Hotărârea nr. 425/2018

HCLS3 nr.425 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

UHT AUÂ Df1

JejLU 1 jrVJKjTTkJcv-IL

privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a acordului cadru având ca obiect „Furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasă”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr 184I44/CP/07.09. 2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 182736/06.09.2018 al Direcției Administrarea

Domeniului Public;

-    Anunțul de intenție nr. 435/04.09.2018 al societății AS3 Administrare Străzi

S3 SRL;

-    Adresa nr. 182854/06.09.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelată Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

Luând în considerare:

-    Amendamentul adus anexei nr. 1 (acordul cadru), conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) dm Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modelul de acord cadru având ca obiect „Furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasă” (mixturi asfaltice conform SR EN 13108, [BA8 -EB8 rul 50/70; BA16 = EB16 rul 50/70 și BAD 22,4 - (25 mm conform SR EN 933-2)], ce se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect „Furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasă" (mixturi asfaltice conform SR EN 13108, [BA8 = EB8 rul 50/70; BA 16 = EB16 rul 50/70 și BAD 22,4 - (25 mm conform SR EN 933-2)].

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și celelalte structuri din aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 425 DIN 14.09.2018

ă.

UCIS 5

Acord - cadru de furnizare

nr._data_

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

1.    Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

3.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

5.    Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 5/26,01.2017;

6.    Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

7.    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241 din 12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3

8.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

9.    Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

10.    Alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

11.    în temeiul art.44 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica și al Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publ ic ă/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

întreP

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191,

sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR ~ ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte

și

B..................................................... denumire operator economic, adresa sediu .....................

..................................................................... telefon/fax.................................. număr de înmatriculare

..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca)

...................................................reprezentat prin.,..................................... (denumirea conducătorului)

funcția...............................................

în calitate de promitent-furnizor, pe de altă parte, a intevenit prezentul acord-cadru în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toata durata de desfășurare*

2.    Obiectul acordului - cadru

2.1.    Obiectul acordului - cadru îl reprezintă stabilirea elementelor și condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente de furnizare ce urmează a fi atribuite în temeiul și pe durata derulării prezentului acord.

2.2 Prezentul acord-cadru se încheie de către Sectorul 3 al Municipiului București, acesta acționând atât în nume propriu cât și în numele și pe seama autorităților/instituțiilor indicate în preambul. Acordul-cadru conține anexate listele ce cuprind produsele ce vor fi furnizate către fiecare autoritate/instituție.

2.3. Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor cuprinse în anexele la acordul-cadru.

3.    Prețul pentru îndeplinirea acordului - cadru

3.1 Valoarea acordului-cadru este de 89.475.386,25 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de î 7.000.323,38Iei, valoare inclusiv TVA 106.475.709,63 lei.

3.2,    Prețul total al acordului-cadru cu TVA este de........lei

4.    Ajustarea prețului

4.1.    Prețul acordului-cadru nu se ajustează.

5.    Durata acordului- cadru

5.1.    Durata prezentului acord-cadru este de 48 luni, începând de la data atribuirii acordului - cadru, (se înscrie perioada și data) ,

5.2.    Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de .....................

6. Documentele acordului - cadru

6.1.    Documentele acordului - cadru sunt:


a)    propunerea tehnică

b)    propunerea financiară

c)    caietul de sarcini

d)    contracte de subcontractare (dacă este cazul)

e)    acord de asociere (dacă este cazul)

f)    anexe

6.2.    Anexele prezentului acord - cadru fac parte integrantă din acesta.

7. Amendamente

7.1.    Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016.

7.2.    Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării acordului-cadru în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

Legislație si Avi

ciu

Vișas ' p\

8.    Obligațiile promitentului - furnizor

8.1.    Promitentul ~ furnizor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele în condițiile convenite în prezentul acord-cadru.

8.2.    Promitentul - furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru.

8.3.    Promitentul - furnizor se obligă sa nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

8.4.    Promitentul - furnizor se obligă sa livreze produsele în conformitate cu legislația în vigoare, la punctele stabilite de promitentul achizitor.

8.5.    Fumizoul va face investiții proprii, lucrări în cuantum de 10% din' valoarea facturilor emise, la cererea autorității.

9.    Obligațiile promitentului - achizitor

9.1.    Promitentul-achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, sa achiziționeze produse lele în condițiile convenite în prezentul acord-cadru.

9.2.    Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care promitentul - furnizor declară că nu mai are capacitatea de a le furniza.

10.    Modalități de plată

10.1.    Plata serviciilor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de promitentul-furnizor și acceptată de promitentul-achizitor și în baza procesului - verbal de acceptanță a produselor, aprobate de către achizitor, prin direcția de specialitate. Plata se va face în contul indicat de către promientul-fumizor,

10.2,    Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3.

1 l.Subcontractarea

11.1.    Promitentul-furnizor are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat acordul-cadru cu achizitorul.

11.2.    (1) Promitentul-furnizor are obligația de a prezenta la încheierea acordului-cadru toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanțiîor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la acordul-cadru.

11.3.    (1) înlocuirea/implicarea subcontractanțiîor de către promitentul-furnizor în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

a.    înlocuirea subcontractanțiîor nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți,

b.    declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării acordului-cadru de achiziție publică în condițiile în care părți ce urmează a fî subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

c.    renunțarea/retragerea subcontractanțiîor din contractul de achiziție publică.

(2) Promitentul-fomizor este pe deplin răspunzător față de promitentul-achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(3) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fată

.entul-furnizor de modul în care își


îndeplinește partea sa din contract.


