Hotărârea nr. 428/2018

HCLS3 nr.428 din 14.09.2018


t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3- Ordine si Protecție S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.l83829/CP/07.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de Specialitate nr, 182832/06.09,2018 al. Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Nota de fundamentare nr. 477/05.09.2018 a societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL;

-    Adresa nr. 473/04.09.2018 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L (nr. 991/04.09.2018);

-    Decizia nr. 999/05.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

-    Adresa nr.476 /05.09.2018 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr. 181821/CP/05.09.2018;

-    Decizia nr. 140/05.09,2018 a societății Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    HCLS3 nr.40/29.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL;

-    HCGMB nr. 432/28.12.2012, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

-    Adresa nr. 182838/06.09.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 10 alin. (2) lit f) din O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12, 12.1 lit. h) din Actul Aonstitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3

SRL, aprobat prin HCLS3 nr.98/29.03.2017 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) dinLegea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.l. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, stabilite în suma de 24.984,09 mii lei se suplimentează cu suma de 930 mii lei, devenind 25.914,09 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, stabilite în suma de 24.863.24 mii lei se majorează cu suma de 650 mii lei devenind 25.513.24 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA [ULIANA VĂDUVA

EAZA TAR IHĂITĂ


NR. 428 DIN 14.09.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Scdiul/Adresa București, Sector 3, Calea .Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

ANEXA Nr.l.l

(bOi.W MP


- mii Seî


INDICATOR!


Nr. rd.


Realizat/ Preliminat an precedent (N-

il

4


Propuneri an curent (N)


Estimări an N = +1    !


Estimări an N + 2


[VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + [rd. 6)

(Venituri totale din exploatare, din care:

subvenții, cf. prevederilor legale în (vigoare


25914,09


25828,09


28505,50


28410,90|

0,00


|b)


{transferuri, cf. prevederilor legale lin vigoare

^Venituri financiare Menituri extraordinare

7 = rd. 8 + rd.

p0 + rd. 21)

Cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri și servicii cheltuieli cu impozite, taxe și cheltuieli cu personalul, din care:

Cheltuieli de natură salariată {rd. 13 + rd. 14)


CO


12


CI Ich. cu salariile bonusurî


0,06

86,00

1433,33,

3752,351

25513,24

6,80

375275|

25433,24

6,78

1159,39|

12117,60

10,45

i,09|

887,60

814,31

2562,40|

11385,84

4,44

1965,38!

9932,24

5,05

1776,45j

8927,04.

5,03

188,93j

1005,20

5,32


o,ooî

0,00

28064,56)

32274,25

27976,561

32173,05

133 29,3 61

15328,76

976,36L

1122,81

12524,42} 10925,4s|

14403,09

12564,28

9819,74}

1129271

1105,72}

1271,58


1,15alte cheltuieli cu personalul, am care:

[cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personalC5


Cheltuieli aferente contractului de fmandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator18


470,371


alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare


19

20 21


(REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)


-738,47


HMPOZIT pe profit

[PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ (Rezerve legale

[Alte rezerve reprezentând facilități [Acoperirea pierderilor contabile din anii (Constituirea surselor proprii de (Alte repartizări prevăzute de lege [profitul contabil rămas după deducerea {Participarea salanaților la profit în limttaj {Minimum 50% vărsăminte Ia bugetul de j- dividende cuvenite bugetului de stat

dividende cuvenite bugetului local dividende cuvenite altor acționari

[Profitul nerepartizat pe destinațiile


23


VENITURI DIN FONDURI EUROPENE


35CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Consiliul de Administrație Președinte

B unesc u Alexandru-Razvan


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158 Cod unic de înregistrare 37410026


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul devenitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora-2'


îcl îsubvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

d) jdin producția de imobilizări

[venituri aferente costului producției în curs de execuție

bite venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 119 + rd. 20 + rd, 21), din care:

|fl) jdin amenzi și penalități


121,5    21,5


1

............. 1


21,5|


jdin vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

]- active corporale

active necorporale If3) [din subvenții pentru investiții Îf4) |din valorificarea certificatelor CO2 |f5)

[Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26j k rd. 27), din care:

a)    jdin imobilizări financiare

b)    idin investiții financiare

c)    Jdin diferențe de curs

d)    Idin dobânzi [alte venituri financiare Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)


12


12


0,06


21,5    21,5

21,51    21,5)


21,5


01


21,5


86j

86) 1433,331


861


0,00


Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd.


