Hotărârea nr. 421/2018

HCLS3 nr.421 din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLS 3 nr. 413/31.08.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

~~ Expunerea de motive nr. 183843/CP/07.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr, 183093/06.09.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    HCLS3 nr. 298/11.11.2016 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2017;

-    HCLS3 nr. 2/26.1.2017 privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 298/11.11.2016;

-    HCLS3 nr. 41/28.2.2017 privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 2/26.1.2017;

-    HCLS3 nr. 516/31.10.2017 privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 41/ 28.02.2017 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580 /06.02.2017/1290/07.02.2017 încheiat cu CEC Bank SA;

-    HCLS3 nr. 555/20.11.2017 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 298/11.11.2016 si H.C.L.S 3 nr. 516/31.10.2017, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.;

-    HCLS3 nr. 631/7.12.2017 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 298/11.11.2016 și H.C.L.S 3 nr.555/20.11.2017, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA;

-    HCLS3 nr. 110/12.03.2018 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 555/20.11.2017, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA.;

“ HCLS3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 110/12.03.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA;

-    HCLS3 nr. 156/26.04.2018 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 129/28.03.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.;

-    HCLS3 nr. 222/30.05.2018 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 156/26.04.2018, referitoare la Contractul de credit nr, RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.;

-    HCLS 3 nr. 413/31.08.2018, privind modificarea si completarea HCLS 3 nr 222/30.05.2018 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa nr. 183095/06.09.2018 a Direcției Economice; în conformitate cu prevederile:

-    Capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1.Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 413/31.08.2018 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 222/30.05.2018, referitoare la Contractul de credit nr, RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA, și se înlocuiește cu „anexa nr. 1” la prezenta hotărâre.

Art2.Anexa nr.2 Ia Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.413/31.08,20î8 privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 222/30.05,2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA, rămâne nemodificată.

Art3.Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2)Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții.

Art6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 3, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www ,primarie3 .ro.

NR. 421 DIN 14.09.2018

Anexa la Hotararea Consiliului Local Sector 3 nrAnexa nr.l


lei


Nr.

crt

Contract de finanțare nr./datâ

Denumirea proiectului

HCLS-uri de aprobare a indicatorilor tehnico-

eeonomiea

Valoarea maxima a cheltuielilor aferente proiectului conform contractelor de finanțare semnate

Valoarea aprobata anterior (lei)

Diferente +/-(Ieri

Valoare actuala (iei)

1

2

3

4

5

/

1

585/16.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE41

NR. 57/28,02.2017

NR.104/29.03.2017

13,944,311.29

12,442,596.00

0.00

12,442,596.00

2

578/10.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE45

NR.104/29.03.2017

3,503,194.02

2,907,049.00

0.00

2,907,049.00

3

579/10.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE49

NR.104/29.03.2017

NR.190/16.05.2017

17,067,655.13

14,246,094.00

1,018,000.00

15,264,094.00

4

583/12.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE50

NR.104/29.03.2017

10,532,986.12

8,878,232.00

6,500.00

8,884,732,00

5

644/01.11.2017

Creșterea eficientei energetice a

blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE54

NR. 104/29.03.2017

NR. 107/29.03.2017

NR. 319/27.07,2017

19,132,548.73

12,326,674.00

5.019,000.00

17,345,674.00

6

679/15.11.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE42

NR. 102/29.03.2017

NR. 344/15.12.2016

NR. 57/28.02.2017

NR. 104/29.03.2017

NR. 103/29.03.2017

NR. 207/16.05.2017

19,972,905.42

16,221,229.00

0.00

16,221,229.00

7

771/28.11.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE44

NR. 103/29.03.2017

NR. 104/29,03.2017

NR. 105/29.03.2017

17,242,212.60

15,587,126.00

0.00

15,587,126.00

8

1754/28.03,2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE53

NR. 100/30.05.2016

NR. 67/31.03.2016

NR. 232/30.09.2016

NR. 200/16.09.2016

NR. 85/25.04.2016

17,531,356.10

17,531,356.00

0.00

17,531,356.00

9

1720/28.03.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE57

NR. 65/31.03.2016

NR. 296/11.11.2016

NR. 176/30.08.2016

NR. 67/31.03.2016

NR, 199/16.09.2016

NR. 200/16.09.2016

15,923,722.28

15,923,722.00

0.00

15,923,722.00

10

1780/28.03.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE75

NR. 74/31.03,2016

NR. 85/25,04.2016

NR. 190/16,05.2017

17,975,360.84

17,975,360.00

0.00

17,975,360.00

11

1972/24.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE66

NR.104/29.03.2017

NR.216/30.05.2017 NR.500/31,10.2017

21,927,758.18

21,927,758.00

0.00

21,927,758.00

12

1888/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE74

NR.102/29.03.2017

NR.103/29.03.2017

NR.105/29.03.2017

NR.106/29.03.2017

18,656,715.60

18,656,715.00

-500,000,00

18.156,715.0013

1889/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorui 3-FE55

NR.102/29.03.2017

NR.103/29.03.2017

NR.105/29.03.2017

NR.106/29.03.2017

21,181,738.35

21,181,738.00

-1,500,003.00

19,681,735.00

14

1891/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE64

NR. 103/29.03.2017

NR.104/29.03.2017

NR.106/29.03.2017

NR.107/29.03.2017 NR.344/15.12.2016 NR.503/31.10.2017

16,866,439.61

16,866,439.00

-1,500,000.00

15,366,439.00

15

1923/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE65

NR.104/29.03.2017 NR.342/15.12.2016

NR.503/31.10.2017

16,214,742.11

16,214,742.00

-2,543,497.00

13,671,245.00

..    TOTAL

247,673.646.38

228.886,830.00

0 00

228,886,830.00


Director Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila, Nicoleta PetracheDirector Investiții Achiziții,


Irina Gina SoroceanuPREȘEDINTE OE ȘEDINȚA


1*0

O

Nr

crt.

Denumirea obiectivelor de investiții

Lista credit aprobata HCLS222/2018

-

MS

-^Rropunere actuala

1

Amenajare si modulare luminoasa perimetrala lac Titan

0.00

0.00

0.00

2

Rea menajare amfiteatru parc Titanii

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare instalație iluminat in parcul Titanii

0.00

0.00

0,00

4

Modernizare instalație iluminat in parcul Gh Petrascu

0.00

0.00

0.00

5

Lucrări capitale de modernizare - Grădiniță nr 71    (

corp A)

0.00

0.00

0.00

6

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-imobil Str Fizicienilor nr 14, Bl 2A

0.00

0.00

0.00

7

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-imobii Sos Mihai Bravu nr 394,

0.00

0.00

0.00

8

Creșterea performantei energetice la blocurile de

locuințe din sectorul 3-10 blocuri

0.00

0.00

0.00

9

Creșterea performantei energetice ia blocurile de

locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

0.00

0.00

10

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-11 blocuri

0.00

0.00

0.00

11

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

0.00

0.00

12

Creșterea performantei energetice la blocurile de

locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

0.00

0.00

13

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-11 blocuri

0.00

0.00

0.00

14

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-str Brândușelor nr 11, bl H1, sc

0,00

0,00

0.00

15

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-Aleea Solidarității nr 3, bl M18

0.00

0.00

0.00

Creșterea performantei energetice ia blocurile de locuințe din sectorul 3, astfel:

