Hotărârea nr. 424/2018

HCLS3 nr.424 din 14.09.2018


MONICPIOL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”

Consiliul Local ai Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14,09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 184458/CP/07.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

~ Raportul de specialitate nr. 184069/07.09.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

» Anunțul de intenție nr, 428/06.09.2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL înregistrat cu nr. 182837/PS3/06.09.2018;

-    HCLS3 nr. 397/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”;

-    Adresa nr. 184085/07.09.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modelul de contract având ca obiect „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”, ce se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.SEMNEAZĂ AR ĂITĂ

NR. 424 DIN 14.09.2018


CONTRACT DE LUCRĂRI nr......data..................................
1. Preambul

în temeiul prevederilor ari. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările si completările ulterioare; Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 5/26.01.2017;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.......din.........privind înființarea unei societăți cu răspundere

limitată având ca scop principal..................;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.219 din 30.05.2017 prin care se aproba acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări de lucrări/ si sau prestarea de servicii in măsură îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 alin. 1 din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.397 din 31.08.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferent obiectivului de investirii „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””

alte acte legislative aflate în vigoare la această dată; s-a încheiat prezentul Contract de lucrări între:

Părțile contractante:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudesti nr. 191,Sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. R047TREZ24A740501201900Xdeschis la Trezoreria Sector 3,reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoita, în calitate de achizitor, pe de o parte, si

B........,...........................cu sediul în ......................................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.

,................. cod unicde înregistare..................., având cont nr ...............deschis la .............................,

reprezentată prin........................, având funcția de................................., în calitate de executant, pe de altă

parte.


2. Definiții

In prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel: achizitor si executant - părțile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract/ reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea

contract - reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale.

contract de lucrări - contractul care are ca obiect exclusiv execuția de lucrări


a.

b.

c.

d.


verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract

e.    reprezentantul executantului - persoana desemnată de executant să primească instrucțiuni în numele acestuia aprobate de achizitor

f.    prețul contractului - prețul platibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

g.    proiect - reprezintă denumirea generică a obiectivului de investiții „ Reparații și investiții corp C -Colegiul Tehnic “Anghel Saligny'"'.

h.    proiectant - persoana fizică sau juridică ce elaborează proiectul tehnic si documentația aferentă acestuia (atât în format letric cât si electronic);

i.    proiect tehnic - documentul descriptiv, detaliat, al modului de execuție, a implementării proiectului, prin atingerea următoarelor puncte: situația existentă, ce s-a dorit prin realizarea proiectului, prezentarea pe scurt a situației proiectate, schite de amplasare, montaj, arhitectură logică si fizică a infrastructurii proiectului, etc.;

j.    lucrări - totalitatea lucrărilor de execuție;

k.    amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

l.    graficul de execuție - evaluarea fizică și valorică în timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție și încadrarea în termenele de execuție contractuale, întocmit de executant și supus aprobării achizitorului, în condițiile contractuluișicuprinde fazele de execuție/etapele privindimplementarea obiectului contractului;

m.    data de începere a lucrărilor - data stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor;

n.    ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisă de achizitor către executant, care stabilește data începerii lucrărilor de execuție, în corelare cu graficul de execuție;

o.    document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat și confirmat de primire, are are legătură cu orice problemă intervenită în derularea contractului;

p.    faze de execuție - etape de implementare a obiectului contractului cuprinse în graficul de execuție din caietul de sarcini și care permit decontarea parțială a lucrărilor, cuprinzând echipamentele, serviciile și lucrările predate - recepționate pentru fiecare amplasament predat de către achizitor.

q.    situație parțială de plată- situație de plată întocmită de executant în baza proceselor verbale de recepție parțială a serviciilor și/sau lucrărilor contractate și care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente lucrărilor/serviciilor recepționate în temeiul proceselor verbale parțiale.

r.    situație finală de plată - ultima situație cumulativă de plată întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

s.    garanția ~ serviciile prin care este înlocuit, reparat sau refăcut, după caz, un produs, un serviciu sau o

lucrare efectuată pentru sistemul de supraveghere video și care prezintă o deficiență ce induce o funcționare necorespunzătoare, în perioada de garanție convenită.

t.    termen de garanție - limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile Beneficiarului. Termenul de garanție este definit în legea nr. 296/ 2004, Codul Consumului, republicată.

u.    perioada de garanție - perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte și/sau faze de execuțieși data recepției finale a acestuia și/sau acesteia, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc., necorespunzătoare;

v.    costul lucrărilor- totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul;

w.    utilajele executantului- toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

x.    lucrări- lucrări de instalații aferente punerii în funcțiune a produselor, lucrări de construcții șî montaj ce pot fi lucrări electrice, de securitate sau de comunicații și orice alte lucrări necesare implementării proiectului

v. diriginte de șantier - persoană fizic


cu obligații privind asigurarea


verificării execuției corecte a lucrărilor, pe tot parcursul lucrărilor; z. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar

fi transportul, asigurarea, instalarea, configurarea, punerea în funcțiune, asistenta tehnică în perioada de garanție, activități legate de realizarea proiectului tehnic corespunzător implementării proiectului si orice alte asemenea obligații care revin executantului prin contract;

aa. produse -echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care executantul se obligă să le furnizeze achizitorului.

bb. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

cc. echipamente - mașinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

dd. modificare - schimbare adusă specificațiilor dispusă de către achizitor potrivit contractului;

ee. destinație finală - locul unde executantul are obligația de a furniza produsele, respectiv de a le pune în funcțiune;

ff. forța majoră- un eveniment mai presus controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații, sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parii;

gg. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

hh. zi lucrătoare - orice zi a săptămânii în care băncile din România lucrează cu publicul, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale

3. Interpretare

3.1.    In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele îa forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.    Termenul “zi’sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3.    Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1.    Executantul se obligă să execute lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „ Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””, în conformitate cu propunerea tehnico - financiară și a graficului de execuție.

4.2.    Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

4.3.    Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de

..............lei inclusiv TVA, din care TVA...........lei, reprezentând............lei exclusiv TVA, conform prețurilor

aferente categoriilor de produse, servicii si lucrări din oferta financiară finală, aprobată prin HCLS3 nr................

5.2, Valoarea finală a contractului, respectiv prețul produselor furnizate, al serviciilor prestate si lucrărilor executate, plătibile executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situațiilor de plată și a proceselor de recepție la terminarea lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte și/sau faze de execuție, ca unnare a situațiilor din teren cu privire la lucrările real executate, produsele real furnizate și serviciile real prestate, dar nu va putea depăși valoarea indicatorilor    aprobați, conform legislației în vigoare.

5.3. Sursa de finanțare va fbBugetul local și alte surse legal constituite.

6.    Durata contractului

6.1.    Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți si produce efecte juridice până la îndeplinirea integrală si corespunzătoareaobligatiilor de către ambele părți, iar contractul operează valabil între părți potrivit legii si documentelor ce fac parte integranta din prezentul contract, de la data intrării sale în vigoare si până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

6.2.    Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile, atunci când intervine orice fel de sistare comunicată și aprobată de părți sau orice alt motiv aprobat între părțile contractante.

7.    Executarea contractului

7.1.    Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție conform art. 12.

7.2.    (1) Executantul se obligă să realizeze obiectul contractului prevăzut la art. 4.1. în decurs de 7 luni de la data emiterii ordinului de începere a contractului. Executantul are dreptul de finalizare în avans.

(Z)Ordinul de începere al contractuluiprevazuî la art. 7.2. se va emite în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a contractului, iar ordinul de începere a lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte se va emite în termen de 5 zile de la obținerea tuturor avizelor/autorizatiilor legale.

(3)Obtinereaavizelor/autorizațiilor legale necesare implementării proiectului cade în sarcina achizitorului.


8.    Documentele contractului

8.1.    Documentele contractului sunt:    ,

a.    Anexa 1 - Caietul de sarcini;    /

b.    Anexa 2 - Propunerea tehnică;    1

c.    Anexa 3 - Propunerea financiară;    '

d.    Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si atribuire aprobat prin HCLS3 nr........

e.    H.C.L.S 3 nr. 397/31.08.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

f.    orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

8.2.    Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

8.3.    Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

9.    Obligațiile principale ale executantului

9.1.    (1) Executantul se obligă să execute lucrările, (să presteze serviciile și să furnizeze produsele) aferente implementării proiectului la standardele și/sau performantele prezentate în propunerea tehnică și cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordantă cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

(2)    Executantul se obligă să mențină preturile unitare ofertate pe toată perioada de derulare a contractului, exceptând influențele cauzate de modificări legislative.

(3)    Executantul se obligă să pună la dispoziție atât personal de specialitate, cât si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

(4)    Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte graficul de execuție a lucrărilor.

(5)    Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

9.2.    Executantul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.3.    Executantul se obligă să predea achizitorului proiectul tehnic conform prevederilor din caietul de sarcini și a celor legislative din domeniu, serviciile de proiectare referindu-se la elaborarea proiectului tehnic.

9.4.    Executantul se obligă să înceapă prestarea serviciilor și executarea lucrărilor corespunzătoare implementării proiectului numai pentru amplasamentele care au fost predate de beneficiar și care au avize emise în condițiile legii si numai pe bază și în conformitate cu proiectul tehnic aprobat de achizitor și autorizat în condițiile legii.

9.5.    (1) Executantul se obligă să soluționeze neconformitătile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele

Serviciul Legislai

de implementare, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant, cu acordul achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului, formulate în scris, în orice problemă, menționată sau nu în contract. în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să-1 absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale. în cazul în care executarea dispozițiilor achizitorului determină depășirea valorii indicatorilor tehnico-economici aprobați, executantul nu are obligația de a executa dispozițiile primite decât după încheierea unui act adițional la prezentul contract, în condițiile legii.

9.6.    Executantul se obligă ca, în implementarea proiectului, să utilizeze numai produsele și activitățile prevăzute în ofertă; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se face numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului.

9.7.    Executantul se obligă să supună recepției numai amplasamentele și etapele care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat achizitorului documentația aferentă.

9.8.    Executantul se obligă să ducă la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin documentele de recepție.

9.9.    (1) Executantul se obligă să execute lucrările, să furnizeze produsele, si să presteze serviciile conform graficului de execuție.

(2) In cazul apariției unei cauze de forță majoră, care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestora, Executantul este obligat sa anunțe de îndată achizitorul și va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

9.10.    Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

(i)    reciamatîi si acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de propriei (brevete, nume, mărci înregistrate etc,), legate de echipamentele, materialele, utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

(ii)    daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.11.    Pentru serviciile și lucrările aferente implementării proiectului, executantul va înainta achizitorului, la sfârșitul fiecărei faze sau la cerere, un raport cu activitatea fazei respective, acesta urmând a fi discutat într-o întâlnire de stătus. Persoanele implicate în această întâlnire vor fi:

(1)    echipa de proiect din partea executantului;

(ii)echipa de proiect din partea achizitorului.

9.12.    (1) Executantul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului

(2)    Pe parcursul implementării proiectului, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

i.    confortul riveranilor;

ii,    căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane

(3)    Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

(4)    Executantul este responsabil pentru menținerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse in opera, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

9.13.    Executantul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor prestate, a produselor livrate și a lucrărilor executate, executantul trebuie să asigure constatarea oricărei defecțiuni la locația amplasamentului în maxim 24 ore de la transmiterea solicitării scrise de către achizitor, prin e-mail sau fax, sub rezerva asigurării acccesului personalului executantului în locațiile necesare. Dacă defecțiunea este acoperită de obligația de garanție, remedierea se va executa în maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data constatării, sub rezerva asigurării acccesului personalului executantului în locațiile necesare.La acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

la art. 5.1. din prezentul contract,în


10.1.Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul contul deschis la Trezoreria...............................

10.2.    Achizitorul se obligă să recepționeze produsele/serviciile/lucrările în maxim 10 zile lucrătoare de la data notificării privind livrarea și/sau punerea în funcțiune a acestora.

10.3.    Achizitorul se obligă să pună la dispoziția executantului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a proiectului:

i.    lista amplasamentelor;

ii.    amplasamentele trebuie sa fie libere de orice sarcină, să aibă acord de amplasare din partea proprietarului, să beneficieze de alimentare electrică independentă pentru scopul proiectului;

iii.    lista persoanelor de contact pentru fiecare amplasament, cu menționarea datelor de contact ale acestora;

iv.    acces în timpul orelor de program, respectiv 08-17 de luni până vineri, pentru fiecare amplasament

v.    suprafețele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de șantier după caz;

vi.    căile de acces rutier.

10.4.    (l) Achizitorul se obligă ca, până la emiterea Ordinului de începere a proiectului să încheie contracte de alimentare cu energie electrică pentru fiecare locație de amplasare și în acord cu dimensionările tehnice (putere electrică, viteză si lărgime de bandă în Internet ete.) specificate în proiectul tehnic, astfel încât să fie respectate termenele din graficul de execuție.

(2) Costurile pentru consumul de utilităti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către achizitor

10.5.    (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului autorizațiile de construire și toate avizele prevăzute de lege, precum și întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise executantului.

10.6.    (1) Achizitorul are obligația de a examina produsele livrate, serviciile prestate și lucrările executate, în vederea recepției, în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea executantului.

(2)    Achizitorul va recepționa serviciile și lucrările aferente prezentului contract, inclusiv proiectul tehnic, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(3)    Achizitorul are dreptul de a urmări, controla si supraveghea modul de respectare si îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul implementării, întocmind note de constatare pe care le transmite executantului.

10.7.    Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul executantului pe întreaga durată a prezentului contract, în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

10.8.    Achizitorul are obligația de a interveni prompt, la solicitarea executantului, pentru soluționarea situațiilor aflate în competența sa.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor.

11.1.    In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-si îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, prin raportare la obligația neexecutată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2.    în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plătii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști si între aceștia si autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivăaobligatiiîor.

11.3.    Cuantumul penalităților de întârziere nu poate depăși valoarea obligațiilor restante.

12. Garanția de bună execuție a contractului

12,1.Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din

valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de ...........termen de 5 zile lucrătoare de la

semnarea prezentului contract de ambele părți.

12.2.    Garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.In acest caz, executantul are obligația de a deschide contul la dispoziția achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite executantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție conform art.12.1 de mai sus și va înștiința executantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Reținerile nu pot fi mai mari de 5% din valoarea facturii, fără TVA. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plăți atât de către executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea executantului.

12.3.    în cazul în care contractantul nu constituie garanția de bună execuție în condițiile stipulate în art.12.1 și

12.2 de mai sus, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către achizitor.

12.4.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.5.    Pe perioada de valabilitate a serviciilor de garanție orice intervenție asupra sistemului de monitorizare se face de către executant și pentru orice acțiune care nu face obiectul serviciilor de garanție beneficiarul este obligat să contacteze executantul în temeiul unui contract separat de prezentul contract. în situația în care beneficiarul nu respecta prezenta obligație, va pierde garanția produselor montate și serviciilor executate deja în amplasamente.

12.6.    Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de buna execuție după cum urmează:

a)    70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b)    restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate conform prevederilor art. 16.1 din contract, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

12.7.    Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, respectiv pentru amplasamente, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.

13. începerea și execuția lucrărilor

13.1.    Executantul are obligația de a începe execuția contractului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului.

13.2.    (1) Lucrările trebuie, să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită.

(2)    ExecutantuI va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. In cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3)    In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul,

13.3.0) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea

lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în serj Pag, 7/12

, identitatea reprezentanților lor


atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul de proiect din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. (2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

3 3.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

(2)    Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si încercărilor, inclusiv manopera aferenta acestora revin executantului.

(3)    Probele neprevăzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporata aceste cheltuieli.

13.5. (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse fără aprobarea achizitorului prin dirigintele de șantier.

(2)    Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4)    In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de .„către achizitor,iar in caz contrar, de către executant.


14. întârzieri și sistarea lucrărilor

14.1.In cazul în care:

(i)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

(ii)    condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

(iii)    oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin' contractului de către acesta, îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție Ia care executantul are dreptul.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1.    Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2.    (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

15.3.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. In funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor

16.1.    (1) Perioada de garanție a lucrărilor este de 36 luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor,

(2) în cazul încheierii unor procese verbale de recepție parțiale, conform art.12.7, perioada de garanție curge de la data semnării acestora.

16.2.    (1) In perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor si a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. (2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i)    utilizări de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii)    neglijenței sau neindeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

16.3.In cazul in care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza art.16.2 alin. 2 din contract achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumelel cuvenite acestuia sau din cuantumul garanției de buna execuție constituita.

16.4.    Nu sunt acoperite de garanție următoarele evenimente și defecțiuni: montare/demontare produse și instalații recepționate de către persoane care nu au fost mandatate de

executant;

-    montare/demontare produse și instalații la solicitarea achizitorului, după recepție, fără să existența unei defecțiuni acoperite de obligația de garanție;


-    serviciile de administrare și mentenanță;

-    orice servicii care exced cadrului legal al definiției serviciilor de garanție (de exemplu: utiliza deteriorări mecanice, etc.).

17.    Modalitățile de plată

17.1.    Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de

înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, dar numai după acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, însoțite după caz, de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrări ascunse și atașamente, instrucțiuni de utilizare.

17.2.    Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

17.3.    (1) Plățile parțiale trebuie să fîe făcute, Ia cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări parțiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii tăcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzaminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale,

17.4.SituațiiIe de plată parțiale se vor depune la Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea înainte de emiterea facturii și vor fi confirmate în termen de 5 zile de la data depunerii. în cazul în care nu se primește un răspuns în acest termen, se consideră că situațiile de lucrări parțiale au fost acceptate.

17.5.    Plățile parțiale se efectuează în baza proceselor verbale de recepție parțiale a serviciilor și/sau lucrărilor.

17.6.    Plata facturilor se va face imediat după verificarea și acceptarea situațiilor de plată de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/notifîcări/contestații, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul prevăzut în contract.

17.7.    Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

18.    Ajustarea prețului contractului

18.1.    Pentru lucrările executate și pentru serviciile prestate se vor utiliza prețurile unitare din oferta finală.

18.2.    Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19.    Recepție, inspecții, teste și verificări

19.1 .Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica /lucrările executate, produsele/serviciile livrate/prestate pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

19.2.    Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, executantului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor si inspecțiilor.

19.3,Inspecțiile și testele din cadrul recepțiilor parțiale și recepției finale se vor face la locațiile de

ampîasament/destinatnle finale.

19.4.    Dacă vreunul din serviciile/îucrăriîe inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îi respingă, iar executantul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

(1)    de a remedia serviciile/lucrările refuzate, sau

(ii)dea face toate modificările necesare pentru ca serviciile/lucrările să corespundă specificațiilor tehnice

19.5.    Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că lucrarile/serviciile au fost inspectate si testate de executant, cu sau fara participarea unui reprezentant ai achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

20.    Asigurări

20.1.    (1) Executantul are obligația de a încheia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract înainte de începerea lucrărilor o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice.

(2)    Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte''.

(3)    Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, trimestrial și ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2.    Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.


21.    încetarea contractului

21.1.    Prezentul Contract încetează în următoarele situații:    /

a)    la expirarea duratei stabilite prin Contract;

b)    prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce revin conform prezentiî legislației aplicabile;

c)    prin acordul scris al părților;

d)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor;

e)    în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

f)    prin rezilierea unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

21.2.    încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

21.3.In situația rezilierii/ rezolutiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Executant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

21.4.    Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neindeplinirea respectivă, precum și Ia durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neindeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării,

21.5.    Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

21.6.    Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

21.7.    Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării executantului cu cel puțin 60 zile înainte de momentul rezilierii.

22.    Rezilierea contractului

22,1 .Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.

22.2.    Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează

Serviciu! Legîstai

plata facturilor în perioada stabilită.

22.3.    Achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisa cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterala va produce efecte iar executantul se obliga sa plateasca cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului, precum si penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

(i)    Executantul nu respectă în mod culpabil termenul final prevăzut în Graficul de Execuție, iar întârzierea depăseștecu mai mult de 30 zile termenul convenite în Contract;

(ii)    Executantul nu execută lucrări de calitate si în conformitate cu caietul de sarcini si cu prescripțiile si standardele în vigoare si nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

(iii)    In cazul în care împotriva executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului.

22.4.    Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

23.    Amendamente

23.1.    Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

23.2.    Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

23.3.    Părțile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adițional, pentru motive ce tin de întârzieri în obținerea avizelor/autorizatiilor necesare implementării proiectului, motive ce vor fi în scris.


24.    Forța majoră

24.1.    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2.    Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prez'fc

pe toata perioada in care aceasta actioneaza,    XC

24.3.    îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore dar fara a prep drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana laaparitia acesteia.

24.4.    Partea contractantă care invocă forța majoră are obligattia de a notifica celeilalte părții, imediat si în mod complet, producerea acesteia si să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5.    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.

25. Soluționarea litigiilor

25.1.    Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2.    Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și executantul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de instanța judecătorească competentă, potrivit normelor de procedură în vigoare.

26. Dispoziții finale

26.1.In cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

26.2.In cazul fuziunii/divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștință celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

26.3.Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

26.4.    Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea respectivelor articole.

27.    Limba care guvernează contractul

27.1 .Limba care guvernează contractul este limba romana.

28.    Comunicări

28.1.    (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

28.2.    Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28.3.In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

28.4.In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar Ia data menționată de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare.

28.5.    Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

28.6.    Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în alineatele precedente,

29.    Legea aplicabilă contractului.

29.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract azi............., în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,


EXECUTANT,
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Și GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

TELEFON {004 ozî) 318 03 23 - 28 FAX {004 021} 3 î 8 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

iiaâ 3    . Q24//q M M

CAIET DE SARCINI

Pentru procedura prin „încredințare directă” de încheiere a contractului pentru „ Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””.

CAIETUL DE SARCINI constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

CAPITOLUL I: DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investiții:

„ Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny””.

1.2    Obiectul contractului: achiziție de lucrări (execuție lucrări de desfaceri și reparații, lucrări de modernizare, lucrări de reabilitare și efîcientizare energetică, lucrări de amenajare interioară și echipare)

Modul de atribuire: în conformitate cu prevederile ar!. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu pentru atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii,

1.3    Contractor:

Se va desemna in urma procedurii.

1.4    Durata de realizare a obiectivului si garanția

-execuție:

1.5    Ordonatorul principal de credite:

Primăria sectorului 3

Finanțarea se va face din bugetul local si din orice alte surse de finanțare constituite legal

1.6    Autoritatea contractanta

Primăria sectorului 3, Calea Dudesti, nr. 191, București cod fiscal 4420465

1.7 Obiectiv proiect

Obiectul prezentei procedure consta in execuția lucrărilor pentru :

Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny””,
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl CESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

CAPITOLUL II. PREZENTAREA PROIECTULUI

întrucât la Colegiul Tehnic „Anghel Salig.ny’\ pentru anul școlar 2018-2019, există deja aprobată o clasă pentru învățământul profesional în sistem dual, pentru domeniul de pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice, calificarea profesională Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, iar agenții economici au înaintat cereri pentru formarea de clase în sistem dual, este necesar ca autoritatea locală să asigure condițiile optime pentru desfășurarea activităților practice și teoretice.

CAPITOLUL III: EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Executantul va realiza lucrările de C+M , procurare si montare echipamente, punere in funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere si reparații, modernizare, reabilitare si eficientizare energetica, amenajare interioara si echipare.

Contractul se atribuie după aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a preturilor unitare aferente categoriilor de lucrări.

CERINȚE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI

A. REALIZAREA LUCRĂRILOR DE C+M

Realizarea lucrărilor se va face pe baza proiectului ethnic verificat si aprobat de verificatori de proiect atestati, in conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare si cu respectarea standardelor de calitate sub supravegherea persoanelor desemnate sa verifice calitatea lucrărilor ( sef de șantier, Responsabil Tehnic cu Execuția, Responsabil CQ etc.)

Valoarea de execuție nu va depăși valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotararale de Consiliu Local Sector 3 nr. 397/31.08.2018

I. CERINȚE ESENȚIALE DE CALITATE

Cerințele esențiale de calitate se vor asigura pentru categoria “C” de importanta a construcției, stabilite conform Legii 10/1995 privind calitatea in construcții cu modificările si completările ulterioare, HGR 766/1997 si normativele tehnice in vigoare in domeniul eecutarii lucrărilor de construcții, correlate si completate cu prevederile din legislația altor domenii complementare care determina anumite cerințe specific de natura funcționala, tehnica sau de dotare, cum ar fi cele privind protecția civila, Securitate la incendiu, sanatatea populației, protecția mediului, corespunzător particularităților funcționale de amplasament.
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl CESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

II. CONȚINUTUL PROPUNERII TEHNICE PREZENTATE DE OFERTANT PARTEA SCRISA

i.    Liste de cantitati pe specialități

ii.    Descrierea lucrărilor

iii.    Tehnologie de execuție lucrări

iv.    Planul de investiții propus pentru îndeplinirea contractului


v.    Graficul fizic de execuție a lucrărilor, pe perioade de timp si categorii de lucrări

III. PROPUNERE FINANCIARA

Executantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului de achiziție publica, conform formularului de oferta si anexele la formularul de oferta.

Oferta financiara va fi exprimata in lei cu evidențierea separate a TVA Se vor prezenta centralizatoarele pe obiect si al investiției, devizele oferta si listele de echipamente si resurse material, forța de munca, utilaj si transport ce au la baza listele de cantitati întocmite de către proiectant după cum urmeaza:

•    Formularul FI - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

•    Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări

•    Formularul F3 - Devizul oferta pe categoriile de lucrări

•    Lista cu preturile unitare

Ofertantul va Întocmi preturi unitare pentru fiecare categorie de lucrări din antemasuratoare. Aceste preturi vor conține absolut toate cheltuielie cu materialele, manopera, utilajele si transportul si vor avea incluse toate activitatile care sunt necesare pentru definitivarea respectivei categorii de lucrări.

Se menționează ca lista categoriilor de lucrări conține cantitati orientative.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului sunt necesare noi categorii de lucrări ale căror preturi nu pot fi asimilate cu preturile unitare ofertate inițial, se vor intocmi preturi unitare noi aferente acestor categorii noi de lucrări si care vor face obiectul unei negocieri intre parii după ce aceste preturi si categorii de lucrări vor fi aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local Sector 3.

•    Formularul C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse material

•    Formularul C7 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor    de construcții

•    Formularul C8 ~~ Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor    de construcții

•    Formularul C9 - lista cuprinzând consumurile privind transporturile

•    Formularul F4 ~ Lista cuprinzând utilajele, echipamentele tehnologice si dotările.DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Și GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

La recapituîatia devizului se vor folosi coeficienții stability prin lege precum si coeficienții proprii ai executantului (cheltuieli indirecte si profit)

Propunerea financiara va include toate costurile si orice cheltuieli legate de execuție, manipulare, procurare, transport, depozitare , testare, punere in funcțiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri in perioada de garanție si orice alte cheltuieli pana la recepția finala, inclusive cheltuieli cu contractual de salubrizare (pentru transportul, descărcarea si nivelarea deșeurilor si molozului la gropile oficiale) si alte cheltuieli sit axe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse in caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are character ferm si obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate.

IV. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

In perioada lucrărilor se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca in vigoare i Romania, adaptate la normele si reglementările Uniunii Europene.

V. ATRIBUȚII

Atribuțiile executantului:

1. Atribuții generale

Va răspunde ca toate lucrările de pe șantier si metodele de constructive sa fie adecvate conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare.

Va furniza documentele lucrării Beneficiarului prin Dirigintele de șantier desemnat asa cum se specifica in contract, precum si personalul de specialitate pentru executarea contractului.

Va remedia pe cheltuiala proprie orice defecte constatate de Beneficiar si aparate in timpul execuției si in perioada de garantie.Va fi responsabil pentru activitatile ce se vor desfasura pe șantier si va lua toate masurile de siguranța pentru evitarea accidentelor.

2. Atribuții referitoare la lucrările de execuție
a. Calificările profesionale

Executantul se va asigura ca pe perioada de execuție a lucrărilor deține personalul de specialitate necesar pentru execuția la standardele de calitate impuse de legislația in vigoare cum ar fi RTE, CQ, sef de șantier, responsabil SSM etc dar fara a se limita la aceștia in vederea ducerii la indeplinire a contractului de execuție.

Astfel, executantul va prezenta Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru Îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, trebuie sa cuprindă cel puțin următorul personal:

- Sef de șantier - studii superioare în domeniu, experiența profesionala specifica: cel puțin 1 proiect/contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare.


DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

-    Inginer specializarea construcții civile: absolvent de studii superioare in domeniul construcții

civile, cu vechime de minim 3 ani.

-    Inginer specializarea instalații pentru construcții : absolvent de studii superioare in domeniul

instalațiilor pentru construcții

-    Inginer specializarea instalații atestat ANRE pentru execuție instalații electrice

-    Responsabil CQ conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea in construcții, cu

modificările si completările ulterioare: decizie de numire

-    Responsabil RTE: atestat de către organismal abilitat ca responsabil tehnic cu execuția pentru

domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul si legitimația in termen de valabilitate conform legislației in vigoare.

-    Persoana responsabil SSM: certificare ca responsabil SSM sau echivalent, in conformitate cu

prevederile legale

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta urmatoarelel documente: -Autorizatii/certificate/diploma/decizii in termen de valabilitate la momentul prezentării -Diploma de studii, unde este solicitat


-Documente din care sa reiasa experiența : CV-uri, eventual contracte de munca, copii din Revisal

Specialiștii RTE nu vor prezenta documente privind experiența profesionala.

Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta in copie cu mențiunea “conform cu originalul” : CV, copii după diplome, adeverințe, atestate si certificate. Se va prezenta CV doar pentru personalul de specialitate cu studii superioare.

CV-urile vor fi completate conform modelului comun European de curriculum vitae.

Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata.

Nota: Orice modificare in component echipei, ulterioara contractării, va fi comunicata beneficiarului, operatorul economic avand obligația sa păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.

b. începerea lucrărilor de execuție

Beneficiarul va emite Ordinul de incepere odata cu predarea amplasamentului. Anterior emiterii Ordinului de incepere executantul va prezenta dovada aranjamentelor contractuale cu operatorii de salubritate autorizați in vederea eliminării deșeurilor de pe amplasament.Executantul va prezenta graficul Gantt fizic si valoric cu defalcarea etapelor de execuție cu timpul menționat privind execuția.


DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

c. Planul calitatii

Executantul va depune planul calitatii întocmit pentru lucrarea de fata in maxim 3 zile de la data Începerii lucrărilor de construcție.

d.    Inspecție,monitorizare, testare

Beneficiarul, prin Dirigintele de șantier desemnat, va efectua controale si inspecții adecvate in 1 cu lucrările de constructive si va participa la toate procedurile de testare-receptie

e.    Monitorizarea derulării lucrărilor

Beneficiarul, prin Dirigintele de șantier desemnat, va monitoriza derularea lucrărilor de constructive realizate de executant.

f.    Modificări

Executantul poate solicita aprobarea proiectantului si a beneficiarului in vederea executării lucrărilor in conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare dar in maniera diferita fata de detaliile de execuție puse la dispoziție de către proiectant, iar aceștia vor aproba sau respinge, după caz, astfel de solicitări.

g.    Finalizarea lucrărilor de construcție

In cazul in care executantul a notificat beneficiarul in legătură cu finalizarea lucrărilor de construcție, acesta va inspecta obiectivul si toate lucrrile de constructive si daca considera ca lucrările de constructive au fost finalizate in conformitate cu cerințele contractului, va propune organizarea recepției la terminarea lucrărilor.

h.    Trasarea lucrărilor

Trasarea se va realiza in conformitate cu specificațiile si indicațiile cuprinse in proiectul tehnic.

i.    Metodologia de lucru, Proceduri tehnice si procedure de siguranța

Executantul va prezenta metodologia de punere in execuție a proiectului, programul de control pe faze de execuție, modul de realizare a execuției cu proceduri de executiecu respectarea standardelor de calitate.

Executantul va prezenta fisele tehnice ale dotărilor, echipamentelor si utilajelor tehnologice corespunzător cerințelor parametrice rezultate din breviarele de calcul.

Executantul va respecta normele si regulile de protective si siguranța muncii in vigoare, va avea grija de siguranța tuturor persoanelor prezente pe șantier, va asigura Împrejmuirea, paza, supravegherea si iluminarea lucrărilor pe perioada execuției si pana la recepția acestora. Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor in vigoare.


DIRECȚIA STRATEGI! Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME ȘI GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

Execuantul va prevedea orice alte lucrări temporare (drumuri de acces, pasarele, paza, împrejmuiri, inclusiv toalete ecologice pentru personalul din șantier) care sunt necesare pentru protecția publicului, a proprietarilor terenului adiacent șantierului.

j.    Asigurarea calitatii

Executantul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra conformitatea cu cerințele contractului, in concordanta cu detaliile specificate in contract.

Conformitatea cu sistemul de calitate nu scutește executantul de niciuna din îndatoririle, sarcinile si obligațiile sale contractuale.