0    9041,37    9041,37    3752,35]    6566,72

0    9035,37    9035,37!    3752,35]    6546,72

0    3142,191    3142,19|    1159,39|    3007,31


6162,71    6716,9|    6066,9| 25513,24’


6142,71    6696,9Î 6046,9| 25433,24.    6,80


3007,3 3101,491 3001,49!    12117,6!    21,94
I Al (cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd.

j aj [cheltuieli cu materiile prime

1 b) jcheltuîeli cu materialele consumabile, din care:

I.....    |........

fbl) fcheltuieli cu piesele de schimb

r "' |.....

|b2)Icheltuieli cu combustibilii icheltuieli privind materialele de natura obiectelor
g)    «cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

h)    jcheituieîi cu serviciile bancare și asimilate lalte cheltuieli cu serviciile executate de terți, dinîcheltuielî de asigurare și pază jcheituieîi privind întreținerea și funcționarea

|î2) 5

I ^tehnicii de calcul

l |

p3) Jcheituieîi cu pregătirea profesională

! *


i5} jcheituieîi cu prestațiile efectuate de filiale 1 75

(cheltuieli privind recrutarea și plasarea |I6) (personalului de conducere cf. Ordonanței de

Șurgentă a Guvernului nr. 109/2011

76


|Î7)


Jcheituieîi cu anunțurile privind licitațiile și lalte anunțuri

j) Salte cheltuieli

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămînte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd, 85), din

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a jresu rse lor m i ne râ ie jch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor ipubljce si resursele minerale

c)    jch. cu taxa de licență

d)    jch, cu taxa de autorizare

e)    !ch. cu taxa de mediu

f) îchelturefî cu alte taxe șî impozite

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 +

CO jCheltuieli de natură salarîală (rd. 88 + rd, 92) [Cheltuieli cu salariile (rd, 89 + rd. 90 + rd. 91), din |a) salarii de bază

28,45] Oi 5755,89]

0j448031j 0| 4166,44!

4166^441


îb) sporuri, prime și alte bonificații aferente k) alte bonificații (conform CCM)

C2 (Bonusurî (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99)4

a) cheltuieii sociale prevăzute la art. 25 din Legea

91


93 I


|“ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu [modificările ulterioare;

5

j- tichete cadou pentru cheltuieli sociale jpotrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ^ulterioare;

94jd) ch. privind participarea salariaților la profitul

le) alte cheltuieli conform CCM.


C3 |Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + fa) ch. cu plățile compensatorii aferente jdîsponibilizărilor de personal jb) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

C4 |Cheltuîelî aferente contractului de mandat șî a a) pentru directori/directoratj j- componenta fixă

I- componenta variabilă

I

Sb) pentru consiliul de adminîstrație/consiliul de


î- componenta fixă


| j" componenta variabilă

Ic) pentru AGA și cenzori ^d) pentru alte comisii și comitete constituite

legii

C5 [Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd.

119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

îcheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.

1123), din care:

j- către bugetul general consolidat

[- către aiți creditori

i

b) Jcheituieli privind activele imobilizate

cj [cheltuieli aferente transferurilor pentru plata d) Jalte cheltuieli

|ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și Inecorporale

(ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și |    _

t) I    I 1ZZ

|fl) îcheltuieli privind ajustările și provizioanele 1123


1018,


115


jfl. l-provizioane privind participarea la profit a |1) isalariaților

j |

Ifl. f- provizioane in legătura cu contractul de Î2) jmandat


124

f2. jdin anularea provizioanelor țrd. 128 + rd. 129 1) îj+ rd. 1 30), din care:


b)


a)    |- venituri din subvenții si transferuri [- alte venituri care nu se iau în calcul la [determinarea productivității muncii, cf. Legii

2 î jCheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **1

j^j.

b)    J..

[cheltuieli cu salariile {rd, 88)

s1511

0]

4166,44:

j 152 |

200

200j

1154 |

1866,80


jNr. de personal prognozat la finele anului

5    I |Nr. mediu de salariați

6    j gj ,Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) JCâștigu! mediu lunar pe salariat (lei/persoană


< productivitatea muncii în unități valorice pe total j ^g

gj ^Productivitatea muncii în unități valorice pe total |

M productivitatea muncii în unități fizice pe total t ^g cl) jElemente de calcul al productivității muncii în f 159 j- cantitatea de produse finite (QPF)    1160

preț mediu (p) valoare - QPF x p

pondere in venituri totale de exploatare jrd. 159/rd. [Plăți restante [Creanțe restante, din care:


CONDUCĂTORUL UNiTĂȚII,

Consiliul de Administrație Președinte

Bunescu Alexandru-RazvanPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABSL

Contabil sefCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economie SC OPS3- ORDINE Si PROTECȚIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitamn Nr. 154-158 Cod unic de înregistrare 37410026

ANEXA Nr.1,3    „

M weos -hlL AM

Contabil sef

Moîdoveafrju ionelaCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Scdiul/Adrcsa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158 Cod unic de înregistrare 37410026

Ucls,3 /uhMS i ^.00-M
|- (denumire obiectiv)

|b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului isau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire

|c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului bau al unității administrativ teritoriale:

!- (denumire obiectiv)

I- (denumire obiectiv)

I

$

1

ld) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în llocațîe de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau (privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:


|U L


/R£$


iC.


(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

IInvestiții noi, din care:

|a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului (economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public aî statului isau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv) j- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat aî statului îsau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv) h (denumire obiectiv)


|d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau iprivat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:


a)    - interne

b)    - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație

Președinte    ,rr,.i; 'V’A

Buncscu Alcxandru-Razvan    sA.


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FiNANCSAR-CONTABiL

Contabil scf

A

Moldo veami Ionela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Scdiul/Adrcsa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158 Cod unic de înregistrare 37410026

CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 £• M Al tea b i» ef o ri m'rțj> p H m a


Calea Dudeștf nr. 191, sector 3, 031084, B 1


cSSȘVOFW-pri marle3.ro


Nr.


