Hotărârea nr. 426/2018

HCLS3 nr.426 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

V W CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

=—...........................................................................................................

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu fălci, marca SANDVIK QJ241, de la societatea UTILBEN SRL pentru lucrările

la obiectivul “Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi î4.09.2018

9    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 183840/CP/07.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 182296/05.09.2018 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

» Adresa nr. 424/05.09.2038 a societății Algorithm Residențial S3 SRL înregistrată cu nr. 182167/CP/05.09.2018;

-    Adresa nr. 2613/05.09.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, către societatea Algorithm Residențial S3 SRL (nr. 172/05.09,2018);

-    Hotărârea nr. 31/05.09.2018 a Consiliului de Administrație al societății

9    9

Algorithm Construcții S3 SRL;

-    Nota de fundamentare nr. 2618/05,09.2018 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL;

~ HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Adresa nr. 182344/05.09.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

-    Art. 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017;

-    Art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 191 din Legea societăților nr. 131/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu falei, marca SANDVIK QJ241, an de fabricație 2013, de la societatea UTILBEN SRL, pentru lucrările la obiectivul “Hala Laminor”, precum și a tuturor serviciilor de rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatățile Algorithm Residențial S3 SRL și Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IULIANA VĂDUVA



NR. 426 DIN 14.09.2018


P R j M A R i A

SECTORULUI

SUCUSEȘTî


CABINET PRIMAR


TELEFON {C04 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 O2i) 318 03 04 E-MÂS^g^ț!Qpț'lgțiit';|? pr1marie3.ro

Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084, București, www.pnmane3.ro

ROMANIA


CABINET PRIMAR

imo


EXPUNERE DE MOTIVE


Data.


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu fălci marca SANDVIK

QJ241 de la societatea UTILBEN SRL pentru lucrările la obiectivul “Hala Laminor”

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere activitatea ce se desfășoară ia obiectivul „HALA LAMINOR” privind lucrările de construire a parcajului subteran și a circulațiilor aferente în subsol, dar și pentru micșorarea timpului de obținere a cantității mari de piatră concasată, obținerea de sorturi de mai bună calitate, sortarea primară a bucăților mari de beton amestecat cu fier, consider că este necesară achiziționarea unui concasor cu fălci, utilaj specific execuției acestor lucrări.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 182296/05.09,2018 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. prîntr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


■ ■ •. . »••••

ROMÂNIA

1918 201B i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON {004 021) 340 40 n / 341 07 11 FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL cont roi irite rn@primarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. 182296/05.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu fălci marca SANDVIK QJ241 de la societatea UTILBEN SRL, pentru lucrările la obiectivul “Hala Laminor”

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.201 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, aî cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120,

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local aî Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și ai cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360 , reprezentată legal de Președintele Consiliului de Administrație, cu asociat unic - societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Având în vedere:

- adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 424/05.09.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 182167/05.09.2018;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 2613/05.09.2018 către societatea Algorithm Residențiaî S3 S.R.L. (172/05.09.2018);

hotărârea nr. 31 din 05.09.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.;

nota de fundamentare nr. 2618/05.09.2018 privind continuarea proiectului “...construire parcare subterană și a circulațiilor aferente în subsolul Halei Laminor..

- ofertele însoțite de specificațiile tehnice transmise de societățile:

1.    Rom Con-Sort Solutions S.R.L. (oferta înregistrată cu nr. 2588/03.09.2018);

2.    UTILBEN S.R.L. (ofertă înregistrată cu nr. 2589/03.09.2018);

3.    UTILBEN S.R.L. (oferta înregistrată cu nr, 2614/05.09.2018);

H.C.L.S.3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L și Societatea Algorithm Residențiaî S3 S.R.L.;

-    art. 12.1, lit, m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențiaî S3 S.R.L:

„Adunarea Generală a Asociaților” „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”;

-    art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențiaî S3 S.R.L:

„Adunarea Generală a Asociaților” „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

-    art. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform căruia Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residențiaî S3 S.R.L., are următoarea atribuție: ” hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.”

art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare;


PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Art. 191 din Legea societăților nr. 131/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în urma analizei ofertelor s-a constatat că oferta primită de la societatea UTILBEN S.R.L. privind achiziționarea unui concasor cu fălci SANViK QJ241, an de fabricație 2013, corespunde cel mai bine cerințelor legate de caracteristicile și specificațiile tehnice de care s-a ținut cont în alegerea utilajului:

•    Greutate operațională

•    Moduri de lucru

•    Monitorizare

•    Puterea motorului

•    Consumuri

•    Perioada de garanție

•    Mentenața

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu fălci, marca SANDVIK QJ241, de la societatea UTILBEN S.R.L., pentru lucrările la obiectivul “Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Control inti

Marta Cei

întocmit,

Compartiment Guvernanta Corporativă,


/Mcforrfcforra

Residential S3 s.r.l.


