Hotărârea nr. 419/2018

HCLS3 nr.419 din 14.09.2018


MOhOCiPIUt BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


HOTĂRÂRE

privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr. 104-122, Sector 3 (Policlinica Vitan),

din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, î 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 183822/CP/07.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 180567/04.09.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

-    Adresa nr. 180572/04.09.2018 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

A

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 867 și art. 868 din Codul Civil , republicat, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul priviat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor Municipiului București;

-    OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

~ HG nr. 1567/2008 privind aprobarea Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, precum și a criteriilor care stau la baza acestui transfer;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f), alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Artl. Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind transmiterea imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr. 104-122, Sector 3, (Policlinica Vitan), din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂNA VĂDUVASEMNEAZĂ

JRETAR

Ș MIIĂITĂ


NR. 419 DIN 14.09.2018


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E*MAÎL cabmetprim<\Țprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 03^084, București, www.primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVELa proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr. 104-122, Sector 3,

(Policlinica Vitan) din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General ai Municipiului București

în conformitate cu prevederile art. 18 din OUG nr. 162/2008, coroborat cu prevederile art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1567/2008, Spitalul Clinic "Caritas", Spitalul Clinic "Colțea" și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr V. Babeș" sunt pe domeniul public al municipiului București, în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Având în vedere numeroasele solicitări ale Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, de a efectua întreținerea, gospodărirea, reparațiile, consolidările, extinderea și modernizarea imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr. 104-122, Sector 3, se consideră necesar solicitarea Consiliului General al Municipiului București de a adopta o hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr. 104-122, sector 3, din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București, în vederea administrării în mod unitar de către Consiliul General al Municipiului București a acestor spații cu destinația servicii medicale.

Având în vedere cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 180567/04.09.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vâ puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


^afe 4    * * *

H:.V..-LV,.O


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

'îLtFLC'^ Ș'M •î'M; ■; 5,1A ■’ li / ';.li ..-■ ■' FAX    p,' ’ ; C-i £MÂK. .';    fȘ'f    ;,r ■

Șos. M.Mt &!■.!■'■ u r::‘. 42-T >ec’.'.>r 3, <.    8ueU''c;.:i, www.pHmanepiî

Nr. 180567/04.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren

aferent, situat în Calea Dudești nr. 104-122, sector 3, (Policlinica Vitan) din administrarea Consiliului local ai Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 3 , după cum urmează:

-    Spitalul Clinic ”Caritas”

-    Spitalul Clinic ”Colțea”

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr V. Babeș”

-    Centrul Medical "Vitair ’

Centrul de Diagnostic și Tratament ”Titan”

Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Copii

Conform art. 18 din OUG nr. 162/2008, coroborat cu prevederile art. 3, din anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1567/2008, Spitalul Clinic ”Caritas”, Spitalul Clinic ”Colțea” și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr V. Babeș’* sunt în domeniul public al municipiului București, în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Prin Procesul-Verbal nr. 3533/02.09.2008 (încheiat în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 110/2005, Hotărârii Cosniliului General al Municipiului București nr. 187/2004 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/2005) Comisia pentru predarea documentației tehnico-financiare aferente spațiilor proprietate privată a Municipiului București,

Dioda d«m«e»voasstâ personale prelwnu <fc Primăria Sectorului 3 în ewsformiuMe u» Re^Ufsesițîi! Unjynii Eusupaw 67 9/5 H 6 fci stupid mâepbîîidi sinmpîH&î- kggfe. Pafck pol T dczvadiHe wor top N Iw xmuj isind TgT jusdikat. V& puteți «xeitițâ dreptusde pevfew în Rtp.’a’sî’iefîhi) UE 679/2016, pmtr-u cere îe scmâ, «Mdli ți dateU UâîwuTk pe adrsîa iTOsfeid Se-mr 3.


DIRECȚIA. ADMINISTIUTîVĂ Șî MANAGEMENT iNFORMAȚÎGNAL SERVICIU A ADMINISTRATIV

cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical din cadrul Primăriei Sectorului 3 a predat Comisiei Consiliului General al Municipiului București imobilul din Calea Dudești nr. 104-122, cu excepția unor suprafețe în care își desfășoară activitatea parte dintre laboratoarele Direcției de Sănătate Publică a Muncipiului București, Policlinica pentru Sportivi ”Colțea”, Policlinica T.B.C. ~ Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sfântul Ștefan”, Casa de Pensii București- Comisia de Expertiză Sector 3, Casa de Pensii Ilfov- Comisia de Expertiză Sector 3.

Având în vedere numeroasele solicitări ale Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, de a efectua întreținerea, gospodărirea, reparațiile, consolidările, extinderea și modernizarea imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr. 104-122, sector 3.

Considerăm necesară următoarea propunere:

- De a solicita Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr, 104-122, sector 3, din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București, în vederea administrării în mod unitar de către Consiliul General al Municipiului București a acestor spații cu destinația servicii medicale.SECTORULUI

gucusEșnQiRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Și MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SESVfCIULAOMINi STRAT! V


■ • •    * « V • *    ” &

România

Nr. 180572/04.09.2018


TRîiFON (=»4 osîj 340.4a n / $41 o7 ir FAX (otSiț cîȚȚîS îȚog &MAîL

Șos. Mihai feb ro, 4SS; itsfe v, 0303x3, g-uctroșd, www.primarie3.r0


Către,

CABINET PRIMARRef.: solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr. 104-122, sector 3 (Policlinica Vitan), din administrarea Consiliului

local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București


Vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr. 104-122, sector 3 (Policlinica Vitan), din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Raportul de Specialitate 1a proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr. 104-122, sector 3 (Policlinica Vitan), din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București


DIRECTO RADU ALEȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN CGJMĂNESCUÎNTOCMIT, IZABELA PINTILIEDătde dumneavoastră personale aunt prelucrate de Prâa&m Sectorului 3 în eonfoimiWe cu Regulamernul Unwnh EvîiWîw; 679Gol 6 în scopul îmfepliEirii Mribuîîfiiî? legase, DatAc pui u țfeevăhute smer terți N be/s urnii ke-eei UgA jîtMiiksL Vă puteți, exercita, drepturile- prevăzute în Regîdiiiaîieîîd UE âTAVAlA prisrir-o centre sensA,    iii ăamtA swstRKă pe isd-esa Wîxsvânei Sector 3.


1