Hotărârea nr. 431/2018

HCLS3 nr.431 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 1,2 și 4 ale HCLS3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.l88432/CP/13.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 187881 /13.09.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    HCLS 3 nr. 430/14,09.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare;

-    HCLS 3 nr. 252/26.06.2018 stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCGMB nr.181/25.07.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul propriu de specialitate al Primăriei Sectorului 3;

-    Adresa nr. 187887/13.09.2018 a Serviciului Organizare Resurse Umane;

In conformitate cu prevederile:

-    Art.31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin. (3) lit.e) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Art, 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin, (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data prezentei se aprobă modificarea anexelor nr. 1, 2 și 4 ale HCLS 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Serviciul Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 431 DIN 14.09.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA NR.1 A H.C.L.S. 3 NR,


SALARIILE DE BAZA PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL AP ARA DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFOR LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICI

A

DE CONDUCERE

1

Secretar

II

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

II

S.S.

13680

3

Director general

II

S.S.

12100

4

Director general adjunct

II

S.S.

10500

5

Director executiv

II

S.S.

9230

6

Director executiv adjunct

II

S.S.

8724

7

Șef serviciu

II

S.S.

8218

8

Șef birou

II

S.S.

7962

9

Șef serviciu (audit)

II

S.S.

8878

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

7035

1

5

)    7211

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

i

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/

superior

0

S.S.

5454

Consilier juridic/

1

5863

Inspector de protecție

2

6156

civilă

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

4626

Consilier juridic/

1

4973

Inspector de protecție

2

5222

civilă

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/

asistent

0

S.S.

4032

Consilier juridic/

1

4334

Inspector de protecție

2

4551

civilă

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3878

Consilier juridic/

1

4169

Inspector de protecție

2

4377

civilă

3

4596

4

4711

1

5

4829

4

Referent de specialitate/

superior

0

S.S.D.

481$

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

î

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

15100

2

Director general

II

S.S.

12100

3

Director general adjunct

II

S.S.

10500

4

Director

II

S.S.

8218

5

Director adjunct

II

S.S.

7962

6

Șef serviciu

II

S.S.

6650

7

Șef birou

II

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/

Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5308

5

5441

Inspector de specialitate/

Consilier

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

5054

5

5180

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

4

4519

.............................................................. Za

5

4632

fi

$    t

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

3120

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

ReferenVArhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

ReferenVArhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

n

0

S.M.

3388

I

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Curier

S?/"

0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

4

3499

u.

5

3586

’ «ti /©

Z

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

î

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

n

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

iii

0

M/G

3131

1

3366

2

3534

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

i

0

M/G

2819

I

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

Muncitor necalificat

îi

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

8

îngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

_

5

3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTA:

1    în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă

se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local Compartiment Evidență Electorală Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă Compartiment Spații Comerciale Serviciul Autoritate Tutelară Direcția Comunicare Direcția învățământ Cultură Serviciul Fond Funciar Serviciul Digitalizare și Arhivare Biroul Administrare Piețe Serviciul Administrativ Biroul Ridicării Auto


Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari Biroul Securitate și Sănătate în Muncă Serviciul Control Intern Compartiment Guvernanță Corporativă Compartiment Situații de Urgență Serviciul Audit Public Intern Compartiment Fond Imobiliar

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în

cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de baza din prezenta grilă.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3    /ol/// noi/n

ANEXA NR.2 A H.C.L.S. 3 NR...xlL//LUZvW<y

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL


DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu nr.l53/2017

de conducere

de execuție

salariul de baza

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director generai

II

S.S.

13500

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director executiv

II

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/

superior

0

s.s.

6240

Consilier juridic

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

5160

Consilier juridic

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/

asistent

0

S.S.

5100

Consilier juridic

î

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/

debutant

0

s.s.

3882

Consilier juridic

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

I

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S-S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

-

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-tia

Nivel

studii

Salariul de bază Legea nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director

II

S.S.

12800

4

Director adjunct

II

S.S.

12600

5

Șef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/

Consilier

IA

0

S.S.

5940

1

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/

Consilier

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate/

Consilier

II

0

S.S.

5000

î

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate/

Consilier

debutant

0

S.S.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

Referent

tl    ĂSi

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

f

5

5604

iW

Page 3

Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

II

0

SJML

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

1

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

II

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

III

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

Muncitor necalificat

Z<X ____ x *\

Z*/ ix.'ki i \cA

I

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

5

3985

fCTl

,n\o.

