilor Publice si Strategiei anuale de achiziții publice, din culpa utilizatorilor /direcțiilor de specialitate care nu au transmis documentele solicitate, atrage răspunderea acestora, U.A.C., fiind exonerata de orice consecințe ce ar decurge din acest fapt.

(3)    U.A.C., primește informațiile necesare pentru elaborarea SAAP și PAAP și se asigură că SAAP este realizat până la finalul trimestrului IV al anului, conform Art. 11, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

(4)    Pentru activitatea de elaborare a SAAP și PAAP, beneficiarii (utilizatorii si Sectorul 3 al Municipiului București) rezultatelor contractelor care urmează să fie atribuite într-un an financiar, vor întocmi și comunica Serviciului Centralizare Și Verificare Documentații Tehnice din cadrul Direcției Investiții si Achiziții a Sectorului 3 al Municipiului București propriile PAAP-uri însoțite de documentele mai sus menționate, documente semnate și aprobate conform competențelor legale și se asigură că toate documentele necesare demarării procedurilor de achiziție publică sunt complete.

(5)    După verificarea acestora, acestea se vor transmite către Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții si Achiziții a Sectorului 3 al Municipiului București, in vederea întocmirii Strategiei anuale de achiziție publică si a Programului Anual al Achizițiilor Publice;

(6)    U.A.C. elaborează strategia anuală de achiziție publică, inclusiv programul anual de achiziții publice in baza documentelor primite.

(7)    U.A.C. va transmite SAAP-ul și PAAP-ul spre aprobare către conducătorul acesteia.

(8)    U.A.C. publica semestrial în S.I.C.A.P. extrase din PAAP, precum și orice modificări asupra acestuia, în termenele prevăzute de lege.

Art. 9

Prin dispoziția primarului, in baza notelor de fundamentare si a referatelor de necesitate întocmite de către utilizatori, se aprobă lista lucrărilor, produselor ori serviciilor achiziționate in sistem centralizat în legătură cu care U.A.C. poate atribui contracte de achiziție publica sau poate încheia acorduri-cadru;


Art. 10

Elaborarea documentației de atribuire

(1)    Documentația de atribuire va fi elaborata de către utilizatori/ direcțiile de spe din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, care va consta in:

Referatele de necesitate insotite de următoarele anexe:

Caiet de sarcini/ Documentația descriptiva

Caracteristici pentru produse/lucrări/servicii,

Propuneri de condiții contractuale relevante corelate cu conținutul Caietului de sarcini/Documentația descriptivă - în special prin legătura cu factorii cheie pentru satisfacerea necesității

Propuneri pentru forma criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare incluși, respectiv a elementelor ciclului de viață relevante în raport cu achiziția propusă

Informații cu privire la formarea prețului unitar/total actualizat al respectivelor necesități obținute în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică

Lista de verificare pentru justificarea oportunității demarării procesului de achiziție publică în baza respectivului Referat de necesitate

(2)    In situația in care sunt discrepante intre documentațiile elaborate de xatre

utilizatori/directiile de specialitate din cadrul sectorului 3 al Municipiului București, se va contitui o comisie compusă din mai multi membrii, astfel:

~ membrii reprezentanți de îa fiecare utilizator responsabil de intocmirea documentației;

- după caz, membrii din cadrul direcțiilor de specialitate din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, in situația in care au elaborat astfel de documentații.


(3)    Componența comisiei pentru elaborarea documentației de atribuire este aprobată dispoziția primarului.

(4)    In termen de 3 zile lucrătoare de la constituire, Comisia pentru elaborarea documentației de atribuire va elabora documentația finala centralizata.

Art. 11

Inițiere procedură

(1)    După aprobarea bugetului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, Direcția de Evidența a Persoanelor Sector 3, Direcția Generală de Salubritate Sector 3, unitățile de învățământ anteprescolare, preșcolare si preuniversitare, prin Direcția de Invatamant Cultura si direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București au obligația de a transmite spre verificare Serviciului Centralizare Și Verificare Documentații Tehnice - Direcția Investiții Achiziții din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, documentele necesare inițierii procedurii de achiziție publica, actualizate, respectiv:

(2)    Referatele de necesitate semnate, aprobate si insotite de angajamentele bugetare, cu următoarele anexe:

Caiet de sarcini/ Documentația descriptiva

Caracteristici pentru produse/lucrări/servicii,

Propuneri de condiții contractuale relevante corelate cu conținutul Caietului de sarcini/Documentația descriptivă - în special prin legătura cu factorii cheie pentru satisfacerea necesității

Propuneri pentru forma criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare incluși, respectiv a elementelor ciclului de viață relevante în raport cu achiziția propusă

Informații cu privire Ia prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități obținute în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică

Lista de verificare pentru justificarea oportunității demarării procesului de achiziție publică în baza respectivului Referat de necesitate

Propuneri privind componenta comisiei de evaluare - membrii si președinte ( copie CI ale acestora)

(3)    Toate documentele menționate anterior vor fi elaborate in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice si a Normelor metodologice de aplicare, a oricăror instrucțiuni, modele de documentații de atribuire emise de ANAP, precum si orice alte legi

incidente, răspunderea cu privire la conținutul si legalitatea acestora revenind in integralitate

utilizatorilor/directiilor de specialitate.

(4)    Prin Direcția de Invatamant Cultura din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București se vor centraliza toate documentele menționate mai sus pentru toate unitățile de învățământ anteprescolare, preșcolare si preuniversitare avand calitatea de utilizator, eiaborandu-se astfel un singur referat insotit de anexe, acesta impreuna cu anexele sale fiind semnate de către toti utilizatorii anterior menționați si vizate de către Direcția de Invatamant Cultura.

(5)    U.A.C. prin Serviciul Proceduri de Achiziții - Direcția Investiții Achiziții din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București primește de la Serviciului Centralizare Și Verificare Documentații Tehnice - Direcția Investiții Achiziții din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București referatele de necesitate, caietele de sarcini și documentele anexate în vederea demarării procedurilor de achiziție publică.
ETAPA A 3-A: Procedura derulată în SICAP Art. 12

(1)    Procedura derulată în S.I.C.A.P. se realizează conform dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare si a normelor de aplicare a acesteia.

(2)    U.A.C. prin Serviciul Proceduri de Achiziții ~~ Direcția Investiții Achiziții din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București transmite spre publicare în S.I.C.A.P. documentația de atribuire însoțită de: caiet de sarcini, formulare (după caz), model de contract/acord-cadru, precum și alte documente suport (după caz).

(3)    U.A.C. prin Serviciul Proceduri de Achiziții - Direcția Investirii Achiziții din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București transmite spre publicare în S.I.C.A.P. anunțul de participare, care va face cunoscută și procedura de achiziție publică pe care aceasta intenționează să o utilizeze;

(4)    Pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică, Serviciul Proceduri de Achiziții - Direcția Investirii Achiziții din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, va transmite pe e~mail către utilizatori/directiiîe de specialitate din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, solicitările de clarificări formulate de către operatorii economici în cadrul procedurii de achiziție, iar aceștia au obligația de a răspunde în termen de 2 zile, astfel încât acesta să poată fi transmis operatorului economic în S.I.C.A.P.

(5)    U.A.C. prin Serviciul Proceduri de Achiziții - Direcția Investiții Achiziții din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, asigură transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici în legătură cu procedurile de achiziție publică înainte de data limita de depunere a ofertelor avand la baza informațiile furnizate de utilizatori/directiiîe de specialitate care au solicitat achiziția respectivă.