Către:    Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:    Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor:    Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect

acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație a! societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu falei marca SANDVIK QJ241 de Ia UTILBEN, pentru lucrările Ia obiectivul HALA LAMINOR

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr,242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui ap dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu falei marca SANDVIK QJ241 de Ia UTILBEN, pentru lucrările la obiectivul HALA LAMINOR.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art, 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, ai cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30,05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 05.09.2018, înregistrată la sediul subscrisei eu nr. 172 reiese faptul că : ” Menționăm faptul că valoarea totală a contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

“UKSSk


AJgonthro

Residentîal S3 s.r,l.

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu falei marca SANDVIK QJ241 de la UTILBEN, pentru lucrările la obiectivul HALA LAMINOR, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 172 din 05.09.2018,


Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL    '    ;

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație

al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu falei marca

SANDVIK QJ241 de la UTILBEN, pentru lucrările la obiectivul HALA

LAMINOR

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu falei marca SANDVIK QJ241 de la UTILBEN, pentru lucrările la obiectivul HALA LAMINOR.

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr, 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului pe durata

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154- 1 58, Sector 3 București, Remania

E-mail: office@a1gorițhmconstrucțns3.ro Web: WAW.a1gorithmconstrucriis3.ro

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu falei marca SANDVIK QJ241 de la UTILBEN, pentru lucrările la obiectivul HALA LAMINOR, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexam acestei solicitări Hotararea nr. 31 din data de 05.09.2018 a Consiliului de Administrație si nota de fundamentare ce stă la baza selecției achiziției de concasor.

Cu deosebită considerație,

Cosocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliude Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, România

E-mail: ofirce@algorithmconstrucț;is3 ,ro Web: www.algorithmconstruetias3.ro

li/z

ROMÂNIA


■■■

!*) il. ■*-» t v . -M,

®s.ă<c


i

-*

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO9001

Avizat:

Emanuel Cosoveanu, manager mecanizare




Marius Tu dor, consilier juridic

Mihaela Bradin, contabil șef

Aprob,

Alexandru-Dan Coșocariu Președinte Consiliu Administrație

NOTA FUNDAMENTARE


Pentru continuarea proiectului “...construire parcare subterană și a circulațiilor aferente în subsolul Halei Laminor...” dar și pentru micșorarea timpului de obținere a cantității mari de piatră concasată, obținerea de sorturi de mai buna calitate, sortarea primară a bucăților mari de beton amestecat cu fier, este necesară achiziționarea unui concasor cu fălci, utilaj specific lucrărilor mai sus menționate.

în urma analizei ofertelor primite considerăm că achiziționarea concasorului cu falei SANDVIK QJ241 , an de fabricație 2013, oferta primita de la compania UTÎLBEN , se apropie cel mai mult de necesitățile societății noastre.

Printre caracteristicile și specificațiile tehnice de care s-a ținut cont în alegerea utilajului se numără:

•    Greutate operațională

•    Moduri de lucru

Algorithm Construcții $3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanța

E-mail: office@aigorithmconstructiis3.ro Web: www.algorithmconstrucths3.ro

3P

ș’HjKs

•    Monitorizare

•    Puterea motorului

•    Consumuri

•    Perioada de garanție

•    Mentenața

Cadrul legal

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate ~ COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administarție al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Descrierea lucrărilor de intervenție

