Hotărârea nr. 427/2018

HCLS3 nr.427 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui societății Algorithm Residential S3

SRL pentru împuternicirea președintelui societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării autogreder-ului 14M de la societatea Bergerat Monnoyeur SRL, pentru lucrările la obiectivul “Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 183835/CP/07.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

» Raportul de specialitate nr. 182244/05.09.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

-    Adresa nr, 2613/05.09.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, către societatea Algorithm Residențial S3 SRL (nr. 173/05.09.2018);

-    Adresa nr. din 422/05.09.2018 a societății Algorithm Residențial S 3 SRL, înregistrată cu nr. 182163/CP/05.09.2018;

-    Hotărârea nr. 30/05.09.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL ;

-    Nota de fundamentare nr. 2612/05.09.2018 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL;

HGCMB nr. 433/28.12.2016 de împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Adresa nr. 182247 /05.09.2018 a Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art.12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017;

-    Art. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

-    Art. 52 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 191 din Legea societăților nr. 131/1990^ republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării autogreder-ului 14M de la societatea Bergerat Monnoyeur SRL, pentru lucrările la obiectivul “Hala Laminor”, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2.Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 427 DIN 14.09.2018

«'îi

A    PRIMĂRIA

OS SECTORULUI


CABINET PRIMAR


BUCUREȘTI


»:•*    $ :•••••::-V.- T# ‘    -

:;. Ț; i ; #.;    * .-«

: * * S.. ‘ ,‘*« ' •*’ / :.: *****

România


TELEFON (0C4 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAtt cabinetpfim3r@pfirriarie3.ro


Calea Dudețti nr. 191, sector 3, 031084, Buc    (fnane3.r0

CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


Nr.


Data.


NET PRIM

5? ST

Ol £>T'W-


la proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat președintelui societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării AUTOGREDER-ULUI14M de ia societatea Bergerat Monnoyeur SRL, pentru lucrările la obiectivul „Hala Laminor"


Societatea Algorithm Construcții $3 S.R.L. a fost înființată în temeiul Legii 31/1990 și în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 ca societate cu răspundere limitată cu Asociat Unic societatea Algorithm Residential $3 SRL și având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Având în vedere complexitatea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor și trecerea la noi etape de lucrări, faptul că societatea AS 3 Administrare Străzi S3 SRL desfășoară operațiuni la drumuri și platforme și intenția acesteia de a avea un parc auto cît mai complet și complex.

Luând în considerare cele menționate mai sus precum și adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L nr.422/05.09.2018 și raportul de specialitate nr. 182244/05.09.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3, prezentul proiect de hotărâre.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 0^1) 340 40 11 / 341 oj n FAX {004 oai) 31S 03 37 E-MAIL cont; 0itnterrs@pfimarie3.ro Șos. Mthai Sravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ra

Nr. 182244/05.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării AUTOGREDER-ULUI14M de la Bergerat Monnoyeur pentru lucrările Ia obiectivul HALA LAMINOR

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 140/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L. este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, dl. Panait Radu Alin.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154 - 158, clădire administrativă, birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/865Î/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Administrator a fost înființată în temeiul Legii 31/1990 și în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30,05.2017 ca societate cu răspundere limitată cu Asociat Unic societatea Algorithm Residential S3 SRL și având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 ~ lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Având în vedere:

Adresa nr. 2613 din 05.09.2018 a societății Aigorithm Construcții S 3 SRL către societatea Algorithm Residențial S 3 SRL prin care solicită împuternicirea președintelui pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării AUTOGREDER -ului 14 M de la Bergerat Monnoyeur

-Adresa nr. din 422/05.09.2018 a societății Algorithm Residențial S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 182163 din 05.09.2018 prin care solicită acordarea unui mandat Președintelui societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. pentru achiziția unui greder

-Hotărârea nr. 30 din 05.09.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL care aprobă achiziția unui grader

-    Nota de fundamentare nr. 2612/05.09.2018 care argumentează necesitatea achiziționării unui grader

-    Oferta de la Meurrens Machinery NV înregistrată cu nr. 2362/21.08.2018 la societatea Algorithm Construcții S 3 SRL

-    Oferta de la Bergerat Monnoyeur SRL înregistrată cu nr. 2562/31.08.2018 la societatea Algorithm Construcții S 3 SRL

-    Contractul nr. SHV/18/1619 încheiat între societatea Algorithm Construcții S 3 SRL și Bergerat Monnoyeur SRL

-    Anexa 1 model de certificat de acceptare/proces verbal de recepție

-    Anexa 2 model Garanție

-    Anexa 3 model Specificații tehnice de preț

în conformitate cu prevederile:

-art.12.2 îit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.: "Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residențial S3 SRL : „ hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

-    art. 52 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu: b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro. ”

Societatea solicită aprobarea acestei achiziții motivată de: cererea formulată de AS3 Administrare Străzi S3 SRL pentru operațiuni la drumuri și platforme și dorința de a dezvolta un parc auto pentru societate.


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul hotărârii având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării AUTOGREDER-ULUI 14M de la Bergerat Monnoyeur, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Cputroț/Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanța Corporativă

Silviu Hondola


AioorstKro

Residential S3 s.r.l.


MCA


MC


MC


SC ALGORITHM RSSfflEHTUt S INTRARE _ flfl 2-!ES!RE .    .....