(4) Promitentul-furnizor are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

11.4.    Promitentul-fumizor poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul acord ului-cadru și va fi notificată promitentului-achizitor. Înlocuirea/impîicarea subcontractanților de către furnizor în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante.

Noii subcontractanți au obligația:

-    de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

-    de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică,

11.5.    Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține cantitățile furnizate de către subcontractantuî inițial și nici valoarea aferentă acestora.

Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din Legea 98/2016.

11.6.    Promitentul-achizitor are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

-    activitățile ce urmează a fi subcontractate;

-    numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

-    valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.

Lt.7. Contractele menționate la art. 1 î .4 și declarațiile menționate la art. 11,6 vor fi prezentate cu cei puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării contractului de către noii subcontractanți.

1L8. Nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, în condițiile de la art. 11.3 alin. (1) pct. b,, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

-    introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

-    introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;

-    introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

-    prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.

11.9. în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, în condițiile de la art. 10.3 alin. (1) pct. c., contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant.

12.    Plata directă către subcontraetanți

12.1.    Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/parților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

12.2.    în sensul alin.(l), subcontractorii își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv autoritate contractantă, contractant și subcontractant sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

12.3.    Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligația de a stabili în cadrul contractului de achiziție publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțdo din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

12.4.    Autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se introduc noi subcontraetanți, prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

12.5.    Contractele prezentate confonn prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică,

12.6.    Dispozițiile prevăzute la alin. (l)-(5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică.

13.    Terțul Susținător

13.1    Prezentul acord reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract, promitentul - furnizor consimte că promitentul -achizitor se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta,.

13.2    în cazul în care promitentul - furnizor este în imposibiîtatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. înlocuirea Promitentului - Executant inițial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare substanțiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adițional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

14.    Neîndeplinirea obligațiilor

14.1.    în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin acordul-cadru, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea acordului-cadru dobânda legală penalizatoare prevăzută 1a art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fmanciar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru flecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

14.2.    în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

14.3.    Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizoruîului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvența, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

15.    Forța majora

15.1.    Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

15.2.    Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

15.3.    îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

15.4.    Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor,

15.5.    Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile. fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-ituerese.

16. încetarea acordului-cadru

Prezentul acord - cadru încetează;

a)    prin ajungerea la termen

b)    prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice,

c)    prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

d)    în situația în care cazul de forță majora durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile art. 14.

ape și

17. Clauze specifice de încetare a Acordului - cadru

17.1. în situația modificării acordului-cadru cu încălcarea prevederilor pct.7.1, promitentul-achizitor are dreptul de a denunța unilateral acordul - cadru.

17.2    Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, promitentul-achizitor are dreptul de a denunța unilateral acordul - cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a)    promitentul - fumzior se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

b)    acordul ~ cadru nu ar fi trebuit să fie atribuit promitentului-furnizor respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

17.3    Acordul-cadru este reziliat de drept în situația în care ofertantul declarat câștigător cu care Promitentul - Achizitor a încheiat acordul - cadru se angajează sau încheie orice alte înțelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii acordului - cadru, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/fumizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului.

17.4    Promitentul-achizitor poate rezilia acordul - cadru cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile promitentului-furnizor, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:

a)    promitentul -furnizor nu execută acordul - cadru în conformitate cu obligațiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzâtoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc);

b)    promitentul-fumizor refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către promitentul - achizitor ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

c)    promitentul-fumizor cesionează obligațiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului Acord - Cadru;

d)    promitentul- furnizor și/sau Reprezentanții săi legali au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;

e)    promitentui-furnzor se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către Achizitor;

f)    împotriva promitentului-furnizor și/sau Reprezentanților săi legali a fost pronunțată o Hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g)    promitentul-fumizor și/sau reprezentanții acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

1.    a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu Acordul - cadru;

2.    a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură, cu acordul - cadru;

3.    sau dacă oricare din membrii personalului promitentului-furnizor, agenți sau Subcontractanți dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf'.


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu M

Georgeta Vîșan / , 7,

h)    în cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a acordului - cadru ca rezultat al neexecutării obligațiilor Contractuale;

i)    pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;

j)    în oricare dintre situațiile pentru care în mod expres este prevăzut în acordul-cadru dreptul prmitentului - achizitor de a solicita rezilierea.

k)    are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul promitentului-furnizor, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act Adițional la prezentul acord cadru;

l)    apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea finanțării din motive neimputabile promitentuîui - achizitor;

17*5 în cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanțele precizate la pct. 17.4 lila) ™ 1), promitentul-achizitor, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze acordul - cadru, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrate și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și, după caz, să evacueze promitentul-fumizor din locația promitentuîui -achizitor. La rezilierea acordului-cadru, promitentul-achizitor are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune - interese compensatorii,

17.6    Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, promitentul- furnizor remediază situațiile invocate de către promitentul- achizitor ca motiv al rezilierii, înștiințarea încetează să aibă efect, iar promitentul - achizitor nu va mai fi îndreptățit să rezilieze acordul - cadru, sub condiția ca situația de încălcare a obligațiilor Contractuale generată de promitentul-fumizor să nu pericliteze finalizarea în bune condiții și la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, promitentul -achizitor va fi îndreptățit și la plata de daune-interese.

17.7    în perioada de preaviz susmenționată promitentul-fumizor este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalități.

17.8    încetarea prezentului acord-cadru nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile Contractante.

17.9    Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea acordului - cadru.

18. Conflictul de interese

18.1.    Promitentul-fumizor va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentului acord cadru, în mod obiectiv și imparțial

18.2.    (1) Promitentul-fumizor garantează că vor înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea promitent-achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, promitentul-achizitor.

