Hotărârea nr. 422/2018

HCLS3 nr.422 din 14.09.2018


eMUHJCriUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunitîn ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 185164/CP/10.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 185081/10.09.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile

Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 185085/10.09.2018 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

~ Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

Luând în considerare:

» Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.084.524,02 mii lei se majorează, cu suma de 63.613,00 mii lei, devenind 1.148.137,02 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.135.392,27 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și

11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în suma de 664.652,51 mii lei, precum și estimările pentru anii 2019-2020, conform anexei nr. 11/04 parte integrant din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 838.608,95 mii lei și credite de angajament în sumă de 744.178,85 mii lei conform anexei nr. 11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții si Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚANR. 422 DIN 14.09.2018

SECTOR 3CABINET PRIMAR

Nr../^O./CL..

CABÎNET PRIMAR


TELEFON (oc-4 oîj} 35SC3 23 -28 FAX fe»4O2î} y-’s 03 ^E-MAÎL rabinetprjmar^primamj.fw Calea Dudeșd nr. 197, sector 3, 031084, București, www.pnmane3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 185081/10.09.2018 întocmit de Direcția Economică si Direcția Investirii si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

•    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.084.524,02 mii lei, se majoreaza cu suma de 50.000,00 mii lei, devenind 1.134.524,02 mii lei.

•    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mit lei.

•    Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.085.392,27 mii lei, se majoreaza cu suma

d

e 50.000,00 mii lei, devenind 1.135.392,27 mii

ei, astfel:

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap.

bug.

HCLS3 nr. 4Î4/20Î8

Propuneri

rectificare

influente

(+/-}

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

1.085.392,27

1.135.392,27

50.000,00

1

Autoritari publice și acțiuni externe

51.02

252.948,39

302.948,39

50.000,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

8.137,56

8.137,56

0,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

41.296,36

41.296,36

0,00

4

Apărare

60.02

210,10

210,10

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5.058,80

5.058,80

0,00

6

învățământ

65.02

190.815,84

190.815,84

0,00

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

142.384,98

142.384,98

0,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

212.014,98

212.014,98

0,00

10

Locuințe, servicii șt dezvoltare publică

70.02

70.715,63

70.715,63

0,00

11

Protecția mediului

74.02

145.011,00

145.011,00

0,00

12

Transporturi

84.02

16.703,63

16.703,63

0,00

• De asemenea, propunem aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne prin majorare cu suma de 342.270,55 mii lei, acesta devenind 664.652,51 mîi lei.

impozabile precum și dimensionarea și repartizarea c autorităților administrației publice locale, pro rectificarea bugetului pe anul 2018.    /<?>


PRIMĂRIA^I SECTORULUI <

8UCU REST!

Calea Dudești nr. 19b sector 3,

031084 București www.primarie3.ro

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîl economic@pnmarie3.ro

Nr. I85&%h WSM.lWl

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

•    Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare ~ privind finanțele publice locale;

•    Contul de execuție bugetara;

•    Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate, in suma de 1.084.524,02 mii lei, se majoreaza cu suma de 50.000,00 mii lei, in conformitate cu contul de execuție bugetara si ca urmare a veniturilor estimate a se incasa de ia UE, aferente proiectelor finanțate din fonduri externe ne ram bursa bile, acestea devenind 1.134.524,02 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii Iei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3

nr. 414/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE

705 227,95

705 227,95

0,00

i. VENITURI CURENTE, din care:

651 188,95

651 188,95

0,00

impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:    (04.02)

337 356,59

337 356,59

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

80 874,59

80 874,59

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

III. SUBVENȚII de Ia alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION    PT.    SECȚIUNEA    DE

DEZVOLTARE

-125 964,64

-125 964,64

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

379 296,07

429 296,07

50 000,00

1. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

(37.02.04)

125 964,64

125 964,64

0,00

11. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

37,01

37,01

0,00

DIRECȚIA ECONOMICĂ

III. INCAȘ. DIN RAMB. IM P RUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

105 962,09

105 962,09

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

146 946,33

196 946,33

50 000,00

TOTAL VENITURI buget local

1 084 524,02

1 134 524,02

50 000,00

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3

Nr. 414/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care;

1 085 392,27

1 135 392,27

50 000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

705 227,95

705 227,95

0,00

Cheltuieli de personal

10

169 885,79

169 885,79

0,00

Bunuri si servicii

20

352 083,96

352 083,96

0,00

Dobânzi

30

41 296,36

41 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 239,68

95 239,68

0,00

Alte cheltuieli

59

28 222,00

28 222,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-59 659,90

-59 659,90

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

380 164,32

430 164,32

50 000,00DIRECȚIA ECONOMICĂ


în structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare:

> Capitolul 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 50.000,00 mii lei, ia Secțiunea de dezvoltare, reprezentând cheltuieli de capital

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap.

bug.

HCLS3 nr. 414/2018

Propuneri

rectificare

influente

(+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

1.085.392,27

1.135.392,27

50.000,00

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

252.948,39

302.948,39

50.000,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

8.137,56

8.137,56

0,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

41.296,36

41.296,36

0,00

4

Apărare

60.02

210,10

210,10

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5.058,80

5.058,80

0,00

6

învățământ

65.02

190.815,84

190.815,84

0,00

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

142.384,98

142.384,98

0,00

9

Asigurări și asistență socială

68,02

212.014,98

212.014,98

0,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

70.715,63

70.715,63

0,00

11

Protecția mediului

74.02

145.011,00

145.011,00

0,00

12

Transporturi

84.02

16.703,63

16.703,63

0,00

• Bugetul împrumuturilor interne aprobat, în sumă de 322.381,35 mit lei, se majorează cu suma de 342.270,55 mit lei și devine 664.652,51 mii lei, ca urmare a introducerii în buget a sumelor ce a fost aprobate a se utiliza în anul 2018 pentru creditul de trezorerie aprobat conform OG nr.8/2018.

• Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investita pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 838,608,95 mii

DIRECȚIA ECONOMICĂ

iei si credite de angajament in suma de 744.178,85 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3, de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Director E    Director investiții Achiziții,


irina Gina SORGCEANU
DIRECȚIA ECONOMICĂTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


Nr. WW .09.2018


Către,

CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIANGMEȚU

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 413/31.08.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA

Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de .........!    a analizat proiectul de hotărâre privind

modificarea HCLS 3 nr. 413/31.08.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICAADRIANAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA