Hotărârea nr. 423/2018

HCLS3 nr.423 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/20î5 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr, 184455/CP/07.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr, 184036 / 07.09,2018 al Direcției Strategii și

Programe de Dezvoltare Durabilă ~~ Serviciul Politici, Programe și Gestionarea

Relațiilor cu Comunitatea;

-    Anunțul de intenție nr. 427/06.09.2018 al societății Algorithm Residential S3

SRL, înregistrat cu nr. 182814/PS3/06.09.2018;

» HCLS3 nr. nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny’”';

~ Adresa nr. 184040/07.09.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

~ HCLS3 nr. 219/30.05,2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modelul de contract având ca obiect “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel SaUgnyT ce se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str, Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


DE ȘEDINȚA DUVASEMNEAZĂ AR ĂITĂ


NR. 423 DIN 14.09.2018

Anexa.1 la „

HCLS


CONTRACT DE LUCRĂRI nr......data..................................

1. Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările si completările ulterioare; Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 5/26.01.2017;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.......din.........privind înființarea unei societăți cu răspundere

limitată având ca scop principal..................;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.219 din 30.05.2017 prin care se aproba acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări de lucrări/ si sau prestarea de servicii in măsură îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 alin. 1 din legea nr,98/2016 privind achizițiile publice. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.396 din 31.08.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferent obiectivului de investirii “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””.

alte acte legislative aflate în vigoare la această dată; s-a încheiat prezentul Contract de lucrări între:

Părțile contractante:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudesti nr. 191,Sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. R047TREZ24A740501201900Xdeschis la Trezoreria Sector 3,reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte, si

B...............................„...cu sediul în ......................................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.

................., cod unicde înregistare..................., având cont nr ...............deschis la .............................,

reprezentată prin........................, având funcția de.................................. în calitate de executant, pe de altă

parte.

2. Definiții

o'/O

LV'W


In prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretări astfel:

a.

b.

c.

d.


contract - reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale.

contract de lucrări - contractul care are ca obiect exclusiv execuția de lucrări

achizitor si executant - părțile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea

Serviciul Legisl

verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract reprezentantul executantului - persoana desemnată de executant să primească instrucțiuni în numele acestuia aprobate de achizitor

prețui contractului - prețul platibil executantului de către achizitor, tn baza contractului, pentru îndeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract; proiect - reprezintă denumirea generică a obiectivului de investiții “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic "Angliei Saligny””.

proiectant - persoana fizică sau juridică ce elaborează proiectul tehnic si documentația aferentă acestuia (atât în format letric cât si electronic);

proiect tehnic - documentul descriptiv, detaliat, al modului de execuție, a implementării proiectului, prin atingerea următoarelor puncte: situația existentă, ce s-a dorit prin realizarea proiectului, prezentarea pe scurt a situației proiectate, schite de amplasare, montaj, arhitectură logică si fizică a infrastructurii proiectului, etc.;

lucrări - totalitatea lucrărilor de execuție;

amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

graficul de execuție - evaluarea fizică și valorică în timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție și încadrarea în termenele de execuție contractuale, întocmit de executant și supus aprobării achizitorului, în condițiile contractului șicuprinde fazele de execuție/etapele privindimpîementarea obiectului contractului;

data de începere a lucrărilor - data stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor; ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisă de achizitor către executant, care stabilește data începerii lucrărilor de execuție, în corelare cu graficul de execuție;

document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat și confirmat de primire, are are legătură cu orice problemă intervenită în derularea contractului;

faze de execuție - etape de implementare a obiectului contractului cuprinse în graficul de execuție din caietul de sarcini și care permit decontarea parțială a lucrărilor, cuprinzând echipamentele, serviciile și lucrările predate - recepționate pentru fiecare amplasament predat de către achizitor.

situație parțială de plată- situație de plată întocmită de executant în baza proceselor verbale de recepție parțială a serviciilor și/sau lucrărilor contractate și care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente lucrării or/servic ii lor recepționate în temeiul proceselor verbale parțiale.

situație finală de plată - ultima situație cumulativă de plată întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

garanția - serviciile prin care este înlocuit, reparat sau refăcut, după caz, un produs, un serviciu sau o lucrare efectuată pentru sistemul de supraveghere video și care prezintă o deficiență ce induce o funcționare necorespunzătoare, în perioada de garanție convenită.

termen de garanție - limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile Beneficiarului. Termenul de garanție este definit în legea nr. 296/ 2004, Codul Consumului, republicată.

perioada de garanție - perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte și/sau faze de execuțîeși data recepției finale a acestuia și/sau acesteia, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc., necorespunzătoare;

costul lucrărilor- totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul; utilajele executantului- toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

lucrări- lucrări de instalații aferente punerii în funcțiune a produselor, lucrări de construcții și montaj ce pot fi lucrări electrice, de securitate sau de comunicații și orice alte lucrări necesare implementării proiectului

diriginte de șantier - persoană fizică angajată ■    u obligații privind asigurarea


verificării execuției corecte a lucrărilor, pe tot parcursul lucrărilor; z. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar

fi transportul, asigurarea, instalarea, configurarea, punerea în funcțiune, asistenta tehnică în perioada de garanție, activități legate de realizarea proiectului tehnic corespunzător implementării proiectului si orice alte asemenea obligații care revin executantului prin contract;

a a. produse -echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care executantul se obligă să Ie furnizeze achizitorului.

bb. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

ce. echipamente - mașinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

dd. modificare - schimbare adusă specificațiilor dispusă de către achizitor potrivit contractului;

ce. destinație finală - locul unde executantul are obligația de a furniza produsele, respectiv de a le pune în

funcțiune;

ff. forța majoră- un eveniment mai presus controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații, sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti;

gg. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

hh. zi lucrătoare - orice zi a săptămânii în care băncile din România lucrează cu publicul, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale

3.    Interpretare

3.1.    In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.    Termenul “zi'sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3.    Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

Clauze obligatorii

4.    Obiectul principal al contractului

4.1.    Executantul se obligă să execute lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””, în conformitate cu propunerea tehnico - financiară și a graficului de execuție.

4.2.    Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

4.3.    Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul contract.

5.    Prețul contractului

5.1.    Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de

..............lei inclusiv TVA, din care TVA...........lei, reprezentând............lei exclusiv TVA, conform prețurilor

aferente categoriilor de produse, servicii si lucrări din oferta financiară finală, aprobată prin HCLS3 nr................

5.2.    Valoarea finală a contractului, respectiv prețul produselor furnizate, al serviciilor prestate si lucrărilor executate, plătibile executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situațiilor de plată și a proceselor de recepție la terminarea lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte și/sau faze de execuție, ca urmare a situațiilor din teren cu privire la lucrările real executate, produsele real furnizate și serviciile real

prestate, dar nu va putea depăși valoarea indicatorilor


idei aprobați, conform legislației în

vigoare.

5.3. Sursa de finanțare va fuBugetul locai și alte surse legal constituite.

6. Durata contractului

6.1.    Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți si produce efecte juridice până la îndeplinirea integrală si corespunzătoareaobligatiilor de către ambele părți, iar contractul operează valabil între părți potrivit legii si documentelor ce fac parte integranta din prezentul contract, de la data intrării sale în vigoare si până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

6.2.    Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile, atunci când intervine orice fel de sistare comunicată și aprobată de părți sau orice alt motiv aprobat între părțile contractante.

7.    Executarea contractului

7.1.    Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție conform art. 12.

7.2.    (1) Executantul se obligă să realizeze obiectul contractului prevăzut la art. 4.1. în decurs de 7 luni de la data emiterii ordinului de începere a contractului. Executantul are dreptul de finalizare în avans.

(2)    0rdinul de începere al contractuluiprevăzat la art. 7.2. se va emite în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a contractului, iar ordinul de începere a lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte se va emite în termen de 5 zile de la obținerea tuturor avizelor/autorizatiilor legale.

(3)    Obtinereaavizelor/autorizațiilor legale necesare implementării proiectului cade în sarcina achizitorului

8.    Documentele contractului


8.1.    Documentele contractului sunt:

a.    Anexa 1 - Caietul de sarcini;    1

b.    Anexa 2 - Propunerea tehnică;    ^5^'

c.    Anexa 3 - Propunerea financiară;    O

d.    Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si atribuire aprobat prin HCLS3 nr........;

e.    H.C.L.S 3 nr. 396/31.08.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

f.    orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

8.2.    Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

8.3.    Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1.    (1) Executantul se obligă să execute lucrările, (să presteze serviciile și să furnizeze produsele) aferente implementării proiectului la standardele și/sau performantele prezentate în propunerea tehnică și cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordantă cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

(2)    Executantul se obligă să mențină preturile unitare ofertate pe toată perioada de derulare a contractului, exceptând influențele cauzate de modificări legislative.

(3)    Executantul se obligă să pună la dispoziție atât personal de specialitate, cât si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

(4)    Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte graficul de execuție a lucrărilor.

(5)    Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

9.2.    Executantul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.3.    Executantul se obligă să predea achizitorului proiectul tehnic conform prevederilor din caietul de sarcini și a celor legislative din domeniu, serviciile de proiectare referindu-se la elaborarea proiectului tehnic.

9.4.    Executantul se obligă să înceapă prestarea serviciilor și executarea lucrărilor corespunzătoare implementării proiectului numai pentru amplasamentele care au fost predate de beneficiar și care au avize emise în condițiile legii si numai pe bază și în conformitate cu proiectul tehnic aprobat de achizitor și autorizat în condițiile legii.

9.5.    (1) Executantul se obligă să soluționeze neconformitătile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele

Serviciul Legislai

de implementare, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant, cu acordul achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului, formulate în scris, în orice problemă, menționată sau nu în contract. în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, tară ca obiecțiile respective să-1 absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale. în cazul în care executarea dispozițiilor achizitorului determină depășirea valorii indicatorilor tehnico-economici aprobați, executantul nu are obligația de a executa dispozițiile primite decât după încheierea unui act adiționai la prezentul contract, în condițiile legii.

9.6.    Executantul se obligă ca, în implementarea proiectului, să utilizeze numai produsele și activitățile prevăzute în ofertă; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se face numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului.

9.7.    Executantul se obligă să supună recepției numai amplasamentele și etapele care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat achizitorului documentația aferentă.

9.8.    Executantul se obligă să ducă la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin documentele de recepție.

9.9.    (1) Executantul se obligă să execute lucrările, să furnizeze produsele, si să presteze serviciile conform graficului de execuție.

(2) In cazul apariției unei cauze de forță majoră, care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestora, Executantul este obligat sa anunțe de îndată achizitorul și va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

9.10.    Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

(i)    recîamatii si acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de propriei (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

(ii)    daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor,

9.11.    Pentru serviciile și lucrările aferente implementării proiectului, executantul va înainta achizitorului, la sfârșitul fiecărei faze sau la cerere, un raport cu activitatea fazei respective, acesta urmând a fi discutat într-o întâlnire de status. Persoanele implicate în această întâlnire vor fi:

(1)    echipa de proiect din partea executantului;

(ii)echipa de proiect din partea achizitorului.

9.12.    (1) Executantul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului

(2)    Pe parcursul implementării proiectului, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

i.    confortuî riveranilor;

ii.    căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane

(3)    Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

(4)    Executantul este responsabil pentru menținerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse in opera, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesuîui-verbal de recepție a lucrărilor.

9.13.    Executantul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. In perioada de garanție a serviciilor prestate, a produselor livrate și a lucrărilor executate, executantul trebuie să asigure constatarea oricărei defecțiuni la locația amplasamentului în maxim 24 ore de la transmiterea solicitării scrise de către achizitor, prin e-mail sau fax, sub rezerva asigurării acccesului personalului executantului în locațiile necesare. Dacă defecțiunea este acoperită de obligația de garanție, remedierea se va executa în maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data constatării, sub rezerva asigurării acccesului personalului executantului în locațiile necesare.Xn acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

la art. 5.1. din prezentul contract,în


10.1.Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul contul deschis Ia Trezoreria...............................


10.2.    Achizitorul se obligă să recepționeze produsele/serviciile/lucrările în maxim 10 zile lucrătoare de la data notificării privind livrarea și/sau punerea în funcțiune a acestora.

10.3.    Achizitorul se obligă să pună Ia dispoziția executantului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a proiectului:

i.    lista amplasamentelor;

ii.    amplasamentele trebuie sa fie libere de orice sarcină, să aibă acord de amplasare din partea proprietarului, să beneficieze de alimentare electrică independentă pentru scopul proiectului;

iii.    lista persoanelor de contact pentru fiecare amplasament, cu menționarea datelor de contact ale acestora;

iv.    acces în timpul orelor de program, respectiv 08-17 de luni până vineri, pentru fiecare amplasament

v.    suprafețele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de șantier după caz;

vi.    căile de acces rutier.

10.4.    (I) Achizitorul se obligă ca, până la emiterea Ordinului de începere a proiectului să încheie contracte de alimentare cu energie electrică pentru fiecare locație de amplasare și în acord cu dimensionările tehnice (putere electrică, viteză si lărgime de bandă în Internet etc.) specificate în proiectul tehnic, astfel încât să fie respectate termenele din graficul de execuție.

(2) Costurile pentru consumul de utilităti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către achizitor

10.5.    (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului autorizațiile de construire și toate avizele prevăzute de lege, precum și întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise executantului.

10.6.    (l) Achizitorul are obligația de a examina produsele livrate, serviciile prestate și lucrările executate, în vederea recepției, în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea executantului.

(2)    Achizitorul va recepționa serviciile și lucrările aferente prezentului contract, inclusiv proiectul tehnic, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(3)    Achizitorul are dreptul de a urmări, controla si supraveghea modul de respectare si îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul implementării, întocmind note de constatare pe care le transmite executantului.

10.7.    Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul executantului pe întreaga durată a prezentului contract, în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

10.8.    Achizitorul are obligația de a interveni prompt, la solicitarea executantului, pentru soluționarea situațiilor aflate în competența sa.

11, Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor.

11.1.In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-si îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, prin raportare la obligația neexecutată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2.    în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plătii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști si între aceștia si autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivăaobligatiilor.

11.3.    Cuantumul penalităților de întârziere nu poate depăși valoarea obligațiilor restante.

12. Garanția de bună execuție a contractului

i2.1.Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de ..........lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la

semnarea prezentului contract de ambele părți.12.2.Garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.în acest caz, executantul are obligația de a deschide contul la dispoziția achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite executantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție conform art.12.1 de mai sus și va înștiința executantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Reținerile nu pot fi mai mari de 5% din valoarea facturii, fură TVA. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plăți atât de către executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea executantului.

12.3.In cazul în care contractantul nu constituie garanția de bună execuție în condițiile stipulate în art.12.1 și

12.2 de mai sus, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către achizitor.

12.4.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.5.    Pe perioada de valabilitate a serviciilor de garanție orice intervenție asupra sistemului de monitorizare se face de către executant și pentru orice acțiune care nu face obiectul serviciilor de garanție beneficiarul este obligat să contacteze executantul în temeiul unui contract separat de prezentul contract. In situația în care beneficiarul nu respecta prezenta obligație, va pierde garanția produselor montate și serviciilor executate deja în amplasamente.

12.6.    Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a)    70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție Ia terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b)    restul de 30% din valoarea garanției, Ia expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate conform prevederilor art.16.1 din contract, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

12.7.    Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, respectiv pentru amplasamente, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.

13. începerea și execuția lucrărilor

13.1.    Executantul are obligația de a începe execuția contractului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului.

13.2.    (1) Lucrările trebuie, să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită.

(2)    Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. In cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3)    In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până Ia care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3.    (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea exgcuțieijucrărilor și de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scr^Sft1sSfi4iț|țe, identitatea reprezentanților lor

atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul de proiect din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse,

13.4.    (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

(2)    Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si încercărilor, inclusiv manopera aferenta acestora revin executantului.

(3)    Probele neprevăzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporata aceste cheltuieli.

13.5.    (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse fără aprobarea achizitorului prin dirigintele de șantier.

(2)    Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate,

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4)    In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate

achizitor,iar in caz contrar, de către executant.    z "' ;    ,\

/n

/o'


14.    întârzieri și sistarea lucrărilor    <~ll( ,    }

14.1 .In cazul în care:    VÂf

(1)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau    LO W

(ii)    condițlile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

(iii)    oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea'' contractului de către acesta,

îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

15.    Finalizarea lucrărilor

15.1.    Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2.    (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2)    Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

15.3.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. In funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16.    Perioada de garanție acordată lucrărilor

16.1.    (1) Perioada de garanție a lucrărilor este de 36 luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor.

(2) în cazul încheierii unor procese verbale de recepție parțiale, conform art.12.7, perioada de garanție curge de la data semnării acestora.

16.2.    (1) In perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor si a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care eie sunt necesare datorită:

i)    utilizări de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii)    neglijenței sau neindeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

16.3.In cazul in care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza art.16.2 alin. 2 din contract achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumelel cuvenite acestuia sau din cuantumul garanției de buna execuție constituita.

16.4.    Nu sunt acoperite de garanție următoarele evenimente și defecțiuni: montare/demontare produse și instalații recepționate de către persoane care nu au fost mandatate de

executant;

-    montare/demontare produse și instalații la solicitarea achizitorului, după recepție, fără să fie cauzate de existența unei defecțiuni acoperite de obligația de garanție;

-    serviciile de administrare și mentenantă;    ,

-    orice servicii care exced cadrului legal al definiției serviciilor de garanție (de exemplu: utilizare necmgffună^T

deteriorări mecanice, etc.).    4" Af

17. Modalitățile dc plată

17.1.    Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile dX^a4jăța, înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, dar nuniaKdu^p^/A'' acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, însoțite după caz, de certificate de calitate, declarație <!£—■**■ conformitate, procese verbale de lucrări ascunse și atașamente, instrucțiuni de utilizare.

17.2.    Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

17.3.    (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări parțiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

17.4.Situațiile de plată parțiale se vor depune la Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea înainte de emiterea facturii și vor fi confirmate în termen de 5 zi le de la data depunerii. în cazul în care nu se primește un răspuns în acest termen, se consideră ca situațiile de lucrări parțiale au fost acceptate.

17.5,    Plățile parțiale se efectuează în baza proceselor verbale de recepție parțiale a serviciilor și/sau lucrărilor.

17.6,    Plata facturilor se va face imediat după verificarea și acceptarea situațiilor de plată de către achizitor.

Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale îitigii/notificări/contestații, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul prevăzut în contract.

17.7.    Contractul nu va fi considerat terminat până când procesuî-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

18. Ajustarea prețului contractului

î 8.1.Pentru lucrările executate și pentru serviciile prestate se vor utiliza prețurile unitare din oferta finală.

18.2.Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute îa data încheierii contractului.

19. Recepție, inspecții, teste și verificări

19.1.    Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica /lucrările executate, produsele/serviciile livrate/prestate pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

19.2.    Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, executantului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor si inspecțiilor.

19.3.Inspecțiile și testele din cadrul recepțiilor parțiale și recepției finale se vor face la locațiile de

amplasament/destinatiile finale.

19.4.    Dacă vreunul din serviciîle/lucrările inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar executantul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

(i)    de a remedia serviciile/lucrările refuzate, sau

(ii)    dea face toate modificările necesare pentru ca serviciile/lucrările să corespundă specificațiilor tehnice

19.5.    Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că lucrarile/serviciile au fost inspectate si testate de executant, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

20. Asigurări

20.1.    (1) Executantul are obligația de a încheia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract înainte de începerea lucrărilor o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau sa recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice.

(2)    Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte4'.

(3)    Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, trimestrial și ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2.    Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajați lor acestuia.


21. Încetarea contractului

21.1.    Prezentu! Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei stabilite prin Contract;

b)    prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce revin conform prezentul legislației aplicabile;


c)    prin acordul scris al părților;    Xf/îCȘc -

d)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor?—' -' -'-'-

e)    în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

f)    prin rezilierea unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

21.2.    încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

21.3.    în situația rezilierii/ rezolutiunii totale/parțiale din cauza neexecutăriî/executării parțiale de către Executant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

21.4.    Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire Ia neindeplinirea respectivă, precum și Ia durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării,

21.5.    Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

21.6.    Părți le sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

21.7.    Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării executantului cu cel puțin 60 zile înainte de momentul rezilierii.

22. Rezilierea contractului

22.1 .Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.

22.2. Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează

Serviciul Legislație

plata facturilor în perioada stabilită.

22.3.    Achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisa cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterala va produce efecte iar executantul se obliga sa plateasca cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului, precum si penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

(i)    Executantul nu respectă în mod culpabil termenul final prevăzut în Graficul de Execuție, iar întârzierea depăseștecu mai mult de 30 zile termenul convenite în Contract;

(ii)    Executantul nu execută lucrări de calitate si în conformitate cu caietul de sarcini si cu prescripțiile si standardele în vigoare si nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

(iii)    In cazul în care împotriva executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului.

22.4.    Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform tei menționate anterior.


23. Amendamente

23.1 .Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acpr^,, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.    " u

23.2.    Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în princip^^j^U^^y taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să afinfeBe-"*’'' obligațiile ofertate la prevederile legale.

23.3.    Părțile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adițional, pentru motive ce tin de întârzieri în obținerea avizelor/autorizatiilor necesare implementării proiectului, motive ce vor fi comunicate în scris.

24.    Forța majoră

24.1 .Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2.    Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3.    îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana laaparitia acesteia.

24.4.    Partea contractantă care invocă forța majoră are obligattia de a notifica celeilalte părții, imediat si în mod complet, producerea acesteia si să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5.    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.

25.    Soluționarea litigiilor

25.1.    Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2.    Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și executantul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de instanța judecătorească competentă, potrivit normelor de procedura in vigoare.

26.    Dispoziții finale

26.1.In cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

26.2.In cazul fuziunii/divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștință celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

26.3.    Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea

contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

26.4.Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea respectivelor articole.

27. Limba care guvernează contractul

27.î.Limba care guvernează contractul este limba romana.

2$. Comunicări

28.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

2 8.2. Comunicări le între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28.3.In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

28.4.In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

28.5.Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

2 8.6. Notificări le verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în alineatele precedente.

29. Legea aplicabila contractului.

29.1 .Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract azi............., în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,


EXECUTANT,


PRIMĂRIATELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021J 338 03 04 E-MAIL strategit@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.prim3rie3.ro

CAIET DE SARCINI
Pentru procedura prin "încredințare directă” de încheiere a contractului pentru “Lucrări de investiții Ia Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic
“Anghel Saligny””.
CAIETUL DE SARCINI constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

CAPITOLUL I: DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investiții:

“Lucrări de investiții la Bloc C5~Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””.

1.2 Obiectul contractului: achiziție de lucrări (execuție lucrări de desfaceri si reparații, lucrări de modernizare, lucrări de reabilitare si eficientizare energetica, lucrări de amenajare interioara)

Modul de atribuire: in conformitate cu prevederile art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu pentru atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii.

1.3    Contractor:

Se va desemna in urma procedurii.

1.4    Durata de realizare a obiectivului si garanția

-execuție:

1.5 Ordonatorul principal de credite:

Primăria sectorului 3

Finanțarea se va face din bugetul local si din orice alte surse de finanțare constituite legal


1.6    Autoritatea contractanta

Primăria sectorului 3, Calea Dudesti, nr.l91, București cod fiscal 4420465

1.7    Obiectiv proiect

Obiectul prezentei procedure consta in execuția lucrărilor pentru :

• “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””.

CAPITOLUL II. PREZENTAREA PROIECTULUI

întrucât ia Colegiul Tehnic „.Angliei Saligny”, pentru anul școlar 2018-2019, există deja aprobată o clasă pentru învățământul profesional în sistem dual, pentru domeniul de pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice, calificarea profesională Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, iar agenții economici au înaintat cereri pentru formarea de clase în sistem dual, este necesar ca autoritatea locală să asigure condițiile optime pentru desfășurarea activităților practice, teoretice și/sau asigurarea spațiilor de cazare pentru elevi.

CAPITOLUL III: EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Executantul va realiza lucrările de C+M , procurare si montare echipamente, punere in funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere si reparații, modernizare, reabilitare si efîcientizare energetica, amenajare interioara si echipare.

Contractul se atribuie după aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a preturilor unitare aferente categoriilor de lucrări.

CERINȚE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI
A. REALIZAREA LUCRĂRILOR DE C+M

Realizarea lucrărilor se va face pe baza proiectului ethnic verificat si aprobat de verificatori de proiect atestati, in conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare si cu respectarea standardelor de calitate sub supravegherea persoanelor desemnate sa verifice calitatea lucrărilor ( sef de șantier, Responsabil Tehnic cu Execuția, Responsabil CQ etc.)

Valoarea de execuție nu va depăși valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotararale de Consiliu Local Sector 3 nr. 396/31.08.2018

I. CERINȚE ESENȚIALE DE CALITATE

Cerințele esențiale de calitate se vor asigura pentru categoria ;>C" de importanta a construcției, stabilite conform Legii 10/1995 privind calitatea in construcții cu modificările si completările ulterioare, HGR 766/1997 si normativele tehnice in vigoare in domeniul eecutarii lucrărilor de construcții, correlate si completate cu prevederile din legislația altor domenii complementare care determina anumite cerințe specific de natura funcționala, tehnica sau de dotare, cum ar fi cele privind protecția civila, Securitate la incendiu, sanatatea populației, protecția mediului, corespunzător particularităților funcționale de amplasament.


II. CONȚINUTUL PROPUNERII TEHNICE PREZENTATE DE OFERTANT

PARTEA SCRISA
ii.

iii.

iv.

v.


Liste de cantitati pe specialități

Descrierea lucrărilor    ' X

Tehnologie de execuție lucrări

Planul de investirii propus pentru Îndeplinirea contractului    ''Sfielii

Graficul fizic de execuție a lucrărilor, pe perioade de timp si categorii de lucrări

III. PROPUNERE FINANCIARA

Executantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului de achiziție publica, conform formularului de oferta si anexele la formularul de oferta.

Oferta financiara va fi exprimata in lei cu evidențierea separate a TVA Se vor prezenta centralizatoarele pe obiect si al investiției, devizele oferta si listele de echipamente si resurse material, forța de munca, utilaj si transport ce au îa baza listele de cantitati întocmite de către proiectant după cum urmeaza:

•    Formularul FI ~~ Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

•    Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări

•    Formularul F3 - Devizul oferta pe categoriile de lucrări

•    Lista cu preturile unitare

Ofertantul va întocmi preturi unitare pentru fiecare categorie de lucrări din antemasuratoare. Aceste preturi vor conține absolut toate cheltuielie cu materialele, manopera, utilajele si transportul si vor avea incluse toate activitatile care sunt necesare pentru definitivarea respectivei categorii de lucrări.

Se menționează ca lista categoriilor de lucrări conține cantitati orientative.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului sunt necesare noi categorii de lucrări ale căror preturi nu pot fi asimilate cu preturile unitare ofertate inițial, se vor intocmi preturi unitare noi aferente acestor categorii noi de lucrări si care vor face obiectul unei negocieri intre parti după ce aceste preturi si categorii de lucrări vor fi aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local Sector 3.

•    Formularul C6 Lista cuprinzând consumurile de resurse material

•    Formularul C7 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții

•    Formularul C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții

•    Formularul C9 - lista cuprinzând consumurile privind transporturile

•    Formularul F4 - Lista cuprinzând utilajele , echipamentele tehnologice si dotările.

La recapitulatia devizului se vor folosi coeficienții stability prin lege precum si coeficienții proprii ai executantului (cheltuieli indirecte si profit)

Propunerea financiara va include toate costurile si orice cheltuieli legate de execuție, manipulare, procurare, transport, depozitare , testare, punere in funcțiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri in perioada de garanție si orice alte cheltuieli pana la recepția fmaîa, inclusive cheltuieli cu contractual de salubrizare (pentru transportul, descărcarea si nivelarea deșeurilor si molozului la gropile oficiale) si alte cheltuieli sit axe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse in caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are character ferm si obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate.

IV. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

In perioada lucrărilor se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca in vigoare Romania, adaptate la normele si reglementările Uniunii Europene.


V. ATRIBUȚII

Atribuțiile executantului:

1. Atribuții generale

Va răspunde ca toate lucrările de pe șantier si metodele de constructive sa fie adecvate si îit conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare.

Va furniza documentele lucrării Beneficiarului prin Dirigintele de șantier desemnat asa cum se specifica in contract, precum si personalul de specialitate pentru executarea contractului.

Va remedia pe cheltuiala proprie orice defecte constatate de Beneficiar si aparate in timpul execuției si in perioada de garantie.Va fi responsabil pentru activitatile ce se vor desfasura pe șantier si va lua toate masurile de siguranța pentru evitarea accidentelor.

2. Atribuții referitoare la lucrările de execuție

a. Calificările profesionale

Executantul se va asigura ca pe perioada de execuție a lucrărilor deține personalul de specialitate necesar pentru execuția la standardele de calitate impuse de legislația in vigoare cum ar fi RTE, CQ, sef de șantier, responsabil SSM etc dar fara a se limita la aceștia in vederea ducerii la indeplinire a contractului de execuție.

Astfel, executantul va prezenta Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru Îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, trebuie sa cuprindă cel puțin următorul personal:

- Sef de șantier - studii superioare in domeniu, experiența profesionala specifica: cel puțin 1 proiect/contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare.

-    Inginer specializarea construcții civile: absolvent de studii superioare in domeniul construcții

civile, cu vechime de minim 3 ani.

-    Inginer specializarea instalații pentru construcții : absolvent de studii superioare in domeniul

instalațiilor pentru construcții

-    Inginer specializarea instalații atestat ANRE pentru execuție instalații electrice

-    Responsabil CQ conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea in construcții, cu

modificările si completările ulterioare: decizie de numire

-    Responsabil RTE: atestat de către organismal abilitat ca responsabil tehnic cu execuția pentru

domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul si legitimația in termen de valabilitate conform legislației in vigoare.

-    Persoana responsabil SSM: certificare ca responsabil SSM sau echivalent, in conformitate cu

prevederile legale

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta urmatoarelel documente: -Autorizatii/certificate/diploma/decizii in termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei. -Diploma de studii, unde este solicitat

-Documente din care sa reiasa experiența : CV-uri, eventual contracte de munca, copii din Revisal

Specialiștii RTE nu vor prezenta documente privind experiența profesionala.

Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta in copie cu mențiunea “conform cu originalul’" : CV, copii după diplome, adeverințe, atestate si certificate. Se va prezenta CV doar pentru personalul de specialitate cu studii superioare.

CV-urile vor fi completate conform modelului comun European de curriculum vitae.

Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata.

Nota: Orice modificare in component echipei, ulterioara contractării, va fi comunicata beneficiarului, operatorul economic avand obligația sa păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.

b. începerea lucrărilor de execuție

Beneficiarul va emite Ordinul de începere odata cu predarea amplasamentului. Anterior emiterii Ordinului de începere executantul va prezenta dovada aranjamentelor contractuale cu operatorii de salubritate autorizați in vederea eliminării deșeurilor de pe amplasament.Executantul va prezenta graficul Gantt fizic si valoric cu defalcarea etapelor de execuție cu timpul menționat privind execuția.

c.    Planul calitatii

Executantul va depune planul calitatii Întocmit pentru lucrarea de fata in maxim 3 zile de la data începerii lucrărilor de construcție,

d.    Inspecție,monitorizare, testare

Beneficiarul, prin Dirigintele de șantier desemnat, va efectua controale si inspecții adecvate in legătură cu lucrările de constructive si va participa la toate procedurile de testare-receptie

e.    Monitorizarea derulării lucrărilor

Beneficiarul, prin Dirigintele de șantier desemnat, va monitoriza derularea lucrărilor de constructive realizate de executant,

f.    Modificări

Executantul poate solicita aprobarea proiectantului si a beneficiarului in vederea executării lucrărilor in conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare dar in maniera diferita fata de detaliile de execuție puse la dispoziție de către proiectant, iar aceștia vor aproba sau respinge, după caz, astfel de solicitări.

g.    Finalizarea lucrărilor de construcție

In cazul in care executantul a notificat beneficiarul in legătură cu finalizarea lucrărilor de construcție, acesta va inspecta obiectivul si toate lucirile de constructive si daca considera ca lucrările de constructive au fost finalizate in conformitate cu cerințele contractului, va propune organizarea recepției la terminarea lucrărilor .

h.    Trasarea lucrărilor

Trasarea se va realiza in conformitate cu specificațiile si indicațiile cuprinse in proiectul tehnic,

i.    Metodologia de lucru, Proceduri tehnice si procedure de siguranța

Executantul va prezenta metodologia de punere in execuție a proiectului, programul de control pe faze de execuție, modul de realizare a execuției cu proceduri de executiecu respectarea standardelor de calitate,

Executantul va prezenta fisele tehnice ale dotărilor, echipamentelor si utilajelor tehnologice corespunzător cerințelor parametrice rezultate din breviarele de calcul.