Lucrările de construire a parcajului subteran și a circulațiilor aferente în subsol - cuprind realizarea săpăturilor sau modificărilor necesare la subsolul existent pentru realizarea parcării subterane și a circulațiilor aferente pentru asigurarea evacuării utilizatorilor clădirii pentru nivelul subsolul cât și pentru nivelul parterului. Săpătura de execuție a parcajului subteran se va executa în taluz natural fără a se săpa la mai puțin de l,5m de extremitățile fundațiilor existente; Golurile tehnologice, canivouri, subsoluri etc, întâlnite în momentul săpăturii la cota de fundare a radierului parcării, (sau sub cota de fundare) se vor decontamina, și se vor realiza umpluturi din balast compactat ultimul strat de balast fiind stabilizat cu ciment 5% sau se vor umple cu beton simplu. Golurile existente care nu vor intersecta structura parcării, se vor decontamina și vor fi sigilate în momentul realizării pereților parcării subterane. De asemenea se vor realiza accese auto pentru parcarea amintită constând în rampe de acces. Parcarea va avea 1439 locuri si va fi organizata in șase compartimente.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vltan 154-158, Sector 3 București, Romanșa

E-maîi: office@algonthmconstructiis3.ro Web: www.aigorithrnconstructiis3.ro


Având în vedere:

•    Dispozițiile art 13 coroborate cu dispozițiile art 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de intiintare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.1L2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art, 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE

Art 1 Aprobă achiziționarea unui concasor cu falei marca SANDVIK QJ241, an fabricație 2013, conform ofertei anexate acestei hotărâri.

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte al Consiliului de Administrație


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 m conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679Z2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

Gabriela Zanfir


From:

Sent:

To:

Subject:

Attachments:


emanuel.cosoveanu@aigorithmconstructiis3.ro Wednesday, September 5,2018 10:37 AM 'Gabriela Zanfir1

FW: Emanuel Cosoveanu, oferta Utilben a ajuns! concasor Oferta Utilben.pdf


From: Alexandru Boar<alexandru.boar@utilben.ro>

Sent: miercuri, 5 septembrie 2018 09:49

To: Emanuel Cosoveanu <emanuei.cosoveanu@aigorithmconstructiis3.ro>

Subject: Emanuel Cosoveanu, oferta Utilben a ajuns!

Buna ziua,

Numele meu este Alexandru Boar și voi fi consultatul dumneavoastră din partea companiei UTILBEN.

Apreciez interesul arătat pentru produsele și serviciile oferite de compania noastră.

în Jînk-ul acesta găsiți soluția eficientă propusă pentru aplicația dumneavoastră împreună cu mai multe fotografii ale utilajelor: http://e-utilai.ro/oferta sau le găsiți în PDF-ul atașat acestui email

.

Utilajele noastre se remarcă prin calitate și fiablitate. Avem peste 1200 de cliențt mulțumiți în peste 12 ani de activitate.

M-aș bucura să facem afaceri împreună și să deveniți parte din cea mai mare comunitate de pasionați de utilaje din România.

Sunt curios să aflu care dintre opțiunile propuse vă place cel mai mult? Mă puteți contacta la numărul de telefon

Cu stima, Alexandru Boar

V'_________________________

CADAHTIA UFlt.Ajtl.0fl FIABILE


B-dul Muncii nr. 36 Cluj-Napoi , Tel; +40.733.040,000 +40.372.870.01

Email: office@utiiben.ro Web: www.utilben.



BUNA ZIUA EMANUEL COSOVEANU,

Oferta Pentru; ALGOR1THM CONSTRUCȚII S3 Data: 05.09.20X8

Vizualizați oferta onlinel

ÎțTmulțumim pentru interesul acordat companiei noastre. Mai jos găsești X utilaje care corespund cu cerințele tale. Nu ezita să contactezi reprezentantul tău Utilben:

Alexandru Boar la:    sau la alexandru.boar@utilben.ro

.

#

Cuprins oferta

#1

Sandvik QJ241

#2

De ce sa alegi Utilben?

#3

Garanțiile de care ai parte la Utilben

#4

Serviciile de finanțare rapida Utilben

#5

Trasportul utilajelor rapid si sigur Utilben

#6

Serviciile de service Utilben

SAHOV8KQJ241



Specificații Tehnice Categorie:

Marca:

Model:

An:

Ore:

Greutate:

Putere:

Detalii:


Concasoare cu Falei

Sandvîk

QJ241

2013

7200

34500 Kg

225.00 Cp

Motor Caterpillar C7.1 Tier 3B engine with EPA Ore de funcționare: aproximativ 7200 +/-

Deschidere falei: lOOOmm x 650mm cu sistem

hidraulic CSS

Separator magnetic

Sistem reducție pentru praf

Banda transportare principala pliabila

Transport:

Transportul pana la sediul clientului in maximum 10 zile este inclus in preț

Finanțare:

Finanțare în maximum 48 de ore inclusa in preț

Garanție conformitate:

Daca utilajul livrat nu corespunde cu cel ofertat, primiți hanii înapoi

Garanție calitate:

Garantam un utilaj în stare bună de funcționare (prin contract)

‘Garanție pentru vicii ascunse pe perioada de 7 zile din momentul livrării.

