Hotărârea nr. 429/2018

HCLS3 nr.429 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. î 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum, și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 184428/CP/G7.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 184237/07.09.2018 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

-    Adresa nr. 1018/07.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 184132/CP/07.09.2018;

-    Adresa nr.1016/06.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, către SD2-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (nr. 562/07.09.2018);

-    Decizia nr.141/07.09.2018 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S2 SRL;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire Ia înființarea unei societăți comerciale;

-    HCLS3 nr. 302/17.07,2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație aî societății Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții ..Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București”;

-    HCLS3 nr. 347/07.08,2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro +

TVA;

-    HCLS3 nr. 366/14.08.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind participarea la licitația publică ascendentă cu strigare pentru valorificarea în bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate în București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Sector 6 și achiziționarea acestora la o valoare estimată de 4.000.000 euro (patru milioane euro) +TVA;

-    Adresa nr. 184242/07.09.2018 a Serviciului Control Intern ~~ Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art 7, pct. 7.1 și 7.2 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3

SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12, pct. 12.1, lit c) și litera o) din Actul Constitutiv al societății Administrare

Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu’modificările și completările ulterioare;

-    Art. 210 alin. (1) și art. 221 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în București Sector 3, Calea Vitan nr. 242, parter, camera 6 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 340/14752/2012, având CUI RO 31012790, cu suma de 50.000.000 lei, sumă necesară proiectelor aflate în derulare.

(2) în prezent capitalul social al societății Administrare Active Sector 3 SRL este în valoare totală de 48.020,000 lei, fiind format din 48.020 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei. Prin majorarea capitalului social cu suma de 50.000.000 lei acesta va deveni 98.020.000 lei, fiind format din 98.020 părți sociale cu o valoare nominală de 1.000 lei, cotele de participare Ia capitalul social fiind următoarele:

a)    99.9898 % - Sectorul 3 al Muncipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (98.010 părți sociale, în valoare de 98.010.000 lei);

b)    0.0102% - societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (10 părți sociale, în valoare de 10.000 lei);

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL având ca obiect majorarea capitalului social conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus menționatei decizii.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și socidtajea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, i

NR. 429 DIN 14,09.2018
NEAZA ETAR MOĂITĂ
CABINET PRIMARTELEFON (0C4 021) 318 03 23 - 2is FAX {004 021) 318 03 04 E-MAÎL cah

Cs’ea Dudești nr. 191, sector 3,031084, Bucureșt


.■S5CTOR3


ROMANIA

»yis . ’ .ii >    ■■    - ..


j^tpr ișTisr ® pnma rie3.r0 i, www.pnmane3.r0

CABINET PRIMAR


Nr......l.L,


EXPUNERE DE MOTIVE


Data


Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată societatea Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior (conform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în societatea Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sub forma unei societăți cu răspundere limitată, ai cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Stancu Gheorghe în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Prin adresa nr. 1018/07.09.2018, înregistrată cu nr. 184132/CP/07.09.2018, societatea Administrare Active Sector 3 solicită majorarea capitalului social cu suma de 50.000.000 leî, suma necesară ducerii la îndeplinire a proiectelor aflate în derulare.

în conformitate cu prevederile:

-Art.7, pct. 7.1 din Actul Constitutiv aî societății Administrare Active Sector 3 SRL: ''Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.";

-Art.7, pct.7.2 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Majorarea capitaluilui social se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natură, prin majorarea calorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se va face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate";

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 184237/07.09.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, amTELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 u FAX {004 O2î| 318 03 37 E-MAIL controlinternțgîpnmsrieî.ro Șos. Mi hai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www-primarie3.r0


Nr.înreg. 184237/07.09.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată societatea Locuințe Sector 3 S.R.L,, a cărei denumire a fost modificată ulterior (coform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Stancu Gheorghe în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Prin adresa nr. 1018/07.092018, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 184132/07.09.2018, societatea Administrare Active Sector 3 solicită majorarea capitalului social cu suma de 50.000.000 lei, suma necesară proiectelor în derulare.