(2) în situația în care promitentul-fumizor cu care s-au încheiat contracte subsecvente în baza prezentului acord-cadru se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente și nu notifică promitentul-achizitor confonn art. 18.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul promitentului-achizitor de a rezilia contractul subsecvent, fără obligația notificării formale a promitentuîui -furnizor.


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan


19. Soluționarea litigiilor

19.1.    Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acord ului-cadru.

19.2.    In termen de maxim 15 de zile de la apariția unei dispute, părțile se vor notifica reciproc în scris asupra pozițiilor adoptate, precum și cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părțile se pot întâlni în scopul soluționării disputei. Fiecare parte are obligația de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor Ia soluționarea pe cale amiabilă a disputei.

19.3.    Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare

20.    Comunicări

20.1.    (1) Orice comunicare între părți, referitoare îa îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

20.2.    Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-maii cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

21.    Legea aplicabilă si limba acordului - cadru

21.1.    Legea care guvernează acest acord-cadru și in conformitate cu care acesta este interpretat este legea română.

22.    Dispoziții finale

22.1.    Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, unul pentru promitent-achizitor și unul pentru promitent - furnizor.

Promiterit-achizitor

Promitent- furnizorCONTRACT SUBSECVENT M FURNIZARE


la Acordul-cadro ar............................

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

1.    Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

3.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

5.    Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 5/26.01.2017;

6.    Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

7.    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241 din 12.06.2017 privind înființarea unei societăți comerciale având drept scop prestarea activității de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3.

8.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

9.    Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

10.    Alte acte legislative aflate în vigoare la aceasta dată;

1L în temeiul art.44 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica și al Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

A.    SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI» cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191,

sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont......................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA,

în calitate de achizitor, pe de o parte

și

B.    _ denumire operator economic, adresa sediu

_telefon/fax _ număr de înmatriculare

_ cod fiscal _ cont(trezorerie, bancă)

_ reprezentat prin _ (denumirea

conducătorului) funcția___

în calitate de furnizor, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul contract

2. Definiții

2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.    contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

b.    achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

c.    furnizor - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

d.    subcontractant - înseamnă orice operator economic care un este parte a prezentului contract și care execută anumite părți sau elemente ale contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fața furnizorului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

e.    prețul contractului - prețul pîătibiî furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

fi produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexeîe la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

g.    servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

h.    origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

i.    destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

j.    document scris ~ orice document întocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmi de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

k.    sîtuații lunare de plata ~~ situațiile financiare, avand caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare acizitorului, in forma si conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantitatilor de lucrări si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfârșitul lunii de raportare;

l.    situație finala de plata- ultima situație cumulativa întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării prestarii/fumizarii/lucrarii, in vederea recepției la terminarea prestarii/fumizarii/lucrarii si supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării acordului cadru.

m.    perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa între data recepției la terminarea prestării/fumizării/lucrării, și data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor defectelor aparate datorita nerespectarii clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc, necorespunzatoare;

n.    costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;

o.    materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente


p.    modificare - schimbare adusa specifiactiilo.    ^achizitor potrivit acordului cadru;

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Sen icîti! l.egishnie;și Avizare Coutraete Șef Serviciu

Georgets Vișan

r.    forța majoră ~ un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fura a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

s.    zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3, Interpretare

A

3.1,    în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.    Termenul “zi”sau “zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.    Obiectul contractului

4.1.    Obiectul contractului subsecvent constă în furnizarea produselor indicate în anexele la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

4.2.    Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract

5.    Prețul contractului

5.    L Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibiî furnizorului de către achizitor, conform

ofertei furnizorului, este de ..................... lei fără TVA, respectiv................. lei cu TVA. conform

anexei - propunerea financiară, la prezentul contract.

3.2.    Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de furnizor în propunerea financiară.

6.    Durata contractului

6.1.    Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv ........... și

până la îndeplinirea tuturor obligațiilor, dar nu mai târziu de...............

6.2.    Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prim direcția de specialitate, în

termen de ..............zile de la comanda fermă, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va

efectua livrarea, cu drept de livrare în avans.


7.    Documentele contractului

7.1. Documentele contractului sunt:

a)    caietul de sarcini;

b)    propunerea tehnică;

c)    propunerea financiară;

d)    garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea contractului de către ambele părți);

e)    Protocoalele de colaborare încheiate între Sectorul 3 și serviciile publice de interes local/unitățile de învățământ indicate în Preambulul prezentului Contract;

f)    anexe.

7 .2. Anexele prezentului contract fac parte integrantă din acesta.

8.    Obligațiile principale ale furnizorului

8.1.    Furnizorul se obligă să predea achizitorului produsele definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

8.2.    Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

8.3.    Furnizorul se obligă să furnizeze și sa monteze produsele în termen de.........zile de la emiterea

notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrate în avans.

8.4.    Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a)    reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziționate, si

b)    daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de inculcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.    Obligațiile principale ale achizitorului

9.1.    Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

9.2.    Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate.

9.3.    Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza acesteia și a procesului-verbal de acceptanță a serviciilor aprobate,

10.    Modaiități de plată

10.1.    Plata produselor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de furnizor și acceptată de achizitor și în baza procesului verbal de acceptanță a produselor aprobate de achizitor, prin direcția de specialitate. Plata se va face în contul indicat de către Furnizor,

10.2,    Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3.

11. Neîndeplimrca obligațiilor

11.1,    în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fmaneiar-fîscaîe în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr, 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor,

11.2.    în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea eh


11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de hună - execuție a contractului

12.1.    Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10%

din valoarea contractului de furnizare fără TVA, în valoare de............lei.