Preț Pachet Optim

119.600C

Prețul include verificare utilaj, servicii utilben, inspecție tehnica, transport pana la sediul clientului si finanțare

Opțional - Service

2.000 €

Include schimb de ulei motor și filtre.

Opțional - Garanție Extinsa

3.300 €

Garanție pe Motor, Transmisie, Hidraulică pe perioada de 30 de zile sau 100 Ore (prima clauză îndeplinită)

‘garanția se oferă doar în urma efectuării service-ului

Preț Pachet Complet

(inclusiv opționale)

124.900 €

Prețul include verificare utilaj,servicii utilben, inspecție tehnica, transport pana la sediul clientului si finanțare,

garanție 30 zile si service Utilben

Gold

Garanție pe Motor, Transmisie, Hidraulica pe o perioada de 1 luna sau 100 ore (prima clauza îndeplinita)

V* Cele mai BUNE condiții de finanțare

V Disponibilitate imediata (Livrare in 10 zile)

Leasing

(finanțare in 48 de ore}


Oferim posibilitatea de finanțare preferențiala, toate costurile fiind calculate cu o dobândă promoționată de 1.99%,

Această promoție este unică pe piața utilajelor Second Hand din România - ta noi găsiți cea mai buna finanțare.

Rata Lunara: 2.361,87

Avans (10%); 11.955

Perioada: 48 luni

*    Costurile sunt in funcție de bonitatea clientului (cifra de afaceri, rating client, domeniu de activitate) si a valorii de achiziție a acestuia.

*    Avansul se stabilește in funcție de solvabilitatea clientului

(începând cu 10%)

*    Se poate acorda de la 1-3 luni de gratie tuturor clientilor finantabili

*    Exista posibilitatea de rate sezoniere, atat pe leasing cat si pe credit pentru utilajele agricole

DE CE SĂ ALEGI UTILBEN?

Suntem în această industrie de peste 12 ani. Livrăm peste 30 de utilaje lunar (din toată Europa) companiilor Românești. Avem o echipă de peste 30 de oameni care are grijă zilnic ca toți clienții noștri săîși găsească utilajul potrivit, să primească finanțare rapidă fără bătăi de cap șî să transporte utilajele până la sediul clienților după ce s-au asigurat ca nu există probleme ascunse. Am vizitat și verificat peste 500 de furnizori de utilaje din toată Europa pentru a ne asigura că livrăm cele mai bune utilaje posibile.

„ De ce să alegi Utilben?

*    12 ani experiență și 1200 de clienți mulțumiți

   500 de furnizori din Europa vizitați și verificați

„    50 de utilaje în STOC (Cluj Napoca)

   30.000 de utilaje disponibile la vânzare

   Buy Back pentru clienții existenți

GARANȚIILE UTILBEN

Avem încredere în echipa, partenerii și sistemele pe care le-am construit în ultimii 12 ani. Iar această încredere se vede în garanțiile unice pe care le primesc toți cliențiî Utilben. Ne asumăm tot riscul pentru ca tu să poți să fi 100% sigur că vei primi utilajul ales exact cum ți-a fost prezentat și fără probleme ascunse. Nu vei primi niciodată de la noi un utilaj diferit față de cel din ofertă sau cu vicii ascunse. Și dacă asta se va întâmpla vreodată atunci este pe cheltuiala noastră nu a ta.

Garanțiile Utilben

Garantăm calitate și conformitate (Dacă utilajul diferă față de cel trecut în oferta, primiți banii inapoi)

Garantăm un utilaj fără defecte și fără vicii ascunse (prin contract) Service mobil 24h

   Asistentă tehnica

   Garanție pe Motor, Transmisie, Hidraulică

FINANȚARE

Nu cred că există vreo persoană în lumea asta care să iubească să meargă la bancă pentru a cere finanțare. Și dacă alegi să lucrezi cu Utilben nu vei avea nevoie nici măcar să calci în interiorul unei bănci. Noi îți spunem exact de ce acte ai nevoie, noi aplicăm pentru finanțare, noi negociem cu banca și tot noi rezolvăm orice problemă apare. Și mai mult, pentru că facem asta de ani de zile vei avea parte de dobânzi preferențiare și aprobare foarte rapidă.

* Finanțare

Finanțare în maximum 48 ore

TRANSPORT

Motivul pentru care toți cliențiî noștri vor utilaje din afara țării este pentru că au fost mult mai bine îngrijite si calitatea lor este net superioară. Dar transportul unei mașini de zeci de tone nu este simplu. Sunt sute de transportatori care nu se țin de cuvânt sau care îți pot deteriora utilajul. Acesta este motivul pentru care Utilben își asumă transportul utilajului tău în țară, iar apoi la sediul tău. Tu doar trebuie să ne spui adresa.

Transport

* Livrare în maximum 10 Zile de oriunde din lume Transport inclus până la sediul clientului

Asigurăm integritatea utilajului transportat

SERVICE

Credeai că odată ce utilajul comandat de tine a ajuns în țară pur și simplu țî-l livrăm și te lăsăm pe tine să îți bați capul cu el? înseamnă că încă nu ne cunoști foarte bine. Utilajul tău este prima dată livrat la sediul nostru din Cluj Napoca. Acolo noi testăm funcționalitatea, facem schimburile de ulei și filtre, înlocuim orice piesă cu uzură ridicată și nu în ultimul rând îi facem o curățare profesională. Doar atunci utilajul este pregătit să plece la adresa ta pentru a începe să îl folosești imediat.

   Service

Schimb ulei si filtre *

Testare completă a funcționalității Pregătirea utilajului pentru lucru

* înlocuire piese cu uzura ridicată

   Curățare profesională


B-duI Muncii nr. 36Ciuj-Napoca RO18643343 J30/438/2006 Tei: +40.733.040.000 +40.372.070.065 Etnaii: office@utitben.ro Web: wwnAf.utitben.ro


Ajgonthn^



From:

Sent:

To:

Cc:

Subject:


Cristian Calin <cristian.calin@romconsort.ro> Monday, September 3,2018 8:38 AM alexandruxosocariu@algorithmconstructii3.ro office@aigorithmconstructiis3.ro oferte concasoare cu falei

Buna ziua,

Urmare a discuției cu dumneavoastră imi face plăcere sa va prezint ofertele disponibile pentru concasoare cu falei:

1.    Terex Pegson 1100 x 650 mobile jaw New in 2004

Magnet and side belt 8754 hours worked €77,500 ex works Ireland

2.    Extec C10+ tracked jaw crusher.

Year of manufacturez 2007

Feed Opening 1000x650mm / 39x26"

Caterpillar 3306 engine Standard Weight 32,480Kg

The machine is fitted with side dirt conveyor and Eriez CP20/80 magnet.

£88,000 GBP, ex-Poland.

3.    Sandvik QJ241 Jaw Crusher 1000 x 650

2013

+A 7000 Hours CAT Engine, Reverse Crush Side Belt, Magnet Tracked

Remote Control Euro €123,000.00

4.    Extec CIO Jaw Crusher 1000 x 650 (40" x 26")

2007

+/- 3500 Hours CAT Engine Reverse Crush Side Belt Magnet Tracked Remote Control Euro €89,000.00

Recomand varianta nr. 1. Daca optati pentru aceasta varianta putem comanda setul complet de furtunuri hidraulice, cuplaje elastice, etc sa fie schimbate.

Transportul din Irlanda il estimez la cca 17-20.000 euro (Prețul mare este dat de taxele de tranzit) si poate fi in sarcina dumneavoastră.

Concasoarele pot fi inspectate de dvs, ideal ar fi sa achitați o taxa de rezervare pentru modelul ales.

Va mulțumesc si va stau la dispoziție in cazul in care aveți întrebări suplimentare.

