Hotărârea nr. 43/2018

HCLS3 nr.43 din 29.01.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 244 din 11.10.2016 –referitoare la cererea de finantare Cresterea eficientei energ a blocurilor de locuinte din Sect 3 - FE 53


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 -referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum ș i pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

}    5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 466/CP/26.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 13132/26.01.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, înregistrată cu nr. 465/CP/26.01.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 244/11.10.2016, privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 53” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

-    HCLS 3 nr. 625/07.12.2017, privind modificarea HCLS 3 nr. 244/11.10.2016;

Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 (1) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a

blocurilor de locuințe din Sectorul 3    - FE 53”, în cuantum de

17,531,356.10 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 17,348,142.48 lei și valoare totală neeligibilă de 183,213.62 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,122,470.61 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,939,256.99 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3. - FE 53 ”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,716,302.00 lei, reprezentând 25%) din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C~M' K corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 350,087.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente CM'E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 43,810.53 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25%o din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100%) din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C'^M+E

corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6,    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,161,713.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] V totală [lei] x i,66%o , cu regularizare la ultima

plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari 1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani). Art.2. (2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

NR. 43 DIN 29.01.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


-S 3


Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeSgtbfle

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terentillii

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiecții’,)Ini

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenții tehnicii

3.1

Studii de teren

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

3,836.65

527.37

4,364.02

0.00

0,00

0.00

4,364,02

3.3

Proiectare si inginerie

241,756.87

50,912.59

292,669.46

47,555.25

11,277.60

58,832.85

351,502.31

3.4

Consultanța

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.5

Asistența tehnică

120,776.02

22,947.43

143,723,45

0.00

0.00

0.00

143,723.45

TOTAL CAPITOL 3

366,369,54

74,387.39

440,756,93

47,555,25

11,277.60

58,832,85

499,589,78

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

11,531,547,26

2,190,993,98

13,722,541.24

21,383.92

4,062.94

25,446.86

13,747,988.10

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu ți fără montaj,

dotări, active nceorporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

1,233,964.92

234,453.31

1,468,418.23

32,029.93

6,085.70

38,115.63

1,506,533.86

TOTAL CAPITOL 4

12,765,512,18

2,425,447.29

15,190,959.47

53,413.85

10,148.64

63,562,49

15,254,521.96

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

132,490.46

25,173.20

157,663.66

250.39

47.57

297.96

157,961.62

5.1.1

Lucrări de construcții șj instalații aferente organizării de șantier

132,490,46

25,173.20

157,663.66

250,39

47.57

297.96

157,961.62

5.1,2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,276,551.14

242,544.68

1,519,095.82

50,857.40

9,662.92

60,520.32

1,579,616.14

TOTAL CAPITOL 5

1,409,041.60

267,717,88

1,676,759,48

51,107.79

9,710,49

60,818.28

1,737,577.76

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare ți publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333.30

6,333,30

39,666.60

0.00

.0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu audîtul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditu! pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL    §

14,574,256.62

2,773,885.86

17,348,142.48

152,076.89

31,136.73

183,213.62

17,531,356.10

din care

C+M

15,348,623.13

63,860.45

12,898,002.64

2,450,620.49

53,664,24

10,196.21

15,412,483.58CABINET PRIMAR


Calea Dudeștî nr. igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 2S fox (004 021) 318 03 04 e-maiî cabinetprimar@pr1marie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR


Nr.........f.X»,

Datat

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 244/11.10.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platform online MYSMIS se impune modificarea conținutululu bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Prin urmare, ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă


Star. Parfumului Tir, £-4, sector 3,:

H«s vi Vi 2- /l 6 ,0 TX â


03^41 Eucmeșt! wtow.pnmarie^jxj

tfiiriba {004 0*1) 31S    23 - £8

fes. (oșteai) jî&es-ftț

•e-miii țdi'itBgîf^priiWBrreJ.iD.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 244/11.10.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platfonn online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53”, în cuantum de 17,531,356.10 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 17,348,142.48 Iei și valoare totală neeligibilă de 183,213.62 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,122,470.61 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,939,256.99 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53”.

3. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,716,302.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare

îi nîirf urn grifei nr rn Hpcfînpifie Inrtiinfă aflîTfp în nrnnripfîitpn nprcnsinplnr ■fî'ripp

V*1 M-    J- W* AJ.Jk    *. Vp/ A Jl W Vi+VVLA p Vj kj     VI

4. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 350,087.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,


Direcția Strategii șt Programe de Dezvoltare Durabilă

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 43,810.53 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,161,713.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [iei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

1,66% - cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

AndreesbfcidipanPR1 MĂRIA


SECTORULUI


BUCUREȘTI


3

r'^


DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII ȘI PROCRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂCĂTRE,


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR


N,.......


Data.


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016”, și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre


Direcția Strategii și P    ezvoltare Durabilă

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 -referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 -referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3    - FE 53”, și

consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVJU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CR1STIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 -referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53”

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    ....................., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 -referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 53”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea, domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA


MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 -referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53”

Comisia de . administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....^..\..^%..3^.ȘJ a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 -referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 53”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF AVQRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

5.

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA 1ACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

SECRETAR, VASILHJ MARIANA/ UZ"