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Rofoert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


iun»


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

/ZZ/A2...


Nr.


Data’


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ea obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.RXacordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării ALTOGREDER-ULUI 14M de la Bergerat Monnoyeur, pentru lucrările la obiectivul HALA LAMINOR


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv I VA. pentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget» f art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.Lacordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării AUTOGREDER-ULUI14M de Ia Bergerat Monnoyeur, pentru lucrările Ia obiectivul HALA LAMINOR

-Jt

AlgoTîthm


Residential S3t s.fe.l.


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art, 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de l00.000 (una suta mii) EURO exclusiv T VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv".

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 05.09.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 173 reiese faptul că; ” Menționăm faptul că valoarea totală a contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3..”

Residential S3

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării AUTOGREDER-ULUI14M de la Bergerat Monnoyeur, pentru lucrările la obiectivul HALA LAMINOR

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată Ia sediul subscrisei cu numărul 173 din 09.05.2018.

r,..

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL (

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație

al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea achiziționării AUTOGREDER-ULUI 14M de la

Bergerat Monnoyeur, pentru lucrările la obiectivul HALA LAMINORSubscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, înregistrată îa Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării AUTOGREDER-ULUI 14M de la Bergerat Monnoyeur, pentru lucrările la obiectivul HALA LAMINOR.

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA, , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul ca valoarea totală a contractului pe durata

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E*mail: office@ajgorithmcon.stnictHs3.ro Web: www.algorithroconstnictiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360 RC J4O/8651/2O17

1BAN RO32BTRLRONCRT0414912701 Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016,printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării AUTOGREDER-ULUI 14M de la Bergerat Monnoyeur, pentru lucrările la obiectivul HALA LAMINOR, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexam acestei solicitări Hotararea nr. 30 din data de 05.09.2018 a Consiliului de Administrație, draftul contractului cu BERGERAT MONNOYEUR, precum și nota de fundamentare ce stă la baza selecției achiziției autogrederului.

Cu deosebită considerație,

t r

Cosocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vîtan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office@algorithmconstnictii’s3, ro Web: www.algorithmconstructiis3 .ro


Date Fiscale:

CIF 37714360 RC J40/8651/20Î7

1BAN RO32BTRLRONCRT0414912701 Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


Aprob,


Avizat:

Emanuel Cosoveanu , managei^mecapizare

Marius Tudor, consilierjuridicNota de fundamentare


Subscrisa, Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, cu sediul social în București, sector 3, Calea Vitan, NR 154-158, Clădire Administrativă, Birou 5, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J40/8651/08.06.2017, CUI 37714360, cont IBAN nr.

RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Coșocariu Alexandru Dan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere cererea formulată de AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru lucrul cu cantități mari de pamant în crearea și definirea drumurilor și a platfoimelor și totodată intenționând dezvoltarea societății noastre spre un parc auto cât mai complet și complex, este necesară achiziționarea unui greder.

în urma analizei ofertelor primite , dar și a studiului de piață făcut atât prin participarea la târguri de specialitate cât și prin intermediul platformelor online, considerăm că oferta primita de la Bergerat Monnoyeur SRL se încadrează cerințelor societății noastre .

în consecință achiziția AUTOGREDERULUI14M de la societatea mai sus menționată conform condițiilor din contractul anexat notei de fundamentare este oportună și va ajuta atât societatae noastră cât și alte societăți în demararea/continuarea lucrărilor de construcții.

Algorithm Construcții 53

Strada Caiea Vitan 154-1S8, Sector 3 București, Remania

E-maiS: office@aigorithmconstructiis3,ro Web: www.aigorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

(BAN RO32BTRLRONCRT0414912701 Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 hi conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul nideplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3,


Având în vedere:

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL.

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr, 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă achiziționarea unui AUTOGREDER 14M de la BERGERAT MONNOYEUR SRL, conform ofertei și condițiilor contractuale anexate acestei hotărâri.

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte al Consiliului de Administrație


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


From: Meurrens Machinery NV <meurrens@meurrens-machinery.be>

Sent: marți, 21 august 2018 12:03

To: emanuei.cosoveanu@algonthmconstructiis3.ro

Subject: Offer- 140H - Meurrens Machinery NV

Dear Sir,

Thank you for your interest in our stock. We can offer staying free for prior sale and wîthout obligation as folîows:

(03341) 1 Piece used Grader

Manufacturer: Caterpillar


Type:

Year:

Hours:


Equipment:

Price:


140H

2007

7.974

ripper

95.000 €


We cannot guarantee the avaiiabiiity of the machine until you make the definitive order,

To see more pictures pfease click on the thumbnail or look on our website.

For all further questions please do not hesitate to contact us.

Aii prices mentioned are ex Works Lummen / without VAT.

Best Regards

Rosette Meykens

Meurrens Machinery NV

Dellestraat 9 + 14

B-3560 Lummen

Tel : +3213539400

Fax : +3213539401

Web : http://www.meurrens-machinery.be

Mail : meurrens@meurrens-machinery.be

BTW: BE 0466147158

RPR Hasseit

S8AN: BE66235006812543

BJC: GEBABEBB

Office Algorithm Construcții S3

From:

Sent:

To:

Cc:

Subject:

Attachments:


Laurentiu TATU <LaurentiuJATU@b-m.ro>

Friday, August 31, 2018 11:10 AM

alexandru.cosocariu@algorithmconstructiis3.ro

office@algorithmconstructiis3.ro


Oferta greder CATERPILLAR

Oferta greder CATERPILLAR 14M 2011.pdf

Va salut,

Stimate Domnule Cosocariu,

Urmare a discuțiilor avute cu dumneavoastră va transmit atașat oferta pentru cele doua gredere CATERPILLAR disponibile in stoc.