Cu stima,

Cristian Calin

Rom Con-Sort Solutions, www.romconsort.ro, (+4) 0730112 593

E-mail: cristianxalin@romconsort.ro


OTtuaen

6AKAKT1A VTHAJU9* FIA6HÎ



, B-dul Muncii nr. 36 Cluj-Napot Tel: +40.733.040.000 +40.372.870.0<

Email: ofnce@utilfaen.ro Web: www.utilben.


BUNA ZIUA EMANUEL CO5OVEANU,

Data. 03.0S.20XS

Vizualizați oferta onlinel

^Tmuîțumim pentru interesul acordat companiei noastre. Mai jos găsești 3 utilaje care corespund cu cerințele tale. Nu ezita să contactezi reprezentantul tău Utilben:

Alexandru Boar la:;    * sau la alexandru.boar@utilben.ro

.

# Cuprins oferta

#1 Sandvik QJ241

#2 OM Crusher Argo Jaw Crusher 1000x600 REBOULD ENGINE!

#3 Extec C12*

#4 De ce sa alegi Utilben?

#5 Garanțiile de care ai parte la Utilben #6 Serviciile de finanțare rapida Utilben #7 Trasportul utilajelor rapid si sigur Utilben

#8 Serviciile de service Utilben

SANDVIK QJ24X



Specificații Tehnice Categorie:

Marca:

Modei:

An:

Ore:

Greutate:

Concasoare cu Falei Sandvik

QJ241

2012

8000

35100 Kg

Detalii:

Sandvik QJ241

An 2012

Motor Cat C6.6 Tier 3A engine (fara EGR / fara Add Blue)

8000 -/+ ore funcționare

Deschidere falei lOOOmm x 650mm cu sistem hidraulic CSS de reglare si funcție pt mișcare revesibila

Banda de descărcare laterala principala

Sistem Magnet

Banda laterala

Sistem de suprimare a prafului

Transport:

Transportul pana la sediul clientului in maximum 10 zile este inclus în preț

Finanțare:

Finanțare in maximum 48 de ore indusa in preț

Garanție conformitate:

Daca utilajul livrat nu corespunde cu cel ofertat, primiți banii înapoi

Garanție calitate:

Garantam un utilaj în stare bună de funcționare (prin contract)

*Garanție pentru vicii ascunse pe perioada de 7 zile din momentul livrării.

Preț Pachet Optim

113.600C

Prețul include verificare utilaj, servicii utilben, inspecție tehnica, transport pana la sediul clientului si finanțare

Opțional - Service

2.000 €

include schimb de ulei motor și filtre.

Opțional - Garanție Extinsa

MaStM»

3.000 €

Garanție pe Motor, Transmisie, Hidraulică pe perioada de 30 de zile sau 100 Ore (prima clauza îndeplinita)

*garanția se oferă doar în urma efectuării service-ului

Preț Pachet Complet

(inclusiv opționale)


Gold


Leasing

(finanțare in 48 de ore)


1X8.600 €

Prețui include verificare utilaj,servicii utîtben, inspecție tehnica, transport pana ia sediul clientului si finanțare,

garanție 30 zile si service Utîtben

Garanție pe Motor, Transmisie, Hidraulica pe o perioada de 1 tuna sau 100 ore (prima clauza îndeplinita)

v1 Cele mai BUNE condiții de finanțare

Disponibilitate imediata (Livrare in 10 zile)

Oferim posibilitatea de finanțare preferențîală,toate costurile fiind calculate cu o dobândă promoțională de 1.99%.

Această promoție este unică pe piața utilajelor Second Hand din România - la noi găsiți cea mai buna finanțare.

Rata Lunara: 2.242,74

Avans (10%): 11.352

Perioada: 48 luni

Specificații Tehnice

Categorie:    Concasoare Mobile

Marca:    OM

Model:    Crusher Argo Jaw Crusher 1000x600 REBOULD

ENGINE!

Detalii:


Transport:

Finanțare:

Garanție conformitate:

Garanție calitate:

Preț Pachet Optim


Marcă / model: OM Crusher Argo Jaw Crusher 1000x600 REBOULD ENGINE!

Tip concasor: Concasor de conuri OM Crusher Argo.

Anul: 2008.

Ore: 12,693.

Greutate: 30.600 kg.

Mașină CE.

Concasor de falcă.

1000x600 mm.

Magnetul convenyor.

Pads: 400 mm.

Telecomanda pe cablu.

138 CP motor John Deere.

Capacitate maximă: 180 Ton / oră.