Având în vedere:

HCLS3 nr. 302/17.07.2018, prin care se aprobă demararea procedurilor de achiziționare a obiectivului „fabrica de betoane,, situat în localitatea Popești-Leordeni, jud. Ilfov, aflat în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectondin 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

proprietatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj SA, de către Administrare Active Sector 3.

HCLS3 nr. 347/07.08.2018, prin care se aprobă acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5.000.000 euro +TVA, art. 2 „ Mandatul este valabil numai după existenta unui raport de evaluare a unui expert ANEVAR care sa aiba o valoare cu cel puțin 20% mai mare decât suma pentru care este acordat mandatul?’

HCLS3 nr. 366/14.08.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind participarea la licitația publică ascendentă cu strigare pentru valorificarea în bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor și mașinelor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate în București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Romania și achiziționarea acestora la o valoare estimata de 4.000.000 euro +TVA. Menționăm că societatea Administrare Active Sector 3 SRL a participat la licitația publică și a fost declarată adjudecator ale activelor mobile.

în conformitate cu prevederile:

-Art.7, pct. 7.1 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: “Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.”; -Art.7, pct,7.2 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Majorarea capitaluilui social se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natură, prin majorarea calorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se va face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate”;

-Art. 210 alin. (1) din Legea 31/1990 - Legea societăților: “Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.” ;

-Art. 221 din Legea 31/1990 - Legea societăților: “ Societatea cu răspundere limitată își poate majora capitalul social, în modalitățile și din sursele prevăzute de art. 210. “

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, pct. 12.1 lit.c) Adunarea Generală a Asociaților are următoarea atribuție: „ hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social” și lit. o ,, hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

în prezent capitalul social al societății Administre Active Sector 3 SRL este de 48.020.000 lei divizat în 48.020 părți sociale fiecare având valoarea nominală de 1000 lei. subscris și vărsat în numerar de asociați, după cum urmează: 48.010.000 lei, corespunzător unui

UVM SECTORULUI

\li '7    tlr-i , r, r-r--r (

BUCUREȘTI


număr de 48.010 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București și 10.000 corespunzător unui număr de 10 părți sociale societatea SDS-Saîubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Prin majorarea capitalului social cu suma de 50.000.000 lei acesta va deveni 98.020.000 lei, fiind format din 98.020 părți sociale cu o valoare nominală de 1,000 iei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

-    99.9898 % - Sectorul 3 al Muncipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (98.010 părți sociale, în valoare de 98.010.000 lei);

-    0.0102 % - SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (10 părți sociale, în valoare de

10.000 iei)

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare amploarea proiectelor societății Administrare Active Sector 3 SRL și pentru a putea duce la îndeplinirie hotărârile mai sus menționate propunem spre analiză și aprobare proiectul hotărârii de majorare a capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 50.000.000 lei.

Șef Serviciu Control Intern Marta Cenăreanu

Compartiment Guvemanță Corporativă Bejenaru Raluca


Cornelia K vniceru


S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:3101279O    Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, București

Către:    Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

.....,

dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București    „    .

' 0Z GQ 2-6(8

Sediul:    Cafea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect majorarea capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 50.000.000 lei (cinzeci milioane lei), suma necesara proiectelor aflate in derulare.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Stancu Gheorghe in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect majorarea capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 50.000.000 lei (cinzeci milioane lei), suma necesara proiectelor aflate in derulare

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, Adunarea Generala a asociaților are următoarea atribuție:, cap. IV, art. 12.1, Adunarea Generala a Asociaților:

c) „ hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social". Si lit. o „ hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății."

Avand in vedere:

•    HCL nr. 302/17.07.2018 , prin care se aproba demararea procedurilor de achiziționare a obiectivului Fabrica de betoane situat in localitatea Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, aflat in proprietatea Delta Antrepriza de Construcții si Montaj SA, de către Administrare Active Sector 3,

•    HCL nr. 347/07.08.2018, prin care se aproba acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5.000.000 euro +TVA, art. 2 „ Mandatul este valabil numai după existenta unui raport de evaluare a unui expert ANEVAR care sa aiba o valoare cu cel puțin 20% mai mare decât suma pentru care este acordat mandatul."