V AS

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

zț,

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355


*NOTA:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:


Direcția Economică Direcția Investiții și Achiziții

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Serviciul Documentații de Urbanism

Compartiment Publicitate Urbană

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Generală Spații Verzi Direcția Servicii Publice

Direcția Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement

2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

ROBER1S
-
MUNICIPIUL BUCUREȘTI


PRIMĂRIA SECTOR 3    ,    . j n Q n

ANEXA NR.4 A H.C.L.S. 3 NR..X3.LZ..(j.;.X/' <W

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/Expert

Consilier juridic

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/Expert

Consilier juridic

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector/Expert

Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector/Expert

Consilier juridic

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1    în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Direcția Generală Impozite și Taxe Locale

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Director executiv adjunct Ia Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică


Șef serviciu Ia Serviciul Management Informațional

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.


Nr.

crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

teM.........ĂâA

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238


; SO %\c\Referent

I

0

S.M.

4230

î

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

II

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

î

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1 In conformitate cu prevederile art,8 aiin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Compartimentul Cabinet Primar Compartimentul Secretariat și Protocol

Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime ia nivel maxim; Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent


SECTORULUI


r ît

î o * * a > * ’ * *

î    \

: « •„    .•    X -.    „.    •

• *<..<• •#*»*


CABINET PRIMAR

/o/ZT.....t

......jfl.Ml


CABINET PRIMAR


Data.


TELEFON {004 021} Jî8 03 23 • 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAtt cabînetpr/narg)primaric3.r0 Calea Dudești rtr, 195, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA

SA^SAT'^W.’


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor nr.l, 2 și 4 ale HCLS 3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3,

cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane referitor privind modificarea anexelor nr. 1, 2 și 4 ale HCLS3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare:

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului

Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și

Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art.8 alin.{l}, art.ll și art. 38 alin (3) lite) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

"Art. 8. - Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de baza, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

a)    cunoștințe și experiență;

b)    complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c)    judecata și impactul deciziilor;

d)    responsabilitate, coordonare și supervizare;

e)    dialog social și comunicare;

f)    condiții de muncă;

g)    incompatibilități și regimuri speciale.

"Art.ll - Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul propriu al consiiiilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative ia nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților saiariațiior.

(2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației pubfice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIU cap. / Ut. A pct. Uf și cap. U Ut. A pct. IV.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


CABSNET PRSMAR

(3)    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin, (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25,

(4)    Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile prevăzute la alin, (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivefuiui de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

„Art. 38. - Aplicarea legii

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariate:

e) prin excepție de la Ut. a), salariile lunare ale personalului prevăzut ta art. 11 se stabilesc în

conformitate cu prevederile acestui articol; „

- grilele propuse cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l. 2 și 4, cu consultarea sindicatului reprezentativ;

rezultă necesitatea aprobării modificării anexelor nr. 1, 2 și 4 ale HCLS 3 nr.252/26,06.2018 cu modificările și completările ulterioare, și consider că se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANETELEFON {004 021} 31S 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București, www.primarie3.ro


ROMAN IA


Nr. înregistrare:.

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre

de modificare a Anexelor nr.l, 2 și 4 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

~ Hotărârea Consiliului Local Sector 3 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art.8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

“Art. 8. - Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

a)    cunoștințe și experiență;

b)    complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c)    judecata și impactul deciziilor;

d)    responsabilitate, coordonare și supervizare;

e)    dialog social și comunicare;

f)    condiții de muncă;

g)    incompatibilități și regimuri speciale.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

“Ârt.ll - Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(2)    Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr, VIII cap. Ilit. A pct. III și cap. II Ut. A pct. IV.

(3)    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (I) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

(4)    Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (I) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

„Art, 38. - Aplicarea legii

(3) începând cu data de I ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariate:

e) prin excepție de la Ut. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. II se stabilesc

în conformitate cu prevederile acestui articol; „

- grilele propuse cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l. 2 și 4, cu consultarea sindicatului reprezentativ;

ca urmare a celor prezentate, propunem modificarea Anexelor nr. 1,2 și 4 aleH.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 3, cu modificările și Completările ulterioare.a\ DemeterMUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3

ib.Qgl.cgQlS-


ANEXA NR.1 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICI

A

DE CONDUCERE

1

Secretar

II

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

II

S.S.

13680

3

Director general

II

S.S.

12100

4

Director general adjunct

II

S.S.

10500

5

Director executiv

II

S.S.

9230

6

Director executiv adjunct

II

S.S.

8724

7

Șef serviciu

II

S.S.

8218

8

Șef birou

II

S.S.

7962

9

Șef serviciu (audit)

II

S.S.