12.2.    Garanția de bună execuție se va constitui în una din formele prevăzute la art, 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotărârea nr. 395/2016, care devine anexă la contract.

12.3.    Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, conform art. 39 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotărârea nr. 395/2016.

12.4.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.5.    Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție, conform art. 42 alin, (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea nr. 395/2016, după cum urmează:

- în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor care fac obiectul contractului de achiziție publică/contractului subsecvent și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

13. Recepție, inspecții și teste

13.1.    Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract,

13.2.    (î) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative.


să emită reclamații privind

Pentru defecte evidente și vizibile» reclamarea neîncadrarii în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

Pentru defecte aparate ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific produselor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:

-după încheierea operațiunii de livrare, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora in termenul legal astfel încât să fie eliminați timpii de așteptare și materialelel furnizate (beton asfaltic) să fie puse direct în operă.

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de specialiștii desemnat! de achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifica faptul ca furnizorul a livrat produsele in concordanta cu cerințele normativelor și standardelor în vigoare.

13.3.    Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului si ai furnizorului, în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

13.4.    Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

a)    de a înlocui produsele refuzate; sau

b)    de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

13.5.    Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

13.6.    Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

14.1.    Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

14.2.    (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.

14.3.    Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

14.4.    Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.


14.5.    Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate

14.6.    Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

15. Asigurări

15.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

16.    Perioada de garanție

16.1.    Furnizorul are obligația de a garanta că produsele si echipamentele, furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

16.2.    (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de ...... luni. Perioada de

garanție va intra în vigoare de îa data Procesului verbal de recepție, respectiv după livrarea. Furnizorul va asigura întreținerea produselor livrate și montate pe toată perioada de garanție a acestora.

(2) Perioada de garanție apentru îndeplinirea contractului este de ................. luni, de la semnarea

procesului verbal de recepție.

16.3.    Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție,

16.4.    La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen

de..........................sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru

achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

16.5.    Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

17.    Ajustarea prețului contractului

17.1. NU SE AJUSTEAZA PREȚUL CONTRACTULUI.

18. Subcontractarea

18.1.    Furnizorul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care ei a semnat contractul cu achizitorul.

18.2.    (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea acord ului-cadru toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la acordul-cadru.

18.3.    (1) înlocuirea/implicarea subcontractanților de către furnizor în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

a. înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți,


b.    declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării acordului-cadru de achiziție publică în condițiile în care părți ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

c.    renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

(2)    Promitentul-furnizor este pe deplin răspunzător fața de promitentul-achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(3)    Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de promitentul-fumizor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(4)    Promitentul-fumizor are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

18.4.    Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul acordului-cadru și va fi notificată promitentuiui-achizitor. înlocuirea/implicarea subcontractanților de către furnizor în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante.

Noii subcontractanți au obligația:

-    de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

-    de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

18.5.    Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține cabtitățîle furnizate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din Legea 98/2016.

18.6.    Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între coi subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemț


-    activitățile ce urmează a fi subcontractate;

-    numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

-    valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.    \ <

18.7.    Contractele menționate la art. 19.4 și declarațiile menționate la art. 19.6 vor fi pre; puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării contractului de către noii subcontractanți^'

18.8.    Nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, în condițiile de la art, 19.3 alin. (1) pct. b., dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

-    introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

-    introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;

-    introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

-    prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul LegisUțidși Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgcta Vișan t «L

18.9. în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, în condițiile de la art. 19.3 alin. (1) pct. c., contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant.

19. Plata directă către subcontractanți

19.1.    Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

19.2.    în sensul alin.(l), subcontractorii își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contraetul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către autoritatea contractanta. Autoritatea contractantă efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv autoritate contractantă, contractant și subcontractant sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant,

19.3.    Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligația de a stabili în cadrul contractului de achiziție publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia’aeestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

19.4.    Autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se introduc noi subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

19.5.    Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

19.6.    Dispozițiile prevăzute la alin, (1)-(5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică.

20. Conflictul de interese

20.1.    Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentului acord cadru, în mod obiectiv și imparțial.

26.2.    (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-au încheiat contracte subsecvente în baza acordului-cadru se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente și nu notifică achizitorul

21. Amendamente

21.1    Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea nr.98/2016.

21.2    în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

22.    Terțul Susținător

22.1    Prezentul acord reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract, promitentul ~ furnizor consimte că promitentul -achizitor se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta.

22.2    în cazul în care promitentul » furnizor este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm, înlocuirea Promitentului - Executant inițial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare substanțiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adiționai la contract și fără organizarea unei alte atribuire,


23.    încetarea contractului

23.1.    Prezentul contract încetează:

a)    prin ajungerea la termen

b)    prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unoT în raport cu anumite praguri valorice,

c)    prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

d)    în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

e)    prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

23.2.    încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

23.3.    în situația rezilierii/rezoluțiunii total e/parțiale din cauza neexecutării/executarii parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate,

23.4.    Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

23.5.    Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

23.6.    Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

23.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării fomizorulului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

24. Clauze specifice de încetare a contractului de achiziție publică

24.1. în situația modificării contractului cu încălcarea prevederilor pct.23, achizitor are dreptul de a denunța unilateral contractul.

24.2    Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a)    furnziorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

b)    contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

24.3    Contractul este reziliat de drept în situația în care ofertantul declarat câștigător cu care achizitorul a încheiat contractul se angajează sau încheie orice alte înțelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului.