HCL nr. 366/14.08.2018 privind acordarea acordarea unui mandat Președintelui Consiiiuiui de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L privind participarea ia Iicitatia publica ascendenta cu strigare pentru valorificarea in bioc a Activelor mobile de tipul echipamentelor si masîneior destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate in București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Romania si achiziționarea acestora la o valoare estimata de 4.000.000 euro (patrumilioaneeuro) +TVA. Menționam ca societatea Administrare Active Sector 3 SRL a participat la iicitatia publica si a fost declarata adjudecator ale activelor mobile.

Având in vedere amploarea acestor proiecte si pentru a putea aduce duce la îndeplinirile hotărârile mai sus menționate, este necesar majorarea capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 50.000.000 lei (cînzeci milioane lei).

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zî a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe majorarea capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 50.000.000 lei (cînzeci milioane lei).


Si


SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRLÎC.U.I.:31012790 ial: Calea Vitan,


Reg. Com: J40/14752/2012 nr. 242, parter, camera 6, sector 3, București


Către SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 2, sector 3, București


$6

Referitor


Solicitare de adoptare a unei hotarari a vând ca obiect majorarea capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 50.000.000 lei {cinzecî milioane lei), suma necesara proiectelor aflate in derulare.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/147S2/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Stancu Gheorghe in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de Asociat minoritar ai societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari avand ca obiect majorarea capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 50.000.000 lei {cinzecî milioane lei), suma necesara proiectelor aflate in derulare

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, Adunarea Generala a asociaților are următoarea atribuție:, cap. IV, art 12.1, Adunarea Generala a Asociaților: c) „ hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social". Si lit. o ,, hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății."

Avand in vedere:

•    HCL nr. 302/17.07.2018 , prin care se aproba demararea procedurilor de achiziționare a obiectivului Fabrica de betoane situat in localitatea Popesti-Leordeni, jud. ilfov, aflat in proprietatea Delta Antrepriza de Construcții si Montaj SA, de către Administrare Active Sector 3.

*    HCL nr. 347/07.08.2018, prin care se aproba acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5.000.000 euro +TVA, art. 2 „ Mandatul este valabil numai după existenta unui raport de evaluare a unui expert ANE VAR care sa ai ba o valoare cu cel puțin 20% mai mare decât suma pentru care este acordat mandatul."

HCL nr. 366/14.08.2018 privind acordarea acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind participarea la licitația publica ascendenta cu strigare pentru valorificarea in bloc a Activelor mobile de tipul echipamentelor si masinelor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate in București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Romania si achiziționarea acestora la o valoare estimata de 4.000.000 euro (patrumilioaneeuro) +TVA. Menționam ca societatea Administrare Active Sector 3 SRL a participat la licitația publica si a fost declarata adjudecator ale activelor mobile.

Având in vedere amploarea acestor proiecte si pentru a putea aduce duce la îndeplinirile hotărârile mai sus menționate, este necesar majorarea capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 50.000.000 lei (cinzeci milioane lei).

Către    Administrare Active Sector 3 SRL

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE Ș3 S.R.L.

IEȘIRE    ..........


Referitor    Solicitare de adoptare a unei hotarari avand ca obiect majorarea

capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 50.000.000 Iei (cinzeci milioane lei), suma necesara proiectelor aflate in derulare.

DECIZIEAvand in vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 1016/06.09.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 562 in data de 07.09.2018 - în calitate de asociat minoritar al SC Administrare Active Sector 3 SRL se emite prezenta decizie având ca obiect aprobarea majorarea capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 50.000.000 lei (cinzeci milioane lei).

Cu considerație, PREȘEDINTE C.A.