Greder CATERPILLAR 14M, an fabricație 2011, aprox. 9.500 ore de funcționare - > preț 139.000 Euro fara TVA

Locație utilaj: Sediul BERGERAT MONNOYEUR, Timișoara

Greder CATERPILLAR 120M, an fabricație 2008, aprox. 9.250 ore de funcționare = > preț 129.000 Euro fara TVA

Locație utilaj: Sediul BERGERAT MONNOYEUR, Mogosoaia

Va mulțumesc pentru interesul acordat produselor noastre st nu ezitati sa ma contactat! pentru informații suplimentare.

Cu stima,

Laurentiu TATU Reprezentant Comercial

Berqerat Monnoveur SRL Mobil:

Phone: 021 202 76 00

Fax: 021 202 76 01

E-maii: laurentiu.tatu@b-m.ro

www.bm-cat.ro

Bergerat

MonnoyeurBergerat

Monnoyeur


BERGERAT MONNOYEUR S.R.L (RO)

Str Morii Nr 5 Mogosoaia, Ilfov 77135 ROMANIA


Tatu, Laurentiu

V. +40 21 2027600

0

’X’ Laurentiu.TATU@b-m.ro

•___________________


2011 CATERPILLAR

14M

AUTOGREDER MINIER

PREȚ

$ Apelare

PREȚANGRO

$ Apelare


INFORMAȚII VANZARE

Nr. catalog

2567170

Nr. serie

R9J00221

SMU/Ore

9,460

Greutate

24,735 KG

Stare

Utilizat

Clasificare

Bun

Disponibilitate

Disponibil

Amplasare

Timișoara, Romania

FOTOGRAFII (9)Office Algorithm Construcții S3

From:

Sent:

To:

Cc:

Subject:

Attachments:


Laurentiu TATU <Laurentiu.TATU@b-m.ro>

Friday, August 31, 2018 11:10 AM

aîexand ru.cosocariu@algorithmconstructiis3.ro

office@algorithmconstructiis3.ro

Oferta greder CATERPILLAR

Oferta greder CATERPILLAR 14M 2011.pdf

Va salut,

Stimate Domnule Cosocariu,

Urmare a discuțiilor avute cu dumneavoastră va transmit atașat oferta pentru cele doua gredere CATERPILLAR disponibile în stoc.

Greder CATERPILLAR 14M, an fabricație 2011, aprox. 9.500 ore de funcționare = > preț 139.000 Euro fara TVA

Locație utilaj: Sediul BERGERAT MONNOYEUR, Timișoara

Greder CATERPILLAR 120M, an fabricație 2008, aprox. 9.250 ore de funcționare = > preț 129.000 Euro fara TVA

Locație utilaj: Sediul BERGERAT MONNOYEUR, Mogosoaia

Va mulțumesc pentru interesul acordat produselor noastre si nu ezitati sa ma contactat) pentru informații suplimentare.

Cu stima,

Laurentiu TATU Reprezentant Comercial

Berqerat Monnoveur SRL Mobil:

Fhone: 021 202 76 00

Fax: 021 202 76 01 E-mail: iaurentiu.tatu@b-m.ro

www.bm-cat.ro    __

Bergerat    HM

Moftiuyeor

Avizat Marius Cozma Aprobat Marius Cozma

CONTRACT NR. SHV/18/1619


încheiat intre:

S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL avand numărul de înregistrare ta Registrul Comerțului: J40/8651/2017 si cod de înregistrare fiscala: RO37714360, cu sediul social: in BUCUREȘTI, CALEA VITAN 154-158 Sector/ Județ SECTOR 3, si avand contul bancar RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la banca BANCA TRANSILVANIA

reprezentata de ALEXANDRU DAN COSOCARIU, în calitate de PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE, numita in cele ce urmeaza « Cumpărător» si

BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. avand numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J23/1632/2002 si cod de înregistrare fiscala: RO11359868, cu sediul social: in Mogosoaia, strada Morii, nr. 5, județ ILFOV, sî contul bancar RO60 FTSB 6448 7001 9200 1RON , deschis la banca BNP PARIS BAS SA sucursala București

reprezentata de DL Liviu NEAGU, in calitate de Director, numita in cete ce urmeaza « Vanzator».

Preambul:

Acest contract este încheiat cu acordul comun ai Cumpărătorului si Vânzătorului, în concordanta cu articolele, termenii si condițiile stipulate după cum urmeaza:

ARTICOLUL 1: OBIECTUL CONTRACTULUI

1,1 Prezentul contract are ca obiect vânzarea următoarelor mărfuri către Cumpărător, in schimbul obligației acestuia de achitare a prețului indicat la articolul 3,

1. Autogreder 14M -1 buc

1.2    Cumpărătorul se obliga sa cumpere aceste mărfuri conform prezentului contract,

1.3    Vanzarea va avea loc in condițiile din prezentul contract, dar si in conformitate cu toate reglementările aplicabile, daca nu se prevede contrar prin clauzele de mai jos.