24.4    Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de î 5 (cincisprezece) zile promitenuiliii-furnizor, fără necesitatea unei alte formalități și fora intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:

a)    furnizorul nu execută acordul ~ cadru în conformitate eu obligațiile asumate (incluzând, fora a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc);

b)    furnizorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitorul ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

c)    furnizorul cesionează obligațiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului contract;

d)    furnizorul și/sau Reprezentanții săi legali au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;

e)    furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către Achizitor;

f)    împotriva furnizorului și/sau Reprezentanților săi legali a fost pronunțată o Hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g)    furnizorul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate prin prezentul contract, sau persoana care furnizează Garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele;

h)    furnizorul și/sau reprezentanții acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

2.    a favoriza sau nu, a defavoriza, sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;

3,    sau dacă oricare din membrii personalului furnizorului, agenți sau Subcontractanți dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf

i)    în cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE. furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a acordului ~ cadru ca rezultat al neexecutării obligațiilor Contractuale;

j)    pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;

k)    în oricare dintre situațiile pentru care în mod expres este prevăzut în contract dreptul achizitorului de a solicita rezilierea.

l)    are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul furnizorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act Adițional la prezentul acord cadru;

m)    apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea finanțării din motive neimputabile achizitorului;

24.5    în cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanțele precizate la pct. 25.4 lit.a) ~ m), achizitorul, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, Iară încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și tară a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și, după caz, să evacueze furnizorul din locația achizitorului. La rezilierea contractului, achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune - interese compensatorii.

24.6    Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, furnizorul remediază situațiile invocate de către achizitor ca motiv al rezilierii, înștiințarea încetează să aibă efect, iar achizitorul nu va mai fi îndreptățit să rezilieze contractul, sub condiția ca situația de încălcare a obligațiilor Contractuale generată de furnizor să nu pericliteze finalizarea în bune condiții și la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, achizitorul va fi îndreptățit și la plata de daune-interese.

24.7    în perioada de preaviz susmenționată furnizorul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalități.

24.8    încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile Contractante.

24.9    Prevederile prezentelor clauze nu înlătura răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului ,

25. Cesiunea

25.1, într-un contract de achiziție publică este permisa doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina pârtilor contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

26. Forța majoră

26.1.    Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să îșî îndeplinească oricare din

obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în tennen de............zile de la data constatării

intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

26.2.    Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

26.3.    îndeplinirea contractului va. fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau papilor până la apariția acesteia.

26.4.    Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

26.5.    Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27.    Soluționarea litigiilor

27.1.    Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2.    Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

28.    Răspunderea contractuală

28.1.    Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

29.    Limba care guvernează contractul

29.1.    Limba care guvernează contractul este limba romana.

3G. Comunicări

30.1.    (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

30.2.    Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

31.    Legea aplicabila contractului

31.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

32.    Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor

FurnizorAVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu *

Georgeta Vișan 7 /


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
CAIET DE SARCINI

l.DATE GENERALE

Ll.Denunurea investiției

„Furnizare beton asfaltie si Emulsie bituminoasa”

1.2. Obiectul contractului: „Furnizare beton asfaltie si Emulsie bituminoasa” (mixturi asfaltice conform SR EN 13108, [BA8 - EB8 ml 50/70; BA16 = EB16 rai 50/70 și BAD22,4-(25 mm conform SR EN 933-2)].

Modul de atribuire: in conformitate cu prevederile art 31 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice si ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii.

1.3. Contractor

Se va desemna in urma procedurii.

1.4.    Durata de realizare a obiectivului.

Livrarea produsului se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în prima zi, după emiterea notei de comandă.

Livrarea produsului intră în sarcina furnizorului.

1.5.    Ordonatorul principal de credite: Primăria Sectorului 3

Finanțarea se va face din bugetul local.

1.6.    Autoritatea contractanta

PrimăriaSectorului3, CaleaDudestinr. 191,București codfiscal 4420465

1.7.    Prezentarea situației actuale: Primăriei Sectorului 3 intenționează să efectueze lucrări de întreținere și reparații la suprafața carosabilă și pietonală pe străzile și aleile din Sectorul 3.

ftjfi &    PRIMĂRIA

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


MR SECTORULUI

BUCUREȘTI

Datorita intemperiilor din sezonul rece, precum și intervențiilor în carosabil si trotuare efectuate de terți, a aparut necesitatea efectuării reparațiilor curente pentru prevenirea accidentelor.


1.8.    Descrirea obiectivului; este prezentat în anexa,

1.9.    Termen de realizare: 48 de luni de la semnarea acordului cadru.

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1. MIXTURI ASEALTICE - conform SR EN 13108, [ BAS - EB8 rul 50Z70; BAÎ6 = EB16 rul 50/70 și BAD22,4-(25 mm conform SR EN 933-2)].


Legislație, normative, standarde aplicate:

La întocmirea propunerii tehnice si pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta toate actele normative, normativele tehnice si standardele in vigoare, aplicabile in legătură cu activitățile desfășurate pe toata durata contractului.