București, Opera Center

Str. Costache Negri nr. 1-5. et.3, sector 5 021 /3 354509; 02l 0354431; 021 /3350416

officefS-euroinsol.cu ZtA 1 xî>. /

www.eurotnsol.eu

Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă

Dosar nr.    43 706/3/2012

Debitoare:    WORLD PARK S.R.L. (în faliment)

CUI 28014049, J40/1392/2011,

Sediul social: București Sectorul 2, Strada Olari Nr. 32, Mansardă, Camera 5

32 z


PROCES ~ VERBAL AL LICITAȚIEI PUBLICE ASCENDENTE CU STRIGARE

incheiat in data de 22.08.2018 Ia ora 14 la sediul ales pentru comunicare al lichidatorului judiciar din București, Opera Center, str, Costache Negri nr. 1-5, etaj 3, sector 5

Privind valorificarea in bloc a activelor debitoarei WORLD PARK S.R.L.-in faliment, cu sediul social in București Sectorul 2, Strada Olari, Nr. 32, Mansardă, Camera 5, CUI 28014049, atribuit in data de 10.02.2011, Număr de ordine in Registrul Comerțului -J40/1392/2011, constând in:

-31 (treizeci si unu) echipamente si mașini destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate București, Bulevardul Timișoara nr. 8A, sector 6:

Nr.

crt.

DENUMIRE ACTIV

MASA NETA -KG-

DATAPIE

01

MAGIC GALLEON

6.750

01.01.2013

02

CARUSEL-MERRY GO ROUND

9.000

03.10.2011

03

AIR BALLONS

8.500

01.10.2011

04

TRAFIC JAM

11.500

07.10.2011

05

PANORAMIC WHEEL

6.000

04.10.2011

06

TREN RIO BRAVO

1.800

01.10.2011

07

SAFARY RIDE

750

03.10.2011

08

MINI MIAMÎ WORLD TRIP

4.600

10,10.2011

09

FLYING BUS

9.000

02.10.2011 /

10

POP UPS

3.000

06.10.2011

Nr.

crt.

DENUMIRE ACTIV

MASA NETA -KG-

DATAPIF

11

KIDDIE WHEEL

1.900

02.10.2011

12

CONVOY

1.900

04.10.2011

13

WONDER FLIGHT

3.400

05.10.2011

14

CUPS RIDE

15.000

18.10.2011

15

ELEPHANT JET

14.500

19.10.2011

16

FAMILY COASTER (DRAGON)

4.500

13.10.2011

17

SPACE GUN

18.700

14.10.2011

18

ADULT BUMPER CAR FLOOR

18.000

08.10.2011

19

KIDDIE RIDE

1.500

12.10.2011

20

BATTERY CARS

1.200

11.10.2011

21

MINI PIRATE SHIP

1.950

09.10,2011

22

MINI BUMPER CARS

8.000

06.10.2011

23

4D CINEMA

600

07.10.2011

24

TWISTER SPINNING-GRAVITY COASTER

105.000

1/01/2012

25

Z-FORCE

54.000

5/10/2011

26

ACCES CONTROL TICKETING + CASE DE MARCAT FISCALE

. -

17.10.2011

27

PLAYGROUND

4.000

1/03/2012

28

WHIRL WÎND COASTER

500.000

-

29

HIDROLIFT

55.000

1/03/2012

30

MIDI DISCOVERY PARK

15.000

16/10/2011

31

DISK ,’O,,24

26.500

15/10/2011

TOTAL

913.550

Având in vedere:

•    In temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 86/2006, aprobata prin Legea nr. 254/2007, privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, EURO INSOL S.P.R.L. ~ cu sediul ales in București, Clădirea Opera Center One, Str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, Îndeplinește mandatul de lichidator judiciar al debitoarei WORLD PARK S.R.L., cu sediul social in București Sectorul 2, Strada Olari Nr. 32, Mansardă, Camera 5, CUI 28014049, atribuit in data de 10.02.2011, Număr de ordine in Registrul Comerțului -J40/1392/2011, conform Sentinței Civile nr. 402 pronunțata in ședința publica din data de 06.02.2017 de Tribunalul București Secția a VÎI-a Civila in dosarul nr. 43706/3/2012;

» Prin Hotararea Adunărilor creditorilor din 26.07.2018, in unna exprimării votului creditorilor prezenti si a celor care au votat prin corespondenta, Adunarea Creditorilor a aprobat metoda de valorificare a bunurilor pe baza propunerii lichidatorului judiciar, respectiv licitație publica ascendenta cu strigare, pentru valorificarea in bloc a activelor debitoarei, precum si Regulamentul de vanzare aferent metodei de vanzare propuse, respectiv licitație publica ascendenta cu strigare.