0.00

0.00

0,00

16

Str. Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. A-B

0.00

0,00

0.00

17

Al. Barajul Lotru nr. 2, bl. N7

0.00

0.00

0.00

18

Al. Codrii Neamțului nr. 13, bl. NB1, sc. 1-4

0.00

0.00

0.00

19

Al. Școlarilor nr. 10, bl. S24

0.00

0.00

0.00

20

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2

0.00

0.00

0.00

21

B-dui 1 Decembrie 1918 nr. 70, bl. VN6

0.00

0.00

0.00

22

B-dul Camil Ressu nr. 34, bl. A10

0.00

0.00

0.00

23

B-dul Camil Ressu nr. 56, bl. D1A

0.00

0.00

0.00

24

B-dul Camil Ressu nr. 9 bl. 58

0.00

0.00

0.00

25

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 27, bl. Y9C

272,793.00

0.00

272,793.00

26

B-dul Theodor Palîady nr. 17, bl. U27

0.00

0.00

0.00

27

B-dul Theodor Paîlady nr. 23, bl. V10

1,266,247.81

-1,266,247.81

0.00

28

B-dul Theodor Pallady nr. 19, bl. P4

0.00

0.00

0.00

29

B-dul Camil Ressu nr. 47, bl. N9

0.00

0.00

0.00

30

Str. Postăvarul nr. 11, bl. E5

0.00

0.00

0.00

31

Str. Reconstrucției nr. 6, bl. 28, sc. 2-3

534,169.25

0.00

534,169.25

32

Str. Cpt. Nicolae Licaret nr. 6, bl. PM 43, sc, 1-3

0.00

0.00

0.00

33

Sos Mihai Bravu nr. 327, bl. 54,sc A,8

0.00

0.00

0.00

34

Str. Călușarilor nr. 1, bl. 50

0.00

0.00

0.00

35

B-dul Nicolae Grigorescu nr, 13, bl. L5

0.00

0.00

0.00

36

Str. Campia Libertății nr. 45, bl. MC2

0.00

0.00

0.00

37

Str. Lotrioara nr. 5, bl. V31

0.00

0.00

0.00

38

Str. Aurel Boțea nr. 3, bl. B5C, sc. 1-2

340,142.92

0.00

340,142.92

39

Str. Drumul Murgului nr. 4, bl. 2bis

0.00

0.00

0.00

40

Str. Lugojana nr. 4, bl. 12

0.00

0.00

0.00

41

Str. Cpt. Nicolae Licaret nr. 4, bl. 51, sc. 1

890,750.68

-890,750.68

0.00

42

Str. Aluneîului nr. 2, bl. 32

753,848.28

-753,848.28

0.00

43

Str; Aluneîului nr. 1 bl. 40

0.00

0.00

0.00

44

AL Barajul Sadului nr. 2, bi. Z11A

0.00

0.00

0.00

45

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 51, bl. J38

0.00

0.00

0.00

46

Calea Vitan nr. 201, bl. 51

0.00

0.00

0.00

47

Calea Vitan nr. 221, bl. 9

0.00

0.00

0.00

48

Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. R1

875,025.31

-875,025.31

0.00

49

Str. Codrii Neamțului nr. 11, bl. 2

0.00

0.00

0.00

50

Str. Plt. Petre D. lonescu nr. 3, bl. X15

0.00

0.00

0.00

51

Str. Postăvarul nr. 22, bl. 12

0.00

0.00

0.00

52

AL Vasile Goldis nr. 2A, bl. 1

0.00

0.00

0.00

53

Str. Adrian Carstea nr. 70, bl. 35, sc. 1-2

0.00

0.00

0.00

54

Str. Baba Novac nr. 13A, bl. 2

0.00

0.00

0.00

55

Str. Brailita nr, 9, bl. D9B

0.00

0.00

0.00

56

Str. Călușarilor nr. 3, bl. 24

0.00

0.00

0.00

57

Str, Danubiu nr. 5, bl. 20H

0.00

0.00

0.00

58

Str. Traian Popovici nr. 128, bl. B4A

0.00

0.00

0.00

59

Intrarea Barsei nr. 4, bl. G8, sc. 2

2,000.00

-2,000.00

0.00

60

Intrarea Barsei nr. 10, bl. G5

0.00

0.00

0.00

61

Str. Voronet nr. 18, bl. A22

0.00

0.00

0.00

62

Str. Traian Popovici nr. 91, bl. B7

0.00

0.00

0,00

63

Str. Schitului nr. 9, bl. 40

0.00

0.00

0.00

64

Str. Călușarilor nr. 4, bl. 43A, sc. 1-2

0.00

0.00

0.00

65

Str. istriei nr. 10, bl. 19C, sc. 2

0.00

0.00

0.00

66

Str. AlexanderVon Humboldt, Nr.5, BI.V23A

0.00

0.00

0.00

67

Str. Brailita, Nr.7, BLD9A

0.00

0.00

0.00

68

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 33, bl. A1

0.00

0.00

0.00

69

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 5, bl. M4

0.00

0.00

0.00

70

B-dul Theodor Pallady nr. 31 bl. N3B

0.00

0.00

0.00

71

Intrarea Horbotei nr. 1, bl. M1

0.00

0.00

0.00

72

Str. Aluneîului nr. 3, bl. 45

X    0.00

0.00

0.00

73

Str. Moreni nr. 4, bl. 6G    /* <

0.00

0.00

0.00

74

Str. Rasinari nr. 4, bl. N10    f§V feM

\ 0-00

0.00

0.00

75

Str. Gruiul Argeșului nr. 1 bl. 31A    |

£jczl    0.00

0.00

0.00

76