(6)    U.A.C. prin Serviciul Proceduri de Achiziții - Direcția Investiții Achiziții din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, îndeplinește rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achizițiile de lucrări, produse ori servicii în conformitate cu legislația în vigoare:

-asigura secretariatul comisiilor de evaluare in atribuțiile ce revin acestora în evaluarea ofertelor depuse și desemnarea ofertantului câștigător sau anularea procedurii (după caz); -asigură înregistrarea si publicarea in S.I.C.A.P. a contestațiilor și comunicarea acestora către C.N.S.C., ofertanților implicați în procedură;

-asigură întocmirea și transmiterea documentațiilor prevăzute de lege și/sau a celor solicitate de instituțiile abilitate în situația depunerii contestațiilor privind procedurile de achiziții publice;

- asigură transmiterea deciziei CNSC tuturor factorilor implicați.

(7)    Procesul de evaluare a ofertelor, întocmirea procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor, evaluarea ofertelor si aplicarea criteriului de atribuire stabilita in documentația de atribuire, întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, comunicarea rezultatului evaluării ofertelor tuturor ofertanților, se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

ETAPA A 4-A: Comisia de evaluare

Art. 13

(1)    Membrii comisiei de evaluare se propun de către Serviciul Proceduri Achiziții din cadrul Direcției Investiții Achiziții a Sectorului 3 al Municipiului București si se aproba prin dispoziția primarului.

(2)    Membrii comisiei completează declarațiile de confidențialitate și imparțialitate. /

(3)    Comisia de evaluare va fi compusă din mai multi membrii, astfel:

-    unul sau doi membrii de la fiecare utiîizator/direcție de specialitate din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București responsabili de întocmirea documentației desemnați de către utiîizator/direcție de specialitate;

-    un reprezentant de la Direcția Investiții Achiziții din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București;

-    un reprezentant de la Direcția Juridică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București;

-    un reprezentant de la Direcția Economica din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București;

(4)    Comisia de evaluare va include cel puțin una dintre persoanele utilizatorului/direcțiile de specialitate care a participat la elaborarea documentației de atribuire, președintele fiind desemnat dintre utilizatori/direcții de specialitate.

ETAPA A 5-A: Finalizarea procedurii de atribuire

Art. 14

(1)    Procedura de atribuire se finalizează potrivit art. 3 din prezentele norme sau prin anularea procedurii de atribuire.

(2)    U.A.C. atribuie contractul de achiziție publică si incheie acordul cadru, după parcurgerea procedurii aferente contestațiilor, cu includerea clauzelor obligatorii așa cum au fost prevăzute în documentația de atribuire, precum și în concordanță cu propunerea tehnică și financiară a ofertei declarate câștigătoare și cu prevederile caietului de sarcini;

(3)    U.A.C. încheie acordurile-cadru cu operatorii economici declarați câștigători care vor fi părți ale viitoarelor contracte subsecvente încheiate cu utilizatorii.

(4)    U.A.C. transmite, în format electronic, utilizatorilor acordurile-cadru, documentația de atribuire, oferta tehnică și financiară în vedere încheierii contractelor subsecvente si a contractelor de achiziție publica.

(5)    Contractele subsecvente se încheie in 3 exemplare de către utilizatori în funcție de necesitățile obiective de lucrări, produse ori servicii, în limita bugetului aprobat pentru această destinație si cu estimările efectuate.

(6)    Contractele de achiziție publica se încheie in 3 exemplare de către utilizatori conform documentației transmise.

(7)    După încheierea contractelor subsecvente/contractelor de achiziție publica sau a oricăror acte adiționale, utilizatorii transmit un exemplar in original al acestora la Direcția Investiții Achiziții din cadrul Sectorului 3 aî Municipiului București in termen de maxim 3 zile de la incheiere.

Art. 15

U.A.C. asigură retumarea garanțiilor de participare ofertanților;    A t

Art 16

U.A.C. publică anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului cadru; xi?

Art 17

U.A.C. publică la ANI formularul de integritate și transmite contractuî/acordul-cadru către direcția de specialitate pentru asigurarea trasparenței decizionale și pentru implementare.

CAPITOLUL IV Obligațiile utilizatorilor și ale U.A.C.