Executantul va respecta normele si regulile de protective si siguranța muncii in vigoare, va avea grija de siguranța tuturor persoanelor prezente pe șantier, va asigura împrejmuirea, paza, supravegherea si iluminarea lucrărilor pe perioada execuției si pana la recepția acestora. Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor in vigoare.

Execuantul va prevedea orice alte lucrări temporare ( drumuri de acces, pasarele, paza, Împrejmuiri, inclusiv toalete ecologice pentru personalul din santier)care sunt necesare pentru protecția publicului, a proprietarilor terenului adiacent șantierului.

j.    Asigurarea calitatii

Executantul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra conformitatea cu cerințele contractului, in concordanta cu detaliile specificate in contract.

Conformitatea cu sistemul de calitate nu scutește executantul de niciuna din Îndatoririle, sarcinile si obligațiile sale contractuale.

Executantul va nominaliza personal suficient pentru verificarea calitatii obiectivului.

k.    Informații despre amplasament

Executantul va fi responsabil de interpretarea datelor furnizate de beneficiar referitor la amplasament ( condiții climatice, hidrologice, geologice). Are datoria sa inspecteze minuțios amplasamentul si zonele invecinate si Înainte de oferta sa se declare satisfăcut de următoarele elemente:

-    Forma si natura amplasamentului, inclusive caracteristicile subsolului

-    Condițiile hidrologico-climatice

-    Anvergura si natura lucrărilor si echipamentelor necesare execuției imobilului

l.    Drumul de acces

Executantul va face toate eforturile necesare pentru menținerea infrastructurii existente in apropierea șantierului prin utilizarea de vehicule si rute adecvate condițiilor climatice, se va ocupa de semnalizarea corecta a drumurilor de acces si de obținerea autorizațiilor necesare pentru a face acest lucru si va suporta costurile derivate din problemele cauzate de drumurile de acces.

m.    Echipamente

Executantul va răspunde pentru echipamentele proprii existente pe șantier. Orice echipament va avea ca scop unic executarea lucrărilor.

n.    Protecția mediului

Executantul va fi responsabil pentru protecția mediului in conformitate cu legislația in vigoare. Se va asigura ca emisiile, deversările de suprafața si afluenții rezultat! din activitatile sale nu vor depăși valorile prescrise in legislația in vigoare

o.    Electricitate, apa, gaz

Executantul va suporta cheltuielile si va fi răspunzător de utilizarea rațional ape șantier a resurselor de electricitate, apa si alte servicii puse la dispoziție de beneficiar.


p. Raportări

Executantul va emite rapoarte lunare pe care le va prezenta beneficiarului. Fiecare raport trebuie sa conțină:

-    Stadiul lucrărilor

-    Lista modificărilor

-    Eventual copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultate ale testărilor materialelor

q.    Acctivitati pe șantier, notificări emise in urma reclamatiilor beneficiarului

Executantul va asigura paza șantierului, va fi răspunzător de accesul persoanelor neautorizate in amplasament si va limita numărul persoanelor autorizate la personalul beneficiarului si personalul propriu precum si alte personae notificate de către beneficiar sau executant,

r.    Vestigii

Executantul va pune in custodia beneficiarului orice fosile, monezi, obiecte de valoare arheologica sau alte construcții de acest gen găsite in timpul execuției si va fi direct răspunzător de o eventuala deteriorare a acestora.

Daca aceasta situație produce neajunsuri si intarzieri, executantul va putea sa ceara o prelungire a termenului de execuție proporționala cu intarziera cauzata de aceste condiții imprevizibile.n Wan Buzd a


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL strategi i (g1primarie3.ro Calea Dudeșts nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


Anexa Ia caietul de sarcini


CONDIȚII DE PARTICIPARE


INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚISituația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Cerința minimă de calificare

Documentele solicitate

1.Situat ia personală a ofertantului

a)    Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (completarea Formularului l)

b)    Declarație privind identificarea conflictului de interese (completarea Formularului 2)

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)în termen de valabilitate la momentul prezentării.

d)    C.U.I,

e)    Actul constitutiv al societății

f)    Hotărârea de înființare a societății

g)    Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, san a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC /

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


actul constitutiv.

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din

Certificatul Constatator emis de ONRC.

2.Capacitatea economică si Financiară


a) Cifra de afaceri/Hotă rărea privind aprobarea Programului de activitate al societății

3. Capacitatea tehnică și/sau profesională


a)    Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

b)    Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4)

Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului, conform Legii nr, 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare trebuie să cuprindă cel puțin următorul personal:

a.    șef de șantier:

studii superioare în domeniu

experiență profesîonalăspecifică: cel puțin 1 (un) proiect/contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similar;

document justificativ al experienței profesionale specifice prin care sa fie dovedită participarea sa într-o poziție similară

b.    inginer specializarea construcții civile:

absolvent studii superioare în domeniul construcții civile, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

document justificativ al experienței profesionale specifice prin care să fie dovedită participarea să într-o poziție similară

c.    inginer specializarea instalații pentru construcții:

absolvent studii superioare instalații pentru construcții, care va răspunde numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;


document justificativ aî experienței profesionale specifice prin care sa fie dovedită participarea sa într-o poziție similară

d.    inginer specializarea instalații electrice atestat A.N.R.E.;

e.    responsabil CQ:

conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare se va prezenta decizie de numire sau echivalent;

fi responsabil RTE:

să fie atestat de către organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniile aferente proiectului

se va prezenta atestata Vlegitimafia în termen de valabilitate, conform legislației în vigoare;

g. persoană responsabilă cu SSM:

certificare responsabil SSM sau echivalent, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente:

Autorizații/certificate/diplomă/decizii în termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei;

Diplome de studii, unde este specificat;

Documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată, cum ar fi: recomandâri/referințe/contracte de muncă/de colaborare/copie de pe Re vi sa Val te acte doveditoare (în copii lizibile cu mențiunea "conform cu originalul": CV, copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate. CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae.

Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba română sau traducere autorizată.

Notă:

Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.

c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică.

(completarea Formularului 5)

Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului


Modul de prezentare a propunerii tehnice


a)    Proceduri/manual de calitate/activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifîicat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.

b)    Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv

................ZZ''    ZZZZZZZZTZZZ

o.

PRIMĂRIA

tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.

Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la

prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

în ceea ce privește cantitățile aferente categoriilor de lucrări din listele anexa la Caietul de Sarcini, acestea sunt orientative fiind întocmite la Faza Studiului de Fezabilitate.

Se vor prezenta centralizatoarele pe obiecte și al investiției, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje și transport, ce au la bază listele de cantități (antemăsurătorile) întocmite de către ofertant după cum urmează:

>    Formularul FI - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

>    Formularul F2 - Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări

>    Formularul F3 - Listele cuprinzând cantitățile de lucrări

Ofertantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării fiecărui obiectiv în parte.

în cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3, prețurile aferente acestora fiind aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 3.


manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere în funcțiune inclusîve probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli până la recepția finală, inclusive cheltuieli cu contractul de salubrizare (pentru transportul, descărcarea și nivelarea deșeurilor și molozului la gropile oficiale) și alte cheltuieli și taxe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini și anexe.

Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.

Propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi prezentate și în format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosarîate, astfel încât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține și specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găsește fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atenfie: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, pîic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnică marcat „PROPUNERE TEHNICĂ”;

-propunere financiară marcat „PROPUNERE FINANCIARĂ”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „OFERTA ÎN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AVÂND CA OBIECT...................................................”

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.

PRIMĂRIA


Formularul 1


Operator economic


('ienumirea/numele)


DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant legal al


(denumirea/numele și sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

1. Societatea


îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de

art.31 alin.(l) din Legea nr,98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție puhlică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

2. Societatea............................................................nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare,

în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea............................................................deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnatul/a............................................. declar că voi informa imediat autoritatea

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare


Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:


Operator economic,

(semnătura autorizată)


Formularul 2


DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant legal al ......................................... (denumirea/numele și sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una din următoarele situații

a)    nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu atribuirea contractului;

b)    nici eu și nici o altă persoană care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv nu va participa în procesul de verificare și/sau atribuire a contractului în calitate de membru în Comisia de negociere și atribuire;

c)    nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data


Operator economic,

(semnătura autorizată)


Formularul 3


DECLARAȚIE

PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE

PERSONALULUI ANGAJAT

L Subsemnatul, ..............................................................., reprezentant legal al .................................

(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

2.    Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

3.    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane

juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante...............................

cu sediul în.............................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea

noastră.

Anul 1

Personal angajat

Din care personal de conducere

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru indeplinirea obiectului contractului.

Data completării:......................

Operator economic,


(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)Formularul 4

DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE IMPLICAT ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant legal al ......................................... (denumirea/numele și

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..........................................

{denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anexat la declarație sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum și ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului, precum și copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate de calificare/autorizări.

Data completării


Operator economic,


(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătură autorizată)

Anexa 1 la Formularul 4

LISTA PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Numele și prenumele persoanelor propuse, poziția propusă

Studiile de specialitate și pregătirea profesională, diplomele obținute

Experiența în domeniu

Implicarea în realizarea proiectului

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru Îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)
Formularul nr. 5

DECLARAȚIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul,........................................................., reprezentant legal al

...................................................................................... (denumirea/numele și sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ......................., cu sediul în

...........................,cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:


Operator economic,(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată

Anexă la Formularul 5

LISTĂ PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA

CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Denumire utilaj/echipament/instalație

U.M

Cantitate

Forma de deținere

Proprietate

în chirie

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, utilajele si echipamentele necesare pentru Îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

Formularul nr. 6

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către..........................................................................................{denumirea autorității contractante și

adresa completă)

Ca urmare a..........................................din.........................{ziua/luna/aniil), privind atribuirea

contractului de lucrări.................................{denumirea contractului de lucrări), conform art. 31 din

Legea nr. 98/2016, noi......................{denumirea/numele ofertantului} vă transmitem alăturat

următoarele documente:...................

2. Persoana de contact pentru această procedura: Nume

Adresă

Telefon

Fax


Jbaw// b

STARiCl

BBSBBCONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Str. Sublocotenent Zaharis Nr.5, S1, BucuresB Tei 0371 465 404; Fax: 0372 255 576;

office@wmdes.ro;

Reg.Cpțn.; J 40/7048/2013;

CUi: RO 31730943

PAU STARK S.R.L.

Str. Rvdeni. Nr. 36, Chifiia, Jud- ilfov. Sector 1, București

Tek 0749 998 870, 021 320 49 45

e*mafi: office@baustark.ra

Rd2.Com.: J23/144/19/01/2016

CUI; RO 30917324

YARDMAN S.R.L.

Str. Gerosfetoror, 13A, parter. Oraș Voluntari, Jud. ilfov, Remania

Tel: *4 0730 557 500

e-maii: yardmart9rup@grnail.c0m

Rag.Com,: J23/3644/2014

CUI; RO 28250562

FORTiOR) CONSULTING S.R.L.

Bd. Basarabia, Nr. 00, Sector 2, București Tei: 031 436 22 83, Fax: 031 436 22 83 e-mall: torticricnrsulttogsrl@grnall.com Reg.Com.: J40/89S9/2006 CUI: RO 16726120

CAIET DE SARCINI

Beneficiar;

PRIMĂRIA SECTOR 3

Proiectării elaborator:

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.RX BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.RX.

FORTiORJ CONSULTING S.R.L.

Titlul proiectului:

"Lucrări de investiții la bloc C5-Camin din str Aleea Buchetului nr 1-Colegiul Tehnic Anghel Salîgny”

Adresa imobil:

Str. Aleea Buchetului nr 3-5

Municipiul București, sector 3

Numărul proiectului:

YRDM39/2818

August 2018


jP varoman Vi


Str Aieea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

BORDEROU CAIET DE SARCINI

1 CONSIDERAȚII GENERALE

2    DESFACERI,.,,............................................................................................................................................„...11

2.1    GENERALITĂȚI.................................................................................................................................................11

2.2    STANDARDE SI NORMATIVE..............................................................................................................................11

2.3    TRANSPORT, MANIPULARE Si DEPOZITARE........................................................................................................11

2.4    EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE DESFACERE............................................................................................................12

3    ZIDARII...,........................................................................................................................................................13

3.1    GENERALITĂȚI.................................................................................................................................................13

3.2    STANDARDE Șl NORMATIVE.............................................................................................................................. 13

3.3    MATERIALE UTILIZATE......................................................................................................................................13

3.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE........................................................................................................13

3.5    EXECUȚIA ZIDĂRIEI..........................................................................................................................................13

3.6.1.    ABATERI PERMISE...........................................................................................................................................................................13

3.5.2.    OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE.......................................................................................................................................................14

3.5.3.    ALTE PRESCRIPȚII................................ ..........................................................................................................................................14

3.6    VERIFICAREA CAUT AȚII LUCRĂRILOR................................................................................................................ 14

3.6.1 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII...................................................................................................................................14

3.7    MĂSURĂTOARE SI DECONTARE........................................................................................................................15

MORTARE PENTRU ZIDARII............................................................................................................................. 16

4.1 GENERALITĂȚI.................................................................................................................................................16

4.3    MATERIALE SI PRODUSE ..........,................................................................................16

4.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE................................    ........................16

4.5    EXECUȚIA AMESTECURILOR PENTRU MORTARE............................................ 17

4.6    VERIFICAREA CALITATII- MOSTRE SI TESTĂRI.........................II..............I.......li....................17

4.7    MĂSURĂTOARE SI DECONTARE5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.8.1

5.8.2

5.9


TAMPLARIE TERMOIZOLANTA.

STANDARDE DE REFERINȚA..............................................................................................18

TAMPLARIE DIN PVC........................................................... 19

TAMPLARIE DIN PROFILE DE ALUMINIU..............................................................................................................20

FERONERIE....................... 21

GARNITURI............................ 21

GRILE................................................................... 22

...............................22

.......................................22

.22

CERINȚE PENTRU FIRMELE DE MONTAJ A TAMPLARIE! DIN PVC............    . AD.LTX*7. .. * a...............................23


ATESTAREA CONFORMITĂȚII.................................................................

TAMPLARIE TERMOIZOLANTA......................................................................................

MATERIALE COMPONENTE......................................................................................................Yi.

YARDMAN


Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,Bucureștis:r.v


LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CAMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY


YRDM39


PagînajTjdîn 88


CAIET DE SARCINI țP.Th.)


5.10    APROVIZIONARE, DEPOZITARE, TRANSPORT.....................................................................................................23

5.10.1TAMPLARIA....,..................................................................................................................................................................................23

5.10.2FER0NERIA......................................................................................................................................................................................24

5.11    EXECUTAREA MONTAJULUI CADRE FERESTRE/USI...........................................................................................24

5.12    MONTAJ ELEMENTE DE VITRAJE IZOLANTE........................................................................................................25

5.13    VERIFICAREA LUCRĂRILOR...............................................................................................................................25

5.14    MĂSURĂTOARE SI DECONTARE........................................................................................................................25

6 GEAMURI TERMOIZOLANTE..............................................................................................................................26

6.1    GENERALITĂȚI.................................................................................................................................................26

6.2    STANDARDE DE REFERINȚA.............................................................................................................................. 26

6.3    MATERIALE...................................................................................................................................................... 26

6.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE........................................................................................................26

6.5    EXECUTAREA LUCRĂRILOR..............................................................................................................................26

6.6    VERIFICAREA LUCRĂRILOR...............................................................................................................................26

6.7    MĂSURĂTOARE Si DECONTARE........................................................................................................................26

1    TAMPL ARIE METALICA INTERIOARA SI EXTERIOARA.......................................................................................„.27

7.1    GENERALITĂȚI ........................................................................................................................................... 27

7.1.1    OBIECTUL SPECIFICAȚIEI...............................................................................................................................................................27

7.1.2    STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA................................................................................................................................27

7.2    MATERIALE Si PRODUSE...................................................................................................................................27

7.3    MONTAJUL TAMPLARIEI.................................................................................................................................... 29

7.4    MĂSURARE Si DECONTARE........,......................................................................................................................30

8    SPECIFICAȚII TEHNICE SISTEME DE TERMOÎZOLATIE SI FINISARE A FAȚADELOR.................................................31

8.1 GENERALITĂȚI.................................................................................................................................................31

8.1.2    NOTA EXPLICATIVA........................................................................................................................................31

8.1.3    CERINȚE GENERALE..........................................................................................M.„.........................................................31

8.2 STANDARDE NORMATIVE DE REFERINȚA SI CERINȚE SPECIFICE    ...............................................31

8.2.1    CERINȚE SPECIFICE PRODUCĂTORULUI....................................L,.........'Gi........................................................................32

8.2.2    CERINȚE SPECIFICE EXECUTANTULUI.......................................................•................................................&

8.2.3    CERINȚE SPECIFICE BENEFICIARULUI.................................................................................................................32

8.2.4    MASURI DE TEHNICA SI SECURITATE A MUNCII........................................................................................................................,32

8.2.5    URMĂRIREA IN EXPLOATARE........................................................................................................................................................32

8.3 MATERIALE SI PRODUSE..................................................................................................................................32

8.3.1    COMPONENTELE SISTEMULUI.......................................................................................................................................................32

8.3.2    ADEZIVUL..........................................................................................................................................................................................33

8.3.3    PLĂCILE DE TERMOÎZOLATIE........................................................................................................................................................33

8.3.4    ELEMENTELE DE FIXARE MECANICA............................................................................................................................................33

8.3.5    RECOMANDAREA LUNGIMILOR DE ANCORARE.........................................................................................................................34

8.3.6    NUMĂRUL DIBLURSLOR...................................................................................................................................................................34

8.3.7    NUMĂRUL DE DIBLURI IN CÂMP....................................................................................................................................................34

8.3.8    NUMĂRUL DE DIBLURI LA MARGINI...............................................................................................................................................34

Str Aleea Buchetului nr 3-6, sector 3,Bucurestî

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39    /    -    CAIET DE SARCINI (P.Th.)

PaginafTjdin 68

8.3.9 TERENUL..,..,.....................................................................................................................................................................................34

8.3.10MASA DE ȘPACLU PENTRU ARMARE............................................................................................................................................34

8.3.11 PLASA DÎN FIBRA DE STICLA.........................................................................................................................................................35

8.3.12ACCESORII (CA DE EX: PROFÎLE DE COLT, PROFILE DE LEGĂTURĂ, PROFILE PENTRU ROSTURI DE DILATATIE, BENZI

DE ETANSARE ETC.)......................................................................................................................................................................„35

8.3.13TENCUIALA DECORATIVA, INCLUSIV AMORSA SI VOPSEA DE PROTECȚIE DACA ESTE NECESAR....................................35

8.4    TRANSPORT,MANIPULARE SI DEPOZITARE........................................................................................................36

8.5    EXECUȚIA LUCRĂRILOR.................................................................................................................................... 36

8.5.1    OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE........................................................................................................................................................36

8.5.2    ETAPE DE EXECUȚIE.......................................................................................................................................................................36

8.5.3    METODE SIMPLE DE VERIFICARE:.........................................................,......................................................................................36

8.5.4    LIPIREA PLĂCILOR DE TERMOIZOLATIE.......................................................................................................................................38

8.5.5    MONITORIZAREA EXECUȚIEI.........................................................................................................................................................42

8.5.6    CURĂȚIREA SI PROTECȚIA LUCRĂRILOR....................................................................................................................................43

8.6    VERIFICAREA SI RECEPȚIA LUCRĂRILOR........................................................................................................... 44

8.6.1    REMEDIERI.......................................................................................................................................................................................44

8.6.2    GARANȚII..........................................................................................................................................................................................44

8.7    MĂSURĂTORI SI DECONTARE............................................................................................................................ 44

8.8    EXPLOATAREA LUCRĂRILOR.............................................................................................................................44

9 TERMO-HIDROIZOLAREA TERASELOR............................................................................................................... 45

9.1

9.2

9.2.1

9.3

9.4

9.5

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.6 9.6.1

9.7

9.8

10


GENERALITĂȚI...........................................................

STANDARDE DE REFERINȚA SI CERINȚE......................

CERINȚE GENERALE.............................................................

MATERIALE................................................................

TRANSPORT MANIPULARE Si DEPOZITARE...................

EXECUȚIA LUCRĂRILOR..............................................

PREVEDERI GENERALE........................................................

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT.....................................

EXECUȚIA STRATURILOR TERMO-HIDROIZOLANTE.........

VERIFICAREA SI RECEPȚIA LUCRĂRILOR.....................

TERMO-HIDROIZOLATII,........................................................

MĂSURĂTORI SI DECONTARE......................................

MASURI DE ÎNTREȚINERE A TERMO-HIDROIZOLATIILOR

IZOLAȚII HIDROFUGE..................................................

10.1    GENERALITĂȚI.........................................

10.1.1    OBIECTUL SPECIFICAȚIEI...............................

10.1.2CONCEPT DE BAZA..........................................

10.2    STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚĂ

10.3    STANDARDE:...........................................

10.4    MOSTRE SI TESTĂRI.................................

10.5    DESENE DE EXECUȚIE..............................

10.6    MATERIALE Si PRODUSE...........................

10.7    LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE.........

10.8    EXECUȚIALUCRARSOR..............................

45

45

.45
49

..49

.49

49

49

49

49

50 50 50


Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

.^VESTIT» LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39_    .    *    ____ ____CAIET DE SARCINI (P.Th-)

PaglnajsȚdin 68

10.8.1    GENERAUTĂTÎ....................................................................................................................................................................50

10.1    MĂSURĂRI SI DECONTARE.......................................... ............................................................„..................53

11    BALUSTRADE, GRILE S! ALTE CONFECȚII METALICE SIMILARE........................................................................... 54

11.1    GENERALITĂȚI.................................................................................................................................................54

11.2    STANDARDE DE REFERINȚA.............................................................................................................................. 55

11.3    MATERIALE......................................................................................................................................................55

11.3.1    MATERIALE DE BAZA.......................................................................................................................................................................55

11.3.2MATERIALE DE LEGĂTURĂ.............................................................................................................................................................58

11.4    LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE SI TRANSPORT.........................................................................................56

11.5    MĂSURĂTORI Si DECONTARE............................................................................................................................56

12    TINICHIGERIE...................................................................................................................................................57

12.1    GENERALITĂȚI................................................................................................................................................. 57

12.2    STANDARDE S! NORMATIVE DE REFERINȚA......................................................................................................57

12.3    MATERIALE SI PRODUSE..................................................................................................................................57

12.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE.......................................................................................................57

12.5    EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MONTAJ.................................................................................................................. 57

12.6    VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI..................................................................................................................57

12.7    MĂSURĂTOARE SI DECONTARE........................................................................................................................58

13    TROTUARE DE PROTECȚIE............................................................................................................................... 59

13.1    GENERALITĂȚI................................................................................................................................................. 59

13.1.1    OBIECTUL SPECIFICAȚIEI...............................................................................................................................................................59

13,1.2GRAD DE DETALIERE A PROIECTULUI.........................................................................................................................................59

13.2    STANDARDE DE REFERINȚA..............................................................................................................................59

13.3    MATERIALE SI PRODUSE..................................................................................................................................59

13.3.2MATERIALE Si PRODUSE............................................................................................................................59

13.3,3EXECUT!A TROTUARELOR ................................................5^..............................................................................................59

13.3.4ABATERI LIMITA ADMISIBILE...................................................................................................................60

13.4    MĂSURARE SI DECONTARE...........................................-........................................-............ 60

14    PANOURI COMPOZITE CIMENT - POLISTIREN PENTRU SISTEME DE MONTAJ USCAT............................................61

14.1    GENERALITĂȚI................................................................................................................................................. 61

14.1.1    MATERIALE SI PRODUSE...............................................................................................................................................................61

14.2    STANDARDE DE REFERINȚA..............................................................................................................................61

14.3    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE........................................................................................................61

14.4    EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MONTAJ:.................................................................................................................61

14.4.1    CONDIȚII DE PUNERE IN OPERA:..................................................................................................................................................61

14.4.2DOMENIU DE UTILIZARE:................................................................................................................................................................61

14.4.3CARACTERISTSCI FIZICO MECANICE IN DOMENIU EXTERIOR DE UTILIZARE.........................................................................61

14.4.4CARACTERISTICI:.....................................................................................................................................................................„.,...81

14.4.5DSMENSIUN1:.....................................................................................................................................................................................62

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC Cfî CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39    CAIET DE SARCINI (P.Th.)

PaainaTsjdin 68

14.5    VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI..................................................................................................................62

14.6    MĂSURARE SI DECONTARE............................................................................................................................... 62

15    INVELITOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE....................................................................................................63

15.1    GENERALITATi.................................................................................................................................................63

15.2    STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA.......................................................................................................63

15.3    MATERIALE SI PRODUSE ..................................................................................................................................63

15.3.1    SUPORTURILE DIN TABLA..............................................................................................................................................................63

15.4    TRANSPORT, MANIPULARE Si DEPOZITARE.......................................................................................................63

15.5    EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MONTAJ.................................................................................................................. 63

15.5.1 CONDIȚII DE PUNERE IN OPERA...................................................................................................................................................64

15.5.2PREVEDERI GENERALE PRIVIND POZAREA/MONTAREA...........................................................................................................64

15.6    VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI.................................................................................................................. 64

15.6.1    VERIFICĂRI PE PARCURSUL LUCRĂRILOR:.................................................................................................................................64

15.6.2    RECTIFICĂRI: ............................................................................................................................................................................64

15.6.3VERIFICARE FINALA:.......................................................................................................................................................................64

15.6.4CONTROLUL DE CALITATE CUPRINDE URMĂTOARELE VERIFICĂRI MINIMALE:....................................................................64

15.6.5GARANTIA ASUPRA EXECUȚIEI.....................................................................................................................................................64

15.7    MĂSURĂTOARE SI DECONTARE........................................................................................................................65

16    PLACĂRI CU PIATRA, MOZAIC PREFABRICAT, PLACARI CERAMICE, PLACARI CU PANOURI DIN PLACI DECORATIVE

DE ÎNALTA PRESIUNE (HPL)............................................................................................................................ 66

16.1    GENERALITATI................................................................................................................................................. 66

16.2    STANDARDE Si NORMATIVE DE REFERINȚA......................................................................................................... 66

16.3    MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, CONTROLUL CALITATII, LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE...................66

16.4    EXECUȚIA LUCRĂRILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA........................................................................66

16.5    CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE............................................................................................................ 66

16.5.1    VERIFICAREA ÎNAINTE DE ÎNCEPERE LUCRĂRILOR....................................................................................................................66

16.5.2    VERIFICAREA INTIMPULEXECUTIEILUCRARI LOR......................................................................................................................67

16.5.3 VERIFICĂRI LA SFÂRȘITUL LUCRĂRILOR............................................................................-.........................................................67

16.5.4ABATERI ADMISE...,..........................................................................................................................................................................67

17    BREVIAR DE CALCUL.......................................................................................................................................68

1 CONSIDERAȚII GENERALE

IMPORTANT!    i

( PREZENTUL CAIET, DE SARCINI SE CITEȘTE INTEGRAL, ÎMPREUNA CU CAIETELE DE SARCINI DE LA! SPECIAUTATIILE DE INSTALAȚII, CU INTRE AGA PARTE SCRISA SI DESENATA A PROIECTULUI TEHNIC ]    î

Proiectul tehnic (PTh) de fata este intocmit ca parte a Documentație tehnico economica pentru investiția:

/LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CAMiN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY”

Dintre actele normative care reglementează lucrările de intervenție definite de prezentul Proiect tehnic amintim:

•    Legea nr, 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

« Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995;

*    Legea 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr, 10/1995;

° Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr, 100 din 15 decembrie 2016;


Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare șl continutul-cadru al documentațiilor ornice aferente obiectivelor/proiectelor de Investiții finanțate din fonduri publice

061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 2.4 ia Hotararea Guvernului nr. 363/2010 standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice,

4/1995 a învățământului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

132 /1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a ■/republicată, cu modificările și completările ulterioare;

otărârea de Guvern nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt și mediu pentru formare profesională continuă 2005 - 2010.

» 4. Hotărârea de Guvern nr. 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea

i Ț//1,

•    prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adufților

■    5. Ordonanța de Guven nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată,

■    modificată si completată;

0«AN


*    6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației modifieatăși

completată

7, „Norme educaționale republicane pentru realizarea investițiilor cu scop educațional”,


O//

or de* învățământ

•A

are profesională, cu


■    publicate de Ministerul Educației și Cercetării în 2002,

■    8, Ordinul nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și fim preuniversitar.

*    9. Ordinul nr. 353 / 5202 / 2003 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a fumlzorilor de'

modificările și completările ulterioare

Str Aleea Buchetului nr3-5, sector 3,București

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CAMIN DIN STR „    ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39

*    10. „Normativul privind proiectarea, executarea și întreținerea construcțiilor pentru educație”,

“ indicativ NP 010-97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 5/N din 22 ianuarie 1997, privind proiectarea spatiilor de învățământ.

Proiectul tehnic (PTh) de tata are îa baza Expertiza Tehnica, Audîtul energetic si D.A.L.L Întocmite pentru aceasta lucrare si dezvolta in cadrul sau soluțiile tehnice recomandate de Expert si Auditor Energetic, cu respectarea normelor in vigoare, in vederea creșterii performantei energetice a clădirii pentru care sunt propuse lucrări de intervenție.

Lucrările de intervenție:

Vor respecta fara excepție legislația si reglementările tehnice obligatorii aflate in vigoare ta momentul execuției.

Se vor realiza exclusiv pe baza desenelor de execuție si caietelor de sarcini intocmite cu respectarea DTAC vizate spre neschimbate, semnate si stampilate de către Proiectant si Verificator conform HG nr. 926 din 20.11,1995 Se vor folosi exclusiv produse afe căror parametrii de performanta sunt descris! irt certificatul de conformitate sau in agrementul tehnic emis in conformitate cu Legea nr, 10 din 1995 privind calitatea în construcții, Legea nr. 608 din 2001 privind evaluarea conformității produselor {republicare), HG nr. 622 din 2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții si HG nr. 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții.

Nu se admit abateri de ia proiectul de execuție.

Asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții este obligația Investitorului si se va face prin diriginti de specialitate sau agenti economici specializați autorizat! in conformitate cu Ordinul MDRT nr. 1469 din 13.05.2011 pentru domeniile cuprinse in anexa 1, pe tot parcursul lucrărilor,

In timpul executării lucrărilor de execuție se vor respecta prevederile din (lista nefiind restrictiva):

“ Legea securității si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 cu completările si modificările ulterioare;

*    HGR nr. 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006 cu completările si modificările ulterioare;

“ HGR nr, 300 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile;

■    HGR nr, 601/ 2007 Norme de completare a HGR nr. 300 / 2006;

*    HGR nr. 1048 / 2006 - Cerințe minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție ia locul de munca;

*    HGR nr. 1242/ 2011 Norme de completare a HGR nr, 1425 / 2006;

*    HGR nr. 1146 l 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

*    HGR nr. 1051 / 2006 ~ Cerințe minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare;

“ HGR nr. 1091 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru focul de munca;

*    HGR nr. 971 / 2006 Cerințe minime pentru semnalizarea de securitate si/    locul de munca;

■    HGRnr, 359/2015 completare a HGR nr. 971 / 2008;

" HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata pri''HGR nr. 1169/ 2011, HGR nr.


1/2012;

Str Aiees Buchetului nr 3-5, sector 3,București


YRDM39


LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

*    HGR nr, 493 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile generate de zgomot;

*    HGR nr. 601/ 2007 completare a HGR nr. nr. 493 / 2006;

» HGR nr, 1058 / 2006 Cerințe minime privind imbunatatirea securității si protecția sanatatii lucratorilor care pot fi expus! unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;

8 Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr, 96 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate in munca;

» HGR nr. 601 i 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securității si sanatatii in murtca;

" Legea nr. 307112.07.2006 - cu completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 307 din 12 iulie 2006; OUG nr, 70 din 14

iunie 2009; OUG nr, 89 din 23 decembrie 2014; Legea nr. 170 din 29 iunie 2015; OUG nr. 52 din 3 noiembrie 2015.- Apararea împotriva incendiilor;

*    C 300 7 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora;

*    Legea nr 10/18 ianuarie 1995 privind “Calitatea In Construcții", cu completările si modificările ulterioare

« Legea 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995

*    HG 766/1997 cu modificArile și completAQrile aduse de: HOTARAREA nr. 675 din 3 iulie 2002; HOTARAREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003***) abrogatA de HOTARAREA nr. 622 din 21 aprilie 2004;HOTARAREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008

“ Regulamentul de activitate de metrologie in construcții, aprobat prin HG 765/1997

" Regulamente) privind conducerea sî asigurarea calîtaîîi in construcții, aprobat prin HG768/1937

*    Regulamente! privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor,, aprobat prin HG766/1997

*    Regulamentul privind urmărirea comportării in exploatare, intervențiile in timp si postetiiizarea construcțiilor, aprobat prin HG 766/1997

*    Regulamentul privind agremente! tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi te construcții aprobat prin HG 766/1997 » Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări in construcții, aprobat prin HG 766/1997

■    Regulamentul privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite în construcții, aprobat prin HG 766/1997

*    Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor si a construcțiilor, aprobat prin HG 925/1995

B C. 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții si a instalațiilor aferente elaborat de ICCPDC si aprobate cu Ordinul ICCPDC nr.92/14.12.1984.