Sos Mihai Bravu nr. 295, bl. 15    r

^7 0^0

0,00

0.00

77

Str. Racari nr. 20, bl. 46    7

^7    o.oo

0.00

0.00

78

AL Adrian Carstea nr. 1, bl. 30B, sc. 1-2

x    o~oo

0,00

0,00

79

AL Barajul Dunării nr. 12, bl. M8

0.00

0.00

0.00

80

Str. Buteica Emanoil Marius nr. 10, bl. 61

0.00

0.00

0.00

81

AL Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 1-2

0.00

0.00

0.00

82

AL lanca nr. 2, bl. V18

0.00

0.00

0.00

83

AL Marius Buteica Emanoil nr. 2, bl. 68

0.00

0.00

0.00

84

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 41, bl. P108, sc. A

0.00

0.00

0.00

85

Str. Plt. Nedelcu Ion nr. 15, bl. H12

0.00

0.00

0.00

86

Str. Danubiu nr. 9, bl. 6F

0.00

0.00

0.00

87

Str. Burdujeni nr. 1 BL N13

0.00

0.00

0.00

88

Str. Danubiu nr. 3 BL 20C

987,779.12

0.00

987,779.12

89

Str. Liviu Rebranu nr. 37 BL M16 sc. 1-3

0.00

0,00

0.00

90

Str. Rotunda nr. 7 BL H20

274,373.96

0,00

274,373.96

91

Al. Blajel nr. 13 BL V6

0.00

0.00

0.00

92

Str. Liviu Rebreanu nr. 18 BL A5

0.00

0,00

0,00

93

AL Textilistîlor nr. 1 BL MY1 Sc. 1

535,913.30

0.00

535,913.30

94

AL Staniia nr. 3 BL H9

0.00

0.00

0.00

95

Str. Poștașului nr. 4 BL 10 sc. 1-4

0.00

0.00

0.00

96

Str. Lt. Aurel Boțea nr. 8 BL B6 sc. 1

838,042.44

0.00

838,042.44

97

Str. Nicolae Sebe nr. 1 BL W2

0.00

0.00

0.00

98

Str. Cozla nr. 4 BÎ. Ă9

0.00

0.00

0.00

99

AL Fetești nr. 9-15 BL F1

1,996,108.96

0.00

1,996,108.96

100

Str. Matei Basarab nr. 108 bl. 74B

320,180.52

0.00

320,180.52

101

Str. Caloian Judetu nr. 2 BL D21B

0.00

0.00

0.00

102

Str. Caloian Județul nr. 8 BL D19B

0.00

0.00

0.00

103

Str. Ramntcu Valcea nr. 4 BL S19

0.00

0.00

0.00

104

Str. Alexandru Vlahuta nr. 1 Bl. M49

0.00

0.00

0.00

105

Salea Calarasilor nr. 245-247 BL B1

109,881.26

0.00

109,881.26

106

U adrian Carstea nr. 11 BL 36 sc. 2

966,711.71

0.00

966,711.71

107

Str. Prevederii nr. 5 BL PM11A sc. C+D

764,879.41

0.00

764,879.41

108

Bd. Camii Ressu nr. 3 BL 13A

1,932,218.07

0.00

1,932,218.07

109

Str. PIL Petre ionescu nr. 1 BL X14

0.00

0.00

0.00

110

Str. Anastasie Panu nr. 10 Bl. B7

924,223.27

0.00

924,223.27

111

Sos. Mihai Bravu nr. 388 BL B2B

605,590.04

0.00

605,590.04

112

AL Marius Emanoil Buteica nr. 6 Bl. 72

332,282.82

0.00

332,282.82

113

Str. Ramnicu Valcea nr. 28 BL 15A

574,520.00

0.00

574,520.00

114

Str. Foișorului nr. 24 BL F14C sc. 1+3

820,845.00

0.00

820,845.00

115

Str. Jean A. Steriadi nr. 40 BL M11

0.00

0.00

0.00

116

Al. Fizicienilor nr. 27 BL 2A

369,778.20

0.00

369,778.20

117

Str. Apostol Mărgărit nr. 2 BL 107

0.00

0.00

0.00

118

AL Giurgeni nr. 1-5 BL F6

0.00

0.00

0.00

119

AL Fetești nr. 3-5 BL F3

0.00

0.00

0.00

120

Str. Cozla nr. 6 BL A8 sc. 2

126,010.70

0.00

126,010.70

121

Str. Alexandru Moruzzi nr. 6 BL B6 sc. 1+2

1,664,416.31

0.00

1,664,416.31

122

Str. Alexandru Moruzzi nr. 10 BL V57

0.00

0.00

0.00

123

Bd. Camii Ressu nr. 23 BL 55

1,757,824.48

-1,757,824.48

0.00

124

Bd. Camii Ressu nr. 40 BL C13

301,780.51

0.00

301,780.51

125

Str. Liviu Rebreanu nr, 39 BL PM22 sc. 1

263,859.23

0.00

263,859.23

126

Str. Liviu Rebreanu nr. 39 BL PM22 sc. 2

215,831.75

0,00

215,831.75

127

Str. Anastasie Panu nr. 30 BL A16

974,035.02

0.00

974,035.02

128

Str. Daniel Barcianu nr. 3 BL A2

838,799.88

0.00

838,799.88

129

Al. Marius Emanoil Buteica nr. 8 BL 62

0.00

0.00

0.00

130

Bd. Camii Ressu nr. 13BL58B

247,347.73

0.00

247,347.73

131

Str. Liviu Rebreanu nr. 39 BL PM22 sc. 3    —4

191,850.41

0.00

191,850.41

132

Str. Jean Steriadi nr. 24-28 BL M9

0.00

0.00

0.00

133

Str. Prevederii nr. 9 BL PM20    Zv r -\

0.00

0.00

0.00

134

str postavaru, nr 24BM3 /$•/ \

-A    0.00

0.00

0.00

135

Str. Matei Basarab nr. 108 bl. 74A Ix    iÂ.Wi!

£    186,775.60

0.00

186,775.60

136

Str. Agatha Barsescu nr. 10 BL V19    o/

S7 154,009.03

0.00

154,009.03

137

Cal. Calarasilor nr. 177 BL 45    vSr'V*. a s *

7    98,579.09

0.00

98,579.09

138

Str. Cozla nr. 2 BL F4

290,408.35

0.00

290,408.35

139

Str. Vlaicu Vodă nr. 25 BL 34C    ------

325,256.91

0.00

325,256.91

140

Str. Codrii Neamțului nr. 19 BL NB2

387,232.83

-387,232.83

0.00

141

Str. Codrii Neamțului nr. 66 BL N19

273,282.40

0.00

273,282.40

142

AL Giurgeni nr. 2 BL F14

1,073,055.65

0.00

1,073,055.65

143

AL Banu Udrea nr. 3 BL 6

263,792.20

0,00

263,792.20

144

AL Barajul Cucuteni nr. 3 BL A14 sc. 1

7,944.29

0.00

7,944.29

145

Str. Constantin Brancusi nr. 5 BL D13

143,387.02

0.00

143,387.02

146

Str. Banu Udrea nr. 12 BL H5

358,763.96

0.00

358,763.96

147

Str. Moise Nicoara nr. 38 BL C4

308,296.14

0.00

308,296.14

148

Str. Moise Nicoara nr. 39 BL A3

527,230.02

0.00

527,230.02

149

Str. Voronetnr. 11 BL D6

1,299,560.18

0.00

1,299,560.18

150

Sos. Mihai Bravu nr. 286 BL 2

0.00

0.00

0.00

151

Al. Barajul Lotru nr. 1 BL M4B

0.00

0.00

0.00

152

AL Barajul Sadului nr. 7C BL M4A3

295,818.77

0.00

295,818.77

153

AL Barajul Sadului nr. 1 BL N5

1,402,427.75

0.00

1,402,427.75

154

AL Barajul Cucuteni nr. 2 BL M4A

0.00

0.00

0.00

155

Strada Gura Vadului nr.6, bloc G21-22

0.00

0.00

0.00

156

Strada Valea Buzăului nr.3, bloc G13

0,00

0.00

0.00

157

Strada Cîucea nr,4, bloc P 106

0.00

0.00

0.00

158

Strada Prevederii nr.10, Bloc D5, Scara 1

22,297.14

-12,658.54

9,638.60

159

Bd.Theodor Paîlady nr.22, bloc PM25,sc.A

285,701.44

0.00

285,701.44

160

Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.B

230,590.23

0.00

230,590.23

161

Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.C

253,306.89

0.00

253,306.89

162

Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.D

269,544.29

0.00

269,544.29

163

Bd.Theodor Pallady nr.16, bloc M3B

0.00

0.00

0.00

164

Bd.Theodor Pallady nr.12, bloc M3H

0.00

0.00

0.00

165

Bd. Ramnicu Sarat nr.8, bloc 21A

0.00

0.00

0.00

166

Str.Prevederii nr.8, bloc D 3

224,037.23

0.00

224,037.23

167

Bd.Nicolae Grigorescu nr.47, bl.C2

0.00

0.00

0.00

168

Str. Ramnicu Valcea nr.31, bl.17 A, sc.1-2

0.00

0.00

0.00

169

Str. Ramnicu Valcea nr.29, bl.20 D

0.00

0.00

0.00

170

4leea Suraia nr.4, bloc 21 B

0.00

0.00

0.00

171

Str. Fizicienilor nr.16, bloc 10 A

0.00

0.00

0.00

Zr.-

172

Str. Fizicienilor nr.20, bioc 20 A

837,297.80

0.00

837,297.80

173

Str. Fizicienilor nr.18A, bloc 11

545,251.88

-545,251.88

0.00

174

Aleea Mizil nr,2, bioc G17, sc A+B

710,949.58

-710,949.58

0.00

175

Sin Radu Gheorghe nr.1, bl.16 TITAN, sc. A

325,312.83

0.00

325,312.83

176

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl.16 TITAN, sc. B

567,605.10

0.00

567,605.10

177

Str. Radu Gheorghe nr.1, bi.16 TiTAN, sc. C

673,853.10

0.00

673,853.10

178

Str. Tudor Gheorghe Bogdan nr.4, bi.20 B1

0.00

0.00

0.00

179

Str. Lugojana nr.10, bl.15 D

0,00

0.00

0.00

180

STR. PREVEDERII NR. 7, BL. PM11B

