Hotărârea nr. 432/2018

HCLS3 nr.432 din 14.09.2018


tMONOPWt BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind atribuirea contractului ce are ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/20î5 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr, 215/200/, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 188691/CP/13.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 188358/13.09.2018 al Direcției Administrarea

Domeniului Public;

-    Procesul verbal nr. 188096/13.09.2018 al Comisiei de negociere și atribuire;

-    HCLS 3 nr. 361/14.08.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa nr. 188374/13.09.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public; în conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

~~ HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/ sau prestarea de servicii;

în temeiul prevederilor art. 45 alin, (1) și art. 81 alin. 2 lit, j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețul final fără TVA rezultat în urma procesului-verbal de negociere și atribuire întocmit de Comisia de negociere și atribuire și a ofertei finale depuse de societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului ce are ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ma:


.SEMNEAZĂ

:REfkR

sImihăiță


NR. 432 DIN 14.09.2018

Nr. 435./^j.£Î$SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Data.PROCES-VERBAL DE NEGOCIERE

Având in vedere:

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr,5674/CP/l 6.05.2017

-Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii

-    Raportul de specialitate nr. 116630/25.06.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 196/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    Normele procedurale interne pentru atribuirea către intreprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, aprobate de Primar, avand nr. 6544/08.06.2017;

-    Anunțul de intenție nr. 273/09.08.2018 al Societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 161340/PS3/09.08.2018;

-    Adresa Cabinet Primar nr. 161340/09.08,2018;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 361/14.08.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 398/31.08.2018 privind modificarea modelului de contract și completarea caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”, aprobate prin HCLS3 nr. 361/14.08.2018.

-    Referatul nr. 1686454/22.08.2018, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

Valoarea estimata totala: 11.707.964.46 lei inclusiv TVA, din care 5.969.062,31 lei C + M, fiind data de indicatorii aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 337/31.07.2018.

-    Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 4322/11.09.2018;

-    Oferta depusă de societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL înregistrată cu nr. 186788 / 12.09.2018

-    Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 186849 / 12.09.2018

-    Procesul verbal de negociere calificare+propunere tehnică+ anexă nr. 187480 / 12.09.2018

-    Procesul verbal de negociere privind propunerea financiară nr. 187936/13.09.2018


încheiat astăzi 13.09.2018, intre subsemnați!

Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Stan Ioana MIrela , Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Gavrilă Camelia, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții Membru - Galațanu Robert, Direcția Juridică

Constituiti in Comisia de negociere și atribuire in baza deciziei nr. 4322/11.09.2018 si subsemnata

ENACHE CARMEN in calitate de Împuternicit al domnului NIȚU MIHAI președinte al consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

S-au întrunit în vederea negocierii preturilor finale pentru obiectivul:

“Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”

In urma negocierii se stabilesc ca preturi finale negociate valorile înscrise in coloana finala din anexele 12, parii integrante ale prezentului proces verbal.


Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire in baza ari. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, in 2 exemplare originale.

Comisia de negociere și atribuire formata din:

Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Stan Ioana MIrela , Direcția Administrarea Domeniului Public /KT Membru - Gavrilă Camelia, Direcția EconomicăSD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL reprezentata prin Președinte C.A. - Nițu Mihai prin împuternicit ENACHE CARMENAnexa 1 la PV nr. fcfiojg /3. o 3- 2o/8

Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

“Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”

CAPITOL LUCRĂRI

um

cantitate

Preț unitar final (fara TVA)

Valoare oferta (leî fara tva)

Construcții și instalații aferente acestora

1

spargeri platforme betonate 10 cm grosime

mc

7.30

459.12

3,351.58

2

săpătură mecanica

mc

45.00

30.16

1,357.20

3

săpătură manuala

mc

6.00

45.84

275.04

4

umplutura compactată cu pamant

mc

28.00

71.69

2,007.32

5

nisip compactat

mc

2.00

71.69

143.38

6

beton C8/10

mc

1.30

245.28

318.88

7

beton, armatura, cofraj, transport si punere pe poziție

mc

4.30

1844.76

7,932.47

S

beton C20/25

mc

1.30

286.55

372.52

9

Beton C30/37

mc

0.50

368.13

184.07

10

Armatura BST500S

kg

260.00

5

1,300.00

11

cofraj

mp

3.00

48.04

144.12

12

structură metalică capac, inclusiv elemente prindere sîăccesorii,

tabla cutata zincata decupata

kg

90.00

8.14

732.60

13

elemente metalice înglobate in beton

kg

100.00

6.09

609.00

14

etanșare-banda de neopren

m

16.00

20.03

320.48

subtotal cap 4.1

19,048.64

Capitol 4.2. Montaj utilaje și echipamente tehnologice

1

piatrorma metalica morauhca ecriipătă compiet-inciusiv instalații

mecanice si electrice necesare punerii in functiune-procurare si

buc

1.00

7826.31

7,826.32

2

Containere gunoi 1100 1- procurare st montaj (manopera)