T PRIMAR

is.EXPUNERE DE MOTIVE


Data.


fa proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

Societatea OPS3 ~ Ordine și Protecție $3 SRL a fost înființată și funcționează în temeiui Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.40/29.01.2018 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2018.

Societatea OPS3-Ordtne și Protecție S3 SRL a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG nr. 26/2013 ,, Ordonanță privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin directi ori indirect o particîpație majoritară", precum și estimări pentru anii 2019 și 2020.

Rectificarea bugetului de venituri șî cheltuieli pentru anul financiar 2018 a fost întocmită în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune societatea OPS3-Ordine șî Protecție S3 SRL, având la bază principiul prudenței și al continuității activității societății.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 182832/06.09.2018 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță

de hotărâre pe care îl supun aprobării


Corporativă, am inițiat prezentul Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.<    •    *    *    ■■■ v    6= *

’ ; * * < * ®»**

România


TELEFON {004 021) 340 40 n l 341 07 n FAX (004 021} 318 03 ’7 E-MAIL control it1tem@prfmarie3.ro Șos, Mshsi Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro


Nr.înreg. 182832/06.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății 0PS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L

A

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă , cod CAEN 8010.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Ordonanțam. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

6.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri

și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L a fost aprobat prin HCLS3 nr.40/29.01.2018.

Astfel cum rezultă din adresa nr. 476/05.09.2018, înregistrată cu nr.

181821/CP/05.09.2018 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 a fost întocmită în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L luând în considerare următoarele aspecte: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea perfonnanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifiei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în conformitate cu:

Art.10 alin (2) lit. f ) din Ordonanța nr.26/2013 „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:” “ în alte situații impuse de prevederile legale.”

-    Art.12, 12.1 lit. h din Actul Constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L

„Adunarea Generalăa Asociaților este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor îa politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților. Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții pricipale:”


PRIMAR

sectorul!


„aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății.”

Bugetul rectificat pentru anul 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. se formează din următoarele;

I. Veniturile totale vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01,2018 de la suma de 24.984,09 mii Iei la suma de 25.914,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare    25.448,09 mii lei,

Venituri din exploatare vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29,01.2018 de la suma de 24.898,09 mii lei Ia suma de 25.828,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii lei.

A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care veniturile din vânzarea mărfurilor scad cu suma de 200 mii lei iar Veniturile din redevențe și chirii cresc cu suma de 200 mii lei. Influența asupra veniturilor din exploatare fiind 0 mii lei.

B.    Venituri financiare    86,00 mii Iei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

î. Venituri din producția vândută în suma de 24,112,09 mii lei din care:

200, 00 mii


a) Venituri din vânzarea produselor lei,

vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0 mii Iei la suma de 200 mii lei, respectiv cu suma de 200 mii lei. Veniturile din vânzarea produselor sunt înregistrate conform contract nr.l 35684/23.07.2018, încheiat între societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L și Sectorul 3 al Municipiului București.

b)    Venituri din servicii prestate    23,542,65 mii lei,

c)    Venituri din redevențe și chirii    349,44

mii lei,

Alte venituri mii lei,

20,00


800,00 mii lei;


2. Venituri din vânzarea mărfurilor

3. Venituri aferente costului de producție în curs de execuție lei

180,00 mii


vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0 mii lei la suma de 180 mii lei, respectiv cu suma de 180 mii lei. Venituri aferente costului de producție în curs de execuție sunt înregistrate conform contract nr. 135684/23,07.2018, încheiat între societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L și Sectorul 3 al Municipiului București.

4. Alte venituri din exploatare în suma de 736,00 mii lei, respectiv din vânzarea activelor corporale în suma de 650,00 mii lei și alte venituri în suma de 86,00 mii lei. Alte venituri din exploatare, respectiv din vânzarea activelor corporale, vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 100 mii Iei Ia suma de 650 mii lei, respectiv cu suma de 550 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal a, cod CAEN 8010-„Activități de protecție și gardă’" și celorlalte domenii de activități secundare, din care specificăm: cod CAEN 4321-„Lucrări de instalații electrice”, cod CAEN 4322-„Lucrîri de instalații sanitare,de încălzire și de aer condiționat”, cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcuții”.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

I.    Venituri financiare din dobânzi    86,00 mii lei,

II.    Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta în suma de 25,513,24 mii lei vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 24.863,24 mii lei la suma de 25.513,24 mii lei, respectiv cu suma de 650 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare în suma 24,783,24 mii lei vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 24.873,24 mii lei Ia suma de 25.433,24 mii lei, respectiv cu suma de 650 mii Iei.