180,000.00

0.00

180,000.00

181

BD. CAMIL RESSU NR. 30 BL. A8BIS

347,691.00

0.00

347,691.00

182

STR. RAMNICU SARAT NR. 11 BL. 19A

197,457.34

0.00

197,457.34

183

BD. CAMIL RESSU NR. 28 BL. A8

0.00

0.00

0.00

184

ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 1B, BL. M7C

645,000.00

-645,000.00

0.00

185

ALEEA VLAHITA NR. 1 BL. PM18BIS

0.00

0.00

0.00

186

STR. LIVIU REBREANU NR. 13, BL. N2

0.00

0.00

0.00

187

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 65, bloc D11

498,094.15

0.00

498,094.15

188

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 64, bloc U21

319,604.56

0.00

319,604.56

189

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 57, bloc PM1

718,067.14

-718,067.14

0.00

190

Str. Prevederii nr. 4, bloc M29C

738,234.94

-738,234.94

0.00

191

Str. Prevederii nr. 11 A, bloc M29E

696,908.53

-696,908.53

0.00

192

Str. Becatei nr. 4, bloc R4 sc. C

162,225.10

0.00

162,225.10

193

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. A

388,962.42

0.00

388,962.42

194

Str. Vlahita nr. 3, bloc PM18

1,794,000.00

0.00

1,794,000.00

195

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. B

325,087.76

0.00

325,087.76

196

13. Str. Rarau nr. 2, bl. V71

0.00

0,00

0.00

197

16. Al. Dimitrie Anghel nr. 1, bl. M45

0,00

0.00

0.00

198

Al. Bucovina nr. 7, Bl. G2

0.00

0.00

0.00

199

Str. Ghita Serban nr. 10, bl. 8A

0.00

0.00

0.00

200

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. E

31,500.00

0.00

31,500.00

201

Str. Matei Basarab nr.60, bl.L108, Sc.B

83,000.00

0.00

83,000.00

202

Str. Zemes nr.1A, bl. M29B

0.00

0.00

0.00

203

Str. IHoara nr.14, bl. M30C

0.00

0.00

0.00

204

Aleea Madarasi nr.11, bl.D1

54,415.18

0.00

54,415.18

205

Amenajare spatii verzi zona XVIII (Str. Liviu Rebreanu -Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Postăvarul - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Burdujeni - Str. Ion Agarbiceanu ) -HCLS3 nr 246/30.10.2015

645,000.00

(flS

§    645,000.00

206

Amenajare spatii verzi zona XIII Bd. Nicolae Grigorescu Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Vasile Goidis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru -HCLS3 nr 205/30.09.2015

427,000.00

0.00

>/ Vă

427,000.00

207

Amenajare spatii verzi zona IV (Th Pallady - Drumul intre Tarlale - Drumul Gura Racului - Drumul gura Crivatului - B-dul 1 Decembrie) - HCLS3 nr 141 /30.06.2015

367,000.00

0.00

367,000.00

208

Amenajare spatii verzi zona XIX (Str. Postăvarul - Bd, 1 Decembrie 1918 - Bd. Theodor Pallady - Bd. Cărnii

Ressu - Str. Firidei - Str. Rotunda - Aleea Rotunda -Aleea Lunca Mureșului - Str. Lunca Bradului - Bd.

Nicolae Grigorescu) - HCLS3 nr 246/30.10,2015

250,000.00

0.00

250,000.00

209

Amenajare spatii verzi zona IX (Str, Fizicienilor - B-dul Cami! Ressu - B-dul Theodor Pallady - Splaiul Unirii)

266,000.00

0.00

266,000.00

210

Amenajare spatii verzi zona XIV (Bd. Nicolae

Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului -Str. Vasile Goidis - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd.

Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu)

108,000.00

0.00

108,000.00

211

Amenajare spatii verzi zona XI (Bdul 1 Decembrie - Dr. Gura Crivatului - Dr. Gura racului - Dr. Intre tarlale - Sos. Gării Cățelul - Sos. Dudesti Pantelîmon - Bdl Basarabia)

147,000.00

0.00

147,000,00

212

Amenajare spatii verzi zona XVI (Bd. Basarabia - Str, Campia Libertății - Str. Baba Novac - Str. C-tin

Brancusi - Bd. Nicolae Grigorescu)

83,000.00

0.00

83,000.00

213

Amenajare spatii verzi zona XX (Str. Liviu Rebreanu -Str. Lunca Bradului - Aleea Lunca Mureșului - Aleea Rotunda - Str. Rotunda - Str. Firidei - Bd. Cărnii Ressu)

47,000.00

0.00

47,000.00

214

Modernizare loc joaca si miniparc Str. Rotunda Bl. H20

336,000.00

0.00

336,000.00

215

Modernizare loc joaca BJ.BISTRIȚA - BL.Z1

149,000.00

0.00

149,000.00

216

Modernizare loc joaca BJ.BISTRIȚA - BL.Z12

142,000.00

0.00

142,000.00

217

Amenajare peisagistica, piața urbana , fântâni arteziene si sistematizare pe verticala Aleea Bucovina (intersecție Baba Novac - C-tin Brancusi) - amenajare spatii verzi

203,000.00

0.00

203,000.00

218

Lucrări de reamenajare peisagistica si întreținere Școala Gimnaziala nr. 82

1,731,956.00

0.00

1,731,956.00

219

Lucrări de reamenajare peisagistica si întreținere Școala Gimnaziala nr. 55

1,113,586.00

0.00

1,113,586.00

220

Lucrări de reamenajare peisagistica si întreținere Grădiniță nr. 160

665,000.00

0.00

665,000.00

221

Grădiniță nr. 216 (corp A) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

O.Qft

000

222

Grădiniță nr. 196 - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare -H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

/<$

0.00

223

Grădiniță nr. 231- -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare -H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

