Hotărârea nr. 42/2018

HCLS3 nr.42 din 29.01.2018 privind abrogarea Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 545 din 31.10.2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 545/ 31.10.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 462/CP/25.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 11952/23.01.2018 al Direcției Managementul

Proiectelor - Serviciul Politici, Programe, Monitorizare;

-    HCLS 3 nr. 545/ 31.10.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect furnizarea de echipamente, inclusiv serviciile de proiectare și implementare ale obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3

-    Scrisoarea de înaintare nr. 112981/11.12.2017 a Direcției Managementul Proiectelor, către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (nr. 4938/11.12.2017);

-    Adresa nr. 12157/25.01.2018 a Direcției Managementul Proiectelor, înregistrat cu nr. 460/CP/25.01.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Prevederile HCLS 3 nr. 545/ 31.10.2017 privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect furnizarea de echipamente, inclusiv serviciile de proiectare și implementare ale obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”, se abrogă.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Managementul Proiectelor, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 42 DIN 29.01.2018

CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www,primarse3,ro

SECTOR 3telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mail cabinetprimar^primariej.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind abrogarea HCL5 3 nr. 545/ 31.10.2017

Având în vedere:

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 545/ 31.10.2017 prin care a fost aprobat modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect furnizarea de echipamente, inclusiv serviciile de proiectare și implementare ale obiectivului de investiții '"Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3";

-    adresa nr. 415CTE/ 22.11.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 106329/22.11.2017, prin care Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională apreciază faptul că proiectul "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3" intră sub incidența art. 4 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 941/ 2013 și documentația tehnică a sa necesită avizare;

-    scrisoarea de înaintare nr. 112981/ 11.12.2017 prin care au fost depuse la Comitetul Tehnico - Economic pentru Societatea Informațională, specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini și respectiv, studiul de fezabilitate aferente obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3",

-    faptul că după obținerea avizului CTESI va fi aprobat un nou caiet de sarcini cu specificațiile tehnice avizate de această instituție,

Se impune abrogarea HCLS3 nr. 545/31.10.2017.

Prin urmare, ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE


Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București

www.pri1narie3.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004021) 318.03.04 e-mail pr0fecte@primarie3.ro

0/


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind abrogarea HCLS 3 nr. 545/ 31.10.2017

privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect furnizarea de echipamente, inclusiv serviciile de proiectare și implementare ale obiectivului de investiții “Extindereaproiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 ”

Potrivit Hotărârii nr. 545/ 31.10.2017, Consiliul Local al sectorului 3 a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect furnizarea de echipamente, inclusiv serviciile de proiectare și implementare ale obiectivului de investiții '‘Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 ”.

Conform art. 4, alin. (1), lit. a), din H.G. nr. 941/ 2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, Specificațiile tehnice aferente caietelor de sarcini, respectiv proiectele tehnice și studiile de fezabilitate pentru proiectele prevăzute la art. 3 lit. b) și d) se supun avizului Comitetului Tehnico-Economic, astfel:

a)înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, proiectele ce implică soluții IT&C cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei finanțate din fonduri naționale.

Conform Scrisorii de înaintare nr. 112981/11.12.2017 au fost depuse la Comitelui Tehnico —- Economic pentru Societatea Tnformatională, specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini și respectiv, studiul de fezabilitate aferente

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 în urma discuțiilor tehnice cu Comitetul, din data de 19.12.2017, respectiv din data de 16.01.2018, documentația tehnică necesită modificări substanțiale, ce vor induce inclusiv modificări de contract.

Față de cele de mai sus, este necesară abrogarea HCLS 3 nr. 545/ 31.10.2017 și reluarea procedurii de atribuire după obținerea avizului final de la Comitetul Tehnico - Economic pentru Societatea Informațională pe documentația aferentă obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 ”

ȘEF SERVICIU,

[U IO AN WANVBUZDUGA
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 0310S4 București Mntfw.pritnarle3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318,03.04 e-mail pr0rede@primarse3.roSECTORUL 3 AL MUNICiPiuLUi 8UCULP;L

■    DiRECTiA

iMANAGEȘjIEHTLH., PAOîECȚElOR


Către,


\Vc-'


Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE)

Scrisoarea de înaintare

Subscrisa, Primăria sector 3 București, cu sediul în București, Calea Dudeștî nr.191, sector 3, cod fiscalRO4420465, vă supunem spre avizare doeumentaiia afererită implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea sigin^riței și prevenirea criminaîîîBțîi în Sectorul 3”.