Sa aiba angajat, in condițiile legii, responsabil tehnic cu execuția, atestat tehnîco-profesional in conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;


.-r/vr';' ': ^xPeren*a s' asigurare cu resurse specifice-echipamente, scule si utilaje, precum si personal calificat in domeniu,


Str Aleea Buchetului rir 3-5, sector 3,București


YRDM39


LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY


2    DESFACERI

2.1    GENERALITĂȚI

Se va acorda o atentie deosebita respectării prevederilor normelor de protecția muncit.

2.2 STANDARDE Sî NORMATIVE

La execuția lucrărilor de desfaceri se va acorda o atentie deosebita respectării normelor de protecția a muncii după cum urmeaza {lista nefiind restrictiva):

" Legea securității si sanatatii in munca nr. 319/ 2006 cu completările si modificările ulterioare;

*    HGR nr, 1426 / 11.10,2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006 cu completările si modificările ulterioare;

8 HGR nr. 300 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile cu completările si modificările ulterioare;

“ HGR nr. 1048 / 2008 ~ Cerințe minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție ia locul de munca

» HGR nr. 955i2010 Norme de completare a HGR nr, 1425 / 2006

11 HGR nr. 1146 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca

*    HGR nr. 1051 / 2006 - Cerințe minime de securitate sî sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori

“ HGR nr, 1091 / 2006 Cerințe minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

“ HGR nr. 971 / 2006 Cerințe minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

B HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37 / 2008, HGR nr. 1169/ 2011, HGR nr.

1/2012;

» HGRnr. 493/2006 Cerințe minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile generate de zgomot

*    HGR nr. 601/ 2007 completare a HGR nr, nr. 493 / 2008;

” HGR nr, 1058 / 2006 Cerințe minime privind îmbunatatirea securității sî protecția sanatatii lucratorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive

*    Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr, 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate in munca

*    HGR nr, 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securității si sanatatii in munca

*    Legea nr, 307 /12.07.2006 - Apararea împotriva incendiitdf    ■"7' ’'7

" C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora    ' - .........1------------- ■

i    Mhr .    ;

ț    7 7 7-;

2.3


TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE    |    I

Molozul si restul deșeurilor rezultate vor fi transportate ta gj^pa~de”gurioi. prin 'contract cu o firma de salubritate locala. Depozitarea în șantier se va face in containere amplasate in vecinătatea accesului mașinilor de salubrizare si in focuri protejate de acțiunea intemperiilor.

Molozul rezultat din demolare va fi evacuat prin intermediul jgheaburilor special amenajate pentru a se ^i^duarea, si apoi vor fi transportate la groapa de gunoi

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRĂRI DE INVESTITil LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR


YARI


ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY YRDM39    , _    _    __    CÂIETpE SARCINI (P.Th.)

PaginaHTjdin 68

2.4 EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE DESFACERE Se refera la demontări, desfaceri finisaje,

înainte de începerea lucrărilor de desfacere, întreg personafuî de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazeior de lucru si asupra masurilor de proiecția muncii, instructajul va fi înscris in fisa individuala de proiecția muncii. Demolarea se va face sub supravegherea directa a conducătorului lucrării, care răspunde de instruirea muncitorilor st de fazele de lucru prevăzute. Zona se va imprejmui cu panouri metalice, cu plăcute avertizoare (care sa fie vizibile si noaptea) da interzicere a intrării pentru persoanele neautorizate. Golurile create prin spargeri se vor proteja cu balustrade din otel beton.

H;'

Str Aleea Buchettlui nr 3-5, sector 3,București    _____

......    LUCF^IDEÎNVESflfilLÂBtOC'C5CĂMTNDINSTR

ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY__

YRDM39    ‘    ......CAIET DE SARCINI (P.Th.j

P^lnaTufon 68

3    ZiDARIi

34    GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția pereților, a închiderilor de goluri, a consolidărilor, etc, cu cărămidă plina, cu goluri, bea, etc. precum și specificați iie pentru montare de zidărie, precizate în antemasuratori.

3.2    STANDARDE Și NORMATIVE STAS 10109 / 82 ~ Lucrări de zidărie

C17-82 - Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor STAS 457-86 - Cărămizi

STAS 1030-85 - Mortare obișnuite de var ciment clasificare și condiții tehnice

-    STAS 2634-80 - Verificarea ealitatii materialelor STAS 388-80 - Ciment metalurgic M30 in sad

-    STAS 1500-78 - Ciment Pa35

3.3    MATERIALE UTILIZATE

Toate materialele și produsele puse in opera trebuie sA fie agrementate de LN.C.E.R.C.

Cărămizile pline presate, cu goluri, bea, etc vor fi de calitatea l-a marca 100. Armaturile din OB37 0 8 mm folosite la armarea zidăriei pe muche vor corespunde STAS 438 / 80. Mortarele vor fi conform mărcilor din proiect,

3.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Materialele livrate vor fi insolite de certificatele de calitate. Executantul trebuie sa-și organizeze tn așa fel încât transportul, depozitarea șî manipularea materialelor in momentul punerii in opera sA corespunda condițiilor tehnice de calitate impuse de normativele in vigoare.

3.5    EXECUȚIA ZIDĂRIEI

Execuția zidăriei va respecta NE 036- 2014- CODUL DE PRACTICA PRIVIND EXECUTAREA Șl URMĂRIREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE ZIDĂRIE

3.5,1.    Abateri permise

Tolerantele de execuție:

“ Suprafețele colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb, furtunul de nivel,nivela tn montura de lemn(boloboc}, coltarul de lemn sau metal Ia 90“ echere mari de lemn cu o latura de 70cm,dreptare 1 4 / 4 x 15 sau 5x15, sabfare sau orice alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzătoare a zidăriei.

La execuția zidăriilor se vor respecta următoarele abateri maxime admisibile;

La dimensiunile zidurilor

»    Latimea de pina lai0cm:+/-4mm;

"    Latimea de 15cm:+4sau-6mm;

“    Latimea de 20cm:+5$au-7mm;

’    Latimea de 25cm:+6sau-8mm;    /

"    Latimea de 30cm sau mat mare:+10 saulOmm;    L'o

La dimensiunile golurilor    ’

■ egal mai mic de1 m;+/-10mm;*egal mai mare de1m:-15mm,- 10mm; La dimensiunea rosturilor:

■    verticale:+3

» ori2ontate;+3,-2mm;

La planeîlatea suprafețelor;

■    8mm ia 2,5m in orice direcție:

La rectiliniaritatea muchiilor

* 4mm ta2,5m sau15m pe toata lungimea;

La verticalitatea muchiilor si a suprafețelor:

« 6mm la metro sau1 Omm pe etaj;

Abateri fata de orizontala asizeior;

" 3mm la metru sau 15mm pe toatA lungimea peretelui.

ooMan

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,Bucuresti


LUCRĂRI DE INVESTIȚII LÂ BLOC C5 CĂMIN DIN STR

ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY YRDM39    ,    _    _ CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Paginaflâfctn 68    ~

3.5.2.    Operațiuni pregătitoare inspectare

Se vor inspecta zonele si condițiile in care urmeaza sa se execute zidăriile. Nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfacatoare.

înainte de a începe lucrările de zidărie a unui spațiu, se vor îndepărtă resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi închisa. Înainte de începerea execuției, se vor pregăti:

“ Degajarea frontului de lucru;

■    Pregătirea zonelor de amplasare a schelelor;

B Asigurarea cailor de acces pentru material si oameni;

» Asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de iucru a materialelor de zidărie si a mortarului;

» Aprovizionarea frontului de lucru cu materiaie, scule, dispositive si utilajele necesare;

*    Montarea schelelor, balustradelor de proiecție;

11 Punerea in funcțiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat;

■    Verificarea pompei de mortar si probarea ei;

*    Trasarea si verificarea axarii zidăriei si indreptarea materialelor vertical si orizontale care Seaga zidaria de structura;

*    Poziționarea golurilor;

*    Rectificarea unor nereguiariîati din structura;

Rosturi

» Grosimea rosturilor orizontale este de12mm;

*    Grosimea rosturilor vertical este detOmm;

*    Umplerea rosturilor se face mai puțin -1-1,5cm de la fata zidului;

Ancoraje

» Ancorarea zidăriei de structura clădirii (stalpi.diafragme) se face cu mustățile din otel beton “ prevăzute in structura si/sau in zidărie,sau agrafe fixate cu boitori împușcate sau forate,

Legatara zidăriei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment si rostul intre zidărie si structura se umple complet cu mortar,

*    Bareie de armaturA prevăzute in zidArie se vor poziționa corect, iar grosimea rostului de “ mortar va acoperi corespunzător barele de armatura.

3.5.3.    Alte prescripții

Pentru evitarea pătrunderii umezelii, se hidroizoîeaza elevația prin așezarea sub primul rând de zidărie de carton bituminos, după ce in prealabil s-a procedat la eliminarea denivelariior aparate ta turnarea betonului fundației prin nivelare un mortar obișnuit (pe baza de var-ciment).

*    Zidaria se începe de ia colturi;

« întreruperile se iasa sub forma de trepte;

*    La întreruperea iucruluî nu este permisa astemerea mortarului peste ultimul strat de cărămizi sau blocuri de bea;

3.6 VERIFICAREA CALITATII LUCRARiLOR

Se va face atat ia terminarea unor etape cat și Sa recepția lucrărilor prin verificarea:

*    elementelor geometrice, inclusiv ceie din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc) la elementele realizate

*    aspectul general șl starea fiecărui element in parte

*    inventarierea tuturor proceselor verbale

*    corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect și execuție (goluri, ghermele, buiandrugi, etc).

In cazul in care dateie din proiect și prescripțiile nu au fost respectate total sau parțial, investitorul (dirigintele de șantier) va decide refacerea lucrărilor fata de proiect și caietul de sarcini.

3.6.1 Reguli pentru verificarea calitatii

La execuția lucrărilor de zidarii, de umpluturi etc, se vor folosi numai cărămizi de calitate, farA sparturi, crapAturi, etc, și se vor folosi mortare de ciment-var marca M25Z. Grosimea zidurilor se va realiza conform planșelor de specialitate.

In execuție se va folosi forța de munca calificata, zidari , cunoscători aî normativelor aferente lucrărilor de zidărie. Se va urmări atat planeitatea cat șt verticalitatea; se admite, conform normativului, o deviere de maxim + 0,5 cm atat pe verticala cat și pe orizontala, măsurată fata de un dreptar de 3 m lungime.

Operațiuni ce trebuiesc strict controlate:

" aderența cat mai buna intre cărămizi și mortar prin udarea satisfacatoare a cărămizilor, înaintea aplicării mortarului;

*    rosturile verticale și orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toata suprafața realizata, iasandu-se neumplute doar pe o adâncime de 1 cm de ia fata zidului;

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,Bucuresti

LUCRĂRI DE INVESTIT!! LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39    _    _ CAIET DE SARCINI (P.Th.)

PaginaflAjdiri 68

a rosturile verticale vor fi tesute astfel încât suprapunerea din 2 rânduri succesive pe inalfime, afcaî in câmp cat și fa intersecții și roituri, sa se faca pe minim % cărămidă în lungul zidului și pe % cărămidă pe grosimea lui. Țeserea se face obligatoriu la fiecare rând;

*    grosimea rosturilor verticale și orizontale este de oca 10-12 mm;

B se va urmări orizontalitatea rândurilor de cărămidă;

*    întreruperea lucrărilor de zidărie se va face in trepte;

" legaturile intre ziduri, la mituri, intersecții și ramificații se face alternativ;

*    ancorarea zidăriei de umplutura de zidaria existenta se face cu ajutorul mustăților de otel beton 0 8 = 50 cm sau prin crearea de ștrepi pentru a realiza țeserea cu zidaria veche;

*    se va asigura protecția anticoroziva a barelor de ancorare;

■ pereții despărțitori (cărămizi pe muche) se rigidizează prin țesere și ancorare cu bare de ote! beton OB37 0 6 la fiecare 3-4 rAnduri in rosturile orizontale și ancorarea tor de zidurile existente conform Normativ P2-85.

3.7 MĂSURĂTOARE Si DECONTARE

Masuratoarea se tace ia mc de zidărie executata. Se va face decontarea pe baza lucrărilor realizate in mp, luandu-se in considerare. Nu se vor deconta suplimentar mortarul, accesoriile, materialele de etanșate, stivuire, schele, eșafodaje, etc. si orice alte operați uni legate de execuția prapriu-zisa a zidăriilor,Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București


YRDM39


LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5CAMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY


PaQina[l5~<lin 68


CAIET DE ȘARCÎN1 (P;Th.)


4    MORTARE PENTRU ZIDARII

4.1    GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția mortarelor pentru zidarii precum și specificațiile pentru preparare, amestecuri si punere in opera.

4.2 STANDARDE DE REFERENTA SI NORMATIVE

Acolo unde exista contraindicatii intre recomandările prezentelor specificații si ceie din standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificații.

Standarde si normative:

- SR EN197-4:2004 Ciment. Partea 4

■    SR EN 413-1:2004 Ciment pentru zidărie B SR EN 459-1:2011 Var pentru construcții

» SR EN 934-3:2004 si SR EN 934-3:2004/AC: 2005 Aditivi pentru martar de zidărie

■    SR EN 998-1; 2004 st SR EN 998-1:2004/AC: 2006 Mortare pentru tencuire si gletuir^fccî^'^

■    SREN 998-2:2004 Mortare pentru zidărie.

«    SR EN    1008:2003 Apa pentru mortare si betoane.    '"/l;

»    SR EN    1926:2001 Pietre naturale pentru constractii.    f £    jj

■    SR EN    12620:2008 Ag regate naturale grele pentru betoane s mortare cu lianți rriteerah    s//

*    SR EN    13055-1:2008 Partea 1: Agregate ușoare pentru    betoane,    mortare si past&xdșciment

■    NE 001:1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subțiri.

*    Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin legea 10-95

« NP 068:2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare.

" P118:99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.

*    Normative si insimtctiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile subiectului.

4.3 MATERIALE SI PRODUSE

A. Materiale (cf. standard In vigoare, vezi pct, 3.1)

■    Ciment Portland - cimentul va fi fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara constituenti care sa păteze.

■    Var pentru construcții.

*    Densitatea aparenta a pastei de var la consistența de 12 cm va fi de circa 1300 kg/m3.

*    Agregatele vor fi: nisip natural {de cariera sau nu). Nisipul de cariera poate fi parțial înlocuit in proporție de pana la 50% cu nisip de concasare.

“ Apa va fi curata, potabila, nepoluata cu petrei In cantitati daunatoare, lipsita de săruri solubile, acizi, impurități de natura organica si alte corpuri străine.

4.4 TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Transportul mortarului se va face cu utilase adecvate,    - - ..................

Durate maxima de transport va fi astfel apreciate incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se faca:

*    in maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var;

*    in maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara Intarzietor de priza;

■    in maxim 16 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza.

Agregate:

*    Agregatele vor fi transportate si depozitate in funcție de sursa si sortul tor, Agregatele vor ^manipulate astfel incat sa se evite separarea tor, pierderea fineții sau contaminarea cu pamant sau alte materiale străine.

“ Daca agregatele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca, ele vor fi din nou trecute prin site înainte de întrebuințare.

■    Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obține gradații noi de finete,

■    Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la șantier daca conținutul de umiditate poate afecta precizia amestecului de beton; in acest caz, agregatele se vor depozite separat, pana ce umiditatea dispare.

’ Agregatele se vor depozita in silozuri, lăzi sau platforme cu suprafețe dure, curate. La pregătirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni pătrunderea materialelor străine. Agregatele de tipuri si masuri diferite se vor depozita separat. înainte de utilizare agregatele vor fi iasate sa se usuce pentru 12 h.

Str Aleea Buchetului nr3-5, sector 3,București

LUC'^llÎE if^STifHLĂ BLOC C5 CĂMIN OIMSTR ____    ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY    _

YRDM39    ________________ _ CAIET DE SARCINI {P.th.)

Paginafl"6~din 68    __

Cimentul:

a Cimentul se va livra îa locul de amestecare in saci originali, etanși, purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea, numele producătorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita in spatii închise, ferit de umezeala,

» Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specificata,

*    Daca Consultantul aproba livrarea cimentului în vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate, Nu se vor amesteca mărcile si tipurile de ciment in siloz,

“ Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau același sort, dar din surse diferite, fara aprobare,

l# Cimentul, varui si celelalte materiale sub forma de praf se vor livra în saci, ambalaje întregi sau alte containere adecvate,

aprobate, care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au Înscris numele producătorului si sortul.

’ Materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite pătrunderea unor materiale strane sau deteriorarea prin

contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lor.

“ Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanșe, pe suporți mat inalti cu aproximativ 30 cm decât

elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile.

" Se va Îndepărtă de pe șantier cimentul nefoiosit care s-a întărit sau a făcut priza.

4,5 EXECUȚIA AMESTECURILOR PENTRU MORTARE

■    Se vor măsură materialele pentru lucrări, astfel incat proporțiile specificate de materiale in amestecul de mortar sa poata fi controlate si menținute cu strictele in timpul desfășurării lucrărilor.

■    in cadrul acestor specificații, greutatea unul m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerata astfel:

Material

*    Greutatea pe metru cub

*    Ciment Portland    1 506 kg

a Pasta de var (consistenta 12 cm)    1 300 kg

» Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2%/    1 350 kg

4.5.1 Prepararea mortarelor

Mortarul se amesteca bine si numai in cantitats ce se vor folosi imediat, La prepararea mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de iucrafoilitate safisfacafoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortarul se va pune în opera intr-un interval de 2 ore după preparare, in acest interval de timp se permite adaugarea apei la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporate, dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului, Mortarul care nu se folosește in timpul stabilit va fi îndepărtat.

Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie sî uniformitate. Se va amesteca pentru oel puțin 5 minute: doua minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului după adaugarea apei, Volumul de amestec din fiecare lot nu va depast capacitatea specificata de producătorul mixerului. Tamburul se golește complet înainte de adaugarea totului următor. Mortarul folosit pentru rostuire va fi uscat atat incat sa aîba proprietăți plastice care sa permită folosirea lui la umplerea rosturilor.

4.6


VERIFICAREA CALITATH- MOSTRE SI TESTĂRI

Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip in parte, in conformitate cu standardele de referința prin prelevare de probe si încercări, de către un laborator specializat, pe cheltuiala contractorului, după cum urmeaza; Xa - rezistenta la compresiune la 28 zile:    "

*    consistenta si densitatea mortarului proaspăt: un test la fiecare schip ■ Condițiile de acceptare ia recepție a mortarului sunt:


» rezistenta ia compresiune la 28 zile;

» consistenta mortar proaspăt;

•    densitate mortar proaspăt.

Se vor face testări, de asemenea pentru cimentul folosit îa mortare, pe cate 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrări.    _

4.7


MĂSURĂTOARE SI DECONTARE

Pentru lucrările din aceasta secțiune nu se fac decontări cantitative separat,, conform normelor comasate de lucrări.    ;


cuse-


in cadrul lucrărilor de zidărie,


Str Aleea Buchetului nr3~5, sector 3, București    ;    ........

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SAL1GNY

YRDM39

CAIET DE SARCINI (P.Th.)


Pagins{Î7din 68

5    TAMPLARIE TERMOÎZOLANTA

5.1    GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile pentru usi, ferestre, vitrine din PVC si accesoriile acestora.

IMPORTANT!

Dacă tâmplăria înlocuită de proprietari înainte de procesul de reabilitare nu întrunește cumulativ cerințele prevăzute în standardul de cost KG 1061/2012 (tâmplarie executata cu profH pentacamera! clasa A, armatura din otel zincat, grile de ventilație, etc.), precum șl valorile prag ale caracteristicilor de performanță impuse în prezentul caiet de sarcini, prin urmare dacă nu respecta cerințele esențiale (prevăzute în standardul de produs SR EN13451-1+A1:2010 coroborate cu cele stipulate în Regulamentul European 305/2011) va fi considerata neconformă cu legislația și normele în vigoare,

Prezumția de îndeplinire a conformității cerințelor tămpiariei deja înlocuite de proprietari, se va clarifica doar în urma unul proces de evaluare realizat de o terță parte, specializata și atestata în acest sens.

TOATA TÂMPLĂRIA VA AVEA GRILE HIGROREGLABILE

Nota:

înainte de executarea tămpiariei, executantul va face obligatoriu releveul golurilor;

Pentru o dimensionare corespunzătoare se va ține seama de grosimea polistirenului cu care se placbeaza glafurile și șpaleții, și de detaliile de execuție specifice;

Furnizorul sistemului de tâmplarie se va asigura ca sunt respectate prevederile standardului de produs SR EN 14351-1+A1:2010, privind conformitatea fata de valorile claseior de performanta soljdtate in prezentul caiet de sarcini;

Tâmplăria va fi prevăzută cu grile higroreglabife;

Eventualele neconcordante vor fi anunțate proiectantului;

Detaliile tâmplarie! suni date de către furnizor;

STANDARDE DE REFERINȚA


5.2


Legea Securității si sanatatii in munca nr. 319/14.06.2006 cu completarite^giddificarife ulterioare.

SREN 12608:2016;

Profite de polițctorură de vinii) neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor, Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profite de PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă

| STAS 62221-89-

Construcții civile, 18onstrucii si agrozootehnice, iluminatul natural al încăperilor. Prescripții de calați

■ SR 62221-1:1996

Iluminatul natural. Condiții specifice pentru iluminatul natural ai spatiilor de lucru

SR EN 1158:2001

SREN 1158;2001/A1: 2G03 ; SREN1158:2001/A1: 2003/AC2006

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerințe si metode de încercare

i

s ■

SREN 14351-1+A1:2010

Ferestre si uși. Standarde de produs, caracteristici de performanta Partea 1. Ferestre si uși exterioare pentru pietoni, fara caracteristici de rezistenta la foc si/sau etanșeitate fa fum

ISO 717:2000

Acustica. Evaluarea izolării acustice a clădirilor si a elementelor de construcții, Partea 1: Izolare la zgomot aerian

SREN ISO717:2000

Acustica. Evaluarea izolării acustice a clădirilor si a elementelor de construcții. Partea 2: izolare la zgomot de impact

i SREN 1991-1-1: 2004

Acțiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, încărcări utile pentru clădiri

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGiUL TEHNIC ANGHEL SALiGNY

YRDM39    ___'___________ CAIET DE SARCINI (P.Th.)

____    FaginaTțgTdjn 68

C107:2005

Normativ privind calculul termotehnic si elementelor de 19onstructive ale clădirilor

C125-87

Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in clădiri

P 122-89

instrucțiuni tehnice privind proiectarea masurilor de izolare fonica la clădiri civile» social -culturale si îehnico-adminsstrative

NP 008-97

Normativ privind igiena compoziției aerului in spatii cu diverse destinații, in funcție de activitatile desfășurate in regim de iama- vara

P118-99

Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

GP 001-96

Proiecția la zgomot. Ghid de proiectare si execuție a zonelor urbane din punct de vedere acustic

Regulamentul UE 305/2011

Regulamentul de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții șî de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările si completările ulterioare

SREN 1191:2008

Ferestre și uși, Rezistența la închidere și deschidere repetată

SREN 13126-8:2006

Feronerie pentru clădiri. Cerințe și metode de încercare pentru feronerii de ferestre și uși. Partea 8; Feronerie oscilo-basculantă, basculani-oscilantă și pivotantă

SREN 13141-1:2005

Ventilarea    în    clădiri.    încercarea    performanței

componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 1; Dispozitive de trecere a aerului montate în exterior și în interior

SREN 1279-2:2006

Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Partea 2: Metodă de încercare de lung durată și condiții pentru pătrunderea umidității

SR EN 1279-3:2008

Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizoianie. Partea 3: Metoda de încercare de lungă durată și condiții pentru debitul de gaz pierdut și toleranțele ta concentrația gazului

SR EN 12794:2004

Sfida ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante, Metode de încercare a caracteristicilor fizice ale marginilor de etansare

SREN 1279-5+A2;2010

Sfida ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante.Evaluarea conformității.

SREN 1279-6:2003

Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Controiu! producției în fabrica si încercări periodice.

SREN 573-3:2014

Aluminiu și aliaje de aluminiu. Compoziția chimică și forma produselor obținute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziția chimică și forma produselor

SREN 515:1994

Aluminiu și aliaje de aluminiu. Produse deformabiîe. Simbolizarea stărilor

SREN 755-2:2016

Aluminiu și aliaje de aluminiu. Bare, țevi și profîle extrudate. Partea

2: Caracteristici mecanice

SR EN 755-1; 2016

Aluminiu șt aliaje de aluminiu. Bare, țevi și profîle extrudate. Partea

1: Condiții tehnice de inspecție și de livrare

5.3 TAMPLARIE DIN PVC

Constructorul va prezenta proiectantului tipurile de tampiarie din PVC de care dispune, cu soiutiile de rezolvare pentru grilele higroreglabile, punțile termice, cu toate accesoriile, feroneriile si elementele de fixare.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

„    „ _    LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DÎNSTR

ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEG1UL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39 _______________ __________ ______ . ......’ _____________CAIET DE ȘÂRCINÎ (P.Th.)

Paginafigidin 68

Tamplana compusa din profite de PVC si geam termoizolant trebuie sa fie configurata astfel încât sa existe posibilitatea montării sistemului de ventilație controlata a aerului (grile higroreglabiie)

Principale cerințe minime ale caracteristicilor relevante ale tâmplăriei exterioare termoizoiante:

FERESTRE/UȘI

*    Rezistenta ta incarcarea data de vânt - clasa C3

« Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranța: valoare prag ~ rezistenta 80 secunde ia o forța de 350 N " Rezistenta ia deschidere - închidere repetate

-    ferestre: minim 10.000 de cicluri

-    uși: minim 100.000 de cicluri

■    Etanșeitatea Ea apa - minim clasa 8A " Permeabilitatea ia aer - minim clasa 4 " Reacție foc: Cs2d0

111 Performanta acustica minim 29 dB (-1 ;-5)

» Transmitentetermica; 1,3 W/m2K{R'> 0,77 m2K/W)

■    Se admit derogări fața de valoarea prag a transmitantei termice pentru ferestrele de baie, care au o suprafață mai mica de 0,8 m2.

US! DE EXTERIOR

« Rezistente ia încarnarea dată de vânt - clasa C2

*    Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranța: valoare prag - rezistenta 60 secunde la o forte de 350 N » Etanșeitatea fa apa - clasa 5A

« Permeabilitatea te aer - clasa 3 » Reacție foc-Cs2d0 « Performanta acustica - 25 dB (-1 ;•$}

B Transmitente termica - 1,3 W/m2K (R‘ & 0,77 m2K / W PROFILE

Cerințele profilelor din PVC utilizate la confecționarea tâmplăriei se indică așa cum prevede SR EN 12608:2016 cu următoarele precizări:

*    Profil PVC pentecameraî, culoare aib.

■    Clasa grosimii pereților exteriori - A;

*    Armatura otei zîncat - minim 1,5 mm;

*    Regim climatic - sever (S)

« Suprafața nevizibilă poate fi din material repracesabil și reciclabi! conform punctului 5.2.1 din SR EN 12608:2016

■    Toleranțe ia grosimi exterioare conform tabel 4 din SR EN 12608:2016 GLAFURI

Glaf exterîaore din tabia vopsita prevăzut cu banda protecție acustică.

5.4 TAMPLARIE DIN PROFILE DE ALUMINIU

Componentele utilizate la confecționarea tâmplăriei din aluminiu vor avea în compoziție materiale care nu sunt toxice. Producătorii vor preciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau mediu și .dacă este căzui, măsurile de protecție.

Furnizorul va asigura documentația completă referitoare la profite, accesorii de montaj, feronerie și modul lor de asamblare, de montare și întreținere.

Profilete de aluminiu utilizate ia confecționarea tâmplăriei vor fi cu rupere a punții termice, vopsite în câmp electrostatic culoare RAL alb.

Tâmpi aria compusa din proflle de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant trebuie sa fie configurata astfel încât sa existe posibilitatea montării sistemului de ventilație controlata a aerului (grile higroreglabiie).

Principate cerințe minime ale caracteristicilor relevante ale tamplariei exterioare termoizoiante din aluminiu: FERESTRE/UȘI

■    Rezistente te incarcarea date de vânt - clasa C3

“ Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranța: valoare prag - rezistenta 60 secunde Ia o forte de 350 N

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRĂFtî DEÎNVESTlfîi LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALJGNY__

YRDM39    ....... .    CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Pagina,^20~jdin 68

a Rezistenta la deschidere - Închidere repetata

-    ferestre: minimum 10.000 de actori

-    usi: minimum 100,000 de aderi

“ Etanșeitatea la apa - minim clasa 7A

*    Permeabilitatea la aer ~ minim clasa 3 " Reacție foc: A2s1d0

*    Numărul minim de schimburi de aer - 0,5 sch imburi/ora

■    Performanta acustica minim 29 dB (-1;«5)

*    Transmitanta termica: 1,3 W/m2K(R’> 0,77 m2K/W)

« Se admit derogări fata de valoarea prag a transmitantei termice pentru ferestrele de baie, care au o suprafața mai mica de 0,8 m2.

USI DE EXTERIOR

" Rezistenta la incarnarea data de vânt - clasa C2

” Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranța: valoare prag - rezistenta 60 secunde ia o forța de 350 N K Etanșeitatea ia apa - ciasa 5A

■    Permeabilitatea ia aer - clasa 3 11 Reacție foc-A2s1d0

*    Performanta acustica - 25 dB (-1 ;-5)

” Transmitanta termica - 1,3 W/m2K <R’ £ 0,77 m2K l W)

PROFILE

Caracteristicile principale ale profllelor din aluminiu:

» Compoziția aliajului - conform SR EN 573-3:2014 Aluminiu și aliaje de aluminiu. Compoziția chimica și forma produselor obținute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziția chimică și forma produselor, SR EN 515:1994 Aluminiu și aliaje de aluminiu. Produse defcrmabtle. Simbolizarea stărilor

*    Proprietăți mecanice - conform SR EN 755-2; 2016 - Aluminiu și aliaje de aluminiu. Bare, țevi și profite extrudate. Partea 2: Caracteristici mecanice

*    Acestea vor respecta cerințele SR EN 755-1:2016 - Aluminiu și aliaje de aluminiu. Bare, țevi și profiie extrudate. Partea 1; Condiții tehnice de inspecție și de livrare

*    Proiecția șl finisajul profileior - conform catalogului RAL

■    Grosimea protecției pe părțile vizibile; minimum 50 pm GLAFURI

Glaf exterior din aluminiu dotat cu banda protecție acustică,

5.5 FERONERIE

Feronerie va fi conformă cerințelor SR EN 1191:2008 și SR EN 13126-8:2006.

Feroneria

■    va asigura reglarea pe trei direcții cu închideri multipunct (distante intre închideri maxim 750 mm),

11 va fi prevăzute cu închidere suplimentare, de securitate la cottarul de jos si cu plăcute standard, tip antiefractie, din otel;

*    sa fie prevăzută cu cel pufin 3 coltari/sistem;

’ prinderea balamalelor pe tocul terestrei sa se realizeze cu cel puțin 4 șuruburi, tar balamaua interioara de pe cercevea in minimum 6 șuruburi, pe doua direcții;

*    grosimea tijei metalice sa fie de minimum 2,5 mm;

*    sa fie la culoarea tamplariei;

*    feroneria batante sau osciio-batenta trebuie sa asigure o manevrare ușoara;

Rezistenta la deschidere sî închidere repetate:

■    ferestre/uși: 10.000 cicluri

*    uși de exterior: 100.000 actori

5.5 GARNITURI

■    Garniturile tip EPDM, netede, flexibile in mod permanent, continue, rezistente ia imbatranire cu posibilitate de înlocuire ușoare.

Str Aleea Buchetului nr3-5, sector 3,București

LUCRĂRI DE tNVESTltlî LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY _

YRDM39    ......    ............ .........../.___~ CAIET DE SARCINI fp.'fh.)