Se vor avea in vedere următoarele:

-    OUG 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice, cu modificările si completările ulterioare;

-    SR EN 933-2:1998 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale

agregatelor Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor;

SR EN 12697-2:2016 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea granulozității;

-    SR EN 12697-6:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea densității aparente a epruvetelor bituminoase;

-    SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase;

-    SR EN 12697-11:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinității dintre agregate și bitum;

-    SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilității la apă a epruvetelor bituminoase;

-    SR EN 12697~12:2008/C91:2009 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilității la apă a epruvetelor bituminoase;

-    SR EN 12697-13:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 13: Măsurarea temperaturii;

-    SR EN 12697-17+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă;

-    SR EN 12697-18:004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: încercarea de scurgere a liantului;PRIMĂRIA


-    SR EN 12697-22+A 1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi" asfaltice preparate la cald. Partea 22: încercare de omieraj;

-    SR EN 12697-23:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 23: Determinarea rezistenței la tracțiune indirectă a epruvetelor bituminoase;

-    SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistența la oboseală;

-    SR EN 12697-25:2006 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25: încercare la compresiune ciclică;

-    SR EN 12697-26:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 26: Rigiditate;

-    SR EN 12697-27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor;

-    SR EN 12697-29:2003 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase;

-    SR EN 12697-30:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 30: Confecționarea epruvetelor cu compactorul cu impact;

-    SR EN 12697-31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Confecționarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie;

-    SR EN 12697-33+AT.2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confecționarea epruvetelor cu compactorul cu placă;

-    SR EN 12697-34:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34: încercarea Marshall;

-    SR EN 12697-36:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor îmbrăcăminții asfaltice;

-    SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;

-    SR EN 13108-1:2006/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;

-    SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Beton asfaîtic cu conținut ridicat de mastic;

-    SR EN 13108-5:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Beton asfaîtic cu conținut ridicat de mastic;

-    SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante;

-    SR EN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante;

-    SR EN 13108-20:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 20: Procedură pentru încercarea de tip;

-    SR EN 13108-20:2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 20: Procedură pentru încercarea de tip;DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLI

SR EN 13108-21:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea Controlul producției în fabrică;

SR EN 13108-21:2006/AC:2009/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 21: Controlul producției în fabrică.

Modul principal de abordare a specificațiilor privind mixturile asfaltice este orientat spre cel fundamental menționat in SR EN 13108 -1.

Performantele mixturilor asfaltice se studiază si se evalueaza in laboratoarele autorizate sau acreditate.

La execuția structurilor rutiere se vor utiliza mixturi asfaltice realizate la cald reglementate prin următoarele norme europene:

SR EN 13108 - i - Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Betoane asfaltice;

SR EN 13108 - 5 - Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Mixtura asfaltica stabilizata,

SR EN 13108 - 7 - Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Mixtura asfaltica poroasa (drenanta).

Calitatea materialului si timpul de uscare se apreciaza pe baza datelor furnizate de producător in documentația tehnica (este obligatorie prezentarea fisei tehnice a materialului, acordul producătorului, Agrement tehnic si Aviz tehnic emise in conformitate cu legislația in vigoare).

Toate materialele care se vor utiliza pentru îndeplinirea acordului cadru vor fi indicate in propunerea tehnica. Pe durata indeplinirii contractului se vor utiliza numai produsele specificate in propunerea tehnica; orice înlocuire a acestora se va realiza doar cu acceptul autoritarii contractante si numai daca noile materiale au caracteristici similare celor inițiale.

Pentru materialele ce urmează a fi furnizate se vor prezenta, in copie conforma cu originalul, in cadrul propunerii tehnice, următoarele: certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic integral insotit de avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții, fisa tehnica, buletine de analiza si / sau rapoarte de încercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare autorizate / acreditate din tara sau recunoscute pe plan european.

3.2. FURNIZARE PRODUSULUI

Produsele vor fi livrate în conformitate cu standardele și normativele în vigoare.

Produsele vor fi furnizate, conform notelor de comandă emise de beneficiar, în care se va specifica data la care solicită livrarea.

3.2.1. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.


DiRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate.

Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare,

4.    PROPUNEREA TEHNICA

Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt furnizare de beton asfaltic si Emulsie bituminoasa” (mixturi asfaltice conform SR EN 13108, [BA8 = EB8 rul 50/70; BA16 = EB16 rul 50/70 și BAD22,4-(25 mm conform SR EN 933-2)].

5.    PROPUNEREA FINANCIARA

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informațiile cu privire îa preț, precum si alte condiții financiare si comerciale legate de obiectul acordului cadru.

6. NORME DE PROTECȚIA MUNCII

Se vor respecta normele de securitate si protecția muncii in vigoare in România , adaptate la normele si reglementările Uniunii Europene.

7. ATRIBUȚII

7.1. Atribuțiile beneficiarului:

Primăria Sectorului 3, va avea următoarele atribuții:

7.1.1.    Proceduri de siguranța

Va fi conform cu normele si regulile de protecție si siguranța muncii în vigoare , va avea grijă de siguranța tuturor persoanelor care vor lucra cu produsele furnizate.

7.1.2.    Asigurarea calitatii

Va institui un sistem de asigurare a cahtatii pentru a demonstra conformitatea cu cerințele acordului cadru, in concordanta cu detaliile specificate in acord. Acest sistem va fi audiat de către consultant. Conformitatea cu sistemul de calitate nu scutește contractorul de nici una din îndatoririle, sarcinile si obligațiile sale contractuale ,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENI Director Executiv Adju MANEA FLORINANEXA nr.l LA CAIETUL DE SARCINI

Anul 2018


Articol

U.M.

CANTITATE

(tone)

VALOARE

ESTIMATA

BA8

to

690.00

213,900.00

BA16

to

2,426.50

715,817.50

BAD

to

143.75

40,250.00

EMULSIE

to

6.90

11,385.00

TOTAL

3,267.15

981,352.50


Anul 2019


Anul 2020


Anul 2021


Articol

U.M.

CANTITATE

(tone)

VALOARE

ESTIMATA

BAS

to

2,300.00

713,000.00

BA16

to

96,105.50

28,351,122.50

BAD

to

287.50

80,500.00

EMULSIE

to

214.18

353,388.75

98,907.18

29,498,011.25


Articol

U.M.