Art. 18

(1)    Utilizatorii au obligația de a achiziționa lucrările, produsele ori serviciile în sistem centralizat prin U.A.C. prin una dintre următoarele modalități;

a)    prin utilizarea acordurilor-cadru centralizate încheiate de U.A.C. potrivit dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

b)    prin utilizarea contractelor de achiziție publica centralizate atribuite de către U.A.C. potrivit dispozițiilor Legii nr. 98/2016.

(2)    Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizatorii au dreptul de a achiziționa lucrări, produse ori servicii prevăzute la respectivul alineat fără utilizarea sistemului centralizat doar în cazul în care, la momentul inițierii achiziției, niciunul dintre instrumentele prevăzute la alineatul anterior nu poate fi utilizat, iar această situație a fost confirmată în scris de către U.A.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea utilizatorului.

(3)    în situațiile în care, în urma aplicării dispozițiilor alin. (2), utilizatorii încheie în nume propriu acorduri-cadru/contracte de achiziție publică având ca obiect lucrări, produse ori servicii ce urmau a fi achiziționate în sistem centralizat, aceștia execută contractele de achiziție publică sau acorduri le-cadru respective până la încetarea obligațiilor care decurg din acestea.

(4)    Prin excepție de la prevederile alin, (1), utilizatorii nu au obligația de a realiza achizițiile de lucrări, produse ori servicii achiziționate în sistem centralizat într-una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) în cazul în care realizează aceste achiziții într-o altă modalitate exceptată de la aplicarea dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Art 19

(1)    Utilizatorii au obligația de a contribui la realizarea activităților desfășurate de U.A.C. prin îndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentelor norme.

(2)    în vederea exercitării atribuțiilor sale, U.A.C. are dreptul de a solicita date și informații utilizatorilor/directiilor de specialitate din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, iar aceștia au obligația să pună la dispoziția U.A.C. datele și informațiile solicitate în termen de 3 de zile de la primirea solicitării.

Art 20

(1)    în vederea desfășurării activităților sale în legătură cu organizarea procedurilor de atribuire centralizate, U.A.C. solicită utilizatorilor/directiilor de specialitate din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, transmiterea necesităților de lucrări, produse ori servicii achiziționate în sistem centralizat, precum și orice alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar aceștia au obligația, de a transmite U.A.C. datele și informațiile solicitate, în termen de 3 zile de la primirea solicitării.

(2)    Responsabilitatea cu privire la necesități, precum și cu privire la datele transmise potrivit alin. (1) revine utilizatorilor/directiilor de specialitate din cadrul Sectorului 3 al Municipiul} București.


/ r

CAPITOLUL V Registrul utilizatorilor Art 21

(1)    în vederea realizării unei evidențe unitare a utilizatorilor, U.A.C. înființează și

un registru complet al utilizatorilor, denumit în continuare Registrul, organizat sub formă' baze de date electronice disponibile pe pagina de internet a U.A.C..

(2)    Registrul va conține datele de identificare ale tuturor utilizatorilor, inclusiv datele de contact ale persoanelor desemnate de fiecare utilizator ca responsabilă pentru comunicarea cu U.A.C.(3) Utilizatorii au obligația de a solicita U.A.C. înregistrarea în Registru a modificărilor survenite în legătură cu datele de identificare ale acestora, în termen de 10 zile de la apariția modificării.


CAPITOLUL VI

Dispoziții referitoare la remediile și căile de atac în legătură cu procedurile de at centralizate Art. 22

(1)    Contestațiile împotriva actelor emise de U.A.C. în cadrul sau în legătură cu procedurile atribuire centralizate, inclusiv cererile de suspendare a procedurilor de atribuire centralizate, se introduc în contradictoriu cu U.A.C. în calitate de emitent al actelor autorității contractante. U.A.C. are calitatea de parte în procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurilor de atribuire centralizate.