Pagins^zTjdin 68

5.7    GRILE

* Glie de ventilație mecanica higroreglabile

Grifele vor fi dotate cu detectoare pentru închidere onticii de ventilare la o presiune diferențiala de 20 respectiv 30 Pa (intre exterior si interior).

5.8    ATESTAREA CONFORMITĂȚII

5.8.1    TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

Atestarea conformității cu cerințele standardelor prezentate mai sus se dovedește de către fabricant prin " Declarația de performanta “ data pe proprie răspundere pentru sistemul 3 in care se incadreaza utilizările frecvente ale ferestrelor si ușilor ( a se vedea tabelul Z.A. 3b- Atribuirea sarcinilor de evaluare a conformității pentru produsele sub sistem AoC 3 pentru SR EN 14351-1:2006).

Marcajul CE se aplica respectând Anexa ZA 3 a SREN 14351-1+A1:2010 si cap.U art8, din R.UE 305/2611, fa baza declarației de performanta întocmită conform cap.lt art 4 si art 6, ai Regulamentului UE 305/2011, emisa de Fabricant pe proprie răspundere fata de valorile declarate.

“Declarația de performanta” si eticheta de marcaj CE se întocmește si se eliberează in baza Controlului Producției in

Fabrica (CPF) si a rapoartelor eliberate, de către un laborator notificat la Bruxelles, in urma încercări inițiate de tip (ITT) a esantioaneior testate.

Conform AMENDAMENTULUI EN 14351-1+ A1:2010 - încercările Inițiale de Tip (in) se pot prelua in cascada de la fabricantul de sistem sub contract de licența, conform art 36, alin c din Regulamentul UE 305/2011.

Constructorul va prezenta proiectantului tipurile de tâmplărie din PVC de care dispune, cu soluțiile de rezolvare pentru grilele higroreglabile, punțile termice, cu toate accesoriile, feroneriile sl elementele de fixare.

Fabricantul de tâmplărie termoizolanta, sau reprezentantul autorizat al acestuia, va prezenta pentru aprobarea tâmplăriei, declarația de performanta care certifica atingerea nivelului prag al caracteristicilor de performanta solicitat©. Declarația de performanta va fi însoțită de rapoartele ITT (proprii sau preluate in cascada) pentru toate familiile de produse ale tamplariilor termoizoiante specifice tabloului de tâmplărie proiectat.

Conform art.7.5.2 din SR EN 14351-1+A1 11 ...cel care are responsabilitatea legala pentru aplicarea marcajului CE va trebui să poata demonstra că produsul introdus pe piață este funcționai identic celui utilizat in raportul ITT" precum si a art. 11 ai Regulamentului European 305/2011.

In acest sens, pentru a confirma cerințele prezentului caiet de sarcini, ia începutul lucrărilor, fabricantul de tâmplărie

termoizolanta va prezenta obligatoriu, un raport de încercare CPF pentru forma cea mai defavorabila a tâmplăriei

utilizate pentru proiectul în cauză.

Se admite un raport de încercare CPF pentru o fereastră în două canate cu stutp (unul batant și unui oscffobatant} cu dimensiuni minime de 1230 mm x 1486 mm. Raportul va conține minim trei caracteristici de performanta relevante ( etanșeitate apa, permeabilitate aer, rezistenta la incarcarea data de vânt).

ATENTIEÎ

Societățile care furnizează servicii de comercializare si montaj tâmplărie termoizolanta (vezi. Art. 6 din SR EN 14351-1+A1) vor fi responsabiiizati si autorizați conform Regulamentului UE 305/2011, capitolului III art. 14, art. 15, avand obligațiile fabricantului atunci când introduc pe piața produsul, sau când intervin in a modifica un produs deja introdus. Reprezentantul autorizat ai fabricantului va fi specificat in art, 4 din “ Declarația de performanta ", acesta purtând răspunderea unei instalări conforme in corpul de clădire a tâmplăriei termoizoiante executata de fabricant.

5.8.2    MATERIALE COMPONENTE

PROFILE:

Fabricantul de sisteme profite PVC, sau reprezentantul autorizat al acestuia, va pune ia dispoziție declarația de conformitate a cerințelor in baza SR EN 12608:2016, precum si rapoartele de încercare aferente claselor de performanta declarate.

ELEMENTE DE VITRAJEIZOLANTE

Fabricantul de Elemente de vîtraje izolante sau reprezentantul autorizat al acesteia, va pune la dispoziție Declarația de marcaj CE, specifica fiecărui lor livrat, conform SR EN 1279-5:2006. Declarația de performanta va fi însoțită de rapoartele ITT specifice SR EN 1279-2, SR EN 1279-3.

Pentru a demonstra constanta performantei din rapoartele ITT, producătorul de EVl-uri va prezenta sl rapoartele testelor CPF conform paragraful B2 din Anexa B a SR EN 1279-6, cu implicarea unei terțe parte (laborator autorizat).

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LÂBLOC CSCAMTn DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SAL1GNY

YRDM39    .................... ...... „ J/Z ....... ~    ~ CAIET p

E SARCINI fP.Th.ț

PaginaTăTjdin 68

FERONERIE

Fabricantul de feronerie sau reprezentantul autorizat al acestuia, va pune la dispoziție Declarația de performanta conform cerințelor SR EN1191:2008 și SR EN 13126-8:2008. Declarația de conformitate va fi însoțită de rapoartele ITT specifice.

GRILE

Fabricantul de grile higroreglabile sau reprezentantul autorizat al acestuia, va pune la dispoziție declarația de performanta conform cerințelor SR £N 13141-1:2005. Declarația va fi însoțită de rapoartele ITT specifice.

5.9    CERINȚE PENTRU FIRMELE DE MONTAJ A TAMPLAR1EI DIN PVC

Deloc neglijata de standardul de produs SR EN'14351+A1:2010 și de Reguiamentul European 305/2011, este partea de instalare în corpul de clădire a produselor de tâmplărie ferestre și uși de exterior. Clasele caracteristicilor de performanta pentru produsele de îămpiârie termoizolanta, pot suferi modificări defavorabile dacă, instalarea in corpul de clădire se efectuează după proceduri empirice si/sau de către personal neinstruit si incompetent, in astfel de situării, Declarațis de

performanta si marcajul CE nu va avea valabilitate, iar una dintre cerințele esențiale: “.....clădirile și lucrările de inginerie Civila

sunt proiectate și executate astfel încât sa nu pună în pericol siguranța persoanelor” ale directivei RE 305/2011 se dovedește a fi încălcată.

Potrivit reglementarilor, produsele pentru construcții trebuie sa permită realizarea construcțiilor care, în ansamblul lor și, separat, pe elementele de construcții componente, luând în considerare și aspectele economice, sa fie adecvate penfiu utilizarea preconizata, și, în acest sens, să satisfaca cerințe esențiale din prezente anexa, afonei când construcțiile sunt supuse unor reglementari ce conțin asemenea cerințe. Astfel de cerințe trebuie, In condițiile unei mentenante normale, sa fie satisfăcute de-a lungul unei durate de viata rezonabila din punct de vedere economic.

Reponsabilitetea pentru produsele de construcții, in ceea ce privește respectarea cerințelor esențiale, cade în sarcina Fabricantului, si se propaga pana la montarea în corpul de clădire, pentru ca utilizatorul final sa fie asigurat ca pe întregul lanț ai producerii, vanzarii si punerii in folosința, sunt luate toate masurile pentru asigurarea conformității si sunt definite responsabilitățile si obligațiile pârtilor implicate.

Așa cum prevede si standardul armonizat SR EN 14351-1+A1:201O, Fabricantul poate opta sa nu răspundă de punerea în opera a produsului, dar în acest caz, îi revine Fabricantului obligația să pună la dispoziție instrucțiuni de manipulare, transport, depozitare și punere in opera la fața tocului.

Fabricanții de tâmplărie termoizolanta au obligația în acest context șî în conformitate cu art. 6 ai standardului european de produs sa furnizeze Informații cu privire ia;

*    Depozitare și manipulare, dacă Fabricantul rw răspunde de punerea in opera a produsului;

*    Cerințe si tehnici de punere in opera, ia teta focului, dacă FabricanțiiI nu răspunde de punerea in opera a produsului;

*    întreținere sî cu ratare;

° Instrucțiuni de utilizare pentru utilizatorul final, inclusiv instrucțiuni privind înlocuirea componentelor;

■ Instrucțiuni privind siguranța In exploatare.

Astfel, In conformitate cu capJll art 15 din RE 305/2011, distribuitorul aste considerat Fabricant si ii revin obligațiile aferente unul fabricant, în temeiul articolului 11, atunci când introduce pe piață un produs sub nume propriu sau sub propria marcă sau atunci când modifică un produs pentru construcții deja introdus pe plata, fntr-un mod în care conformitatea cu Declarația de performanta ar putea fî afectată RO L 66/16 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 4.4.2011. Prin urmare, montatorul va fi responsabiiizatsi autorizat conform Regulamentului UE 365/2011.

5.10    APROVIZIONARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

5.10.1 Tamplaria

Aprovizionarea tâmplariei se va face in conformitate cu tablourile de tâmplărie puse ia dispoziție de proiectant si după efectuarea reteveului golurilor de către antreprenor.

Tâmplăria se va aproviziona pe elemente complet asamblate si ajustate, cu toate accesoriile necesare acționarii, manipulării si blocării.

Tâmplăria din PVC se va aproviziona numai ambalate si protejata cu folie sau carton. Transportul tâmplariei din PVC se va face cu mijloace de transport acoperite, special amenajate cu suporți de sprijinire si tampoane așezate intre elementele de tâmplărie, pentru evitarea deplasărilor si deteriorărilor.

Depozitarea tâmplariei se va face în încăperi uscate, ferite de intemperii șl de degradare prin lovire.

Se admit abateri de ia grosimea specificata in planșe;

" pana la 50 mm grosime se admite 0,4 mm 8 pana 1a 200 mm grosime se admite un 0,5 mm.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCIURiOE lNVESTmi LÂ BLOCTCS CĂMIN DÎN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY    _

YRDM39    '    _________„______________ CAIET DE SĂRCÎNl fP.Th.j

Pagin^23]dln 68_

Se admit abateri de planeitate (deviația unui colt fete de planul format de celelalte bei laturi) pentru elementele de pana fa 1,5 m lungime se admite maxim 0,5%, iar pentru elemente peste 1,5 m lungime se admite 1% din lungime.

Abateri fata de dimensiunile specificate in planuri; se admit pentru tocuri maxim 3 mm, pentru golul Interior ai tocului se admit maxim 2 mm.

Elementele de tâmpferie din PVC se livrează In containere pentru transportul tâmplarief din P.V.C., care asigura menținerea caiitafii in timpul transportului și manipulării.

in mijlocul de transport, tâmpîăria va fi așezata pe suporți, sipci care sa le feteasca de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje.

Ferestrele și ușile din PVC se depozitează in dispozitivele in care au fost transportate, pe cat posibil in încăperi inchise, ferite de radiațiile solare si intemperii.

La depozitare se va evita apropierea de radiator sau alte surse de căldură, a căror temperatura depășește 50oC,Tâmpîăria se livrează cu toate accesoriile necesare (mânere, oremoane, foarfeci, etc.};

Depozitarea se va face in încăperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vânt si degradări prin lovire si in condițiile cerute de producător.

5.10.2 Feroneria

Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executării lucrărilor de vopsttorie si zugrăveli, prin inveiirea lor in folie de polietilena. Se va avea grija deosebita la transportul elementelor de famplarie, avand feroneria montate, pentru a nu deteriora manipularea feroneriei.

5.11 EXECUTAREA MONTAJULUI CADRE FERESTRE/USI

După ce se primește frontul de lucru încep lucrările de demontare a elementelor de tâmpferie veche și montare tâmpîăria nouă cu accesoriile aferente.

înainte de începerea lucrării se verifică dacă datele din proiect au fost respectate și dacă:

* golurile lăsate în zidărie corespund cu detaliile de execuție convenite;

■ s-au depășit toleranțele admise (să nu totalizeze pe aceeași axă distanțe mai mari de 3 cm între tâmpferie și cadrul în care se montează).

Fereastra se montează orizontal, vertical și aliniat cu pianul clădirii, Eventualele abateri de fa alinierea în planul clădirii trebuie convenite în scris cu beneficiarul, nefiind permise abateri de la verticalitate și orizontalitate mai mari decât toleranțele maxime admise de 1,5 mm - max, 3 mm.

Poziția exactă a elementelor de tâmplărie și execuția lucrărilor preliminare trebuie convenite cu beneficiarul. Lucrările preliminare reprezintă o sarcină importantă. Dacă este prevăzută o deviere de ia montajul aliniat, atunci trebuie acordul beneficiarului pentru ca funcția elementelor să nu fie prejudiciată.

Este necesar ca ferestrele să se monteze retrase fata de linia fațadei pentru ca să fie mai bine protejate de acțiunea directa a intemperiilor: soare, ploaie, vânt.

Montajul unei ferestre într-o construcție existenta începe cu demontarea dementelor vechi de tâmpferie. Va trebui să se acorde atenție astfel încât demontarea ramelor de fereastră să se facă după ce, cercevelele au fost scoase din balamaie și rama de bază a fost tăiată dinspre cameră cu fierăstrăul. Lucrările de demontare trebuie să se realizeze astfel încât să nu se producă dislocări ale zidăriei la conturul golului de montaj.

Poziționarea și reglarea ferestrelor în golurile zidăriei se va face înainte de fixarea lor, cu pene de distanțare (din lemn). Acestea sunt necesare și după consolidare, până la fixarea cadrului ferestrei. Poziționarea orizontală și verticală a ramei se verifică cu nivefe torordale cu bulă de aer (boloboace) care au 2 nivele, una pentru orizontalitate și una pentru verticalitate.

Este necesară verificarea nivelelor înaintea fiecărei operații de montaj. Verificarea se face prin așezarea bolobocului pe o suprafață fixă. Se marchează pe aceasta locui inițial de amplasare și apoi se răsucește bolobocul cu 1800 astfel încât să fie așezat pe aceiași toc. Dacă bolobocul indică aceeași poziție a bulei de aer pentru ambele poziții atunci bolobocul este bun și poate fi folosit, in caz contrar bolobocul nu este corespunzător și va fi înlocuit. Verificarea se realizează atât pentru bula (nivela) orizontală cât și pentru cea verticală.

După fixarea ferestrelor cu șuruburi autoforante se vor îndepărta penele pentru a nu impiedica dilatarea Poziția ferestrei trebuie stabilită cu beneficiarul înainte de începerea montajului. Etanșarea rosturilor dintre tâmplărie și zidărie se va realiza cu spume poliuretanice, finisate deasupra cu finisajul spațiului respectiv. La exterior tâmptaria din PVC se va racorda pe elementele de fațadă prin glafuri.

Piesele de montaj, care intra fa contact cu zidaria sau mortarele, vor fi protejate cu materiale anticorozlve.

Elementele de feronerie se vor proteja In timpul executării lucrărilor de vopsitorie si zugrăveli, prin inveiirea lor in folie de polietilena. Se va avea grija deosebita la transportul elementelor de tâmplărie, avand feroneria montata, pentru a nu deteriora

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRARIDEINVESTITII LA BLOCC5CAMIN DIN STR ____    ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39    ___________ CWEȚ DE SARCINI (PJhjl

Pagina' 24 jdtn 68

manipularea feroneriei.

5.12    MONTAJ ELEMENTE DE VITRAJEIZOLANTE

înainte de executarea lucrărilor de montare a elementelor de vîtraje izolante vor fi executate următoarele lucrări de construcții:

*    tencuieli interioare si exterioare:

*    stratul suport al pardoselilor;

« montarea cadrelortâmplărîeî

Pentru a realiza o montare corectă a elementului de vîtraj izolant în falfuJ canatului, sunt necesare piese de calare. Aceste piese de calare au un re! important în funcționarea corectă a canatului și au grosimi și forme diferite, marcate printr-o culoare corespunzătoare. Piesele realizează distribuția greutății geamului în canat, realizează poziționarea geamului în canat, împiedică contactul între geam și canat, asigură condițiile pentru drenajul apei și ventilarea canalelor. Calele se vor poziționa ia distanțe corespunzătoare și ia o distanță de cel mult 60 mm față de colțul interior ai canatului respectiv ai tocului. După calare se verifică distribuția greutății geamului.

Piciorul de fixare al baghetelor va fi teșit pentru a nu împiedica fixarea în canal. Fixarea baghetelor tăiate începe cu montarea baghetelor scurte iar apoi a celor lungi. Demontarea se începe de la mijlocul cetei mai lungi baghete. Se va introduce dalta între profit șl bagheta până când piciorul de fixare ai baghetei este scos din canal, se scoate cu mâna.

Controlul calității operației se face prin verificarea poziția calelor șl distribuția greutății geamului astfel încât acesta să aibă forma șî poziția corectă. După montarea geamului se verifică dacă fereasta sau ușa își păstrează poziția atunci când este lăsată în mod liber după efectuarea unei curse oarecare (nu trebuie să apară deplasări}. Se verifică și poziția capetelor baghetelor de fixare astfel încât să se îmbine perfect, fără spații râmase la linia de conjugare.

5.13    VERIFICAREA LUCRĂRILOR

Pot aparea defecte considerate minore si se pot remedia prin operațiuni de mica amploare, la cererea beneficiarului, pe cheltuiala constructorului:

B ușile se inchid și se deschid cu oarecare greutate;

" Se considera defecte majore:

“ deviația de la verticalitate sau orizontalitate;

*    diferente de culoare si zgârieturi adanci;

" orizontalitatea laturilor;

" pianeitatea elementelor;

■ fixarea tâmplăriei in gol;

*    neetanseitati

D tendința de deschidere sau inchîdere din cauza deviației de Ea planul vertical.

Elementele de vîtraje izolante care echipează tâmplaria trebuie să aiba dimensiunile din proiect și din tablourile de tâmplărie, fara abateri de grosime și culoare, fara zgârieturi, ciobituri sau alte defecte.

După montare, suprafața geamurilor trebuie sa fie curata, plana si fara pete sau defecte.

Se vor indeparta si înlocui orice geamuri ciobite, sparte, zgâriate, crapate sau care au fost deteriorate in decursul operațiunilor de montare sau pe parcursul executării altor lucrări.

Remedierile se vor executa la solicitarea beneficarului și pe cheltuiala constructorului.

5.14    MĂSURĂTOARE Si DECONTARE

Lucrările de tamplarie se vor măsură la metru patrat de suprafața a elementului montat.

Decontarea se va face la metru patrat.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,8ucuresti

LUCRĂRI DglNVESTÎf II LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR _    _______ ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39_______ _    *    .    ..    ______________ _ J___ CAIET DE SARCINI fP.Th.)

Pagini 25 |din 68

6    GEAMURI TERMOiZOLANTE

6.1    GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile pentru geamuri termoizoiatoare.

6.2


STANDARDE DE REFERINȚA

a SR EN14178-1/2004 Sticla pentru construcții. Produse pe baza de sticla silioo alcaline pamantoasa. Partea 1, Geamftoat

*    SR EN 14178-2/2004 Sticla pentru construcții. Produse pe baza de sticla sitico alcalino pamantoasa. Partea 2. Evaluarea conformității standard de produs

*    C 47 - 88 - Folosirea si montarea geamurilor In construcții. Agrementul tehnic pentru geamul folosit

*    C 56 - 85 • Normativ pentru verificarea calitatîl si recepția lucrărilor de construcții sl instalații aferente.

6.3


MATERIALE

Geamul termoîzolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4; acolo unde este necesar {usi, suprafața mare a geamului etc.), grosimea geamurilor poate fi mai mare. Intre foi, închise ermetic prin procedeul de metalizare (lipire cu cositor prin intermediu! unor distantieri din plumb). Intre foile de geam se introduce argon.

La exterior va fi prevăzută o foaie de sticla fioat, tar in interior o foaie de sticla Low-e.La ușile de evacuare în exterior va fi utilizat geam securizat

Se vor utiliza numai geamuri de buna calitate, tara zgârieturi sau goluri in masa.

Elementele de vitraje izolante vor respecta cerințele seriei de standarde SR EN 12791-62006. Ansamblul de geam termoîzolant va fi selectat astfel încât să asigure transmitanța termică a ferestrei


Uw -1,3 W/m2K (R’ 2s 0,77 m2K / W)

Caracteristici performanta minime:

*    transmitanta termica: mîn 1,1 W/m2K

*    performanta acustica: min 30db (-1; -4) “ structură de minim 24 mm

» umplere caritate - argon


,,V    V.

V?    V\

Yo    Ca

//o    t.. j A

YARDMAN

i Fț.L.    //


6.4    TRANSPORT, MANIPULARE Sl DEPOZITARE

Geamurile se vor livra conform specificațiilor tehnice din tablourile de tamplarie ale proiectului si ale releveuluî golurilor măsurate de către antreprenor/producator.

Geamurile se vor livra ambalate pe dimensiuni, în foile de proiecție si se vor depozita corespunzător in spatii special amenajate, ferite de Intemperii sau lovituri,

Geamurile vor fi livrate in lăzi sau rasteîe si depozitate in spatii închise, in rastele adecvate, in poziția rezemat. Rasteiele sau lăzile vor fi fixate pe distantieri de lemn, pentru a nu veni in contact cu pardoseala.

6.5    EXECUTAREA LUCRĂRILOR

înainte de executarea lucrărilor de montare a geamurilor termoizoiatoare vor fi executate următoarele lucrări de construcții:

■ stratul suport al pardoselilor;

* montarea tamplarie! metalice, din PVC sau din aluminiu;

B tencuieli interioare si exterioare.

Geamurile se vor monta in ramele tampiariei cu ajutorul baghetelor, a garniturilor si a unui chit elastic.

Geamul se va proteja după montare cu folie, pentru menținerea lui in stare curata pana la terminarea lucrărilor. De asemenea, se vor respecta toate instructiunîle de execuție si recomandările producătorului in ceea ce privește întreținerea geamurilor termoizoiatoare, pana la receptionarea finala a lucrărilor de construcții.

6.6 VERIFICAREA LUCRĂRILOR

Geamurile trebuie sa aiba specificațiile tehnice din proiect si din tablourile de tamplarie, fara abateri de grosime sî culoare, fara zgârieturi, ciobituri sau alte defecte,

După montare, suprafața geamurilor trebuie sa fie curata, plana si fara pete sau defecte.

Se vor îndepărtă si înlocui orice geamuri ciobite, sparte, zgâriate, crapate sau care au fost deteriorste-m decursul operațiunilor de montare sau pe parcursul executării altor lucrări.    ț ’' '    '

6.7 MĂSURĂTOARE Sl DECONTARE    j ...........

Se va face ia mp împreuna cu tampiaria termoizolanta în care se montează foile de geam.    I    .

j    . !    > /

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3, București

LUCRĂRI DE INVESTIȚI! LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR    ......

ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALÎGNY

YRDM39    'J    '    CAIET DE SARCINI {P.ThJ

Paginaf^jdln 68

7    TAMPLARIE METALICA INTERIOARA SI    EXTERIOARA

7.1    GENERALITĂȚI

7.1.1    Obiectul specificației

Acest capitol cuprinde specificații pentru tâmpîăria interioară si exterioară alcătuită din profile metalice (otel) laminate la cald si din profile din tablă îndoita la rece.

7.1.2 Standarde si normative de referința

Acolo unde exista contradicții între recomandările prezentelor specificații si cete din standardele enumerate mai jos, instrucțiunile cuprinse în specificații vor fi prioritare,

Standarde:

1 .STAS 334-88- Otel laminat la cald. Otel pătrat 2.STAS 395-88- Otel laminat la caid. Otel lat.

STAS 424-91- otei laminat la cald. Otel comier cu aripi egale.

STAS 425-80- Otel laminat la cald. Otei comier cu aripi neegaie. 5.STAS 564-88- Otel laminat la cald. Otel U.

6.STAS 586-86- Otel laminat la cald. Otel T cu aripi egale 5i muchii rotunjite. 7.STAS 908-90- Otei laminat la cald. Bandă.

STAS 1946-80 - Otel laminat Sa cald. Tabla neagra. 9.STAS 2028-80 - Otei laminat la cald. Tabla zîncată.

SR EN 22768-2:1995 si SR EN 22768-1:1995 - Tolerante generale pentru piese prelucrate prin aschiere.

STAS 7941-90 - Țevi pătrate si dreptunghiulare din otel sudate longitudinal. 12.STAS 8282-80 - Construcții civile, industriale si agrozootehnice. Ferestre metalice.

Condiții tehnice generale de calitate.

STAS 9142-80 - Profile din bandă de otel formate la rece, Profile pentru tâmpîărie metalica.

STAS 9724-90 - Otel laminat la rece. Table si benzi late din otel. Condiții tehnice de calitate.

Normative:

1. C-139-8? - Instrucțiuni tehnice pentru protecția antîcorozivă a elementelor de construcții metalice.

Gradul de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului detalii de execuție pentru elementele de tâmplarie metalica după cum urmeaza:

“ noduri de îmbinare a profilelor;

*    modul de fixare a elementelor de tâmpîărie;

“    vederi ale fiecărui tip de tâmpîărie cu cotele de poziționare a praznurilor de prinde^si a feroneriei;

» detalii de fixare a tocului;    Â A:

•    modul de fixare a geamurilor.

Mostre si testări

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului mostre pentru fiecare îiWg.țâmpfarie folostf a sub formă de usi, ferestre complete sau fragmente, vitrine cuprinzând toate materialele folosite (profile metalfee^^^la^e etansare, praznuri de prindere, feronerie, protecție anficorozivă, vops'dorie si geam).

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului cataloagele de produse ale firmelor producătoare, cu caracteristicile tâmplariei si certificate de calitate pentru fiecare fot livrat prin care să se confirme ca produsele se înscriu în normele specificate.

Mostrele o data aprobate, toate elementele de tâmpîărie livrate de firma producătoare vor corespunde tehnic si calitativ acestor mostre.

7.2 MATERIALE SI PRODUSE

Materiale fin plus fală de (9)1122)

Otel T cu aripi egaie si muchii rotunjite.

Chit pentru etansare ROMTIX1200 sau altul similar.

Str Aieea Buchetului nr 3-5, sector 3,fîucuresti


LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALiGNY


YRDM39


Pagtna[27]din 68


CAIET DE SARCINI (P.Țh.)


Vopsea aîchtdica grund seria 5630,

Profile din neopren pentru etartsare, garnituri din plastic.

Accesorii:

Praznuii pentru fixarea tocului - vor fi din plstbanda sau otel rotund moale, protejate prin grunduire cu vopsea alchîdicâ grund seria 5630.

Feroneria va fi conform capitolului (9}{1000},

Ferestre, usî interioare si exterioare, vitrine

Tipodimensiuni, alcătuire. Conform STAS 4670-85 si 4871-81 sau în conformitate cu prevederile din proiect.

Usi din profile laminate si foi din tablă, într-un canat sau doua canaturi, pline sau cu geam, cu sau faară supralumtna.

Usî din profile metalice din tabla îndoita la rece, într-un canat sau două canaturi, fixe sau cu geam.

Ferestre din profile laminate, simple sau duble, în unui sau mai multe canaturi, fixe sau cu ochiuri mobile, cu deschidere interioară, exterioară sau basculantă.

Ferestre din profile metalice din tabla îndoită la rece, simple sau duble, în unul sau mai multe canaiuri fixe sau cu ochiuri mobile, cu deschidere interioară, exterioara sau basculantă,

Vitrine în diverse dimensiuni si alcătuiri, conform proiectului.

Ochiurile de geam pot fi alcătuite cu geam tras, de diverse grosimi, dar sau cu model,

Profilele metalice vor fi protejate anticoroziv după o prealabila curățire a suprafețelor, iar bavurile rezultate din sudura vor fi

polizate corespunzător

Accesorii

Numărul si forma accesoriilor metalice vor fi cele fixate prin proiect.

Tâmplăria se va livra cu setul de feronerie si praznurile pentru prindere gata montate.

Accesoriile pentru închidere, deschidere, fixare si manipulare a foilor de usi si a cercevelelor mobile vor trebui sa asigure o deschidere ușoară, o închidere corecta si etanșa si o manipulare ușoara.

Abateri admisibile

Abaterile limită admisibile ale dimensiunilor liniare si unghiulare totale ale ferestrelor metalice vor fi conform SR 22768-1:1995 si SR 22788-2:1995

Abaterile limită a dimensiunilor din secțiunea transversală a profilelor ce întră în componenta ferestrelor si care au fost executate la presa de îndoit vor fi de +/-1 mm.

Abaterile de la pianeitate si recfilinitate vor trebui să depaseasca 2 mm/m.

docul în sens longitudinal dintre cercevelele mobile si localul lor va fi cuprins între 4...6 mm, daca nu se prevede altfel în proiect, iar în sens transversal max. 5 mm.

Livrare, depozitare, manipulare

Tâmplaria se va livra însoțită de un certificat de calitate cu datele de identificare a producătorului, lotului de fabricație, specificarea sortimentelor si a dimensiunilor, data livrării si stampila controlului de calitate.

Tâmpiaria se va transporta cu mijloace auto sau ci, pachetîzat, luându-setoate masurile de protejare a elementelor componente împotriva deteriorării sau deformării.

Piesele mici (cercevele, feronerie) se vor transporte si depozita în cutii special confecționate.

Atât pentru depozitare cât si la transport se vor folosi capre, tâmplăria rezemându-se pe cant pe latura cea mai mare.

Manipularea elementelor de tâmplarie cu greutatea sub 100 kg se face manual iar cele mai grele cu dispozitive speciale.

Ambalajul va fi asigurat de producător si va conține si instrucțiunile de montaj specifice fiecărui produs în parte.

Depozitarea tâmplarie! se va face în locuri special amenajate, ferite de intemperii, medii corozive sau nocive si stivuită astfel încât sa se evite deformarea sub acțiunea masei proprii. Elementele de tâmplarie vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilenă, până la recepție.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRĂRI DE INVESTIT!! LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR __    _    ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGÎUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRPM39"    _ .    CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Paginaf^ajdin 68

Tâmpiaria va fi depozitata în rasteie cu 10*15 cm, ridicată de ia pardoseată (pe traverse de lemn),

7,3 MONTAJUL TÂMPLARI El

Operațiuni pregătitoare

Se va face o verificare a calității lucrărilor executate anterior în legătură directă si care pot influenta operațiunile de montaj ale tâmplărieî si anume:

“    dimensiunile golului;

“    verticalitatea si orizontalitatea limitelor gotului;

*    poziționarea ghermelor sau dibluritor;

■    ancoraje înglobate în ziduri.

Trasarea si verificarea axefor de montaj, funcție de elementele de fixare si în conformitate cu desenele de execuție.

Realizarea golurilor pentru ghermele sau praznuri.

La începerea montajului tâmplărieî se vor fi executat următoarele lucrări:

«    realizarea structurii de rezistentă;

8    realizarea pereților despărțitori;

8 pregătirea golurilor pentru montarea ghermelelor sau praznurilor.

Montajul

Se vor suda praznurile pe toc, daca tâmplarîa nu a fost livrată cu ele deja montate pe toc.

Se va introduce usa sau fereastra împreună cu cerceveleie în golul respectiv.

Se va așeza tâmpiaria în poziție orizontală si verticală si se va fixa provizoriu cu pene, încercându-se foste de usi sau cerceveleie si apoi se va face ancorarea tocurilor în zidărie prin beionarea ancorelor sau sudarea lor de plăcile de ancorare sau prin alte dispozitive prevăzute în

proiect.

Fixarea ancorelor în zidărie cu ajutorul ipsosului nu este permisa.

Se corectează eventual poziția tocului sî se matează rostul at mortar sau cu materialul de etansare specificat în detaliile din proiect.

După terminarea pereților se curata tocul de eventualele urme de mortar si se verifică (eventual se repară) star ca grundului anticoroziv.

Se execută vopsitoria tâmplărieî.

Se montează geamul

Se montează feroneria (sflduri si drucare).

întreținerea si protejarea lucrărilor

Tamptăria astfel executată si montată se va comporta în timp în condiții optime, dacă se va asigura manevrare si întreținere corecta.

Geamurile se vor curăța si spăla conform () 1000 pentru a nu fi deteriorate, atât geamurile cât si cerceveleie.

Elementele metalice se vor păstra în condiții de curățenie permanentă prin îndepărtarea prafului, a apei care stagneaza sau a altor elemente chimice nocive sau corozive.

Verificări în vederea recepției

Se va verifica:

*    funcționarea cu ușurința a cercevelelor, canalelor si a feroneriei;

“ fixarea corecta si fermă a tocului în spaieti si executarea corectă a etansârii între toc si spaieti;

*    respectarea proiectului;

*    respectareaspecificatiilor;

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,Bucurestî

~ LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SAUGNY

YRDM39    _____CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Pagini 29țdin 68

« conformitatea cu mostrele aprobate.