CANTITATE

(tone)

VALOARE

ESTIMATA

BA8

to

2,300.00

713,000.00

BA16

to

96,105.50

28,351,122.50

BAD

to

287.50

80,500.00

EMULSIE

to

214.18

353,388.75

98,907.18

29,498,011.25


Articol

U.M.

CANTITATE

(tone)

VALOARE

ESTIMATA

BA8

to

2,300.00

713,000.00

BA16

to

96,105.50

28,351,122.50

BAD

to

287.50

80,500.00

EMULSIE

to

214.18

353,388.75

98,907.18

29,498,011.25
întocmit,

Consta ntînescu Ștefania


ANEXA nr, 2 LA CAIETUL DE SARCINI

DENUMIRE MATERIALE

U.M.

CANTITATE

MAXIMA

(tone)

VALOARE MAXIMA

ACORD CADRU

CANTITATE

MINIMA

(tone)

VALOARE CEL

MAI MIC

CONTRACT

SUBSECVENT

CANTITATE

MAXIMA

(tone)

VALOARE CEL

MAI MARE

CONTRACT

SUBSECVENT

BAS (EB 8 RUL 50/70)

to

7,590.00

2,352,900.00

690.00

213,900.00

2,300.00

713,000.00

BA16(EB 16 RUL 50/70)

to

290,743,00

85,769,185.00

2,426.50

715,817.50

96,105.50

28,351,122.50

BÂD 22,4 (25 mm ct.'S'R EN -

13108

to

1,006.25

281,750,00

143.75

40,250.00

287.50

80,500.00

EMULSIE BITUMINOASA

to

649.43

1,071,551.25

6.90

11,385.00

214.18

353,388.75

TOTAL (FARATVA)

299,988.68

89,475,386.25

3,267.15

981,352.50

98,907.18

29,498,011.25


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMEf

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MANEA FLORIN

întocmit,

Consta ntinescu Ștefa


ia


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


N,...../££///


CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprifn2r@primarie3.ro Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Furnizare beton asfattic și emulsie bituminoasa"

în conformitate cu prevederile art 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările șt completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publicâ/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Luând în considerare prevederile legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotărârii nr. 198/04.05.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de activitate al societății AS Administrare-Străzî S3 SRL pentru anul 2018, constatând că mai mult de 80% din activitățile societății vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Primăria Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


CABINET PRIMAR

în data de 5 septembrie 2018 a fost înregistrat cu nr. 181505/05.09.2018 la Primăria Sector 3, anunțul de intenție privind „Furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasa" (mixturi asfaltice conform SR EN 13108, [BA8 = EB8 rul 50/70; BA16 -EB16 rul 50/70 și BAD22,4-{25 mm conform SR EN 933-2)], ai societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local Sector 3 privind atribuirea acordului cadru de "Furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasa", mai sus menționat vor fi avute în vedere prevederile modelului de acord cadru și caietului de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia.


CiRECflA ADMiNIST?îARPA DOMENIULUI RUSUC
MLLÎ-vX (ce;,i ■ ■/ 1>-AM .n .? = 5 ai ■■■.' E-MA’i. <?■' ."'-■}    ;.■■■' ■■■    -


ROMÂNIA

......... - ' L.-'d-    ' ■ A Pi. \ ...S-.1.

Nr. Ieșire: 182736/06.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „ Furnizare beton asfaltic si Emulsie hitumioasa” (mixturi asfaltice conform SR EN 13108, [BÂ8 = EB8rui 50/70; BA16 = EBI6 rul 50/70 și BAI) 22,4 - (25 mm conform SR EN 533-2)1

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/'acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care ti sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate

Cu luarea în considerare a prevederilor legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotărârii nr. 198/04,05.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de activitate ai societății AS Administrare-Străzi S3 SRL pentru anul 2018, constatând că mai mult de

Ualcis diunnsâ«jasîî'ă r-monafe surd prelucrate de Prtmfirtf. Șccteniks 3 în.    cu Regufemcntuf Utsuniii    S7AG0I6 Iu ssuțad

îtedepliîiinî atribuirilor tegsîe. Dawfe pot ri dm'-Sfoite wur terți hi bsa umil. tswi fegiai jynțjfțiat. ¥â puteți    itttipiuriie preteMute ite

Reg«laifienîut UE 679/2016, printw, «swe scrisă, mată și datată, treuremi&â pe «te® Primăriei Seeto? 3.


DiMCp ÂD'MHMlSTÎ?Âîi£A DOMENIULUI PUBLIC

80% din activitățile societății vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Primăria Sectorului 3,

Societatea AS3 ~ Administrare Străzi S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București a înregistrat la Primăria Sector 3 cu nr. 181505/05.09.2018, anunțul de intenție privind „Furnizare beton asfaltic si Emulsie bitwnioasa” (mixturi asfaltice conform SS EN 13108, [BAS - EB8 rul 50/70; BA16 - EB16 rul 50/70 și BAD22,4-(25 mm conform SR EN 933-2)].

Față de cele de mai sus, în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local Sector 3 privind atribuirea acordului cadru de Furnizare beton asfaltic si Emulsie bitumioasa, mai sus menționat vor fi avute în vedere prevederile modelului de acord cadru și caietului de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia.

