Hotărârea nr. 420/2018

HCLS3 nr.420 din 14.09.2018


e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în B-dul Nicolae Grigorescu nr. 41, Sector 3, (Policlinica Titan)

din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 183818/CP/07.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 182212/05.09.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional ~ Serviciul Administrativ;

-    Adresa nr. 182217/05.09.2018 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ.

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 867 și art. 868 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul priviat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor Municipiului București;

~ Art. 18 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

-    Art. 3 din anexa 1 la HG nr. 1567/2008 privind aprobarea Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, precum și a criteriilor care stau la baza acestui transfer;

în temeiul prevederilor art 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f), alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind transmiterea imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Bdul Nicolae Grigorescu nr. 41, Sector 3, (Policlinica Titan), din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 420 DIN 14.09.2018

:    PRIMĂRIA '":' î

CABINET PRIMAR


SECTORULUi 4

RDCUSKȘTi


TELEFON (004 021) 31303 î.3 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAit cabinf Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084, Bucure


riej.ro

1marie3.ro


ROMANIA


EXPUNERE DE MOTIVE

CABINET PRIMAR

.fa.!!.......z

Mf-


Nr...

Data


la proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Bdul Nicoiae Grigorescu nr. 41, Sector 3,

(Policlinica Titan) din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București


în conformitate cu prevederile art. 18 din OUG nr. 162/2008, coroborat cu prevederile art. 3 poziția 14 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1567/2008, Spitalul Clinic "Caritas", Spitalul Clinic "Colțea" și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr V. Babeș" sunt pe domeniul public al Municipiului București, în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Se consideră necesar solicitarea Consiliului General al Municipiului București de a adopta o hotărâre privind transmiterea imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Bdul Nicoiae Grigorescu nr. 41, Sector 3, (Policlinica Titan), din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București, în vederea administrării în mod unitar de către Consiliul General al Municipiului București a acestor spații cu destinația servicii medicale.

Având în vedere cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 182212/05.09.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL 5 £ RVI CI U L A D M INISTR ATI VROMANIA


Nr. 182212/05.09.2018


RAPORT DE SPECIALITATE Ia proiectul de hotărâre


privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat in Bdul Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3, (Policlinica Titan) din

administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Prin Hotărârea Guvernului nr, 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 3 , după cum urmează:

-    Spitalul Clinic ”Caritas"

-    Spitalul Clinic ”Colțea”

-    Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr V, Babeș”

-    Centrul Medical ”Vitan”

-    Centrul de Diagnostic și Tratament “Titan"’

Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Copii

Conform art. 18 din OUG nr. 162/2008, coroborat cu prevederile art 3, din anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1567/2008, Spitalul Clinic ”Caritas”, Spitalul Clinic '*Colțea“ și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr V. Babeș” sunt pe domeniul public al municipiului București, în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Având în vedere faptul că Primăria Municipiului București a pus în vânzare cabinetele medicale individuale din imobilul situat în Bdul Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3, (Policlinica Titan), și doar 26% din suprafața totală se mai află în administrarea Consiliului Local Sector 3, considerăm necesară următoarea propunere:

- De a solicita Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Bdul Nicolae Grigorescu nt. 41, sector 3, (Policlinica Titan), din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București, în vederea    ~    ’    • de către Consiliul General al

Municipiului București    ticii medicale.

datele cușnnesvosUîlî    ku?/; prelucsâR; tic Pnîsăriă MtoeoMș 5 în    ti; R    Uni un ti Europene 679/21H 6

mlepfeiiriî atribuțiilor kgals. Datele jxm fi dezvăluite unor terți în urna temei fcpl jasirfteai. Vă puteai exercita drepumte pra văzute tn tegu'snieoîul VE 079/2016, pEolr-3 «« senjă, sssiasU ți ăalntă îîîw/sîaisi pt iuEsșa PrimărEi Sector 3.DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL 5 ERVI CI U L ADM * NISTR ATI V


Către,


vi *#*»<»    > * * * *

] ș ••-•••

î : S .1    S;

’' *    * T - <• * -

România

Nr. 182217/05.09.2018

CABINET PRIMAR


40 ii i 441 07 FAX L><m    }■$ 03 -54 E«MAîL «^«wwAtfv^p-^neî.fcs

Șoa, MiLâl 8î,!?w r;r, secte-f 3, vje^sB, Btisure^U, www.prinune3.r0Ref.: solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcț situat în Bdul Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3, (Policlinica Titan) din Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București


Vă transmitem atașat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Bdul Nicolae Grigorescu nr, 41, sector 3, (Policlinica Titan) din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București

-    Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Bdul Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3, (Policlinica Titan) din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului BucureștiȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN CQMĂNESCU


ÎNTOCMIT, IZAUELA PINTILIE

i-..?;».Je >jsnt ;-.eîserate    iTi^Arv Seu.,™h.< j , ''.■"Vr.'v.aL; i u    ITTdi Eir upirx; l>7‘- A sccy'.il

»îr;br.îi?er k-D,■. ;t'    cumi Î-. ■-,>}    .;i, V/î p.iTȚ    Ti.pj’;c,«k.de E1.

R> Trimet' T UT eE'Ț ThȚ ;v{i'fr< i^rcre sei .-V-c;' ':.TS Ț fCi-Aâ u t’V’Atsâ    i’.imfi'.? Set’-" 3

1