Executantul va nominaliza personal suficient pentru verificarea calitatii obiectivului.

k.    Informații despre amplasament

Executantul va fi responsabil de interpretarea datelor furnizate de beneficiar referitor la amplasament ( condiții climatice, hidrologice, geologice). Are datoria sa inspecteze minuțios amplasamentul si zonele invecinate si înainte de oferta sa se declare satisfăcut de următoarele elemente:

-    Forma si natura amplasamentului, inclusive caracteristicile subsolului

-    Condițiile hidrologico-climatice

-    Anvergura si natura lucrărilor si echipamentelor necesare execuției imobilului

l.    Drumul de acces

Executantul va face toate eforturile necesare pentru menținerea infrastructurii existente in apropierea șantierului prin utilizarea de vehicule si rute adecvate condițiilor climatice, se va ocupa de semnalizarea corecta a drumurilor de acces si de obținerea autorizațiilor necesare pentru a face acest lucru si va suporta costurile derivate din problemele cauzate de drumurile de acces.

m.    Echipamente

Executantul va răspunde pentru echipamentele proprii existente pe șantier. Orice echipament va avea ca scop unic executarea lucrărilor.

n.    Protecția mediului

Executantul va fi responsabil pentru protecția mediului in conformitate cu legislația in vigoare. Se va asigura ca emisiile, deversările de suprafața si afluenții rezultați din activitatile sale nu vor depăși valorile prescrise in legislația in vigoare

o.    Electricitate , apa , gaz

Executantul va suporta cheltuielile si va fi răspunzător de utilizarea rațional ape șantier a resurselor de electricitate, apa si alte servicii puse la dispoziție de beneficiar.


PR1 MĂRI A

SECTORULUI <

BUCUREȘTI.^J


DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Și GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

p. Raportări

Executantul va emite rapoarte lunare pe care le va prezenta beneficiarului. Fiecare raport trebuie sa conțină:

-    Stadiul lucrărilor

-    Lista modificărilor

-    Eventual copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultate ale testărilor materialelor

q.    Acctivitati pe șantier, notificări emise in urma reclam atiilor beneficiarului

Executantul va asigura paza șantierului, va fi răspunzător de accesul persoanelor neautorizate in amplasament si va limita numărul persoanelor autorizate la personalul beneficiarului si personalul propriu precum si alte personae notificate de către beneficiar sau executant.

r.    Vestigii

Executantul va pune in custodia beneficiarului orice fosile, monezi, obiecte de valoare arheologica sau alte construcții de acest gen găsite in timpul execuției si va fi direct răspunzător de o eventuala deteriorare a acestora.

Daca aceasta situație produce neajunsuri si Întârzieri, executantul va putea sa ceara o prelungire a termenului de execuție proporționala cu intarziera cauzata de aceste condiții imprevizibile.

Șef Serviciu,
Ioan Wan Buzduga

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Și GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEATELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX {004 021} 318 03 04 E-MAIL strategii® primarie3.r0 Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro


Anexa la caietul de sarcini


INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚICONDIȚII DE PARTICIPARE

Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Cerința minimă de calificare

Documentele solicitate

1.Situația personală a ofertantului

a)    Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice {completarea Formularului l)

b)    Declarație privind identificarea conflictului de interese {completarea Formularului 2)

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)în termen de valabilitate la momentul prezentării.

d)    C.U.I.

e)    Actul constitutiv al societății

f)    Hotărârea de înființare a societății

g)    Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce an putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC /

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată șt datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Și CESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

actul constitutiv.

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din

Certificatul Constatator emis de ONRC.

2.Capacitatea economică si financiară


3. Capacitatea tehnică și/sau profesionala


a) Cifra de afaceri/Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate al societății

a)    Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

b)    Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4)

Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare trebuie să cuprindă cel puțin următorul personal:

a.


b.


c.


șef de șantier:

studii superioare în domeniu

experiență profesionalăspecifică: cel puțin 1 (un) proiect/contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similar;

document justificativ al experienței profesionale specifice prin care sa fie dovedită participarea sa într-o poziție similară inginer specializarea construcții civile:

absolvent studii superioare în domeniul construcții civile, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

document justificativ al experienței profesionale specifice prin care să fie

dovedită participarea să într-o poziție similară

inginer specializarea instalații pentru construcții:

absolvent studii superioare instalații pentru construcții, care va răspunde

numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Și CESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

document justificativ al experienței profesionale specifice prin care sa fie dovedită participarea sa într-o poziție similară

d.    inginer specializarea instalații electrice atestat A.N.R.E.;

e.    responsabil CQ:

conform Legii nr, 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare se va prezenta decizie de numire sau echivalent;

f.    responsabil RTE:

să fie atestat de către organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniile aferente proiectului

se va prezenta atestatul/legitimația în termen de valabilitate, conform legislației în vigoare;

g.    persoană responsabilă cu SSM:

certificare responsabil SSM sau echivalent, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente:

Autorizații/certificate/diplomâ/decizii în termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei;

Diplome de studii, unde este specificat;

Documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată, cum ar fi: recomandări/referințe/contracte de muncă/de colaborare/copie de pe Revisal/alte acte doveditoare (în copii lizibile cu mențiunea "conform cu originalul": CV, copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate, CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae.

Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba română sau traducere autorizată.

Notă:

Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.

c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică.

(completarea Formularului 5)

Standarde de asigurare a caiitatii si de protecție a mediului


a)Proceduri/manual de calitate/activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifiicat SR EN ISO 9001 sau certificat emis

de un organism de certificare.

b)Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.

Modul de prezentare a propunerii tehnice


Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiîle (inclusiv


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.

Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

în ceea ce privește cantitățile aferente categoriilor de lucrări din listele anexa la Caietul de Sarcini, acestea sunt orientative fiind întocmite la Faza Studiului de Fezabilitate.

Se vor prezenta centralizatoarele pe obiecte și al investiției, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje și transport, ce au la bază listele de cantități (antemăsurătorîle) întocmite de către ofertant după cum urmează:

>    Formularul 11 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

>    Formularul F2 - Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări

>    Formularul F3 - Listele cuprinzând cantitățile de lucrări

Ofertantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării fiecărui obiectiv în parte.

în cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3, prețurile aferente acestora fiind aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 3.

>    Formularul F4 - Lista privind utilajele și echipamentele tehnologice, dotări, inclusiv fișele tehnice

La recepția devizului se vor folosi coeficienții stabiliți de lege precum și coeficienții proprii ai executantului (cheltuieli indirecte).

>    Formularul C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

>    Formularul C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

>    Formularul C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții

>    Formularul C9 - Lista cuprinzând consumurile privind transporturile


Propunerea financiară va include toate costurile și orice ci


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere în funcțiune inclusive probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli până la recepția finală, inclusive cheltuieli cu contractul de salubrizare (pentru transportul, descărcarea și nivelarea deșeurilor și molozului la gropile oficiale) și alte cheltuieli și taxe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini și anexe.

Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.

Propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi prezentate și în format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel incât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține și specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găsește fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicuî/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnică marcat „PROPUNERE TEHNICĂ”;

-propunere financiară marcat „PROPUNERE FINANCIARĂ”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „OFERTA ÎN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AVÂND CA OBIECT...................................................”

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.


DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICf, PROGRAME Și GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


Formularul 1


Operator economic

(den umirea/n urnele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant legal al ......................................... (denumirea/numele și sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

1.    Societatea..........................................îndeplinește ia data prezentei condițiile prevăzute de

art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

2.    Societatea............................................................nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare,

în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea............................................................deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnatul/a............................................. declar că voi informa imediat autoritatea

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:


Operator economic,

(semnătura autorizată)


Formularul 2


DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant legal al ......................................... (demtmirea/numele și sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una din următoarele situații

a)    nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu atribuirea contractului;

b)    nici eu și nici o altă persoană care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv nu va participa în procesul de verificare și/sau atribuire a contractului în calitate de membru în Comisia de negociere și atribuire;

c)    nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data


Operator economic,

(semnătura autorizată )


Formularul 3


DECLARAȚIE
PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE
PERSONALULUI ANGAJAT

L Subsemnatul, ..............................................................., reprezentant legal al .................................

(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

2.    Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

3.    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane

juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante...............................

cu sediul în............................... cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea

noastră.

Anul 1

Personal angajat

Din care personal de conducere

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Data completării:......................


Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

Formularul 4

DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE IMPLICAT ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant legal al ......................................... (denumirea/numele și

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..........................................

(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anexat la declarație sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum și ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului, precum și copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate de calificare/autorizări.

Data completării

Operator economic,(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

Anexa 1 la Formularul 4

LISTA PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Numele și prenumele persoanelor propuse, poziția propusă

Studiile de specialitate și pregătirea profesională, diplomele obținute

Experiența în domeniu

Implicarea în realizarea proiectului

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru Îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)Formularul nr. 5

DECLARAȚIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul,........................................................., reprezentant legal al

...................................................................................... (denumirea/numele și sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ......................., cu sediul în

...........................,cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării;


Operator economic,


(numele reprezentantului legal, în clar)(semnătură autorizată

Anexă ta Formularul 5

LISTĂ PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Denumire utilaj/echipament/instalație

U.M

Cantitate

Forma de deținere

Proprietate

în chirie

1.

2.

...

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, utilajele si echipamentele necesare pentru indeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

Formularul nr. 6


SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către.......................................................................................... {denumirea autorității contractante și

adresa completă)

Ca urmare a..........................................din.........................{ziua/hina/anui), privind atribuirea

contractului de lucrări.................................{denumirea contractului de lucrări), conform art. 31 din

Legea nr. 98/2016, noi......................{denumirea/numele ofertantului} vă transmitem alăturat

următoarele documente;...................


2. Persoana de contact pentru această procedura:

Nume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

Data completării................................

Operator economic,..............................................(semnătura autorizată)


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Str. Sublocotenent Zsbar» Nr.5, S1, București Tei 0371 485 404; Fax; 0372 265 578; e-mail; office@oondes.ro;

Reg.Com.: J40/704S72013:

CUI: RO 31730943


[bau/// b

STARiCi

MM


BAU STARK S.R.L.

Str. Rudenl. Nr. 36. Chitită, Jud. Ilfov, Sector 1, București

Tet 0748 8S8 870,021 320 49 45

e-mail: ofRce@baustaric.ro

Reg.Com.; J237144/19/0172016

CUI: RO 30917324yard m an


YARDMAN S.R.L.

Str. Garoafelor nr. 13A, parter. Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, Remania

Tel;+4 0730 557 500

e-mall; yardmangrup@gmaif.com

Reg.Com.: J23/3844/2014

CUI: RO 28250562FORTIORI CONSULTING S.R.L.

Bd. Basarabia, Nr. 80, Sector 2. Bucurași! Tel: 031436 22 83, Fax: 031436 22 83 e-mall; fortjnrlconsii)tlngsri@g mall.com Reg.Com.: 4407899972006

CUI: RO 18726120


CAIET DE SARCINI


Beneficiar

PRIMĂRIA SECTOR 3

Proiectant elaborator

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L BAU STARK S.R.L.
YARDMAN S.R.L.
FORTIORI CONSULTING S.R.L.

Titlul proiectului:

"Reparații si investiții corp C-Colegîul Tehnic Anghel Saligny"

Adresa imobil:

B-duI Nicoiae Grigorescu nr 12

Municipiul București, sector 3

Numărul proiectului;

YRDM38 / 2018

Data:

August 2018(U YARDMAN

%T

■/


Y,.--    'A

8-dul Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII Si INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ĂNGHEL SÂLIGNY

YROM38

CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Pagina=2jdin 68

BORDEROU CAIET DE SARCINI 1 CONSIDERAȚII GENERALE

2    DESFACERI ...........................................................................................................................11

2.1    GENERALITĂȚI......... ...............................................................................................................11

2.2    STANDARDE SI NORMATIVE..............................................................................................................................11

2.3    TRANSPORT, MANIPULARE Si DEPOZITARE........................................................................................................11

2.4    EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE DESFACERE............................................................................................................12

3    ZIDARII........... ...................................................................................................................................13

3.1    GENERALITĂȚI................................................................................................................................................. 13

3.2    STANDARDE Șl NORMATIVE..............................................................................................................................13

3.3    MATERIALE UTILIZATE.......................................................,..............................................................................13

3.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE........................................................................................................13

3.5    EXECUȚIA ZIDĂRIEI..........................................................................................................................................13

3.5.1.    ABATERI PERMISE...........................................................................................................................................................................13

3.5.2.    OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE........................................................................................................................................................ 13

3.5.3.    ALTE PRESCRIPȚII...........................................................................................................................................................................14

3.6    VERIFICAREA CALITATil LUCRĂRILOR................................................................................................................ 14

3.6.1 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATil...................................................................................................................................14

3.7    MĂSURĂTOARE Si DECONTARE ..................................................................................................................15

4    MORTARE PENTRU ZIDARII...............................................................................................................................16

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5 4.5.1

4.6

4.7


STANDARDE DE REFERINȚA SI NORMATIVE MATERIALE Si PRODUSE TRANSPORT, MANIPULARE Si DEPOZITARE EXECUȚIA AMESTECURILOR PENTRU MORTARE PREPARAREA MORTARELOR VERIFICAREA CALITATil- MOSTRE SI TESTĂRI MĂSURĂTOARE SI DECONTARE16

.......................16

...................®

^•4..................

,........a......................17

!-......îj.................17

6"    17

r .......

18


5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.8.1

5.8.2

5.9

5.10


GENERAUTATI.................................................................................................................. 18

STANDARDE DE REFERINȚA.............................................................................................................................. 18

TAMPLARIE DIN PVC.........................................................................................................................................19

TAMPLARIE DIN PROFILE DE ALUMINIU..............................................................................................................20

FERONERIE.....................................................................................................................................21


GARNITURI.................................................................................................

GRILE............................................................................................................

ATESTAREA CONFORMITĂȚII.......................................................................

TAMPLARIE TERMOIZOLANTA....................................................................................21

21

22

..22


MATERIALE COMPONENTE................................................................................................................................22

CERINȚE PENTRU FIRMELE DE MONTAJ A TAMPLARIE! DIN PVC.......................................................23

APROVIZIONARE, DEPOZITARE, TRANSPORT.....................................................................................................23


B-duî Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

....... REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGÎUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM38


CAIET OE SARCINI (P.Th.)


in 68


5.10.1    TAMPLARIA...................................................................................................................

5.10.2    FERONERIA...................................,.....................................................................................

5.11    EXECUTAREA MONTAJULUI CADRE FERESTRE/USi..........................................

5.12    MONTAJ ELEMENTE DE VITRAJE IZOLANTE.............................,.........................

5.13    VERIFICAREA LUCRĂRILOR..............................................................................

5.14    MĂSURĂTOARE SI DECONTARE.......................................................................

6    GEAMURI TERMOIZOLANTE__________________________________________________

6.1    GENERALITĂȚI................................................................................................

6.2    STANDARDE DE REFERINȚA.............................................................................

6.3    MATERIALE.....................................................................................................

6.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE.......................................................

6.5    EXECUTAREA LUCRĂRILOR.............................................................................

6.6    VERIFICAREA LUCRĂRILOR..............................................................................

6.7    MĂSURĂTOARE SI DECONTARE.......................................................................

7    TAMPLARIE METALICA INTERIOARA SI EXTERIOARA.........................................

7.1    GENERALITĂȚI................................................................................................

7.1.1    OBIECTUL SPECIFICAȚIEI..................................................................................................

7.1.2    STANDARDE Si NORMATIVE DE REFERINȚA...................................................................

7.2    MATERIALE Si PRODUSE..................................................................................

7.3    MONTAJUL TAMPLARIE!...................................................................................

7.4    MĂSURARE SI DECONTARE..............................................................................

8    SPECIFICAȚII TEHNICE SISTEME DE TERMOiZOLATIE SI FINISARE A FAȚADELOR

8.1    GENERAUTATI................................................................................................

8.1.1    NOTATII SI ABREVIERI........................................................................................................

8.1.2    NOTA EXPLICATIVA............................................................................................................

8.1.3    CERINȚE GENERALE..........................................................................................................

8.2 STANDARDE NORMATIVE DE REFERINȚA SI CERINȚE SPECIFICE........................

8.2.1    CERINȚE SPECIFICE PRODUCĂTORULUI........................................................................

8.2.2    CERINȚE SPECIFICE EXECUTANTULUI............................................................................

8.2.3    CERINȚE SPECIFICE BENEFICIARULUI............................................................................

8.2.4    MASURI DE TEHNICA Si SECURITATE A MUNCI!............................................................

8.2.5    URMĂRIREA IN EXPLOATARE...........................................................................................

8,3 MATERIALE SI PRODUSE .................................................................................

8.3.1    COMPONENTELE SISTEMULUI..............................................................

8.3.2    ADEZIVUL......................................................................................................

8.3.3    PLĂCILE DE TERMOIZOLATIE...,,,..........................

8.3.4    ELEMENTELE DE FIXARE MECANICA...................

8.3.5    RECOMANDAREA LUNGIMILOR DE ANCORARE:

8.3.6    NUMĂRUL DIBLURILOR..........................................

8.3.7    NUMĂRUL DE DIBLURI IN CÂMP...........................

8.3.8    NUMĂRUL DE DIBLURI LA MARGINI......................

8.3.9    TERENUL..................................................................

8.3.1 OMASA DE ȘPACLU PENTRU ARMARE...................

EMul Ntcolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

...23

...24

.24

.24

.25

.25

.26

.26

.26

.26

.26

.26

.26

.26

.27

.27

...27

...27

.27

.29

.30

.30

.31

...31

„.31

...31

.31

...32

...32

...32

...32

...32

.32

...32

...33

...33

„.33

...33

...34

...34

...34

...34

...34


TAFrnMAK'Ti'f ....................„//•■

îî


VRDM38


____    ~ CAIET DE SĂRCINÎ (P jh?)'

Paflinaj~4]dln 68

8.3.11 PLASA DIN FIBRA DE STICLA.........................................................................................................................................................34

8.3.12ACCESOR3I (CA DE EX: PROFILE DE COLT, PROFILE DE LEGĂTURĂ, PROFILE PENTRU ROSTURI DE DILATARE, BENZI

DE ETANSARE ETC.J......................................................................................................................................................................„35

8.3.13TENCUIALA DECORATIVA, INCLUSIV AMORSA SI VOPSEA DE PROTECȚIE DACA ESTE NECESAR....................................35

8.4    TRANSPORT .MANIPULARE SI DEPOZITARE........................................................................................................ 36

8.5    EXECUȚIA LUCRĂRILOR.................................................................................................................................... 36

8.5.1    OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE........................................................................................................................................................36

8.5.2    ETAPE DE EXECUȚIE.......................................................................................................................................................................36

8.5.3    METODE SIMPLE DE VERIFICARE:................................................................................................................................................36

8.5.4    LIPIREA PLĂCILOR DE TERMOIZOLATIE.......................................................................................................................................38

8.5.5    MONITORIZAREA EXECUȚIEI.........................................................................................................................................................42

8.5.6    CURĂȚIREA SI PROTECȚIA LUCRĂRILOR ..............................................................................................................................43

8.6    VERIFICAREA SI RECEPȚIA LUCRĂRILOR........................................................................................................... 44

8.6.1    REMEDIERI.......................................................................................................................................................................................44

8.6.2    GARANȚII..........................................................................................................................................................................................44

8.7    MĂSURĂTORI SI DECONTARE............................................................................................................................ 44

8.8    EXPLOATAREA LUCRĂRILOR.............................................................................................................................44

9 TERMO-HIDROIZOLAREA TERASELOR    ......................................................................45

9.1

9.2


GENERAUTATI.................................................................................................................................................45

STANDARDE DE REFERINȚA Si CERINȚE............................................................................................................ 45

9.2.1    CERINȚE GENERALE.......................................................................................................................................................................45

9.3 MATERIALE.........................................................................................................................46

9.4

9.5 9.5.1


TRANSPORT MANIPULARE SI DEPOZITARE.................SKOqî

EXECUȚIA LUCRĂRILOR...................................................................................46

PREVEDERI GENERALE...............................................JL.....X..................................................46

9.5.2    PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT............................IL.....L..............\.......Al.................................................46

9.5.3    EXECUȚIA STRATURILOR TERMO-HIDROIZOLANTeIL.....L.,.M|»s6^5X -1 ■■■-•■IU-...........................................&

9.6    VERIFICAREA SI RECEPȚIA LUCRĂRILOR.............1............................................. 48

9.6.1    TERMO-HIDROIZOLATII..............................................................................................48

9.7    MĂSURĂTORI SI DECONTARE.......................................................................48

9.8    MASURI DE ÎNTREȚINERE A TERMO-HIDROIZOLATIILOR^^^JQH;^^^................................................ 48

10 IZOLAȚII HIDROFUGE.,..,,,.....,........................................................................................................................49

10.1    GENERAUTATI.................................................................................................................................................49

10.1.1    OBIECTUL SPECIFICAȚIEI...............................................................................................................................................................49

10.1.2CONCEPTDEBAZA..........................................................................................................................................................................49

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6 10.7


STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA........................................................................................................ 49


STANDARDE:..........

MOSTRE S) TESTĂRI


.........................................................................

DESENE DE EXECUȚIE.................................................................................M......................................

MATERIALE SI PRODUSE..............................................................................L..YARDMAIM-U”‘-.......•.....

LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE.................................................................?. JK,............................


49

49

49

50 50 50


10.8 EXECUȚIA LUCRARIOR.......................................................................................................

10.1 MĂSURĂRI SI DECONTARE................................................................................................................................53

8-dut Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3, București

' REPARAȚII SI INVESTIT ÎI CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY


Paginafsldin 68


CAIET DE SARCINI (PYh.)


11    BALUSTRADE, GRILE Sî ALTE CONFECȚII METALICE SIMILARE    ...................................... 54

11.1    GENERALITĂȚI..............................................................,.................................................................................. 54

11.2    STANDARDE DE REFERINȚA..............................................................................................................................55

11.3    MATERIALE.,,...................................................................................................................................................55

11.3.1    MATERIALE DE BAZA......................................................................................................................................................................55

11.3.2MATERÎALE DE LEGĂTURĂ.............................................................................................................................................................58

11.4    LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE SI TRANSPORT.........................................................................................56

11.5    MĂSURĂTORI SI DECONTARE.....................,......................................................................................................56

12    TIN1CHIGERÎE................................................................................................................................................,..57

12.1    GENERALITĂȚI.................................................................................................................................................57

12.2    STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA.......................................................................................................57

12.3    MATERIALE SI PRODUSE..................................................................................................................................57

12.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE.......................................................................................................57

12.5    EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MONTAJ..................................................................................................................57

12.6    VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI.................................................................................................................. 57

12.7    MĂSURĂTOARE SI DECONTARE........................................................................................................................58

13    TROTUARE DE PROTECȚIE............................................................................................................................... 59

13.1    GENERALITĂȚI.................................................................................................................................................59

13.1.10BIECTUL SPECIFICAȚIEI...............................................................................................................................................................59

13.1.2GRAD DE DETALIERE A PROIECTULUI.........................................................................................................................................59

13.2    STANDARDE DE REFERINȚA...,..........................................................................................................................59

13.3    MATERIALE SI PRODUSE..................................................................................................................................59

13.3.1    MOSTRE SI TESTĂRI.......................................................................................................................................................................59

13.3.2MATERIALE SI PRODUSE................................................................................................................................................................59

13.3.3EXECUTIA TROTUARELOR.............................................................................................................................................................59

13.3.4ABATER1 LIMITA ADMISIBILE..........................................................................................................................................................60

13.3.5VERIFICARI IN VEDEREA RECEPȚIEI...........................................................................................................................................,60

13.4    MĂSURARE SI DECONTARE................................................................................................................60

14    PANOURI COMPOZITE CIMENT - POUSTIREN PENTRU SISTEME DE MONTAJ USCAT.............................................61

14.1    GENERALITĂȚI.................................................................................................................................................61

14.1.1    MATERIALE SI PRODUSE.........................................................................................................................................61

14.2    STANDARDE DE REFERINȚA.................................................4^—    ................................................... 61

14.3    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE.............................................................................................61

14.4    EXECUȚIA LUCRARILORDE MONTAJ:............................................................................... 61

14.4,2DOMENIU DE UTILIZARE:............................................................................................................................61

14.4.3CARACTERISTSC! FIZICO MECANICE IN DOMENIU EXTERIOR DE UTOKARE;^...,.................................................................61

14.4.4CARACTERISTICÎ:............................................................................................................................................................................81

14.4.5DIMENSIUNI:.....................................................................................................................................................................................62

14.5    VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI..................................................................................................................62

14.6    MĂSURARE SI DECONTARE...............................................................................................................................62

15    1NVELITOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE,.........................................................„63

REPARAȚII Si INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

15.1    GENERALITĂȚI.................................................................................................................-...............................53

15.2    STANDARDE St NORMATIVE DE REFERINȚA....................................................................................................... 63

15.3    MATERIALE Sf PRODUSE..................................................................................................................................63

15.3.1 SUPORTURILE DIN TABLA..............................................................................................................................................................63

15.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE....................................................................................................... 63

15.5    EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MONTAJ.................................................................................................................. 63

15.5.1    CONDIȚII DE PUNERE IN OPERA...................................................................................................................................................64

15.5.2PREVEDERI GENERALE PRIVIND POZAREA/MONTAREA...........................................................................................................64

15.6    VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI..................................................................................................................64

15.6.1    VERIFICĂRI PE PARCURSUL LUCRĂRILOR:.................................................................................................................................64

15.6.2RECTIF1CARI:....................................................................................................................................................................................64

15.6.3VERIFICARE FINALA:.......................................................................................................................................................................64

15.6.4CONTROLUL DE CALITATE CUPRINDE URMĂTOARELE VERIFICĂRI MINIMALE: .....................................................64

15.6.5GARANTIA ASUPRA EXECUȚIEI.....................................................................................................................................................64

15.7    MĂSURĂTOARE SI DECONTARE........................................................................................................................65

16    PLACARI CU PIATRA, MOZAIC PREFABRICAT, PLACARI CERAMICE, PLACARI CU PANOURI DIN PLACI DECORATIVE

DE ÎNALTA PRESIUNE (HPL)............................................................................................................................ 66

16.1    GENERAUTATI.................................................................................................................................................66

16.2    STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA......................................................................................................... 66

16.3    MATERÎALESIECHIPAMENTEUTILIZATE,CONTROLULCALITATIIt LIVRARE,DEPOZITARE.MANIPULARE................... 66

16.4    EXECUȚIA LUCRĂRILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA........................................................................66

16.5    CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE............................................................................................................ 66

16.5.1    VERIFICAREA ÎNAINTE DE ÎNCEPERE LUCRĂRILOR....................................................................................................................66

16.5.2    VERIFICAREA IN TIMPUL EXECUȚIE! LUCRĂRILOR......................................................................................................................67

16.5.3    VERIFICĂRI LA SFÂRȘITUL LUCRĂRILOR......................................................................................................................................67

16.5.4ABATERI ADMISE..............................................................................................................................................................................67

17    BREVIAR DE CALCUL ...................................................................................................................................... 68


B-dul Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

' REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

CONSIDERAȚI! GENERALE

IMPORTANȚI

[ PREZENTUL CAIET DE SARCINI SE CITEȘTE INTEGRAL, ÎMPREUNA CU CAIETELE DE SARCINI DE LA SPECIALITĂȚILE DE INSTALAȚII, CU ÎNTREAGA PARTE SCRISA SI DESENATA A PROIECTULUI TEHNIC ]

Proiectul tehnic (PTh) de fata este întocmit ca parte a Documentație tehnico economica pentru investiția:

/'REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY"

Dintre actele normative care reglementează lucrările de intervenție definite de prezentul Proiect tehnic amintim:

» Legea nr, 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

*> Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995;

"    Legea 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995;

* Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

■    Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 100 din 15 decembrie 201$;

« Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

■    Hotarare nr. 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei nr, 2,4 la Hotararea Guvernului nr, 363/2010 wirtd aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

ea nr. 84/1996 a învățământului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a publicată, cu modificările și completările ulterioare;

țde Guvern nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt și mediu pentru ■fesională continuă 2005 - 2010.

^rea de Guvern nr. 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a ^'CA TQ^S^vedeiilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

5.    Ordonanța de Guven nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, modificată si completată;

6,    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 752005 privind asigurarea calității educației modificată și

*    7. „Norme educaționale republicane pentru reaii^ri^ftrl^țiiiiîor cu sebp educațional1’,

•    publicate de Ministerul Educației și Cercetării în

■    8. Ordinul nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ

■GCÎvlAN


; preunîversitar.

1    9. Ordinul nr. 353 / 5202 / 2003 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, cu

modificările și completările ulterioare

1    10. „Normativul privind proiectarea, executarea și întreținerea construcțiilor pentru educație",

______■ indicativ NP 010-97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 5/N din 22 ianuarie 1997, privind proiectarea

B-dul Nicoiafl Grigorescu nr 12, sector 3, București _________________________ _

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ĂNGHEL SALIGNY

YRDM38 ’    _________ ____ CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Paglnafsjdin 68

spatiilor de învățământ

Proiectul tehnic (PTh) de fota are la baza Expertiza Tehnica, Auditul energetic si D.A.L.I. întocmite pentru aceasta lucrare si dezvolta în cadrul sau soluțiile tehnice recomandate de Expert si Auditor Energetic, cu respectarea normelor in vigoare, în vederea creșterii performantei energetice a clădirii pentru care sunt propuse lucrări de intervenție.

Lucrările de intervenție:

Vor respecte fora excepție legislația si reglementările tehnice obligatorii aflate in vigoare te momentul execuției,

Se vor realiza exclusiv pe baza desenelor de execuție si caietelor de sarcini întocmite cu respectarea DTAC vizate spre neschimbare, semnate si stampilate de către Proiectant si Verificator conform HG nr 925 din 20.11.1995

Se vor folosi exclusiv produse ale căror parametrii de performanta sunt descris! In certificatul de conformitate sau in agrementul tehnic emis in conformitate cu Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea in construcții, Legea nr. 608 din 2001 privind evaluarea conformității produselor (republicare), HG nr, 822 din 2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții si HG nr. 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții.

Nu se admit abateri de la proiecte! de execuție.

Asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții este obligația Investitorului si se va face prin diriginti de specialitate sau agenti economici specializați autorizați in conformitate cu Ordinul MORT nr. 1469 din 13.05.2011 pentru domeniile cuprinse în anexa 1, pe tot parcursul lucrărilor.

in timpul executării lucrărilor de execuție se vor respecte prevederile din (lista nefiind restrictiva):

*    Legea securității si sanataffi in munca nr. 319 / 2006 cu completările si modificările ulterioare;

*    HGR nr. 1425 I 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Lega nr 319 / 2006 cu completările si modificările ulterioare;

« HGR nr. 300 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile;

*    HGR nr. 601/ 2007 Norme de completare a HGR nr. 300 / 2006;

*    HGR nr. 1048 / 2006 - Cerințe minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de proiecție fa locul de munca;

■    HGR nr. 1242/ 2011 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006;

*    HGR nr. 1146 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

*    HGR nr. 1051 / 2006 - Cerințe minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare;

*    HGR nr. 1091 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru tocul de munca;

■    HGR nr. 971 / 2006 Cerințe minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau de sanatate ia iocul de munca;

■    HGR nr 359/2015 completare a HGR nr 971/2006;

» HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatîi lucratorilor, modificata prin HGR nr 37 / 2008, HGR nr. 1169/ 2011, HGR nr. 1/2012;

B HGR nr. 493 / 2006 Cerințe minime de securitate st sanatate referitoare Ea expunerea ia riscurile generate de zgomot;

*    HGR nr. 601/ 2007 completare a HGR nr nr. 493 / 2006;

> HGR nr 105812006 Cerințe minime privind imbunatatirea securității si protecția sanatatîi lucratorilor care pot fi expuși unui

B-dul Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

S| INVESTIT,l CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

potențial risc datorat atmosferelor explozive;

Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 9912000 privind masurile oe pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în munca;

HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securității si sanatatii in munca;

Legea nr. 307 /12.07.2006 ~ cu completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 307 din 12 iuBe 2006; OUG nr, 70 din 14 ’une 2009; OUG nr. 89 (fin 23 decembrie 2014; Legea nr. 170 din 29 iunie 2015; OUG nr. 52 din 3 noiembrie 2015.- Apararea V împotriva incendiilor;

$ 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații Aderente acestora;

Fov Legea nr 10/18 ianuarie 1995 privind “Calitatea in Constructif*, cu completările si modificările ulterioare » Legea 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995

- HG 786/1997 cu modificArite și compîetAQrile aduse de: HOTARAREA nr. 675 din 3 iulie 2002; HOTARAREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003***) abrogatAde HOTARAREA nr. 622 din 21 aprilie 2004;HOTARAREA nr, 1.231 din 1 octombrie 2008

• Regulamentul de activitate de metrologie in constructfi, aprobat prin HG 766/1997 « Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatn in construcții, aprobat prin HG766/1997 » Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcfiiior, aprobat prin HG766/1997 « Regulamentul privind urmărirea comportării in exploatare, intervențiile in timp si postutiiizarea construcțiilor, aprobat prin HG

766/1997

■    Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in construcții aprobat prin HG 766/1997

•    Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize a încercări in construcții, aprobat prin HG 766/1997 ’ Regulamentul privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in construcții, aprobat prin HG 766/1997

•    Regulamentul de verificare si experiizare tehnica de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor si a construcțiilor, aprobat prin HG 925/1995

■    C. 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a tucraritor de construcții si a instalațiilor aferente elaborat de ICCPDC st aprobate cu Ordinul ICCPDC nr.92/14.12.1984.