1.4    In condițiile in care prețul va fi achitat prin intermediul unei instituții financiare, contractele semnate cu acestea vor fi încheiate mutatis mutandis cu respectarea acelorași termeni st condiții ca si cele prevăzute in prezentul contract.

ARTICOLUL 2: SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE MĂRFURILOR

2.1    VÂNZĂTORUL îsi asuma responsabilitatea ca specificațiile tehnice ale mărfurilor vândute corespund cu cele cuprinse în Anexa III.

2.2    CUMPĂRĂTORUL declara ca alegerea mărfurilor vândute a fost a sa si responsabilitatea pentru decizia de achiziție a acestor mărfuri în configurația descrisa in Anexa III la prezentul contract ii aparține.

ARTICOLUL 3: VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea totala a contractului este de 139000.00 EUR.

Valoarea contractului este exprimată în condiția de livrare DDP MOGOSOAIA. Prețul nu conține TVA, Plata se va face in RON la cursul de vanzare EUR/RON at băncii BRD.

ARTICOLUL 4: PRETURI UNITARE

Preturile unitare in EUR sunt cele convenite prin negociere de către parti în Anexa (II. Aceste preturi sunt ferme (în condiția de livrare DDP Mogosoaia , conform prevederilor de ta art 8) si nu pot fi schimbate pe durata de valabilitate a contractului, cu excepția situației de la art 5.1 aiin.b.

ARTICOLUL 5: MODALITATI DE PLATA

5.1 Plata mărfurilor se va face in contul IBAN a! Vânzătorului indicat la articolul 6 din prezentul contract. Plata contractului se va efectua după cum urmeaza:

a)    Suma de 85000 EUR, se va achita in termen de 5 ziie de ia data semnării contractului. Factura proforma se va emite de către

Vanzator in 5 ziie de la data semnării contractului. Piața prețului se va efectua în RON, prin virament bancar, la cursul de vanzare EUR/RON ai băncii BRD din ziua efectuării plătii.

b)    In cazul in care plata nu este efectuata in condițiile prevăzute la articolul 5.a) VÂNZĂTORUL isi rezerva dreptul de a modifica termenii contractului (preț, configurație, termen de livrare), si de a instiînta ulterior in scris Cumpărătorul cu privire la aceste modificări.

c)    Soldul de 54000 EUR se va achita, in termen de 30 ziie de Sa plata avansului. Plata prețului se va efectua în RON prin virament bancar ia cursul de vanzare EUR/RON ai băncii BRD din ziua efectuării plătii. In cazul in care livrarea va fi efectuata înainte de încasarea integrala a prețului, Cumpărătorul va remite Vânzătorului un bilet la ordin pentru suma restanta

d)    Factura fiscala se va emite in termen de 3 zile de la data livrării.

5.2    Vânzătorul isi rezerva dreptul de a retine avansul achitat conform paragrafului 5.1 alin. a), reprezentând cheltuieli operaționale (transport, stocare, preț servicii de finanțare, etc) in următoarele cazuri in care mărfurile nu se mai iivreaza si contractul încetează fara a se livra aceste mărfuri:

-In cazul in care Cumpărătorul, din motive ce nu pot fi imputate Vânzătorului, renunța ia cumpărarea mărfurilor ce fac obiectul material al acestui contract

-In cazul in care plata prețului nu se realizează in termen de 30 zile de la avizarea scrisa a Vânzătorului ca mărfurile sunt disponibile pentru livrare.

5.3    Imputatia plătii se va face in ordinea următoare: plata se impută mai întâi asupra cheltuieiilor, apoi asupra dobânzilor și, la urmă, asupra capitalului.

ARTICOLUL 6: DOMICILIEREA BĂNCILOR

Pentru CUMPĂRĂTOR: BANCA TRANSILVANIA Nr cont (IBAN):    RO32BTRLRONCRT0414912701

Pentru VÂNZĂTOR: BNP PARISBAS sucursala București Nr. cont (IBAN): RO60 FTSB 6448 7001 9200 1 RON

ARTICOLUL 7: DOCUMENTE CONTRACTUALE

Pentru derularea contractului, ambele parti sunt obligate sa respecte toate legile si regulamentele în vigoare, în România. Fac parte integranta din contract:

Anexa I - Proces-verbal de predare primire

Anexa II - Garanția mărfurilor

Anexa III - Specificații tehnice si de preț

ARTICOLUL 8: LIVRAREA

8.1    Mărfurile vor fi livrate la adresa de livrare menționata la punctul 8.2 in condiția de livrare agreata la articolul 3.

8.2    Adresa exacta de livrare este: BERGERAT MONNOYUER SRL strada Morii nr 5 Mogosoaia

Termenul de livrare este de 15 zile si se aplica începând cu data plătii avansului conform articolului 5.1.

8.3    In cazul in care s-a avizat disponibilitatea mărfurilor si acestea au fost achitate, dar Cumpărătorul nu ridica mărfurile in termenul indicat mat sus, atunci se va percepe o taxa de depozitare de 10 EUR/zi.

8.4    Cumpărătorul va pune la dispoziția transportatorului mijloacele necesare, inclusiv personal calificat in vederea efectuării descărcării in condiții de siguranța maxima.

ARTICOLUL 9: AMBALARE

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor ce urmeaza a fi livrate.

Toate marcajele, indicațiile si instrucțiunile speciale vor fi lizibile si în locuri de maxima vizibilitate.