(2)    U.A.C. reprezintă utilizatorii, iar utilizatorii își exercită drepturile și obligațiile procesuale prin intermediul U.A.C. în cadrul următoarelor procese și cereri:

a)    procesele și cererile privind anularea sau constatarea nulității absolute a acordurilor-cadru centralizate încheiate,

b)    procesele și cererile privind anularea sau constatarea nulității absolute a acordurilor-cadru/ contractelor de achiziție publica, inclusiv a contractelor subsecvente, încheiate de U.A.C. pentru Sectorul 3 al Municipiului București;

c)    procesele și cererile privind executarea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a acordurilor-cadru centralizate, a contractelor de achiziție publica centralizate si a contractelor subsecvente încheiate în nume propriu.

(3)    Hotărârile judecătorești pronunțate în legătură cu procesele și cererile prevăzute la alin. (2) produc efecte în mod direct față de U.A.C. aceasta avand obligația de a executa hotărârile judecătorești, inclusiv în ceea ce privește plata eventualelor sume de bani cu titlu de despăgubiri sau cu orice alt titlu, care se asigură din bugetul U.A.C.

(4)    Contestațiile împotriva actelor emise de utilizatori în cadrul sau în legătură cu procedurile organizate de utilizatori pentru atribuirea contractelor subsecvente în temeiul acordurilor-cadru centralizate, inclusiv cererile de suspendare a procedurilor organizate de utilizatori, se introduc în contradictoriu cu utilizatorii în calitate de emitenți ai actelor respective. Utilizatorii au calitatea de parte în procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurilor organizate de utilizatori.

(5)    Utilizatorii au calitatea de parte și își exercită drepturile și obligațiile procesuale în mod direct în cadrul următoarelor procese și cereri:

a)    procesele și cererile privind executarea contractelor de achiziție publica încheiate in sistem centralizat si a contractelor subsecvente încheiate de utilizatori în temeiul acordurilor-cadru centralizate, în legătură cu drepturile și obligațiile utilizatorilor care rezultă din raporturile individuale constituite între fiecare utilizator și contractant, inclusiv cu privire la executarea lucrărilor, livrarea produselor sau prestarea serviciilor, recepția, facturarea și plata acestora și plata și încasarea de despăgubiri;

b)    procesele și cererile privind anularea sau constatarea nulității absolute a contractelor de achiziție publică Încheiate in sistem centralizat, inclusiv a contractelor subsecvente încheiate de utilizatori în temeiul acordurilor-cadru centralizate;

c)    procesele și cererile privind executarea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică încheiate in sistem centralizat, inclusiv a contractelor subsecvente încheiate în temeiul acordurilor-cadru centralizate.

(6)    ha cazul proceselor și cererilor prevăzute de prezentul articol, sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, privind chemarea în garanție.(7) în vederea respectării dispozițiilor alin. (1) - (6) se aplică corespunzător prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23

(1)    Utilizatorii execută contractele de achiziție publică sau acordurile-cadru având ca obiect lucrări, produse ori servicii încheiate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotarari, până la încetarea obligațiilor care decurg din acestea.

(2)    Prevederile prezentelor norme se completează cu orice alte acte normative incidente.

(3)    In cazul în care se identifică norme legale incidente cu privire la modalitatea de atribuire și încheiere a contracteîor/acordurilor-cadru de lucrări/produse și/sau servicii, prevederile acestora vor prevala prezentelor norme procedurale interne.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂRomânia


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - zS FAX (004 02!) 318 c, 04 E-MAîL cabșoetpdmartgt primari Calea Ou deșt i nr. 191, sector 3, 031084, Buc


EXPUNERE DE MOTIVE    ~-
la proiectul de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității de Achiziții Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții

Legislația incidență în domeniul achizițiilor publice prevede posibilitatea atribuirii de contracte sau încheieri de acorduri- cadru în numele și pentru o altă autoritate contractantă atunci când autoritatea contractantă care desfășoară procedura de atribuire este unitate de achiziție centralizată, conform art. 3 alin. (1) îit. e) și art. 40 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările șî completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 “activități de achiziție centralizate" reprezintă - “activitățile desfășurate de o unitate de achiziții centralizate în mod permanent prin achiziția în nume propriu de produse și/sau servicii destinate unei/unor alte autorități contractante, ori prin atribuirea de contracte de achiziție publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în nutneie și pentru o altâ/alte autoritate/autoritâți contractante"

Unitatea de achiziții centralizate este definită de art. 3 alin. (1) lit. bbb) din actul normativ anterior menționat, ca fiind “o autoritate contractantă care furnizează activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare".