■    HGR nr 273194 Regulament de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente aoestora. Regulament privind întocmirea si păstrarea "Carii tehnice a construcției'’, cu modificările si compietaritoe aduse de cAtre: HOTARAREA nr. 940 din 19 iulie 2006; HOTARAREA nr. 1.303 din 24 octombrie 2007; HOTARAREA nr. 444 din 28 mai 2014.

Operatorii economici care vor executa lucrări de reabilitare termica a unităților de invatamant trebuie sa îndeplinească, in principat următoarele:

Sa dețină certificat de Sistem de Management ai Calitatii;

Sa aiba angajat, in condițiile legii, responsabil tehnic cu execuția, atestat tehntoo-profesional in conformitate cu prevederile legii 10/1985 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

Experiența si asigurare cu resurse specifice-echipamenie, scufe si utilaje, precum si personal calificat in domeniu.

; .-BbyAN

B-dui Nîcoîae Grigorescu nr 12, sector 3, București

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGRFL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

Y RDM 38    ~~    ___________ ______ ______CĂÎEȚ DESARCINI(P.Țh.)

Paginafioldin 68    ____

2

2»i

2.2


2.3


DESFACERI GENERALITĂȚI


7^.

Se va acorda o «ftanâe deosebita respectării prerederl^lr^âor de prijtectia munci).

STANDARDE SI NORMATIVE


xo'î’F

La execuția lucrărilor de desfaceri se va acorda o ateriîterMeose’bte respectării normelor de proiecția a muncii după cum

urmeaza i

* Legea securității si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 cu completările si modificările ulterioare;

■    HGR nr. 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006 cu completările si modificările ulterioare;

■    HGR nr. 300 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile cu completările si modificările ulterioare;

■    HGR nr. 1048 t 2006 - Cerințe minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca

■    HGR nr. 955 / 2010 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2008

■    HGR nr. 1146 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca

■    HGR nr. 1051 / 2006 - Cerințe minime de securitate st sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă

riscuri pentru lucratori

*    HGR nr, 1091 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru locul de murtca

*    HGR nr. 971 12006 Cerințe minime pentru semnalizarea de securitate sî/sau de sanatate ia locul de munca

*    HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37 / 2008, HGR nr. 1169/ 2011, HGR nr.

1/2012;

*    HGR nr. 493 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile generate de zgomot « HGR nr. 601/ 2007 completare a HGR nr, nr. 493 / 2006;

■    HGR nr. 1058 / 2006 Cerințe minime privind imbunafcatirea securității sî protecția sanatatii lucratorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive

*    Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate in munca

*    HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securității si sanatatii in munca

■    Legea nr. 307 /12.07.2006 - Apararea împotriva incendiilor

*    C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor deconstrucții si instalații

aferente aoestora    j-    ...

) —.......................

TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE    (

Molozul si restul deșeurilor rezultate vor fi transportate la groapa de gunoi prin contractcmofirmade salubritate locala. Depozitarea in șantier se va face in containere amplasate în vecinătatea accesului mashîfe^salubrfeare si in locuri protejate de acțiunea intemperiilor.

Molozul rezultat din demolare va fi evacuat prin intermediul jgheaburilor special amenajate pentru a se evita poluarea, si apoi vor fi transportate ia groapa de gunoi

B-dul Nscoiae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEI. SÂLIGNY

2.4 EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE DESFACERE Se refera la demontări, desfaceri finisaje.

înainte de inceperea lucrărilor de desfacere, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazeior de lucru si asupra masurilor de protecția muncii, instructajul va fi înscris in fisa individuala (te protecția muncii. Demolarea se va face sub supravegherea directa a conducătorului lucrării, care răspunde de instruirea muncitorilor si de fazele de lucru prevăzute. Zona se va imprejnrtui cu panouri metalice, cu plăcut© avertizoare (care sa fie vizibile si noaptea) de interzicere a intrării pentru persoanele neautorizate. Golurile create prsn spargeri se vor proteja cu balustrade din otei beton.

îyW--:

ES-dui Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București    ______ __    ___

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNlC ĂNGHEL SÂLIGNY

___    - ■    .....CAIET DE SARCM fF.Th.)

PaginajlîTdin 68

3    ZIDARII

3.1    GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția pereților, a închiderilor de goluri, a consolidărilor, ete, cu cărămidă plina, cu goluri, bea, etc. precum și specificațiile pentru montare de zidărie, precizate in antemasuratori.

3.2    STANDARDE Șl NORMATIVE STAS 10109/82-Lucrări de zidărie

C17-82 - Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor

-    STAS 457-86-Cărămizi

STAS 1030-85 - Mortare obișnuite de var ciment clasificare și condiții tehnice STAS 2634-80 - Verificarea calîtatii materialelor STAS 388-80- Ciment metalurgic M30 in sad

-    STAS 1500-78- Ciment Pa35

3.3    MATERIALE UTILIZATE

Toate materialele și produsele puse In opera trebuie sA fie agrementate de I.N.C.E.R.C,

Cărămizile pline presate, cu goluri, bea, etc vor fi de calitatea l-a marca 100. Armaturile din OB37 0 6 mm folosite la armarea zidăriei pe muche vor corespunde STAS 438 / 80, Mortarele vor fi conform mărcilor din proiect.

3.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatele de calitate. Executantul trebuie sa-și organizeze in așa fel încât transportul, depozitarea și manipularea materialelor in momentul punerii în opera sA corespunda condițiilor tehnice de calitate impuse de normativele in vigoare.

3.5    EXECUTIA ZIDĂRIEI

Execuția zidăriei va respecta NE 036- 2014- CODUL DE PRACTICA PRIVIND EXECUTAREA Șl URMĂRIREA EXECUTiEî LUCRĂRILOR DE ZIDARiE

3,5.1 Abateri permise

Tolerantele de execuție:

*    Suprafețele colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb, furtunul de nivel,nivela in montura de lemn(boîoboc)1 coltarul de lemn sau metal la 90° echere mari de lemn cu o latura de 70cm,dreptare 1 4 / 4 x 15 sau 5x15, sablare sau orice alte scufe si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzătoare a zidăriei.

La execuția zidăriilor se vor respecta următoarele abateri maxime admisibile:

La dimensiunile zidurilor:

" Lalîmea de pina fa10cm:+/-4mm;

*    Latimeade 15cm:+4sau-6mm;

*    Latimea de 20cm:+5sau-7mm;    ,/S,

■    Latimea de 25cnr.+6sau~8mm;    /A?

■    Latimea de 30cm sau mai mare:+10sau19mm;

La dimensiunile golurilor:

*    egal mai mic de1 m;+/-10mm;-egaî mai mare de1 m;-15mm,-1Omm;

La dimensiunea rosturilor:

*    verticaie:+3,-2mm;

“    orizontale.'+3,-2 mm;

La planeitatea suprafețelor

’ 8mm la 2,5m in orice direcție:

La rectiliniariîatea muchiilor:

» 4mm ia2,5m sau15m pe toata lungimea;

La verticalitatea muchiilor si a suprafețelor:

*    6mm la metro sau1 Omm pe etaj;

Abateri fata de orizontala asizeior:

*    3mm la melru sau 15mm pe toatA lungimea peretelui.

3.5,2,    Operațiuni pregătitoare

Inspectare

B-dul Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

reparații si Investiții corp c-colegiul; tehnic anghel saligny

YRDM38


Papi na[ îâldln 68


CAIET PE SARCINI (P.th.)


Se vor inspecta zonele si condițiile in care urmeaza sa se execute zidăriile. Nu se vor începe lucrările înainte de intrunirea condițiilor satisfacatoare.

înainte de a începe lucrările de zidărie a unui spațiu, se vor îndepărtă resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi incfiisa. înainte de începerea execuției, se vor pregăti:

“ Degajarea frontului de lucru;

*    Pregătirea zonelor de amplasare a schelelor;

*    Asigurarea cailor de acces pentru materia! sî oameni;

*    Asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru a materialelor de zidărie si a mortarului;

*    Aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dîsposrtsve sî utilajele necesare;

*    Montarea schelelor, balustradelor de protecție;

“ Punerea in funcțiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat “ Verificarea pompei de mortar si probarea ei;

*    Trasarea si verificarea axariî zidăriei si îndreptarea materialelor vertical si orizontale care leaga zidaria de structura;

» Poziționarea golurilor;

*    Rectificarea unor neregularîtati din structura;

Rosturi

*    Grosimea rosturilor orizontale este de12mm;

“ Grosimea rosturilor vertical este de1 Omm;

*    Umplerea rosturilor se face mal puțin -1-1,5cm de la fata zidului;

Ancoraje

" Ancorarea zidăriei de structura clădirii (stâlpi.diafragme) se face cu mustățile din otel beton a prevăzute in structura sî/sau in zidărie,sau agrafe fixate cu boitori împușcate sau forate.

Legătură zidăriei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment si rostul intre zidărie si structura se umple complet cu mortar,

*    Barele de armaturA prevăzute in zîdArie se vor poziționa corect sar grosimea rostului de B mortar va acoperi corespunzător barele de armatura,

3,5.3.    Alte prescripții

Pentru evitarea pătrunderii umezelii, se hidrolzoleaza elevația prin așezarea sub primul rând de zidărie de carton bîtumînos, după ce in prealabil s-a procedat la eliminarea denivelărilor aparute ta turnarea betonului fundației prin nivelare un mortar obișnuit (pe baza de var-cîment).

“ Zidaria se începe de la colturi;

8 întreruperile se lașa sub forma de trepte;

*    La întreruperea lucrului nu este permisa asiemerea mortarului peste ultimul strat de cărămizi sau blocuri de bea;

3.6 VERIFICAREA CALITATII LUCRĂRILOR

Se va face atat la terminarea unor etape cat și ia recepția lucrărilor prin verificarea:

*    elementelor geometrice, inclusiv oele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc) la elementele realizate ° aspectul generai și starea fiecărui element in parte

*    inventarierea tuturor proceselor verbale

■ corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect și execuție (goluri, ghermele, buiandrugi, etc).

In cazul in care datele din proiect și prescripțiile nu au fost respectate total sau parțial, investitorul (dirigintele de șantier) va decide refacerea lucrărilor fata de proiect și caietul de sarcini.

3.6.1 Reguli pentru verificarea calitatil

La execuția lucrărilor de zidarii, de umpluturi etc, se vor folosi numai cărămizi de calitate, ferA sparturi, crapAturi, etc, și se vor folosi mortare de csment-var marca M25Z, Grosimea zidurilor se va realiza conform planșelor de specialitate.

In execuție se va folosi forța de munca calificata, zidari, cunoscători ai normativelor aferente lucrărilor de zidărie. Se va urmări atat pianeitatea cat și verticalitatea; se admite, conform normativului, o deviere de maxim + 0,5 cm atat pe verticala cat și pe orizontala, masurata fata de un dreptar de 3 m lungime.

Operațiuni ce trebuiesc strict controlate:

» aderenta cat mai buna intre cărămizi șî mortar prin udarea satisfacatoare a cărămizilor, înaintea aplicării mortarului;

*    rosturile verticale și orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toata suprafața realizata, lasandu-se neumplute doar pe o adâncime de 1 cm de la fata zidului;

*    rosturile verticale vor fi tesute astfel incat suprapunerea din 2 rânduri succesive pe Înălțime, atat in câmp cat șî ia intersecții și colturi, sa se faca pe minim % cărămidă in lungul zidului și pe ’/a cărămidă pe grosimea lui. Țeserea se face obligatoriu la fiecare rând;

B-dul Nîcolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

.......REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGiUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

» grosimea rosturilor verticale și orizontale este de cca 10-12 mm;

■    se va urmări orizontalitatea rândurilor de cărămidă;

* intreruperea lucrărilor de zidărie se va face în trepte;

“ legaturile intre ziduri, ia colturi, intersecții și ramificații se face alternativ;

H ancorarea zidăriei (te umplutura de zidaria existente se face cu ajutorul mustăților de otel beton 0 8 = 50 cm sau prin crearea de ștrepi pentru a realiza țeserea cu zidaria veche;

■    se va asigura protecția anticoroziva a barelor de ancorare;

B pereții despărțitori (cărămizi pe muche) se rigidizează prin țesere și ancorare cu bare de otel beton OB37 0 6 la fiecare 3-4 rAnduri in rosturile orizontale și ancorarea tor de zidurile existente conform Normativ P2-85,

3.7 MĂSURĂTOARE Sf DECONTARE

Masuratoarea se face Ea mc de zidărie executata. Se va face decontarea pe baza lucrărilor realizate în mp, luandu-se in considerare. Nu se vor deconta suplimentar mortarul, accesoriile, materialele de etansare, stivuire, schele, ~    ;

eșafodaje, etc. si orice alte operațiuni legate de execuția propriu-zisa a zidăriilor, r .■■■■'' ■' ‘ ;

yardyAN Y s.r.,.B-dul Nfcolae Grigorescu nr 12, sectar 3,BucuresH

REPARAȚII SI INVESTITH CORP C-COLEGIUL TEHNIC ĂNGH EL SALIGNY

YRDM38


____CAIET DE SARCINI {P.Th,}

4    MORTARE PENTRU ZIDARII

4.1    GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția mortarelor pentru zidarii precum și specificațiile pentru preparare, amestecuri si punere in opera,

4.2    STANDARDE DE REFERINȚA Sî NORMATIVE

Aooio unde exista contraindica® intre recomandările prezentelor specificații sl cele din standardelejanțgierate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificații,

Standarde si normative;

*    SREN 197-4:2004Ciment Partea4    vț,

*    SREN 413-1:2004 Ciment pentru zidărie    *■!

« SREN 459-1:2011 Var pentru construcții    w    //’

- SREN 934-3; 2004 si SREN 934-3:2004/AC: 2005 Aditivi pentru martar de zidărie

*    SR EN 998-1; 2004 si SR EN 998-1; 2004/AC; 2006 Mortare pentru tencuîre si gletuire » SR EN 998-2:2004 Mortare pentru zidărie,

“ SR EN 1008:2003 Apa pentru mortare si betoane.

» SR EN 1926:2001 Pietre naturale pentru construcții.

*    SR EN 12620:2003 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianți minerali

*    SR EN 13055-1:2008 Partea 1: Agregate ușoare pentru betoane, mortare si paste de ciment.

■    NE 001:1996 ~ Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subțiri,

“ Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10-95

“ NP 068:2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare.

“ P118:99 Normativ de siguranța ia foc a construcțiilor,

a Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate tn munca aplicabile subiectului,

4.3    MATERIALE SI PRODUSE

A. Materiale (cf. standard in vigoare, vezi pct. 3.1)

» Ciment Portland - cimentul va fi tara bule de aer, de culoare naturala sau alb, tara constituent! care sa păteze.

*    Var pentru construcții,

“ Densitatea aparenta a pastei de var la consistente de 12 cm va fi de circa 1300 kg/m3,

*    Agregatele vor fi: nisip natural (de cariera sau nu). Nisipul de cariera poate fi parțial înlocuit in proporție de pana la 50% cu nisip de concasare,

“ Apa va fi curate, potabila, nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare, lipsita de săruri solubile, acizi, impurități de natura organica si alte corpuri străine.

4.4    TRANSPORT, MANIPULARE Sl DEPOZITARE

Transportul mortarului se va face cu utilaje adecvate.

Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se faca;

" tn maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var;    ■,

*    in maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara intarzietor de priza;

*    în maxim 16 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza.

Agregate:    ’

“ Agregatele vor fi transportate si depozitate în funcție de sursa si sortul tor. Agregatele vor fi. manipulate astfel Incsti sa se evite separarea tor, pierderea fineții sau contaminarea cu pamant sau alte materiale străine.

■    Daca agregatele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca, ele vor fi din nou trecute prin site înainte de întrebuințare.

■    Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finețe deosebite, Agregatele se vor amesteca numai pentru a obține gradații noi de finețe.

*    Nu se vor transfera agregatele din mijlociii de transport direct ia tocul de depozitare de la șantier daca conținutul de umiditate poate afecta precizia amestecului de beton; in acest caz, agregatele se vor depozita separat, pana ce umiditatea dispare.

*    Agregatele se vor depozite in silozuri, lăzi sau platforme cu suprafețe dure, curate. La pregătirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni pătrunderea materialelor străine. Agregatele de tipuri si masuri diferite se vor depozite separat. înainte de utilizare agregatele vor fi lasate sa se usuce pentru 12 h,

B-du! Nicolae Gngorescu nr 12, sector 3,București

reparații si Investiții corp c-colegiul tehnic ânghelsaligny

Cimentul:

" Cimentul se va livra la locui de amestecare in saci originali, etanși, purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea, numele producătorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita in spatii închise, ferit de umezeala,

“ Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mal mult de 1% fata de greutatea specificata.

*    Daca Consultantul aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului sî protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca mărcile sî tipurile de ciment in siloz,

■    Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau același sort, dar din surse diferite, fara aprobare.

*    Cimentul, varul sî celelalte materiale sub forma de praf se vor livra în saci, ambalaje întregi sau alte containere adecvate, aprobate, care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au Înscris numele producătorului sî sortul,

■    Materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite pătrunderea unor materiale străine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor, Materialele vor fț livrate in timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lor.

*    Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanșe, pe suport! mai inalti cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate Impermeabile.

» Se va îndepărtă de pe șantier cimentul nefolosit care s-a întărit sau a făcut priza.

4.5    EXECUȚIA AMESTECURILOR PENTRU MORTARE

“ Se vor măsură materialele pentru lucrări, astfel încât proporțiile specificate de materiale in amestecul de mortar sa poata fi controlate sî menținute cu strictele in timpul desfășurării lucrărilor,

*    !n cadrul acestor specificații, greutatea unui m3 din fiecare material foiosit ca ingredient pentru mortar este considerata astfel:

Material

» Greutatea pe metru cub

“ Ciment Portland    1 506 kg

" Pasta de var (consistenta 12 cm)    1 300 kg

» Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2%/    1 350 kg

4.5,1 Prepararea mortarelor

Mortarul se amesteca bine si numai in cantrtati ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate safisfacatoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului, Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore după preparare. In acest interval de timp se permite adaugarea apei la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului sî nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se folosește in timpul stabilit va fi îndepărtat.

Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru cel puțin 5 minute: doua minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului după adaugarea apei. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăși capacitatea specificata de producătorul mixerului. Tamburul se golește complet înainte de adaugarea lotului următor. Mortarul folosit pentru rostuire va fi uscat atat încât sa aiba proprietari plastice care sa permită folosirea lui la umplerea rosturilor.

4.6    VERIFICAREA CAUT ATM- MOSTRE Sî TESTĂRI

Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip in parte, in conformitate cu standardele de referința prin prelevare de probe si întremări, de către un laborator specializat, pe cheliuîala contractorului, după cum urmeaza:

*    rezistenta ta compresiune îa 28 zile:

" consistente si densitatea mortarului proaspăt: un test la fiecare schimb.


*    Condițiile de acceptare la recepție a mortarului sunt:

» rezistenta la compresiune ia 28 zile;

■    consistenta mortar proaspăt;

■    densitate mortar proaspăt.

Se vor face testări, de asemenea pentru cimentul foiosit ia mortare, pe cate 5 kg din fier folosit la lucrări.

4.7    MĂSURĂTOARE SI DECONTARE

Pentru lucrările din aceasta secțiune nu se fac decontări cantitative separat, ci se cuprind in cadrul lucrărilor de zidărie, conform normelor comasate de lucrări.

B-dul Ntcolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAT!! SfîNVESTITII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

5    TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

5.1    GENERAUTAT!

Acest capitol cuprinde specificațiile pentru usi, ferestre, vitrine din PVC si accesoriile acestora,

IMPORTANT I

Dacă tâmptăria înlocuită de proprietari înainte de procesul de reabilitare nu întrunește cumulativ cerințele prevăzute în standardul de cost HG 1061/2012 (tâmplarie executata cu profil pentecameral clasa A, armatura din otel zincat, grile de ventilație, etc.), precum și valorile prag ale caracteristicilor de performanță impuse în prezentul caiet de sarcini, prin urmare dacă nu respecta cerințele esențiale (prevăzute în standardul de produs SR EN13451-1+A1:2010 coroborate cu cele stipulate; în Regulamentul European 305/2011) va fi considerata neconformă cu legislația și normele în vigoare.

Prezumția de îndeplinire a conformității cerințelor tămplariei deja înlocuite de proprietari, se va clarifica doar în urma unui proces de evaluare realizat de o terță parte, specializata și atestate în acest sens.

TOATA TÂMPLĂRIA VA AVEA GRILE HIGROREGLABILE

Nota:

B Înainte de executarea tâmplariei, executantul va face obligatoriu releveul golurilor;

» Pentru o dimensionare corespunzătoare se va ține seama de grosimea polisfirenuluî cu care se piacfieaza glafurile și șpaleții, și de detaliile de execuție specifice;

« Furnizorul sistemului de tâmplarie se va asigura ca sunt respectate preyederitestandardului de produs SR EN 14351-1+A1:2010, privind conformitatea fata de valorile claselor de pwfom^fso^t^ț^iîtezentul caiet de sarcini;

*    Tâmplăria va fi prevăzută cu grile higroreglabile;

*    Eventualele neconcordante vor fi anunțate proiectantului;

*    Detaliile tâmplariei sunt date de către furnizor;

Vi* \\ v.


,7/


5.2 STANDARDE DE REFERINȚA

Legea Securității si sanatatii in munca nr. 319/14.06.2006 cu completările si modificările ulterioare.

SREN 12608:2016;

Profite de poli(ciorurâ de vinii) neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profite de PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă

STAS 62221-89-

Construcții civile, 18onstructi si agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescripții de calcul

SR 62221-1:1996

Iluminatul natural. Condiții specifice pentru iluminatul natural al spatiilor de lucru

■ .................■.................... .........

SREN 1158:2001

SREN 1158:2001/A1:2003

SREN1158:2001/A1: 2003/AC2006

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerințe si metode de încercare

SREN 14351-1+A1:2010

Ferestre si uși. Standarde de produs, caracteristici de performanta Partea 1. Ferestre a uși exterioare pentru pietoni, fora caracteristici de rezistenta la foc si/sau etanșeitate la fum

.ȘREN ISO 717:2000

Acustica, Evaluarea izolării acustice a clădirilor si a elementelor de construcții. Partea 1: Izolare la zgomot aerian

SREN ISO717: 2000

Acustica. Evaluarea izolării acustice a clădirilor si a elementelor de construcții. Partea 2: Izolare ta zgomot de impact

^R'feN 1991-1-1:2004

Acțiuni generate. Greutati specifice, greutati proprii, incareari utile pentru clădiri

B-dul Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,Bucuresti _    ___    __________ __    ____

REPARAȚII SI INVEStlTHCORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHELSALIGNY

| C107:2005

Normativ privind caicului fermotehnic si elementelor de 19onstructive ale clădirilor

C125-87

Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in clădiri

P122 -89

instrucțiuni tehnice privind proiectarea masurilor de izolare fonica ta clădiri civile, social -culturale si tehnico-administrative

NP 008-97

Normativ privind igiena compoziției aerului in spatii cu diverse destinații, in funcție de activitățile desfășurate in regim de iama- vara

P118-99

Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

GP 001-96

Proiecția ia zgomot. Ghid de proiectare si execuție a zonelor urbane din punct de vedere acustic

Regulamentul UE 305/2011

Regulamentul de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările si completările ulterioare

SR EN 1191:2008

Ferestre și uși. Rezistența la închidere și deschidere repetată

SREN 13126-8:2006

Feronerie pentru clădiri. Cerințe și metode de încercare pentru feronerii de ferestre șr uși. Partea 8: Feronerie osciio-basculantă, basculant-oscilantă și pivotantă

SR EN 13141-1:2005

Ventilarea    în    clădiri.    încercarea    performanței

componentelor/produsefor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 1: Dispozitive de trecere a aerului montate în exterior și în interior

SREN 1279-2:2006

Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizoSante. Partea 2: Metodă de încercare de lung durată și condiții pentru pătrunderea umidități

SR EN 1279-3:2006

Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoîzoiante. Partea 3: Metoda de încercare de lungă durată și condiții pentru debitul de gaz pierdut și toleranțele Ea concentrația gazului

SREN 1279-4:2004

Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante, Metode de încercare a caracteristicilor fizice ale marginilor de etansare

SREN 1279-5+A2:2010

Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante, Evaluarea conformității.

SREN 1279-6 ;2003

Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Controlul producției in fabrica si încercări periodice.

SREN 573-3:2014

Aluminiu și aliaje de aluminiu, Compoziția chimică și forma produselor obținute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziția chimică și forma produselor

SR EN 515:1994

Aluminiu și aliaje de aluminiu. Produse deformabiîe, Simbolizarea stărilor

SREN 755-2:2016

Aluminiu și aliaje de aluminiu. Bare, țevi și profite extrudate. Partea

2; Caracteristici mecanice

SREN 755-1 :2016

Aluminiu și aliaje de aluminiu. Bare, țevi șl profite extrudate. Partea

1: Condiții tehnice de inspecție și de livrare

5,3 TAMPLARIE DIN PVC

Constructorul va prezenta proiectantului tipurile de tampiarie din PVC de care dispune, cu soluțiile de rezolvare pentru grileie higroreglabile, punțile termice, cu toate accesoriile, feroneriile si elementele de fixare.

Tamplaria compusa din profite de PVC si geam termoizoiant trebuie sa fie configurata astfel incat sa existe

B-duf Nicoiae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAT» SI INVESTIT» CORP C-COLEGIUL TEHNIC ÂNGHEL SALIGNY......

posibilitatea montării sistemului de ventilație controlata a aerului {grile higroreglabile)

Principale cerințe minime ale caracteristicilor relevante ale tâmpiâriei exterioare termoizolante:

FERESTRE/UȘi

“ Rezistența ia incarnarea data de vânt - clasa C3

" Capacitatea de rezistenia a dispozitivelor de siguranța: valoare prag ~ rezistenta 60 secunde la o forța de 350 N " Rezistenta la deschidere - închidere repetate

-    ferestre; minim 10.000 de cicluri

-    uși: minim 100.000 de cicluri

*    Etanșeitatea ia apa * minim clasa 8A

*    Permeabilitatea la aer - minim clasa 4

*    Reacție foc: Cs2d0

■    Performanta acustica minim29dB{-1;-5}

■    Transmitanta termica: 1,3 W/m2K(R’> 0,77 m2K/W)

■    Se admit derogări fată de valoarea prag a transmîtantei termice pentru ferestrele de baie, care au o suprafață mai mica de 0,8 m2.

USI DE EXTERIOR

” Rezistenta ia încarnarea dată de vânt - clasa C2

*    Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranța: valoare prag - rezistenta 60 secunde la o forța de 350 N “ Etanșeitatea la apa - clasa 5A

D Permeabilitatea ia aer - clasa 3 « Reacție foc - Cs2d0 " Performanta acustica - 25 dB (-1 ;-5)

K Transmitanta termica - 1,3 W/m2K (R'> 0,77 m2K/W PROFiLE

Cerințele profiteior din PVC utilizate la confecționarea tâmpîăriei se indică așa cum prevede SR EN 12808:2016 cu următoarele precizări:

« Profil PVC pentacameral, culoare aib.

*    Clasa grosimii pereților exteriori- A;

« Armatura otei zincat - minim 1,5 mm;

■    Regim climatic - sever (S)

■    Suprafața nevizibiiă poate fi din material reprocesabiI și recictabii conform punctului 5.2.1 din SR EN 12608:2016 B Toleranțe ia grosimi exterioare conform tabel 4 din SR EN 12808:2016

GLAFURl

Giaf exteriaore din tabia vopsita prevăzut cu banda protecție acustică,

5.4 TAMPLARIE DIN PROFiLE DE ALUMINIU

Componentele utilizate Ia confecționarea tâmpîăriei din aluminiu vor avea în compoziție materiale care nu sunt toxice. Producătorii vor preciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau mediu și ,dacă este cazul* măsurile de proteze.

Furnizorul va asigura documentația completă referitoare la profite, accesorii de montaj, feronerie și modul lor de asamblare, de montare și întreținere,

Profiieie de aluminiu utilizate ia confecționarea tâmpîăriei vor fi cu rupere a punții termice, vopsite în câmp electrostatic culoare RAL aib.

Tampiaria compusa din profiie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant trebuie sa fie configurata astfel încât sa existe posibilitatea montării sistemului de ventilație controlata a aerului (grile higroregiabiieț.

Principate cerințe minime ale caracteristicilor relevante aie tamplariei exterioare termoizolante din aluminiu: FERESTRE/UȘi

■    Rezistenta ia incarnarea date de vânt - clasa C3

“ Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranța; valoare prag - rezistenta 60 secunde la o forța de 350 N « Rezistenta ia deschidere - închidere repetate

~ ferestre: minimum 10.000 de cicluri B-dul Nicofae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARATil Si lNVESTiTil CORP C-COLEGiUL TEHNIC ANGHEL. SALiGNY

- osc minimum 100.000 de cicluri

*    Etanșeitatea la apa - minim clasa 7 A

*    Permeabilitatea (a aer - minim clasa 3

*    Reacție foc: A2s1d0

*    Numărul minim de schimburi de aer - 0,5 schimburi/cra B Performanta acustica minim 29 dB (-1,-5)

“ Transm’rtanta termica: 1,3 W/m2K (R* > 0,77 m2K / W)

■    Se admit derogări fata de valoarea prag a transmitantei termice pentru ferestrele de baie, care au o suprafața mai mica de 0,8 m2.

USI DE EXTERIOR

■    Rezistenta !a incarnarea data de vânt - ciasa C2

° Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranța: valoare prag - rezistenta 60 secunde la o forța de 350 N

■    Etanșeitatea la apa - clasa 5A

■    Permeabilitatea ia aer - clasa 3 B Reacție foc- A2s1d0

« Performanta acustica - 25 dB ( -1 ;-5)

■    Transmrtanta termica - 1,3 W/m2K (R' & 0,77 m2K / W)

PROF1LE

Caracteristicile principale ale profilelor din aluminiu:

■    Compoziția aliajului - conform SR EN 573-3:2014 Aluminiu și aliaje de aluminiu, Compoziția chimică și forma produselor obținute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziția chimică și forma produselor, SR EN 515:1994 Aluminiu și aliaje de aluminiu. Produse deformabile. Simbolizarea stărilor

" Proprietăți mecanice - conform SR EN 755-2 :2016 - Aluminiu și aliaje de aluminiu, Bare, țevi și profîle extrudate. Partea 2: Caracteristici mecanice

*    Acestea vor respecta cerințele SR EN 755-1 :2016 - Aluminiu și aliaje de aluminiu, Bare, țevi și profiie extrudate. Partea 1: Condiții tehnice de inspecție și de livrare

*    Protecția și finisajul profilelor - conform catalogului RAL

*    Grosimea protecției pe părțile vizibile: minimum 50 pm

GLAFURI

Giaf exterior din aluminiu dotat cu banda protecție acustică.

5.5    FERONERIE

Feronerie va ft conformă cerințelor SR EN 1191:2008 și SR EN 13126-8:2006.

Feroneria

*    va asigura reglarea pe trei direcții cu închideri multipunct (distante intre închideri maxim 750 mm),

B va fi prevăzute cu închidere suplimentara, de securitate ia coi tarul de jos si cu plăcute standard, tip antiefractie, din otel;

*    sa fie prevăzute cu cei puțin 3 coitari/sistem;

*    prinderea balamalelor pe tocul ferestrei sa se realizeze cu cei puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minimum 6 șuruburi, pe doua direcții;

“ grosimea tijei metalice sa fie de minimum 2,5 mm;

■    sa fie la culoarea tamptariei;

*    feroneria batanta sau oscilo-batante trebuie sa asigure o manevrare ușoara;

Rezistenta ia deschidere si închidere repetata:

*    ferestre/uși: 10,000 cic'iiri

*    uși de exterior 100.000 cicluri

5.6    GARNITURI

" Garniturile tip EPDM, netede, flexibile în mod permanent, continue, rezistente la imbatranire cu posibilitate de înlocuire ușoara.

5.7    GRILE

*    Grile de ventilație mecanica higroregîabite

Grilele vor fi dotate cu detectoare pentru închidere orificii de ventilare la o presiune diferențiala de 20 respectiv 30 Pa (intre

B-dul Nicotae Grigonescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SI ÎNVESTIȚI! CORP C-COLEGIUL TEHNIC ĂNGHEL SALIGNY

lin 68

exterior si interior}.

5.8    ATESTAREA CONFORMITĂȚII

5.8.1    TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

Atestarea conformității cu cerințele standardelor prezentate mai sus se dovedește de către fabricant prin “ Declarația de performanta" data pe proprie răspundere pentru sistemul 3 in care se incadreaza utilizările frecvente ale ferestrelor si ușilor ( a se vedea tabelul Z.A. 3b- Atribuirea sarcinilor de evaluare a conformității pentru produsele sub sistem AoC 3 pentru SR EN 14351-1:2006).