Se va controla corecta pozitonare si fixare a lacrimarelor.

Suprafața tâmplăriei nu va avea zgârieturi, îndoituri, rupturi, vopsitoria va fi conform tar geamurile se vor fi montat conform (9) 1000.

Acoio unde nu se respecta specificațiile si proiectul si unde nu se montează tâmplâria conform mostrelor aprobate, Consultantul va putea decide efectuarea unor remedieri funcție de natura si gravitatea defecțiunilor, până la înlocuirea totala a tâmplăriei.

7.4 MĂSURARE SI DECONTARE

Lucrării© de tâmpEăhe se vor deconta funcție de număra! de metri patrati de tâmplărie executați; suprafața se va calcula prin înmulțirea dimensiunilor ia exteriorul tocului.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

~ "LUCRARE de investiție la BLOC C5 cămin den str „ __    aleea buchetului nr 1-COLEGIUL tehnic anghel saljgny

YRDM39    __________ _    ^AJEȚ DE ȘÂRCINI (P.Th.)

Paginai 30 jdin 68

8    SPECIFfCATH TEHNICE SISTEME    DE TERMOIZOLATIE Si    FINISARE A FAȚADELOR

8.1    GENERALITĂȚI

8.1.1    Notatiî si Abrevieri

In cadrul prezentului caiet de sarcini    se vor utiliza urmatoareie    notatiî si abrevieri:

■    ETICS: Externa! Thermal însuiatîon Composiie Systems " RTE: Responsabil Tehnic cu Execuția

■    CO: Controlul calitatii

* QETICS: Grupul pentru calitatea sistemelor de termoizotatîe "ETICS”

8.1.2


8.1.3


Nota Explicativa

Detaliile tehnice si imaginile prezentate mai jos pot fi utilizate fara a se solicita drepturi de autor

Cerințe Generale

* Polisfiren expandat

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformatie de 16% - CS{10} - minimum 86 kPa;


W-,

"//A

* YARDMAN

"rl    '//

V 2    //

iț    , ț~/ /

Va-    Pentru zonele expuse acțiunii distructive a grindine! vor avea CS{10) - minimum 100 kPa

-    Pentru zonele din parter vor avea CS(10} - minimum 120 kPa


Rezistenta ia tracțiune perpendiculara pe fete - minimum 160 kPa

Clasa de reacție la foc: B s2 dO • Polisfiren extrudat

Efortul de compresiune a plăcilor Ea o deformatie de 16% - CS(t 0) - minimum 366 kPa Rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - minimum 266 kPa Clasa de reacție la foc: B s2 dO


• Vata minerala bazaîtica (bordarea In dreptul planseelor/fatada câmp)

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformatie de 16% - CS(10/Y)«minimum 30 kPa Rezistenta la fracțiune perpendiculara pe fete ■ minimum 10 kPa

Clasa de reacție ia foc: A1, A2-s1,d0.


Caracteristici tehnice; clase si niveluri de performanta:

Rezistenta termica minima corectata a peretelui exterior reabilitat termic - R’{min)> 1,8 m2K/W

Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta B - s2, dO**

** Se realizează bordarea cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 -si, dO dispuse in dreptul tuturor ptanseelor clădirii cu iatimea de minimum 0,30 m si cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant B > s2, dO utilizat la termoizoiarea fațadei.

Se pot adopta sisteme de izolare termica, standardizate/agrementate tehnic sau realizate din produse de construcții compatibile tehnic, care îndeplinesc caracteristicile tehnice, clasele si nivelurile de performanta prevăzute de reglementările tehnice in vigoare aplicabile si care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

* se realizează in baza unui referențial - standard/ agrement tehnic - aplicabil; _________________--.....;........

» se încadrează in clasa de reacție la toc prevăzută mai sus;    V? -L: 1 ' ! : :

® produsele de construcții utilizate sunt compatibile tehnic, iar caracteristicile tehnice, .clasele si nivelurile de performanta se

incadreaza in prevederile reglementarilor tehnice aplicabile;    ________________

» prețul unitar se încadrează in prețul unitar de referința prevăzut in standardul de cost,; ?> m    ..

8.2 STANDARDE NORMATIVE DE REFERINȚA SI CERINȚE SPECIFICE    ,    J

■    SR EN 13499 : 2004 Produse termoîzolante pentru ciadiri.Sisteme compozite de izbfăre termica la exterior (ETICS) pe baza de polisfiren expandat inclusive normativele de determinare

" SR EN13163 ~ 2003 „Produse termoîzolante pentru dadiri, Produse fabricate din polisfiren expandat EPS - Specificație.

■    ETAG 004 Ghid pentru agrementarea tehnica europeana a sistemelor ETICS

" Norma de punere in opera a Sistemelor compozite de izolare termica la exterior întocmită de Asociația profesionala “Grup pentru calitatea sistemelor compozite de izolare termica la exterior din Austria" ediția 08/ 2007, Suplimentar vor fi luate in considerare specificațiile producătorilor

» C107-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor (Publicat in Monitorul Oficial, pi, nr.1.124 bis/13.12.2005)

“ NP 060 - 02 Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energefice ale anvelopei clădirilor de locuit existente, in Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,Bucurestl

vederea reabilitării si modernizării lor termice {publicat in broșura IPCT - ianuarie 2003, Buletinul Construcțiilor nr. 18-2003)

*    SC 007 - 02 Soluții cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei clădirilor de locuit existente (publicat in broșura IPCT noiembrie 2002, Buletinul Construcțiilor nr, 18-2003)

8.2.1    Cerințe specifice producătorului

Sistemul de termoîzolatie utilizat la execuția lucrărilor de termoizotare trebuie sa îndeplinească următoarea condiție;

" Componentele sistemului sa fie livrate cu toate documentele de calitate aferente Producătorul trebuie sa respecte următoarele criterii:

« Sa pună la dispoziția constructorului si a beneficiarului toate documentele de calitate pentru produsele aplicate

8.2.2    Cerințe specifice executantului

Executantul lucrărilor de termoîzolatie va fi ales in baza îndeplinirii următoarelor criterii:

« Companie cu obiect de activitate construcții civile

*    Existenta personal calificat » Schela si scuie in dotare

“ Alocarea pentru obiectiv a unui responsabil de lucrări, de preferința inginer constructor sau maistru constructor

*    Angajarea unul RTE si CQ care sa urmareasca si sa respecte toate fazele determinante

8.2.3    Cerințe specifice beneficiarului

*    Sa pună ia dispoziția executantului frontul de lucru

*    Sa angajeze o persoana calificata {diriginte de șantier atestai) care sa asigure monitorizarea execuției lucrărilor de termoîzolatie

*    Sa se asigure de buna cooperare a tuturor proprietarilor

’ Sa solicite din partea antreprenorului toate documentele de calitate, precum si cartea tehnica a lucrării care se va atașa la proiectul tehnic de creștere a eficientei energetice,

8.2.4    Masuri de tehnica sî securitate a muncii

Se vor respecte cu strictele masurile suplimentare, specifice operațiunilor de termoizotare suplimentara a pereților exteriori, cerute si consemnate in procesele verbale de instruire sî asistenta tehnica de către furnizorul sistemului termolzotant.

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile generale si cele specifice din normativele de protecția muncii ta lucrările de construcîii-montaj.

Pe toate perioada de execuție se vor respecta prevederile cuprinse în;

Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții aprobat cu ordinat MLPAT nr. 1993 publicat in Buletinul Construcțiilor nr. 5-6/1993

Se considera ca masurile de protecția muncii necesare pentru prezente lucrare sunt masuri curente in activitatea unitarilor de constructii-montaj, tehnologiile a condițiile de execuție fiind uzuale.

Înainte de începerea lucrărilor de orice fe), beneficiarul va pune te dipozîtia constructorului o schița conținând toate lucrările, rețelele existente ce pot fi întâlnite in zona respectivelor lucrări.

8.2.5    Urmărirea in exploatare

Se va solicita constructorului garanția lucrărilor in conformitate cu prescripțiile cuprinse in fisele tehnice puse ia dispoziția executantului.

Se vor semnata de către utilizatori prin intermediul beneficiarului, proiectantului si executantului toate fenomenele neconforme cu garanția oferite: deteriorări ale finisajului, desfaceri ale stratului iermoizolant, apariția condensului 1a pereți, evidențierea punților termice, etc.

8.3    MATERIALE Si PRODUSE

8.3.1    Componentele sistemului

Elementele componente ale sistemului de termoizolatie sunt;

’ Adeziv pentru polistiren

*    Polistiren expandat “ Dibluri de fixare

■    Masa de șpaclu pentru armare

■    Plasa din fibra de sticla

« Accesorii ca de ex: profile de colt, profite de legătură, profite pentru rosturi de dilatafie, benzi de eiansare etc.)

Str Aieea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39 “    ..... ‘    „    CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Paginaf32jdin 68

B Tencuiala decorativa, inclusiv amorsa si vopsea de protecfe daca este necesar.

8.3.2 Adezivul

Adezivul pentru lipirea plăcilor termoizolante trebuie sa fie un mortar pe baza de ciment, aditîvat, care sa adere ia toate tipurile uzuale de materiale de construcție cat si ia poiistiren. Cerința este ca aderenta adezivului sa fie mai mare decât rezistenta interna la rupere a polistirenului care este de 0,G8N/mm2, Se impune folosirea unui adeziv cu aderenta de min 0,1N/mmMetoda de verificare in șantier;

* Pentru a verifica acest aspect se lipesc mostre de poiistiren de 10x10 cm si după 7 zile se Încearcă smulgerea. Daca ruperea se face In poiistiren, atunci adezivul este potrivit Daca ruperea se face in zona de lipire atunci adezivul nu

3,3.3 Plăcile de termoizolatîe

Pentru pereții de fatadA;

“ placi din poiistiren expandat ignifugat pentru fațade si conductivitate termica A-0,040 W/mK. Grosimea plăcilor va fi de min 10 cm. Vor fi admise abateri dimensionale ale plăcilor de max. ±0,4% si contracții sub influenta factorilor climatici de max.0,2%.

Produsul din poiistiren expandat (EPS) prevăzut pentru fermosistemut compact (ETiCS) utilizând codul de identificare conform SR EN 13163 va avea următoarele clase și niveluri minime: EPS - EN 13163 - Ț1-12 - W1 - S1 - P3 - BS 125 - CS {10) 80 — DS (N) 2 - DS (70, -) 2 ~TR100.

* Placi din poiistiren extrudat pentru termoizoiarea soclurilor, in vederea realizării unei rezistente sporite la soc. Grosimea plăcilor va fi de 5 cm.

Codul de identificare pentru polistirenui extrudat prevăzut tn zona de soclu-subsol va fi: XPS — EN 13164 — T2~ DS (70,90) 5 - DLT(2)5 - CS (10) 300 - TR 200 - CC{2/1,5/10)100 - WL(T)1,5 - WD(V)3 - MU100 - FT2

Codul de identificare pentru vata minerala va fi: MW - EN 13162 - CS (10) 30 - TR 10 - PL(5)300

8,3.4 Elementele de fixare mecanica

Fixarea suplimentara a plăcilor termoizolante se realizează cu ajutorul diblurilor. Modul de diblulre se va face in funcție de

tipul stratului suport, forma construcției, si materialul termoizoiant

Se vor respecta cerințele ghidului european ETAG 014 pentru categoriile de utilizare

Categorii de utilizare conform ETAG 014

Categoria A:    Beton normal

Pe langa adeziv, pe beton este necesara ancorarea mecanica.

Excepție:    Niciuna,

Categoria B:    Zidărie din cărămizi pline

Pe ianga adeziv, pe cărămizile pline este necesara ancorarea mecanica.

Categorie folosire C:    Zidărie din cărămizi cu goluri

Pe ianga adeziv, cărămizile cu goluri fac necesara ancorarea.

Categorie folosire D:    Beton agregat ușor

Pe ianga adeziv, betonul agregat ușor face necesara ancorarea.

Excepție:    Niciuna.

Categorie folosire E:    Beton celular autoclavizat (BCA)

Pe Ianga adeziv, BCA face necesara ancorarea,

Str Alees Buchetului nr 3-5, sector 3,București

8.3.5    Recomandarea lungimilor de ancorare:

Lungimea diblului de prindere a poiîstirenuiui se va alege astfel încât acesta sa pătrundă minim 7cm în stratul suport. Nu se accepta utilizarea ca straturi suport de susținere a polistrrenului, straturi de finisaj adaugate ulterior care descarcă indirect {de exemplu prin frecare mortar beton) pe structura de rezistenta. Stratul suport de susținere a poiîstirenuiui trebuie neaparat sa fie un strat ce descarcă in mod direct pe structura de rezistenta.

8.3.6    Numărul dlbiurilor

Numărul dibiuriior ce trebuie sa fie instalate (conform ETAG) depinde de:

■    forța caracteristica de smulgere din suport » forța de smulgere prin izolație

■    viteza vântului

*    inaltimea cxrnstructiei 11 zona geografica

Deoarece sarcina data de presiunea vântului este mai mare ia marginile clădirii decât in perimetrul ei, la dibluire se face distinct» intre:

■    dibluirea in câmp

*    dibluirea ia margini.

8.3.7    Numărul de dibluri In câmp

Pana ia inaltimea de 50 m trebuie sa existe minim 6 dibhiri / m2.

Peste înălțimea de 50 m, trebuie sa se efectueze probe statice pentru determinarea numărului de dibluri.

8.3.8    Numărul de dibluri ie margini

Zona care se considera margine depinde de Inaltimea construcției h si de lungimea construcției /.

Inaltimea construcției h 2s /

Zona de margine reprezintă 10% din inaltimea clădirii, ce! puțin 1m si maximum 2m de la margine spre interior, inaltimea construcției h s /

Zona de margine reprezintă 10% din lungimea clădirii, cel puțin 1m si maximum 2m de ia margine spre interior.

8.3.9    Terenul

Teren deschis, obiect izolat, puterea vântului nu este redusa de clădiri înconjurătoare.

Puterea vântului este ușor redusa de obiectele dimprejur (pădure, case <10m etc.}. Clădiri risipite.

Puterea vântului este semnificativ redusa de obiectele dimprejur, (in orașe unde sunt aglomerări de clădiri)

Terenul

Valori de baza a vitezei vântului

I

ii

iii

Inaltimea clădirii

<1Qrrt

Wm-

25m

>25m-50m

£lQm

Wm-

25m

>25m-50m

S10

m

10m~25m

>25m-50m

<85 km/h

6

6

8

6

6

6

6

6

6

85-115 km/h

8

8

10

6

6

8

6

6

8

>115-135 km/h

10

12

12

8

10

10

6

8

10

Tabelul 1: Numărul de dibluri pe zona de margine a fost calculat pentru o valoarea caracteristica de smulgere a. 0,8 KN/ diblu

8.3.10 Masa de șpaclu pentru armare

Pentru realizarea masei de șpaclu se va utiliza un adeziv pe baza de ciment (recomandat de furnizorul termoslstemului) cu aderenta foarte buna la potistiren, min 0,1 N/mm2

Suplimentar, adezivul utilizat pentru realizarea masei de șpaclu trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

■ Armare cu fibre pentru a împiedica fisurarea B Rezistenta la șocuri

« Grad de impermeabilitate ridicat, Absorbția de apa la suprafața < 0,5 kg/(m2 h0-5)

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

Plasa din fibra de sticla

Plasa din tesatura din fibra de sticla rezistenta la mediu! alcalin, cu roi de armare a masei adezive de șpaclu, cu parametrii mecanici ridicați. Pentru zone cu acțiuni mecanice deosebite (soclu, parter) se prevede anuare dubla,

Caracteristica

Vaioare necesara

Tipul țesăturii

Previne deplasarea ochiurifor plasei

impregnarea suprafeței

Cu polimer ce da rezistenta in mediu alcalin

Dimensiunea de livrare

Latimea mai mare de 100 cm

Lungimea mai mare de 50 m

Dimensiunea ochiurifor

Mai mare de 3 mm

Greutate proprie

Mai mare de 145 g/m2

Forîa de rupere (Tesatura si Urzeala}:

a)    în condiții de laborator

b)    în apa distilata

c)    in soluție de apa cu NaOH d} în soluție de apa cu ciment

mai mare de 1500 N mai mare de 1200N mai mare de 600 N mai mare de 600 N

Alungirea relativa (Tesatura si Urzeala):

a)    in condiții de laborator

b)    in apa distilata

c)    in soluție de apa cu NaOH

d)    in soluție de apa cu ciment

mai mica de 3,5% (pentru o forte de 1500 N) mai mica de 3,5% (pentru o forța de 1200 N) mai mica de 3,5% (pentru o forța de 600 N) mai mica de 3,5% (pentru o forta de 600 N)

8.3.11


8.3.12 Accesorii (ca de ex: profile de colt, profite de legătură, profile pentru rosturi de diiatatie, benzi de etansare etc.)

Profil de soclu - cu rol de susținere a sistemului termoizolant al pereților.

Profilul se montează prin prindere mecanica cu dibîuri si este prevăzută cu lacrimar pentnj scurgerea apelor din precipitații. Se montează in funcție de prevederile detaliilor de execuție ale proiectului.

Profilul de colt - pentru armarea suplimentara a muchiilor si recWiniarifatea acestora. Asigura o rezistenta suplimentara la solicitări mecanice.

Profilul cu picurator- asigura scurgerea apelor de pe verticalele fațadelor. Se va monta pe toate laturile orizontale de la partea superioara a golurilor de tamplarie.

Profilul de contact cu tamplaria - asigura efansarea In zona de contact a tampiariei cu termosistemul, evitând penetrarea apei în masa de șpaclu din zona de contact. Mai mult, asigura o suprafața adeziva pe care se va apiica folia de protecție pentru ferestre.

Efansarea rostului dintre tamplarie si perete.

Aceasta zona este una foarte sensibila, zona asupra careîa actioneza o serie întreaga de factori atmosferici, deplasări relative, greutatea ferestrei, deplasări în structura construcției, Trebuie sa fie asigurata termo sî fonoizolarea rostului dar si impermeabilitatea sî capacitatea de difuzie a acestuia. Se va utiliza sistem pe baza de benzi precomprimate impermeabile si folii de etansare care au ca scop sa regleze perfect difuzia vaporilor in zona de contact a famptarieî si sa asigure o etansare perfecta a acesteia.

8.3.13 Tencuiala decorativa, inclusiv amorsa si vopsea de protecție daca este necesar.

Stratul final de finisaj asigura protecția sistemului împotriva intemperiilor sî soiiciterilor mecanice, avand si rol decorativ, fiind alcătuit din amorsa si tencuiala decorativa. Se va utiliza tencuiala decorativa gafa preparata sub forma de pasta in galet! (recomandate de furnizorul termosistemului).

Pot fi utilizate tencuieli decorative acrilice, silicaiice sau siliconice.

Grosimea minima a tencuielii decorative este de minim 1,5 mm Ia tencurelile cu aspect de praf de piatra si de 2 mm la tencuiellle cu aspect de scoarța de copac.

Daca este necesara o vopsire suplimentara, vopseaua trebuie sa fie o componenta a sistemului, sa fie compatibila cu celelalte componente din sistem. Folosirea amorsei se va face conform indicațiilor producătorului.

Culorile stratului de tencuiala decorativa nu trebuie sa fie prea întunecate. Datorite efectului ridicat de izolare termica a ETICS, stratul superior de tencuiala decorativa se va încălzi mai mult decât cel al fațadelor neizolate. Rezultatele posibile sunt tensiuni

Str Aleea Biiehetuiui rtr 3-5, sector 3,București

termice iar consecințele sunt apariția de crăpături.

Din aceasta cauza valoarea de referința a gradului de reflexie a luminii nu trebuie sa fie mai mica de 30, Valoarea coeficientului de reflexie a luminii pentru fiecare culoare, trebuie stipulata obligatoriu in catalogul de culori al producătorului.

Importantul

Se admit numai produse agrementate sau certificate conform legislației in vigoare.    _ ,_;

Elementele componente ale sistemului termoizolant trebuie sa fie compatibile intre ele si verificate în sistem conform SR EN 13499:2004, SR EN 13500:2004 sau ghidului de agrementate european ETAG 004,

8.4    TRANSPORT,MANIPULARE SI DEPOZITARE

Transportul materialelor se va face in mod obligatoriu cu autoutilitare copertate.

Transportul va fi asigurat de către producător, prin intermediul distribuitorilor autorizați ai acestuia.

Pentru o buna organizare de șantier, este de asemenea importanta depozitarea corespunzătoare a elementelor componente ETICS, in conformitate cu specificațiile tehnice ale producătorului. Toate produsele vor fi depozitate fara a fi afectate de îngheț, apa, umiditate ridicata si influenta directa a radiațiilor solare.

Depozitarea materialelor se va face in spatii închise ferite de umiditate si fa temperaturi mat mari de 5 grade

Elementele componente vor fi depozitate pe șantier astfel încât sa fie ferite de factori atmosferici, îngheț si degradări din

solicitări mecanice. Plăcile termoizolante vor fi ferite de radiațiile ultraviolete.

Produsele nu vor fi așezate direct pe suport, cî pe un eșafodaj improvizat astfel incat sa se asigure circulația aerului,

8.5    EXECUȚIA LUCRĂRILOR

8.5.1    Operațiuni pregătitoare

înainte de începerea lucrului, suprafața fațadei pe care se va monta sistemul se va alinia orizontal si vertical

Toate suprafețele care raman vizibile, atat ia partea superioara cat si la cea inferioara a sistemului ETSCS si care nu sunt

închise cu profite corespunzătoare, vor fi protejate cu un strat de masa de șpaclu armata.

Stratul termoizolsnt trebuie închis complet pentru a evita expunerea sistemului la umezeala, insecte, rozătoare etc., sau in cazul unui incediu, la flacara directa.

Montarea sistemului termoizolant nu va începe înainte de:

■    încheierea lucrărilor de pe terase, atice si instalații de scurgere a apelor pluviale. Străpungerile în sistemul termoizolant sa fie proiectate sî executate astfel încât sa asigure etansarea corespunzătoare

» Existenta specificațiilor (detaliilor) clare pentru toate racordurile si terminațiile sistemuiui.

*    Montarea tocurilor de ferestre si ust, precum si a elementelor ce penetrează sistemul cum sunt conducte, suporți etc.

■    protejarea tâmplarii tor si ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenirea stropirii sau patarii

■    Protejarea suprafețelor ce nu vor fi acoperite cu finisaj (cum sunt sticla, lemnul, aluminiul, soîbancurile, trotuarele) cu folii de protecție.

■    Acoperirea cu elemente de protecție a suprafețelor orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, comisele etc., astfel incat sa împiedice infiltrarea apei in spatele sistemului termoizolant in timpul si ulterior execuției.

*    montarea instalațiilor exterioare a căror execuție ulterioara poate afecte finisajul, mutarea poziției conductei pentru gaze si a dispozitivelor exterioare ale instalației de climatizare;

■    realizarea lucrărilor de pregătire a suportului - suportul se va verifica cu grija, se va curata, se vor elimina porțiunile de tencuiala existenta eventual exfoliate sau fara capacitate portante si de aderenta insuficienta (vezi cap următor)

■    asigurarea împotriva soarelui si ploii prin montarea plasei de fațada, respectiv prelatelor la partea superioara a scheiei.

» Asigurarea împotriva umeziriî ulterioare a stratului suport (umiditate ascensionala),

8.5.2    Etape de execuție Pregătirea suprafatei suport

La părțile de construcție noi stratul suport pentru lipirea plăcilor termoizolante trebuie sa fie realizat in concordante cu normele tehnologice in vigoare. Cu toate acestea, apiicatotul trebuie sa verifice aptitudinea acestuia ca suport corespunzător.

La clădirile existente verificarea suportului, ca si pregătirea acestuia este de mare importanta pentru fixarea sistemuiui termoizolant. De aceea sistemele aplicate pe astfel de suporturi vor fi fixate prin lipire si dibluire. Aplicarea unei tencuieli de nivelare a suportului, face ca suportul sa intre in categoria “suporturi tenculte’’ ce impune obligativitatea dibiuîrii.

Nereguiaritatile mat mart de 10 mm se vor rectifica prin aplicarea unui strat de tencuiala adeziva suplimentara de uniformizare, sau prin grosimi diferite ale plăcilor de polistiren.

Denivelările mat mici de 10 mm se vor prelua prin intermediul adezivului de șpaclu la lipirea plăcilor termoizolante.

8.5.3    Metode simple de verificare:

Testele se vor realiza de un laborator autorizat ISC.

Str Aleea Buchetului nr 3*5, sector 3, București    _    ______ ___ _ _

LUCRARj jMVESflfii LA BLOC C5 CĂMIN DÎN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39 __    .....J '_______2 _    .....CAJEȚDE SARCINI (P.Th,.)

PagingQrsjdtn 68

Metoda de verificare in șantier:

" Test 1 - Verificare In SITU aderentă adeziv strat suport

Pentru testai de priza a mortarului adeziv, pregătiți adezivul in conformitate cu indicațiile producătorului,

Pregătire strat eșantionare

Intindeți mortarul adeziv - într-un interval de 15 minute de ia amestecare pe stratul suport pregătit in prealabil conform cap, 1.5,1. Straiul de de adeziv va avea o grosime minimă de 50 mm si va acoperi o suprafață dreptunghiulara de minim 150 mm x 750 mm. După aproximativ 6 ore, tăiați prin mortarul adeziv până la substrat pătrate, creând 15 câmpuri de 50 mm x 50 mm fiecare.

Se anunțata in scris, laboratorul de incercari selectat pentru încercare, data ia care a fost pregătit stratul de eșantionare in sini

După o perioadă de maturare de 7 zile ia data eșantionării se efectuează testul de aderență ia viteza de smulgere de 1 până la 10 mm/msn pe probe succesive (5 probe pe 1 test). Valoarea medie a rezistenței aderenței este calculată din 5 rezultate, Rezultatele nu vor avea valori mai mici de 0,1N/mm2 ț 0,1 Mpa)

’ Test 2 - Verificare in SiTU aderenta adeziv/placa EPS

Pentru a verifica acest aspect se lipesc mostre de poiistiren de 200x200 mm + 2mm și după 7 zife se încearcă smulgerea cu un echipament adecvat. Smulgerea se va efectua de către o torta parte. Daca ruperea se face in poiistiren, atunci adezivul este potrivit, Daca ruperea se face in zona de lipire atunci adezivul nu îndeplinește cerințele pentru utilizarea in cadrui sistemului.

Principiul iestului este acela de a stabili tensiunile care duc la separarea adezivului de substrat. Testul de aderenta a adezivului pe placa EPS se determina conform EN 13494. Nici un rezultat ai încercării nu trebuie sa fie mai mic de 80 Kpaț 0,08 Mpa) .Pentru testul de aderenta placa EPS utilizata va fi îndeplini valorile prag stabilite in standardul EN13163+A1:2015, Pregătirea esantioanelor în SiTU

Adezivul/ masa șpaclu se pregătește conform instrucțiunilor producătorului si se aplica, în 15 minute de ia amestecare, într-un strat de 30 până ia 50 mm grosime pe stratul suport si se lipesc pe placă EPS cu grosimi de 100 mm si dimensiuni de 200 mm x200mm± 2mm.

Se pregătesc trei astfel de eșantioane si se condiționează timp de 7 zile in condițiile climatice externe.

Se anunțata in scris, laboratorul de incercari selectat pentru încercare, data la care a fost pregătite eșantionare in SITU,

Testul se efectuează cu un echipament de testare adecvat. Se aplica efortul de tracțiune perpendicular pe zona de încercare cu o viteza de smulgere de 10 ± 1mm/min. Se înregistrează efortul de fracțiune in momentru ruperii si tipul ruperii. Daca ruperea se face in zona de lipire atunci adezivul nu îndeplinește cerințele pentru utilizarea in cadrui sistemului.

Rezultatele încercării nu vor avea valori medii mai mici de 0,08 N/ mm2 (80 KPa)

Sfir Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,Bucuresti


Fise înregistrări

Testul de curățenie

Cu podul palmei {sau o carpa) se verifica daca exista praf, eflorescente sau suprafața este nisipoasa.

Testul de zgariere

Cu un obiect tare si ascutit se verifica daca suportul este rezistent si capabil sa susțină sistemul de termoizoîatie.

Testul de umezire

Cu o bidinea se verifica absorbția apei si umiditatea suportului.

Testul de smulgere

Rezultat conform raport aderenta

Testl

Test 2

A. Suport din zidărie. Masuri

Suport

Masuri

Tip

Stare

zidărie dîn:

Praf

Periere

Resturi de mortar

Raschetare

Cărămidă

Denivelări,    defecte de

adâncime.

Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat (respectarea timpului de uscare). Test de aderenta

Beton

Umed

Se lașa sa se usuce

Eflorescente

Periere uscata si maturare

BCA

Friabil, neporîant

îndepărtare, rezidire locala (respectare timp de întărire)

Boltari de beton

Murdar, uiei, grăsimi

Spalare cu jet de apa (max. 20 MPa) si detergent adecvat, ciatîre cu apa curata, se lașa sa se usuce.

B, Beton, Masuri

Suport

Masuri

IIP....................

Stare

Alcătuire perete:

Praf

Maturare, periere

Lapte de ciment

Șlefuire, periere

beton monolit

Decofrol sau alte substanțe separatoare

Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa) si detergent adecvat, clatire cu apa curata,se lașa sa se usuce

Eflorescente

Periere uscata si maturare

Elemente prefabricate de beton

Murdar, ulei, grăsimi

Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa)si detergent adecvat, ciatire cu apa curata.se lașa sa se usuce

Resturi de mortar

Raschetare

Placi compozite iiate cu ciment

Denivelări,    defecte    de

adâncime

Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat (respectarea timpului de uscare)

Friabil, neportani

îndepărtare, remediere (respectare timp de întărire)

Umed

Se lașa sa se usuce

C. Tencuieli si vopsele minerale. Masuri

Suport

Masuri

Tip

Stare

Vopsele minerale si pe baza de var, tencuieli de grund sau decorative minerale

Praf, cretele

Periere

Murdar, ulei, grăsimi

Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa) si detergent adecvat, clatire cu apa curata,se lașa sa se usuce

Exfolieri

Periere, spalare cu jet de apa sub presiune (max. 20 mpa), se iasa sa se usuce.

Friabil

îndepărtare, periere

Denivelări, desprinderi

Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat (respectare timp de uscare), Test de aderenta

Umed

Se lașa sa se usuce

P. Tencuieli si vopsele pe, baza de rasi,raorganica. Mgsur

Suport

Masuri

Tip

Stere

Vopsele in dispersie, tencuiala pe baza de rasina organica

Neportant

îndepărtare mecanica sau cu spadul spalare cu apa curata, uscare

Portant,    rezistent    la

saponiftcare

Spalare cu apa curata, uscare

Portant,    nerezisîent la

saponiflcare

Spalare cu apa curata, uscare, se folosește adeziv cu liant organic.

8.5.4 Lipirea plăcilor de termoizolatie Aplicarea adezivului

Adezivul trebuie aplicat pe conturul plăcii intr-un strat de aproximativ 0,5 cm si In mijlocul plăcii, trei puncte cu dimensiunea cel puțin cai o palma. Cantitatea de adeziv depinde de planeitalea suprafeței suport si de grosimea stratului de adeziv (după ghidul de aplicare al producătorului). Suprafața de aderenta trebuie sa fie de cel puțin 40%

In cazul suprafețelor suport plane, se recomanda utilizarea metodei de lipire pe întreaga suprafața a plăcii, utilizând pentru spiicarea adezivului un fler de glet din inox cu dinți de 10 x 10 mm.

Str Aleea Buchetului nr 3*5, sector 3,București
Montarea plăcilor se va face începând din zona de soclu, de jos in sus, in rânduri orizontale, cu latura mica a plăcii termoizoianîe dispusa pe înălțime. Plăcile se vor dispune fara rost, evitând pătrunderea adezivului intre rosturi. Spatiile formate datorită tolerantei dimensiunii panoului trebuie umplute cu material izolant (adeziv poliuretanrc pentru polistiren)

Rosturile verticale dintre placi se vor dispune intretesut decalate cu o jumătate de placa.

La colturi si te îmbinarea cu atte parts ale construcției se vor folosi numai panouri întregi sau jumatati de panouri interconectate. Panourile termoizolante trebuie sa depaseasca zonele terminale (ex. Zone de colt) iar surplusul de materia! se va îndepărtă numai după uscarea completa a adezivului

Panourfle cu colturi sau margini rupte nu se vor folosi.

îndreptarea marginilor nu este permisa decât după ce uscarea adezivului este compieta.