ARTICOLUL 10: ASIGURAREA TRANSPORTULUI SI A MĂRFURILOR

10.1    Riscurile de transport vor fi suportate de către Vanzaîor până ia locația de livrare, conform condițiilor INCOTERMS de ia articolul 3,

10.2    După iivrare paza juridica a mărfurilor este transferata la Cumpărător, astfel ca riscul pieirii si distrugerii mărfurilor se transfera de asemenea,

10.3    Daca livrarea mărfurilor se face din curtea Vânzătorului riscul pe perioada transportului din curtea Vânzătorului ia locația de livrare conform articolului 8 este suportat integral de către Cumpărător, iar orice daune provocate asupra mărfurile vândute vor fi achitate de către Cumpărător, inclusiv cheltuielile de recuperare si evaluare a acestora (cheltuieli de judecata sau efectuate înainte de judecata).

10.4    Descărcarea mărfurilor la alta locație decât locația vânzătorului este in sarcina Cumpărătorului. Toate cheltuielile si riscurile ce rezulta din aceasta operațiune sunt in sarcina Cumpărătorului

ARTICOLUL 11: RECEPȚIA „

11.1    Livrarea va determina o recepție materiala, efectuata in ziua livrării de către cele doua partî, ce va avea ca scop verificarea cantitatii si integrității mărfurilor livrate.

11.2    Comisia de recepție este formata din reprezentanții legali ai Cumpărătorului si ai Vânzătorului sau de către persoane legal mandatate pentru a-i reprezenta.

11.3    Aceasta recepție se va incheia cu semnarea de către CUMPĂRĂTOR si de către VANZATOR a avizului de livrare si a procesului -verbal de recepție, constituind anexa l ia prezentul contract.

11.4    Orice performanta nerealizata sau defect care conduce la imposibilitatea utilizării mașinii va fi menționata in procesul verbal, VÂNZĂTORUL obiigandu-se sa o înlăture in cel mai scurt timp fara cheltuieli suplimentare din partea CUMPĂRĂTORULUI.

11.5    Prin semnarea procesului - verbal de recepție se considera ca CUMPĂRĂTORUL a acceptat marfa recepționată.

11.6    Fiecare parte îsi va suporta cheltuielile aferente recepției materiale.

ARTICOLUL 12; CONFORMITATEA

Vânzătorul garanteaza ca bunurile livrate sunt în conformitate cu specificațiile tehnice anexate prezentului contract

ARTICOLUL 13: GARANȚIA SI ASISTENTA TEHNICA

Garanția este descrisa in Anexa li.

După expirarea perioadei de garanție, Vânzătorul va asigura, la solicitarea Cumpărătorului, gama completa de servicii de asistenta tehnica, inclusiv piese de schimb

ARTICOLUL 14: GARANȚIA DE PROPRIETATE INDUSTRIALA

in cazul în care o torte parte ar încerca o acțiune sau procedura prin care sa acuze violarea sau presupunerea de violare a propriei licențe, si daca aceasta presupusa violare ar rezulta din vânzarea sau utilizarea bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, adica în conformitate cu specificațiile tehnice sau proiectele standard ale Vânzătorului, acesta din urma are obligația sa asigure apararea Cumpărătorului, prin intermediul persoanelor mandatate in acest sens, decizia privind mandatarea fiind integral a Vânzătorului (de ex: avocati, procuratori mediatori, etc)

ARTICOLUL 15: DOCUMENTE DE LIVRARE

15.1    Mărfurile vor fi însoțite la livrare de următoarele documente:

15.2    In 5 zile de la recepția mărfurilor se vor trimite prin curier factura fiscala, certificatul de conformitate si certificatul de garanție.

•    Aviz de însoțire a mărfii sau CMR

•    Manual de conducere si întreținere

•    Proces-verbal de recepție

ARTICOLUL 16: VALABILITATEA CONTRACTULUI

16.1 Prezentul contract intra în vigoare după semnarea de către Cumpărător si Vanzator cu condiția suspensiva a plătii avansului conform articolului 5.1.

ARTICOLUL 17: DURATA CONTRACTULUI

17.1    Prezentul contract isi încetează aplicabilitatea în momentul achitării tuturor obligațiilor prevăzute, de către ambele part». Cu toate acestea, părțile pot prin act adițional sa convină asupra prelungirii duratei contractului. In cazul în care partite nu isi îndeplinesc obligațiile contractuale, se vor aplica după caz, paragraful 17,2,17.3.

17.2    ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul încetează:

a)    Prin acordul reciproc al Pârtilor, exprimat in scris;

b)    La îndeplinirea obiectului prezentului contract, prin predarea bunului si plata integral a prețului.

17.3    DENUNȚAREA UNILATERALA

Vânzătorul isi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul, fara punere in întârziere si/sau acțiune judecătoreasca, după 30 zile de la data unei somații de execuție a obligației (restante) de plata cuprinsa in art.5 de către Cumpărător.

In cazul in care contractul va fi denunțat de către Vânzător, din motivul de mai sus sau in oricare situație in care Cumpărătorul nu execută obligația de plata (neexecutare fără justificare) avansul plătit nu se va restitui.

In cazul in care Vânzătorul declara ca nu-si poate onora contractul, avansul plătit conform articolului 5 va fi restituit Cumpărătorului.