Marcajul CE se aplica respectând Anexa ZA 3 a SREN 14351-1+A1:2010 si capJI art.8, din R.UE 305/2011, in baza declarației de performanta întocmită conform cap.ll art 4 si art 6, al Regulamentului UE 305/2011, emisa de Fabricant pe proprie răspundere fota de valorile declarate,

“Declarația de performanta” si eticheta de marcaj CE se întocmește si se eliberează in baza Controlului Producției in Fabrica (CPF) si a rapoartelor eliberate, de către un laborator notificat la Bruxelles, in urma încercări inițiale de tip (ITT) a esantioanelor testate.

Conform AMENDAMENTULUI EN 143514* A1:2010 - încercările Inițiale de Tip (ITT) se pot prelua in cascada de la fabricantul de sistem sub contract de licența, conform art 36, alin c din Regulamentul UE 305/2011.

Constructorul va prezenta proiectantului tipurile de tâmplărie din PVC de care dispune, cu soluțiile de rezolvare pentru grilele hlgroregiabile, punțile termice, cu toate accesoriile, feroneriile si elementele de fixare.

Fabricantul de tâmplărie termoizolanta, sau reprezentantul autorizat al acestuia, va prezenta pentru aprobarea tâmplâriei, declarația de performanta care certifica atingerea nivelului prag al caracteristicilor de performanta solicitate. Declarația de performanta va fi Insolită de rapoartele ITT (proprii sau preluate in cascada} pentru toate familiile de produse ale tamplariilor termoizolante specifice tabloului de tâmplărie proiectat.

Conform art,7.5.2 din SR EN 14351-UA1 “ ...cei care are responsabilitatea legala pentru aplicarea marcajului CE va trebui sâ poata demonstra că produsul introdus pe piață este funcțional identic celui utilizat in raportul ITT" precum si a art. 11 ai Regulamentului European 36512011.

In acest sens, pentru a confirma cerințele prezentului caiet de sarcini, la începutul lucrărilor, fabricantul de tâmplărie

termoizolantă va prezenta obligatoriu, un raport de încercare CPF pentru forma cea mal defavorabila a tâmalărlei

utilizate pentru proiectul în cauză.

Se admite un raport de încercare CPF pentru o fereastră in două canale cu stulp {unul batant și unui oscdobatant) cu dimensiuni minime de 1230 mm x 1480 mm. Raportul va conține minim trei caracteristici de performanta relevante ( etanșeitate apa, permeabilitate aer, rezistenta ta Incarcarea data de vânt).

ATENȚIEI

Societățile care furnizează servicii de comercializare si montaj tâmplărie termoizolanta (vezi. Art 6 din SR EN 14351-1+A1) vor fi responsabil izati sl autorizați conform Regulamentului UE 305/2011, capitolului III arf.14, ari.15, avand obligațiile fabricantului atunci când introduc pe piața produsul, sau când Intervin in a modifica un produs deja introdus. Reprezentantul autorizat al fabricantului va ă specificat in art. 4 din “ Declarația de performanta acesta purtând răspunderea unei instalări conforme in corpul de clădire a tâmplâriei termoizolante executata de fabricant.

5.8.2    MATERIALE COMPONENTE PROFILE:

Fabricantul de sisteme profiîe PVC, sau reprezentantei autorizat al acestuia, va pune la dispoziție declarația de conformitate a cerințelor in baza SR EN 12608 : 2018, precum si rapoartele de incercare aferente claselor de performanta declarate,

ELEMENTE DE VITRAJEIZOLANTE

Fabricantul de Elemente de vitraje îzolante sau reprezentantul autorizat al aoesteia, va pune ia dispoziție Declarația de marcaj CE, specifica fiecărui lor livrat, conform SR EN 1279-5:2006. Declarația de performanta va fi însoțită de rapoartele ITT specifice SR EN 1279-2, SR EN 1279-3.

Pentru a demonstra constanta performantei din rapoartele ITT, producătorul de EVI-uri va prezenta si rapoartele testelor CPF conform paragraful B2 din Anexa B a SR EN 1279-6, cu implicarea unei terțe parte (laborator autorizat).

FERONERIE

Fabricantul de feronerie sau reprezentantei autorizat ai acestuia, va pune ia dispoziție Declarația de performanta conform cerințelor SR EN 1191:2008 și SR EN 13126-8:2006, Declarația de conformitate va fi însoțită de rapoartele ITT specifice. GRILE

B-dul Nlcolae Grigorescu nr 12, sector 3,București ________ __    ___ _

REPARAȚII Sl INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

Fabricantul de grile higroreglabile sau reprezentantul autorizat al acestuia, va pune la dispoziție declarația de performanta conform cerințelor SR EN13141 -1:2005. Declarația va fi însoțită de rapoartele ITT specifice,

5.9    CERINȚE PENTRU FIRMELE DE MONTAJ A TAMPLARIE! DIN PVC

Deloc neglijata de standardul de produs SR EN 14351+A1:2010 și de Regulamentul European 305/2011, este partea de instalare în corpul de clădire a produselor de tâmplărie ferestre și uși de exterior. Clasele caracteristicilor de performanta pentru produsele de tâmplărie termoizoianta, pot suferi modificări defavorabile dacă, instalarea in corpuf de clădire se efectuează după proceduri empirice st/sau de către personal neinstruit si incompetent. In astfel de situații, Declarația de

performanta si marcajul CE nu va avea valabilitate, iar una dintre cerintefe esențiale:0.....clădirile și lucrările de inginerie Civila

sunt proiectate și executate astfel încât să nu pună în pericol siguranța persoanelor” ale directivei RE 305/2011 se dovedește a fi încălcată.

Potrivit reglementarilor, produsele pentru construcții trebuie sa permite realizarea construcțiilor care, în ansamblul tor și, separat, pe elementele de construcții componente, luând în considerare și aspectele economice, sa fie adecvate pentru utilizarea preconizata, și, în acest sens, să satisfaca cerințe esențiale din prezente anexa, atunci când construcțiile sunt supuse unor reglementari ce conțin asemenea cerințe. Astfel de cerințe trebuie, in condițiile unei mentenante normale, sa fie satisfăcute de-a lungul unei durate de viata rezonabila din punct de vedere economic.

Reponsabilitatea pentru produseie de construcții, in ceea ce privește respectarea cerințelor esențiale, cade în sarcina Fabricantului, si se propaga pana la montarea in corpul de clădire, pentru ca utibatorul final sa fie asigurat ca pe întregul lanț al producerii, vanzarii si punerii in folosința, sunt luate toate masurile pentru asigurarea conformității si sunt definite responsabilitățile si obligațiile pârtilor implicate.

Așa cum prevede si standardul armonizat SR EN 14351-1+A1:2010, Fabricantul poate opta sa nu răspundă de punerea în opera a produsului, dar în acest caz, îi revine Fabricantului obligația să pună la dispoziție instrucțiuni de manipulare, transport, depozitare și punere in opera la fața locului.

Fabricanții de tâmplărie termoizoianta au obligația în acest oontext și în conformitate cu art. 6 ai standardului european de produs sa furnizeze informații cu privire la:

■ Depozitare și manipulare, dacă Fabricantul nu răspunde de punerea in opera a produsului;

*    Cerințe si tehnici de punere in opera, 1a fata locului, dacă Fabricantul nu răspunde de punerea in opera a produsului;

*    întreținere si curatare;

“ Instrucțiuni de utilizare pentru utilizatorul final, inclusiv instrucțiuni privind înlocuirea componentelor;

“ Instrucțiuni privind siguranța in exploatare.

Astfel, In conformitate cu cap.lll art 1$ din RE 305/2011, distribuitorul este considerat Fabricant si ii revin obligațiile aferente unui fabricant, în temeiul articolului 11, atunci când introduce pe piață un produs sub nume propriu sau sub propria marcă sau atunci când modifică un produs pentru construcții deja introdus pe piața, într-un mod în care conformitatea cu Declarația de performanta ar putea fi afectată RO L 88/16 Jurnalul Oficial ai Uniunii Europene 4.4.2011, Prin urmare, montatorui va fi responsabilizat si autorizat conform Regulamentului UE 305/2011.

5.10    APROVIZIONARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

5.10.1 Tarnplarîa

Aprovizionarea tâmplariei se va face in conformitate cu tablourile de tâmplărie puse la dispoziție de proiectant si după efectuarea releveului golurilor de către antreprenor.

Tâmplăria se va aproviziona pe elemente complet asamblate si ajustate, cu toate accesoriile necesare acționarii, manipulării si blocării.

Tâmplăria din PVC se va aproviziona numai ambalata si protejata cu folie sau carton. Transportul tâmplariei din PVC se va face cu mijloace de transport acoperite, special amenajate cu suporți de sprijinire si tampoane așezate rntre elementele de tâmplărie, pentru evitarea deplasărilor si deteriorărilor.

Depozitarea tâmplariei se va face în încăperi uscate, ferite de intemperii și de degradare prin lovire.

Se admit abateri de te grosimea specificata in planșe:

*    pana te 50 mm grosime se ad mite 0,4 mm

" pana te 200 mm grosime se admite un 0,5 mm.

Se admit abateri de planeitate (deviația unui colt fata de planul format de celelalte trei laturi) pentru elementele de pana la 1,5 m lungime se admite maxim 0,5%, iar pentru elemente peste 1,5 m lungime se admite 1% din lungime.

Abateri fata de dimensiunile specificate te planuri; se admit pentru tocuri maxim 3 mm, pentru golul interior al tocului se admit maxim 2 mm.

Elementele de tâmplărie din PVC se livrează in containere pentru transportul tâmplariei din P.V.C., care asigura menținerea B-du! Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARĂTÎlSIINVESTtTH CORP C-COLEGIUL TEHNIC ĂNGHEL SALÎGNY "

caiitatii în timpul transportului și manipulării.

In mijlocul de transport, tâmplaria va fi așezata pe suporți, sipet care sa le ferească de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje.

Ferestrele șî ușile din PVC se depozitează in dispozitivele irt care au fost transportate, pe cat posibil in încăperi inchise, ferite de radiațiile solare si intemperii,

La depozitare se va evita apropierea de radiator sau alte surse de căldură, a căror temperatura depășește 50oC.Tâmpiăria se livrează cu toate accesoriile necesare (mânere, cremoane, foarfeci, eto.);

Depozitarea se va face în incaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vânt si degradări prin lovire si in condițiile cerute de producător.

5.10.2 Feroneria

Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executării lucrărilor de vopsitorie st zugrăveli, prin invelirea lor in foite de polietilena. Se va avea grija deosebita ia transportul elementelor de tamplarie, avand feroneria montata, pentru a nu deteriora manipularea feroneriei.

5.11    EXECUTAREA MONTAJULUi CADRE FERESTRE/USi

După ce se primește frontul de lucru încep lucrările de demontare a elementelor de tâmplărie veche șl montare tâmplâria nouă cu accesoriile aferente.

înainte de începerea lucrării se verifică dacă datele din proiect au fost respectate șt dacă:

" golurile lăsate în zidărie corespund cu detaliile de execuție convenite;

» s-au depășit toleranțele admise (să nu totalizeze pe aceeași axă distanțe mai mari de 3 cm între tâmplărie și cadrul în care se montează).

Fereastra se montează orizontal, vertical și alintat cu pianul clădirii. Eventualele abateri de ia alinierea în planul clădirii trebuie convenite în scris cu beneficiarul, nefiind permise abateri de la verticalitate și orizontalitate mai mari decât toleranțele maxime admise de 1,5 mm - max. 3 mm.

Poziția exacte a elementelor de tâmplărie și execuția lucrărilor preliminare trebuie convenite cu beneficiarul. Lucrările preliminare reprezintă o sarcină importantă. Dacă este prevăzută o deviere de la montajul aliniat, atunci trebuie acordul beneficiarului pentru ca funcția elementelor să nu fie prejudiciată.

Este necesar ca ferestrele să se monteze retrase fata de linia fațadei pentru ca să fie mai bine protejate de acțiunea directa a intemperiilor: soare, ploaie, vânt

Montajul unei ferestre într-o construcție existenta începe cu demontarea elementelor vechi de tâmplărie, Va trebui să se acorde atenție astfel încât demontarea ramelor de fereastră să se facă după ce, cercevelele au fost scoase din balamale și rama de bază a fost tăiate dinspre cameră cu fierăstrăul. Lucrările de demontare trebuie să se realizeze astfel încât să nu se producă dislocări ale zidăriei la conturul goiului de montaj.

Poziționarea și reglarea ferestrelor în golurile zidăriei se va face înainte de fixarea lor, cu pene de distanțare (din lemn). Acestea sunt necesare și după consolidare, până te fixarea cadrului ferestrei. Poziționarea orizontală și verticală a ramei se verifică cu nivele toroidale cu bute de aer (boioboace) care au 2 nivele, una pentru orizontalitate șl una pentru verticalitate. Este necesară verificarea nivelelor înaintea fiecărei operații de montaj. Verificarea se face prin așezarea boloboculul pe o suprafață fixă. Se marchează pe aceasta tocul inițial de amplasare și apoi se răsucește bolobocul cu 1800 astfel încât să fie așezat pe același loc. Dacă bolobocul indică aceeași poziție a bufei de aer pentru ambele poliții afonei boiobocul este bun și poate fi folosit in caz contrar bolobocul nu este corespunzător șî va fi înlocuit. Verificarea se realizează atât pentru bula (nivela) orizontală cât șt pentru cea verticală.

După fixarea ferestrelor cu șuruburi autoforante se vor îndepărta penele pentru a nu împiedica dilatarea.

Poziția ferestrei trebuie stabilită cu beneficiarul înainte de începerea montajului. Etanșarea rosturilor dintre tâmplărie și zidărie se va realiza cu spume polîuretanice, finisate deasupra cu finisajul spațiului respectiv. La exterior tâmplaria din PVC se va racorda pe elementele de fațadă prin glafuri,

Piesele de montaj, care intra in contact cu zidaria sau mortarele, vor fi protejate cu materiale anticorozive.

Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executării lucrărilor de vopsitorie si zugrăveli, prin inveltrea for in folie de polietilena. Se va avea grija deosebita ia transportul elementelor de tâmplărie, avand feroneria montata, pentru a nu deteriora manipularea feroneriei.

5.12    . MONTAJ ELEMENTE DE VITRAJE IZOLANTE

înainte de executarea lucrărilor de montare a elementelor de vitraje izolante vor fi executate următoarele lucrări de construcții:

“ tencuieli interioare st exterioare;

B-dul Nîootae Grigorescu nr 12, sector 3, București

REPARATIISI ÎNVESTIȚI! CORPC-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SĂLJGNY

FaginaTMjriin 68


CAIET DE SARCINI (P.ThȚ

■    stratul suport al pardoselilor;

» montarea cadrelor tâmplărieî

Pentru a realiza o montare corectă a elementului de vitraj izoiant în faițul canatului, sunt necesare piese de calare. Aceste piese de calare au un rol important în funcționarea corectă a canatului și au grosimi și forme diferite, marcate printr-o culoare corespunzătoare. Piesele realizează distribuția greutății geamului în canat, realizează poziționarea geamului în canat, împiedică contactul între geam și canat, asigură condițiile pentru drenajul apei șî ventilarea canalelor. Calele se vor poziționa la distanțe corespunzătoare și la o distanță de ce! mult 60 mm față de colțul inferior al canatului respectiv al tocului. După calare se verifică distribuția greutății geamului.

Piciorul de fixare al baghetelor va fi teșit pentru a nu împiedica fixarea în canal. Fixarea baghetelor tăiate începe cu montarea baghetelor scurte iar apoi a celor lungi. Demontarea se începe de ta mijlocul celei mai lungi baghete. Se va introduce dalta între profit și baghete până când piciorul de fixare al baghetei este scos din canal, se scoate cu mâna.

Controlul calități operației se face prin verificarea poziția calelor șl distribuția greutății geamului astfel încât acesta să aibă forma și poziția corectă, După montarea geamului se verifică dacă fereasta sau ușa îșl păstrează poziția atunci când este lăsată în mod liber după efectuarea unei curse oarecare (nu trebuie să apară deplasări). Se verifică și poziția capetelor baghetelor de fixare astfel încât să se îmbine perfect, fără spații rămase la linia de conjugare.

5 J3    VERIFICAREA LUCRĂRILOR

Pot aparea defecte considerate minore si se pot remedia prin operațiuni de mica amploare, la cererea beneficiarului, pe cheltuiala constructorului:

» ușile se închid și se deschid cu oarecare greutate;

*    Se considera defecte majore:

*    deviația de ia verticalitate sau orizontalitate;

*    diferente de culoare si zgârieturi adanci;

“ orizontalitatea laturilor;

■    planeitatea elementelor;

B fixarea tâmplărieî în gol; s neetanseltati

*    tendința de deschidere sau închidere din cauza deviației de la pianul vertical.

Elementele de vîtraje szolante care echipează tâmplaria trebuie să aiba dimensiunile din proiect și din tablourile de tâmplărie, fara abateri de grosime și culoare, fora zgârieturi, cîobituri sau alte defecte.

După montare, suprafața geamurilor trebuie sa fie curata, plana si fara pete sau defecte.

Se vor îndepărtă si înlocui orice geamuri ciobite, sparte, zgâriate, crapate sau care au fost deteriorate in decursul operațiunilor de montare sau pe parcursul executării altor lucrări.

Remedierile se vor execute la solicitarea beneficarului și pe cheltuiala constructorului.

5.14 MĂSURĂTOARE Si DECONTARE

Lucrările de îamplarie se vor măsură la metru patrat de suprafața a elementului montei,

Decontarea se va face la metru patrat.

ETdiil Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

"REPARAȚII Si INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

6    GEAMURI TERMOIZOLANTE

6.1    GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile pentru geamuri termoizolatoare,

6.2    STANDARDE DE REFERENTA

■    SR EN14178*1/2004 Sticla pentru construcții. Produse pe baza de sticla silico alcalino pamantoasa. Partea 1. Geam float

*    SR EN 14178-2/2004 Sticla pentru construcții, Produse pe baza de sticla silico alcaline pamantoasa. Partea 2, Evaluarea conformității standard de produs

■    C 47 - 88 - Folosirea si montarea geamurilor în construcții, Agrementul tehnic pentru geamul folosit

■    C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatif si recepția lucrărilor de construcții si Instalații aferente.

6.3    MATERIALE

Geamul termoizoiant va avea o dimensionare de tipul 4-164; acolo unde este necesar țusi, suprafața mare a geamului etc.), grosimea geamurilor poate fi mai mese. intre foi, închise ermetic prin procedeul de metalizare (lipire cu cositor prin intermediul unor distantieri din plumb). Intre folie de geam se introduce argon.

La exterior va fi prevăzută o foaie de sticla fioat, iar in interior o foaie de sfida Low-e.La ușile de evacuare in exterior va fi utilizat geam securizat

Se vor utiliza numai geamuri de buna calitate, fara zgârieturi sau goluri în masa.

Elementele de vitraje izolante vor respecta cerințele seriei de standarde SR EN 12791 -6:2006. Ansamblul de geam termoizoiant va fi selectat astfei încât să asigure transmitanța termică a ferestrei Uw =1,3 W/m2K (R’ £ 0,77 m2K / W)

Caracteristici performante minime:

*    transmitanta termica; min 1,1 W/m2K


*    performante acustica: min 30db (-1; -4)

■    structură de minim 24 mm

*    umplere cavitate - argon

6.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Geamurile se vor livra conform specificațiilor tehnice din Tacurile', de famplarie ale proiectului si ale releveulut golurilor măsurate de către antreprenor/producator.

Geamurile se vor ffvra ambalate pe dimensiuni, in folie de protecție si se vor depozita corespunzător în spatii special amenajate, ferite de intemperii sau fovitori.

Geamurile vot fi livrate in lăzi sau rastete si depozitate in spatii închise, in rastele adecvate, in poziția rezemat. Rastelele sau lăzile vor fi fixate pe distantieri de lemn, pentru a nu veni in contact cu pardoseala.

6.5    EXECUTAREA LUCRĂRILOR

înainte de executarea lucrărilor de montare a geamurilor termoizolatoare vor fi executate următoarele lucrări de construcții:

» stratul suport al pardoselilor,

*    montarea tamplariei metalice, din PVC sau din aluminiu;

■    tencuieli interioare si exterioare.

Geamurile se vor monte in ramele tamplariei cu ajutorul baghetelor, a garniturilor si a unui chit elastic.

Geamul se va proteja după montare cu fofie, pentru menținerea lui te stere curate pana la terminarea lucrărilor. De asemenea, se vor respecta toate instrucțiunile de execuție si recomandările producătorului in ceea ce privește întreținerea geamurilor termoizolatoare, pana la recepticnarea finala a lucrărilor de construcții.

6.6


6.7


VERIFICAREA LUCRĂRILOR

Geamurile trebuie sa aiba specificațiile tehnice din proiect si din tablourile de tamplarie, fara abateri de grosime si culoare, fora zgârieturi, debitori sau alte defecte.

După montare, suprafața geamurilor trebuie sa fie curata, plana si fora pete sau defecte.

Se vor îndepărtă si inlocui orice geamuri ciobite, sparte, zgâriate, crapate sau care au fost deteriorate in decursul operațiunilor de montare sau pe parcursul executării altor lucrări.    ț / s ;

MĂSURĂTOARE SI DECONTARE

Se va face te mp împreuna cu tamptaria termoizolanta in care se montează foile de geam.

B-dul Nicolae Grigoroscu nr 12. sector 3,București    ____ ~ ___

REPARAȚII SI INVESTITN CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHELSALIGN Y

7    TAMPLARIE METALICA INTERIOARA SI    EXTERIOARA

7.1    GENERALITĂȚI

7.1.1    Obiectul specificației

Acest capitol cuprinde specificații pentru tâmpiăria interioară si exterioară din profile din tablă îndoite la rece.

7.1.2 Standarde si normative de referința

Acolo unde exista contradicții între recomandările prezentelor specificații si cele din standardele enumerate mai jos, instrucțiunile cuprinse în specificații vor fi prioritare.

Standarde:

1 .STAS 334-88- Otel laminat te cald. Otel pătrat, 2.STAS 395-88- Otel laminat îa cald. Otel lat,

STAS 424-91- otel laminat te cald. Otel comier cu aripi egale.

STAS 425-80- Otel laminat ia cald. Otel comier cu aripi neegale. 5.STAS 564-86-Otel laminat la cald. Otel U.

6.STAS 566-86- Otel laminat 1a cald, Otel Tcu aripi egale 5i muchii rotunjite, 7,STAS 908-90-Otel laminat 1a cald. Bandă.

STAS 1946-80 - Otel laminat 1a cald. Tabla neagra. 9.STAS 2028-80 - Otel laminat la cald. Tabla zincată.

SR EN 22768-2:1995 si SR EN 22768-1:1995 - Tolerante generale pentru piese prelucrate prin aschiere.

STAS 7941-90 - Țevi pătrate si dreptunghiulare din otel sudate longitudinal. 12.STAS 8282-80 - Construcții civile, industriale si agrozootehnice. Ferestre metalice.

Condiții tehnice generale de calitate.

STAS 9142-80 - Profite din bandă de otel formate la rece. Profite pentru tâmplărie metalica.

STAS 9724-90 - Otel laminat la rece. Table si benzi late din otel. Condiții tehnice de calitate.

Normative'.

1. C-139-87 - Instrucțiuni tehnice pentru protecția anticorozivă a elementelor de construcții metalice.

Gradul de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului detalii de execuție pentru elementele de tâmpterie metalica după cum urmeaza:

" noduri de îmbinare a profiteior;

■    modul de fixare a elementelor de tâmp! ărie;    f '■''47    Ț- ;.

■    vederi ale fiecărui tip de tâmplărie cu cotele de poziționare a praznurilor de prindere si a feroneriei;

• detalii de fixare a tocului;    , ......... -................

° modul de fixare a geamurilor.    î    / T T -

Mostre si testări    ; .................. --......

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului mostre pentru fiecare tip de tâmplărie folosită sub formă de usi, ferestre complete sau fragmente, vitrine cuprinzând toate materialele folosite (profile metalice, materiale de etansare, praznuri de prindere, feronerie, protecție anticorozivă, vopsitorie si geam).

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului cataloagele de produse ale firmelor producătoare, cu caracteristicile tâmpteriei si certificate de calitate pentru fiecare iot livrat prin căra sâ se confirme ca produsele se înscriu în normele specificate.

Mostrele o date aprobate, toate elementele de tâmplărie livrate de firma producătoare vor corespunde tehnic si calitativ acestor mostre,

7.2 MATERIALE SI PRODUSE

Materiale (în plus fată de (9)1122)

Otel T cu aripi egaie si muchii rotunjite.

Chit pentru etansare ROMTIX1200 sau altul similar.

Vopsea atchidica grund seria 5630.

B-du! Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII Sf INVESTIT!) CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

Profite din neopren pentru etansare, garnituri din plastic.

Accesorii:

Praznuri pentru fixarea tocului - vor fi din plaîbanda sau otel rotund moaie, protejate prin grunduire cu vopsea afchidicâ grund seria 5630.

Feroneria va fi conform capitoluiui (9)(1000).

Ferestre, usi interioare si exterioare, vitrine

Tipodimensiunî, aicătuîre. Conform STAS 4670-85 si 4671-81 sau în conformitate cu prevederile din proiect.

Usi din profiie laminate si foi din tablă, într-un canat sau doua canaturi, pline sau cu geam, cu sau faară supralumina.

Usi din profiie metalice din iabia îndoita ta rece, într-un canat sau două canaturi, fixe sau cu geam.

Ferestre din profiie laminate, simple sau duble, în unul sau mai multe canaturi, fixe sau cu ochiuri mobiie, cu deschidere interioară, exterioară sau basculantă.

Ferestre din profiie metalice din tabla îndoită ia rece, simple sau duble, în unul sau mai muite canaturi fixe sau cu ochiuri mobiie, cu deschidere interioară, exterioara sau basculantă.

Vitrine în diverse dimensiuni si alcătuiri, conform proiectului.

Ochiurile de geam pot fi alcătuite cu geam tras, de diverse grosimi, dar sau cu model.

Profilete metalice vor fi protejate anticoroav după o prealabila curățire a suprafețelor, îarbavurile rezultate din sudura vor fi poSizate corespunzător.

Accesorii

Numărui si forma accesoriilor metaiice vor fi cele fixate prin proiect.

Tâmpiăria se va livra cu setul de feronerie si praznuriie pentru prindere gata montate.

Accesoriile pentru închidere, deschidere, fixare si manipulare a foilor de usi si a cercevelelor mobile vor trebui sa asigure o deschidere ușoară, o închidere corecta si etanșa si o manipulare ușoara.

Abateri admisibile

Abaterile limită admisibile ale dimensiunilor liniare si unghiulare totale ale ferestrelor metalice vor fi conform SR 22768-1:1995 si SR 22768-2:1995

Abaterile limită a dimensîuniior din secțiunea transversală a profilelor ce intră în componenta ferestrelor si care au fost executate ia presa de îndoit vor fi de +/-1 mm.

Abaterile de ia planeitate si rectilinitate vor trebui să depaseasca 2 mm/m.

Jocul în sens longitudinal dintre cercevelele mobiie si locaiui for va fi cuprins între 4...6 mm, daca nu se prevede altfel în proiect, iar în sens transversal max. 5 mm.

Livrare, depozitare, manipulare

Tâmplaria se va livra însoțită de un certificat de calitate cu datele de identificare a producătorului, lotului de fabricație, specificarea sortimentelor si a dimensiunilor, data livrării si stampila controlului de calitate.

Tâmplaria se va transporta cu mijloace auto sau c,f„ pachetizat, luându-se toate masurile de protejare a elementelor componente împotriva deteriorării sau deformării.

Piesele mici (cercevele, feronerie) se vor transporta ss depozita în cutii special confecționate.

Atât pentru depozitare cât si ia transport se vor folosi capre, tâmpiăria rezemându-se pe cant pe latura cea mat mare.

Manipularea elementelor de tâmplarie cu greutatea sub 100 kg se face manual iar cele mai grele cu dispozitive speciale.

Ambalajul va fi asigurat de producător si va conține si instrucțiunile de montaj specifice fiecărui produs în parte.

Depozitarea tâmplariei se va face în focuri special amenajate, ferite de intemperii, medii corozive sau nocive si stivuită astfel încât sa se evite deformarea sub acțiunea masei proprii. Elementele de tâmplărie vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilenă, până ia recepție.

Tâmplaria va fi depozitate în rastele cu 10-15 cm, ridicată de la pardoseală (pe traverse de lemn).

B-ctiri Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARATiî SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM38 \ _______ .    _____ _________ ______DE'SARCINI (P-Thj

lin 68


7.3 MONTAJUL TAMPLARIEi

Operațiuni pregătitoare

Se va face o verificare a calității lucrărilor executate anterior în legătură directă si care pot influenta operațiunile de montaj ale tâmpiâriei sî anume:

■    dimensiunile golului;

■    verticalitatea si orizontalitatea    limitelor golului;

*    poziționarea ghemelor sau dibuirilor;

*    ancoraje înglobate în ziduri.

Trasarea si verificarea axelor de montaj, funcție de elementele de fixare si în conformitate cu desenele de execuție.

Realizarea golurilor pentru ghemele sau praznuri.

La începerea montajului tâmplari® se vor fi executat următoarele lucrări:

*    realizarea structurii de rezistentă;

■    realizarea pereților despărțitori;

*    pregătirea golurilor pentru montarea ghermelelor sau praznurilor.

Montajul

Se vor suda praznurile pe toc, daca tâmpîaria nu a fost livrată ar ele deja montate pe ioc.

Se va introduce usa sau fereastra împreună cu cercevelele în golul respectiv.

Se va așeza tâmpîaria în poziție orizontala si verticală si se va fixa provizoriu cu pene, încercându-se foile de usi sau cercevelele si apoi se va face ancorarea tocu rilor în zidărie prin betonarea ancorelor sau sudarea lor de plăcile de ancorare sau prin alte dispozitive prevăzute în

proiect.

Fixarea ancorelor în zidărie cu ajutorul ipsosului nu este permisa.

Se corectează eventual poziția tocului si se matează rostul oj mortar sau cu materialul de etansare specificat în detaliile din proiect.

După terminarea pereților se curăța tocul de eventualele urme de mortar si se verifică (eventual se repară) star ca grundului anticoroziv.

Se execută vopsitoria tâmpiâriei.

Se montează geamul.

Se montează feroneria (siiduri sî d rucare). întreținerea si protejarea lucrărilor

Tâmplăria astfel executată si montată se va comporta în timp în condiții optime, dacă se va asigura manevrare si întreținere corecta.

Geamurile se vor curăța sî spăla conform () 1000 pentru a nu fi deteriorate, atât geamurile cât si cercevelele.

Elementele metalice se vor păstra în condiții de curățenie peimanentă prin îndepărtarea prafului, a apei care stagneaza sau a altor elemente chimice nocive sau corozive.

Verificări în vederea recepției

Se va verifica:

" funcționarea cu ușurința a cercevelelor, canateîorsi a feroneriei;

» fixarea corectă si fermă a focului în spaleti si executarea corectă a etansârii între ioc si spaleti; a    respectarea proiectului;

"    respectareaspecjficatiilor,

»    conformitatea cu mostrele aprobate.

Se va controla corecta pozitonare st fixare a lacrimarelor.

B-dul Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

“ REPARÂTHSI INVESTlTIi CORP C-COLEGiUL TEHNIC ĂNGHEL SALIGNY

YRDM38 “    ..... '"7/    -    -    .Z.......    ~ \_..QĂÎET i^ȘĂRCÎNT/P/Th.)

__________PaginaDzsIdln 68

Suprafața tâmplăriei nu va avea zgârieturi, îndoituri, rupturi, vopsitoria va fi conform iar geamurile se vor fi montat conform (9} 1000.

Acolo unde nu se respecta specificațiile si proiectul si unde nu se montează tâmpiăria conform mostrelor aprobate, Consultantul va putea decide efectuarea unor remedieri funcție de natura a' gravitatea defecțiunilor, până ia înlocuirea totala a tâmplăriei.

7.4 MĂSURARE SI DECONTARE

Lucrările de tâmplărie se vor deconta funcție de numărul de metri patrati de tâmpiărie executați; suprafața se va calcula prin înmulțirea dimensiunilor la exteriorul tocului.

\ .......

(f \\

8 SPECIFICAȚII TEHNICE SISTEME DE TERMOIZOiATEE St FINISARE A FAȚADELOR

B-dul Nlcolae Grigorescu nr12, sector 3,Bucurestj _    _    ___

REPARAȚII SI INVESTITII CORP C-COLEGIULTEHNIC ANGHELSALIGNY

8.1    GENERALITĂȚI

8.1.1    Notatii si Abrevieri

in cadrul prezentului caiet de sarcini se vor utiliza armatoarele notatii si abrevieri;

■    ETiCS: Externai Thermal tnsufation Composite Systems

*    RTE: Responsabil Tehnic cu Execuția

■    CG: Controlul calilatii

*    QETICS: Grupul pentru calitatea sistemelor de termoîzoiatie “ETiCS"

8.1,2 Hota Explicativa

Detaliile tehnice si imaginile prezentate mai jos pot fi utilizate fara a se solicita drepturi de autor

8.1.3


Cerințe Generale

• Polistîren expandat

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformatie de 19% - CS(10) - minimum 80 kPa;

-    Pentru zorțete expuse acțiunii distructive a grindinai vor avea CS{10) - minimum 100 kPa

-    Pentru zonele din parter vor avea CS{10) - minimum 120 kPa

Rezistenta ia tracțiune perpendiculara pe fete ■ minimum 190 kPa

Clasa de reacție b foc; B s2 dO

* Polistîren extrudări

Efortul de compresiune a plăcilor ia o deformatie de 19% - CS(1G) - minimum 300 kPa Rezistenta ia tracțiune perpendiculara pe fete - minimum 290 kPa Clasa de reacție fa foc; B s2 dO

« Vata minerala bazaltîca (bordarea in dreptul planseelor/fatada câmp)


/A-

&

j" vardman

;.h,L.