Conform studiului de fezabilitate realizat pentru acest sistem de supraveghere video și în acord cu indicatorii tehnico - economici aprobați pentru această investiție, investiția presupune:

a.    servicii de proiectare tehnică, cod CPV 79421200-3 Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcție, în scopul identificării unei soluții optime a acestui sistem de monitorizare video raportat la cerințele de business ale beneficiarului (Poliția Locală sector 3) - estimate la 2,8% din valoarea totală a contractului,

b.    produse (echipamente/ utilaje), cod CPV 32323500-8 Sistem video de supraveghere, aferente acestui sistem - estimate la 78,2% din valoarea totală a contractului,

c.    servicii și lucrări, coduri CPV 51314000-6 Servicii de instalare de echipament video, respectiv 45311000-0 Lucrări de cablare și conexiuni electrice, aferente

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vâ puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

instalării și punerii în funcțiune a acestui sistem de monitorizare video (incluzând aici și eventualele situații neprevăzute) - estimate la 19% din valoarea totală a contractului

Obiectivul de investiții are o valoare estimată de 19.299.000 lei, fără TVA.

Finanțarea obiectivului de investiții este realizată din fondurile proprii ale Primăriei Sector 3 București.

Proiectul “Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in sectorul 3”, reprezintă o soluție tehnica de monitorizare video a unor zone cu risc mare de infractionalitate identificate de Politia Locala sector 3. Extinderea acestui proiect vine in -sprijinul creșterii siguranței si prevenirii criminalității in sectorul 3 si presupune implementarea unui sistem suplimentar de

; supraveghere video, structurat astfel:    "

..........Subsistem de Securitate - 768 camere video de supj^gghere

lizitia imaginilor video se va face doar utilizând camerll^Video de tehnologie IP mobile . tip^peed Dome sau IP Dome - supraveghere panoramica, amplasate optimizat pentru fiecare

locație de supravegheat;

Procesarea, stocarea si afișarea acestora - se va face centralizat la datacenter si dispecerat.

Subsistemul de Comunicații — pentru conectarea camerelor video de supraveghere Ia infrastructura sistemului de monitorizare video

Va asigura transmiterea/receptia securizata si centralizata a imaginilor recepționate de subsistemul de culegere de date către dispecerat, astfel:

Se vor realiza 360 de conexiuni la infrastructura existenta de fibra optica a furnizorilor de utilitari comunicații (Ex. ROS, UPC, Telekom, etc.) conectandu-se astfel un număr de 608 camere;

Se vor realiza 160 de conexiuni tip radio wireless, conectandu-se astfel restul de 160 camere video.

Subsistemul Instalații Electrice - care definește infrastructura electrica a sistemului de monitorizare video

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

Se va realiza un număr de 580 racorduri electrice si alimentarea cu energie electrica atat pentru dispozitivele din teren cat si pentru dispecerat.

Identificarea numărului optim, tipului si amplasamentului eficient al fiecărui element din Soluția Tehnica s-a făcut in urma anditului complet al fiecărei locații, prin deplasări pe teren si verificarea la fata locului.

în realizarea obiectivului de investiții, soluția de securitate este asigurată prin echipamentele de rețea, o optimizare a acesteia putând fi definitivată prin proiectul tehnic de execuție.

Conform studiului de fezabilitate, specificarea existenței unei soluții similare și motivarea necesității proiectului sunt prezentate astfel;

Din analiza datelor statistice prezentate de InsitutulNational de Statistica in Recensământul Populației si al Locuințelor 2011, rezulta ca Sccloruî 3 al Mun. București este cel mai populat sector al capitalei cu 385.439 persoane populc^^^țabila si 86.740 rezideați (domiciliu temporar; conform Serviciului de AdministrdfjNff43azelor de Date Privind Evidența Persoanelor București 2013) reprezentinad o densitate de 13.491 locuitori pe km2.

Din totalul populației rezidente în Sectorul3, 48% este populație inactivă, în timp ce numai un procent de 52% este populație activă. Din populația activă, 93% este ocupată, ceea ce arată o rată a șomajului foarte scăzută. In ceea ce privește populația inactivă, procentul cel mai mare îl ocupă pensionarii (50%), urmați de elevi și studenți (25%).

Din datele furnizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 3, reiese perimetrul analizat funcționează 70 de unități de învățământ de stat și 45 de unități de invațărnânt privat.

Volumul populației tranzitare in interiorul zonei analizate este încurajat de 3 factori importând: poarta de ieșire către sud-estul României (puncte importante economice si turstice: acces către Marea Neagra si Delta Dunării) prin Autostrada Soarelui Al, prezenta unei pard importante din Centrul Vechi (potențial turistic ridicat) si a unorinsdtudi de interes public


DiRECȚfA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

general (Camera de Comerț, Biblioteca Naționala, Muzee etc) pe teritoriul Sectorului 3 si dinamica investițiilor: multe centre comerciale mari si zone industriale.

Cea mai mare parte a teritoriului Sectorului 3 este ocupată de ansamblurile de locuințe colective, urmate de platformele industriale. Problemele specifice cartierelor de locuințe colective din Sectorul 3 se referă la insuficiența dotărilor soci.o-culturale și concentrarea activităților economice în zona centrală, ceea ce conduce la efectul de cartier dormitor, infracționalitate, insuficiența locurilor de parcare, a spatiilor de interacțiune sociala sigure la nivel de cartier.

în vederea ameliorării efectului de cartiere dormitor pentru zona de mediu si interacțiune sociala, administrația locala a Sectorului 3 executa (in cadrul Programului de reabilitare a domeniului public și a spatiilor verzi la nivelul Sectorului 3) ecologizarea spațiilor verzi și transformarea acestora în miniparcnridpfiite cu mobilier urban și coșuri de gunoi, zone utilizate in special de familii (copii, bwu£i). ce necesita asigurarea unui grad ridicat de siguranța atat pentru cetățenii beneficiancat si pentru creșterea gradului de protecție a investiției banilor publici in amenajarea acestor spatii prin monitorizarea conservării investiție, prevenind sau combătând in timp util acțiunile de vandalism, deteriorare sau distrugere.

In cadrul etapei de analiza-diagnoctic premergătoare construirii „Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 3 pentru perioada 2014 — 2020", au fost utilizate o serie de instrumente pentru consultarea populației cu privire la calitatea locuirii, calitatea serviciilor publice, oportunitățile de petrecere a timpului liber și calitatea factorilor de mediu, percepute de către locuitorii Sectorului 3.


BUCUREȘTI


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

Astfel, părerea generală asupra situației din Sectorul 3 este una bună în ceea ce privește majoritatea aspectelor chestionate, cu unele diferențe privind natura problemelor în funcție de vârsta respondenților. La toate categoriile de servicii publice au fost înregistrate răspunsuri "mulțumit" si „foarte mulțumit", însă numai la servicii precum siguranța publica, curățenia, administrarea parcurilor sau iluminatul public au inregistrat și răspunsuri „foarte nemulțumit".

Conform informațiilor furnizare de Direcția Generala de Politie a Municipiului București pentru anul 2015, sectorul 3 are cel mai ridicat coeficient de criminalitate intre sectoarele capitalei (124.69), fapt ce întărește percepția si atitudinea cetățenilor Sectorului 3 legata de aspectul „ siguranța publica ”.

Situația generala a Sectorului 3, deși favorabila din punct de vedere socio — economic,

prezintă si dezavantaje din punctde vedere infracțional prezenta unui număr mai mare de oameni in aglomerări urbane at^^țțnd cu sine si o creștere a potențialului infracțional. Asț


s-a identificat nevoia construifîf^^țținderii unui sistem de monitorizare video stradal, in mt multe etape, cu scopul princjpfiî de a creste siguranța cetățenilor si prevenireâfiff

infractionalitatii, in special pentru grupele de varsta vulnerabile (pensionari si populația tanara aflata in diverse cicluri de școlarizare).

„Strategia de dezvoltare durabila a Sectorului 3 pentru perioada 2014 — 2020", document care reflectă viziunea, obiectivele strategice, direcțiile și prioritățile de dezvoltare ale Sectorului 3 gestionate de autoritatea publica locala responsabila ~ Primăria Sectorului 3 — menționează ca obiective importante pe care va miza strategia de dezvoltare complexa a Sectorului 3 al Capitalei:

• atractivitatea pentru noii rezideați si familii, ca element de potențial pentru scăderea mediei de varsta a populației si crestera diversității, pentru menținerea nivelului ridicat al educației locuitorilor (deci o forța de munca mai bine instruita)

• potențialul diversificării activităților economice si orientării către domenii cu valoare adaugata ridicata (potențialul de dezvoltare a zonelor industriale dezafectate)


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

•    valorificarea resurselor semnificative de teren cu potențial de revitalizare si regenerare

pentru creșterea calitatii vieții urbane si a spațiului public

•    vitalitatea culturala (Centrul Istoric prezintă un potențial ridicat pentru activități cu mare impact economic, social si simbolic)

Administrația Locala a Sectorului 3 poarta așadar responsabilitatea fața de cetățean, comunitate si mediu pentru reînnoirea constantă a structurii urbane Si menținerea acesteia la cele mai înalte standarde pentru a asigura calitatea crescută a vieții locuitorilor, atractivitatea zonei si crearea de oportunități pentru atragerea unei populații diverse, inclusiv deschiderea internațională și atragprea de investitori.

în acest sens, in cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, Primăria Sect&rului 3 a demarat si finalizăt^^eptembrie 2013 o prima etapa din pachetul de proiecte:P~:3.3.3.1.