•    anunțurile din ziar;

Ziar

Apariții

Adevărul

13, 14-19 august 2018

Pa;;e2vf7


Lichidatorul judiciar EURO INSOL SPRL

a organizat pentru data de 22.08.2018, ora 14:00, licitația publica ascendenta cu strigare pentru valorificarea in bloc a 31 (treizeci si unu) echipamente si mașini destinate exclusiv parcurilor de distracții - Carusel, Whirl Wind Coaster, Trafic Jam, Air Ballons, Flying Bus, Cups Ride, Adult Bumper Car Floor, Z-Force, Hidrolift, Midi Discovery Park s.a., situate București, Bulevardul Timișoara nr. 8A, sector 6, la prețul de pornire de 1.900.000 EURO, la care se va adauga TVA conform Codului fiscal in vigoare.

Activele scoase la licitație se afla in proprietatea WORLD PARK S.R.L.-in faliment, cu sediul social in București Sectorul 2, Strada Olari Nr. 32, Mansardă, Camera 5, CUI 28014049, atribuit in data de 10.02.2011, Număr de ordine in Registrul Comerțului - J40/1392/2011, in faliment, reprezentată legal prin Euro Insol SPRL - cu sediul ales pentru comunicare in București, Clădirea Opera Center One, Str. Costache Negri nr. 1-5, et, 3, sector 5, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO ÎI 0069 - in calitate de lichidator judiciar, desemnat conform Sentinței Civile nr. 402 pronunțata in ședința publica din data de 06.02.2017 de Tribunalul București Secția a Vll-a Civila in dosarul nr. 43706/3/2012, conform documentelor de proprietate.

Potrivit prevederilor art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei: “ Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, in exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retentie, de orice fel, ori masuri asigurătorii, cu excepția masurilor asigurătorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal. 7

Licitația este condusa de reprezentantul lichidatorului judiciar, dl. Râpeanu Cristian Florin, in calitate sa de practician in insolventa.

Ședința de licitație:

Si-a manifestat intenția de a participa la licitație si de a oferi eeî puțin prețul de pornire:

• ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul București, Calea Vitan, nr. 242, Parter, camera 6, sector 3, Înregistrata la ORC București, sub nr. J40/14752/2012, avand cod unic de înregistrare 31012790, prin Președinte al C.A. d-nul Stancu Gheorghe, reprezentata in cadrul ședinței de licitație de d-na Raluca Bargaunas, identificata cu CI seria ... nr.    eliberata de

î    la data de .    , in calitate de director general al societarii, asa

cum reiese din împuternicirea nr. 918 din 20.08.2018.

Licitația s-a desfasurat după cum urmeaza:

Lichidatorul judiciar a verificat documentele persoanelor juridice care doresc sa participe la licitație, constatând ca acestea sunt conforme cu prevederile caietului de sarcini. Ulterior acestei verificări se anunța procedura de licitație.

'V,

La ora 14°° lichidatorul judiciar a declarat licitația deschisa.

Bunurile mobile ce fac obiectul prezentei licitații publice ascendente cu strigare, sunt următoarele:

Nr.

crt.

DENUMIRE ACTIV

MASA NETA -KG-

DATA PIF

01

MAGIC GALLEON

6.750

01.01.2013

02

CARUSEL-MERRY GO ROUND

9.000

03.10.2011

03

AIR BALLONS

8.500

01.10.2011

04

TRAFIC JAM

11.500

07.10.2011

05

PANORAMIC WHEEL

6.000

04.10.2011

06

TREN RIO BRAVO

1.800

01.10.2011

07

SAFARY RIDE

750

03.10.2011

08

MINI MIAMI WORLD TRIP

4.600

10.10.2011

09

FLYING BUS

9.000

02.10.2011

10

POP UPS

3.000

06.10.2011

11

KIDDIE WHEEL

1.900

02.10.2011

12

CONVOY

1.900

04.10.2011

13

WONDER FLIGHT

3.400

05.10,2011

14

CUPS RIDE

15.000

18.10.2011

15

ELEPHANT JET

14.500

19.10.2011

16

FAMILY COASTER (DRAGON)