La modificarea structurii suprafeței suport, se va evita ca rosturile din suprafața suport sa se suprapună cu rosturile plăcilor termoizolante. Trebuie pastrata o decalare de cei puțin 10 cm cu plăcile termoizolante. Rosturile de diiatatie ale structurii trebuie păstrate sî in sistemul de termoizolatie prin montarea unor profite de diiatatie.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,Bucuresti


in funcție de ciasa de nsc seismic (Rs) in care a fost încadrata ctadirea existenta si structura acesteia se prevăd armatoarele corelări referitoare ia proiectarea si executarea termoizolarii pârtii opace a pereților exteriori:

a} ia ciadirile încadrate in clasa Rs I, termosistemui (compact sau ventilat) se va aplica numai după efectuarea lucrărilor de consolidare a structurii;

b) ia ciadirile încadrate in clasa Rs 11 sau Rs Iii, in situația în care nu sunt propuse lucrări de consolidare, proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizoianta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixariie mecanice sa se execute numai în panourile de zidărie sau in zoneie neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolifearife de pe contur. Pentru asigurarea posibilității de urmărire a comportării structurii clădirii se recomanda sa se prevada sistemul de vatada ventilata care prin operațiuni nedistructive țdemonatre si remontare) permit accesul pentru examinarea stării pereților suport; fațada ventilata se va proiecta cu elemente de placare ușoare (~8 kg/m2) din tabla de aluminiu, otel, compoziție, etc;

La clădirile încadrate in clasa Rs IV, plăcile termoizolante se pot aplica prin lipire pe toate suprafața sau lipire pe contur si local sub diblul/dibiurile din zona centrala, iar fixările mecanice se vor execute în panourile de zidărie si/sau in zonele neutre (fara armatura) a!e elementelor structurate. Fațadele ventilate se pot proiecta cu diverse produse de finisare inclusiv gu elemente de placare grele (placi ceramice, piatra naturala sau recompusa).Diblurile se montează ia 24 ore după lipirea plăcilor, după întărirea suficienta a adezivului de lipire. Se reaiîzeaza găuri cu burghiu!.

Aiegerea diblurilor se va face in funcție de tipul materialului din care este alcătuit peretele, vezi cap 2.1

Talerele diblurilor trebuie îngropate pana ia fata exterioara a plăcilor de polistiren iar adânciturile rezultate se vor nivela cu adeziv pentru masa de șpaclu.

Str Ateea Buchetului nr 3-5, sector 3,BucureștiAplicarea masei de șpaclu armata

Stratul armat se realizează ia cel puțin 3 zile după lipirea plăcilor de termoizoiatie, după ce suprafața pclistirenului a fost curatata de praful rezultat din șlefuire. Realizarea nu se poate face mai târziu de 3 luni de la lipire, in cazul in care operația a fost (acuta in sezonul primavara - vara.

Eventualele neplaneitati locale ale suprafeței se vor corecta după întărirea adezivului printr-o șlefuire cu hârtie abraziva; deseurile ramase in urma șlefuirii se indeparteaza cu grija. Suprafața plăcilor se îngălbenește din cauza radiațiilor ultraviolete; stratul superficial degradat (de culoare galbens) se va îndepărtă înaintea aplicării masei de șpaclu pentru armare.

Zonele cu tensiuni suplimentare (colturile ferestrelor) se armeaza suplimentar in prealabil cu straifuri prinse cu adeziv pentru masa de șpaclu.

Colturile golurilor de fereastra se vor arma suplimentar cu straifuri din tesaturs din fibre de sticla, montate la 45°C (20/35 cm), înainte de armarea generala. Intradosul colturilor ferestrelor se armeaza suplimentar cu straifuri din plasa din fibra de sticla. Armarea generata se începe prin aplicarea unui strat de adeziv pe înălțimea fațadei, dar nu mai mult de 1 m lățime, imediat după aplicarea stratului de adeziv se aseaza plasa din fibra de sticla, apoi se da un alt strat de adeziv, urmând ca plasa sa fie in totalitate înglobata in adeziv. Plasa nu se aseaza direct pe polistiren, Se aplica prin suprapuneri de 10 cm lățime. Aceste suprapuneri nu trebuie sa coincidă cu rosturile panourilor de polistiren. Plasa trebuie suprapusa pe 10 cm în ambele parti. In zona soclului si a plăcilor de ia parter se aplica doua straturi de plasa.

La muchiile clădirii si adiacent ferestrelor se vor aplica profile metalice de colt din PVC sau aluminiu, cu plasa din fibra de sticla integrata.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3, București


In zonele de contact cu tampiaria, la rosturile de dilatatie si in zonele cu ptairator se vor monta profite speciale înainte de armarea generala.

După uscare (24 h) masa de șpaclu se va șlefui fara deteriorarea plasei din fibra de sticla, pentru nivelarea urmelor de la fierul de glet.

Aplfcarea finisajului

Tencuiala se aplica ia cel puțin 3 zile st la maximum 3 luni de la lipirea panourilor de polîstiren, Amorsarea se executa peste masa de șpaclu cu trafaletul sau cu bidineaua pe toate suprafața ce urmeaza a se finisa. După grunduire suprafețele trebuie sa alba o culoare uniforma.

După uscarea grundului se aplica stratul de tencuiala ce se niveieaza 1a dimensiunea granulelor cu o gletiera dreapta. Când materialul nu se mai lipește de gletiera, se poate irece la texturarea suprafeței. Stratul final se poate realiza din tencuiala acrilica, siiiconîca sau sificatica. Pentru a nu aparea planuri vizibile de contact intre un strat uscat si unui proaspăt, lucrarea se executa cu un număr suficient de muncitori ce pot realiza un strat continuu si uniform pe toata suprafața. Procedeul de uscare a tencuielii consta in evaporarea apei si hidratarea liantului. Acest proces dureaza mai mult la o temperatura mai mica si o umiditate mai mare. Sistemul de finisaj nu se aplica la temperaturi de sub +5° C sau pe suport înghețai, ia temperaturi de peste 30° C sî cu acțiunea directe a razelor solare sau ploii.

Fațada va fi protejata de acțiunea directe a razelor solare, de acțiunea ploii si vântului puternic, cu plasa de proiecție.

Prevederi constructive

Aplicarea sistemului termoizoiant este interzisa la temperaturi sub +50C (suport, material si temperatura in aer) iar 1a tencuiala silscatica sub +8°C. De asemenea, nu se aplica sistemul pe ploaie (fara masuri de protecție) in condițiile in care exista riscul apariției condensului (chiar in fazeie de întărire sî uscare). Plăcile termoizoiante se vor aplica numai pe suporturi uscate,

Înainte de începerea lucrărilor, se face o proba de lipire pentru a stabili daca suportul este corespunzător, (vezi cap 2.1 verificarea in șantier a adezivului).

Este interzisa adaugarea de aditivi in oricare dintre elementele sistemului.

La montarea schelei se va acorda o atenție deosebite ca schela sa fie montata la o distante corespunzătoare de fațada, lungimea ancorelor sa fie corelata cu grosimea sistemului, iar ancorele sa fie montate cu panta către exterior.

Lucrările nu vor fi demarate, daca schela nu este montata pe o latura completa a fațadei.

Este absolut neoesara proiecția fațadei cu plasa impotrîva factorilor atmosferici.

8.5,5 Monitorizarea execuției

Pe parcursul executării lucrărilor firma furnizoare a sistemului de termoizoiatie va monitoriza execuția lucrărilor de termoizlatie.

Execuția va demara după instruirea in prealabil a executantului de către firma producătoare a sistemului.

Monitorizarea se va face pe faze determinante conform tabelului de mai jos, iar fa fiecare faza se vor face PV de lucrări ascunse.

Se vor consemna toate neregularitatile aparute pe durata execuției, si, in acest caz producătorul va instiinta imediat sefui de șantier si beneficiarul (dirigintele de șantier).

Monitorizarea lucrărilor

Nrcrt

Modul de evaluare a lucrărilor

Produsul

Utilizai

Efectuat corect (scrieți    „da")/

incorect (scrieți "nu)

Data realizării

Semnaturi

autorizate

■i,

■ Pfegâtir©â'.'supr$ifetei';''.-'-.'.'..

li.

Curatarea suprafeței

Str Alesă Buchetului nr 3-5, sector 3,București

1.2.

Asigurarea planeitatii fațadei

1.3.

Amorsarea suprafeței

r"-

1.4.

Verificare aderenta strat support adeziv -test 1

2.

Itîxarea plăcilor termoizolante

2.1.

Aplicarea adezivului

2.2.

Modul de așezare a plăcilor

2.3.

Diblulrea (evaluarea diblului ales, cantitatea, amplasarea)

2.4.

Verificare aderenta adeziv / placa EPS -test 2*

FAZA DETERMINANTA 1

3

Pregătirea suprafeței de sub masa de șpaclu (plăcile de polistiren)

3.1.

Șlefuirea plăcilor termoizolante

3.2,

Planeitatea suprafeței (evaluarea verticalității si orizontalității suprafeței)

I.........

. ..................I

4.1.

Armarea suplimentarea a locurilor specifice

4.2,

Suprapunerea intre plase

4.3.

Grosimea stratului de adeziv

4.4.

Suprafarta stratului de adeziv (verificarea dimensiunii deviației pe sipcade 2m)

FAZA DETERMINANTA 2

5.

Amorsarea înainte de tencuiala

5.1.

Ăsperizarea masei de șpaclu armata

5.2.

Conformitatea culorii suprafeței cu culoarea tencuielii

6.1.

Grosimea stratului de tencuiala (corespunzătoare pentru fracția tencuielii)

6.2.

Modelul tencuielii

7

Vopsirea fațadei

7.1.

Stratul de vopsea

8.

Evaluarea    generala    privind

respectarea timpilor tehnologici

I

8.1.

Respectarea timpilor tehnologici

_

Evaluarea efectuata la realizarea lucrărilor de termoizolare la (Tipul obiectului, adresa, numărul de lucrări efectuate)

Verificare pozitiva data,,......,............................................................................................

Semnaturi Autorizate

DIRIGINTE ȘANTIER    PROIECTANT

RTE


CQ


ISC


8.5.6 Curățirea si Protecția lucrărilor

_ __    După finalizarea lucrărilor trebuie îndepărtate ambalajele utilizate si foliile de proiecție de pe tamplarie.

StrAieea Buchetului rtr3-5, sector 3,Bucurestl

De asemenea trebuie făcute retușurile in 2onele de prindere a schelei.

Lucrările de termoizoiatie trebuie protejate de praf pe durata șantierului,

8.6 VERIFICAREA SI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Lucrarea se va supune condițiilor de recepție ale firmei furnizoare a sistemului termoizolant, ale proiectantului si beneficiarului. Recepțiile (preliminară, finaia) se vor face numai în condițiile existentei tuturor documentelor ce atesta calitatea fiecărei faze de lucrări verificate pe parcursul execuției.

Execuția trebuie făcută in condiții speciale de calitate si control, de către firme specializate care îndeplinesc obligațiile de ia capitolul 6.3

Comisia de recepție

La recepția lucrărilor, vor participa: Dirigintele de șantier, Beneficiarul, Reprezentantul executantului împreuna cu RTE sî CG, Reprezentanții producătorului.

Recepția va ti făcută in baza unui Proces Verbal de Recepție.

Tolerante admisibile

Tolerante de pîaneitate ale stratului final

Domeniul de utilizare

Abaterile limita în imms la o distanta de 4m

100 cm

250 cm

400 cm

Suprafața finisata

3

3

5

Procesul verbal de receptive

Se va întocmi de cate executant si va fi semnat de care Comisia de Recepție. Se va anexa formularul de monitorizare a lucrărilor.

8.6.1    Remedieri

In cazul in care trebuie făcute remedieri, acestea vor fi făcute de către executantul lucrării in termene stabilite de comun acord cu reprezentantul beneficiarului.

Remedierile nu vor dura mai mult de 2 saptamani de la data semnatarii acestora,

8.6.2    Garanții

Garanția de buna execuție a lucrărilor este acordata în mod obligatoriu de către executant.

8.7    MĂSURĂTORI Si DECONTARE

Măsurătorile se vor face in baza antemasuratorir realizata de proiectantul lucrării.

Situațiile de lucrări întocmite vor fi verificate si aprobate de către dirigintele de șantier.

8.8    EXPLOATAREA LUCRĂRILOR Condiții de exploatare

Lucrările vor fi exploatate conform specificațiilor producătorului.

Orice intervenție asupra fațadei, cum ar fi montarea aparate AC, suporți, montare obloane, schimbat tamplarie trebuie sa se faca sub îndrumarea proiectantului si numai cu firme specializate.

La fiecare 5 ani se recomanda vopsire integrala a fațadei.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

9

9.1


9.2


TERMO-HIDROtZOLAREA TERASELOR

GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile pentru executarea lucrărilor de termo-hidroizolatii cu polistiren expandat de înalta densitate, ignifugat si membrane termo-sudate, cu stratul de uzura din ardezie.

STANDARDE DE REFERINȚA SI CERINȚE Agrementul tehnic al produsului folosit

SR EN 13163:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren exparaf^AN EASR 61:1997 Bitum, Determinarea ductilității

SR 137:1995 Materiale hidroizoîante bîtumate. Reguli si metode de verificare SR 7916 Impasfitura de fibra de sticla bitumata.

SR EN 12277:2007. Tratamente bituminoase. Cerințe C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiiior cu membrane bituminoase aditivate cu APP si SBS.

C 37-88 Normativ pentru compoziția st execuția invelrtoriSor pentru acoperișuri de clădiri.

C172-88 Normativ pentru fixarea si montarea tnve lîtorilor a pereților.

C 246 - 93 - Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat, la hidroizolatia acoperișurilor;

C112 - 86    ■ Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiiior din materiale bituminoase, la lucrări de construcții;

C $6 * 85    - Normativ pentru verificarea calîtatii si recepția lucrărilor de construcții st instalata aferente,

C107 - 2005 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrărilor de izolații termice ia clădiri;

NP 040-02 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiiior (a clădiri Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10-95

NP 064-02 Ghid privind proiectarea, executarea si exploatarea elementelor de construcții hîdroizolate cu materiale bituminoase si poîimerice

NP 068:2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere at cerinței de siguranța in exploatare.

P118:1999 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.

Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile in timpul construcției.

9.2.1 Cerințe generale


•    polistiren expandat ignifugat (EPS):

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% * CS(10) • minimum 120 kPa Rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete * minimum 150 KPa

•    polistiren extrudat ignifugat (XPS):

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% • C${10/Yț - minimum 200 KPa Rezistenta la fracțiune perpendiculara pe fete - minimum 200 kPa

» Vata minerala bazaltica

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 50 kPa,

Rezistenta ia fracțiune perpendiculara pe tete • TR min. 10 KPa.!

Clasa de reacție ta foc: A1, A2-s1, dO

A =0,037W/(mK)

Principale caracteristici tehnice ale unor materiale hidroizoîante utilizabile:

•    membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie Forte de rupere fa tracțiune » longitudinal s 450 N/5cm • transversal 400 N/5cm Stabilitatea la caid - minimum 120°

Flexibilitatea la rece - minus 12 0

Rezistente fa perforare statica > 15 Kg Impermeabilitate £ 60 kPa Grosime (tara strat de autoprotectie) > 4 mm Caracteristici tehnice; clase si niveluri de performanta

Rezistenta termica minima corectata a planseului peste ultimul nivel reabilitat termic - R'fmln) £5 m2K/W Clasa de reacție la foc a materialului termoizolant - C-s2, d0| B-s2, dO Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

YRDM39

9.3    MATERIALE

La alcatoirea termo-hicroizolatiei se vor foiosi următoarele materiale:

» Strat termoizoiant

B amorsarea stratului suport - emulsie bituminoasa antonica NI MiCh 5068-72, soluție bitum CITOM STAS 6800-91, soluție de bitum preparata pe șantier;

8 benzina auto neetilata:

*    gaz petrolier lichefiat {butan - propan) îmbuteliat cu putere calorica superioara de minimum 20.500 kcak/mN;

» materiale hidroizol ante cont, cap. 10.4

*    Tabla zincata.

9.4    TRANSPORT MANIPULARE SI DEPOZITARE

Transportul materialelor se va face in mod obligatoriu cu autoutilitare copertate.

Transporți! va fi asigurat de către producător, prin intermediul distribuitorilor autorizați ai acestuia.

Pentru o buna organizare de șantier, este de asemenea importanta depozitarea corespunzătoare a elementelor componente in conformitate cu specificațiile tehnice aJe producatonilui. Toate produsele vor fi depozitate fara a fi afectate de îngheț, apa, umiditate ridicata si influente directa a radiațiilor solara.

Depozitarea materialelor se va face in spatii închise ferite de umiditate si la temperaturi mai mari de 5 grade C. Elementele componente vor fi depozitate pe șantier astfel încât sa fie ferite de factori atmosfenci, îngheț si degradări din solicitări mecanice.

Platele termoizoiante si membranele hidroizolante vor fi ferite pe perioada transportului si a depozitarii de radiațiile ultraviolete. Produsele nu vor fi așezate direct pe suport, ci pe un eșafodaj improvizat astfel încât sa se asigure circulația aerului.

9.5    EXECUȚIA LUCRĂRILOR

9.5.1    Prevederi generale

Ternrtoizolatia si hidroizolatia se montează peste straturile existente ale terasei, după îndepărtarea ultimului strat {pietriș, dale, etc) si repararea {unde este cazulI} hldroizolatlel existente. Peste hidroizolatia existenta se vor monte aeratoare (plus accesorii) 070+100 mm, o bucate fa 50 m2 de terasa.

Se montează doua straturi de membrane hidroizofatoare termosudablle, ultimul strat cu protecție de ardezle,

Pentru realizarea lucrărilor de calitate se vor respecte următoarele condiții:

■ lucrările de izolații vor fi executate de firme sau echipe specializate, cu lucratori instruîti special si dototi cu sculele si dispozitivele specifice: arzator racordat print-un furtun la butelia cu gaz lichefiat, suport cu ax demontatei pentru derularea sulului de foi cu bitum aditiva!, cutit special de taiat folie de bitum aditivat, unelte pentru aplicarea amorsajului, arzator portativ simplu pentru execuția racordărilor 1a străpungeri si racordări;

> se vor asigura spatii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor la locul execuției;

“ depozitarea buteliilor de gaze lichefiate (nu mai mult de 50 butelii de 40 1/buc) se va face In spatii cu inaftime minima de 3,25 m, închise sau de minim 2,5 m tip sopran, prevăzute cu rampe de descarcare-incancare, acoperite cu copertine. Depozitele vor avea geamuri vopsite in alb sau mate, ușile cu dechidere in afara, ventilate permanent natural, cu o temperatura interioara maxima de 40 °C;

*    se vor respecta întocmai instrucțiunile privitoare ia manipularea, pasfrarea transportul buteliilor, conform C 246 - 93;

*    se vor asigura cai de acces scurte si comode pentru transportul materialelor;

*    se va controla calitatea materialelor puse în opera, privind corespondenta cu prescripțiile tehnice si existenta certificatelor de calitate;

*    ia execuția lucrărilor pe timp friguros se vor respecta prevederile “Normativului pentru realizarea lucrărilor pe timp friguros1’ -C16/84;

*    se va efectua instructajul lucratorilor referitor ia specificul operațiunilor de punere in opera a foilor hidroizolante cu bitum aditivat, prin topirea acestora ia tocul de aplicare cu fiacara si evitarea accidentelor in cazul unei utilizări neratîonale conform “Instrucțiunilor tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat 1a hidroizolatia acoperișurilor" indicativ G 246 - 93.

9.5.2    Pregătirea stratului suport

Stratul suport din beton sau mortar al hidroizolatiei trebuie curatei de toate impuritățile, după care se aplica o amorsa din doua straturi de soluție bituminoasa in benzina sau emulsie bituminoasa.

Pantele necesare scurgerii apelor se vor realiza din beton de pante, cu pante de minim 2% sî minim 2 cm grosime 1a gurile de scurgere,

Suprafețele suport pentru aplicarea barierei de vapori, respectiv a hidroizolatiilor, se vor verifica si controla daca corespund, sa nu existe asperitati mai mari de 2 mm si denivelări peste 5 mm, verificate pe toate direcțiile cu un dreptar de 3 m lungime, iar

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

scafele executate sa aiba raza de minim 5 cm.

Se va verifica sa fie fixate toate conductele de scurgere, elementele de străpungere, diblunle, cârligele, agrafele de prindere a copertinelor, sa fie executate rebordurtle, lăcașurile rosturilor, sa fie montate defiectoareie pentru difuzia de vapori sau alte elemente situate sub bariera de vapori sau sub hidroizolatie, conform proiectului.

Controlul stării suprafeței suportului (umiditate, temperatura) înainte de aplicarea termohidroîzoiatiei;

$.5,3 Execuția straturilor termo-hldroizolante

Stratul suport va fi amorsat cu o emulsie sau soluție de bitum de minim 600 gr/mp, peste care se aseaza stratul de difuzie de vapori, din impaslitura perforata tip IBP 1200 lipita cu adeziv la rece. Aplicarea amorsei se face, in cazul emulsiei anionice pe stratul umezii, iar in căzui soluțiilor bituminoase, pe suport bine uscat.

Hîdroizolaiia existenta joaca rol de bariera contra vaporilor ss strat de difuzie si se aplica pentru a asigura migrarea vaporilor spre exterior si a împiedica formarea condensului in stratul de izolație termica. Bariera contra vaporilor trebuie sa acopere complet partea interioara a stratului de izolație termica.

Difuzarea vaporilor către exterior la terasa se face prin intermediul barierei contra vaporilor si a stratului de difuzie.

Asigurarea evacuării către exterior a vaporilor, de sub straturile de difuzie, se face la acoperișurile fera atice prin prelungirea straturilor de difuzie sub sorturile de tabla, iar la cele cu atice prin fasit de 50 cm lățime amlasate la distante de 1 m.

La deschideri mai mari de 12 m, evacuarea vaporilor de sub stratul de difuzie se face prin intermediul defiectoareior, o bucata la 50 mp suprafața, amplasate pe zonele cele mal înalte ale acoperișurilor.

Peste tesmoizolatia protejata cu o folie de protecție cu privire la absorbția apei din mortar, se realizează un strat suport pentru hidroizolatie, din beton sau mortar de ciment armat cu plasa STNB. Termoizolatia fiind realizata cu polistiren sau vata minerala bazaitica, astfel executata este compresibila. Din acest motiv peste termoizolatie se va executa un strat de egalizare de 4,0 cm grosime din sapa pe baza de ciment, care nu este utilizat pentru suprafețe de uzura, conf. EN 13813 CT-C2G-F4, armai cu o rețea de otel beton 04 /200 x 04/200 (conform SR EN 1992-1-1:2004 art 9,2,1.1 secțiunea minima de armatura nu trebuie sa fie mai mica decât 0,0013 bxd “ 0,0013 x 100 x 4cm =0,52 cm2; in cazul nostru avem 0,125 x 5 bare / ml = 0,628 cm2, rezultând un procent de armare de 0,157 %).

Hidroîzoîatia din foi bîtumate aditivate lipite cu flacara se realizează prin topirea stratului de bitum aditivat al materialului, datorita temperaturii flăcării rezultate prin arderea gazului lichefiat cu ajutorul unor arzatoare.

Se va urmări ca derularea sulului sl retragera concomitenta a arzătorului sa se faea cu viteza potrivita, pentru ca bitumul de pe foi sa se topească uniform, fara scurgeri de pe sui, Foaia cu bitum topit se presează pe stratul suport prin greutatea sulului, iar la capetele sulului sî pe marginea sa, prin presare cu mistria ușor încălzită.

Petrecerile foilor vor fi de minim 10 cm in sens longitudinal, iar ia capetele sulului de minim 15 cm, Scafele si doliile se executa infante cu un strat suplimentar din fasii de bitum aditivat

Hidroîzoîatia se va realiza cu membrane hidroizolante sudate la cald cu stratul de uzura (protecție) din ardezie.

La străpungeri etansarea se face in funcție de diametrul elementelor st al solicitărilor, astfel:

*    la străpungeri reci si fera vibratil cu d<200mm st cu flanse, hidroîzoîatia se va aplica pe flansa sudata si se va strânge cu flansa mobila in șuruburi;

*    la străpungeri reci si fera vibratil cu d<2Q0m m si fera flanse, etansarea hidroizolatiei oi elementele verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului prin mansonare cu doua straturi de panza sau tesatura bitumata, lipita cu mastic de bitum si matisare cu sarma sau colier;

“ in cazul defiectoareior, stratul de difuzie se va decupa sub guler, iar în interior, ca termoizolatie, tubul se va umple cu vata minerala;

■ la străpungerile cu vibrații sau calde, hidroîzoîatia verticala se executa întoarsa pe rebord sau zidărie, distanta! fata de străpungere si se protejează pe rebord cu sort din tabla zincata st etansafe cu chit la elementele de străpungere.

Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanșa cu un strat suplimentar de panza sau tesatura bitumata de minim 0,5 m lățime, cu bucla in deschiderea rostului sî prinsa in cuie de dibîuri sau hoituri împușcate pe margini, Hidroîzoîatia se va aplica peste tabla cu bucla, in prealabil amorsata cu emulsie de bitum, după care se protejează cu copertina de protecție.

Montarea gurilor de scurgere interioara se face conform STAS 2742 - 80" Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase si acoperișuri: forme si dimensiuni”.

Sub paziiie de tabla se va lipi cu mastic de bitum un strat suplimantar de impaslitura sau carton bîtumat de 30 - 50 cm lățime. Racordarea hidroizolatiei la gurile de scurgere de la terase si a acoperișurilor necirculabiîe se va asigura cu guler de plumb amorsat sau cu pâlnii din materiale plastice aplicate pe un strat suplimentar de panza sau tesatura bitumata.

Gulerul (de plumb sau din materiale plastice) si stratul suplimentar din panza vor fi prevăzute cu stuturi care se vor introduce in mufe conductei de scurgere. Mufa conductei de scurgere se va monta la nivelul stratului superior de rezistenta al hidroizolatiei sau al barierei de vapori iar la partea inferioara conducta est mufa va fi stemuife in coloana de coborâre ia mîn 30 cm sub planseu. Hidroizolatia in câmp se va lipi deasupra gulerului (din plumb sau din materiale plastice) cu crestaturile introduse în mufe, după care se va monta parafnmzanri. In cazul teraselor circulabile cu sifoane de pardoseala hidroizolatia se va lipi pe gulerul recipientului,

Sîr Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București


Pe fot parcursul execuției se vor face verificări atat asupra materialelor puse in opete^t^^s^p^âritor propriu zise.

Se va face verificarea îndeplinirii condițiilor de calitate si consemnarea lor in proces^wirâăe^e lucrări ascunse, in privința următoarelor lucrări:

" calitatea straturilor suport

■    preluarea corecta a pantelor existente si asigurarea evacuării apelor meteorice de la nivelul teraselor

8 nivelul si amplasamentul gurilor de scurgere, execuția si calitatea stratului de amorsai, a barierei contra vaporilor si a termoizolatiei:

B calitatea, latimea suprapunerilor si lipirea corecta a straturilor de hidro izolație, mai ales in ceea ce privește petrecerile 0 montarea corecta a dibluriior conexpand pentru prinderea rețelei suport STNB, respectiv a diblurilor de plastic si a

agrafelor pentru tinichigerie

■    executarea corecta a pârtilor constructive ale racordărilor cu suprafețe verticale, care sa asigure o buna montare a straturilor izolatoare.

La încheierea lucrărilor se va faGe recepția for atat pe baza certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor verbale de lucrări ascunse de la punctul hidroizotatii, cat si prin verificările prevăzute ta cap. 5 al Normativului C112 - 86.

Verificările ce trebuie făcute in afara celor de la capitolul prevederi generale - izolații sunt următoarele:

B starea de umiditate corespunzătoare a statului suport amorsat

' existenta rosturilor de dilatare de 2 cm pe contur si in câmpul sapelor si peste termolzoiatiî (ia 4 - 5 m distanta pe ambeie direcții)

■    racordările intre diverse suprafețe or abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect si prescripțiile tehnice de - 5 +10 mm la raza de curbura si de 10 mm la latîmi

*    respectarea rețetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe șantier (masticuri, soluții, etc.), conform Normativului C 112-86 siC 246 - 93

" starea de umiditate corespunzătoare a statului suport amorsat

E lipirea corecta a foilor; nu se admit dezlipiri, alunecări, bășici

*    latimea de petrecere a foilor (7 -10 cm longitudinal, min. 10 cm frontal) se admit 10% din foi cu petreceri de min, 5 cm longitudinal si min. 7 cm frontal

■    realizarea comunicării cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi

B se verifica etanșeitatea izolațiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore (la pante max. 7%)

*    se vor verifica pantele la acoperișuri, daca sunt conform proiectului, daca guriie de scurgere sunt amplasate in punctele cele mai coborâte, daca funcționează scurgerile.

■    se verifica racordările hidroizolatiei la reborduri si atice, la străpungeri, rosturi de diiatatie si guri de scurgere (care trebuie prevăzute cu parafrunzare si sa nu fie inundate).

*    se va verifica tinichigeria cu racordarea termobidrizolatîei.

Rezultatele verificărilor se vor înregistra in procese verbale de lucrări ascunse.

9.7    MĂSURĂTORI SI DECONTARE

Măsurătorile se vor realiza in mp conform listelor de cantitatî din proiect. Decontul se va face in metri patrati de termo-hidroizolatie si va cuprinde toate straturile conform specificațiilor tehnice

9.8    MASURI DE ÎNTREȚINERE A TERMO-H1DRO1ZOLATIILOR

Beneficiarul va asigura permanenta întreținere a izolațiilor si exploatarea acestora in condiții normate solicitărilor pentru care au fost proiectate. Se interzic:

■ spargerile, străpungerile, ancorările *■ depozitarea de obiecte B focul sau deversarea de lichide fierbinți

* circulația mai intensa decât cea permisa de stratul de proiecție respectiv sau schimbarea de destinație a acoperișului.

Se curata gheata, zapada care pot infonda gurile de scurgere cu mare atentie pentru a nu produce degradări.

Se va face curatarea periodica (minimum primavara, toamna) a terasei de elementele care pot înfunda gurile de scurgere cu mare atentie pentru a nu produce degradare    7""7 7,1 ■. <

Se verifica in timp starea teraselor pentru a se lua masuri de remediere imediata.L. >7

Remedierile care se impun in urma verificării periodice vor fi executate numai de muncitori specialisti pe baza constatărilor si indicarea modului de reparare de către un specialist.

Str Aleea Buchetului nr3-5, sector 3,București


YRDM39


LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC CS CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

............_    ....... ............. ~ " C

10 IZOLAȚII HIDROFUGE

VARDMAN

S.R.L 2


10.1    GENERALITĂȚI

j,/


10.1.1    Obiectul specificației

Acest capitol cuprinde specificații pentru execuția lucrărilor de hidroizolatii.

Prin hidroizolatii se înțeleg aici atât hidroizolatiiie ușoare (ia terase si la camerele umede) cât si hidroizoiatiile de protecție a subsolurilor.

10.1.2    Concept de baza

Hidroizoiatiile se vor executa numai ta caid, pe baza de materiale bituminoase, în conformitate cu prevederile din proiect.

10.2    STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚĂ

Acolo unde exista contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile cuprinse în standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificații.

10.3 STANDARDE:

«    SR137:95-Mate riale hidreizolatoare bitumate. Reguli sî metode de verificare.

" SR 138-94 - Carton bîtumat

*    STAS 588-80 - Suspensie de bitum filerizat (SUBIF).

■    STAS 661-71 - Chit de bitum filerizat cu var hidraîat si fibre de celuloza (CELOCHIT).

*    STAS 1046-78 - Pânza brtumată.

■    STAS 1667-76 - Agregate naturale grefe pentru betoane si mortare.

« STAS 3 789^86 - Hârtie Kraft de 125 g/m2.

■    STAS 6800-91 - Grund pentru protecția conductelor metalice îngropate (CIT0M).

» STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale st lucrări de hidroizolatii în construcții. 10.SR 7916:1996 - fmpâsiitura d in fibre de sticla bitumata.

» STAS 8877-72 - Emulsii bituminoase cationfoe cu rupere rapida pentru lucrările de drumuri,

«    STAS 10126-92 - Țesătură din fibre de sticla bitumate, 13.STAS 10546-76 - Bitum cu adaos de cauciuc.

*    14.STAS 11342-79 - Emulsii bituminoase an ionice cu rupere lentă pentru hidroizolatii.

Normative,

■    1. C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiiior din materiale bituminoase la lucrările de construcții si

10.4 MOSTRE SI TESTĂRI

■ înainte de lansarea comenzilor, Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare mostre ale materiaieior si produselor pe care intenționează sa te folosească ia lucrare. Mostrele vor fi însorite de copii ale buletinelor cu rezultatele încercării probelor, cerute In standareie de referința.