Capacitate minimă: 25 Ton / oră.

Buncăr 3760 x 920 mm.

MOTOR COMPLET REBOULD!

IDNR:246.

Informațiile de mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă și sunt supuse erorilor. Preturile noastre sunt de export netto preturi! Categoria de produse: Concasoare mobile

Transportul pana la sediul clientului in maximum

10 zile este indus in preț

Finanțare in maximum 48 de ore indusa in preț

Daca utilajul livrat nu corespunde cu cel ofertat, primiți banii înapoi

Garantam un utilaj în stare bună de funcționare (prin contract)

*Garanție pentru vicii ascunse pe perioada de 7 zile din momentul livrării.

92.300€

Prețul include verificare utilaj, servicii utilben, inspecție tehnica, transport pana la sediul clientului si finanțare

Opțional - Service


Preț Pachet Complet

(inclusiv opționale)


1.600 €

Include schimb de ulei motor si filtre.

93.900 €

Prețul include verificare utilaj,servicii utilben, inspecție tehnica, transport pana ta sediul clientului si finanțare,

garanție 7 zile si service Utilben

EXTEC C12+


Specificații Tehnice Categorie:

Concasoare

Extec

C12+

2008

4835


Marca:

Model:

An:

Ore:

Detalii:


Transport:

Finanțare:

Garanție conformitate:

Garanție calitate:

Preț Pachet Optim


Opțional ~ Service


-    intrare 1200mm x 750mm

-    Motor Cat C9 (261 kw \ 350 CP)

-    lung ?i hidr. Curea transportoare pliabila -banda magnetica

-    Centura de descărcare laterala

-    Performan?a 250 - 350t / h

-    sita preliminară

-    hidr. ajustare decalaj

-    Sistemul de lubrifiere central

-    Telecomanda radio

-CE

Marca / model: Extec C12+

Deschiderea concasorului: 1,2x0,75 Ixw m Tipul concasorului: BB Unitate: D / Hy

Puterea de antrenare: 265 kW

Dimensiunile echipamentelor: l / w / h: 13,96x2,8x3,38 m Tipul de instala?ie: RM Categoria de produse: Concasoare Capacitatea de siloz: 6,5 mGreutate totala: 461

Transportul pana la sediul clientului in maximum

10 zile este indus in preț

Finanțare în maximum 48 de ore indusa in preț

Daca utilajul livrat nu corespunde cu cel ofertat, primiți banii înapoi

Garantam un utilaj în stare bună de funcționare (prin contract)

*Garanție pentru vicii ascunse pe perioada de 7 zile din momentul livrării.

127.100€

Prețul include verificare utilaj, servicii utilben, inspecție tehnica, transport pana la sediul clientului si finanțare

2.000 €

Include schimb de ulei motor si filtre.

Opțional - Garanție Extinsa



Preț Pachet Complet

(inclusiv opționale)


Gold


3.300 €

Garanție pe Motor, Transmisie, Hidraulică pe perioada de 30 de zile sau 100 Ore (prima clauză îndeplinită)

*garanția se oferă doar în urma efectuării service-ului

132.400 €

Prețul include verificare utilaj,servicii utilben, inspecție tehnica, transport pana la sediul clientului si finanțare,

garanție 30 zile si service Utilben

Garanție pe Motor, Transmisie, Hidraulica pe o perioada de 1 luna sau 100 ore (prima clauza îndeplinita)

Cele mai BUNE condiții de finanțare

Disponibilitate imediata (Livrare în 10 zile)


DE CE SĂ ALEGI UTILBEN?

Suntem în această industrie de peste 12 ani. Livrăm peste 30 de utilaje lunar (din toată Europa) companiilor Românești. Avem o echipă de peste 30 de oameni care are grijă zilnic ca toți clienții noștri să își găsească utilajul potrivit, să primească finanțare rapidă fără bătăi de cap și să transporte utilajele până la sediul clienților după ce s-au asigurat că nu există probleme ascunse. Am vizitat și verificat peste 500 de furnizori de utilaje din toată Europa pentru a ne asigura că livrăm cele mai bune utilaje posibile.