buc

4.00

95.6

382.40

3

cos inserție metalic, mctustv sisteme de montaj si prinderi-

procurare si montaj (manopera)

buc

4,00

47.8

191.20

subtotal cap 4.2

8,399.92

Cap 4.3 Procurare utilaje și echipamente tehnologice

1

piattorma metalica hidraulica echipata compiet-inciusiv instalații

mecanice si electrice necesare punerii in functiune-procurare si

buc

1.00

22360

22,360.00

2

Containere gunoi 1100 1- procurare si montaj

buc

4.00

422

1,688.00

3

cos inserție metalic, inclusiv sisteme oe montaj si prmaeri-

procurare si montaj

4.00

210

840.00

CAPITOL LUCRĂRI

um

cantitate

Preț unitar final (fara TVA)

Valoare oferta (lei fara tva)

subtotalcap 4.3

24,888.00

TOTAL FARA TVA (cap 4.1+4.2+4.3)

52,336.56

TVA 19%

9,943.95

TOTAL CU TVA

62,280.51

Cap.l - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.2 - Amenajarea terenului

buc

1.00

996.00

996.00

Cap. 5 - Organizare de șantier

5.1.1 - Lucran de construcții si tristă lății necesare organiza ni 'cle

șantier

buc

1.00

935.00

935.00

subtotal cap. 1.2 + 5.1.1

1,931.00

TOTAL GENERAL FARA TVA

54,267.56

TVA 19%

10,310.84

TOTAL GENERAL CU TVA

64,578.40


Membru

Membru

Membru


Comisia de negociere și atribuire formata din:

Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Stan ioana Mi reia, Direcția Administrarea Domeniului Public

-    Gavriiă Camelia, Direcția Economică

-    Emifîa Carabulea, Direcția investiții și Achiziții

-    Galațanu Robert, Direcția Juridică


SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL reprezentata prin Președinte C.A. - Nițu Mihai prin împuternicit ENACHE CARMEN


Anexa 2 la PV

Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

“Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”

Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

indicatori tehnico-

economici conform HCL 337/31.07.2018 (leî inclusiv T.V.A.) pentru 150 locații

indicatori tehnico-

economtci conform HCL 337/31.07.2018 (leî inclusiv T.V.A.) pentru 1 locație

valoare totala fara

T.V.A. PENTRU 1

LOCAȚIE

valoare totala cu

T.V.A. Pentru 1

locație

Valoare totala

11,707,964.46

78,053.10

54,267.56

64,578.40

din care C+M

5,969,062.31

39,793.75

29,379.56

34,961.68

Comisia de negociere și atribuire formata din:


Președinte-Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public/ Membru - Stan Ioana Mi reia , Direcția Administrarea Dementului Public Membru - Gavrilă Camelia, Direcția Economică    f

Membru - Emilia Carabulea, Direcția investiții șî Achiziții


Membru - Galațanu Robert, Direcția Juridică

SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL reprezentata prin Președinte C.A. - Nițu Mihai prin împuternicit ENACHE CARMEN


J3GC44/U- o3.2oJg


INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Având in vedere:

-    Prevederile art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 358/14.08.2018 privind darea în administrare a furnizării/ prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București

-    Normele procedurale interne pentru atribuirea către întreprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, aprobate de Primar, avand nr. 6544/08,06.2017;

-    Anunțul de intenție nr. 273/09.08.2018 al societarii SD SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.161340/09.08.2018;

-    Adresa Cabinet Primar nr. 161340/09.08.2018;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 361/14.08.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ” Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”

~ Referatul nr. 168645 din 22,08.2018 emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

-    Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 4322/11.09.2018;

Sectorul 3 al Municipiului București va invita sa participați la procedura de negociere in baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, in vederea atribuirii contractului avand ca obiect execuția de lucrări ” Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”.

Procedura aplicata: atribuire in baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu

modificările si completările ulterioare;

Sursa de finanțare a contractului de lucrări care urmeaza sa fie atribuit: buget local si alte surse de finanțare legal constituite.