B.    Cheltuieli financiare 80,00 mii Iei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A, Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 12.117,60 mii lei, vor crește fața de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 12.107,60 mii Iei la suma de 12.117,60 mii Iei, respectiv cu suma de 10 mii lei. A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind mărfurile scad cu suma de 300 mii lei, iar cheltuieli privind energia și apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influența asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

Al Cheltuieli privind stocurile în suma de 4.639,84 mii lei, vor crește fața de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 4.539,84 mii lei Ia suma de 4.639,84 mii Iei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei, din care:

-    cheltuieli cu materii prime, vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii Iei la suma de 100,00 mii Iei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,

-cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 2.369,00 mii lei, din care: cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 570,00 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 359,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 1.170,84 mii lei

-    cheltuieli privind energia și apa în suma de 400,00 mii lei,

-    cheltuieli privind mărfurile în suma de 600,00 mii lei.

A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind mărfurile scad cu suma de 300 mii lei cheltuieli privind energia și apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influența asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 1.245,80 mii lei din care;

-    cheltuieli cu Întreținerea și reparațiile în suma de 118,00 mii lei;

-    cheltuieli privind chiriile în suma de 944,20 mii lei;

-    cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 183,60 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 6.231,96 mii lei vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 6.321,60 mii Iei Ia suma de 6.231,60 mii Iei, respectiv cu suma de 90 mii lei și vizează:

- cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 150,00 mii iei,

-cheltuieli de protocol în suma de 148,36 mii lei, din care tichete cadou protrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare în suma de 90,00 mii lei, a se avea în vedere nota de virare nr.299/18.06.2018 prin care cheltuielile cu tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare scad cu suma de 90 mii lei, iar cheltuielile cu tichete de masă cresc cu suma de 90 mii lei;

-cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în suma de 198.00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare, detașare în suma de 514,20 mii lei,

- cheltuieli poștale și de telecomunicații în suma de 218,40 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în suma de 34,80 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 1.508,00 mii lei și cuprind cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 1.380,00 mii lei și cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în suma de 48,00 mii lei.

-alte cheltuieli în suma de 3.460,20 mii lei.

B.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 887,60 mii lei, din

care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 300,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 170,00 mii lei;

c)    Cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 417,60 mii lei.

C.    Cheltuieli de personal acesta vor crește fața de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 11.245,84 mii lei la suma de 11.385,84 mii lei, respectiv cu suma de 140 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de bază în suma de 8.927,04 mii lei;

b)    Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 525,12 mii lei la suma de 377,12 mii lei, respectiv cu suma de 148 mii lei;

c)    Alte bonificații conform CCM în suma de 150,00 mii lei;

d)    Bonusuri, în suma de 1.005,20 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în suma de 124 mii lei și cheltuieli privind tichetele de masă în suma de 881,20 mii lei. A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) scad cu suma de 148 mii lei și cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar cheltuieli aferente contractului de mandat, pentru consiliul de administrație cresc cu suma de 24 mii lei.

e)    Cheltuieli aferente consiliului de administrție în suma de 532,24 mii lei vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 508,24 mii lei la suma de 532,24 mii lei, respectiv cu suma de 24 mii lei . A se avea în vedere nota de virare


SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandat pentru consiliul de administrație cresc cu suma de 24 mii lei.

D.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 1.042,20 mii lei, vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 542,20 mii Iei la suma de 1.042,20 mii lei, respectiv cu suma de 500 mii lei aferentă cheltuielilor privind activele imobilizate.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 50,00 mii lei;

b)    cheltuieli privind activele imobilizate în suma de 500,00 mii lei;

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 492,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile în suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în suma de 40,00 mii lei.

Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L

Șef Serviciu jCoijnroI Intern, Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernantă Corporativă

Bejenaru Raluca


Pivniceru Cornelia


SX. OPS3-ORDINE Si PROTECȚIE S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158

CUI 37410026

NOTA DE FUNDAMENTARE
RECTIFICARE BUGET DE VENITURI Si CHELTUIELI
Pe anul 2018

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 aî S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L a fost aprobat prin HCL S3 nr.40/29.01.2018.

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al SX. OPS3-ORDINE Si PROTECȚIE S3 S.R.L

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții șî dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzional1 , respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in tdeea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

In elaborarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli aî anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unîtatile administrativ-terîtorîale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o pârtieipație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul rectificat general pentru anul S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri șî cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 ai S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01,2018 de la suma de 24.984,09 mii iei la suma de 25.914,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare    25.448,09 mii lei,

Venituri din exploatare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29,01.2018 de la suma de 24.898,09 mii lei la suma de 25.828,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii ieî.

A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care Veniturile din vanzarea mărfurilor scad cu suma de 200 mii lei iar Veniturile din redevente si chirii cresc cu suma de 200 mii lei. Influenta asupra veniturilor din exploatare fiind 0 mii lei.

B. Venituri financiare


86,00 mii Ieî.

\

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1.    Venituri din producția vanduta in suma de 24,112,09 mii lei din care:

a)    Venituri din vanzarea produselor    200, 00 mii

lei,

vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0 mii lei ia suma de 200 mii feî, respectiv cu suma de 200 mii lei. Veniturile din vanzarea produselor sunt înregistrate conform contract nr.135684/23.07,2018,încheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București.

b)    Venituri din servicii prestate    23.542,65 mii lei,

c)    Venituri din redevențe și chirii    349,44 mii

lei,

d)    Alte venituri    20,00 mii

lei,

2.    Venituri din vanzarea mărfurilor    800,00 mii lei;

3,    Venituri aferente costului de producție in curs de execuție    180,00 mii lei,

vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29,01.2018 de la suma de 0 mii lei la suma de 180 mii lei, respectiv cu suma de 180 mii leî. Venituri aferente costului de producție in curs de execuție sunt înregistrate conform contract nr.135684/23.07.2018,încheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București.