Efortul de compresiune a plăcilor ia o deformatie de 19% - CS{10/Y) - minimum 30 kPa Rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete • minimum 10 kPa

Clasa de reacție ia foc: A1, A2-s1,d0,

Caracteristici tehnice; clase si niveluri de performanta;

Rezistenta termica minima corectata a peretelui exterior reabilitat termic - R'(min)> 1,8 m2K/w'^gj/.

Clasa de reacție Is foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta B - s2, d0°

** Se realizează bordarea cu teșii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 ~ s1, dO dispuse in dreptul tuturor planseeior clădirii cu iatimea de minimum 0,39 m si cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant B - s2, dO utilizat ta termoizolarea fațadei.

Se pot adopta sisteme de izolare termica, standardizate/agrementate tehnic sau realizate din produse de construcții compatibile tehnic, care indeplinesc caracteristicile tehnice, clasele si nivelurile de performante prevăzute de reglementările tehnice in vigoare aplicabile si care întrunesc cumulativ următoarele condiții;

*    se realizează in baza unui referențial - standard/ agrement tehnic - aplicabil;

*    se încadrează in clasa de reacție la foc prevăzută mai sus;

*    produsele de construcții utilizate sunt compatibile tehnic, iar caracteristicile tehnice, clasele si nivelurile de performanta se incadreaza in prevederile reglementarilor tehnice aplicabile;

■ prețul unitar se incadreaza in prețul unitar de referința prevăzut in standardul de cost

8.2 STANDARDE NORMATIVE DE REFERINȚA Sf CERINȚE SPECIFICE

•    SR EN 13499 ; 2004 Produse iermoizoiante pentru cîadiri.Sisteme compozite de izolare termica ia exterior (ETiCS) pe baza de potistiren expandat inclusive normativele de determinare

» SR EN 13163 - 2003 „Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistîren expandat EPS - Specificație.

•    ETAG 004 Ghid pentru agrementarea tehnica europeana a sistemelor ETiCS

•    Norma de punere in opera a Sistemelor compozite de izolare termica la exterior întocmite de Asociația profesionala “Grup pentru calitatea sistemelor compozite de izolare termica ta exterior dtn Austria" ediția 08/ 2007. Suplimentar vor fi luate tn considerare specificațiile producătorilor

“ C107-2005 - Normativ privind caicului termotehnic ai elementelor de construcție ale clădirilor (Publicat în Monitorul Oficial, pi, nr. 1.124 bis/13.12.2005)

" NP 060 - 02 Normativ privind stabilirea performantelor termo-higre-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente, in vederea reabilitării si modernizării for termice (publicat in broșura IPCT - ianuarie 2003, Buletinul Construcțiilor nr. 18-2003)

« SC 007 - 02 Soluții cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei clădirilor de locuit existente (publicat in 8~du! Nicoiae Grîgoresou nr 12, sector 3,București

REPARAȚII Si"INVESTIȚII CORP C-COtEGlUL TEHNIC ANGHEL SĂLIGNY

broșura IPCT noiembrie 2002, Buletinul Construcțiilor nr. 18-2003)

8.2.1    Cerințe specifice producătorului

Sistemul de termoizoiatie utilizat ia execuția lucrărilor de îermoizolare trebuie sa îndeplinească următoarea condiție:

“ Componentele sistemului sa fie livrat© cu toate documentele de calitate aferente Producătorul trebuie sa respecte următoarele criterii:

a Sa pună la dispoziția constructorului si a beneficiarului toate documentele de calitate pentru produsele aplicate

8.2.2    Cerințe specifice executantului

Executantul lucrărilor de termoizoiatie va fi ales in baza Îndeplinirii următoarelor criterii:

“ Companie cu obiect de activitate construcții civile

■    Existenta personal calificat

*    Schela si scule In dotare

" Alocarea pentru obiectiv a unui responsabil de lucrări, de preferința inginer constructor sau maistru constructor

*    Angajarea unui RTE si CQ care sa urmareasca st sa respecte toate fazele determinante

8.2.3    Cerințe specifice beneficiarului

■    Sa purta la dispoziția executantului frontul de lucru

0 Sa angajeze o persoana calificata (diriginte de șantier atestat) care sa asigure monitorizarea execuției lucrărilor de termoizoiatie

*    Sa se asigure de buna cooperare a tuturor proprietarilor

° Sa solicite din partea antreprenorului toate documentele de calitate, precum si cartea tehnica a lucrării care se va atașa la proiectul tehnic de creștere a eficientei energetice.

8.2.4    Masuri de tehnica si securitate a muncii

Se vor respecta cu strictele masurile suplimentare, specifice operațiunilor de termoizolare suplimentara a pereților exteriori, cerute si consemnate in procesele verbale de instruire si asistenta tehnica de către furnizorul sistemului termoizolant.

La executarea lucrărilor se vor Fespecta prevederile generale si cele specifice din normativele de protecția muncii ia lucrările de constructii-montaj.

Pe toata perioada de execuție se vor respecta prevederile cuprinse in:

Regulamentul privind protecția si igiena munca in construcții aprobat cu ordinat MLPAT nr. 1993 publicat In Buletinul Construcțiilor nr. 5-6/1993

Se considera ca masurile de proiecția muncii necesare pentru prezenta lucrare sunt masuri curente in activitatea unităților de constructii-montaj, tehnologiile si condițiile de execuție fiind uzuale.

înainte de inceperea lucrărilor de orice fel, beneficiarul va pune la dipozitia constructorului o schița conținând toate lucrările, rețelele existente ce pot fi întâlnite in zona respectivelor lucrări.

8.2.5    Urmărirea in exploatare

Se va solicita constructorului garanția lucrărilor in conformitate cu prescripțiile cuprinse in fisele tehnice puse la dispoziția executantului.

Se vor semnala de către utilizatori pin intermediul beneficiarului, proiectantului si executantului toate fenomenele neconforme cu garanția oferita: deteriorări ale finisajului, desfaceri ale stratului termoizolant, apariția condensului la pereți, evidențierea punților termice, etc.

8.3    MATERIALE SI PRODUSE

8.3.1    Componentele sistemului

Elementele componente ale sistemului de termoizoiatie sunt:

■    Adeziv pentru pofîstiren

*    Polistiren expandat

■    Dibluri de fixare

■    Masa de spadu pentru armare

■    Plasa din fibra de sticla

*    Accesorii ca de ex: profite de colt, profile de legătură, profite pentru rosturi de diiatatie, benzi de etansare etc.)

■    Tencuiala decorativa, inclusiv amorsa si vopsea de protecție daca este necesar.

B-dul Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ÂîsIGHEL SALÎGNY

8.3.2 Adezivul

Adeztvuf pentru lipirea plăcilor lermoizoîante trebuie sa fie un mortar pe baza de ciment, aditivat, care sa adere Ia toate tipurile uzuale de materiale de construcție cat si la polistiren. Cerința este ca aderenta adezivului sa fie mai mare decât rezistenta interna Ia rupere a polistirenuiui care este de 0,08N/mm2. Se impune folosirea unui adeziv cu aderenta de min 0,1 N/mmMetoda de verificare in șantier:

* Pentru a verifica acest aspect se lipesc mostre de polistiren de 10x10 cm si după 7 zite se încearcă smuigerea, Daca ruperea se face in polistiren, atunci adezivul este potrivit. Daca ruperea se face in zona de lipire atunci adezivul nu

8.3.3 Plăcile de termoizolatie

Pentru pereții de fatadA:

■ placi din polistiren expandat ignifugat pentru fațade si conductivitate termica A=0,040 W/mK. Grosimea plăcilor va fi de min 10 cm. Vor fi admise abateri dimensionale ale plăcilor de max. ±0,4% si contracții sub influenta factorilor climatici de max.0,2%.

Produsul din polistiren expandat (EPS) prevăzut pentru termosistemui compact (ETICS) utilizând codul de identificare conform SR EN 13163 va avea următoarele clase și niveluri minime: EPS - EN 13183 - T1- L2 - W1 - S1 - P3 - BS 125 - CS (10) 80 — DS (N) 2 - DS (70, -) 2 - TR100.

* Placi din polistiren extrudat pentru termoizoiarea soclurilor, in vederea realizării unei rezistente sporite la soc. Grosimea plăcilor va fi de 5 cm,

Codui de identificare pentru polistirenui extrudat prevăzut în zona de soctu-subsol va fi: XPS - EN 13164 - T2- DS (70, 90) 5 - DLT(2)5 - CS (10) 300 - TR 200 - CC(2Z1,5/10)100 • WL(T}1.5 - WD(V)3 - MU100 ~ FT2

Codul de identificare pentru vata minerala va fi; MW - EN 13162 - CS (10) 30 - TR 10 - PL(5)300

8.3.4    Elementele de fixare mecanica

Fixarea suplimentara a plăcilor termcizotante se realizează cu ajutorul dibluritor. Modul de dîbluire se va face in funcție de tipul stratului suport, forma construcției, si materialul termolzoiant.

Se vor respecte cerințele ghidului european ETAG 014 pentru categoriile de utilizare Categorii de utilizare conform ETAG 014

Categoria A:    Beton normal

Pe langa adeziv, pe beton este necesara ancorarea mecanica.

Excepție:    Niciuna,

Categoria B:    Zidărie din cărămizi pline

Pe ianga adeziv, pe cărămizile pline este necesara ancorarea mecanica.

Categorie folosire C:    Zidărie din cărămizi cu goluri

Pe langa adeziv, cărămizile cu goluri fac necesara ancorarea.

Categorie folosire D;    Beton agregat ușor

Pe fanga adeziv, betonul agregat ușor face necesara ancorarea.

Excepție:    Niciuna.

Categorie folosire E:    Beton celular autoclavizat (BCA)

Pe langa adeziv, BCA face necesara ancorarea.

8.3.5    Recomandarea lungimilor de ancorare:

Lungimea dibluiuî de prindere a polistirenuiui se va alege astfel incat aceste sa pătrundă minim 7cm în stratul suport. Nu se B-dul Nicoiae Grigorescu nr 12, sector 3,București    _ _    ~

REPARATîl SÎINVEST iflî CORP C-COLEGIUL TEHNIC ĂNGHEL SALÎGNY

YRDM38.LZ’ ~    ’L. J .    ~ ...... ~    A..7 CA^DEȘĂRCiN!(P,fh.)

_    Pagin^33^ji_n 68

accepta utifearea ca straturi suport de susținere a poiistirenuiui, straturi de finisaj adaugate ulterior care descarcă Indirect (de exemplu prin frecare mortar beton) pe structura de rezistenta. Stratul suport de susținere a poltstlrenuluf trebuie neaparatsa fie un strat ce descarcă in mod direct pe structura de rezistenta.

8.3.6    Numărul dibluriior

Numărul dibluriior ce trebuie sa fie instalate (conform ETAG) depinde de:

» forta caracteristica de smulgere din suport

*    forta de smulgere prin izolație

•    viteza vântului

B înălțimea construcției

■    zona geografica

Deoarece sarcina data de presiunea vântului este mai mare la marginile clădirii decât In perimetrul ei, Ea dibfuire se face distincție între:

" dibtuirea in câmp

■    dibluirea la margini.

8.3.7    Numărul de dibluri in câmp

Pana la inaltimea de 50 m trebuie sa existe minim 6 dibluri / m2.

Peste inaltimea de 50 m, trebuie sa se efectueze probe statice pentru determinarea numărului de dibluri.

8.3.8    Numărul de dibluri la margini

Zona care se considera margine depinde de inaltimea construcției h si de lungimea construcției /,

Inaltimea construcției h 2 /

Zona de margine reprezintă 10% din înaitimea clădirii, cel puțin 1m si maximum an de la margine spre interior.

Inaltimea construcției h < /

Zona de margine reprezintă 10% din lungimea clădirii, cel puțin 1m si maximum 2m de Ea margine spre interior.

8.3.9    Terenul

Teren deschis, obiect izolat, puterea vântului nu este redusa de clădiri înconjurătoare.

Puterea vântului este ușor redusa de obiectele dimprejur (pădure, case <10m etc.). Clădiri risipite.

Puterea vântului este semnificativ redusa de obiectele dimprejur, (in orașe unde sunt aglomerări de clădiri)

Terenul

Valori de baza a vitezei vântului

I

______

»

III

Inaltimea clădirii

^10m

10m-

25m

>25m-50m

£l0m

10m-

25m

>25m-50m

<10

m

10m-25m

>25m-50m

<85km/h

6

6

6

6

6

8

6

8

6

85-115km/h

8

8

10

6

6

8

6

8

8

>115-135 km/h

10

12

12

8

10

10

6

8

10

Tabelul 1: Numărul de dibluri pe zona de margine a fost calculat pentru o valoarea caracteristica de smulgere £ 0,8 KNZ dibiu

8.3.10    Masa de spaciu pentru armare

Pentru realizarea masei de spaciu se va utiliza un adeziv pe baza de ciment (recomandat de furnizorul termosîstemului) cu aderenta foarte buna la polistiren, min 0,1 N/mm2.

Suplimentar, adezivul utilizat pentru realizarea masei de spaciu trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

•    Armare cu fibre pentru a împiedica fisurarea

•    Rezistenta ia șocuri

■ Grad de impermeabilitate ridicat. Absorbția de apa ta suprafața < 0,5 kg/(ma hQ'5)

8.3.11    Plasa din fibra de sticla

Plasa din tesatura din fibra de sticla rezistente te mediul alcalin, cu roi de armare a masei adezive de spaciu, cu parametrii

B-dul Nicoîae Grigorascu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SI INVESTIT» CORP C-COLEGfUL TEHNIC ANGHEL SĂUGNY '

mecanici ridicați. Pentru zone cu acțiuni mecanice deosebite (soclu, parter) se prevede armare dubla.

Caracteristica

Valoare necesara

Tipul țesătorii

Previne deplasarea ochiuriîor plasei

Impregnarea suprafeței

Cu polimer ce da rezistenta in mediu alcaiin

Dimensiunea de livrare

Latimea mai mare de 100 cm

Lungimea mai mare de 50 m

Dimensiunea ochiuriîor

Mai mare de 3 mm

Greutate proprie

Mai mare de 145 g/m2

Forța de rupere (Țesătură si Urzeala); a) in condiții de laborator

mai mare de 1500 N

b) in apa distilate

mai mare de 1200 N

c) in soluție de apa cu NaOH

mai mare de 600 N

d) irs soluție de apa cu ciment

mai mare de 600 N

Aîungirea relativa (Țesătură si Urzeala): a) în condiții de laborator

mal mica de 3,5% (pentru o forța de 1500 N)

b) în apa distilata

mat mica de 3,5% (pentru o forța de 1200 N)

c) in soluție de apa cu NaOH

mai mica de 3,5% (pentru o forța de 600 N)

d) în soluție de apa cu ciment

mai mica de 3,5% (pentru o forța de 600 N)

8.3.12    Accesorii (ca de ex: profiie de coit, profiie de legătură, profite pentru rosturi de diiatatie, benzi de etansare etc.)

Profil de soclu * cu rol de susținere a sistemului termoizolant al pereților.

Profilul se montează prin prindere mecanica cu diblurî si este prevăzută cu lacrimar pentru scurgerea apeior din precipitații. Se montează in funcție de prevederile detaliilor de execuție aie proiectului.

Profilul de colt - pentru armarea suplimentara a muchiilor sî rectiliniaritatea acestora. Asigura o rezistenta suplimentara la solicitări mecanice.

Profilul cu pfourator - asigura scurgerea apelor de pe verticalele fațadelor. Se va monta pe toate laturile orizontale de la partea superioara a golurilor de tampiarie.

Profilul de contact cu femplaria - asigura etansarea in zona de contact a tamplariei cu termosistemui, evitând penetrarea apel in masa de șpaclu din zona de contact. Mat mult, asigura o suprafața adeziva pe care se va aplica folia de protecție pentru ferestre,

Etansarea rostului dintre tampiarie si perete.

Aceasta zona este una foarte sensibila, zona asupra careia actioneza o serie întreaga de factori atmosferici, deplasări relative, greutatea ferestrei, deplasări in structura construcției. Trebuie sa fie asigurata termo si fonoizolarea rostului dar si impermeabilitatea si capacitatea de difuzie a acestuia. Se va utiliza sistem pe baza de benzi precomprimate impermeabile st folii de etansare care au ca scop sa regleze perfect difuzia vaporilor in zona de contact a tamplariei si sa asigure o etansare perfecta a acesteia.

8.3.13    Tencuiala decorativa, inclusiv amorsa si vopsea de protecție daca este necesar.

Stratul final de finisaj asigura protecția sistemului împotriva intemperiilor si solicitărilor mecanice, avand si rol decorativ, fiind alcătuit din amorsa si tencuiala decorativa. Se va utiliza tencuiala decorativa gate preparata sub forma de pasta in găleți (recomandate de furnizorul termosistemului).

Pot fi utilizate tencuieli decorative acrilice, sllicatîce sau sîliconice.

Grosimea minima a tencuielii decorative este de minim 1,5 mm la tencuielii© cu aspect de praf de piatra si de 2 mm la tencuielîle cu aspect de scoarța de copac.

Daca este necesara o vopsire suplimentara, vopseaua trebuie sa fie o componenta a sistemului, sa fie compatibila cu celelalte componente din sistem. Folosirea amorses se va face conform indicațiilor producătorului.

Culorile stratului de tencuiala decorativa nu trebuie sa fie prea întunecate. Datorita efectului ridicat de izolare termica a ETiCS, stratul superior de tencuiala decorativa se va încălzi mai mult decât cel al fațadelor neizolate. Rezultatele posibile sunt tensiuni termice iar consecințele sunt apariția de crăpături.

Din aceasta cauza valoarea de referința a gradului de reflexie a luminii nu trebuie sa fie mai mica de 30. Valoarea cpeficientelyi de reflexie a luminii pentru fiecare culoare, trebuie stipulata obligatoriu jn catalogul de culori _aî producătorului.

B-dul Nicoiae Gngorescu nr 12, sector 3,Bucuresti

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SÂLÎGNY

1mpprWf!î!;:

Se admit numaf produse agrementate sau certificate conform legislației in vigoare,    „    ;,    _

Elementele componente ale sistemului termoizolant trebuie sa fie compatibile intre ele si verificate in sistem conform SR EN 13499:2004, SR EN 13500:2004 sau ghidului de agrementate european ETAG 004.

8.4    TRANSPORT .MANIPULARE SI DEPOZITARE

Transportul materialelor se va face in mod obligatoriu cu autoutilitare copertate.

Transportul va fi asigurat de către producător, prin intermediul distribuitorilor autorizați ai acestuia.

Pentru o buna organizare de șantier, este de asemenea importanta depozitarea corespunzătoare a elementelor componente ETtCS, in conformitate cu specificațiile tehnice aie producătorului. Toate produsele vor fi depozitate fara a fi afectate de îngheț, apa, umiditate ridicata si influenta directa a radiațiilor soiare.

Depozitarea materialelor se va face in spatii închise ferite de umiditate si la temperaturi mat mari de 5 grade

Elementele componente vor fi depozitate pe șantier astfel încât sa fie ferite de factori atmosferici, îngheț si degradări din

solicitări mecanice. Plăcile termolzolante vor fi ferite de radiațiile ultraviolete.

Produsele nu vor fi așezate direct pe suport, ci pe un eșafodaj improvizat astfel incert sa se asigure circulația aerului.

8.5    EXECUȚIA LUCRĂRILOR

8.5.1    Operațiuni pregătitoare

înainte de începerea lucrului, suprafața fațadei pe care se va monta sistemul se va alinia orizontal si vertical.

Toate suprafețele care raman vizibile, atat ta partea superioara cat si Sa cea inferioara a sistemului ETICS si care nu sunt închise cu profite corespunzătoare, vor fi protejate cu un strat de masa de șpaclu armata.

Stratul termoizolant trebuie închis complet pentru a evita expunerea sistemului la umezeala, insecte, rozătoare etc., sau in cazul unui incediu, la flacara directa.

Montarea sistemului termoizolant nu va începe înainte de:

■    încheierea lucrărilor de pe terase, atice si instalații de scurgere a apelor pluviale. Străpungerile in sistemul termoizolant sa fie proiectate sî executate astfel încât sa asigure etansarea corespunzătoare

*    Existenta specificațiilor (detaliilor} ciare pentru toate racordurile si terminațiile sistemului.

“ Montarea tocurilor de ferestre si ust, precum si a elementelor ce penetrează sistemul cum sunt conducte, suporți etc.

“ protejarea tamplariifor si ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenirea stropirii sau pălării

" Protejarea suprafețelor ce nu vor fi acoperite cu finisaj (cum sunt sfida, lemnul, aluminiu!, solbancurile, trotuarele) cu folii de protecție.

*    Acoperirea cu elemente de protecție a suprafețelor orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, comisele etc,, astfel încât sa împiedice infiltrarea apei in spatele sistemului termoizolant in timpul ss ulterior execuției.

■    montarea instalațiilor exterioare a căror execuție ulterioara poate afecta finisajul, mutarea poziției conductei pentru gaze sî a dispozitivelor exterioare aie instalației de climatizare;

■    realizarea lucrărilor de pregătire a suportului - suportul se va verifica cu grija, se va curata, se vor eîimîna porțiunile de tencuiala existenta eventual exfoliate sau fara capacitate portanta si de aderenta insuficienta (vezi cap următor)

*    asigurarea împotriva soarelui si ploii prin montarea plasei de fațada, respectiv prelatelor la partea superioara a schelei,

" Asigurarea împotriva umezirii ulterioare a stratului suport (umiditate ascensionala).

8.5.2    Etape de execuție Pregătirea suprafeței suport

La partite de construcție noi stratul suport pentru lipirea plăcilor termoizoîante trebuie sa fie realizat in concordanta cu normele tehnologice in vigoare. Cu toate acestea, aplicatoru I trebuie sa verifice aptitudinea acestuia ca suport corespunzător.

La clădirile existente verificarea suportului, ca si pregătirea acestuia este de mare importanta pentru fixarea sistemului termoizoiant. De aceea sistemele aplicate pe astfel de suporturi vor fi fixate prin lipire si dibluire, Aplicarea unei tencuieti de nivelare a suportului, face ca suportul sa intre in categoria "suporturi tencuite" ce impune obligativitatea dibluirii.

Neregularitatile mai mari de 10 mm se vor rectifica prin aplicarea unui strat de tencuiala adeziva suplimentara de uniformizare, sau prin grosimi diferite ale plăcilor de poiistiren.

Denivelările mai mici de 10 mm se vor prelua prin intermediul adezivului de spadu te lipirea plăcilor termoizoîante.

8.5.3    Metode simple de verificare:

Testele se vor realiza de un laborator autorizat ISC.

Metoda de verificare in șantier:

■    Test 1 - Verffîcare in S/Tti aderenta adeziv strat suport

Pentru testul de priză a mortarului adeziv, pregătiți adezivul in conformitate cu indicațiile producătorului.

Pregătire strat eșantionare

B-duI Nicolae Grlgorescu nr 12, sector 3,Bucuresti _ _    __„ ___ _____ ___ _

REPARAT» Sî INVESTIT» CORP C-COLEGiUL TEHNIC ĂNGHEL SALIGNY"

YRDM38    " ~    CĂÎET DE SARCiNi (P.Th.)

:...... _    Paginaf36]din 68

întiiideți mortarul adeziv - într-un interval de 15 minute de ia amestecare pe stratul suport pregătit in prealabil conform cap. 1.5,1, Stratul de de adeziv va avea o grosime minimă de 50 mm si va acoperi o suprafață dreptunghiulara de minim 150 mm x 750 mm. După aproximativ 6 ore, tăiați prin mortarul adeziv până ta substrat patrate, creând 15 câmpuri de 50 mm x 50 mm fiecare.

Se anunțata in scris, laboratorul de încercări selectat pentru încercare, data la care a fost pregătit stratul de eșantionare în SITU,

După o perioadă de maturare de 7 zile la data eșantionării se efectuează testul de aderență la viteza de smulgere de 1 până ia 10 mm/min pe probe succesive (5 probe pe 1 test). Valoarea medie a rezistenței aderenței este calculată din 5 rezultate. Rezultatele nu vor avea valori mai mici de 0,1N/mm2 (0,1 Mpa)

a Test 2 ~ Verificare in SITU aderenta adeziv/placa EPS

Pentru a verifica acest aspect se lipesc mostre de poiistiren de 200x200 mm ± 2mm și după 7 zîîe se incearca smulgerea cu un echipament adecvat. Smulgerea se va efectua de către o terta parte. Daca ruperea se face in poiistiren, atunci adezivul este potrivit. Daca ruperea se face in zona de iipire atunci adezivul nu îndeplinește cerințele pentru utilizarea in cadrul sistemului.

Principiu! testului este acela de a stabili tensiunile care duc ia separarea adezivului de substrat. Testul de aderenta a adezivului pe placa EPS se determina conform EN 13494. Nici un rezultat al încercării nu trebuie sa fie mai mic de 80 Kpa( 0,08 Mpa) .Pentru testul de aderenta placa EPS utilizata va fi îndeplini valorile prag stabilite in standardul EN13163+A1:2015.

Pregătirea esantioaneior in SITU

Adezivul/ masa șpaclu se pregătește conform instrucțiunilor producătorului si se aplica, în 15 minute de la amestecare, într-un strat de 30 până la 50 mm grosime pe stratul suport si se lipesc pe placi EPS cu grosimi de 100 mm si dimensiuni de 200 mm x 200 mm± 2mm.

Se pregătesc trei astfel de eșantioane si se condiționează timp de 7 zile in condițiile climatice externe.

Se anunțata in scris, laboratorul de încercări selectat pentru încercare, date te care a fost pregătite eșantionare in SITU.

Testul se efectuează cu un echipament de testare adecvat Se aplica efortul de tracțiune perpendicular pe zona de încercare ou o viteza de smulgere de 10 ± Imm/min. Se înregistrează efortul de tracțiune in momentru ruperii si tipul ruperii. Daca ruperea se face in zona de iipire atunci adezivul nu îndeplinește cerințele pentru utilizarea in cadrul sistemului.

Rezultatele încercării nu vor avea valori medii mai mici de 0,08 N/ mm2 (80 KPa)

Fise înregistrări

Teste) de curățenie

Cu podul palmei (sau o carpa) se verifica daca existe praf, eflorescente sau suprafața este nisipoasa.

Testul de zgariere

Cu un obiect tare si ascufit se verifica daca suportul este rezistent si capabil sa susțină sistemul de termoizoiatie.

Testul de umezire

Cu o bidinea se verifica absorbita apei si umiditatea suportului.

Testul de smulgere

Rezultat conform raport aderenta

Test 1

Test 2

A. Suport din zidărie. Masuri

YRDM38


Pagtna[37jdin 68


CAIET DE SARCINI (P.ȚhJ


Suport

Masuri

Tip

Stere

zidărie din:

Praf

Periere

Resturi de mortar

Raschetare

Cărămidă

Denivelări, defecte de adancîme.

Niveiare cu mortar adecvat intr-un strat (respectarea timpului de uscare), Test de aderenta

Beton

Umed

Se tesa sa se usuce

Eflorescente

Periere uscate si maturare

BCA

Friabil, neportant

îndepărtare, rezidire focala (respectare timp de intarire)

Boltari de beton

Murdar, ulei, grăsimi

Spatere cu jet de apa (max. 20 MPa) si detergent adecvat, clatine cu apa curata, se lașa sa se usuce.

B, Beton, Masuri

Suport

Masuri

Tip    | Stere

B-dul Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București _____________    __ ___

REPARAT» SÎ INVESTltlî CORP C-COLEGIUt TEHNIC ANGHEL SALÎGNY

Alcătuire perete:

Praf

Maturare, periere

Lapte de ciment

Șlefuire, periere

beton monolit

Decofrol sau alte substanțe separatoare

Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa) si detergent adecvat, clatire cu apa curata,se lașa sa se usuce

Eflorescente

Periere uscata si maturare

Elemente prefabricate de beton

Murdar, ulei, grăsimi

Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa)si detergent adecvat, clatire cu apa curata,se lașa sa se usuce

Resturi de mortar

Raschetare

Piaci compozite liate cu ciment

Denivelări,    defecte    de

adâncime

Nivelare a» mortar adecvat intr-un strat {respectarea timpului de uscare)

Friabil, neportant

îndepărtare, remediere (respectare timp de întărire)

Umed

Se lașa sa se usuce

C. Tencuieli si vopsele minerale, Masuri

Suport

Masuri

Tip

Stare

Vopsele minerale si pe baza de var, tencuieli de grund sau decorative minerale

Praf, creiate

Periere

Murdar, ulei, grăsimi

Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa) si detergent adecvat, clatire cu apa curata.se lașa sa se usuce

Exfolieri

Periere, spalare cu jet de apa sub presiune (max. 20 mpa), se lașa sa se usuce.

Friabil

îndepărtare, periere

Denivelări, desprinderi

Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat (respectare timp de uscare). Test de aderenta

Umed

Se lașa sa se usuce

D, Tencuieli si vopsele pe baza de rasina organica. Masuri

Suport

Masuri

T*p

Stare

Vopsele in dispersie, tencuiala pe baza de rasina organica

Neportant

Îndepărtare mecanica sau cu șpaclu! spalare cu apa curata, uscare

Portant,    rezistent    la

saponificare

Spalare cu apa curata, uscare

Portant, nerezistent la saponificare

Spalare cu apa curata, uscare, se folosește adeziv cu liant organic.

8.5.4 Lipirea plăcilor de termoizolatie Aplicarea adezivului

Adezivul trebuie aplicat pe conturul plăcu intr-un strat de aproximativ 0.5 cm si in mijlocul plăcii, trei puncte cu dimensiunea cel puțin cat o palma. Cantitatea de adeziv depinde de pîanestatea suprafatei suport si de grosimea stratului de adeziv {după ghidul de aplicare al producătorului). Suprafața de aderenta trebuie sa fie de cel puțin 40%

in cazul suprafețelor suport plane, se recomanda utilizarea metodei de lipire pe întreaga suprafața a piacîi, utilizând pentru spiscarea adezivului un fier de glet din inox cu dinți de 10 x 10 mm.

8-dul Ntcolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARATîiSilNVESTITtl CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY ~~~


Montarea plăcilor se va face începând din zona de soclu, de jos în sus, in rânduri orizontale, cu latura mica a plăcii termoizolante dispusa pe înălțime. Plăcile se vor dispune fara rost, evitând pătrunderea adezivului intre rosturi. Spatiile formate datorita tolerantei dimensiunii panoului trebuie umplute cu material izolant {adeziv poiiuretanic pentru poiisfiren)

Rosturile verticale dintre placi se vor dispune întrețesut decalate cu o jumătate de placa.

La colturi si la îmbinarea cu alte parti ale construcției se vor folosi numai panouri întregi sau jumatati de panouri interconectate. Panourile termoizolante trebuie sa depaseasca zonele terminale (ex. Zone de colt) iar surplusul de material se va îndepărtă numai după uscarea completa a adezivului

Panourile cu coifuri sau margini rupte nu se vor folosi.

îndreptarea marginilor nu este permisa decât după ce uscarea adezivului este completa.

La modificarea structurii suprafeței suport, se va evita ca rosturile din suprafața suport sa se suprapună cu rosturile plăcilor termoizolante. Trebuie pastrata o decalare de cel puțin 10 cm cu plăcile termoîzoiante, Rosturile de dilatatie aie structurii trebuie păstrate si în sistemul de termoizotatie prin montarea unor profile de dilatatie.

Montarea diblunlor

B-dui Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,Bucurest)

............ REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SAUGNY

YRDM3B    .    _    ......... CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Pagingțjșfjdin 68


in funcție de ctasa de risc seismic (Rs) in cere a fost încadrata clădirea existenta si structura acesteia se prevăd următoarele corelări referitoare la proiectarea si executarea termoizolarii pârtii opace a pereților exteriori:

a)    ia clădirile încadrate in clasa Rs 1, termosistemul (compact sau ventilat} se va aplica numai după efectuarea lucrărilor de consolidare a structurii;

b)    la clădirile încadrate in clasa Rs 11 sau Rs iii, in situația te care nu sunt propuse lucrări de consolidare, proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur. Pentru asigurarea posibilității de urmărire a comportării structurii clădirii se recomanda sa se prevada sistemul de vatada ventilata care prin operațiuni nedistmctive (demonatre si remontare) permit accesul pentru examinarea stării pereților suport; fațada ventilata se va proiecte cu elemente de placare ușoare (-8 kg/m2) din tabla de aluminiu, otel» compoziție, etc;

La clădirile incadrate in clasa Rs IV, plăcile termoizolante se pot aplica prin lipire pe toata suprafața sau iipire pe contur si local sub dibiul/dîblurile din zona centrala, iar fixările mecanice se vor executa in panourile de zidărie si/sau in zonele neutre (fora armatura) aîe elementelor structurale. Fațadele ventilate se pot proiecta cu diverse produse de finisare inclusiv cu elemente de placare grele (placi ceramice, piatra naturala sau recompusa).Diblurile se montează la 24 ore după lipirea plăcilor, după întărirea suficienta a adezivului de lipire. Se realizează găuri cu burghiul.