(Măsură M.3.3.3., Pf^^ămul P. 3.3.3.1. obiectivului strategic nr. 3 - Creșterpafi^Htății mediului și coiifortulitiurban, Strategia de dezvoltare a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020), prin Proiectul "Creșterea siguranței și prevenirea Sectorul 3". Acesta a adresat următoarele obiective principale:

•    Creșterea siguranței cetățeanului prin supravegherea permanenta a unor zone sensibile, cu grad ridicat de infracționalitate pentru a putea determina condițiile ce favorizează fenomenul infracțional precum și pentru identificarea în stare incipientă a infi-ac fiunilor în vederea luării de măsuri pentru reducerea acestora;

•    Prevenirea criminalității si a faptelor ilicite prin creșterea factorului psihologic și totodată a gradului de încredere față de direct responsabile în asigurarea siguranței și securității cetățeanului.

"Prin proiect s-a implementat un sistem de supraveghere video care sa contribuie la creșterea siguranței si prevenirea criminalității in sectorul 3 si au fost obținute următoarele rezultate: instalarea a 27 de camere de supraveghere video precum si creșterea gradului de siguranță aDIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

cetățeanului prin supravegherea punctelor cu infracționalitate ridicată realizând astfel, un sistem eficient în domeniul ordinii publice. ” (comunicat de presa Primăria Sector 3, București, 10 septembrie 2013).

Programul a beneficiat de finanțare europeană din Fondul European de Dezvoltare Regional și a fost implementat în cadrul Programului Operațional Regional AXA 1 Planuri Integrate de dezvoltare urbană.

Sistemul video de supraveghere existent, implementat in diferite etape, nu acopera la standarde de performanra actuale si uniforme necesaitatile de monitorizare a liniștii si ordinii publice din Sectorul 3. Sistemului de supraveghere video implementat in 2013 in cadrul proiectului „Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in sectorul 3" din cadrul Programului Integrat de Dezvoltare Urbana cod SMIS 7574 este un sistem actualizat si performant dar acopera numai 16 locații, importante si critice, motiv pentru care au fost alese

pe lista de priorități. O alta componenta a sistemului de supraveghere    sectorului 3,

care acoperpfi^pndul sau o suprafața limitata, a fost implementat în anfif^fi7, este depășit din punct de vedere tehnologic si nu asigură monitorizarea tuturor zonelor deinîeres operativ, identificate odată cu dezvoltarea infrastructurii orașului și creșterea populației.

Extinderea proiectului anterior la zonele obiectivelor de utilitate publică (scoli, gradinitie, miniparcuri si locuri de joaca) este prevăzut ca parte a pasului următor al implementării masurilor Obiectivului strategic nr.3 al Strategiei de dezvoltare durabile 2014 — 2020

Programele si masurile in care sunt declinate aceste obiective strategice tintesc sa individualizeze Sectorul 3 ca Sectorul Divers al Bucureștiului, un teritoriu atractiv pentru a locui, pentru a lucra, pentru petrecerea timpului liber și pentru afaceri, beneficiind de avantajele unei economii diverse și modeme, susținută de o forță de muncă dedicată și bine pregătită.DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

în susținerea celor de mai sus, ca urmare a răspunsului dumneavoastră cu numărul 415 din data de 22.11.2017 la solicitarea noastra anterioară cu numărul 103548 din data de 16.11.2017, vă transmitem și următoarele documente:

>    Caietul de Sarcini

>    Anexa 1

>    Anexa 2

>    Fisa de Proiect

>    Matricea de neutralitate

în vederea obținerii de detalii tehnice suplimentare sau pentru lămurirea oricăror aspecte, persoană de contact este desemnata Director Executiv Aura Cristina Turmac (tel 0731111330) si domnul Pompiliu Wan Buzduga, (tel 0727049917) , adresă de e-mail proiecte @ primarie3.ro.PRIMĂRIA


Calea Dudests nr. 39?, sector 3,031084 București w ww. pri m a riej. ro


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 Fax (004 021) 318.G3.04 e-masl pr0iecte@primade3.ro


Către

CABINET PRIMAR


SECTOR 3Ref.: aprobarea proiectului de hotărâre privind abrogarea prevederilor HCL S3 nr. 545/31.10.2017,

vă transmitem atașat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la abrogarea H.C.L. S3 nr. 545/

31.10.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii cătreîntreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect furnizarea de echipamente, inclusiv serviciile de proiectare și implementare ale obiectivului de investiții“Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”;

-    Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Managementul Proiectelor, Serviciul Politici, Programe, Monitorizare privind abrogarea totală a prevederilor H.C.L. S3 nr. 545/ 31.10.2017;

Scrisoare de înaintare nr. 112981/11.12.2017 pentru avizare documentația aferentă implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței prevenirea criminalității în Sectorul 3”
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 545/ 31.10.2017

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 545/ 31.10.2017, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

a

SECRETAR, VASILIU MARIANA