4,    Alte venituri din exploatare in suma de 736,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor corporale in suma de 650,00 mii lei si alte venituri in suma de 86,00 mii iei. Alte venituri din exploatare, respectiv din vanzarea activelor corporale, vor creste fata de ultimul buget de venituri sî cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr, 40/29.01.2018 de la suma de 100 mii lei la suma de 650 mii lei, respectiv cu suma de 550 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010~,,Activîtati de protecție si garda” si celorlalte domenii de activitatî secundare , din care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrari de instalații electrice", cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de încălzire si de aer condiționat" ,cod CAEN 4329„Aite lucrări de instalații pentru construcutii".

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi

86,00 mii lei,


II

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta in suma de 25.513,24 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 24.863,24 mii lei la suma de 25.513,24 mii iei, respectiv cu suma de 650 mîi iei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma 24.783,24 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL $3 nr. 40/29.01.2018 de ia suma de 24.873,24 mii lei la suma de 25.433,24 mii iei, respectiv cu suma de 650 mii lei.

8. Cheltuieli financiare 80,00 mii lei.
Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuielî cu bunuri și servicii în suma de 12.117,60 mii lei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 12.107,60 mîi lei la suma de 12.117,60 mii lei, respectiv cu suma de 10 mii lei. A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind mărfurile scad cu suma de 300 mii lei iar cheltuieli privind energia si apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.639,84 mii lei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 4.539,84 mii lei la suma de 4.639,84 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,din care:

- cheltuieli cu materii prime, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 100,00 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.369,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 570,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 359,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de

1.170,84 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 400,00 mii îei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 600,00 mii lei.

A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind mărfurile scad cu suma de 300 mii lei cheltuieli privind energia si apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.245,80 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 118,00 mii îei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 944,20 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 183,60 mii îei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 6.231,96 mii lei vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 6.321,60 mii lei la suma de 6.231,60 mii lei, respectiv cu suma de 90 mii lei si vizeaza:

-    cheltuieli privind consultanta juridica în suma de 150,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 148,36 mii lei ,dtn care tichete cadou protrivit legii nr.l93/2006,cu modificările ulterioare in suma de 90,00 mii îei, a se avea în vedere nota de virare nr.299/18.06.2018 prin care cheltuieli tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare scad cu suma de 90 mii lei iar cheltuieli tichete de masă cresc cu suma de 90 mii lei;

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 198,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 514,20 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 218,40 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 34,80 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.508,00 mii lei si cuprind cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul în suma de 80,00 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 1.380,00 mii lei si cheltuieli privind anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 48,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 3.460,20 mii lei.

B.    Cheltuielî cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 887,60 mii Iei ,din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 300,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 170,00 mii lei;

c)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 417,60 mii lei.

C.    Cheltuieli de personal acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 11.245,84 mii lei la suma de 11,385,84 mii iei, respectiv cu suma de 140 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 8,927,04 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 525,12 mii lei ia suma de 377,12 mii Iei, respectiv cu suma de 148 mii lei;

c)    Alte bonificații conform CCM in suma de 150,00 mii lei;

d)    Bonusuri, in suma de 1.005,20 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal in suma de 124 mii lei si cheltuieli privind tîchetele de masă in suma de 881,20 mii lei. A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 'scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute la art, 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, îar Cheltuieli aferente contractului de mandate,pentru consiliul de administrație cresc cu suma de 24 mii lei.

e)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 532,24 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de ia suma de 508,24 mii lei la suma de 532,24 mii lei, respectiv cu suma de 24 mîî lei. A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 'scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandate,pentru consiliul de administrație cresc cu suma de 24 mii lei.

f)    Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 394,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr mediu de 280 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr, 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 881,20 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si sunt aferente unui număr de 280 angajați, conform organigrama si stat de funcții.

Referitor îa cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății,

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 1.042,20 mii lei, vor creste fata de

A.

ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.

40/29.01.2018 de la suma de 542,20 mii lei ia suma de 1.042,20 mii iei, respectiv cu suma de 500 mii iei aferenta cheltuielilor privind activele imobilizate.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 50,00 mii lei;

b)    cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 500,00 mii lei;

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii iei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

Având în vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea rectificarea bugetului al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.. INTRARE (    

IEȘIRE

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Către


Sediul


Referitor


Calea Vifan nr. 242 , parter , camera 6 , Sector 3 , București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 , al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018.

Subscrisa, societatea OPS3-ORDÎNE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Buncscu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L , aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 , conform art. 10 alin(2) lit f) din O.G. nr. 26/2013 „ Operatorii economici pot proceda Ia rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art. 4 , atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicator-economico- financiari aprobați, astfel: f) in alte situații impuse de prevederile legale .”

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda, cod CAEN 8010.