8878

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

7035

1

5

J    7211

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/

superior

0

S.S.

5454

Consilier juridic/

1

5863

Inspector de protecție

2

6156

civilă

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

4626

Consilier juridic/

1

4973

Inspector de protecție

2

5222

civilă

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/

asistent

0

S.S.

4032

Consilier juridic/

1

4334

Inspector de protecție

2

4551

civilă

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3878

Consilier juridic/

1

4169

Inspector de protecție

2

4377

civilă

3

4596

4

4711

5

4829

4

Referent de specialitate/

superior

0

S.S.D.

4818

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

15100

2

Director general

II

S.S.

12100

3

Director general adjunct

II

S.S.

10500

4

Director

II

S.S.

8218

5

Director adjunct

II

S.S.

7962

6

Șef serviciu

II

S.S.

6650

7

Șef birou

II

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/

Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5308

5

5441

Inspector de specialitate/

Consilier

I

0

S.S.

4160

I

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

Inspector de specialitate/

Consilier

II

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

4

4519

5

t 4632

Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3120

Consilier

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Curier

0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

4

3499

5

j    3586

$

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

III

0

MZG

3131

1

3366

2

3534

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

î

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

Muncitor necalificat

II

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

$

îngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

4    3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTĂ:

1    în conformitate cu prevederile art-8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă

se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local Compartiment Evidență Electorală Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă Compartiment Spații Comerciale Serviciul Autoritate Tutelară Direcția Comunicare Direcția învățământ Cultură Serviciul Fond Funciar Serviciul Digitalizare și Arhivare Biroul Administrare Piețe Serviciul Administrativ Biroul Ridicării Auto

Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari Biroul Securitate și Sănătate în Muncă Serviciul Control Intern

Compartiment Guvernanță Corporativă Compartiment Situații de Urgență Serviciul Audit Public Intern Compartiment Fond Imobiliar

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în

cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.ROBERT SORfAiNEGOLiA^Valei    ilescuMUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR3    .

ANEXA NR.2 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,


Nn

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13500

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director executiv

II

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/ Consilier juridic

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

48342

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M,

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

3

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Salariul de bază Legea nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director

II

S.S.

12800

4

Director adjunct

II

S.S.

12600

5

Șef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/

Consilier

IA

0

S.S.

5940

1

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/

Consilier

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate/

Consilier

II

0

S.S.

5000

1

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate/

Consilier

debutant

0

S.S.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

2

Referent

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

II

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

1

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

II

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

III

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

5

3985

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

î

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Direcția Economică Direcția Investiții și Achiziții

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Direcția Juridică (cu excepția Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Generală Spații Verzi Direcția Servicii Publice

Direcția Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement

2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.


5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/201S privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3


ANEXA NR.4 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr.

ert.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu nr.153/2017 salariul de baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director generai

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/Expert

Consilier juridic

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/Expert

Consilier juridic

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector/Expert

Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

InspectorZExpert

Consilier juridic

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

I

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1    în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.l 53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Direcția Generală Impozite și Taxe Locale

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Șef serviciu la Serviciul Management Informațional

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr.

crt.

FUNCȚIA

CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director generai

II

S.S.

15015

2

Director generat adjunct

II

S.S.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/

IA

0

S.S.

6760

Consilier

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/

I

0

S.S.

5590

Consilier

i

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/

II

0

S.S.

5525

Consilier

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

II

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1    în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de baza din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Compartimentul Cabinet Primar Compartimentul Secretariat și Protocol

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pcf 1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

Calea Dudeștl nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fex {004 O2l) 318 03 04


lax {004 cai) 310 03 04    1

k> e

CĂTRE,

- SINDICATUL “FORUM” DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 391/31.08.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr.l 53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele menționate, vă convocam de urgență în vederea consultării grilelor de salarizare propuse pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l, 2 și 4.    .


ucratâ de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul vă linte unor terți în baza unui temei (egal justificat. Vă puteți exercita drepturile de prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr~o cerere scrisă semnată și datată trimisă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.1

SALARIILE DE BAZĂ pentru FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM

LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICI

A

DE CONDUCERE

1

Secretar

II

S.S.

13800

2

Arhitect Sef

II

S.S.

13680

3

Director general

II

S.S.

12100

4

Director general adjunct

II

S.S.

10500

5

Director executiv

II

S.S.

9230

6

Director executiv adjunct

II

S.S.

8724

7

Șef serviciu

II

S.S.

8218

8

Șef birou

II

S.S.

7962

9

Șef serviciu (audit)

II

S.S.

8878

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

7035

5

7211

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție

civilă

superior

0

S.S.