Alegerea diblurilor se va face in funcție de tipul materialului din care este alcătuit peretele, vezi cap 2.1

Talerele diblurilor trebuie îngropate pana la fata exterioara a plăcilor de polisîiren iar adânciturile rezultate se vor nivela cu adeziv pentru masa de șpaclu.

B-dul Ntcolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SÎ INVESTITIICORP C-COLEGÎUL TEHNICANGHEL SALIGNY


Aplicarea masei de șpaclu armata

Stratul armat se realizează ia cei puțin 3 zife după lipirea plăcilor de teimolzolafie, după ce suprafața polistirenuiui a fost curatata de praful rezultat din șlefuire. Realizarea nu se poate face mai târziu de 3 luni de ta lipire, in cazul în care operația a fost făcută in sezonul primăvara - vara.

Eventualele nepianeitati focale ale suprafeței se vor corecta după întărirea adezivului printr-o șlefuire cu hârtie abraziva; deseuriie ramase in urma șlefuirii se indeparteaza cu grija. Suprafața plăcilor se îngălbenește din cauza radiafîBor ultraviolete; stratul superficial degradat (de culoare galbena) se va îndepărtă înaintea aplicării masei de șpaclu pentru amnare.

Zonele cu tensiuni suplimentare (colturile ferestrelor) se armeaza suplimentar în prealabil cu sfraifuri prinse cu adeziv pentru masa de șpaclu.

Colturile golurilor de fereastra se vor arma suplimentar cu straîfuri din tesatura din fibre de sticla, montate fa 45°C (20/35 cm), înainte de armarea generala. Intradosul colturilor ferestrelor se armeaza suplimentar cu straîfuri din plasa din fibra de sticla. Armarea generala se incepe prin aplicarea unui strat de adeziv pe înalfîmea fațadei, dar nu mai mult de 1 m lățime. Imediat după aplicarea stratului de adeziv se aseaza plasa din fibra de sfida, apoi se da un alt strat de adeziv, urmând ca plasa sa fie in totalitate înglobata in adeziv. Plasa nu se aseaza direct pe polistiren. Se aplica prin suprapuneri de 10 cm iatime. Aceste suprapuneri nu trebuie sa coincidă cu rosturile panourilor de polistiren. Plasa trebuie suprapusa pe 10 cm în ambeie parii, in zona soclului si a plăcilor de la parter se aplica doua straturi de plasa.La muchiile clădirii si adiacent ferestrelor se vor aplica profile metalice de colt din PVC sau aluminiu., cu plasa din fibra de sticla

B-dui Nicoiae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPĂRĂTIÎsnNVESfitlVc6RP&-COLEGiUL TEHNIC ÂNGHELSALîGNY

YRDM38    ........ ~    ....... """    ~    ......

_    Faginaj^ldîn 68

In zonele de contact cu tamplaria, la rosturile de dilafatie si în zonele cu picurator se vor monta profil© speciale înainte de armarea generala.

După uscare (24 h) masa de șpaclu se va șlefui fara deteriorarea plasei din fibra de sfida, pentru nivelarea urmelor de ia fierul de glet.

Aplicarea finisajului

Tencuiala se aplica la cei puțin 3 zile si la maximum 3 luni de la lipirea panou iilor de polistiren. Amorsarea se executa peste masa de șpaclu cu trafaletul sau cu bidineaua pe toata suprafața ce urmeaza a se finisa. După grunduire suprafețele trebuie sa aiba o culoare uniforma.

După uscarea grundului se aplica stratul de tencuiala ce se nivelează la dimensiunea granulelor cu o gletiera dreapta. Când materialul nu se mai lipește de gletiera, se poate trece la texturarea suprafeței. Stratul final se poate realiza din tencuiala acrilica, sîliconica sau silicafica. Pentru a nu aparea planuri vizibile de contact intre un strat uscat si unul proaspăt, lucrarea se executa cu un număr suficient de muncitori ce pot realiza un strat continuu si uniform pe toata suprafața. Procedeul de uscare a tencuielii consta in evaporarea apei si hidratarea liantului. Acest proces dureaza mai mult la o temperatura mai mica si o umiditate mai mare. Sistemul de finisaj nu se aplica la temperaturi de sub +5° C sau pe suport inghetat, la temperaturi de peste 30° C si cu acțiunea directa a razelor solare sau ploii,

Fațada va fi protejata de acțiunea directe a razelor solare, de acțiunea ploii si vântului puternic, cu plasa de protecție.

Prevederi constructive

Aplicarea sistemului termoizolant este interzisa ia temperaturi sub +5°C (suport, material si temperatura in aer} tar la tencuiala silicatica sub +8CC. De asemenea, nu se aplica sistemul pe ploaie (fara masuri de protecție} in condițiile in care exista riscul apariției condensului (chiar in tezele de întărire si uscare). Plăcile termoizolante se vor aplica numai pe suporteri uscate, înainte de începerea lucrărilor, se face o proba de lipire pentru a stabiii daca suportul este corespunzător, (vezi cap 2.1 verificarea in șantier a adezivului}.

Este interzisa adaugarea de aditivi in oricare dintre elementele sistemului.

La montarea schelei se va acorda o atentie deosebite ca schela sa fie montate la o distanta corespunzătoare de fațada, lungimea ancorelor sa f© corelata cu grosimea sistemului, iar ancorele sa fie montate cu pante către exterior.

Lucrările nu vor fi demarate, daca schela nu este montata pe o latura completa a fațadei.

Este absolut necesara protecția fațadei cu plasa împotriva factorilor atmosferici.

8.5.5 Monitorizarea execuției

Pe parcursul executării lucrărilor firma furnizoare a sistemului de termoizolatie va monitoriza execuția lucrărilor de termoizlatie.

Execuția va demara după instruirea in prealabil a executantului de către firma producătoare a sistemului.

Monitorizarea se va face pe teze determinante conform tabelului de mai jos, rar Ea fiecare teza se vor face PV de lucrări ascunse.

Se vor consemna toate neregularitetite aparate pe durate execuției, si, in acest caz producătorul va instiinta imediat șeful de șantier si beneficiarul (dirigintele de șantier).

Monitorizarea lucrărilor

Nr.crt

Modul de evaluare a lucrărilor

Produsul

Utilizat

Efectuat corect (scrieți    „da"}/

incorect (scrieți "nu)

Date realizării

Semnaturi

autorizate

Pregătirea suprafeței

1.1.

Curatarea suprafeței

1.2,

Asigurarea planeitatii fațadei

B-dul Nfcotae Grigorescu nr 12, sector 3,București    _

REPĂRAfil siinvestitiicorp C-COLEGiUL tehnic ănghel sâligny

YRDM38    ' ' ......... 73    ”    "    ~    ~    CAIET DE SARCINI (P.Th.)

____________Paglnaf42|din 66_________

1.3.

Amorsarea suprafeței

1.4.

Verificare aderenta strat support adeziv — test 1

2

Fixarea plăcilor temnoizolante

2.1.

Aplicarea adezivului

2.2.

Modul de așezare a plăcilor

2.3.

Dibkiirea (evaluarea dîblului ales, cantitatea, amplasarea)

2.4.

Verificare aderenta adeziv / placa EPS -test 2*

FAZA DETERMINANTA 1

1111

Pregătirea suprafeței de sub masa de șpaclu (plăcile de polistirenț

3.1.

Șlefuirea plăcilor termoizolante

3.2.

Planeitatea suprafeței (evaluarea verticalității si orizontalității suprafeței)

ir

lasaâswsw»

■........................... -

4.1.

Armarea suplimentarea a locurilor specifice

4.2.

Suprapunerea intre plase

4.3.

Grosimea stratului de adeziv

4.4.

Suprafața stratului de adeziv (verificarea dimensiunii deviației pe sipca de 2m)

FAZA DETERMINANTA Z

Amorsarea mante de tencuiala

5.1.

Asperizarea masei de șpaclu armata

5.2.

Conformitatea culorii suprafeței cu culoarea tencuielii

6.

6.1.

Grosimea stratului de tencuiala (corespunzătoare pentru fracția tencuielii)

6.2.

Modelul tencuielii

7

Vopsirea fațadei

7.1,

Stratul de vopsea

8

Evaluarea    generala    privind

respectarea timpilor tehnologici

8.1.

Respectarea timpilor tehnologici

RECEPȚIA TRONSONULUI DE FAȚADA

Evaluarea efectuata la realizarea lucrărilor de termoizolare la (Tipul obiectului, adresa, numărul de lucrări efectuate)

Verificare pozitiva data...,,,,.,........,............................................................................................

Semnaturi Autorizate

DIRIGINTE ȘANTIER    PROIECTANT

RTE    CQ    ISC

8.5.6 Curățirea si Protecția lucrărilor

După finalizarea lucrărilor trebuie îndepărtate ambalajele utilizate si foliile de proiecție de pe tamplarie.

De asemenea trebuie făcute retușurile în zonele de prindere a schelei,

B-dut Nîcotae Grîgorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP'C-COtEGlUL TEHNIC ĂHGHEL SALIGNY

YRPM38

~    ____PașirtaRândin 68    ~    _

Lucrările de termoizolafie trebuie protejate de praf pe durata șantierului.

8.6 VERIFICAREA SI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Lucrarea se va supune condițiilor de recepție aie firmei furnizoare a sistemului termoîzolant, ale proiectantului si beneficiarului. Recepțiile (preliminară, finala) se vor face numai in condițiile existentei tuturor documentelor ce atesta calitatea fiecărei faze de lucrări verificate pe parcursul execuției.

Execuția trebuie făcută in condiții speciale de calfele si control, de către firme specializate caro îndeplinesc obligațiile de ia capitolul 6,3 Comisia de recepție

La recepția lucrărilor, vor participa; Dirigintele de șantier, Beneficiarul, Reprezentantul executantului împreuna cu RTE si CQ, Reprezentantul producătorului.

Recepția va fi făcută in baza unui Proces Verbal de Recepție.

Tolerante admisibile

Tolerante de planeitate ale stratul ui final

Domeniul de utilizare

i Abaterile limite te imms ia o distanta de 4m

| 100 cm

250 cm

400 cm

l Suprafața finisate

I 2

3

5

Procesul verbal de receptive

Se va întocmi de către executant st va fi semnat de care Comisia de Recepție. Se va anexa formulam! de monitorizare a lucrărilor,

8.6.1    Remedieri

In cazul in care trebuie făcute remedieri, acestea vor fi făcute de către executantei lucrării in termene stabilite de comun acord cu reprezentantei beneficiarului.

Remedierile nu vor dura mai mult de 2 saptamani de la data semnalării acestora.

8.6.2    Garanții

Garanția de buna execuție a lucrărilor este acordata in mod obligatoriu de către executant,

8.7    MĂSURĂTORI SI DECONTARE

Măsurătorile se vor face in baza anternasuratorii realizata de proiectantei lucrării.

Siteatnle de lucrări întocmite vor fi verificate si aprobate de către dirigintele de șantier.

8.8    EXPLOATAREA LUCRĂRILOR Condiții de exploatare

Lucrările vor fi exploatate conform specificațiilor producătorului.

Orice intervenite asupra fațadei, cum ar fi montarea aparate AC, suporți, montare obloane, schimbat tamplarie trebuie sa se faca sub îndrumarea proiectantului si numai cu firme specializate.

La fiecare 5 ani se recomanda vopsire integrala a fațadei.B-dul Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București__________________ _ _____

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUt TEHNIC ANGHEL SÂLIGNY

YRDM38


CAIET PE SARCINI (P.Th.)

9    TERMO'HIDROIZOLAREA TERASELOR

9.1    GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile pentru executarea lucrărilor de termo-hîdroizolatiî cu polistiren expandat de înalta densitate, ignifugat si membrane termo-sudate, cu stratul de uzura din ardezie.

9.2


9.2.1


STANDARDE DE REFERINȚA SI CERINȚE

Agrementul tehnic al produsului folosit

*    SR EN 13163:2009 Produse termoizolante pentnj clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat

*    SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilității

» SR137:1995 Materiale hidroîzolante bltumate. Reguli si metode de verificare

*    SR 7916 Impaslitura de fibra de sticla bitemata.

■    SR EN12277:2007. Tratamente bituminoase. Cerințe

■    C112-88 Normativ pentru proiectarea sî executarea hidroizolatiîlor cu membrane bituminoase aditivate cu APP sî SBS.

*    C 37-88 Normativ pentru compoziția si execuția invelitorilor pentru acoperișuri de clădiri.

*    C172-88 Normativ pentru fixarea si montarea invelitorilor sî pereților.

*    C 246 - 93 - Instrucțiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat, la hidroizolatia acoperișurilor;

“ C112 - 88    - Normativ pentru proiectarea si executarea htdroizolaWlor din materiale bituminoase, la lucrări de construcții;

" C 56 - 85    - Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalării aferente.

" C107 - 2005 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrărilor de izolații termice ia clădiri;

" NP 040-02 - Normativ privind proiectarea, executarea sî exploatarea hidroizolatiîlor ia clădiri

■    Normativ cadru privind detalierea conținute lui cerințelor stabilite prin Legea 10-95

■    NP 084-02 Ghid privind proiectarea, executarea si exploatarea elementelor de construcții hidrorzolate cu materiale bituminoase si polimerice

*    NP 068; 2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere a! cerinței de siguranța in exploatare. a P118:1999 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.

*    Normative si instructruni-cadru in vigoare de securitate sî sanatate în munca aplicabile in timpul construcției.

Cerințe generale    ; u'7" ' : ;

Principale caracteristici tehnice ale unor materiale termoizolante utilizabile:    /.- ■-

•    polistiren expandat ignitegat (EPS):    /y/i r-' * ,k

Efortul de compresi une a plăcilor Ea o deformat» de 10% - CS(10) - minimum 120 kPa    y ! ‘    1: A N

Rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - minimum 150 kPa    ....

•    polistirenextrudatignifugat(XPS):

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) - minimum 200 kPa    . X ,:;

Rezistente la fracțiune perpendiculara pe fete - minimum 200 kPa

•    Vata minerala bazaltica

Efortul de compresiune al plăcilor ta o deformatie de 10% - CSfIO), min, 50 kPa,

Rezistente la fracțiune perpendiculara pe fete - TR min. 16 kPa,,

Clasa de reacție ia foc: A1, A2-s1, dO

Â=0,037W/(mK)

Principale caracteristici tehnice ale unor materiale hidroîzolante utilizabile:

* membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie

Forța de rupere la fracțiune    ________,

■ longitudinal > 450 N/5cm

a transversal > 400 N/5cm    ■ -

Stabilitatea Ia cald - minimum 120°    j y 77-

Flexibilitatea ia rece - minus 12°    i    "

Rezistente ia perforare statica >15kg

impermeabilitate > 60 kPa    t    Wan

Grosime (fara strat de autoprotectie) 24 mm    )    ____________-

Caracteristici tehnice; clase sî niveluri de performanta    —-------

Rezistente termica minima corectate a pîanseului peste ultimul nivel reabilitat termic -R'(min) >5 rrriK/W Clasa de reacție la foc a materialului termoizoiant - C-s2, dO j B-s2, dO

B-dul Nicaiae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SI INVESTIT» CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM38____ 2ZZZZZ ZIZIL___ /TZ7L.J    CAIET PE SARCINI (P.Th?

P99in^45 (din 68

9.3    MATERIALE

La alcatuîrea termo-tiidroizoiatieî se vor folosi următoarele materiale: a Strat iermoi2olant

■    amorsarea stratului suport - emulsie bituminoasa antonica NI MtCh 5068-72, soluție bitum CITOM STAS 6800-91, soluție de bitum preparata pe șantier;

■    benzina auto neetilata:

" gaz petrolier lichefiat (butan - propan) îmbuteliat cu putere calorica superioara de minimum 20.500 kcak/mN;

*    materiale hidraizoiante conf. cap. 10.4

■    Tabla zincata.

9.4    TRANSPORT MANIPULARE Si DEPOZITARE

Transportul materialelor se va face in mod obligatoriu cu autoutilitare copertate.

Transportul va fi asigurat de către producător, prin intermediul distribuitorilor autorizați ai acestuia.

Pentru o buna organizare de șantier, este de asemenea importanta depozitarea corespunzătoare a elementelor componente in conformitate cu specificațiile tehnice ale producătorului. Toate produsele vor fi depozitate fara a fi afectate de îngheț, apa, umiditate ridicata si influenta directa a radiațiilor solare.

Depozitarea materialelor se va face in spatii închise ferite de umiditate si la temperaturi mai mari de 5 grade C. Elementele componente vor fi depozitate pe șantier astfel incat sa fie ferite de factori atmosferici, îngheț si degradări dîn solicitări mecanice,

Plăcile termoizolante si membranele hidraizoiante vor fi ferite pe perioada transportului si a depozitarii de radiațiile ultraviolete. Produsele nu vor fi așezate direct pe suport, ci pe un eșafodaj Improvizat astfel incat sa se asigure circulația aerului.

9.5    EXECUȚIA LUCRĂRILOR

9.5.1    Prevederi generale

Termcizolatia si hidroizolatia se montează peste straturile existente ale terasei, după îndepărtarea ultimului strat foietris, dale, etc) si repararea (unde este cazul!) hidroizolatîei existente. Peste hidroizolatia existenta se vor monta aeratoare (plus accesorii) 070*100 mm, o bucata la 50 m2 de terasa.

Se montează doua straturi de membrane hidroizolatoare termosudabile, ultimul strat cu protecție de ardezie.

Pentru realizarea lucrărilor de calitate se vor respecta următoarele condiții:

" lucrările de izolații vor fi executate de firme sau echipe specializate, cu lucratori instruiri special st dotări cu sculele si dispozitivele specifice: arzalor racordat print-un furtun la butelia cu gaz lichefiat, suport cu ax demontabil pentru derularea sulului de fot cu bitum aditivat, cuBt specia! de tarat foile de bitum adiîîvat, uneite pentru aplicarea amorsajului, arzator portativ simplu pentru executa racordărilor la străpungeri si racordări;

*    se vor asigura spatii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor la tocul execuției;

» depozitarea buteliilor de gaze lichefiate (nu mai mult de 50 butelii de 40 l/buc) se va face in spatii cu înălțime minima de 3,25 m, inchise sau de minim 2,5 m tip șopron, prevăzute cu rampe de descaroare-incaroare, acoperite cu copertine. Depozitele vor avea geamuri vopsite in alb sau mate, ușile cu dechtdere in afara, ventilate permanent natural, cu o temperatura interioara maxima de 40 **C;

“ se vor respecta întocmai instrucțiunile privitoare la manipularea, păstrarea transportul buteliilor, conform C 246 - 93;

*    se vor asigura cai de acces scurte si comode pentru transportul materialelor;

’ se va controla calitatea materialelor puse in opera, privind corespondenta cu prescripțiile tehnice si existenta certificatelor de calitate;

*    la execuția lucrărilor pe timp friguros se vor respecta prevederile “Normativului pentru realizarea lucrărilor pe timp friguros" -C16/84;

" se va efectua instructajul lucratorilor referitor la specificul operațiunilor de punere in opera a foilor hidroizolante cu bitum aditivat, prin topirea acestora la tocul de aplicare cu fiacara si evitarea accidentelor in cazul unei utilizări nerafionale conform “Instrucțiunilor tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat la hidroizolatia acoperișurilor" indicativ C 248 - 93.

9.5.2    Pregătirea stratului suport

Stratul suport din beton sau mortar al hid roizolatîei trebuie curatat de toate impuritățile, după care se aplica o amorsa din doua staturi de soluție bituminoasa in benzina sau emulsie bituminoasa.

Pantele necesare scurgerii apelor se vor realiza din beton de panta, cu panta de minim 2% si minim 2 cm grosime ta gurile de scurgere.

Suprafețele suport pentru aplicarea barierei de vapori, respectiv a hîdroizotaîiilor, se vor verifica si controla daca corespund, sa nu existe asperitati mai mari de 2 mm st denivelări peste 5 mm, verificate pe toate direcțiile cu un dreptar de 3 m lungime, iar scafele executate sa aiba raza de minim 5 cm.

B-dutNicolae Grigorescv nr 12, sector 3,București    _    __

REPARAȚII SI ÎNVESTITII CORP C-COLEGÎUL TEHNIC ĂNGHEL SÂUGNY

Se va verifica sa fie fixate toate conductele de scurgere, dementele de străpungere, diblurile, cârligele, agrafele de prindere a copertinelor, sa fie executate reborduriie, lăcașurile rosturilor, sa fie montate detectoarele pentru difuzia de vapori sau alte elemente situate sub bariera de vapori sau sub hidroizolah'e, conform proiectului.

Controlul sterii suprafeței suportului (umiditate, temperatura) înainte de aplicarea termohidroizolatiei;

9.5.3 Execuția straturilor termo-hidroizolante

Stratul suport va fi amorsat cu o emulsie sau soluție de bitum de minim 600 gr/mp, peste care se aseaza stratul de difuzie de vapori, din impasiitura perforata tip IBP 1200 lipite cu adeziv 1a rece. Aplicarea amorsai se face, in cazul emulsiei anionice pe stratul umezit iar in cazul soluțiilor bituminoase, pe suport bine uscat.

Hidroizolatia existenta joaca rol de bariera contra vaporilor si strat de difuzie si se aplica pentru a asigura migrarea vaporilor spre exterior si a împiedica formarea condensului in stratul de izolație termica. Bariera contra vaporilor trebuie sa acopere complet partea interioara a stratului de izolație termica.

Difuzarea vaporilor către exterior la terasa se face prin intermediul barierei contra vaporilor si a stratului de difuzie.

Asigurarea evacuării către exterior a vaporilor, de sub straturile de difuzie, se face la acoperișurile fara atice prin prelungirea straturilor de difuzie sub sorturile de tabla, iar ia cete cu alice prin fasii de 50 cm lățime amtasate 1a distante de 1 m.

La deschideri mai mari de 12 m, evacuarea vaporilor de sub stratul de difuzie se face prin intermediul deflectoarelor, o bucata ia 50 mp suprafața, amplasate pe zonele cete mai înalte ale acoperișurilor.

Peste termoizolatia protejate or o folie de protecție cu privire te absorbția apei din mortar, se realizează un strat suport pentru hidroizolatie, din beton sau mortar de ciment armat cu plasa STNB. Termoizolatia fiind realizata cu polistiren sau vata minerala bazaltica, astfel executata este compresibila. Din acest motiv peste termoizolatia se va executa un strat de egalizare de 4,0 cm grosime din sapa pe baza de ciment, care nu este utilizat pentru suprafețe de uzura, cont. EN 13813 CT-C20-F4, armat cu o rețea de otel beton 04 /200 x 04/200 (conform SR EN 1992-1-1:2D04 art 9.2.1.1 secțiunea minima de armatura nu trebuie sa fie mal mica decât 0,0013 bxd = 0,0013 x 100 x 4cm =0,52 cm2; in cazul nostru avem 0,125 x 5 bare / ml = 0,628 cm2, rezultând un procent de armare de 0,15? %).

Hidroizolatia din foi bitumate aditivate lipite cu flacara se realizează prin topirea stratului de bitum adifrvat ai materialului, datorite temperaturii flăcării rezultate prin arderea gazului lichefiat cu ajutorul unor arzatoare,

Se va urmări ca derularea sulului si retragera concomitente a arzătorului sa se faca cu viteza potrivita, pentru ca bitumul de pe foi sa se topească uniform, fara scurgeri de pe sul. Foaia cu bitum topit se presează pe stratul suport prin greutatea sulului, iar la capetele sulului si pe marginea sa, prin presare cu mistria ușor încălzită.

Petrecerile foilor vor fi de minim 10 cm in sens longitudinal, iar la capetele sulului de minim 15 cm. Scafele si doliite se execute întărite cu un strat suplimentar din fasri de bitum aditiva!,

Hidroizolatia se va realiza cu membrane hidroizolante sudate la cald cu stratul de uzura (protecție) din ardezle.

La străpungeri etansarea se face in funcție de diametrul elementelor si al solicitărilor, astfel:

« la străpungeri reci si fara vibratil cu d<200mm si cu fianse, hidroizolatia se va aplica pe flansa sudata sî se va strânge cu flansa mobila in șuruburi;

•> la străpungeri reci si fara vibrații cu d<200mm si fara fianse, etansarea hldroizolatiei cu elementele verticale se va execute după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului prin mansonare cu doua straturi de panza sau tesatura bitumata, lipita cu mastic de bitum si matisare cu sarma sau colier;

» te cazul deflectoarelor, stratul de difuzie se va decupa sub guler, iar in interior, ca termoizolatie, tubul se va umple cu vata minerala;

B la străpungerile cu vibrații sau calde, hidroizolatia verticala se executa întoarsa pe rebord sau zidărie, distantat teta de străpungere si se protejează pe rebord cu sort dte tabla zincata si etansata ai chit la elementele de străpungere.

Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanșa cu un strat suplimentar dte panza sau tesatura bitumata de minim 0,5 m lățime, cu bucla in deschiderea rostului si prinsa in cute de dîbiuri sau boitori împușcate pe margini, Hidroizolatia se va aplica peste tabla cu bucla, in prealabil amorsata cu emulsie de bitum, după care se protejează cu copertina de protecție.

Montarea gurilor de scurgere interioara se face conform STAS 2742 - 80 * Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase si acoperișuri: forme si dimensiuni”.

Sub paziile de tabla se va lipi cu mastic de bitum un strat suplimantar de impasiitura sau carton bitumat de 30 - 50 cm lățime. Racordarea hidroizolatiei 1a gurile de scurgere de la terase si a acoperișurilor necirculabile se va asigura cu guler de plumb amorsat sau cu pâlnii din materiale plastice aplicate pe un strat suplimentar de panza sau tesatura bitumata.

Gulerul (de plumb sau din materiale plastice) si stratul suplimentar din panza vor fi prevăzute oi stufuri care se vor introduce in mufa conductei de scurgere. Mute conductei de scurgere se va monte ia nivelul stratului superior de rezistenta al hidroizolatiei sau al barierei de vapori iar la partea inferioara conducta cu mute va fi siemuita te coloana de coborâre 1a min 30 cm sub planseu. Hidroizolatia in câmp se va lipi deasupra gulerului (dte plumb sau din materiale plastice) cu crestaturile introduse te mute, după care se va monte parafrunzarul. In cazul teraselor circulabile cu sifoane de pardoseala hidroizolatia se va lipi pe

B-duî Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SI INVESTITIICORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

9.6    VERIFICAREA SI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

9.6.1    Termo-hidroizolatii

Pe toi parcursul execuției se vor face verificări atat asupra materialelor puse in opera cit si asupra lucrărilor propriu zise.

Se va face verificarea îndeplinirii condițiilor de calitate si consemnarea tor in procese verbale de lucrări ascunse, in privința următoarelor lucrări:

' calitatea straturilor suport

« preluarea corecta a pantelor existente si asigurarea evacuării apelor meteorice de ia nivelul teraselor

*    nivelul si amplasamentul gurilor de scurgere, execuția si calitatea stratului de amorsaj, a barierei contra vaporilor si a termoizolatiei;

» calitatea, latimea suprapunerilor si lipirea corecta a straturilor de hidrcizolatie, mai ales in ceea ce privește petrecerile

*    montarea corecta a diblurilor conexpand pentru prinderea rețelei suport STNB, respectiv a diblurilor de plastic si a agrafelor pentru tinichigerie

■    executarea corecta a pârtilor constructive ale racordărilor cu suprafețe verticale, care sa asigure o buna montare a straturilor izolatoare.

La încheierea lucrărilor se va face recepția lor atat pe baza certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor verbale de lucrări ascunse de la punctul hidroizciatii, cat si prin verificările prevăzute ia cap. S ai Normativului C112 - 86.

Verificările ce trebuie făcute in afara celor de la capitolul prevederi generale - izolații sunt următoarele:

■    starea de umiditate corespunzătoare a statului suport amorsat

« existenta rosturilor de dilatare de 2 cm pe contur si în câmpul sapelor si peste termoizolatii (la 4 - 5 m distanta pe ambele direcții)

» racordările între diverse suprafețe cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect si prescripțiile tehnice de - 5 +10 mm ia raza de curbura si de 10 mm la lățimi

» respectarea rețelelor si procedeelor de preparare a materialelor pe șantier (masticuri, soluții, efc.), conform Normativului C 112-86 si C246-93

" starea de umiditate corespunzătoare a statului suport amorsat

*    lipirea corecta a foilor; nu se admit dezlipiri, alunecări, bășici

« latimea de petrecere a foilor (7 -10 cm longitudinal, min. 10 cm frontal) se admit 10% din foi cu petreceri de min. 5 cm longitudinal si min. 7 cm frontal

» realizarea comunicării cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi " se verifica etanșeitatea izolațiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore {ia pante max. 7%)

» se vor verifica pantele la acoperișuri, daca suni conform proiectului, daca gurile de scurgere sunt amplasate in punctele cele mai coborâte, daca funcționează scurgerile.

« se verifica racordările hidroizolatier ia reborduri st atice, la străpungeri, rostu^dCdiSfe^î^guri de scurgere {care trebuie prevăzute cu parafrunzare si sa nu fie inundate).

■    se va verifica tinichigeria cu racordarea termohidrizoiatiei.

Rezultatele verificărilor se vor înregistra în procese verbale de lucrări ascunseiw    * J

9.7    MĂSURĂTORI SI DECONTARE

Măsurătorile se vor realiza in mp conform listelor de cantitatl din proiect.    in metri patrati de termo-

hidrcizoiatie si va cuprinde toate straturile conform specificațiilor tehnice

9.8    MASURI DE ÎNTREȚINERE A TERMO-HIDROIZOLATÎILOR

Beneficiarul va asigura permanenta întreținere a izolațiilor si exploatarea acestora in condiții normale solicitărilor pentru care au fost proiectate. Se interzic:

» spargerile, străpungerile, ancorările “ depozitarea de obiecte » focul sau deversarea de lichide fierbinți

" circulația mai intensa decât cea permisa de stratul de protecție respectiv sau schimbarea de destinație a acoperișului.

Se curata gheata, zapada care pot înfunda gurițe de scurgere cu mare atenție pentru a nu produce degradări,

Se va face curatarea periodica (minimum primăvara, toamna) a terasei de elementele care pot înfunda gurile de scurgere cu mare atenție pentru a nu produce degradări.

Se verifica in timp starea teraselor pentru a se lua masuri de remediere imediata-^^;

Remedierile care se impun în urma verificării periodice vor fi executate    țhuncitpri specialiști pe baza constatărilor si

indicarea modului de reparare de către un specialist.    \

ț

B-dul Ntcolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SI iNVESTITII CORP C-COLEGÎUL

NIC ANGHEL SALIGNY


10 IZOLAȚII HIDROFUGE

10.1    GENERALITĂȚI

10.1.1    Obiectul specificației

Acest capitol cuprinde specificații pentru execuția lucrărilor de hidroizolatii.

Prin hidroizolatii se înțeleg aici atât hidroizolatiiie ușoare (ia terase si ia camerele umede) cât st hldrotzoiafiile de proiecție a subsolurilor.

10.1.2    Concept de baza

Hidroizolatiiie se vor executa numai ia cald, pe baza de materiale bituminoase, în conformitate cu prevederile din proiect.

10.2    STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA

Acolo unde exista contradicții    între    prevederile prezentelor specificării si prescripiiiie

cuprinse în standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificații.

10.3    STANDARDE:

*    SR137:95-Materiale hidroizolatoare biîumate. Reguli si metode de verificare.

- SR 138-94- Carton bitumat.    /gr

» STAS 588-80-Suspensie de bitum fiierizat (5UBIF),    y.

■    STAS 661-71-Chit de bitum fiierizat cu var hidratat si fibre de celuloza (CELOCHiT).    U    '

*    STAS 1046-78-Pânzabitumată.    ;    ■'

11    STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare,    2,^

“ STAS 3 789-86 - Hârtie Kraft de 125 g/m2

■    STAS 6800-81 - Grund pentru protecția conductelor metalice îngropate (CfTOM),

» STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale si lucrări de hidroizolatii în construcții. 10.SR 7916:1996 - impâslitura din fibre de sticla bîtumata.

*    STAS 8877-72 - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrările de drumuri.

*    STAS 10126-92 - Țesătură din fibre de sticla bitumata. 13.STAS 10546-76 - Bitum cu adaos de cauciuc.

■    14.STAS 11342-79 - Emu fsîi bituminoase anionice cu rupere lentă pentru hidrotzolafii,

Normative.

*    1. C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea htdroizolaitilor din materiale bituminoase ia lucrările de construcții si completările acestea.