în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 98/2016, “înființarea de unități de achiziții centralizate și situațiile și condițiile în care autorități contractante achiziționează produse sau servicii de la unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate, precum și în care unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate atribuie contracte de achiziție pubiică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorități contractante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităților deliberative locale"

în aceste condiții activitățile de achiziție centralizate pot fi realizate numai de către autoritățile contractante care funcționează ca unități de achiziție centralizate, stabilite prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităților deliberative locale.

în lipsa unei Hotărâri de Guvern prin care să fie stabilite autoritățile contractante care funcționează ca unități de achiziții centralizate, înființarea unei unități de achiziții centralizate care va organiza etapeie de atribuire a contractelor de achiziție publicâ/încheierea acordurilor-

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnală și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


CABINET PRiMAR


CTORULUI

BUCUREȘTI


cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorități contractante se stabilesc prin hotărâre a autorităților deliberative locale, adică prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3.

Prin înființarea unei Unități de achiziții centralizate se urmărește eficientizarea achizițiilor publice care, prin centralizare, ar aduce pe lângă economii, o serie de avantaje precum transparența în cheltuirea banilor publici, creșterea controlului în materie de prețuri sau o putere de negociere mai mare ca urmare a volumelor ridicate de achiziții.Trecerea la un sistem centralizat ar putea maximiza puterea cumpărătorului, concomitent cu îmbunătățirea semnificativă a trasparenței și posibilitatea supravegherii unui număr mai mic de contracte.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul comun de specialitate nr. 185469/10.09.2018 al Direcției Investiții și Achiziții, Direcției Juridice șt Direcției Economice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
ROMÂNIA


DIRECȚIA INVESTIȚI! Șl ACHIZIȚII SERVICIUL PROCEDURI DE ACHIZIȚII

_M tâSăăJ f/o.crt -zo/#

"TELEFON (004 02'îj '318 03 '23 - 28 FAX (004 021)    ^0^ E-MAIL invesHnîad^TîtTr^pTîrnâfieȚro'

Calea Dudeșli nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității de Achiziții Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții

Legislația incidența în domeniul achizițiilor publice prevede posibilitatea atribuirii de contracte sau încheieri de acorduri- cadru în numele și pentru o altă autoritate contractantă atunci când autoritatea contractantă care desfășoară procedura de atribuire este unitate de achiziții centralizate, conform art. 3 alin. (1) lit e) și art. 40 din Legea nr. 98/2016.

Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. edin Legea nr. 98/2016 “activități de achiziție centralizate” reprezintă ~ “activitățile desfășurate de o unitate de achiziții centralizate în mod permanent prin achiziția în nume propriu de produse și/sau servicii destinate unei/unor alte autorități contractante, ori prin atribuirea de contracte de achiziție publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în numele si pentru o altă/alte autoritate/autorităti contractante "

Unitatea de achiziții centralizate este definită de art. 3 alin. (1) lit. bbb din actul normativ anterior menționat, ca fiind “o autoritate contractantă care furnizează activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare”,

în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 98/2016, “înființarea de unități de achiziții centralizate și situațiile și condițiile în care autorități contractante achiziționează produse sau servicii de la unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate, precum și în care unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate atribuie contracte de achiziție publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorități contractante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităților deliberative locale ”

în aceste condiții activitățile de achiziții centralizate pot fi realizate la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București numai de către o autoritate contractantă care este înființată și funcționează ca Unitate de Achiziții Centralizate, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3.