ARTICOLUL 18: FORȚA MAJORA Sî CAZUL FORTUIT

18.1 Orice circumstanța imprevizibila, inevitabila si independenta de voința oricăreia dintre Parti, care are Ioc după semnarea Contractului si care face imposibila sau impracticabila, in totalitate sau in parte, îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile prevăzute in prezentul Contract de către Partea afectata, va fi considerata un caz de forța majora. In sensul acestui art. 15.1, forța majora va include, fara a se limita Sa, război, revoluții, cutremure, inundații, restricții legale, precum si alte circumstanțe certificate ca evenimente de forte majora de către Camera de Comerț si Industrie a României sau orice alta autoritate competente.

Nici una dintre Parti nu va fi responsabila pentru nerespectarea oricărora dintre obligațiile care ii revin conform prevederilor prezentului Contract daca nerespectarea se datoreaza unui caz de forța majora, cu condiția ca Partea afectate de cazul de forte majora respectiv sa isi fi respectat obligațiile care ii revin conform prevederilor prezentului Contract in iegatura cu un asemenea caz de forța majora.

Partea afectata de un caz de forța majora va depune toate eforturile rezonabile pentru evitarea sau înlăturarea consecințelor cazului de forța majora. Partea respectiva va notifica cat mai curând posibil celeilate Parti cazul de forța majora respectiv si, in orice caz, nu mai târziu de 7 zile calendaristice de Ea apariția cazului de forța majora, prezentând celeilate Parti certificatul prin care se ateste cazul de forța majora in termen de 20 de zile calendaristice de la date apariției acestuia. Partea respectiva are de asemenea responsabilitatea de a trimite o notificare celeilalte Parti cu privire la încetarea cazului de forța majora în termen de 7 zile calendaristice de la încetarea acestuia.

Daca în urma cazului de forța majora este necesara suspendarea executării prezentuiui Contract pe o perioada care depășește 4 luni, Părțile se vor întâlni nu mai târziu de 10 zile calendaristice de la data expirării acestei perioade pentru a stabili de comun acord fie modul de continuare a executării Contractului, fie încetarea Contractului.

18.2. Cazul fortuit exonerează pe Vanzator de obligațiile cuprinse in prezentei contract in cazul in care este determinant pentru neindeplînirea acestor obligații.

ARTICOLUL 19: TRANSFER DE PROPRIETATE

19.1    Ca o condiție primordiala si determinante a prezentului contract, transferul de proprietate al mărfurilor ce fac obiectul prezentului contract nu este perfectat decât după plate integrala si efectiva a sumelor datorate de Cumpărător conform articolelor 3 si 5. Pana când prețul mărfurilor nu va fi integrai plătit, mărfurile raman in proprietatea Vânzătorului, Cumpărătorul nefilnd decât depozitar, cu toate consecințele de drept.

19.2    In situația in care mărfurile vor fi vândute de către Cumpărător, dar prețul nu a fost integrai achitat, Cumpărătorul răspunde pentru plata integrala a prețului.

19.3    In virtutea dreptului de proprietate pe care îl are Vânzătorul pana la plate Integrala a prețului, Cumpărătorul se obliga sa nu înstrăineze, greveze, închirieze sau sa promită spre vanzare mărfurile ce fac obiectul prezentului contract pana când nu va dobândi proprietatea acestora. Cu toate acestea, după solicitarea expresa in scris a Cumpărătorului de a înstrăina, greva, închiria aceste mărfuri, Vânzătorul poate aproba aceste operațiuni, după ce in prealabil i-au fost prezentate toate garanțiile si/sau documentele de către Cumpărător (instrumente de plata sau alte documente solicitate de către Vanzator, după caz).

ARTICOLUL 20: CONFIDENȚIALITATE

20.1    Mc/Vânzătorul si nici Cumpărătorul nu vor face cunoscute Informațiile Confidențiale niciunei persoane in nici un scop si nici nu vor folosi Informațiile Confidențiale decât conform prezentului Contract, in afara de cazul în care a fost obținute aprobarea scrisa prealabila a celeilalte Parti;

20.2    Informațiile Confidențiale sunt dezvăluite de oricare dintre Parti conform unei hotarari sau decizii a unei instanțe judecătorești sau arbitrate sau a unei autoritati publice competente; si Informațiile Confidențiale se transmit societăților afiliate, reprezentanților, consilierilor juridici sî avocatilor, contabililor, aitor consultanți profesionali, instituțiilor financiare, daca este cazul.

20.3 Părțile vor emite instrucțiuni pentru consilieri juridici si avocati, contabili, consultanți, funcționari, angajați, agenti, mandatari, alti astfel de reprezentanți si subcontractanti, daca este cazul, in care vor preciza ca aceștia sa nu faca cunoscut niciunei persoane si sa nu folosească informațiile Confidențiale in alt scop decât in legătură cu prestarea Serviciilor conform prevederilor prezentului Contract,

ARTICOLUL 21: PREVEDERI DIVERSE

21.1    Prezentul Contract va fi guvernat de si interpretat in confomitate cu legile romane,

21.2    Orice litigiu decurgând din sau in legătură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de instanța judecătoreasca competenta de la sediul Vânzătorului.

21.3    Debitorul unei obligații din prezentul contract se află de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare sau in alte cazuri prevăzute de lege.

21.4    Prezentul Contract, inclusiv Anexele acestuia, poate fi modificat sau completat numai prin act adițional semnat de ambele Partî.