Valoarea totala estimata este de: 11,707.964.46 lei inclusiv TVA, din care 5.969.062,31 lei C + M , fiind data de indicatorii aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 337/31.07.2018, anexate la prezenta;

Oferta depusa de către ofertant trebuie sa cuprindă toate documentele solicitate prin caietul de sarcini, astfel cum au fost menționate in acestea si au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 361/14.08.2018;

Ora, data si locul depunerii ofertelor: 12.09.2018, pana la ora 09:50, Sectorul 3 al Municipiului București - Biroul Unic.

Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 12.09.2018, ora 10:00, Sectorul 3 al Municipiului București - Sala de Consiliu.

La prezenta Invitație de participare se anexeaza următoarele documente:

-    Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.361/14.08.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ” Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”;

-    Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 337/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor aferenti obiectivului de investirii privind execuția de lucrări „Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”.SECTOR 3


CABINET PRIMAR CABINET PRIMAR


iMÂlL


Data.


TELEFON {004 021} jiS 03 23 - 2-3 FAX (004 021} 31S 03 04 E-MAIL cabinetprlmarfT. prim ane3.ro Calea Dudești ne. 191, sector 3, 031084, București, www.prirnarie3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București” către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire $3 SRL


Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.196/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, mai mult de 80% din activitățile societății vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Primăria Sectorului 3.

Luând în considerare prevederile:

-    HCLS3 nr. 337/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București7';

HCLS3 nr. 361/14.08.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”, cu modificările și completările ulterioare.

-    procesului-verbal de negociere și atribuire nr. 188096/13.09.2018, întocmit de Comisia de negociere și atribuire și a ofertei finale depuse de societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, cu prețurile stabilite prin negociere și asumate de ofertant, așa cum rezultă din procesul verbal sus menționat.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.188358/13.09.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printro cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,


TELEFON {004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 02>) 341 O 7 15 E-MAIL domert!U.pubtîc@prini3rîe3.('o Str. intrarea Odobestî nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.pr1marie3.ro

Nr. Iesire:188358 /13.09.2018


RAPORT DE SPECIALITATE privind atribuirea contractului ce are ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București” către Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Luând în considerare:

-    Prevederile art31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu referire contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public;

-    H.C.L.S.3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, precum și a celorlalte prevederi legale;

-    H.C.L.S.3 nr. 337/31,07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 361/14.08.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 398/31.08.2018 privind modificarea modelului de contract și completarea caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”, aprobate prin HCLS3 nr. 361/14.08.2018.

Se propune atribuirea contractului ce are ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București” către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, având în vedere procesul-

PR1 MAR1A

BUCUREȘTI

verbal de negociere și atribuire nr. 188096/13.09.2018, întocmit de Comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, cu prețurile stabilite prin negociere și asumate de ofertant, așa cum rezultă din procesul verbal sus menționat asumat de acesta.

Având în vedere cele de mai sus prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Proiectul de Hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București” către Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,


întocmit.

CONSTANTINE


TELEFON (004 021} 341 07 15 - 28 FAX {004021} 341 07 15 E-MAIL domeniu.public® prima riej.rO Str. Intrarea Odobestî nr, 5-7, sector 3, 032158, București, www.prtmarie3.r0


ROMANIA


Nr. 168645/22.08.2018


REFERATAvând la bază:

-    Prevederile arh 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 196/04.05,2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societarii SD SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.;

-    Normele procedurale interne pentru atribuirea către Întreprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, aprobate de Primar, avand nr. 6544/08.06.2017;

-    Anunțul de intenție nr. 273/09.08.2018 al societarii SD SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., Înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.161340/09.08.2018;

-    Adresa Cabinet Primar nr. 161340/09.08.2018;

~ Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 361/14.08.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ”Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”.

Vă înaintăm spre analiză și aprobare demararea procedurii de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru încheierea contractului de lucrări cu societatea’SD SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, având ca obiect execuția de lucrări „Amplasare platforme subterane pentru colectarea select:    de pe raza Sectorului 3 al

Municipiului București”.


< tOT SECTORULUI

BUCUREȘTI.


»»


• • n • ♦

• ;V


ROMÂNIA

1916 zoi b j sărbătorim Împreuna


TELEFON {004 025) 341 07 15 - 28 FAX {004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public® prîmariej.ro Str. intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.r0


Nr. Ieșire: 188374/13.09.2018


Către,


Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Pubilic și proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect execuția de lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București” către Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

DIRECȚIA ADMINIST DOMENIULUI P Director Executiv A MANEA FLO


întocmit^

CONSTANTINESCSTEP IA


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene e7ÎV2016 în scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în

Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.