5454

1

5863

2

6156

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție

civilă

principal

0

S.S.

4626

1

4973

2

5222

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție

civilă

asistent

0

S.S.

4032

1

4334

2

4551

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție

civilă

debutant

0

S.S.

3878

1

4169

2

4377

3

4596

4

4711

5

4829

4

Referent de specialitate/

superior

0

S.S.D.

4818

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

i

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

15100

2

Director general

II

S.S.

12100

3

Director general adjunct

II

S.S.

10500

4

Director

II

S.S.

8218

5

Director adjunct

II

S.S.

7962

6

Șef serviciu

II

S.S.

6650

7

Șef birou

II

S.S.

6373

B

DE execUTIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/

Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5308

5

5441

Inspector de specialitate/

Consilier

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

4

4519

5

4632

Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3120

Consilier

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

zț,

3621

5

3712

5

Curier

0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

4

3499

5

3586

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

III

0

M/G

3131

1

3366

2

3534

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

i

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

Muncitor necalificat

II

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

8

îngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

4    3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

i

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTĂ:

1    în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de baza din prezenta anexa

se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local Compartiment Evidență Electorală Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă Compartiment Spații Comerciale Serviciul Autoritate Tutelară Direcția Comunicare Direcția învățământ Cultură Serviciul Fond Funciar Serviciul Digitalizare și Arhivare Biroul Administrare Piețe Serviciul Administrativ Biroul Ridicării Auto

Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari Biroul Securitate și Sănătate în Muncă Serviciul Control Intern

Compartiment Guvernanță Corporativă Compartiment Situații de Urgență Serviciul Audit Public Intern Compartiment Fond Imobiliar

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime Ia nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în

cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată, daca își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.


ȘEF SE$\iqiU,

Eugeni

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA NR.2

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr.

crt

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13500

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director executiv

II

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/

superior

0

S.S.

6240

Consilier juridic

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

5160

Consilier juridic

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/

asistent

0

S.S.

5100

Consilier juridic

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3882

Consilier juridic

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Salariul de bază Legea nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director

II

s.s.

12800

4

Director adjunct

II

S.S.

12600

5

Sef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

n

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

T\Ti' '|7Fiy“£7i    THPT17'

JL/jQ* JtSA.JLV-'LJ J. aJlS

i

Inspector de specialitate/

Consilier

IA

0

S.S.

5940

1

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/

Consilier

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate/

Consilier

II

0

S.S.

5000

1

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate/

Consilier

debutant

0

S.S.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

Referent

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

II

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

î

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

II

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

III

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

zj,

3888

5

3985

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

MZG

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

*NOTĂ:

1    în conformitate cu prevederile art.8 alin.( l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Direcția Economică Direcția Investiții și Achiziții

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Direcția Juridică (cu excepția Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Generală Spații Verzi Direcția Servicii Publice

Direcția Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,

dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.    \

5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

ROBERpȘC^ S/^COIȚĂ


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3 | ANEXA NR.4

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM

LEGII-CADRU NR.153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Sef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/Expert

superior

0

S.S.

6760

Consilier juridic

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/Expert

principal

0

S.S.

5590

Consilier juridic

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector/Expert

asistent

0

S.S.

5525

Consilier juridic

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector/Expert

Consilier juridic

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

zț.

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri :

Direcția Generală Impozite și Taxe Locale

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Șef serviciu ia Serviciul Management Informațional

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul,

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.


Nr.

crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/

IA

0

S.S.

6760

Consilier

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/

I

0

S.S.

5590

Consilier

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/

II

0

S.S.

5525

Consilier

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

II

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1    în conformitate cu prevederile art.8 aiin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Compartimentul Cabinet Primar Compartimentul Secretariat și Protocol

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime Ia nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

PRIMAR,

■< K    RIMÂKIÂ

Of SECTORULUI


;W;;


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


««$

«* '?î    A -:•. ifi-T-tfe «    •    * *

Pî «•»* '•■»■; \ *. • :» : :    î ;

*♦*»«


TELEFON fctt-i w^i)    - rf PAX    «3 04 E-MAIL ș i j f ți^ii    i-îS'-Șai y r;i'? !■ a r ? ™ î. ? s j

Ca’ea Duderii nr. -?gt, ssetsr 3, ojisâg, Siso/i'eșîi. www.primane3.r0


ROMANIA

Nr. înregistrare: 187887/13.09.2018


CĂTRE,
COMPARTIMENT CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•    Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 pentru stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ^Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate;

•    Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane;

•    Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată șî datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1