21.5    invaliditatea sau nulitatea oricărui articol, secțiune, subsectiune sau prevedere a prezentului Contract nu va afecta validitatea celorlalte clauze ale Contractului. In cazul in care orice articol, secțiune, subsectiune sau prevedere este nula sau anufabiia din orice motiv (inclusiv, dar fara a se limita la încălcarea dispozițiilor imperative ale legii romane), Părțile prezentului Contract se vor consulta si vor conveni asupra unei metode acceptabile din punct de vedere juridic de a da efecte juridice obiectivelor comerciale conținute in articolul, secțiunea, subsectîunea sau prevederea nula sau anulabila.

21.6    Toate notificările, aprobările si alte comunicări cerute de sau in legătura cu prezentul Contract vor fi efectuate in scris si vor fi transmise in persoana sau prin scrisoare recomandata (sau alte servicii de curierat) sau prin fax. Orice notificare data in conformitate cu prevederile prezentului Contract va fi considerata recepționată si capabila de a produce efecte juridice

(a)    la data primirii confirmării de primire, in căzui transmiterii prin fax sau e-mati.

(b)    în toate .celelalte cazuri, la data primirii de către destinatar, asa cum reiese din confirmarea de primire a expeditorului.

21.7    Aceste notificări vor fi trimise la adresele corespunzătoare sau ia numărul de fax menționat mai jos (sau ia adresele si numerele de fax pe care o Parte le poate desemna printr-o notificare trimisa celeilalte Partî):

Pentru Vanzator; Adresa: Mogosoaia, str. Morii nr.5, jud. Ilfov, Romania; Tel.: 021 202 76 00; Fax.: 021 202 76 01; Email: office@b-m.fo

Pentru Cumpărător; CALEA VtTAN 154-158; Tel.: +<    ; Fax.: +40738019194; Email:

ALEXANDRU.COSOCARIU@ALGORITHMCONSTRL)CIIIS3.RO

21.8 Părțile au convenit ca, pentru notificări, eventualele schimbări cu privire ia adresa Vânzătorului sau a Cumpărătorului nu vor necesita o modificare scrisa a prezentului Contract, trimiterea unei notificări scrise a acestei schimbări către cealaita Parte fiind suficienta.

ARTICOLUL 22 - DISPOZIȚII FINALE

22.1 Părțile declara ca semnatarii acestui contract sunt reprezentanții legali si/ sau legal mandatați pentru a reprezenta compania. Prezentul contract a fost indieiat azi,...............in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ARTICOLUL 24: PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezenta sunt de acord ca datele cu caracter personal ale mele si ale reprezentanților societății pe care o reprezint (nume, adresa, tetefon, fax, e-mail, funcție sau date similare) sa fie colectate si stocate electronic de către Bergerat Monnoyeur si partenerii autorizați, in conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE.

Datele stocate vor fi folosite in scopuri comerciale, de marketing, de client service, consiliere sau chestionare de satisfacție si pentru trimiterea de materiale Informative sau cu caracter comercial.

Persoanele din cadrul societății pe care o reprezint si care vor fi in contact cu Bergerat Monnoyeur sunt:

Nume si prenume

Semnătura


VANZATOR,


CUMPĂRĂTOR,

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

BERGERAT MONNOYEUR SRL

DL Livîu NEAGU

DIRECTOR


DL ALEXANDRU DAN COSOCARIU

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

DL Mîhai FUEREA

MANAGER OPERAȚIONAL

DL Măritiș TUDOR

CONSILIER JURIDIC

Dna. Magdalena Mihaela BRADIN CONTABIL SEF

Anexa I


CERTIFICAT DE ACCEPTARE/ PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Anexa I fa contractul de vanzare cumpărare nr___

încheiat astazî,


............................., intre:


1. BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. cu sediul in Mogosoaia, jud. Ilfov, str. Morii nr.5, reprezentata de DL Liviu NEAGU, in calitate de Vanzator

1.................................................................................................................................................................., in calitate de Cumpărător

si Utilizator.

Cu privire la predarea - primirea mărfurilor de mai jos:

_, S/N_

ce fac obiectul material al contractului de vanzare cumpărare nr._semnat intre Vanzator si Cumpărător

In urma verificărilor efectuate asupra mărfurilor de mai sus, părțile declara următoarele:

Cumpărătorul confirma ca a primit echipamentele mai sus menționate de la Bergerat Monnoyeur S.R.L, si în stare de funcționare. Toate condițiile stabilite cu Bergerat Monnoyeur S.R.L. în legătură cu vânzarea si livrarea echipamentului au fost respectate. Este exclusa orice plângere cu privire la defectele echipamentului făcută de Cumpărător împotriva Bergerat Monnoyeur S.R.L.

Vânzătorul, Bergerat Monnoyeur SRL pe baza declarației de conformitate emisa de producătorul CATERPILLAR, declara ca produsele cuprinse in prezentul proces verbal, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu documentele normative aie producătorului CATERPILLAR si normelor europene in vigoare.

La livrarea mărfurilor Vânzătorul a predat Cumpărătorului următoarele documente:

•    aviz de însoțire a mărfii

•    cheie contact

In termen de maxim 3 zile de la semnarea prezentului proces verbal Vânzătorul preda finanțatorului următoarele documente :

•    Factura fiscala

•    Prezentul certificat de acceptare

Procesul Verbal a fost încheiat in 2 exemplare, cate unui pentru fiecare parte Vanzator si Cumpărător.