DIRECȚIA ADMINISTRA DOMENIULUI FOBIA

Director Executiv Adju

MANEA FLOI


întocmit,

Constantinescu Ștefanii

Datei© dumneavoMtrâ perwnale sM    de Primăria Sectoruiui 3 în aanfonMate ar Legea ns, 877/2001 Îî\ scopul îndepilmiș

atribLrț&lof îe^ale, Datele pot ti dezvăluite    in baza unGt temei legai justificat Vâ pufeți exercita drepturile de acces, de intervenție

șl 3© opoziție în condițiile prevtote d® Legea nr, §77/2001, prinfr-a ccw-re seriei wmntdă și datată trimis® pe «tresa Prim^nel Sector 0


RMAW-.


CĂSINE? PRIMAR(txn tsiț jiS in ;.n E-.MAH.    0s»i?fs.®îm

Gi® Guașei r»; ■;$?, «rter țq is4.i;    www.^nmai-îe^.ro


Către,


Nr. 181505/06.09.2018


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Referitor: Anunț de intenție nr. 435/04.09.2018 aî SC AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 181505/05.09.2018

Având în vedere:

-    Anunțul de intenție nr. 435/04.09,2018 al SC AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 181505/05.09.2018

-    Prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr, 219/30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Constatând oportunitatea atribuirii în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a obiectivului de investiții „Furniza beton asfaltic și emulsie bitumioasă”, vă transmit Anunțul de intenție mai sus menționat și vă solicit să procedați la efectuarea demersurilor necesare atribuirii, respectiv la întocmirea caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare pentru a fi supuse spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Negoîta Robert Sorin 06/09/2018 14:02:25 UTC+02


Subiect: Adresa demarare procedura furnizare beton asfaltic. de Ia: Domeniu Public <domenîu.pubiic@primarfe3.ro>

Dată: 03.09.2018 16:38

Către: secretariat@as3-strazi.ro

CC: florin.manea@primane3.ro

Buna ziua,

Va transmitem atașat adresa nr. 179557/03.09.2018.

O zi buna,

Direcția Administrarea Domeniului Public.

— Atașamente:-

179557.pdf

30,8 KB


1 din 1


03.09.201816DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


TELEFON {004 02i) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.pubiic@primarte3.r0 Str. intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3,032158, București, www.primarie3.ro

Nr. ieșire

Către:


Societatea ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

Calea Vitan nr.154-158, Sector 3

Având în vedere necesitatea achiziționării de beton asfaltic (mixturi asfaltice conform SR EN 13108, (BA8 = EB8 rul 50/70; BA16 = EB16 rul 50/70 și BAD22,4-(25 mm conform SR EN 933-2)], pentru efectuarea reparațiilor ia arterele de circulație auto și pietonale din sectorul 3, vă rugăm să ne informați dacă sunteți interesați de livrarea produselor sus menționate, în vederea inițierii unei proceduri de atribuire.

Va mulțumim pentru colaborare și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru asigurarea unor servicii publice de calitate pe raza Sectorului 3, în limita competențelor care ne-au fost atribuite.

Cu stimă,Buna ziua, Atașat regăsiți răspunsul ia adresa 179557/03.09.2018. Cu deosebită stimă, Alina

State-Asistent manager    , ' i AS3 -Administrare străzi S3 S.R.L.-----Original

Message-----From: Domeniu Public <domeniu.public@prim3rie3.ro> Sent: Mondav,

September 3, 2018 4:38 PM To: secretariat@as3-strazi.ro Cc: florin.manea@primarie3.ro Subject: Adresa demarare procedura furnizare beton asfaltic. Buna ziua, Va transmitem atașat adresa nr. 179557/03.09.2018. O zi buna, Direcția Administrarea Domeniului Public.

1 din 1


9/4/2018 11:48 Aî


453 -ADMINISTRARE STRĂZIS3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J4O/9897/2017 Setliul Social; Calea Titan nr>242, Corp C> etaj Z, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4AQ0.01W lei Telefon :+40759 040 480 E-ina iksecreta riat^ as3-strazi.ro Web: www.as3~stra2i.ro

■    SÎ7O B S.R.L.,

Către:    .................... ’

Direcția Administrarea Domeniului Public

Sediul: Str. Intrarea Odobești, nr. 5-7, Sector 3, București

In atenția:

Domnului Florin MANEA, Director Executiv Adjunct

Urmare adresei dumneavoastră nr.l79557/03,09.2018, înregistrată ia AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., sub nr. 763/04.09.2018, cu privire ia necesitatea achiziționării de beton asfaîtic (mixturi asfaltice, conform SR EN 13108, [BAS ~EB8 ruî 50/70; BAI6 - EBÎ6 rul 50/70 șî BAD22,4 — (25 mm, conform SR EN 933-2)] pentru efectuarea reparațiilor la arterele de circulație auto și pietonale de pe raza Sectorului 3, vă transmitem faptul că suntem interesați de livrarea produselor mai sus menționate.

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Administrație,

AS3-ABMINISTRARE STRĂZI S3 SJR.L.

loaa CONS^ANTINESCU

rww


.g


j    PÎUMOIÂ

J SECTORULUI

BUCU&iEȘH

J! „»**«* **■*'■" *

ROMÂNIA


O i R E CȚ î A A 0 M i N S ST R'Â K EA D O M £ NIU L U î P U $ L i C


TLLOOti ^■-■i{ ' ■ j    - ■ F/K ■' ■; ’ j ' p C-- .5 >' -WAIL ■■' ■    >■.,


Nr. Ieșire: 182854/06.09.2018


CABINET P8IMÂRPrin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Pubilie și proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de acordului cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Furnizare beton asfaitic si Emulsie bitumioasa” (mixturi asfaltice conform SR EN .13108, [BAS ■= EBS rul 50/70; BA 16 - EB16 rul 50/70 și BAD22,4-(25 mm conform SR EN 933-2)].