1 “O i ey /

-,75'/

Ol    o.oo

224

Grădiniță nr. 239 ( corp B) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

0.00

225

Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

0.00

226

Str. Emil Botta nr. 2, bl. M108, sc. 1,2

2,115,000.00

0,00

2,115,000.00

227

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 13, bl. G1

2,653,000.00

0.00

2,653,000.00

228

Str. Agatha Barsescu nr. 11, bl. V11, sc. 1

1,006,000.00

0.00

1,006,000.00

229

Str.Tomis nr.10,bl C 5

1,325,000.00

0,00

1,325,000.00

230

Emil Garleanu nr. 12, bl. A1 sc1

1,097,000.00

0.00

1,097,000.00

231

Odobesti nr. 4, bl. Z3, SC. 3

398,000.00

0.00

398,000.00

232

Odobesti nr. 4, bl. Z3, SC. 1,2,4,5,6

2,092,000.00

0.00

2,092,000.00

233

Strada Campia Libertății, nr. 64, Bloc 34A

6,106,000.00

0.00

6,106,000.00

234

Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 36,bloc S1D sc. 1,2

2,011,000.00

0.00

2,011,000.00

235

Str. Theodor D. Sperantia, nr. 98, bl.S28

3,015,000.00

0.00

3,015,000.00

236

Str.Anastasie Panu nr, 1, bl. A2 Sc. 1,2 / Str. Emil Garleanu nr.10 bl.A2 Sc.3

2,547,000.00

0.00

2,547,000.00

237

STR ANIVERSARII BL 39A

439,000.00

0.00

439,000.00

238

Ai.Textilistilor nr. 7, bl. MY12

1,871,000.00

0.00

1,871,000.00

239

str. Liviu Rebreanu nr. 43, bl. Z23

1,230,000.00

0.00

1,230,000.00

240

Al. Suraia nr.8, bl.51

2,147,000.00

0.00

2,147,000.00

241

Str. Foișorului nr. 13, bl. F8C, sc. 1-2

296,000.00

0.00

296,000.00

242

Str. Cozla nr. 8A, bl. A32

200,000.00

0.00

200,000.00

243

Str. Minis nr. 8, PM91, sc. 1+2

580,345.42

0.00

580,345.42

244

Str.Schitului nr.11,bl.11B

400,000.00

0.00

400,000.00

245

Str.Fizicienilor nr.18,bl.11A

200,000.00

0.00

200,000.00

246

Str.Tomis nr.1, bl. H6

150,000.00

0.00

150,000.00

247

Str.Sos.Mihaî Bravu nr.292,bl.5

400,000.00

0.00

400,000.00

248

Str.Baba Novac nr.3,bl.S2

400,000.00

0.00

400,000.00

249

Str.AI.Barajul Bicaz nr.11C,bl.M32A

307,780.00

0.00

307,780.00

250

Str Gura iaiomitei nr 14, Bl PC10

1,276,737.00

0.00

1,276,737.00

251

Lucrări de reamenajare peisagistica si întreținere Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca

297,000.00

0.00

297,000.00

252

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport ia Școala gimnaziala Nicolae Labis ( fosta nr 89) - HCLS3 nr 70/28.02.2017

5,570,000.00

0.00

5,570,000.00

253

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Liviu Rebreanu ( fosta nr 21)

6,277,000.00

0.00

6,277,000.00

254

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr 196)

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

255

Extindere Școala Gimnaziala nr 81

1,520,718.42

0.00

1,520,718.42

256

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 3

0.00

700,000.00

700,000.00

257

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 24

0.00

550,000.00

550,000.00

258

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 68

0.00

750,000.00

750,000.00

259

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 69

0.00

750,000.00

750,000.00

260

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 70

0.00

750,000.00

750,000.00

261

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 71 A+B

0.00

750,000.00

750,000.00

262

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 70 (Cezar Boliiac)

0.00

50,000.00

50,000.00

263

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala Leonardo Da Vinci

0.00

200,000.00

200,000.00

264

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 78

0.00

50,000.00

50,000.00

265

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 92

0.00

750,000.00

750,000.00

266

_ucrari de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 112

0.00

650,000.00

650,000.00

267

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 116

0.00

650,000.00

650,000.00

268

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 200

0.00

500,000.00

500,000.00

269

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 20

0.00

50,000.00

50,000.00

270

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 22 ( Mexic)

0,00

650,000.00

650,000.00

271

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Liceul Teoretic Decebaî

0.00

200,000.00

200,000.00

272

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Colegiul Tehnic M. Bravu

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

TOTAL

100,000,000.00

o.oo|    100,000,000.00


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 3î3 03. 23 - 28 FAX {004 021) 31? 03 04 E-MAIL ca»iiK;tprim3ri®pr;mahe3.ro Calea Dudeștî nr, 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR


,o.y.


EXPUNERE DE MOTIVE

fa proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 413/31.08.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea acestor investiții și ținând cont de suma ce a fost aprobată a fi utilizată în anul 2018 și avizată de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din creditul contractat de la CEC Bank SA în anul 2017 și luând în considerare raportul comun de specialitate 183093/06.09.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Anexa (a Hotararea Consiliului Local sector 3 nr.DIRECTI ^ECONOMICA, Octavii n Ghetu


DIRECȚIA INVESTIT!! ACHIZIȚII, (rina Gina Sa


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI RUBLICE SEF SERVICIU,

Marius Popescuceanu


A-Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vâ puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA ECONOMICĂTELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL econ0mic@primarie3.ro Calea Dudești nr. 197, sector 3, 031084, București, www.prtmarie3.r0


Nr.


.09.2018


RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 413/31.08.2018, referitoare la Contractul de credit nr.

RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea acestor investiții și ținând cont de suma ce a fost aprobată a fi utilizată în anul 2018 și avizată de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din creditul contractat de la CEC Bank S.A. în anul 2017, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 ia Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 413/2018.la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 222/30.05.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.


Director Economic, X    Director Investiții Achiziții,

Octavian Gheț^ZT/J    Irina Gina Sorodțanu


Director Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila, /    Nicoleta Petrache

Serv. Investiții Lucrări Marius Popescu


Birou ^ugSefDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA ECONOMICĂ


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021} 318 03 04 E-MAIL econofnic@primarie3.ro Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

Nr. 4?3âJ?5~ / 6^.09.2018

Către,

CABINET PRIMAR


Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al ins ținând cont de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice loc

completările ulterioare, vă transmitem alăturat:

• proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 413/31.08.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Nota de Fundamentare

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotărâre

-    Anexe

Cu stimă

DIRECTOR EXECUTIV,

OCTAVIAN GHEȚUȘDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1