4.500

13.10.2011

17

SPACE GUN

18.700

14.10.201 î

18

ADULT BUMPER CAR FLOOR

18.000

08.10.2011

19

KIDDIE RIDE

1.500

12.10.2011

20

R A TTFP V C1 A 7? V

JL/sZx. JL Jl Lj-JLv X L//kI\D

1.200

11.10.2011

21

MINI PIRATE SHIP

1.950

09.10.2011

22

MINI BUMPER CARS

8.000

06.10.2011

23

4D CINEMA

600

07.10.2011

24

TWISTER SPINNING-GRAVITY COASTER

105.000

1/01/2012

25

Z-FORCE

54.000

5/10/2011

26

ACCES CONTROL TICKETING + CASE DE MARCAT FISCALE

17.10.2011

27

PLAYGROUND

4.000

1/03/2012

28

WHIRL WIND COASTER

500.000

-

29

HIDROLIFT

55.000

1/03/2012

30

MIDI DISCOVERY PARK

15.000

16/10/2011

31

DISK ”O"24

26.500

15/10/2011

TOTAL

913.550

Bunurile mobile ce fac obiectul prezentei licitații publice ascendete cu strigare, se vind in bloc, in starea in care se afla, potrivit principiului „acolo unde este, cum este”.

Potrivit dispozițiilor art. 53 din. Legea nr. 85/2006, “Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, in exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retentie, de orice fel, ori masuri asigurătorii, cu excepția masurilor asigurătorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal",

KgN nf'7

Ofertantul declara ca a iuat ia cunoștința de prevederile caietului de sarcini privind descrierea bunurilor si condițiile de vanzare, referitor la plata prețului si predarea bunurilor, fiind de acord sa Ie respecte. Totodată declara pe propria răspundere ca îndeplinește toate condițiile necesare pentru a putea participa la licitație si a achiziționa activele, le-a inspectat, dorește sa le cumpere in starea in care se afla si nu va avea nicio pretenție ulterioara.

Având in vedere cele prezentate, regulamentul de organizare al licitației si situația de fata când la licitație participa doar un licitator, care oferă cel puțin prețul de pornire, lichidatorul judiciar declara bunul scos la licitație.

Lichidatorul judiciar constata ca singurul participant la licitație, ofertantul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul București, Calea Vitan, nr. 242, Parter, camera 6, sector 3, înregistrat ia ORC București, sub nr. J40/14752/2012, avand cod unic de înregistrare 31012790, este câștigătorul licitației.

Adjudecatarul declara ca licitația s-a desfasurat conform prevederilor Caietului de sarcini.

Drept pentru care:

Se declara ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. adjudecatar al următoarelor active mobile:

Nr.

crt.

DENUMIRE ACTIV

MASA NETA -KG-

DATA PIF

01

MAGIC GALLEON

6.750

01.01.2013

02

CARUSEL-MERRY GO ROUND

9.000

03.10.2011

03

AIR BALLONS

8.500

01.10.2011

04

TRAFIC JAM

11.500

07.10.2011

05

PANORAMIC WHEEL

6.000

04.10.2011

06

TREN RIO BRAVO

1.800

01.10.2011

07

SAFARY RIDE

750

03.10.2011

08

MINI MiAMI WORLD TRIP

4.600

10.10.2011

09

FLYING BUS

9.000

02.10.2011

10

POP UPS

3.000

06.10.2011

11

KIDDIE WHEEL

Î.900

02.10.2011

12

CONVOY

1.900

04.10.2011

13

WONDER FLIGHT

3.400

05.10.2011

14

CUPS RIDE

15.000

18.10.2011

15

ELEPHANT JET

14.500

19.10.2011

16

FAMILY COASTER (DRAGON)

4.500

13.10.2011

17

SPACE GUN

18.700

14.10.2011

18

ADULT BUMPER CAR FLOOR

18.000

08.10.2011

19

KIDDIE RIDE

1.500

12.10.2011

Nr.

crt.