10.4    MOSTRE Si TESTĂRI

» Înainte de lansarea comenzilor, Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare mostre ate materialelor si produselor pe care intenționează sa ie folosească la lucrare. Mostrele vor fi însorite de copii aie buletinelor cu rezultatele încercării probelor, cerute în standarele de referința.

Prelevarea de probe si efectuarea testelor se va face în conformitate cu STAS 41-78.


10.5    DESENE DE EXECUȚIE

Antreprenorul va prezenta o data cu proiectul următoarele desene de execuție:

*    Planuri si secțiuni cu identificarea zonelor ce se izolează, Opurile de hidroizolafie adoptate,

■    pantele, gurile de scurgere, ancorări, ventilării etc.

*    Detadîr de alcătuire si protecție a hid roizoîatiiior proiectate.

" Detalii de racordare ia elementele care străpung, despart sau intersectează pianul construcției.

B-dul Ntcolae Grigorescu nr 12, sector 3, București

REPARAȚII Si INVESTIȚII CORP C-COLEGÎUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY YRDM38    ......... CAIET DE SARCINI (P,Th.)

10.6    MATERIALE SI PRODUSE

Materiale

Pânza bttumata ti'p Pa 55 cu suport din fibre îlberiene, tesute (conform STAS 1046-    78),

Caracteristicifizico-mecanice:

»    masa totală: min 3000 gr/m2.

*    masa de bitum: min. 1700 gr/m2

*    torta de tracțiune la rupere:

*    ia temperatura de +70°C, timp de 2 ore, nu prezintă scurgeri sau depiasari ale stratului de acoperire.

Alcătuire;

*    strat suport din fibre îlberiene, tesute, impregnat cu bitum;

■    strat de acoperire pe ambele fete cu bitum Aterizat (având punctul de înmuiere la min. 80’C) protejat pe ambele fete prin presărare cu nisip cu granuiaiie 0,2-1,0 mm.

Mastic de bitum preparat pe șantier din bitum topit (conform STAS 7064-78) amestecat ai maximum 30% filerde calcar.

Soluție de bitum tarat pentru amorsate:

« bitum topit 33-40%

■    solvent60-67%

Soluție de bitum taiat pentru etansari:

*    bitum topit 50-70%

*    solvent 30-50%

Mortar de ciment: nisip 1:4, preparat conform specificațiilor de ta capitolul (ț 1000.

10.7    LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

In general, transportul si depozitarea materialelor se efectuează în conformitate cu specificațiile producătorilor.

Materialele bituminoase fiind combustibile, trebuie depozitate în locuri ferite de fee.

Se vor feri de asemenea de contactul cu soiventi organici.

Fiecare ambalaj va purta vizibil numărul standardului respectiv, codul tipului materialului, data de fabricație, numărul lotului, producătorul. Bitumul se poate livra în vrac.

Rulourile de carton sau pânza se vor așeza vertical si vor fi depozitate pe o suprafața plana si curată.

10.8    EXECUȚIA LUCRARIOR

10.8.1 Generalități

Tipuri de hidroizolatii folosite:

Hidraizolah'e la terase circulabile si necîrcuiabite cu panta 1,5... 4%:

*    strat suport, 1 cm grosime, mortar de ciment: nisip;

■    grund de bitum Aterizat;

■    amorsa cu soluție de bitum taiat;

» 2 straturi de pânza PA 55+1 strat carton bitumat CA 400 intercalate, cu 3 straturi de bitum Aterizat.

Hidroizolatie sub pardoseli te camera umede (bai, bucătarii, WC-uri, laboratoare etc.):

■    strat de egalizare, max.1,9 cm grosime, mortar de ciment: nisip;

*    amorsa cu soluție de bitum taiat;

» grund de bitum Aterizat;

B 2 straturi de pânza PA 55 intercalate cu 2 straturi de bitum filerizat.

Hidroizolatia contra apelor fiara presiune:

*    strat de egalizare din mortar de ciment nisip de 1,5-3 cm grosime, bine driscult, pe elemente de construcție din beton sau zidărie;

B-duî Nicotae Grigorescu nr 12, sector 3, București

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNiC ÂNGHEÎ- SALIGNY

YRDW38    --------.......... .    CAiET DE ȘARCiNlLP.TR)

9

’ amorsa cu soluție sau emulsie de bitum, minimum 300 g/m

9

» 2 straturi de pânza sau țesătură bitumata (PA 55; PA 45; ISA 2000} lipite cu mastic de bitum, minimum 1,5 kg/m la fiecare strat.

“ 1 strat de acoperire din carton sau împâsiitora bitumata (CA 400; CA 333; IA 1100; IA 1000} lipit cu mastic de bitum, minimum 1,5 kg/m2.

■    protecție pe orizontala cu sapa din mortar de ciment M 400 de 4-5 cm grosime iar pe verticala cu perete din zidărie din cărămizi pline arse sau prefabricate de beton 0 1373.

La subsolurile construcțiilor de locuințe sau social culturale se admite înlocuirea hidroizolatiei orizontale cu un strat de pietriș așezat sub pardoseala pentru întreruperea capiiariîatii.

Hidroizolatia contra apelor cu presiune exterioara a căror coloana este sub 5 m;

“ strat de egalizare din mortar de ciment: nisip de 1,5-3 cm grosime, bine driscuit, pe elemente de construcție din beton sau zidărie;

■    amorsa cu soluție sau emulsie de bitum, minimum 300 g/mp;

9

■    3 straturi de pânza sau tesatura bîtumată (PA 55; PA 45; TSA 2000} lipite cu mastic de bitum cu minimum 1,5 kg/mia fiecare stratl strat de acoperire din carton bitomat CA 400 lipit si acoperit cu mastic de bitum 1,5 kg/mp la fiecare strat;

*    protecția pe orizontală si verticala conform (} 1313.

Pentru obținerea unor hîdroîzolatii corespunzătoare se vor respecta următoarele prevederi;

*    Lucrările se vor executa de echipe de izolatori specializați.

« Se vor respecta condițiile cerute de producător pentru depozitarea materialelor.

» Se vor asigura spatii pentru amplasarea topitoriilor si malaxoarelor aproape de locui de aplicare a hidroizoiatiitor pe cât posibil ferite de intemperii.

■    Se va acorda o atentie deosebita ia topirea si maiaxarea materiei bituminoase pentru a nu o

« degrada.

*    Temperatura de lucru va fi de min. +5°C, find interzisa execuția hidroizoîatiitor pe timp de ploaie si bumrta.

» Se vor respecta pantele indicate în proiect, se va curata bine suprafața suport care nu va avea asperitati mai mari de +/- 2 mm si denivelări peste 5 mm verificate în toate direcțiile cu dreptarul de 3 m.

*    Se vor termina înainte de executarea hidroizoîatiitor lucrările Sa structura de rezistenta si instalațiile aferente si elementele de compartimentări (pereți, atice etc.).

înainte de receptionarea lucrărilor se verifica respectarea următoarelor condiții:

" Calitatea stratului suport (rigiditate, aderenta, planeitate}.

■    Calitatea materiaieior hid roizolatoa re,

*    Executarea corecta a pantelor prevăzute în proiect

*    Nivelul si amplasamentul corect al gurilor de scurgere.

« Montarea corecta a dibiuriior, agrafelor pentru prinderea pieselor de tinichigerie.

*    Executarea corecta a pârtilor constructive aie racordărilor (scafe, reborduri, parapete, etc.} care sa asigure o buna continuitate a stratului hidroizofatiei,

■    Etapele st succesiunea operaților conform normativului C112-86.

Pregătirea stratului suport

Stratul suport va avea suprafața plana, driscuiîa, rigida, uscata.

Intersecțiile suprafeței stratului suport (scafe, doiii, muchii etc.} trebuie sa fie rotunjite cu o raza de curbura de 5 cm ia scafe si doiiî si 3 cm la muchii.

Umiditatea stratului suport se controlează prin iipirea în mai multe tocuri a unor fâșii de pânză bitumata.

După 1 -2 ore se smulg. Daca desprinderea se produce în masa de bitum, suprafețele sunt corespunzătoare, daca desprinderea se produce prin desprinderea completa de placa, înseamnă ca suprafața e încă umeda.

Se verifica daca sunt amplasate corect si etanșate conform detaliilor, toate gurile de scurgere si de ventilație,

Se fac eventualele rectificări ale suprafeței suport si curățirea de praf si impurități.

B-duî Nicolae Grigorescu nr 12, sector S.Bucuresti    _________    ______

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

Amorsatei

Se va face prin vopsire cu pena de par, cu doua straiuri succesive de bitum taiat - circa 0,400 IZm^ în total Aplicarea fiecărui strat se va face după uscarea celui precedent.

Executarea straturilor bituminoase de etansare

Se va executa prin vopsire cu mastic bitumirtos, la cald, cu gtetuitorul de cauciuc si perie de fibră, o

Pentru fiecare strat: l,5-2kg/m .

Lipirea straturilor de pânza bituminata st carton bitumat

Se va executa la cald prin petrecere ia jumătate a fâșiilor {în căzu(ca hidreizoiatia se executa în 2 straturi) sau ia 1/3 (în cazul ca hidreizoiatia se executa în 3 straturi).

La flecare strat se consuma pentru lipire 1 ;5 - 2 kg mastic la 1 m2 Aplicarea straturilor se începe de ta zonele cele mai joase (guri de scurgere).

Scafele, doiiiie se întăresc cu un strat suplimentar din pânza bitumata PA 55, conform detaliilor.

La pereți hidreizoiatia se începe de ta partea inferioara si se executa complet pe înălțimea de 2-3 m.

Protejarea hidroizoiatiei

Hidroizolatia la terase drou labile se protejează cu o sapa de mortar 01000 de 2 cm placi de beton prefabricate 01212 sau placi mozaicate () 1211.

Hidreizoiatia la terase necircuiabiie se protejează astfel:

o

•    proiecție ușoară - stropire mecanizata în doua straturi minimum 300 g/m vopsea reflectorizanta în culori deschise;

■    protecția grea din pietriș de 7... 15 mm așezat în strat uniform de 4 cm grosime,

Proiecția hidroizoiatiei verticale se va fece cu zidărie de cărămidă plina arsa de 7,5-12,5 cm grosime sau cu elemente prefabricate din beton montate cu rosturi ia 5 m distanta.

Verificări în vederea recepției

Hidreizoiatia la terasa se va verifica cu avizul scris al Consultantului prin inundare cu un strat de apa de 10 cm, timp de 48 de ore, timp în care nu trebuie sa se producă infiltrații iar tavanul nu trebuie sa prezinte umezeala.

Se verifica lucrările de tinichigenie aferente care trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

■    copertinele, sorturile, paziiîe trebuie sa fie bine ancorate si lipite, cu tafturi executate corectoare sa asigure etansarea si proiecția hidroizoiatiei;

" gurile de scurgere trebuie sa aiba gratar montat si sa funcționeze norma! )a turnarea apei în punctele cefe mai înalte ale terasei. Lucrările vor fi executate conform cu:

■    specificațiile;

•    detaliile de execuție din proiect.

La cererea Consultantului, daca se considera necesar, se va face si o verificare predica prin sondaj astfel;

•    desfacerea în punctele indicate a hidroizoiatiei pentru a se constata identitatea structurii cu proiectul;

■    verificarea hidroizoiatiei prin determinări de laborator, pe probe prelevate pentru a constata daca materialele folosite au fost de calitate corespunzătoare, conform certificatelor de calitate.

Consultantul va putea dispune refacerea lucrărilor în anumite zone unde nu sunt îndeplinite cerințele proiectului sau specificațiilor, sau în cazul ca defectele sunt de mare amploare poate decide refacerea completa a lucrărilor.

Masuri necesare pentru întreținerea hidroizolatiilor

Evacuarea apei de pe terasa acoperiș trebuie sa fie asigurata, pentru a nu se scurge pe pereți.

Nu se admit spargeri la căptușelile de protecție a hidroizoiatiei, nici la pereți, nici ia pardoseli.

Nu se vor ancora sau monta ulterior diferite obiecte pe pereții de protecție ai hidroizolatiilor.

Se vor controla si curata periodic (cel puțin de doua ori pe an) gurile de scurgere si starea generala a hidroizoiatiei si a protecției acesteia.

B-duI Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REFARATII SI INV’EStÎTircdRP C-COLEGIUL TWNiC ANGHEL SAUGNY

YRDM38


CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Nu se admite străpungerea în nici un fel a hidroizolatiilor pentru a efectua diferite ancorări, fixări de obiecte, decât numai de către specialități si cu acordul Beneficiarului.

Nu se va scoate stratul de protecție a hîdroizolatiei ia terasa, nu se va face focui si nu se vor deversa lichide fierbinți.

Nu se vor creste animale sau păsări si nu se vor depozita gunoaie pe terasa.

La subsoluri si încăperile umede, Beneficiarul va asigura menținerea inîegritafi hidroizoJatiei pe durata execuției protecției acesteia (sapa, perete de protecție} si a lucrărilor de construcții ulterioare execuției hidroizoîatiei.

Trotuarele de protecție vor fi menținute curate, cu panta spre exterior, iar crăpaturile si rosturile mărite se vor colmata imediat cu mastic bituminos,

10.1 MĂSURĂRI SI DECONTARE

Lucrările de hidroizolatie se vor deconta funcție de numărul de metri patrati de suprafataexeGutata.

Prețul pentru lucrările de hidroizolatie include ridicarea hîdroizolatiei pe pereți ia terase (conform specificațiilor) si rectificarea suprafeței suport cu mortar de ciment precum, si toate ceielafte operații necesara asa cum sunt solicitate in lista de cantitati de lucrări.

B-dul Nlcolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAT» SI INVESTfTIf CORPC<COLEG1UL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

11

11,1


BALUSTRADE, GRILE Si ALTE CONFECȚII METALICE SIMILARE

GENERALITĂȚI

In acest capitol suni prezentate condițiile tehnice de execuție pentru balustrade, grile de orice fel si alte confecții metalice similare, realizate pentru buna funcționare a clădirii.

Este obligatorie respectarea următoarelor aspecte:

S categoria de execuție stabilita de proiectant; s clasa de execuție conform SR EN 1090-2:2008 este EXC4;

s de pregătire a suprafețelor elementelor metalice.Toate suprafețele pe care trebuie aplicate vopsele si produse conexe, trebuie pregătite astfel încât sa îndeplinească criteriile din EN ISO 8501,

2 pentru elementele sudate trebuie respectata nivelul de acceptare stabilit de proiectant, conform SR EN ISO 5817:2008 si SR EN 1090-2:2008;

2 daca pe planurile de execuție nu se specifica grosimea cusăturilor de colt, aceasta se va considera 0.70 x tmin, unde tmin reprezinte grosimea minima a elementelor ce se îmbina;

2 tolerantele de grosime pentru produsele din otel trebuie sa se încadeze în clasa stabilita de proiectant conform SR EN 1090-2:2008;

2 nu se accepta imperfecțiuni precum fisuri, exfolieri sau bavuri in elementele metalice. Starea suprafeței produselor constituente trebuie sa fie de asa maniera încât sa fie îndeplinite cerințele re^aatejignlru gradul de pregătire cerut    .

Procesul tehnologic de execuție pentru fiecare piesa trebuie sa cuprindă:

2 piese desenate cu cote, pentru fiecare reper;

2 procedeele de debitare ale pieselor si de prelucrare a muchiilor, cu modificarea clase! de calitate-a tăieturilor;

2 mărcile si clasele de calitate ale otelurilor care se sudeaza;

2 tipurile si dimensiunile cusăturilor sudate;

2 forma si dimensiunile muchiilor care urmeaza a se suda conform datelor din proiect sau, în lipsa acestora, conform SR EN ISO 9692-1/2004 si SR EN ISO 9692-2:2000;

2 marca, caracteristicile si calitatea materialelor de adaos : electrozi, sârme si fiexuri;

2 modul si ordinea de asamblare a pieselor în subansambluri;

2 procedeele de sudare;

2 regimul de sudare;

2 ordinea de execuție a cusăturilor sudate;

2 ordinea de aplicare a straturilor de sudura si numărul trecerilor;

2 modul de prelucrare a cusăturilor sudate;

2 tratamentele termice daca se considera necesare;    \

2 ordinea de asamblare a subansambleîor;    . ------------------'t

2 planul de control nedisfructiv (Rontgen, gamma sau ulfrasonic) al îmbinărilor;    ; ; ~ t- - - ■

2 planul de prelevare a epruvetelor pentru încercări distructive;    ;    '

2 regulile si metodele de verificare a caiitetii pe faze de execuție, cf. cap, 4 din STAS-767/0 "- 88 si prevederile

prezentului caiet de sarcini,

Constructorul va respecta documentația tehnica de montaj care ar trebui sa cuprindă, In mare, următoarele:

2 spatiile si masurile privind depozitarea si transportul pe șantier al elementelor de construcții;

2 organizarea platformelor de preasamblare pe șantier, cu indicarea mijloacelor de transport si ridicare ce se

folosesc;

2 verificarea dimensiunilor implicate în obținerea tolerantelor de montaj impuse;

2 pregătirea si execuția îmbinărilor de montaj;

B-Uu! Nrcolae Grigorescu nr 12, sector 3, București

reparătiîsiInvestiții corp c-colegiul termic anghel saligny

s verificarea cotelor si nivelelor indicate în proiect pentru construcția montate;

■s ordinea de montaj a elementelor;

y' metode de sprijinire si asigurarea stabiîitatii elementelor în fazele intermediare de montaj;

y" schema si dimensiunile halei încălzite iama pentru completarea subansamblurilor uzinate cu unele piese ce se

sudeaza pe șantier;

y* procedura de remediere, ce trebuie definite înainte de a efectua repararea,

11.2    STANDARDE DE REFERINȚA

*    SR EN 10220-2003 - Țevi de otel sudate si fara sudura. Dimensiuni si mase liniare

» SR EN 10029-1995 - Table de otel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3 mm. Toleranta la dimensiuni, deforma si la masa

■    SR EN 10059-2004 • Otel laminai ia cald pentru utilizări generale. Dimensiuni si tolerante la dimensiuni si ia forma

*    SR EN 499 - Electrozi de sudura

*    DIN 961 - Șuruburi cu cap hexagonal

*    DIN ISO 4017 - Șuruburi cu cap hexagonal

11.3    MATERIALE

» Balustrade metalice din otel laminat conf. N,l. producător

■    Grile metalice din otel laminat conform N.î. producător

■    Alte confecții metalice conf. N.l. producător

*    Electrozi sudura, conform SR EN 499

" Șuruburi mecanice, conform DIN 961, DIN ISO 4017

■    Grunduiri anticorozive pe baza de minium de plumb conf. N.î. producător

*    Vopsele de ulei

11.3.1 MATERIALE DE BAZA

Materialele de baza vor fi cele indicate pe planurile proiectului tehnic. Utilizarea altor calîtatî de materiale sau a altor dimensiuni decât cele indicate in proiectele de execuție, se admite numai cu acordul prealabil al inginerului proiectant. Materialele care nu corespund calitatii vor fi depozitate separat.

Folosirea laminatelor nemarcate nu este admisa.

Caracteristicile otelurilor vor fi solicitate explicit în comanda de materiale către furnizorul laminatelor sî nu se vor considera având aceasta calitate decât piesele anume marcate, însoțite de certificat de calitate corespunzător.

Furnizorul lucrărilor este obligat sa verifice prin sondaj calitatea otelului livrat ia fiecare 100 -150 tone livrate. Defectele de suprafața si interioare aie laminatelor trebuie sa corespunda punctului 2.2. din STAS 767/0-88. Nu se accepta imperfecțiuni precum fisurile, exfclierile sau bavuri.

Inginerul de structura st inginerul de la inspectorat vor avea dreptul sa comande orice fel de testare a oricărui otel folosit în lucrările de construcție de otel, pentru a verifica daca acestea au calitatea specificata.

Nu se admite folosirea laminatelor si a tablelor groase cu crestaturi, fisuri, exfolieri sau care prezintă discontinuități ale structurii interioare (desfaceri iamelare). Se recomanda verificarea cu ultrasunete a profilelor laminate si a tablelor groase ce urmeaza a fi utilizate.

Laminatele din otel trebuie sa fie însoțite de certificate de calitate, având marcaju! producătorului, prin care se confirma ca rezultatele încercariior otelurilor concorda cu cerințele standardelor în vigoare sau ale condițiilor tehnice pentru otelul de marca date.

Certificatele de calitate vor trebui prezentate la recepția în fabrica a produselor uzinate, după care se vor păstră timp de 10 ani.

încercările si analizele otelurilor vor fi făcute conform următoarelor standarde:

■    încercarea la fracțiune: SR EN 10002-1:2002;

• încercarea 1a îndoire ia rece: SR ISO 7435-2005;

■    încercarea de rezîîienta;

" încercarea de duritate Brinell: SR EN ISO 6506-1:2G06;

“    Extragerea epruvetelor: SR EN ISO 377-2000;

B-duî Nrcoiae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SI INVESTIȚII CORP C-COLEG1UL TEHNIC ANGHELSALiGNY

Extragerea probelor pentru determinarea compoziției chimice; SR EN IS0 14284:2003.

Defectele de suprafața si interioare ale laminatelor trebuie sa corespunda punctului 2.2 din STAS 767/0-88 si prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Materialele de adaos, respectiv electrozii, vor respecta armatoarele indicații si norme:

* Pentru sudarea manuala - electrozii cu Înveliș gros si toarte gros conform SR EN 2560:2006;

■ Pentru sudarea automata - sârma neînveSita, conform:

o SR EN 12536:2001 - Materiale pentru sudare. Vergele pentru sudare cu gaze a otelurilor nealtele si a otelurilor termorezistente. Clasificare;

o SR EN iSO 16834:2007 - Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme vergele si depuneri prin sudare pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector a otelurilor cu limite de curgere ridicate. Clasificare;

o SR EN ISO 14341:2008 - Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod si depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a otelurilor nealiate si cu granulatie fina. Clasificare;

o SR EN ISO 636:2008 - Materiale consumabile pentru sudare. Vergele, sârme si depuneri prin sudare pentru sudarea WIG a otelurilor nealiate si a otelurilor cu granulatie fina. Clasificare;

o SR EN ISO 544:2004 - Materiale pentru sudare. Condiții tehnice de livrare a materialelor de adaos. Tipul produsului, dimensiuni, tolerante si marcare;

o SR EN ISO 756:2004 - Materiale consumabile pentru sudare. Sârme pline, cupluri sârma plina - flux si sârma tubulara - flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de fiux a otelurilor neaiate si cu granulatie fina. Clasificare.

Materialele de adaos vor fi livrate cu documente care sa le ateste marca si le certifica calitatea.

Materialele de adaos se stabilesc de către responsabilul tehnic cu sudura ai unitatii de execuție si se vor utiliza în asa fel încât caracteristicile mecanice de rezistenta a cordoanelor de sudura sa depaseasca cu min. 20% rezistenta materialelor de baza.

Tipul materialelor consumabile pentru sudare trebuie sa fie corespunzătoare procedeului de sudare, materialului care trebuie sudat si procedeului de sudare.

11.3.2 Materiale de legătură

îmbinările cu șuruburi obișnuite se executa si se controlează conform pct. 4 din STAS 767/2-78. Pentru receptionarea si controlul șuruburilor, în atera de probele de fracțiune, se efectuează si probe de duritate.

Șuruburile nepretensionate vor fi din grupa de caracteristici mecanice stabilita de inginerul proiectant conform EN ISO 898-1:2001 si EN 20898-2, Pentru aplicații nepretensionate se pot utiliza șuruburi conform EN 14399-1,

11.4 LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE St TRANSPORT

Confecțiile metalice (balustrade, grile eto.) se livrează de catra producător in ansambluri sau subansambluri conform proiectelor, gate grunduite, prevăzute, după caz cu prazrwri de fixare sau alte piese din otel pentru prindere.

Depozitarea se face in soproane, ferite de murdărire, ruginire sau lovire pe șantier.

Transportul se va fac» cu autoplatforme cu atenfie, pentru evitarea deformărilor, lovirii etc.

11.5 MĂSURĂTORI St DECONTARE

Pentru confecții metalice montajul se masoara la kg si se decontează in consecința; greutatea se stabilește prin cântărire înainte de montare sau se ta cea conținute in actele de facturare si livrare a etementetor respective (confecții metalice, scări exterioare de incendiu).

i;

\ s <V/

B-dul Nicolae Gngorescu nr 12, sector 3,București    *

“    REPARAT» SiiNVESTiTH CORP C-COLEGiUL TEHNIC ANGHEL SALiGNY

12    TINICHIGERIE

12.1    GENERALITĂȚI

Obiectul specificației

Acest capitol cuprinde specificații pentru lucrările de tinichigerie (jgheaburi, burlane, glaferi, sorturi, parafrunzare, etc.J.

Sunt cuprinse, de asemenea, specificații pentru montajul elementelor de tinichigerie utilizate la lucrările de etansare a rosturilor verticale si orizontale.

Concept de baza

Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tabla zincata la cald (490 g/m2) sau tabla vopsita in câmp electrostatic.

12.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA

Acolo unde exista contradicții intre prezentele specificații si prescripțiile cuprinse in standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificații.

Standarde:

" SR EN 10143 - Tabla zincata tolerante la dimensiuni si forme

■ SR EN 10343- Condiții tehnice de livrare


SREN10230-2001 SR EN 10327


-    Cuie de sarma de otel

-    Tabla zincata.


12.3


MATERIALE Si PRODUSE Materiale * Tabla zincata

8 Tabla vopsita tn câmp electrostatic “ Cuie

° Accesorii de prindere12.4 TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Folie de tabla zincata se livrează in legaturi, împreuna cu certificatele de calitate emise de producător.

Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, așezate in stive pe platforma acestora, nefiind admisa ramanerea in consola a legaturilor cu foi de tabla.

Pe șantier legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive așezate pe platforme, tn spatii închise, uscate, ferite de intemperii si de degradări mecanice (lovire, zgariere, deformare).

Manipularea se va face in condiții de protejare a materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul protector anticoraziv.

Nu se vor desface ambalajele decât la atelierul de confecții si tinichigerie.

Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confecționate, se va face ou grija pentru a nu provoca deformări ale acestora înainte de a fi puse in opera.

Depozitarea jgheaburilor burlanelor, cârligelor si brățărilor se va face pe platforme, asîgurandu-se protecția împotriva loviturilor si deteriorării lor

12.5


12.6


EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MONTAJ

Lucrări ce trebuie executate înainte de montarea tinichigeriei

1.    Executarea tencuielilor si rectificărilor.

2.    Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari si fixarea tor cu cuie sau boitori împușcate), I

3.    Etansarea rosturilor verticale si orizontale.    ;

4.    Pozarea elementelor de instalații sanitare la terase.    i

ț

Montajul    i

Se va face in conformitate cu planurile si detaliile de arhitectura ale proiectului, aprobate de benficiaf.


VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI    -—

Agrafele si bratarile de fixare trebuie sa fie corect prinse in stratul suport

Elementele de tinichigerie trebuie sa nu prezinte deformări mecanice de suprafața, cu stratul de zinc deteriorat sau lipsa. Acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie in concondanta perfecta cu cerințele si detaliile din proiect provenite din dilatatie.

Elementele de acoperire la rosturi vor trebui șa permită variațiile de dimensiuni, din dilatatie, ale rostului.

B-dul Nîcolae Grigorescu nr 12, sector 3, București

REPARAȚII SI INVESTIT» CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY


CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Cositorirea trebuie sa fie tara întreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si infiltrarea apei.

Lucrările de tînichigerie, deși nu prezintă Importante mare din punct de vedere al costului sunt foarte importante in asigurarea unei bune comportări in exploatare a lucrărilor de construcții (în special izolații), de aceea se va verifica foarte atent modul de realizare a etansarilor la străpungerile ia terase sau acoperișuri si la racordul invelitorii la jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor pluviale.

Reprezentantul beneficiarului va putea solicite înlocuirea unor elemente de tînichigerie daca nu sunt respectate:

" prezentele specificații;

* prevederile proiectului aprobat si dispozițiile de șantier;

■ detaliile de execuție din proiectul aprobat.

12.7 MĂSURĂTOARE SI DECONTARE

Măsurarea lucrărilor se face conform articolului din cantitate de lucrări, funcție de numărul de bucafi sau metri liniari de lucrare. Lucrările detînîchigenie se plătesc fie separat, fie in cadrul unor lucrări mai complexe (invelitoare).

B-duS Nîcoiae Grigorescu nr 12, sector 3, București

REPĂRĂfîrSi INVESTITÎf^RPC^LEGÎ^LTEHNIC ÂNGHELSALIGNY

YRDM38    _    ...... cĂÎET -5^ QXRCtNl (P.Th.)

Paginajr58din S8

13    TROTUARE DE PROTECȚIE

13.1    GENERALITĂȚI

13.1.1    Obiectul specificației

Acest capitol cuprinde specificării pentru executarea trotuarelor de proiecție pentru clădiri astfel: " trotuare din beton simplu turnat pe loc ■ trotuare din placi din beton.

13.1.2 Grad de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta planșe cu detalii de execuție pentru execuția trotuarelor de protecție tara borduri.

13.2


13.3

13.3.1


STANDARDE DE REFERINȚA Standarde:

•    SR EN197-1-2002    - Ciment Portland

■    SR EN 1008-2003    - Apa pentru mortare si betoane

« SR EN 998-2-2011    - Mortare obișnuite pentai zidărie si tencuieli

*    SR EN1339-2004+    - Daie din beton .Condiții si metode de incarnare


■    SREN1339-2004/AC2006

■    SR EN 1340-2004    - Borduri din beton pentru trotuare. Condiții si metode de încărcare

■    SREN 1340-20G4/AC2006-

■    SR EN 12620-2003 - Agregate naturale pentru mortare si betoane cu liant) minerali

MATERIALE SI PRODUSE

Mostre si testări

înainte de comandarea si livrarea oricâtor materiale la șantier, se vor pune la dispoziția Consultantului spre aprobare următoarele mostre:

Placi din beton; 2 mostre

Prin aprobarea mostrelor de către Consultant se înțelege aprobarea cimentului si agregatelor, precum si alegerea culorilor.

13.3.2 MATERIALE SI PRODUSE

■    Cimentul folosit va avea rezistenta minima la compresiune la 28 zile de 4000 N/cm2 (400 kgf/cm2)

« Beton simplu marca C12/15 preparat cu balast cu granulatia pana la 31 mm si ciment F 25 Materiale folosite la execuție

•    Coioranli minerali, daca se specifica.

■    Bitum neparafînos pentru drumuri.

« Fier de calcar, fiier de crete si fiier de var stins în pulbere.

•    Agregate naturale de balastiera,

■    Agregate naturale si piatra prelucrate pentru drumuri.

Materiale pentru stratul de poza

■    Mortar de poza    i-

•    Beton simplu cu rezistenta C12/15

» NîsipcugranulastieG-7mm,    ....._____~

“ Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor te borduri,    \ v

» Bitum pentru umplerea rosturilor.    ..-O

Livrare, transport, manipulare    \

Pentru agregate mortare si elemente prefabricate suni valabile specificațiile tehnice din prezentul caiet de sarcini.

13.3.3 EXECUȚIA TROTUARELOR

Beton simplu turnat pe loc

B-dul Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3.București

REPARAT» SHNVESȚITil CORP C-COLeGIUL TEHNiCANGHELSALIGNY ~

13,3.3.1    Ordinea operațiilor

" Se indeparteaza plăcile din beton prefabricat deteriorate sau porțiunea de trotuar din beton turnat monolit .

■    Se marcheaza cu ajutorul unor tarusi de ierni, de care se vor prinde sfori bine întinse, traseul trotuarului

*    După trasare se execute o săpătură la o adâncime de cca 7-8 om de la nivelul terenului.

*    Se așterne un strat de nisip pilonat de 5 cm grosime.

' Se montează cofrajul lateral ai trotuarului realizat din scânduri . Pentru fixarea scândurilor se vor folosi mici pene de lemn, bătute in pamant

*    înainte de turnarea betonului, stratul de nisip pilonai se va uda pana la saturare dar fara a lașa apa sa baitesca.

« Se toama beton C12/15 , cu o grosime de 8 cm, cu o roaba avand grija sa nu se deformeze marginile cofrajului de lemn. Betonul se va întinde in oofraj oi o lopata si o mistrie. După turnarea betonului se va trece cu harletul pe ianga cofrajul apoi cu un ciocan se va lovi cofrajul pentru a vibra betonul turnat.

“ Nivelarea betonului fumat se va realiza cu o scândura debitata . Nivelarea se va face astfel încât trotuarul sa aiba c panta spre exterior de cel puțin 3%.

11 Turnarea betonului se va execute cu rosturi ia cca 2,50-3,00 m umplute pe 5 cm cu nisip si pe 3 cm cu mastic bituminous

■    Rostui dintre trotuar si clădire se va umple cu mastic bituminos avand rolul de etanșam.

13.3.4    ABATERI LIMITA ADMISIBILE

la turnarea betonului;

*    Grosime: 10% pentru fiecare strat in parte.

*    Panta profilului transversal: ± 5 mm l m.

13.3.5    VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI

Verificarea ia recepție a lucrărilor se va face prin examinarea suprafețelor, lucrările trebuind sa se încadreze in prevederile acestor specificații.