COMPARATOR,

VANZATOR,

BERGERAT MONNOYEUR SRL

Di. Liviu NEAGU

j:

DIRECTOR

I

i:


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

DL ALEXANDRU DAN COSOCARIU

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

DL Mihsi FUEREA

MANAGER OPERAȚIONAL

DL Marius TUDOR

CONSILIER JURIDIC

Dna. Magdalena Mthaela BRADIN CONTABIL SEF

ANEXA H GARANȚIE


1. Durata:


Perioada de garanție a utilajului Autogreder 14M -1 buc este de 12 luni sau 2000 de ore de funcționare prima condiție îndeplinita pentru lanț cinematic (motor + transmisie + cutie) si hidraulica

Garanția începe de la data recepției materiale si semnării procesului verbal de predare - primire.

Cumpărătorul are obligația de a instiinîa Vânzătorul cu privire ia locația echipamentului in maxim 8 zile de Ea data efectiva de livrare in vederea efectuării procesului de punere in funcțiune si efectuării instructajului operatorului cu privire la utilizarea si întreținerea utilajului.

In cazul în care Cumpărătorul nu va pune la dispoziție utilajul sau nu va informa asupra locației in maxim 8 zile de la livrarea efectiva, se considera ca acesta îsi asuma utilizarea si întreținerea fara a beneficia de instructajul oferit odata cu punerea in funcțiune.


2. Termeni:

Se aplica mărfurilor vândute ce fac obiectul prezentului contract. Cumpărătorul va aduce imediat ia cunoștința Vânzătorului orice situație în care se actîveaza obligația de garanție a Vânzătorului, dar nu mai târziu de data expirării termenului de garanție.

Obligația de garanție este activata doar in condițiile in care : mărfurile au fost folosite corect, în conformitate cu recomandările producătorului CATERPILLAR din manualul de conducere si întreținere, precum si prescripțiilor date de personalul de asistenta tehnica ai societății Vânzătorului.


Garanția nu se aplica in următoarele cazuri (excepții neacoperite de garanție):

-    asupra pieselor necesare întreținerii periodice (filtre, uleiuri, siguranțe, etc)

-    asupra reparațiilor necesare si înlocuirea pieselor deteriorate datorita utilizării necorespunzatoare, lipsei de întreținere, abuzului operatorului, accidentelor, stricăciunilor voluntare, sabotajului sau altor cauze decât defecte de material, execuție sau montaj, efectuat de fabrica sau furnizor;

-    daca s-au efectuat operațiuni de reparatii/service de către alte service-uri decât atelierul Vânzătorului

-    stricăciunilor aparute ca urmare a lipsei anunțării prompte a Vânzătorului despre atingerea pragurilor de ore utilizare menționate in manualul de conducere si întreținere

Aceasta garanție nu se aplica pieselor si subansamblelor ce nu au fost furnizate de către Vânzător.


In particular, orice reclamatie privind pagube financiare sau morale, directe sau indirecte, indiferent de tipul sau originea lor, sunt excluse in ceea ce privește perioada de garanție.

Vânzătorul este obligat sa înlocuiască toate piesele ce fac obiectul prezentei garanții în timpul cel mai scurt posibil.


CUMPĂRĂTOR,


VANZATOR,


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL


BERGERAT MONNOYEUR SRL


Di, ALEXANDRU DAN COSOCARIU


Dl. Liviu NEAGU


PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE


DIRECTOR


Dl, Mihaî FUEREA


MANAGER OPERAȚIONAL


DI. Marîus TUDOR


CONSILIER JURIDIC


Dna. Magdaiena Mihaeia BRADîN CONTABIL SEF

ANEXA ifi

SPECIFICAȚII TEHNICE SI DE PREȚ

Greder CATERPILLAR 14 M - de ocazie, seria: R9J00221

An fabricație: 2011

Putere motor 277 CP

Transmisie automata powershift, controlata electronic

Tracțiune pe rotile tandem spate

Greutate aprox 24.000 kg

Comenzi de lucru si de deplasare prin doua joystick-uri, plasate solidar cu scaunul (direcție, sens de deplasare, schimbarea vitezelor, realiniere sasiu, lama mediana) Scaun pe suspensie de aer, reglabil

Sasiu articulat, cu realiniere automata, comandata din cabina

Lama mediana

Scarîficator

Garanție: 12 luni sau 2000 ore de funcționare (motor, transmisie si hidraulica)

PREȚ UNITAR DDP MOGOSOAIA:_139.000 Euro

Prețul nu include TVA.

CUMPĂRĂTOR,

VANZATOR

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

BERGERAT MONNOYEUR SRL

Dl. ALEXANDRU DAN COSOCARIU

Dl. Liviu NEAGU

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR

Dl. Mihai FUEREA

MANAGER OPERAȚIONAL

Dl. Marius TUDOR

CONSILIER JURIDIC

Dna. Magdalena Mihaela BRADIN CONTABIL SEF


Proiectul hotărârii având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui societății Aîgorithm Construcții S 3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării AUTOGREDER-ULUI 14M de la Bergerat Monnoyeur, însoțit de raportul de specialitate și de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoiță în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Contro^Intern, Marta C< nu


Compartiment Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola

Dateie dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Dateie pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1