Hotărârea nr. 433/2018

HCLS3 nr.433 din 14.09.2018


e MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii/ furnizare produse

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. îî5/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/200L precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 188971/CP/l 3.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 51/13.09.2018 al Direcției Generale de Salubritate

Sector 3 ;

-    Adresa nr.52/13.09.2018 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3, înregistrată cu nr.l88968/CP/13.09.2018 ;

In conformitate cu prevederile:

» Art. 31 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordul privind atribuirea de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii/ furnizare produse, în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a celorlalte prevederi legale.

Art.2. Procedura internă în vederea punerii în aplicare a art.l se aprobă prin decizia Directorului General al Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și va cuprinde în principal, dar fără a se limita, următoarele:

a)    activitatea de verificare a îndeplinirii de către întreprinderea publică a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016;

b)    etapele procesului de atribuire;

c)    atribuirea și încheierea contractului;

Art.3. Direcția Generală de Salubritate Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 433 DIN 14.09.2018


PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


.    SECTORULUI

Bueu^șTi^


.*■

* ".' # -


: A,/A * *»*'/** $ &

ROMÂNIA


TELEFON {004 021} 318 03 23 - 28 FAX {0(34 025} 318 03 04 E-MAIL cabinetprimafigîprtroarisî.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, Buci

SECTOR 3


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

ZlifilM-


Data


Ia proiectul de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii/furnizare produse


A

In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) coroborat cu alin.(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și raportat la prevederile H.C.L.S 3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Local Sector 3, în calitate de autoritate contractantă poate atribui către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, contracte/acorduri-cadru având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii/furnizare produse, în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții;

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 51/13.09.2018 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DîSECVA    OE. SâLUBMEATE SECTOR 3


M S I//3 v3-


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contraetelor/acorduriloF-cadru având ca obiect execuția de lucrări și/sati prestarea de servicIVÎuratare produse

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ^prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție puhlică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu exista participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate”.

De asemenea, conform prevederilor art.31 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare :“Excepția de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privai care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară

iMele    pswik pretemte cta Pnm&m    3 îs OTWbraitMe ui fegîAîwsMO Omuaii    07W2016 ta

scopul șVtaphîîiîii staitarfiiîto tagsta.. DauV sta. 6 EfavAIuto: yîss top tai tas w toata kaa! .utsstakșta. Vâ ptotax swila pîtotaiiite sta. fegstesita’ VK 67(>Ws psta'ifr-o- cstos toVă, seîRitott ta    tassstogă jx; aArsto PnîtoVta Stow s.


P R : M E ®;

SECTORULUI

R U A U A E


EîJRECpA GENERALĂ DE SALUSAiTATE SECTOS 3


potrivit dispozifiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercita o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate. ”

Prin B.C.L.S. 3 nr. 357/14.08,2018 a .fost aprobată înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, Astfel, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 are calitatea de autoritate contractantă și este persoană juridică controlată de Consiliul Local Sector 3.

Fața de cele de mai sus, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 se poate prevala, de excepfia prevăzută la art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 pentru atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a 'unui contract/acord-cadru având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii/fumizare produse.

în consecință, în cazul adoptării unui proiect de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii/ furnizare produse, trebuie avute în vedere prevederile art. 31 din. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum, și celelalte prevederi legale incidente.


Prin prezenta, vă transmitem proiectul de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a conîraetelor/acordurilor-eadru având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii/ furnizare produse.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotărâre.

Co stimă,

: .î <i-,Jv O    3 In ffixXx'îXiWv «    IMneasi Bu-apeoe    O

tf'iifcpișnhii âțriMOsf Kgaf*. Dssfiî; fi    îsxvr tefi fii    î.svîkx ÎsesI    VS țniteU ■extterim fințdîfffie

■■ A.x.i. x fii'șgVxi xfi fi Efi'1 ■ fi, pXfX.x- nx ‘ixfifi .xxjxx'. fi r;.;':;:xxs fx    fir.-xx i-fi    3.