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL PROCEDURI DE ACHIZIȚIITELEFON 5004 02î) 318 03 23 • 28 FAX {004 021} 3îS 03 04 E-MAIL învestîîiiachîzsîii^primariej.ro Calea Dudești nr. ișî, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro


Având în vedere:


Adresa nr. 185414/10.09.2018 Cabinet Primar cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea unei Unității de Achiziții Centralizate prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții si Achiziții a Sectorului 3 al Municipiului București;


în cazul adoptării unui proiect de hotărâre privind desemnarea Sectorului 3 al Municipiului București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții si Achiziții, în calitate de Unitate de Achiziții Centralizate, trebuie avute în vedere prevederile art 40 din Legea nr. 98/2016.


DIRECȚIA ^VESTIȚII ȘI ACHIZIȚII DIRECTOR EXECUTIV IRINA SOROCEjDIRECȚIA JURIDICA DIRECTOR EXECUTIV ROXANA CIRSTEA


CABINET PRIMARROMANfA

TELEFON oaij 1)8 o’ 21 - 28 FAX (<3^4 02 0 31Ș 03 <74 E-MAIL caiîîîsetprimar^pdmarie^.re Cafea Dude. -.f nr. iși, ssclor 3, 031084, Biiciif&șii. www.primarte3.r0


Nr. 185414/10.09.2018


Către:

Direcția Investiții și Achiziții Direcția Juridică Direcția Economică

Spre știință:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copiiului Sector 3 Direcția de Evidența a Persoanelor Sector 3 Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Unitățile de învățământ anteprescolare, preșcolare si p re universitare

Având in vedere diferentele de preț si valoarea cheltuielilor înregistrate in cursul anului 2017, precum si bugetul alocat pentru anul 2018 pentru anumite bunuri, servicii si lucrări, atat la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, al unităților de învățământ anteprescolare, preșcolare si preuniversitare cat si al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 3, consider utila adoptarea unei Hotarari de Consiliu Local pentru reglementarea achizițiilor publice centralizate, lucru care ar conduce la realizarea unor economii substanțiale.

Eficientizarea achizițiilor publice prin centralizare, ar aduce, pe langa economii, o serie de avantaje precum transparenta in cheltuirea banilor publici, creșterea controlului in materie de preturi sau niște oferte competitive ca urmare a volumelor ridicate de achiziții de același tip, inclusiv implementarea acestora.

In conformitate cu prevederile art, 40 din Legea nr. 98/20016, Sectorul 3, prin Primar, solicită înființarea unității de achiziții centralizate (U.A.C.) a Sectorului 3 al Municipiului București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții, care va prelua activitatea de organizare centralizată a procedurilor de achiziție publica pentru lucrări, produse ori servicii, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.CABINET PRiMAR


3, Direcția de Evidenta a Persoanelor Sector 3, Direcția Generală de Salubritate Sector 3, unitățile de învățământ anteprescolare, preșcolare si preuniversitare, si pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Pentru înființarea unității de achiziții centralizate (U.A.C.) a Sectorului 3 al Municipiului București se impune inițierea unui raport de specialitate la proiectul de hotare a vând acest obiect, și elaborarea normelor procedurale interne privind înființarea, organizarea și funcționarea a unității de achiziții centralizate a Sectorului 3 al Municipiului București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții.ROMANIA

Î91B 20)e !SASB«O3JM IMPBEUMA


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL PROCEDURI DE ACHIZIȚII

TELEFON (004 O2i) 318 03 23 • 2$ FAX (004 021) JtS 03 04 E-MAIL mvestftiâachiZîtiîlgJpFtniafiej.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București, www.primariej.ro

A/£, $5^ /&-09.


Către,


DIRECȚIA ASISTENTA LEGISLATIVAPrin prezenta, va transmitem alaturat raportul de specialitate si proiectul de hotarare privind privind desemnarea ca Unitate de Achiziții Centralizate a Sectorului 3 al Municipiului București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții si Achiziții.

DIRECȚIA INVESTITE ȘI ACHIZIȚII IRINA SOfufeANU

SERVICIUL PROCEDURI DE ACHIZIȚII CORALIA FILIP

întocmit Olimpia Stanca