Prefevarea de probe si efectuarea testelor se va face în conformitate cu STAS 41-78.


10.5 DESENE DE EXECUȚIE

Antreprenorul va prezenta o data cu proiectul următoarele desene de execuție:

■    Planuri si secțiuni cu identificarea zonelor ce se izolează, tipurile de hidroizofatîe adoptate, I

■    pantele, gurile de scurgere, ancorări, ventilării etc.    I    p'oiv-5

■    Detalii de alcătuire si protecție a hidroizolariiSor proiectate.    s „S —— -■ Detalii de racordare la elementele care străpung, despart sau intersectează planul construcției.

Str Aleee Buchetului nr 3-5, sector 3,București

10.6    MATERIALE SI PRODUSE

Materiaie

Pânza bitumata tip Pa 55 cu suport din fibre liberiene, tesuîe (conform STAS 1046-    78).

Caracteristicii) zico-mecanice:

» masa totală: min 3000 gr/m2.

*    masa de bitum: min. 1700 gr/m .

■    forța de tracțiune ta rupere:

■    ta temperatura de +70°C, timp de 2 ore, nu prezintă scurgeri sau deplasați ale stratului de acoperire.

Alcătuire:

■    strat suport din fibre liberiene, tesute, impregnat cu bitum;

*    strat de acoperire pe ambele fete cu bitum Aterizat (având punctul de înmuiere ia min. 80°C) protejat pe ambele fete prin presărare cu nisip cu granulatie 0,2-1,0 mm,

Mastic de bitum preparat pe șantier din bitum topit (conform STAS 7084-78) amestecat cu maximum 30% filer de calcar.

Soluție de bitum taîat pentru amorsare:

“    bitum topit 33-40%

■    solvent 80-67%

Soluție de bitum taiat pentru etensari:

-    bitum topit 50-70%

*    solvent 30-50%

Mortar de ciment: nisip 1:4, preparat conform specificațiilor de la capitoiul() 1000.

10.7    LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

In general, transportul si depozitarea materialeior se efectuează în conformitate cu specificațiile producătorilor,

Materialele bituminoase fiind combustibile, trebuie depozitate în locuri ferite de foc.

Se vor feri de asemenea de contactul cu sol venă organici.

Fiecare ambalaj va purta vizibil numărul standardului respectiv, codul tipului materialului, data de fabricație, numărul lotului, producătorul.

Bitumul se poate livra în vrac.

Rulourile de carton sau pânza se vor așeza vertical si vor fi depozitate pe o suprafața plana si curată.

10.8    EXECUȚIA LUCRARIOR

10.8.1 Generalități Tipuri de hidroizolatii folosite:

Hidroizolatie la terase clrculabile si necîrculabile cu pante 1,5... 4%:

■    strat suport, 1 cm grosime, mortarde ciment: nisip;

“ grund de bitum Aterizat;

» amorsa cu soluție de bitum taiat;

■    2 straturi de pânza PA 55+1 strat carton bitumat CA 400 intercalate, cu 3 straturi de bitum Aterizat.

Hidroizolatie sub pardoseli la camere umede (bai, bucătarii, WC-uri, laboratoare etc.):

*    strat de egalizare, max.1,0 cm grosime, mortar de ciment: nisip;

“ amorsa cu soluție de bitum taiat;

*    grund de bitum Aterizat;

» 2 straturi de pânza PA 55 intercalate cu 2 straturi de bitum Aterizat Hidroizolatia contra apelor fara presiune:

« strat de egalizare din mortar de ciment: nisip de 1,5-3 cm grosime, bine driscuii, pe elemente de construcție din beton sau zidărie;

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRĂRI DE INVESTIT» LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGÎUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39    '    ,    ' CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Paainajsoldin 68

5

*    amorsa cu soluție sau emulsie de bitum, minimum 300 g/m

■    2 straturi de pânza sau țesătură bitumata (PA 55: PA 45; TSA 2000) lipite cu mastic de bitum, minimum 1,5 kg/m la fiecare strat

*    1 strat de acoperire din carton sau impâslitura bitumata (CA 400; CA 333; IA 1100: IA 1000) lipit cu mastic de bitum, minimum

1,5 kg,tei2

*    protecție pe orizontala cu sapa din mortar de ciment M 400 de 4-5 cm grosime iar pe verticala cu perete din zidărie din cărămizi pline arse sau prefabricate de beton Q 1373.

La subsolurile construcțiilor de locuințe sau social culturale se admite înlocuirea hidroizolatiei orizontale cu un strat de pietriș așezat sub pardoseala pentru întreruperea capilaritatii.

Hidroizolatia contra apelor cu presiune exterioara a căror coloana este sub 5 m;

« strat de egalizare din mortar de ciment: nisip de 1,5-3 cm grosime, bine driscuit, pe elemente de construcție din beton sau zidărie;

■    amorsa cu soiutie sau emulsie de bitum, minimum 300 g/mp;

■    3 staturi de pânza sau tesatura bitumată (PA 55; PA 45; TSA 2000) lipite cu mastic de bitum cu minimum 1,5 kg/m la fiecare strat 1 strat de acoperire din carton bitumat CA 400 lipit si acoperit cu mastic de bitum 1,5 kg/mp ia fiecare strat;

*    protecția pe orizontală sl verticala conform 01313.

Pentru obținerea unor hidroizoiatiî corespunzătoare se vor respecta următoarele prevederi:

■    Lucrările se vor executa de echipe de izolatori specializați.

■    Se vor respecta condițiile cerute de producător pentru depozitarea materialelor,

■    Se vor asigura spatii pentru amplasarea topitoriilor si mafaxoarelor aproape de locul de aplicare a hidroizoiatiilor pe cât posibil ferite de intemperii,

“ Se va acorda o atenție deosebita la topirea si maiaxarea materiei bituminoase pentru a nu o

*    degrada.

*    Temperatura de lucru va fi de min. +5°C, find interzisa execuția hidroizoiatiilor pe timp de ploaie si burnița,

■    Se vor respecta pantele indicate în proiect, se va curata bine suprafața suport care nu va avea asperitati mai mari de +/- 2 mm si denivelări peste 5 mm verificate în toate direcțiile cu dreptarul de 3 m.

B Se vor termina înainte de executarea hidroizoiatiilor lucrările ia structura de rezistenta si instalațiile aferente si elementele de compartimentări (pereți, alice eto.).

înainte de receptionarea lucrărilor se verifica respectarea următoarelor condiții:

» Calitatea stratului suport (rigiditate, aderenta, pianeltete).

B Calitatea materialelor hidroizolatoare.

■    Executarea corecta a pantelor prevăzute în proiect.

" Nivelul si amplasamentul corect al gurilor de scurgere.

■    Montarea corecte a diblurilor, agrafelor pentru pri nderea pieselor de tînichîgerie,

« Executarea oorecta a pârtilor constructive ale racordărilor (scafe, reborduri, parapete, etc.) care sa asigure o buna continuitate a stratului hidroizolatiei.

*    Etapele si succesiunea operațiilor oonform normativului C112-86.

Pregătirea stratului suport

Stratul suport va avea suprafața plana, driscuita, rigida, uscata.

Intersecțiile suprafeței stratului suport (scafe, doiii, muchii etc.) trebuie sa fie rotunjite cu o raza de curbura de 5 cm Ea scafe si doiii si 3 cm ia muchii,

Umiditatea stratului suport se controlează prin lipirea în mai multe locuri a unor fâșii de pânză bitumata.

După 1-2 ore se smulg, Daca desprinderea se produce în masa de bitum, suprafețele sunt corespunzătoare, daca desprinderea se produce prin desprinderea completa de placa, înseamnă ca suprafața e încă umeda.

Se verifica daca sunt amplasate corect si etanșate conform detaliilor, toate gurile de scurgere si de ventilație.

Se fac eventualele rectificări ale suprafeței suport si curățirea de praf si impurități.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

Amorsaiul

Se va face prin vopsire cti peria de par, cu doua straturi succesive de bitum iaiat - circa 0,400 l/m în total Apiicarea fiecărui strat se va face după uscarea celui precedent Executarea straturilor bituminoase de etansare

Se va executa prin vopsire cu mastîc bituminos, ia cald, cu gleturtorul de cauciuc si perie de fibră.

Pentru fiecare strat; 1,5 • 2 kg/m .

LJpirea straturilor de pânza bitumînata st carton bîtumat

Se va executa fa caid prin petrecere ia jumătate a fâșiilor {în cazul ca hidroizoiatia se execute în 2 straturi) sau fa 1/3 (în cazul ca hidroizoiatia se executa în 3 straturi).

9

La fiecare strat se consuma pentru lipire 1,5 - 2 kg mastic ia 1 rrr.

Apiicarea straturilor se începe de fa zonele ceie mai joase (guri de scurgere).

Scafeie, doîflie se întăresc cu un strat suplimentar din pânza bitumaîa PA 55, conform detaliilor.

La pereți hidroizoiatia se începe de la partea interioara si se executa complet pe înălțimea de 2-3 m.

Protejarea hidroizolatiei

Hidroizoiatia fa terase circutabile se protejează cu o sapa de mortar 01000 de 2 cm placi de beton prefabricate 01212 sau placi mozatcate 01211.

Hidroizoiatia fa terase necirculabiie se protejează astfel:

9

■    proiecție ușoară • stropire mecanizata în doua straturi minimum 300 g/m vopsea reflectorizanta în culori deschise;

*    protecția grea din pietriș de 7...15 mm așezat în strat uniform de 4 cm grosime.

Protecția hidroizolatiei verticale se va face cu zidărie de cărămidă plina arsa de 7,5-12,5 cm grosime sau cu elemente prefabricate din beton montate cu rosturi la 5 m distanta.

Verificări în vederea recepției

Hidroizoiatia fa terasa se va verifica cu avizul scris al Consultantului prin inundare cu un strat de apa de 10 cm, timp de 48 de ore, timp în care nu trebuie sa se producă infiltrații iar tavanul nu trebuie sa prezinte umezeala.

Se verifica lucrările de tinicbigenie aferente care trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

■    copertinele, sorturile, pazille trebuie sa fie bine ancorate si lipite, cu falturi executate corect care sa asigure etansarea si protecția hidroizolatiei;

■    gurile de scurgere trebuie sa aiba gratar montat si sa funcționeze normal ta turnarea apei în punctele ceie mai înalte ate terasei. Lucrările vorfi executate conform cu:

*    specificațiile;

■    detaliile de execuție din proiect.

La cererea Consultantului, daca se considera necesar, se va face si o verificare practica prin sondaj astfel:

» desfacerea în punctele indicate a hidroizolatiei pentru a se constata identitatea structurii cu proiectul;

8 verificarea hidroizolatiei prin determinări de laborator, pe probe prelevate pentru a constata daca materialele folosite au fost de calitate corespunzătoare, conform certificatelor de calitate.

Consultantul va putea dispune refacerea lucrărilor în anumite zone unde nu sunt îndeplinit© cerințele proiectului sau specificațiilor, sau în cazul ca defectele sunt de mare amploare poate decide refacerea completa a lucrărilor.

Masuri necesare pentru întreținerea hidroizolatiilor

Evacuarea apei de pe terasa acoperiș trebuie sa fie asigurata, pentru a nu se scurge pe pereți.

Nu se admit spargeri fa căptușelile de protecție a hidroizolatiei, nici ia pereți, nici la pardoseli.

Nu se vor ancora sau monta ulterior diferite obiecte pe pereții de protecție ai hidroizolatiilor.

Str Aleea Buchetului nr 3-6, sector 3, București

Se vor controla si curata periodic (ce) puțin de doua ori pe an) gurSe de scurgere si starea generala a hidroizolatiei si a protecției acesteia.

Nu se admite străpungerea în nici un fel a hîdroizotaîiiior pentru a efectua diferite ancorări, fixări de obiecte, decât numai de către specialități si cu acordul Beneficiarului.

Nu se va scoate stratul de protecție a hidroizolatiei la terasa, nu se va face focui si nu se vor deversa lichide fierbinți.

Nu se vor creste animale sau păsări si nu se vor depozita gunoaie pe terasa.

La subsoluri si încăperile umede, Beneficiarul va asigura menținerea integrității hidroizolatiei pe durata execuției protecției acesteia (sapa, perete de protecție) si a lucrărilor de construcții ulterioare execuției hidroizolatiei.

Trotuarele de proiecție vor fi menținute curate, cu panta spre exterior, iar crăpaturile si rosturile marile se vor colmata Imediat cu mastic bituminos.

10.1 MĂSURĂRI SI DECONTARE

Lucrările de hîdroizoiatîe se vor deconta funcție de numărul de metri patrati de suprafața executata.

Prețui pentru lucrările de hidraszoiatie include ridicarea hidroizolatiei pe pereți la terase (conform specificațiilor) si rectificarea suprafeței suport cu mortar de ciment precum, si toate cefe lalte operații necesare asa cum sunt solicitate în lista de cantitaU de lucrări.
Str Aleea Buchetului nr 3*5, sector 3,Bucuresti

11    BALUSTRADE, GRILE SI ALTE CONFECȚII METALICE SIMILARE

11,1    GENERALITĂȚI

In acest capitol sunt prezentate condițiile tehnice de execuție pentru balustrade, grile de orice fel si alte confecții metalice similare, realizate pentiu buna funcționare a clădirii.

Este obligatorie respectarea următoarelor aspecte:

■f categoria de execuție stabilita de proiectant; clasa de execuție conform SR EN 1090-2:2008 este EXC4;

S de pregătire a suprafețelor elementelor metalice.Toate suprafețele pe care trebuie aplicate vopsele si produse conexe, trebuie pregătite astfel încât sa îndeplinească criteriile din EN ISO 8501,

•s pentru elementele sudate trebuie respectata nivelul de acceptare stabilit de proiectant, conform SR EN ISO 5817:2008 si SR EN 1090-2:2008;

s daca pe planurile de execuție nu se specifica grosimea cusăturilor de colt, aceasta se va considera 0,70 x tmin, unde tmin reprezintă grosimea minima a elementelor ce se îmbina;

s tolerantele de grosime pentru produsele din otel trebuie sa se încadeze în clasa stabilita de proiectant conform SR EN 1090-2:2008;

•s nu se accepta imperfecțiuni precum fisuri, exfolieri sau bavuri in elementele metalice. Starea suprafeței produselor constituente trebuie sa fie de asa maniera încât sa fie îndeplinite cerințele relevante pentru gradul de pregătire cerut.

Procesul tehnologic de execuție pentru fiecare piesa trebuie sa cuprindă: piese desenate cu cote, pentru fiecare reper;

procedeele de debitare ale pieselor si de prelucrare a muchiilor, cu modificarea clasei de calitate a tăieturilor; mărcile si clasele de calitate aie otelurilor care se sudeaza; tipurile si dimensiunile cusăturilor sudate;

forma si dimensiunile muchiilor care urmeaza a se suda conform datelor din proiect sau, în lipsa acestora, conform SR EN ISO 9692-1/2004 si SR EN ISO 9692-2 :2000;

o    \7-.

yardm an


marca, caracteristicile si calitatea materialelor de adaos: electrozi, sârme sî fîexuri; modul si ordinea de asamblare a pieselor în subansambluri; procedeele de sudare;

regimul de sudare;

ordinea de execuție a cusăturilor sudate;    _.....-

s ordinea de aplicare a straturilor de sudura si numărul trecerilor    r.....

modul de prelucrare a cusăturilor sudate;

■S tratamentele termice daca se considera necesare;    \ .......

2 ordinea de asamblare a subansamblelor;    ;    L,.;.

s planul de control nedistructiv (Rontgen, gamma sau ultrasonic} al îmbinărilor; ;    ............

planul de prelevare a epruvetelor pentru încercări distructive;    V—

reguBle sî metodele de verificare a calitalri pe faze de execuție, cf. cap. 4 din STAS 767/0 - 88 si prevederile

prezentului caiet de sarcini.

Constructorul va respecte documentația tehnica de montaj care ar trebui sa cuprindă, in mare, următoarele: s spatiile si masurile privind depozitarea si transporte! pe șantier a! elementelor de construcții;

s organizarea platformelor de preasambtare pe șantier, cu indicarea mijloacelor de transport si ridicare ce se folosesc;

s verificarea dimensiunilor implicate în obținerea tolerantelor de montaj impuse;

2 pregătirea si execuția îmbinărilor de montaj;

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRĂRI DE INVESTIT!! LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGîUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39 „    ................ .CAIEJ DE SARCINI (P.Th.)

Pagînaf54|din 68

verificarea cotelor si nivelelor indicate îr) proiect pentru construcția montata; ordinea de montaj a elementelor;

■s metode de sprijinire si asigurarea stabilitaiii elementelor în fazele intermediare de montaj;

•s schema si dimensiunile halei încălzite iama pentru completarea subansambbriior uzinale cu unele piese ce se

sudeaza pe șantier;

■s procedura de remediere, ce trebuie definita înainte de a efectua repararea.

11.2    STANDARDE DE REFERINȚA

■    SR EN10220-2003 - Țevi de otel sudate si fara sudura, Dimensiuni si mase liniare

’ SR EN 10029-1995 - Table de otel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3 mm. Toleranta la dimensiuni, de forma si îa masa

« SR EN10059-2004 - Otel laminat la cald pentru utilizări generale. Dimensiuni si tolerante la dimensiuni si Sa forma

■    SR EN 499 - Electrozi de sudura

•    DIN 981 - Șuruburi cu cap hexagonal

B DIN ISO 4017 - Șuruburi cu cap hexagonal

11.3    MATERIALE

" Balustrade metalice din otel laminat conf. NJ. producător

•    Grile metalice din otel laminai conform N.i. producător

« Alte confecții metalice conf. N.i. producător

•    Electrozi sudura, conform SR EN 499

° Șuruburi mecanice, conform DIN 961, DIN ISO 4017

•    Grunduiri anticorozive pe baza de minium de plumb conf. N.i. producător

•    Vopsele de ulei

11.3.1 MATERIALE DE BAZA

Materialele de baza vor fi cele indicate pe planurile proiectului tehnic. Utilizarea altor cafrtati de materiale sau a altor dimensiuni decât cele indicate în proiectele de execuție, se admite numai cu acordul prealabil al inginerului proiectant. Materialele care nu corespund cafitatii vor fi depozitate separat.

Folosirea laminatelor nemarcate nu este admisa.

Caracteristicile otelurilor vor fi solicitate explicit în comanda de materiale către furnizorul laminatelor si nu se vor considera având aceasta calitate decât piesele anume marcate, însoțite de certificat de calitate corespunzător.

Furnizorul lucrărilor este obligat sa verifice prin sondaj calitatea otelului livrat la fiecare 100- 150 tone livrate. Defectele de suprafața si interioare ale laminatelor trebuie sa corespunda punctului 2.2. din STAS 767/0-88. Nu se accepta imperfecțiuni precum fisurile, exfolierile sau bavurt.

Inginerul de structura sî inginerul de la inspectorat vor avea dreptul sa comande orice fel de testare a oricărui otel folosit în iucrarile de construcție de otel, pentru a verifica daca acestea au calitatea specificata.

Nu se admite folosirea laminatelor si a tablelor groase cu crestaturi, fisuri, exfolieri sau care prezintă discontinuități ale structurii interioare (desfaceri iamelare). Se recomanda verificarea cu ultrasunete a profilelor laminate si a tablelor groase ce urmeaza a fi utilizate.

Laminatele din otel trebuie sa fie însoțite de certificate de calitate, având marcajul producătorului, prin care se confirma ca rezultatele încercărilor otelurilor concorda cu cerințele standardelor în vigoare sau ale condițiilor tehnice pentru otelul de marca data.

Certificatele de calitate vor trebui prezentate la recepția în fabrica a produselor uzinale, după care se vor păstră timp de 10 ani.

încercările si analizele otelurilor vor fi făcute conform următoarelor standarde:

■ încercarea la tracțiune: SR EN 10002-1:2002;

» încercarea la îndoire Ea rece: SR ISO 7438-2005;

* încercarea de rezilienta;

» încercarea de duritate Brinell; SR EN ISO 8508-1:2006;

Sîr Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,8ucuresti

Extragerea epruvetetor: SR EN ISO 377-2000;

Extragerea probelor pentru determinarea compoziției chimice: SR EN IS014284:2003.


Defectele de suprafața si interioare aie laminatelor trebuie sa corespunda punctului 2.2 din STAS 767/0-88 si prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Materialele de adaos, respectiv electrozii, vor respecta următoarele indicații si norme:

Pentru sudarea manuala - electrozii cu înveliș gros si foarte gros conform SR EN 2560:2006;

Pentru sudarea automata - sârma neînvelita, conform:o SR EN 12536:2001 - Materiale pentru sudare. Vergele pentru sudare cu gaze a otelurilor nealiate si a otelurilor termorezistente. Clasificare;

o SR EN ISO 16834:2007 - Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme vergele si depuneri prin sudare pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector a otelurilor cu limita de curgere ridicata, Clasificare;

o SR EN ISO 14341:2008 - Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod si depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fozîbii a otelurilor nealiate si cu granulatie fina.


OCIasificare;


° ISO 636:2008 - Materiale consumabile pentru sudare. Vergele, sârme si depuneri prin sudare pentru ^4*. ,suc*afea WIG a otelurilor nealiate si a otelurilor cu granulatie fina. Clasificare;

SÎR EN ISO 544:2004 - Materiale pentru sudare. Condiții tehnice de livrare a materialelor de adaos. Tipul


^z produsului, dimensiuni, tolerante si marcare;

SR EN ISO 756:2004 - Materiale consumabile pentru sudare. Sârme pline, cupluri sârma plina - flux si sârma tubulara - flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux a otelurilor nealiate si cu granulatie fina. Clasificare.

Materialele de adaos vor fi livrate cu documente care sa le ateste marca si le certifica calitatea.


Materialele de adaos se stabilesc de către responsabilul tehnic cu sudura al unitatii de execuție si se vor utiliza in asa fel încât caracteristicile mecanice de rezistenta a cordoanelor de sudura sa depaseasca cu min. 20% rezistenta materialelor de baza.


Tipul materialelor consumabile pentru sudare trebuie sa fie corespunzătoare procedeului de sudare, materialului care trebuie sudat si procedeului de sudare.


11.3,2 Materiale de legătură

îmbinările cu șuruburi obișnuite se executa si se controlează conform pct. 4 din STAS 767/2-78, Pentru receptsonarea sî controlul șuruburilor, în afara de probele de fracțiune, se efectuează si probe de duritate.

Șuruburile nepretensionate vor fi din grupa de caracteristici mecanice stabilita de inginerul proiectant conform EN ISO 898-1:2Q01 sî EN 20898-2. Pentru aplicații nepretensionate se pot utiliza șuruburi conform EN 14399-1.


11.4 LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE SI TRANSPORT

Confecțiile metalice {balustrade, grile eto.) se livrează de către producător în ansambluri sau subansambluri conform proiectelor, gata grunduite, prevăzute, după caz cu praznuri de fixare sau alte piese din otel pentru prindere.

Depozitarea se face in soproane, ferite de murdărire, ruginire sau lovire pe șantier.

Transportul se va face cu autoplatforme cu atentie, pentru evitarea deformărilor, lovirii eto.


11.5


MĂSURĂTORI S! DECONTARE


Pentru confecții metalice montajul se masoara ia kg si se decontează in consecința; greutatea se Stabilește prin cântărire înainte de montare sau se ia cea conținuta in actele de factofare si livrare a elementelor respecfive (confecții metalice, scări exterioare de incendiu}.    '' / ■' I

ț î'vCtVt'lV.:. \ v    iStr Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3, București

TINÎCHIGERIEfi* yardman 5’r*

S-RL *//


12

12.1GENERALITĂȚI Obiectul specificației

Acest capitol cuprinde specificații pentru lucrările de tinîchrgerie (jgheaburi, buriaftej^teMrțisdfturi, parafrunzare, etc.}.

Sunt cuprinse, de asemenea, specificata pentru montajul elementelor de tinichigerie utilizate la lucrările de etansare a rosturilor verticale si orizontale.

Concept de baza

Toate elementele de tinîchigerie se vor executa din tabla zincata la cald (490 g/m2) sau tabla vopsita in câmp electrostatic.

12.2 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA

Acolo unde exista contradicții intre prezentele specificații si prescripțiile cuprinse In standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificații.

Standarde:

*    SR EN 10143 - Tabla zincata tolerante la dimensiuni si forme

*    SR EN 10343 - Condiții tehnice de livrare

*    SR EN10230-2001    - Cuie de sarma de otel

« SREN 10327    • Tabla zincata.

12.3    MATERIALE SI PRODUSE Materiale

■    Tabla zincata

■    Tabia vopsita in câmp electrostatic

■    Cuie

* Accesorii de prindere

12.4    TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Foile de tabla zincata se livrează in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de producător.

Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, asezaie in stive pe platforma acestora, nefiind admisa ramanerea in consola a legaturilor cu tel de tabla.

Pe șantier legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive așezate pe platforme, in spatii închise, uscate, tente de intemperii si de degradări mecanice (lovire, zgariere, deformare).

Manipularea se va tece In condiții de protejare a materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul protector anticoroziv.

Nu se vor desface ambalajele decât la atelierul de confecții si tinîchigerie.

Manipularea elementelor de tinîchigerie, gata confecționate, se va face cu grija pentru a nu provoca deformări ale acestora înainte de a fi puse in opera.

Depozitarea jgheaburilor burlanelor, cârligelor si brățărilor se va face pe platforme, asigurandu-se protecția împotriva loviturilor si deteriorai! ior

12.5 EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MONTAJ

Lucrări ce trebuie executate înainte de montarea tinichigeriel


1.    Executarea tencuielilor si rectificărilor.

2.    Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari si fixarea lor cu cuie sau bofturi împușcate).

3.    Etansarea rosturilor verticale si orizontale.

4.    Pozarea elementelor de instalata sanitaro ia terase.

Montajul

Se va tece in conformitate cu planurile si detaliile de arhitectura ale proiectului, aprobate de bbîWtiST7~7i“

12.6 VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI

Agrafele si bratarite de fixare trebuie sa fie corect prinse in stratul suport.

Elementele de tinîchigerie trebuie sa nu prezinte deformări mecanice de suprafața, cu stratul de zinc deteriorat sau lipsa.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

Acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie în concondanta perfecta cu cerințele si detaliile din proiect provenite din diiatatie.

Elementele de acoperire Ia rosturi vor trebui sa permită variațiile de dimensiuni, din diiatatie, ale rostului.

Cosrtorirea trebuie sa fie fara întreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor sî infiltrarea apel.

Lucrările de tinichigerie, deși nu prezintă importanta mare din punct de vedere al costului sunt foarte importante in asigurarea unei bune comportări in exploatare a lucrărilor de construcții (in special izolații), de aceea se va verifica foarte atent modul de realizare a etansarilor la străpungerile la terase sau acoperișuri si ia racordul invelitorii la jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor pluviale.

Reprezentantul beneficiarului va putea solicita înlocuirea unor elemente de tinichigerie daca nu sunt respectate:

■    prezentele specificații;

■    prevederile proiectului aprobat si dispozițiile de șantier;

’ detaliile de execuție din proiectul aprobat,

12.7 MĂSURĂTOARE SI DECONTARE

Măsurarea lucrărilor se face conform articolului din cantltatile de lucrări, funcție de numărul de bucali sau metri liniari de lucrare. Lucrările de tinichigenie se plătesc fie separat, fie in cadrul unor lucrări mal complexe (invelitoare).

(7

V*

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

13    TROTUARE DE PROTECȚIE

13.1    GENERALITĂȚI

13.1.1    Obiectul specificației

Acest capitol cuprinde specificații pentru executarea trotuarelor de protecție pentru clădiri astfel:

*    trotuare din beton simplu turnat pe loc

*    trotuare din placi din beton.

13.1.2


13.2


Grad de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta planșe cu detalii de execuție pentru execuția trotuarelor de protecție fara borduri,

STANDARDE DE REFERINȚA    zgA

Standarde:    A

■    SREN197-1-2002    - Ciment Portland    F    '

■    SREN 1008-2003    -Apa pentru mortare si betoane    A

■    SREN 998-2-2011    - Mortare obișnuite pentru zidărie si tencuieli

*    SR EN1339-2004+    - Dale din beton .Condiții si metode de încărcare    - •

*    SREN 1339-2004/AC2006    --

*    SR EN 1340-2004    - Borduri din beton pentru trotuare. Condiții si metode de încărcare

« SREN1340-2004/AC2006-

*    SR EN 12620-2003 - Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianți minerali

13.3 MATERIALE SI PRODUSE

13.3.1    Mostre si testări

înainte de comandarea si livrarea oricăror materiale la șantier, se vor pune la dispoziția Consultantului spre aprobare următoarele mostre:

Placi din beton: 2 mostre

Prin aprobarea mostrelor de către Consultant se înțelege aprobarea cimentului si agregatelor, precum si alegerea culorilor.

13.3.2    MATERIALE SI PRODUSE

“ Cimentul folosit va avea rezistenta minima la compresiune la 28 zile de 4000 N/cm2 (400 kgf/cm2)

■    Beton simplu marca C12/15 preparat cu balast cu granuiatia pana la 31 mm si ciment F 25 Materiale folosite la execuție

*    Colorant! minerali, daca se specifica.

*    Bitum neparafinos pentru drumuri.

*    Filer de calcar, filer de crete si filer de var stins in pulbere.

*    Agregate naturale de balastiera.

*    Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri.

Materiale pentru stratul de poza    r _    ~ -7 7

*    Mortar de poza    j :    7 „

“ Beton simplu cu rezistenta CI 2/15    •    _ ■_..............

*    Nisip cu granuiatie 0-7 mm.    i

■    Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor la borduri.

B Bitum pentru umplerea rosturilor.    j ,.77777TT~"~ ■ ""

Livrare, transport, manipulare

Pentru agregate mortare si elemente prefabricate sunt valabile specificațiile tehnice din prezentul caiet de sarcini.

13.3.3    EXECUȚIA TROTUARELOR Beton simplu turnat pe ioc

Str Aleea Buchetului nr 3-5. sector 3,București

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ___    ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY__

YRPM39    _    ____________ ______ __________________________ _    CAIET DEISĂRCINI (P.Th.)

13,3,3.1 Ordinea operațiilor

» Se indeparteaza pfaciie din beton prefabricat deteriorate sau porțiunea de trotuar din beton turnat monolit,

• Se marcheaza cu ajutorai unor tara si de lemn, de care se vor prinde sfori bine întinse, traseul trotuarul ui " După trasare se executa o săpătură la o adâncime de cca 7-8 cm de ia nivelul terenului.

■    Se așterne un strat de nisip pilonat de 5 cm grosime.

■    Se montează cofrajul lateral al trotuarului realizat din scânduri . Pentru fixarea scândurilor se vor folosi mici pene de lemn , bătute in pamant.

" înainte de turnarea betonului, stratul de nisip pilonat se va uda pana ia saturare dar tara a lașa apa sa baltesca.

" Se toama beton C12/15, cu o grosime de 8 cm, cu o roaba avand grija sa nu se deformeze marginile cofrajului de lemn. Betonul se va întinde in cofraj cu o lopata si o mistrie. După turnarea betonului se va trece cu hartetul pe langa cofrajul apoi ou un ciocan se va iovi cofrajul pentru a vibra betonul turnat.

" Nivelarea betonului fumat se va realiza cu o scândura debitate . Nivelarea se va face astfel incat trotuarul sa aiba o panta spre exterior de cel putin 3%.

“ Turnarea betonului se va executa cu rosturi la cca 2,50-3,00 m umplute pe 5 cm cu nisip si pe 3 cm cu mastic bituminous

■ Rostui dintre trotuar si clădire se va umple cu mastic bituminos avand roiul de

13,3,4ABATERI LIMITA ADMISIBILE

La turnarea betonului:

■ Grosime: 10% pentru fiecare strat in parte, * Pante profilului transversal: ± 5 mm t m.

13.3.5 VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI

Verificarea 1a recepție a lucrărilor se va face prin examinarea suprafețelor, lucrările trebuind sa se încadreze in prevederile acestor specificații.

Se vor face verificări ta:

■    aspectul si starea generala

■    elementele geometrice (grosime, planeitate) fixarea îmbracamintii pe suport;

* rosturi;

« corespondente cu proiectul,

Acolo unde prescripțiile sau datele din proiect nu au test respectate, sau daca aspectul lucrărilor nu este corespunzător (placi fisurate, rosturi cu muchii știrbite, etc.), consultantul poate decide înlocuirea locala sau pe suprafețe mai mari a lucrărilor si refacerea in condițiile prescrise in specificații.