Cu toate acestea , desfasurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26 /2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara , publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013 , prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

Prin Ordonanța nr. 26 /2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare , inclusiv ale unei societăți comerciale private , dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel , fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează , in mod imperativ , in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ-teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

S.C. 0PS3 - Ordine si Proiecție S3 S.R.L este o societate care in desfasurarea activitatii este tinula de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 . Astfel, activitatea societății se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C, OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost aprobat prin HCL S3 nr.40/29.01.2018.

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. OPS3-ORD1NE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

în vederea elaborării si susținerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzional1 2 3 4 5 6 7 8 9 , respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in Încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii

2019-2020 . Rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea

unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

Bugetul rectificat general pentru anul S.C. 0PS3-0RDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 24.984,09 mii Iei Ia suma de 25.914,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii Iei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare    25.448,09 mii Iei,

Venituri din exploatare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 24.898,09 mii Iei Ia suma de 25.828,09 mii Iei, respectiv cu suma de 930 mii Iei.

A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care Veniturile din vanzarea mărfurilor scad cu suma de 200 mii lei iar Veniturile din redevente si chirii cresc cu suma de 200 mii lei. Influenta asupra veniturilor din exploatare fiind 0 mii lei.

B. Venituri financiare    86,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vanduta in suma de 24.112,09 mii lei din care:

a) Venituri din vanzarea produselor    200, 00 mii lei,

vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr, 40/29.01.2018 de la suma de 0 mii Iei Ia suma de 200 mii lei, respectiv cu suma de 200 mii Iei. Veniturile din vanzarea produselor sunt înregistrate conform contract nr. 135684/23.07.2018,incheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București.

b)    Venituri din servicii prestate

23.542,65 mii lei,

349,44 mii


20,00 mii


c)    Venituri din redevente și chirii lei,

d)    Alte venituri Iei,

2.    Venituri din vanzarea mărfurilor    800;00 mii lei;

3.    Venituri aferente costului de producție in curs de execuție    180,00 mii lei, vor

creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0 mii lei la suma de 180 mii lei, respectiv cu suma de 180 mii Iei. Venituri aferente costului de producție in curs de execuție sunt Înregistrate conform contract nr. 135684/23.07.2018,încheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București.

4.    Alte venituri din exploatare in suma de 736,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor corporale in suma de 650,00 mii lei si alte venituri in suma de 86,00 mii lei. Alte venituri din exploatare, respectiv din vanzarea activelor corporale, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 100 mii Iei Ia suma de 650 mii Iei, respectiv cu suma de 550 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010~„Activitaîi de protecție si garda” si celorlalte domenii de activitati secundare , din care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrari de instalații electrice”, cod CAEN 4322~„Lucrari de instalații sanitare,de incaîzire si de aer condiționat” ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcutii”.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi    86,00 mii Iei,

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta in suma de 25.513,24 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 24.863,24 mii Iei Ia suma de 25.513,24 mii Iei, respectiv cu suma de 650 mii Iei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma 24.783,24 mii Iei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 24.873,24 mii lei Ia suma de 25.433,24 mii Iei, respectiv cu suma de 650 mii Iei.

B. Cheltuieli financiare 80,00 mii Iei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 12.117,60 mii Iei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 12.107,60 mii lei la suma de 12.117,60 mii lei, respectiv cu suma de 10 mii Iei. A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind mărfurile scad cu suma de 300 mii lei. iar cheltuieli privind energia si apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.639,84 mii lei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 4.539,84 mii Iei Ia suma de 4.639,84 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii Iei,din care:

- cheltuieli cu materii prime, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii Iei Ia suma de 100,00 mii Iei, respectiv cu suma de 100,00 mii Iei,

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.369,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 570,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 359,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.170,84 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 400,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 600,00 mii lei.

A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind mărfurile scad cu suma de 300 mii lei cheltuieli privind energia si apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.245,80 mii lei din care:

-    cheltuieli cu Întreținerea si reparațiile in suma de 118,00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 944,20 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 183,60 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 6.231,96 mii lei vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 6.321,60 mii Iei Ia suma de 6.231,60 mii Iei, respectiv cu suma de 90 mii lei si vizeaza:

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 150,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 148,36 mii lei ,din care tichete cadou protrivit legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare in suma de 90,00 mii lei, a se avea in vedere nota de virare nr.299/18,06.2018 prin care cheltuieli tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare scad cu suma de 90 mii lei iar cheltuieli tichete de masă cresc cu suma de 90 mii Iei;

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 198,00 mii leî,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 514,20 mii lei,

- cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 218,40 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 34,80 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.508,00 mii lei si cuprind cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 80,00 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 1.380,00 mii lei si cheltuieli privind anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 48,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 3.460,20 mii lei.