* De ce să alegi Utilben?

v 12 ani experiență și 1200 de clienți mulțumiți

<    500 de furnizori din Europa vizitați și verificați

„    50 de utilaje în STOC (Cluj Napoca)

v 30.000 de utilaje disponibile la vânzare

* Buy Back pentru clienții existenți

GARANȚIILE UTILBEN

Avem încredere în echipa, partenerii și sistemele pe care le2am construit în ultimii 12 ani. iar această încredere se vede în garanțiile unice pe care le primesc toți cliențiî Utilben. Ne asumam tot riscul pentru ca tu să poți sa fi 100% sigur că vei primi utilajul ales exact cum ți-a fost prezentat șt fără probleme ascunse. Nu vei primi niciodată de la noi un utilaj diferit față de cel din ofertă sau cu vicii ascunse. Și dacă asta se va întâmpla vreodată atunci este pe cheltuiala noastră nu a ta.

*    Garanțiile Utilben

Garantăm calitate și conformitate (Dacă utilajul diferă față de cel trecut în oferta, primiți banii înapoi)

*    Garantăm un utilaj fără defecte și fără vicii ascunse (prin contract) Service mobil 24h

FINANȚARE

Nu cred că există vreo persoană în lumea asta care să iubească să meargă la bancă pentru a cere finanțare. Și dacă alegi să lucrezi cu Utilben nu vei avea nevoie nici măcar să calci în interiorul unei bănci. Noi îți spunem exact de ce acte ai nevoie, noi aplicăm pentru finanțare, noi negociem cu banca și tot noi rezolvăm orice problemă apare. Și mai mult, pentru că facem asta de ani de zile vei avea parte de dobânzi preferențiare și aprobare foarte rapidă.

* Finanțare

Finanțare în maximum 48 ore

TRANSPORT

Motivul pentru care toți clienții noștri vor utilaje din afara țării este pentru că au fost mult mai bine îngrijite si calitatea lor este net superioară. Dar transportul unei mașini de zeci de tone nu este simplu. Sunt sute de transportatori care nu se țin de cuvânt sau care îți pot deteriora utilajul. Acesta este motivul pentru care Utilben îșî asumă transportul utilajului tău în țară, iar apoi la sediul tău. Tu doar trebuie să ne spui adresa.

„ Transport

Livrare în maximum 10 Zile de oriunde din lume „ Transport inclus până la sediul clientului

Asigurăm integritatea utilajului transportat

SERVICE

Credeai că odată ce utilajul comandat de tine a ajuns în țara pur și simplu ți-l livrăm și te lăsăm pe tine să îți bați capul cu el? înseamnă că încă nu ne cunoști foarte bine. Utilajul tău este prima dată livrat la sediul nostru din Cluj Napoca. Acolo noi testăm funcționalitatea, facem schimburile de ulei și filtre, înlocuim orice piesă cu uzură ridicată și nu în ultimul rând îi facem o curățare profesională. Doar atunci utilajul este pregătit să plece la adresa ta pentru a începe să îl folosești imediat

v Service

„ Schimb ulei și filtre

Testare completă a funcționalității

*    Pregătirea utilajului pentru lucru

*    înlocuire piese cu uzura ridicată Curățare profesională


B-dul Muncii nr. 36 Ctuj-Napoca RO18643343 J30/438/20G6 Tei: +40.733.040.000 +40372.870.065 Email: office@utiiben.ro Web: www.utiiben.ro




SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004021) 34040 H / 341 07 ii FAX (004021) 31803 37 E-MAIL con troîi ntern@prirnarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. 182344/05.09.2018

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: « Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu falei, marca SANDVIK QJ241, de la societatea UTILBEN SRL, pentru lucrările îa obiectivul "Hala Laminor”, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 424/05.09.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL înregistrată cu nr. 182167/CP/05.09.2018 în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit,


Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă


Datele dumneavoastră personale șutit prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor tenți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, prinlr-o cerere scrisă, semnată șt datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1

1

   Costurile sunt in funcție de bonitatea clientului (cifra de afaceri, ratîng client, domeniu de activitate) si a valorii de achiziție a acestuia.

*    Avansul se stabilește în funcție de solvabilitatea clientului

(începând cu 10%)

*    Se poate acorda de la 1-3 luni de gratie tuturor clientilor fînantabili

*    Exista posibilitatea de rate sezoniere, atat pe leasing cat st pe credit pentru utilajele agricole

2

Asistență tehnica

Garanție pe Motor, Transmisie, Hidraulică