Se vor face verificări la:

’ aspectul si starea generala

« elementele geometrice {grosime, planeîtate) fixarea imbracamintii pe suport;

■    rosturi;

■    corespondente cu proiectul.

Acolo unde prescripțiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul lucrărilor nu este corespunzător (placi fisurate, rosturi cu muchii știrbite, etc.), consultantul poate decide înlocuirea locala sau pe suprafețe mai mari a lucrărilor si refacerea in condițiile prescrise în specificații.

13.4 MĂSURARE SE DECONTARE

Prețul unitar pentru trotuarul din beton cuprinde in articolul din cantitativul de lucrări stratul din beton simplu. Decontarea se face la metru pătrat de lucrare, conform planșelor din proiect.

B-dut Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

^p^AT[( S| |NVESTITHCORP C-COLEGÎUL TEHNIC ANGHELSĂLIGNY

14 PANOURI COMPOZITE CIMENT - POLISTIREN PENTRU SISTEME DE MONTAJ USCAT

14.1    GENERALITATi

Acest capitol cuprinde specificații pentru plăcile pe baza de ciment pentru exterior si spatii umede.

14.1.1    Materiale si produse

Placa pe baza de ciment pentru exterior este o placa realizata dintoun miez din ciment ușor, granule de polistiren si plasa din fibra de sticla. Fata expusa este impregnata cu un limitator de porozitate. Montata pe structura metalica, aceasta placa permite realizarea pereților despărțitori si a placărilor, atat la interior cat si la exterior, oferind excelente caracteristici de rezistenta mecanica (șocuri), de rezistenta la apa si ia umiditate.

14.2    STANDARDE DE REFERINȚA

Punerea in opera se face conform prescripțiilor tehnice ale producătorului, respectând si prevederile “Regulamentului privind protecția si igiena muncit in construcții”, precum si ale “Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora”.

14.3    TRANSPORT, MANIPULARE Si DEPOZITARE

Panourile compozite ciment se livrează paletizat.    ___

Depozitarea produselor se reatizeaza conform precizărilor producătorului, în spatii închise, fetefsperafi^euprinse intre 5’C si40’C.

14.4    EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MONTAJ:    F

14.4.1    Condiții de punere in opera:    ’ \r!

Punerea in opera a panourilor compozite pe baza de ciment pentru exterior se face ase&nator cu cep ^panourilor din gips carton, In montaje uscate utilizând aceleași scule si apeiand la aceleași norme sp^ce^ferheirir de montare a gipscartonului pentru plafoane, tencuieli uscate sau pereți despărțitori, dar ținând seama de unele caracteristici deosebite, ce impun alte distante intre punctele de fixare.

Punerea in opera se face conform prescripțiilor tehnice ale producătorului, respectând si prevederile “Regulamentului privind proiecția si igiena muncii în construcții", precum si aie “Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora*.

Placa pe baza de ciment pentru exterior este foarte ușor de montat. Placa se decupează cu cuteru! si se fixeaza cu ajutorul șuruburilor speciale recomandate de producător, cu fata marcata aparenta, pe structura metalica. Șuruburile sunt dispuse la distante maxime de 30 cm si la minim 1 cm de marginea plăcilor. îmbinarea dintre placi este realizata cu ajutorul chitului de rosturi recomandate de producător.

Prinderea in șuruburi se va face ia Intervale de cei puțin 25cm pe suprafețe verticale sl cel muit 17cm pe cele orizontale. Fixarea cu șuruburi se va face Începând din zona centrala către margini. Capetele șuruburilor ce se succed ia aceleași intervale ca cele de la montajele plăcilor de gips-carton (20-25 cm) vor fi acoperite de o pasta fina, sapa, realizata din ciment-nisip.

in căzui utilizării panourilor ia exterior este obligatorie finisarea fetei expuse cu doua —trei pelicule de vopsea acrilica de dispersie, impermeabila, sau a altor sisteme care sa împiedice contactul direct ■dintreftariouTcompozit sî apa provenite din precipitații.

14.4.2    Domeniu de utilizare:

in spatiile cu higrometrie puternica sî foarte puternica lucrările sunt protejate ia baza jreî^elul.prin: banda de etansare sau prin substratul de protecție împotriva apei.    | ... u A:

14.4.3    Caracteristici fizico mecanice în domeniu exterior de utilizare    ~

Plăcile din ciment cu amestec omogen de granule din polistiren expandat, cu fetele armate cu plasa din fibre de sticla si cu tratament de impregnare al fetei expuse au ca domeniu de folosire închiderile exterioare de orice natura ale fațadelor clădirilor,

14.4.4    Caracteristici:

Conform determinărilor specifice, plăcile pe baza de ciment nu suferă degradări in urma ciclurilor de inghet-dezghet, de asemenea, încercările climatice, treceri prin temperaturi extreme intr-un interval de timp scurt, nu lașa vreo urma asupra acestora. Putând primi orice finisaj la exterior, plăcile pe baza de ciment ajuta îa rezolvarea estetica a fațadelor.

Ferite de atacul microorganismelor datorita lipsei oricăror fibre organice, panourile nu putrezesc indiferent de durate

8-du) Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3, București

REPARAȚII SI INVESTIT» CORP C-COLEGÎUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

expunerii tor ia exterior si de tratamentul aplicat in procesul finisării, impregnarea suplimentara a suprafeței ce urmează a fi finisata realizează pe langa scăderea capacității de absorbție si o priza mai buna cu materialele ce alcătuiesc finisajul vizibil.

Material este greu combustibil CG, rezistente ia foc 30 minute, Masa echilibrata a acestor panouri, 13 kg/m2, reușește sa contribuie ia atenuări fonice situate intre 18 si 48,4 dB.

14.4.5    Dimensiuni:

dimensiuni placa standard (tipizata) 12,5x 1200 x 2500 (3000)mm.

14.5    VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIE!

Verificarea ia recepție a lucrărilor se va face prin examinarea suprafețelor, lucrariie fiind necesare ca se încadreze in prevederile acestor speciftcatii.

Se vor face verificări la:

■    aspectul si starea generala

■    rosturi;

■    corespondente cu proiectui.

Acolo unde prescripțiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul lucrărilor nu este corespunzător (placi fisurate, rosturi cu muchii știrbite, etc.), consultantul poate decide înlocuirea locala sau pe suprafețe mai mari a lucrărilor si refacerea in condițiile prescrise in specificații.

14.6    MĂSURARE Si DECONTARE

Prețul unitar pentru panourile compozite cuprinde in articolul din cantitatile de lucrări accesoriile necesare montării acestora. Decontarea se face 1a metru pătrat de lucrare, conform planșelor din proiect

MVrr.'.v


B-dui Nîcoîae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII Si INVESTITli CORP C-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM38

CAIET DE SARCINI (P.Th.)


PaginaT62kiin 68


15    INVEUTOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE

15.1    GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice privind execuția invelitoarelor din panouri termoizolante prefabricate.

Panourile termoizolante tip sandwich sunt prefabricate structurate, compuse din doua placi de tabla nervurata intre care este fixat un strat de vata mineral ignifugată.

Panourile termoizolante de acoperiș trebuie sa reziste la acțiunea vântului, la acțiunea zăpezii, ia precipitați}, la acțiuni mecanice etc. si, de asemenea, sa asigure etanșeitatea acoperișului in panta. Panourile termoizolante de acoperiș trebuie sa asigure atart proiecția termica si fonica a spatiilor pe care le Închid, protecția necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta ia foc prin scenariu! de siguranța la incendiu, cat si etanșeitatea hidrofuga.

Panourile prefabricate termoizofate, pot avea diverse conformări (enunțate de la tete superioara la cea inferioara)

Panou metalic profilat longitudinal (cutat) + miez termoîzoiant + panou metalic profilat longitudinal (cutat); nu sunt excluse orice combinații de panouri cu fete metalice din același metal sau metale diferite sau cu fata superioara metalica și cea Interioara nemetalica, cu miez termoîzoiant.

15.2    STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA

Execuția invelitorllor acoperișurilor se va desfășură cu respectarea prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in construcții, a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, și a HG 622/2004 privind produsele pentru construcții, toate valabile cu completările și modificările ulterioare;

*    C107/1-2005 Normativ privind caicului coeficienților globali de Izolare termica la clădirile de locuit

■    C107/3-2005 Normativ privind calculul performantelor termoenergeticeale elementelor de constructive ale clădirilor

*    C107/4-2005 Ghid privind calculu I performantelor termotehnice aledadirilor de locuit

*    SR EN ISO 717-1: 2000 Acustica. Evaluarea izolării acustice a clădirilor și a elementelor de construcție. Partea 1:

Izolarea la zgomot ae rian.

■    SR EN ISO 717-2: 2000 Acustica. Evaluarea izolării acustice a clAdirilor și a elementelor de construcție. Partea 2:

Izolarea ia zgomot de impact.

■    STAS 6472/7-85 Calculul permeabilității ia aer a dementete^Trteffenalelpr de construcții

*    P118-99 Normativ de sigurantA ia foc a construcțiilor    ,

n P100-1—2013 Cod de proiectare sesimica

hs    :tL

15.3    MATERIALE SI PRODUSE    ț* ; v

15.3.1 Suporturile din tabla    z :

Suporturile (plăcile) intre care este fixata izolația din vata minerala.potfi din diți tabla zincata vopsita in câmp electrostatic,

*    Tabla zincata prevopsita este constituita dintnun suportdetabla zincata obișnuita, tratate cu produse fosfo-degresante, pe care se aplica un polimer (5-7 pm) si un strat de rășini acrilice sau poliesterice (22-25 pm). Grosimea tablei este de 0,4 - 0,8 mm.

In condiții (te sarcina ușoara, ca suport inferior se poate folosi o tesatura bitumata placate cu folie din polietilena. __________

15.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE    |

Capacitatea de transport se alege in funcție de lungimea panourilor.

așezarea în mijloacele de transport se tece numai in planul orizontal al panouritor;    î

- este recomandabila folosirea unor distantieri si a unor suporți, funcție de dimensiunile si tipul panourilor.    -J

Depozitarea se face in stive avand o panta de minim 5% pentru a permite scurgerea apei de ploaie. ;    ■>- ■ ■' ' <

La montaj se vor respecta cu strictețe condițiile tehnice impuse prin agrementul tehnic,    ■ 7-------

Ambalarea și transportul panouritor se face in pachete, paîetizat sau containerizat, cu masuri d^Tjratedie-rin^otriva deteriorării marginilor (îmbinărilor longitudinale) și fetelor.

Producătorul de panouri, producătorul de sistem sau furnizorii de sistem vor pune ia dispoziție detalii și condiții de montare și in msura posibilităților, elemente accesorii (elemente de tinichigerie, de fixare, materiale de etanșare, retuș, ete,).

Condițiile de păstrare și depozitare a produselor sunt precizate de producătorii acestora in fișele tehnice de produs.

15.5    EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MONTAJ

Lucrările se vor executa de către firme cu experiența in domeniu, cu personal calificat (dulgher, tinichigiu, acoperitor-invelitor, hidroizolafor);

Executantul va prelua frontul de lucru te baza procesului verbal, cu îndeplinirea tuturor exigentelor impuse de natura lucrărilor, de prevederile documentației șl a reglementarilor specifice;

Lucrările de execuție ale invelitorii/acoperișuiui se vor desfășura te condiții climatice, (fara vânturi puternice sau ploaie, te temperaturi pozitive), conform prevederilor tehnologice specifice produselor/materiaieior de invelitoare și a reglementarilor privind protecția muncii.

B-dul Nicotae Grigorescu nr 12, sector 3,Bucuresti

ÎNVESfiTli"COiîFG-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY '

YRDM38 ' '    ’    ’    CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Paginai 63jdin 68

15.5.1    Condiții de punere în opera

Se vor respecta reglementările specifice cerințelor esențiale de calitate.

Montarea structurilor și produselor/materialelor de invelitoare se va face pe zone și sensuri determinate, tinandu-se seama, in special, de direcția vântului dominant, de pante, de caile de acces, transport și de manipularea materialelor, fara afectarea zonelor cu lucrări in curs de execuție sau terminate;

Se vor lua masuri ca dotările de lucra sa nu deterioreze suportul sau invelitoarea.

15.5.2    Prevederi generale privind pozarea/montarea

Panourile prefabricate, termoizolate, se utilizează prin montarea unui singur panou pe lungimea versantului (nu se admit mai multe panouri în lungul versantului, cu excepția panourilor special concepute și fabricate cu sistem de îmbinare a capetelor panourilor);

Pozarea se face pe pane cu deschideri calculate funcție de caracteristicile fizico-mecanice ale panourilor, (incarnare uniform distribuita, panta), conform datelor emise de producător;

Montarea se va tece in principal prin alaturarea etanșa a panourilor, prin suprapunerea profilaturii fetei superioare peste cea inferioara. La montare pot fi prevăzute garnituri in benzi de etanșate și elementele de prindere și fixare.

Este recomandabil ca fixarea de structura de rezistenta sa se faca prin elemente mecanice de strângere, dar niciodată pe elementul cutat de margine.

Greutatea mica a panourilor face ca ridicarea si montarea lor sa se faca cu ajutorul mijloacelor mecanice sau electrice de ridicare,

Fiind autoportante, montarea panourilor nu necesita construirea de poduri sau pasarele ajutătoare,

15.6    VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI

15.6.1    Verificări pe parcursul lucrărilor;

■    Pe parcursul realizării lucrărilor se vor verifica:

“ Calitatea produselor/materialefor de invelitoare;

*    Poziționarea șl fixarea in structura suport a pieselor înglobat©, de trecere (a elementelor de străpungere) și a foilor anticondens {unde este cazul);

*    Calitatea execute: pe etape/faze de lucru,

15.6.2    Rectificări;

■    Rectificări locale, unde este cazul, pe etape/faze de lucru;

° in vederea verificării finale sau ca urmare a acesteia se vor executa rectificări a eventualelor defecțiuni precum și de finisare {unde este cazul),

15.6.3    Verificare finala;

» Verificarea de suprafața se va realiza vizual și eventual prin tatonare, urmărind corectitudinea și calitatea modului de aplicare, lipire, fixare, racordare, acoperire, asigurare și de protecție a produselor/materialefor de invelitoare;

15.6.4    Controlul de calitate cuprinde următoarele verificări minimale:

*    Se vor accepta doar produse agrementate din punct de vedere tehnic;

*    Controlul calitati'i ia punerea in opera: ia punerea in opera a materialelor/produselor se efectuează controlul {vizual) asupra menținerii integrității, calitatii și manipulării acestora ca urmare a depozitarii acestora;

■    Recepția lucrărilor de invelitoare: recepția iucrArilor se va executa in conformitate cu prevederile reglementAritor tehnice in vigoare.

15.6.5    Garanția asupra execuției

Garantarea execuției corespunde calitatii materialelor componente structurii invetitorii și manoperei de realizare;

Garanția de sistem acordate lucrărilor va corespunde cel puțin garanției minime oferite de producător pentru produsele de invelitoare (de regula, 10 ani); se poate acorda garanție diferențiata pentru invelitoare șt produsele componente sistemului (folie anticondens, jgheaburi, etc.)

Durabilitatea apreciata în utilizare constituie un criteriu estimativ, stabilit prin urmărirea in timp a bunei comportări in utilizare a materialelor de invelitoare puse corect in opera.

B-dul Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARAȚII SIlNVESTiTltCORPC-CdLEGI ULTEHNICANGHELSĂLIGNY

YRDM38    ' ™    'CÂÎEfDESÂRCÎNrțPTfh.)'

Paginaf64~yin 68

15.7 MĂSURĂTOARE SI DECONTARE

Măsurarea lucrărilor se face conform articolului din cantitatile de lucrări, la m2 de suprafața in proiecție orizontala.8-du! Nîcolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPĂRÂTU SI INVESTIȚII CORP C-COLEGÎUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM38


Paginafesldîn 68

16    PLACARI CU PIATRA, MOZAIC PREFABRICAT, PLACAR! CERAMICE, PLACARI CU PANOURI DIN PLACI

DECORATIVE DE ÎNALTA PRESIUNE (HPL).

16.1 GENERALITĂȚI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția lucrărilor de placare cu piatra naturala si artificiala si pentru placarea pardoselilor cu mozaic prefabricat cat si placarea pereților cu placi de ceramica si mozaic. Deasemenea sunt cuprinse placările cu panouri din placi stratificate decorative de înalta presiune (HPL) pe baza de rășini termorigide.

16.2 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA.

STAS 233 - 80 Plăci din faianța pentru placarea pereților interiori STAS 9110—78 Pietre naturale fasonate pentru construcții; Reguli de verificare a calitatii

16.3 MATERIALESIECHiPAMENTEUTlLIZATE.CONTROLULCALITATII, LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE.

Materialele principale folosite pentru placarea cu piatra si mozaic, placarea pardoselilor si placari cu faianța sunt:

Placi portelanate (mate) inclusiv ornamentele speciale din placa;

Placi portelanate {rezistente la acid pentru laboratoare};

Plăci ceramice smălțuite;

piatra naturala; cărămidă aparenta; adeziv sau mortar;


ancore gaivanizate sau din inox pentru placarea cu piatra; distantieri;

chituri pentru rosturi;

Toate materialele trebuie sa aibă certificate de calitate, deciaratie de conforinrtsSe și procesu! verbal de recepție pe șantier. Depozitarea se face In locuri închise, special amenajate, ferite de intemperii, adezivii se vor depozita în încăperi cu umiditate (constantă) redusă,

în general, livrarea placajelor se face în cutii de carton (sau de lemn}, care trebuie manipulate cu grijă pentru a se evita spargerea lor.

16.4 EXECUȚIA LUCRĂRILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

Lucrările de placare se executa după montarea conductelor..

Pe timp friguros s-ar putea sa fie necesar sa se acopere lucrările înainte si după placare.

Montarea tocurilor la ferestre și căptușelile la uși se face după efectuarea placajelor astfel ca pervazurile și căptușelile să acopere rostul dintre toc si peretele placat.

Aplicarea plăcilor ceramice la pereți se face numai pe suprafețe uscate, pregătite (finainte, cu abatere de la planeitate cuprinsa intre 3mm,'m pe verticală șl 2mm/m pe orizontală, eventualele naregularități neputând depăși 2mm/m.

Plăcile de faianța se aplică pe suprafața pregătită numai la nivelul șprițului de ciment, grundul aplicându-se pe spatele fiecărei plăci, respectând trasarea pentru placarea făcuta cu dreptarul pe orizontală / verticală și cu nivela cu bulă de aer. După montarea a 3-4 rânduri de plăci se va verifica planeitatea peretelui. După 5-6 ore de la montare, plăcile se vor curăța de mortar prin frecarea cu o cârpă umezită. Rostuirea se va face Ea un interval de 6-8 ore de la începerea aplicării placajului și se va executa cu chit de rost cu burete și cu șpaclu de plastic. După o oră de la rostuire se șterge suprafața placajului cu cârpă umezită cu apă.

Placarea cu piatra a pereților in grosime mai mare de f 2mm se va fixa cu ancore gaivanizate,sauinoxidafe '

16.5 CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE.    \

16.5.1 Verificarea înainte de începere lucrărilor    \ ~

*    Existenta procedurii tehnice de execuție pentru lucrări de placaje în documentația contractorului;

*    Existența procesului verbal de recepție pentru stratul suport;    t —

■ Terminarea lucrărilor destinate a proteja lucrările de placaje (învelitori, planșee) sau a căror execuție ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (țevi pentru instalații);

8-dut Nicolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

R    |NVESȚm| C0Rp ocOLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM38

■    Existența certificatelor de calitate pentru materiale;

*    Existența agrementelor tehnice pentru produse și procedee noi;

*    Calitatea materialelor ce se vor utiliza prin examinări vizuale;

1 €.5.2 Verificarea in timpul execuției lucrărilor

“ Respectarea procedurii tehnice de execuție;

» Respectarea detaliilor de montaj;

■    Respectarea tipului de mortar sau de adeziv indicat in proiect;

*    Respectarea ptaneitatii si verticalității placajului la montare;

» Asigurarea unei aderente corespunzătoare intre placaj si stratul suport;

» Prelevarea de probe pentru determinarea încercărilor mortarului utilizat;

» Grosimile si numarui straturilor componente, determinate prin sondaje, cel puțin unul fa 100 mp;

»Uniformitatea si continuitatea rosturilor;

16.5.3    Verificări la sfârșitul lucrărilor

Existenta procesului verbal de recepție calitativa ai lucrărilor de placaje. Nota: lucrările de placari raman întotdeauna vizibile si calitatea ei privind aspectul verificata după finalizare, chiar si după finalizarea întregii Iucrrai. Nu este necesar sa se întocmească procese verbale de acceptare a berarilor după finalizarea lucrărilor.

Se vor face aceleași verificări In timpul execuției dar cu o frecventa de 1/5, ex. 1 m2 la fiecare 5m2;

Vizual, calitatea in ansamblu a întregii lucrări pentru a depista eventuale deficiente care depasesc abaterile admisibile;

16.5.4    Abateri admise

16.5.4.1    Placaje exterioare

■Placaje din piatra naturala;

B Denivelarea relativă a plăcilor la suprafețele șlefuite sau lustruite:

“ din raci vulcanice: 0,5mm în sens orizontal și 1mm în sens vertical;

*    din marmura si piatra calcaraasa: 1 mm dar cel mult in 2 locuri pe 1mp. Devierea rosturilor de la verticala sau orizontala la suprafețele șlefuite sau lustruite:

*    din roci vulcanice: pe verticala nu se admite iar pe orizontala se admite max. 1 mm la o placa.

’ din marmura si piatra calcaraasa: 0,05 % din lungimea totala a rostului si max. 1.5mm.

*    Stirbibri la muchii la suprafețele șlefuite sau lustruite:

“ din roci vulcanice: max. 2 stirbituri pe 1 mp si o adâncime de max 0,5 mm.

« din marmura si piatra catacaroasa: max. 3 stirbibri pe 1 mp si o adâncime de max. 0,5 mm.

" Placaje din Plăci ceramice smălțuite;

» Devierea de la pianeitate a Plăcilor de formate mici (2x2,2,5 x 2,5,4 x 4,5 x 5cm) lipite pe hârtie (devierea dintre dreptar si suprafața placajului): 2 mm. Devierea de ta verticalitate a Plăcilor de formate mici, lipite pe hârtie (distanta dintre dreptar si suprafața placajului): 2mm.

*    Deviarea rosbritor dintre Placi: 0.5mm/placa,

■    Stirbibri la muchiile Plăcilor: maxim 2 crapabri pe 1 mp cu o adâncime de 0,2mm.

» Placaje din cărămidă aparenta. Devierea de pianeitate: 2mm,

» Devierea de la verticalitate: nu se admit.

» Deverea rosbritor orizontale dintre cărămizile aparente: 1mm/caramtda. Porțiuni neumplute cu mortar in rost: nu se admit.

16.5.4.2    Placaje interioare

*    Placaje din faianța si piatra

" - Devierea de la pianeitate si verticalitate a suprafeței placajuiui; 2mm

*    Devierea rosturilor dintre Plăcile placajului: 1mm/placa.

B-dul Nîcolae Grigorescu nr 12, sector 3,București

........    REPARAȚII Si INVESTIT» CORP C-COLEGiUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM38    " ............ '    " ’ ~    CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Pagina[67]din 68

“ Stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile plăcilor: max. una la o placa pe o suprafața de 4mmp,

*    Fisuri pe suprafața placajului: nu se admit.

*    Pete pe suprafața placajului: nu se admit.

*    Latimea rosturilor dintre ptâcf: perfect uniformă,

■ Pentru sape, placari cu mosaîc in-situ, placările ceramice si cu piatra a pardoselilor vezi capitolul Lucrări Placari Pardoseli.

17 BREVIAR DE CALCUL

in cadrul proiectului de arhitectura nu este necesar un breviar de calcul.

B-dul Nicoiae Grigorescu nr 12, sector 3,București

REPARATIISIINVESTITII CORP C-COLEGIUL TEHNÎCÂNGHELSALrGNY ~~

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, ai obiectivului de investiții „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic "Anghel Salîgny"

Ținând cont de necesitatea expresă privind reabilitarea, modernizarea și dotarea unor imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări șî/sau prestarea de servicii, a obiectivului de investiții „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic "Anghel Salîgny".

Având în vedere:

prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

HCLS3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 a! Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

HCLS3 nr. 189/04.05.2018, prin care Consiliul Local Sector 3 a aprobat Programul de activitate a! societății ALGORITHM RESIDENT1AL S3 SRL pentru anul 2018, constatând că mai mult de 80% din activitățile societății vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Primăria Sectorului 3;

H.C.L.S3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual", o primă etapă în implementarea cu succes a învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3,

H.C.L.S3 nr. 397/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic "Anghel Salîgny"" Anunțul de intenție nr. 182837/06.09.2018 cu privire la execuția de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a lucrărilor de investiții (reabilitare și amenajare) a corpului C al Colegiul Tehnic "Anghel Salîgny"

Raportul de specialitate nr. 184069 / 07.09.2018 al Direcției Strategii și Programe de


^ionarea Relațiilor cu Comunitatea; bărit Consiliului Local ai Sectorului 3.


Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot tî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


TELEFON {004 O2i) 378 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04E-MAIL strategii@primarie3.ro Calea Dudeștî nr. 191, sector 3,031084, București, www.primarie3.ro


ROMANȘA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de

lucrări și/sau prestarea de servicii, ai obiectivului de investiții „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””

Având în vedere necesitatea expresă privind reabilitarea, modernizarea și dotarea unor imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, ai obiectivului de investiții „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny'"’.

Școlarizarea în învățământul dual durează trei ani și include stagii de pregătire practică în cadrul companiilor partenere. Totodată, elevii beneficiază de o bursă lunară de 200 de Iei de la stat, bursă suplimentară de la agentul economic, dar și de alte facilități (precum transport, cazare sau masă) prevăzute în Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

învățământul dual se desfășoară în baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai muîți operatori economici sau între o asociație/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrați v-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.

Prin contractul de parteneriat, autoritățile locale au obligația asigurării, pentru unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul dual, a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ. Prin contractul de parteneriat încheiat, autoritățile locale își

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr, 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

pot asuma și alte responsabilități și pot angaja și alte tipuri de cheltuieli pentru organizarea, funcționarea și dezvoltarea învățământului duat

Totodată, prin H.G.R. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar se face referire la existența unor spații școlare și administrative care să conducă, prin activitățile desfășurate, la exercitarea unui Management al Calității în educație.

întrucât la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, pentru anul școlar 2018-2019, există deja aprobată o clasă pentru învățământul profesional în sistem dual, pentru domeniul de pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice, calificarea profesională Instalator instalații tehnico-sâni tare și de gaze, iar agenții economici au înaintat cereri pentru formarea de clase în sistem dual, este necesar ca autoritatea locală să asigure condițiile optime pentru desfășurarea activităților practice și teoretice.

Astfel, pentru buna desfășurare a orelor de practică se impune necesitatea de a efectua lucrări de investiții (reabilitare și amenajare) la corpul C al Colegiului Tehnic '‘Anghel Saligny”.

Investiția în reabilitarea și amenajarea corpului C al Colegiului Tehnic "Anghel Saligny'’ este reclamată de necesitatea asigurării infrastructurii școlare pentru dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3 al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publive, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept publivâc în cazul în care sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt effectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respective autoritate contractantă;


SECTORULUI

BUCUREȘTIDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinată asupra persoanei juridice controlate"

Cu luarea în considerare a prevederilor legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr, 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Conform programului de activitate al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., aprobat de către Consiliul de Administrație al societății și de acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin HCLS3 nr. 189/04.05.2018, societatea își va desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3. în acest sens, societatea a depus la Primăria Sectorului 3, Anunțul de intenție nr. 182837 din 06.09.2018 cu privire la execuția de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a lucrărilor de investiții (reabilitare și amenajare) Ia corpul C al Colegiul Tehnic „Anghel Salighny”, aprobată de Consiliul Local Sector 3 prin:

> H.C.L.S3 nr. 154/24.04.2018 s-a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual", o primă etapă în implementarea cu succes a învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3, acțiune ce face parte din Acordul de Parteneriat aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 396/28.09.2017.

x Prin H.C.L.S3 nr. 397/31.08,2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””.

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. este o persoană juridică română, care a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărui obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere programul de activitate al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. și posibilitatea legală instituită în cuprinsul art. 31 alin. 1 din Legea 98/2016 se impune ca soluție optimă, “încredințarea directă” de încheiere a contractului pentru „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””.


PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

Alegerea autorității privind încredințarea directă este justificată de obținerea unui raport calitate/preț mai bun decât cel obținut ca urmare a atribuirii contractului prin licitație publică a unor operatori de drept privat terți, din rațiuni de eficiență economică, minimalizarea costurilor pe care le suportă autoritatea locală și ne referim la costurile legate de lucrările de investiții (reabilitare și amenajare) de la corpul C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, optimizarea clădirii pentru exploatare la potențial maxim; asigurarea unui raport optim între performanțe și costurile de realizare a investiției; evitarea unui blocaj procedural determinat de înregistrarea eventualelor contestații pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a plângerilor pe rolul instanțelor de judecată competente potrivit Legii nr. 101/2016; o administrare proprie și intervenții controlate de beneficiar.

Realizarea obiectivului de investiții va avea un impact social pozitiv pe termen lung, întrucât dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual generează o serie de avantaje, precum:

•    Forță de muncă pregătită în conformitate cu cerințele operatorilor economici, fapt ce asigură integrarea directă a tinerilor pe piața muncii.

•    Participarea activă a agenților economici la formarea tinerilor (atât din punct de vedere al abilităților și cunoștințelor tehnice cât și din punct de vedere al culturii organizaționale).

•    Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională recunoscut atât în România, cât și în Uniunea Europeană.

Față de cele de mai sus, în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Sectorului 3 privind atribuirea contractului de lucrări, al obiectivului de investiții „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny””, vor fi avute în vedere prevederile modelului de contract și caietului de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia.

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu, \

Elina


întocmit, i Vpfcânu
CABINET PRIMAR


Către.TELEFON ț >.j 021) jiS ;jj ;j - 28 FAX (004 OZE 31S03 04 E-MAIL ea&Jietpnriur1'Ș!pn11wne3.ro Călea Dudești nr. iui, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

Nr. 182837/06.09.2018

DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Referitor; Anunț de intenție nr. 428/06.09.2018 ai SC Algorithm Residential S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 ai Municipiului București sub nr. 182837/06.09.2018

Având în vedere:

-    Anunțul de intenție nr. 428/06.09.2018 ai SC Algorithm Residential S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 ai Municipiului București sub nr. 182837/06,09.2018

-    Prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Constatând oportunitatea atribuirii în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a obiectivului de investiții „Repara’ii și investiții corp C - Colegiul Tehnic Angheî Saligny”, vă transmit Anunțul de intenție mat sus menționat și vă solicit să procedați la efectuarea demersurilor necesare atribuirii, respectiv la întocmirea caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare pentru a fi supuse spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


Dalele dumncavoasiră personale suni prelucrate de Primăria Sec torului 3 în confonnilate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribui ol or legale. Dalele pot II dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puicii exercita drepturile prevăzute tn Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,


■țp*<«-***$*


NrJnreg.: 182837

Data înreg.: 06.09.2018

Ora înreg.: 10:37:58    *

Proveniența: SC Algorithm Resîdential S3 SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București **    „ „ „

Cuprins: Adresa

Adresa:București, strada

Adresa Lucrare: București, strada

Observații: anunț de intenție - lucrări de investiții reparații si investiții corp C Anghel Saligny Nr. File: 1

Termen de rezolvare: 30 zile    -

Program de lucru

tuni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30    —    ----- -

Telefon

Biroul Relații cu Publicui Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/3411 760

"***

http://192.1 C8.3.14/p53/regi5tratura/printinroghr.php?An=20l S&Nrlnfeg=182837

1/1S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan


nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Nr. 428/06.09.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

SI

dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudesti nr. 191, sector 3, București

Stimate domnule Primar si stimati membri ai Consiliului Local Sector 3

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, cu sediul in București, Calea Vitan nr, 242, corp B - înregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de inregistrare 37409960, reprezentata prin Administrator ~ Radu Alin Panait

Luând in considerare prevederile :

- H.C.L.S nr. 397/31.08.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții "Reparații si investirii corp C - Colegiul Tehnic Anghel Saligny”

înaintam prezentul anunț prin care ne exprimam intenția noastra privind executarea de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L a proiectului "Reparații si investiții corp C - Colegiul Tehnic Anghel Saligny”

aprobat de Consiliul Local Sector 3 prin H.C,DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


* :A

«">•. *

«■ ••

ROMAN IA

19132013 ț SÂSBÂTORfM ÎMPREUNA

Nr. 184085/07.09.2018

Către,

CABINET PRIMAR


••••


TELEFON (004 02i) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii® prim3rie3.ro Calea Dudești nr. i91, sector 3, 031084, București, www,primarie3.ro


he

P/Ss.Ref.: Ia aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Repai investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””


vă transmitem atașat următoarele documente;

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””

Raportul de Specialitate nr. 184069/07.09.2018, întocmit de Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă ~ Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

Draft contract;

Instrucțiuni pentru ofertanți;

Caietul de sarcini;

Anunțul de intenție nr. 182837/06.09,2018.1