13.4 MĂSURARE SI DECONTARE

Prețul unitar pentru trotuarul din beton cuprinde în articolul din cantitativul de lucrări stratul din beton simplu. Decontarea se face te metru pătrat de lucrare, conform planșelor din proiect.


Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRARE DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ___    ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEG1UL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39_    '    71._______1    ........ ?^EȚpESARCSNt(P.lK)

Faginafeoldîn 68

14 PANOURI COMPOZITE CIMENT - POLISTIREN PENTRU SISTEME DE MONTAJ USCAT

14.1    GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificații pentru plăcile pe baza de ciment pentru exterior si spatii umede.

14.1.1    Materiale si produse

Placa pe baza de ciment pentru exterior este o pfaca realizata dintr-urt miez din ciment ușor, granule de polisîiren si plasa din fibra de sticla. Fata expusa este impregnata cu un imtator de porazitate, Montata pe structura metalica, aceasta piaca permite realizarea pereților despărțitori si a placărilor, atat ia interior cat si la exterior, oferind excelente caracteristici de rezistenta mecanica {șocuri), de rezistenta la apa si la umiditate.

14.2 STANDARDE DE REFERINȚA

Punerea in opera se face conform prescripțiilor tehnice ale producătorului, respectând si prevederile “Regulamentului privind protecția si igiena muncii in construcții”, precum si ale “Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora”.

14.3


14.4

14.4.1


TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Panourile compozite ciment se livrează paîetizat,    f'1" * ’ CV -,

Depozitarea produselor se realizează conform precizărilor producătorului, în spatii incftfee, ia temperaturi cuprinse intra 5’C si40C- '

EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MONTAJ:

Condiții de punere in opera:

Punerea în opera a panourilor compozite pe baza de ciment pentru exiȘrîSFse fade asemanator cu cea a panourilor din gips carton, in montaje uscate utilizând aceleași scule si apetand Sa aceleași norme specifice sistemetor de montare a gipscartonuluî pentru plafoane, tencuieli uscate sau pereți despărțitori, dar tinand seama de unele caracteristici deosebite, ce impun alte distante intre punctele de fixare.

Punerea în opera se face conform prescripțiilor tehnice ale producătorului, respectând si prevederile “Regulamentului privind protecția si igiena muncii in construcții", precum si ale “Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții st instalații aferente acestora".

Placa pe baza de ciment pentru exterior este foarte ușor de montat. Placa se decupează cu cuierul si se fixeaza cu ajutorul șuruburilor speciale recomandate de producător, cu fata marcata aparenta, pe structura metalica. Șuruburile sunt dispuse la distante maxime de 30 cm si la minim 1 cm de marginea plăcilor, Îmbinarea dintre placi este realizata cu ajutorul chitului de rosturi recomandate de producător.

Prinderea in șuruburi se va face la intervale de cel puțin 25cm pe suprafețe verticale si cei mult 17cm pe cele orizontale, Fixarea cu șuruburi se va face începând din zona centrala către margini. Capetele șuruburilor ce se succed la aceleași intervale ca cele de la montajele plăcilor de gips-carton (20-25 cm) vor fi acoperite de o pasia fina, sapa, realizata din ciment-nisip.

In cazul utilizării panourilor la exterior este obligatorie finisarea fetei expuse cu doua —trei pelicule de vopsea acrilica de dispersie, impermeabila, sau a altor sisteme care sa împiedice contactul direct dintre panoul compozit si apa provenita din precipitații.

14.4.2 Domeniu de utilizare:

In spatiile cu higrometrie puternica si foarte puternica lucrările sunt protejate ia baza peretelui prin: banda de etansare sau prin substratul de protecție împotriva apei.

14.4.3


Caracteristici fizico mecanice in domeniu exterior de utilizare    -

Plăcile din ciment cu amestec omogen de granule din polistiren expandat, cu fetele arme te W^'^pin'jîbre de sticla si cu tratament de impregnare at fetei expuse au ca domeniu de folosire închiderile exteric ate-de^ri^ț-hâtora-ale fațadelor clădirilor,    -------•

îylfy id':

14.4.4 Caracteristici:    _ ... .cfoftl'Â N

Conform determinărilor specifice, placate pe baza de ciment nu suferă degradări in umiaiduaioLdeJnghet-dezghet, de asemenea, încercările climatice, treceri prin temperaturi extreme intr-un interval de timp-fecM-tou-tasa-vree-urma asupra acestora. Putând primi orice finisaj la exterior, plăcile pe baza de ciment ajuta la rezolvarea estetica a fațadelor.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY _

YRDM39


’    .    "    " CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Ferite de atacul microorganismelor datorita lipsei oricăror fibre organice, panourile nu putrezea; bdilerent de durata expunerii lor la exterior sî de tratamentul aplicat in procesul finisam, impregnarea suplimentara a suprafeței ce urmeaza a fi finisata realizează pe langa scăderea capacitatii de absorbție si o prize mai buna cu materialele ce alcătuiesc finisajul vizibil.

Material este greu combustibil CO, rezistenta ia foc 30 minute. Masa echilibrata a acestor panouri, 13 kg/m2, reușește sa contribuie la atenuări fonice situate intre 18 si 48,4 dB.

14.4.5    Dimensiuni:

dimensiuni placa standard (tipizata) 12,5x 1200 x 2500 (3000)mm.

14.5    VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPȚIEI

Verificarea ia recepție a lucrărilor se va face prin examinarea suprafețelor, lucrările fiind necesare ca se încadreze in prevederile acestor specificații.

Se vor face verificări la:

B aspecte! si starea generala ■ rosturi;

* corespondente cu proiectel.

Acolo unde prescripțiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul lucrărilor nu este corespunzător (placi fisurate, rosturi cu muchii știrbite, etc.), consultantul poate decide înlocuirea iocaia sau pe suprafețe mai mari a lucrărilor si refacerea in condițiile prescrise in specificații.

14.6    MĂSURARE Si DECONTARE

Prețui unitar pentru panourile compozite cuprinde in articolul din cantitatile de Eucrari accesoriile necesare montării acestora. Decontarea se face ia metru patrat de lucrare, conform planșelor din proiect

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3, București


YRDM39


LUCRĂRI DE INVESTIT» LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEG1UL TEHNIC ANGHEL SALiGNY


CAIET PE SARCINI (P.Th.j


15    INVEUTOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE

15.1    GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice privind execuția invelitoarelor din panouri termoizotante prefabricate.

Panourile termoizolante tip sandwicb sunt prefabricate structurate, compuse din doua placi de tabla nervurata intre care este fixat un strat de vata mineral ignifugată.

Panourile termoizolante de acoperiș trebuie sa reziste la acțiunea vântului, la acțiunea zăpezii, la precipitații, la acțiuni mecanice etc. si, de asemenea, sa asigure etanșeitatea acoperișului in panta. Panourile termoizotante de acoperiș trebuie sa asigure atat protecția termica si fonica a spatiilor pe care ie inchid, protecția necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc prin scenariul de siguranța la incendiu, cat si etanșeitatea hidrofuga.

Panourile prefabricate termoizolate, pot avea diverse conformări (enunțate de la fote superioara la cea inferioara)

Panou metalic profilat longitudinal (cutat) + miez termoizolanî + panou metalic pnofflat longitudinal (cutat); nu sunt excluse orice combinații de panouri cu fote metalice din același metal sau metale diferite sau cu fote superioara metalica și cea interioara nemetalica, cu miez termoizoiant.

15.2    STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA

Execuția invelitorilor acoperișurilor se va desfășură cu respectarea prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea In construcții, a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, șt a HG 622/2004 privind produsele pentru construcții, toate valabile cu completările și modificările ulterioare;

■    C107/1-2005 Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termica la clădirile de locuit

B C107/3-2005 Normativ privind calculul performantelor termoenergeticeale elementelor de constructive ale clădirilor

■    C107/4-2005 Ghid privind calculul performantelor termotehnice alecladirilor de locuit

« SR EN ISO 717-1: 2000 Acustica. Evaluarea izolării acustice a clădirilor și a elementelor de construcție. Partea 1; Izolarea ia zgomot aerian.

*    SR EN ISO 717-2: 2000 Acustica. Evaluarea izolării acustice a clAdirilor și a elementelor de con^totcfie. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact.

•    STAS 6472/7-85 Calcului permeabilității la aer a elementelor și matenalelor de constructu

*    P118-99 Normativ de sigurantA ia foc a construcțiilor    ,

#    P100-1—2013 Cod de proiectare sesimica    |    '

15.3    MATERIALE SI PRODUSE

15.3.1    Suporturile din tabla

Suporturile (plăcile) intre care este fixate izolația din vata minerala pot fi din din tabla zîncata vopsite in câmp electrostatic.

° Tabla zincata prevopsita este constituita dintr-un suport de tabla zlncata obișnuita, tratata cu produse fosfo-

degresante, pe care se aplica un polimer (5-7 pm) si un strat de rășini acrilice sau poliesterice (22-25 pm). Grosimea tablei este de 0,4 - 0,8 mm.

In condiții de sarcina ușoara, ca suport interior se poate folosi o tesatura bitumata placate cu folie din polietilena.

15.4 TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Capacitatea de transport se alege in funcție de lungimea panourilor.

- așezarea in mijloacele de transport se face numai in pianul orizontal al panourilor;

este recomandabila folosirea unor dîsîantieri si a unor suporți, funcție de dimensiunile si tipul panourilor.

Depozitarea se face în stive avand o panta de minim 5% pentru a permite scurgerea apei de ploaie.

La montaj se vor respecta cu strictele condițiile tehnice impuse prin agremente) tehnic.

Ambalarea și transportul panourilor se face in pachete, paletizat sau containerizat, cu masuri de protecție împotriva deteriorării marginilor (îmbinărilor longitudinale) și fetelor.

Producătorul de panouri, producătorul de sistem sau furnizorii de sistem vor pune la dispoziție detalii și condiții de montare și in msura posibilităților, elemente accesorii (elemente de tinichigerie, de fixare, materiale de etanșare, retuș, etc,).

Condițiile de păstrare și depozitare a produselor sunt precizate de producătorii acestora in fișele tehnice de produs.

15.5 EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MONTAJ

Lucrările se vor execute de către firme cu experiența în domeniu, cu personal calificat (dujgh^cJtinicbi^Ur^cuperitor-invelitor, hidroizolator);    f T

Executantul va prelua frontul de lucru în baza procesului verbal, cu îndeplinirea tuturor exigeritetorimpusede natura lucrărilor, de prevederile documentației și a reglementarilor specifice;    j    .........

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,Bucuresîi    j -

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR — ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39


__________________ „„„CAIET DE SARCINI (PThJ


Lucrările de execuție ale învetitorii/acoperișului se vor desfășură in condiții climatice, (fara vânturi puternice sau ploaie, la temperaturi pozitive), conform prevederilor tehnologice specifice produselor/materialelor de invelitoare și a reglementarilor privind protecția muncii.

15.5.1    Condiții de punere in opera

Se vor respecta reglementările specifice cerințelor esențiale de calitate.

Montarea structurilor și produselor/materialelor de inveirtoare se va face pe zone și sensuri determinate, tinandu-se seama, in special, de direcția vântului dominant, de pante, de caile de acces, transport și de manipularea materialelor, fara afectarea zoneior cu lucrări in curs de execuție sau terminate;

Se vor lua masuri ca dotările de lucru sa nu deterioreze suportul sau inveirtoarea.

15.5.2    Prevederi generale privind pozarea/montarea

Panourile prefabricate, termoizolate, se utilizează prin montarea unui singur panou pe lungimea versantului (nu se admit mal multe panouri In lungul versantului, cu excepția panourilor special concepute și fabricate cu sistem de îmbinare a capetelor panourilor);

Pozarea se face pe pane cu deschideri calculate funcție de caracteristicii© fizico-mecanice ai© panourilor, (încărcare uniform distribuita, panta), conform datelor emise de producător;

Montarea se va face în principal prin alaturarea etanșa a panourilor, prin suprapunerea profilaturii fetei superioare peste cea inferioare. La montare pot fi prevăzute garnituri in benzi de etanșare și elementele de prindere și fixare.

Este recomandabil ca fixarea de structura de rezistente sa se faca prin elemente mecanice de strângere, dar niciodată pe elementul cutat de margine.

Greutatea mica a panourilor face ca ridicarea si montarea lor sa se faca cu ajutare! mijloacelor mecanice sau electrice de ridicare.

Fiind autoportante, montarea panourilor nu necesite construirea de poduri sau pasarele aiutatoare.

15.6    VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPTIEi

15.6.1    Verificări pe parcursul lucrărilor:

■    Pe parcursul realizării lucrărilor se vor verifica;

*    Calitatea produselor/materialelor de invelitoare;

*    Poziționarea și fixarea in structura suport a pieselor înglobate, de trecere (a elementelor de străpungere) și a foilor anticondens (unde este căzui);

“ Calitatea execuției pe etape/faze de lucru.

15.6.2    Rectificări:

*    Rectificări locale, unde este căzui, pe etape/faze de lucru;

■    In vederea verificării finale sau ca urmare a acesteia se vor execute rectificări a eventualelor defecțiuni precum și de finisare (unde este cazul),

15.6.3    Verificare finala:

» Verificarea de suprafața se va realiza vizual și eventual prin tatonare, urmărind corectitudinea și calitatea modului de aplicare, lipire, fixare, racordare, acoperire, asigurare și de protecție a produselor/materialelor de invelitoare;

15.6.4    Controlul de calitate cuprinde următoarele verificări minimale:

" Se vor accepta doar produse agrementate din punct de vedere tehnic;

° Controlul calitatii Ea punerea in opere: ia punerea ta opera a materialelor/produselor se efectuează controlul (vizual) asupra menținerii integritate, calitatii și manipulării acestora ca urmare a depozitarii acestora;

■    Recepția lucrărilor de invelitoare: recepția iucrArilor se va executa in conformitate cu prevederile reglementAritor tehnice ta vigoare.

15.6.5    Garanția asupra execuției

Garantarea execuției corespunde calitatii materialelor componente structurii inveiitorii și manoperei de realizare;

Garanția de sistem acordata lucrărilor va corespunde cei puțin garantei minime oferite de producător pentru produsele de invelitoare (de regula, 10 ani); se poate acorda garante diferențiata pentru taveiitoare și produsele componente sistemului (folie anticondens, jgheaburi, eto.)

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3, București

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR

_    ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39    ___ __    ____ _ CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Durabilitatea apreciata hi utilizare constituie un criteriu estimativ, stabilit prin urmărirea in timp a bunei comportări în utilizare a materialelor de invelîtoare puse corect in opera.

15.7 MĂSURĂTOARE SI DECONTARE

Măsură rea lucrărilor se face conform articolului din cantitate de lucrări, la m2 de suprafața in proiecție orizontala.

Str Aleea Buchetului nr3-5, sector 3,București

16 PLACARÎ CU PIATRA, MOZAIC PREFABRICAT, PLACARt CERAMICE, PLACARI CU PANOURI DIN PLACI DECORATIVE DE ÎNALTA PRESIUNE {HPL).

16.1    GENERALITĂȚI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția lucrărilor de placare cu piatra naturala si artificiala si pentru placarea pardoselilor cu mozaic prefabricat, cat si placarea pereților cu placi de ceramica si mozaic. Deasemenea sunt cuprinse placările cu panouri din placi Gratificate decorative de înalta presiune (HPL) pe baza de rasinî termorigide.

16.2    STANDARDE Si NORMATIVE DE REFERINȚA.

STAS 233 - 80 Piăci din faianța pentru placarea pereților interiori STAS 9110-78 Pietre naturale fasonate pentru construcții; Reguli de verificare a calitatii

16.3    MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, CONTROLUL CALITATII, LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE.

Materialele principate folosite pentru placarea oi piatra si mozaic, placarea pardoselilor si ptacari cu faianța sunt Pîaci portelanate (mate) inclusiv ornamentele speciale din placa;

Placi portelanate (rezistente ia acid pentru laboratoare);

Plăci ceramice smălțuite; piatra naturala; cărămidă aparenta; adeziv sau mortar;

ancore gahranîzate sau din inox pentru placarea cu piatra; distantieri; căituri pentru rosturi;

Toate materialele trebuie sa aibă certificate de calitate, declarație de w^prmîtete și procesul verbal de recepție pe șantier, Depozitarea se face în locuri închise, special amenajate, ferite de ifttemperii;' adezivii se vor depozita în încăperi cu umiditate (constantă) redusă.

în general, livrarea placajelor se face în cutii de carton (sau de lemn), care trebuie manipulate cu grijă pentru a se evita spargerea lor.

16.4    EXECUȚIA LUCRĂRILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

Lucrările de placare se executa după montarea conductelor..

Pe timp friguros s-ar putea sa fie necesar sa se acopere lucrările înainte si după placare.

Montarea tocurilor ia ferestre și căptușelile la uși se face după efectuarea placajelor astfel ca pervazurile și căptușelile să acopere rostul dintre foc si peretele placat.

Aplecarea plăcilor ceramice la perete se face numai pe suprafețe uscate, pregătite dinainte, cu abatere de la planeitate cuprinsa intre 3mm/m pe verticală și 2mm/m pe orizontală, eventualele neregularități neputând depăși 2mm/m,

Plăcile de faianța se aplică pe suprafața pregătită numai la nivelul șprițului de ciment, grundul aplicându-se pe spatele fiecărei plăci, respectând trasarea pentru placarea făcuta cu dreptarul pe orizontală / verticală și cu nivela cu bulă de aer. După montarea a 3-4 rânduri de plăci se va verifica planeitatea peretelui. După 8-6 ore de la montare, plăcile se vor curăța de mortar prin frecarea cu o cârpă umezită, Rostuirea se va face la un interval de 6-8 ore de la începerea aplicării placajului și se va executa cu chit de rost cu burate și cu șpaclu de plastic. După o oră de la rostuira se șterge suprafața placajului cu cârpă umezită cu apă.

16.5

16.5.1


Placarea cu piatra a pereților în grosime mai mare de 12mm se va fixa cu ancore gahranizat^u4noxkfabîte:':A'7^| CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE.    f ~    |

Verificarea înainte de începere lucrărilor    j

Existenta procedurii tehnice de execuție pentru lucrări de placaje în documentația contractorului;    rTl A N

Existența procesului verbal de recepție pentru stratul suport;    î C————J

Terminarea lucrărilor destinate a proteja lucrările de placaje (învelitori, pianșee) sau a căror 'execuție ulterioară ar putea provoca deteriorarea for (țevi pentru instalații);

Str Alesă Buchetului nr 3-5, sector 3, București


■    Existența certificatelor de calitate pentru materiale;

•    Existența agrementelor tehnice pentru produse și procedee noi;

•    Calitatea materialelor ce se vor utiliza prin examinări vizuale;

16.5.2    Verificarea in timpul execuției lucrărilor

■    Respectarea procedurii tehnice de execuție;

■    Respectarea detaliilor de montaj;

” Respectarea tipului de mortar sau de adeziv indicat în proiect;

■    Respectarea planeitatii si verticalității placajului la montare;

•    Asigurarea unei aderente corespunzătoare intre placaj si stratul suport;

■    Prelevarea de probe pentro determinarea încercărilor mortarului utilizat;

» Grosimile si numărul straturilor componente, determinate prin sondaje, cel puțin unui la 100 mp;

•    Uniformitatea si continuitatea rosturilor;

16.5.3    Verificări la sfârșitul lucrărilor

Existenta procesului verbal de recepție calitativa ai lucrărilor de placaje. Nota: lucrările de piacarî raman întotdeauna vizibile si calitatea ei privind aspectul verificate după finalizare, chiar si după finalizarea întregii lucrrai. Nu este necesar sa se întocmească procese verbale de acceptare a lucrărilor după finalizarea lucrărilor.

Se vor face aceleași verificări in timpul execuției dar cu o frecvente de 1/5, ex. 1m2 la fiecare 5m2;

Vizual, calitatea in ansamblu a întregii I ucrari pentru a depista eventuale deficiente care depasesc abaterile admisibile;

16.5.4    Abateri admise

16.5.4.1    Placaje exterioare

•    Placaje din piatra naturala;

■    Denivelarea relativă a plăcilor ia suprafețele șlefuite sau lustruite:

•    din rod vulcanice: 0,5mm în sens orizontal și 1mm în sens vertical;

•    din marmura si piatra calcaroasa: 1 mm dar cel mult in 2 locuri pe 1 mp. Devierea rostirilor de ia verticala sau orizontala la suprafețele șlefuite sau lustruite:

•    din roci vulcanice; pe verticala nu se admite iar pe orizontala se admite max. 1 rom la o placa,

•    din marmura si piatra calcaroasa: 0,05 % din lungimea totala a rostului si max. 1.5mm,

" Stirbituri la muchii ia suprafețele șlefuite sau lustruite:

■    din roci vulcanioe: max. 2 stirbituri pe 1 mp si o adâncime de max. 0,5 mm,

11 din marmura si piatra calacaroasa: max. 3 stirbituri pe 1 mp si o adâncime de max. 0,5 mm.

■    Placaje din Plăci ceramice smălțuite;

■    Devierea de la planeitate a Plăcilor de formate mici (2x2,2,5 x 2,5,4 x 4, 5 x 5cm) lipite pe hârtie (devierea dintre dreptar sl suprafața placajului): 2 mm, Devierea de la verticalitate a Plăcilor de formate mici, lipite pe hârtie (distante dinte dreptar si suprafața placajului); 2mm.

" Deviarea rosturilor dintre Placi: 0.5mm/placa.

“ Stirbituri la muchiile Plăcilor: maxim 2 crăpături pe 1 mp cu o adâncime de 0,2mm.

•    Placaje din cărămidă aparenta. Devierea de pianeitete: 2mm.

« Devierea de ia verticalitate: nu se admit.

•    Deverea rosturilor orizontale dintre cărămizile aparente: Imm/caramida. Porțiuni neumplute cu mortar In rost. nu se admit,

16.5.4.2 Placaje interioare

•    Placaje din faianța si piatra

■    - Devierea de ia pianeitete si verticaState a suprafeței placajului: 2mm

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,Bucuresti

LUCRĂRI DE INVESTIT!! LA BLOC C5 CĂMIN DIN STR ALEEA BUCHETULUI NR 1-COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

YRDM39


_______CAIET DE SARCINI (P.Th.)

Pagina[67~jdin 68

« Devierea rosturilor dintre Plăcile placajului: 1mm/placa.

* Stirbitdri sau lipsa de glazura la muchiile plăcilor: max, una la o placa pe o suprafața de 4mmp.

11 Fisuri pe suprafața placajului: nu se admit.

■    Pete pe suprafața placajului: nu se admit.

■    Latimea rosturilor dintre plăci: perfect uniformă.

■    Pentru sape, piacari cu mosaîc in-situ, placările ceramice si cu piatra a pardoselilor vezi capitolul Lucrări Placari Pardoseli.

17 BREVIAR DE CALCUL

in cadrul proiectului de arhitectura nu este necesar un breviar de calcul.

Str Aleea Buchetului nr 3-5, sector 3,București


EXPUNERE DE MOTIVE
ia proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite
în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări șî/sau prestarea de servicii, ai obiectivului de investiții “Lucrări de investiții ia Bloc C5-Camin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Ținând cont de necesitatea expresă privind reabilitarea, modernizarea și dotarea unor imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversîtar aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 ai Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări șî/sau prestarea de servicii, a obiectivului de investiții “Lucrări cfe investiții ia Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”.

Având în vedere:

-    prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări șî/sau prestarea de servicii;

-    HCLS3 nr. 189/04.05.2018, prin care Consiliul Local Sector 3 a aprobat Programul de activitate al societății AL6ORITHM RESIDENTIAL S3 SRL pentru anul 2018, constatând că mai mult de 80% din activitățile societății vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Primăria Sectorului 3;

-    H.C.L.S3 nr,154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual", o primă etapă în implementarea cu succes a învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3,

-    H.C.L.S3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

-    Anunțul de intenție nr. 182814/06.09.2018 cu privire la execuția de către societatea ALGORÎTHM RESIDENTIAL S3 SRL a lucrărilor de investiții (reabilitare șî amenajare) a Blocului C5 - Cămin al Colegiul Tehnic „Anghel Salighny", situat în Str. Aleea Buchetului nr.l;

-    Raportul de specialitate nr. 184036 / 07.09.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare


îl supun aprobării Consiliului Local al

Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


TELEFON (004 O2i) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pnmarie3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, ai obiectivului de investiții “Lucrări de investiții la Bloc

C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””.

Având în vedere necesitatea expresă privind reabilitarea, modernizarea și dotarea unor imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, ai obiectivului de investiții “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””.

Școlarizarea în învățământul dual durează trei ani și include stagii de pregătire practică în cadrul companiilor partenere. Totodată, elevii beneficiază de o bursă lunară de 200 de lei de la stat, bursă suplimentară de la agentul economic, dar și de alte facilități (precum transport, cazare sau masă) prevăzute în Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

învățământul dual se desfășoară în baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.

Prin contractul de parteneriat, autoritățile locale au obligația asigurării, pentru unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul dual, a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ. Prin contractul de parteneriat încheiat, autoritățile locale își

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

pot asuma și alte responsabilități și pot angaja și alte tipuri de cheltuieli pentru organizarea, funcționarea și dezvoltarea învățământului dual.

Totodată, prin H.G.R. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar se face referire la existența unor spații școlare și administrative care să conducă, prin activitățile desfășurate, la exercitarea unui Management al Calității în educație.

întrucât la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, pentru anul școlar 2018-2019, există deja aprobată o clasă pentru învățământul profesional în sistem dual, pentru domeniul de pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice, calificarea profesională Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, iar agenții economici au înaintat cereri pentru formarea de clase în sistem dual, este necesar ca autoritatea locală să asigure condițiile optime pentru desfășurarea activităților practice, teoretice și/sau asigurarea spațiilor de cazare pentru elevi.

Astfel, pentru cazarea elevilor care vor urma cursurile în sistem dual, atât la Colegiul Tehnic Anghel Saligny cât și la alte Colegii Tehnice/ Licee Tehnologice din Sectorul 3, se impune necesitatea de a efectua lucrări de investiții (reabilitare și amenajare) la Blocul C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l al Colegiul Tehnic „Anghel Saligny".

Investiția în reabilitarea și amenajarea Blocului C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l al Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este reclamată de necesitatea asigurării infrastructurii școlare pentru dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3 al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile art 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publive, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept publivâc în cazul în care sunt îndeplinite cumulative următoarele

condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt effectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respective autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinată asupra persoanei juridice controlate"

Cu luarea în considerare a prevederilor legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Conform programului de activitate al societății ALGORITHM RESIDENTÎAL S3 S.R.L., aprobat de către Consiliul de Administrație al societății și de acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin HCLS3 nr. 189/04.05.2018, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3. în acest sens, societatea a depus la Primăria Sectorului 3, Anunțul de intenție nr. 182814 din 06.09.2018 cu privire la execuția de către societatea ALGORITHM RESIDENTÎAL S3 S.R.L. a lucrărilor de investiții (reabilitare și amenajare) a corpului Bloc C5 - Cămin al Colegiul Tehnic „Anghel Salighny”, aprobată de Consiliul Local Sector 3 prin:

>    H.C.L.S3 nr. 154/24.04.2018 s-a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual", o primă etapă în implementarea cu succes a învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3, acțiune ce face parte din Acordul de Parteneriat aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 396/28.09.2017.

>    Prin H.C.L.S3 nr, 396/31.08.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic "'Anghel Saligny””.

ALGORITHM RESIDENTÎAL S3 S.R.L. este o persoană juridică română, care a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărui obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere programul de activitate al Societății ALGORITHM RESIDENTÎAL S3 S.R.L. și posibilitatea legală instituită în cuprinsul art. 31 alin. 1 din Legea 98/2016 se impune ca soluție optimă, "încredințarea directă" de încheiere a contractului pentru “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny’”’.

Alegerea autorității privind încredințarea directă este justificată de obținerea unui raport calitate/preț mai bun decât cel obținut ca urmare a atribuirii contractului prin licitație publică a unor operatori de drept privat terți, din rațiuni de eficiență economică, minimalizarea costurilor pe care le suportă autoritatea locală și ne referim la costurile legate de lucrările de investiții(reabilitare și amenajare) de la corpul Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l, Sector 3 - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny’L optimizarea căminului pentru exploatare la potențial maxim; asigurarea unui raport optim între performanțe și costurile de realizare a investiției; evitarea unui blocaj procedural determinat de înregistrarea eventualelor contestații pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a plângerilor pe rolul instanțelor de judecată competente potrivit Legii nr. 101/2016; o administrare proprie și intervenții controlate de beneficiar.

Realizarea obiectivului de investiții va avea un impact social pozitiv pe termen lung, întrucât dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual generează o serie de avantaje, precum:

•    Forță de muncă pregătită în conformitate cu cerințele operatorilor economici, fapt ce asigură integrarea directă a tinerilor pe piața muncii.

•    Participarea activă a agenților economici la formarea tinerilor (atât din punct de vedere al abilităților și cunoștințelor tehnice cât și din punct de vedere al culturii organizați onale).

•    Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională recunoscut atât în România, cât și în Uniunea Europeană.

Față de cele de mai sus, în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Sectorului 3 privind atribuirea contractului de lucrări, al obiectivului de investiții “Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””, vor fi avute în vedere prevederile modelului de contract și caietului de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia.

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu,


-------

<72PompiKu I

■—
SECTORULUICABINET PRIMARTELEFON {î»4 Oii) OJ 23 ■ :3 FAX (004 02>! 31? :>> 04 E-MA!L cabirwtprinumȘ'primare j.ro Calea Dudești nr. 191, secloi 3,031084, București, www.primarie3.ro


Către.


Nr. 182814/06.09.2018

DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Referitor: Anunț de intenție nr. 427/06.09.2018 al SC Aigorîthm Residentiai S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 a! Municipiului București sub nr. 182814/06.09.2018

Având în vedere:

-    Anunțul de intenție nr. 427/06.09.2018 al SC Algorilhm Residentiai S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 182814/06.09.2018

-    Prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări șî/sau prestarea de servîcîL

Constatând oportunitatea atribuirii în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic Anghel Saligny”, vă transmit Anunțul de intenție mai sus menționat și vă solicit să procedați la efectuarea demersurilor necesare atribuirii, respectiv la întocmirea caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare pentru a fi supuse spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


Dalele dumneavoastră personale sunt prelucntle de Primăria Sectorul ui 3 în conlonnilate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


Ora inreg.: 10:28:45    ~    -

Proveniența: SC Aigorithm Residential S3 SRL..*-*>.....—..—.............

Telefon:—.■. ~    - _™-——_—,

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:BucurestI, strada    - •*    <

Adresa Lucrare:Bucurestl, strada

Observații: anunț de intenție - lucrări de investiții ia bloc C5- cămin Nr. Filezi "    **

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

http://192.168.3.14/ps3/reg is^ratura/prlntinreghr. php?Arv=2018&N rtnreg= 182814

1/1


Alcsorstfam

Residential S3 s.r.i_


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3SRL


Sediul Social: București, Calea Vitan

nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Nr. 427/06.09.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

si

dl. Robert Sorin Negoita , Primarul Sectorului 3 București Sediul: Calea Dudesti nr. 191, sector 3, București

Stimate domnule Primar si stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, cu sediul in București, Calea Vitan nr. 242, corp B - înregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de înregistrare 37409960, reprezentata prin Administrator - Radu Alin Panait

Luând in considerare prevederile :

- H.C.L.S nr. 396/31.08.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investirii "Lucrări de investiții la bloc C5-Camin din str.Aleea Buchetului, nr.l - Colegiul Tehnic Anghel Salîgny"

înaintam prezentul anunț prin care ne exprimam intenția noastră privind executarea de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L a proiectului "Lucrări de investiții la bloc C5-Camin din str.Aleea Buchetului, nr.l - Colegiul Tehnic Anghel Salîgny” aprobat de Consiliul Local Sector 3 prin H.C.L.S nr.


DIRECȚIA STRATECIi Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șt GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

«9

•>-*    9»»*    , * • * ft

:    / y;

: :« *    . 1 \ z *

TELEFON {004 O2l| 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii (gJprimarie3.ro Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pnmane3.r0


0/Z#


România

1918-2010] SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA

Nr. 184040/07.09.2018

Către,


CABINET PRIMAR

Ref.: la aprobarea modelului de contract și a caietului dels^rcx^moeiiu^enn vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate rafâțar^Secțam^ al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Lu^gp    es ti ți i
Ia Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”” vă transmitem atașat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5~Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””;

Raportul de Specialitate nr. 184036/07.09.2018, întocmit de Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

Draft contract;

Instrucțiuni pentru ofertanți;

Caietul de sarcini;

Anunțul de intenție nr. 182814/06.09.2018.


1