B.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminfe asimilate in suma de 887,60 mii lei ,din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 300,00 mii iei;

b)    Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 170,00 mii lei;

c)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 417,60 mii lei,

C.    Cheltuieli de personal acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01,2018 de la suma de 11.245,84 mii lei la suma de 11.385,84 mii lei, respectiv cu suma de 140 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 8.927,04 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 525,12 mii lei la suma de 377,12 mii Iei, respectiv cu suma de 148 mii lei;

c)    Alte bonificații conform CCM in suma de 150,00 mii lei;

d)    Bonusuri, in suma de 1.005,20 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal in suma de 124 mii lei si cheltuieli privind tichetele de masă in suma de 881,20 mii lei. A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 'scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandate,pentru consiliul de administrație cresc cu suma de 24 mii lei.

e)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 532,24 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 508,24 mii Iei la suma de 532,24 mii lei, respectiv cu suma de 24 mii Iei. A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 'scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandate,pentru consiliul de administrație cresc cu suma de 24 mii lei.

f)    Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 394,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr mediu de 280 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa. in suma de 881,20 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda” si sunt aferente unui număr de 280 angajați, conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 3.042,20 mii lei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 542,20 mii lei la suma de 1.042,20 mii lei, respectiv cu suma de 500 mii lei aferenta cheltuielilor privind activele imobilizate.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 50,00 mii lei;

b)    cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 500,00 mii lei;

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

B1. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societarii S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului rectificat al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Pentru aceste considerente avand in vedere calitatea societarii ADMINISTRARE ACTIVE S3 S.R.L , de asociat minoritar , solicitam aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societarii OPS3-Ordine si Protecție S3

S.R.L.

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație OPS3-Ordine srProtectie S3 S.R.L.

Către:    0PS3-0RDÎNE SI PROTECȚIE S3 SRL    . _

Sediul:    tfT" O?

Referitor:    Decizie privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si

cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății OPS3~Ordine si Protecție S3 SRL.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică româna, cu sediul în Calea Vitan, nr.242, camera 6, parter, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Stancu Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație , cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.., înaintează prezenta:

DECIZIE

în urma solicitării societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 991/04.09.2018 si a Deciziei asociatului minoritar al subscrisei, SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL înregistrata cu nr. 998/05.09.2018-având în vedere calitatea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. de Asociat Minoritar al societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății OPS3-0rdine si Protecție S3 SRL.

Cu considerație, dl. Stancu Gheorghe în calitate de Președinte C.A.

Administrare Active SectptLLS.R.L.

Către


Sediul

ReferitorConsiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București


SECTOR 3


Nr................


Data.


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 , al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L, aprobat prin HCL S3 nr.


40/29.01.2018 .


Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L , aprobat prin HCL Ș3 nr. 40/29.01.2018 , conform art. 10 alin(2) lit. f) din O.G. nr. 26/2013 „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art. 4 , atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicator-economico- financiari aprobați, astfel: f) in alte situării impuse de prevederile legale

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda, cod CAEN 8010.

Cu toate acestea , desfasurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26 /20Î3 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara , publicata in Monitorul

Oficial la data de 29 August 2013 , prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

Prin Ordonanța nr. 26 /2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare , inclusiv ale unei societari comerciale private , dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel , fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează , in mod imperativ , in baza unui buget aprobat de către unitatea administrați v-teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

S.C. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L este o societate care in desfasurarea activitatii este tinuta de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 . Astfel, activitatea societarii se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. 0PS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost aprobat prin HCL S3 nr.40/29.01.2018.

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. OPS3-0RDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L,

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economi co-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzional10 11 12 13 , respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in Încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritonale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul rectificat general pentru anul S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 24.984,09 mii lei la suma de 25.914,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii Iei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare    25.448,09 mii lei,

Venituri din exploatare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29,01.2018 de la suma de 24.898,09 mii lei la suma de 25.828,09 mii Iei, respectiv cu suma de 930 mii Iei.

A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care Veniturile din vanzarea mărfurilor scad cu suma de 200 mii lei iar Veniturile din redevente si chirii cresc cu suma de 200 mii lei. Influenta asupra veniturilor din exploatare fiind 0 mii lei.

B. Venituri financiare

86,00 mii lei.


Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vanduta in suma de 24.112,09 mii lei din care:

a) Venituri din vanzarea produselor    200, 00 mii lei,

vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0 mii lei la suma de 200 mii Iei, respectiv cu suma de 200 mii Iei. Veniturile din vanzarea produselor sunt Înregistrate conform contract nr.135684/23.07.2018,încheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București.

b)    Venituri din servicii prestate    23.542,65 mii lei,

c)    Venituri din redevențe și chirii    349,44 mii

lei,

d)    Alte venituri    20,00 mii

lei,

2.    Venituri din vanzarea mărfurilor    800,00 mii lei;

3.    Venituri aferente costului de producție in curs de execuție    180,00 mii lei, vor

creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0 mii lei la suma de 180 mii lei, respectiv cu suma de 180 mii Iei. Venituri aferente costului de producție in curs de execuție sunt Înregistrate conform contract nr.135684/23.07.2018,Încheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București.