DENUMIRE ACTIV

MASA NETA

-ivC.x~

DATA PIE

20

BATTERY CARS

1.200

11.10.2011

21

MINI PIRATE SHIP

1.950

09.10.2011

22

MINI BUMPER CARS

8.000

06,10.2011

23

4D CINEMA

600

07.10.2011

24

TWISTER SPINNING-GRAVITY COASTER

105.000

1/01/2012

25

Z-FORCE

54.000

5/10/2011

26

■ ACCES CONTROL TICKETING + CASE DE MARCAT FISCALE

-

17.10.2011

27

PLAYGROUND

4.000

1/03/2012

28

WHIRL WIND COASTER

500.000

29

HIDROLIFT

55.000

1/03/2012

30

MIDI DISCOVERY PARK

15.000

16/10/2011

31

DISK "O"24

26.500

15/10/2011

TOTAL

913.550

Prețul total al vanzarii este de 2.261.000 Eur (douamilioanedouasaizecisiunumiieur), din care suma de 1.900.000 eur(unmilionnouasutedemneur), reprezintă preț de adjudecare iar suma de 361.000 eur(treisutesaizecisiunumiieur), reprezintă TVA, conform prevederilor Codului fiscal in vigoare.

Garanția de participare in suma totala de 884.811 lei, echivalentul sumei de 190.000 Eur, la cursul BNR(1 eur-4.6569 lei) din 17.08.2018, plătită de ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., reprezintă avans din prețul total al vanzarii, exclusiv TVA.

Adjudecatarul are obligația ca, in termen de maxim 30 (treizeci) de zile caledaristice de la data prezentului proces-verbal, sa faca plata diferenței de preț pana la concurenta sumei de 2.261.000 eur, la cursul stabilit de BNR din ziua plătii, in contul de lichidare al WORLD PARK S.R.L.-in faliment deschis Ia EXIMBANK S.A. RO12 EXIM 1010 0001 5029 RO01 (ROL), conform prevederilor Caietului de Sarcini.

In cazul in care adjudecatarul nu depune prețul integral al bunurilor adjudecate in termenul stabilit prin prezentul proces-verbal va pierde irevocabil, fara o notificare prealabila si fara intervenția instanțelor de judecata, garanția de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, urmând ca bunurile sa fie scoase din nou la vanzare.

Activele se valorifica liber de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retentie, de orice fel, ori masuri asigurătorii, cu excepția masurilor asigurătorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal, potrivit arh 53 din Legea nr. 85/2006.

Procesul verbal de adjudecare reprezintă titlu de proprietate, conform ari. 120, alin. 2 din Legea 85/2006, si va fi întocmit in termen de maxim 5 (cinci) zile caledaristice de Ia data prezentării dovezii de achitare integrala a prețului. Transferul dreptului de proprietate asupra -bunurilor adjudecate va opera după achitarea integrala a prețului si semnarea procesului verbal

VA.    <

’ V -. /

'■    \ ■ l

V ' ■}

6 of 7    \    , -r—r •    -

de adjudecare.

Cheltuielile privind transferul dreptului de proprietate de la vanzator revin in totalitate cumpărătorului.

Lichidatorul judiciar declara licitația închisa, cu rezultatul consemnat in prezentul proces verbal. Prezentul proces-verbal s~a încheiat astazi, 22.08.2018, in 3 exemplare, unul pentru lichidatorul judiciar, unul pentru instanța si unul pentru adjudecatar.

Lichidator Judiciar al WORLD PARK S,R.L.-in faliment EURO Insol SPRL


Prin Practician in insolventa Râpeanu Cristian Florin    ;

Adjudecatar    /

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Prin împuternicit—-

Director General_B^gaupâs Raluca


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂCătre,Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 S.RX, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr.1018/07.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L înregistrată cu nr, 184132/CP/07.09.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Coi Marti:roi Intern, reanuîntocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă Bejenaru Raluca


Dalele dumneavoastrâ personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1