4.    Alte venituri din exploatare in suma de 736,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor corporale in suma de 650,00 mii lei si alte venituri in suma de 86,00 mii lei. Alte venituri din exploatare, respectiv din vanzarea activelor corporale, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 100 mii Iei Ia suma de 650 mii lei, respectiv cu suma de 550 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda” si celorlalte domenii de activitati secundare , din care specificam: cod CAEN 4323-„Lucrări de instalații electrice”, cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de incalzire si de aer condițional" ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcutii”.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi    86,00 mii lei,

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta in suma de 25.513,24 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr, 40/29.01.2018 de la suma de 24.863,24 mii lei la suma de 25.513,24 mii Iei, respectiv cu suma de 650 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma 24.783,24 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01,2018 de la suma de 24.873,24 mii iei Ia suma de 25.433,24 mii lei, respectiv cu suma de 650 mii Iei.

B. Cheltuieli financiare 80,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 12.117,60 mii lei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 12.107,60 mii Iei la suma de 12.117,60 mii Iei, respectiv cu suma de 10 mii Iei. A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind mărfurile scad cu suma de 300 mii lei iar cheltuieli privind energia si apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.639,84 mii lei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de îa suma

de 4.539,84 mii Iei Ia suma de 4.639,84 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii Iei,din

care:

- cheltuieli cu materii prime, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii Iei la suma de 100,00 mii Iei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.369,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 570,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 359,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.170,84 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 400,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 600,00 mii lei.

A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind mărfurile scad cu suma de 300 mii lei cheltuieli privind energia si apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.245,80 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 118,00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 944,20 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 183,60 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 6.231,96 mii lei vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 6.321,60 mii lei Ia suma de 6.231,60 mii lei, respectiv cu suma de 90 mii lei si vizeaza:

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 150,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 148,36 mii lei ,din care tichete cadou protrivit legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare in suma de 90,00 mii lei, a se avea in vedere nota de virare nr.299/18.06.2018 prin care cheltuieli tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare scad cu suma de 90 mii lei iar cheltuieli tichete de masă cresc cu suma de 90 mii Iei;

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 198,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 514,20 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 218,40 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 34,80 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.508,00 mii lei si cuprind cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 80,00 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 1.380,00 mii lei si cheltuieli privind anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 48,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 3.460,20 mii lei.

B.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 887,60 mii Iei ,din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 300,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 170,00 mii lei;

c)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 417,60 mii lei.

C.    Cheltuieli de personal acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de Ia suma de 11.245,84 mii lei Ia suma de 11.385,84 mii Iei, respectiv cu suma de 140 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 8.927,04 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01,2018 de la suma de 525,12 mii Iei la suma de 377,12 mii lei, respectiv cu suma de 148 mii iei;

c)    Alte bonificații conform CCM in suma de 150,00 mii lei;

d)    Bonusuri, in suma de 1.005,20 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal in suma de 124 mii lei si cheltuieli privind tichetele de masă in suma de 881,20 mii lei. A se avea in vedere nota de virare nr,72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 'scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute

la art, 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandate,pentru consiliul de administrație cresc cu suma de 24 mii lei.

e)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 532,24 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 508,24 mii lei la suma de 532,24 mii lei, respectiv cu suma de 24 mii iei. A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază {conform CCM) 'scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandate,pentru consiliul de administrație cresc cu suma de 24 mii lei.

f)    Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 394,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr mediu de 280 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 881,20 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principal a,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si sunt aferente unui număr de 280 angajați, conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt confonn statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.AIte cheltuieli de exploatare in suma de 1.042,20 mii Iei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 542,20 mii Iei Ia suma de 1.042,20 mii Iei, respectiv cu suma de 500 mii lei aferenta cheltuielilor privind activele imobilizate.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 50,00 mii lei;

b)    cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 500,00 mii lei;

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 40,00 mii lei,

B2, Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului rectificat al S.C. OPS3-ORDÎNE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 -Ordine si Protecție S3 S. R. L.

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație

® SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vîtan, nr, 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@vahoo.com    email; salubritates3.runos@gmail.com

SD3 SALUBRITATE Sl'“

DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

iNTRARE NR....................

Z)UA<l£„LUNAă...AHUL^|


Către Administrare Active Sector 3 SRL

Referitor    Solicitare de aprobare rectificare buget de venituri și cheltuieli pentru

anul financiar 2018 al societății 0PS3-0RDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL, conform art.10 alin (2) lit. f } din 0.6. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: f) in alte situații impuse de prevederile legale."

DECIZIE

In urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 997/05.09.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 139 din data de 05.09.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se emite prezenta decizie avand ca obiect aprobarea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind solicitarea de aprobare rectificare buget de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-0RD1NE SI PROTECȚIE S 3 SRL, conform art.10 alin (2) lit. f) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: f) in alte situații impuse de prevederile legale?’SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


»eTELEFON {004 O2i) 340 40 n / 341 07 11 FAX {004 O2i) 318 03 37 E-MAIL controimterrt@primarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarkt3.ro


Nr.înreg. 182838/06.09.2018


Către,


Cabinet Primar,Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și chltuieîi pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr.476/05.09.2018 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L înregistrată cu nr,181821/CP/05.09.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu ControH^ntern,

Marfa Cfânăreanu

Compartiment Guvemanță Corporativă

Bejenaru Raluca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1

1

   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2

   Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3

   Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4

   Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5

   Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6

   Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7

   Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8

   Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9

   OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

10

   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

11

   Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

12

   Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

13

   Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;