Hotărârea nr. 418/2018

HCLS3 nr.418 din 14.09.2018


F I ;;<;■■■■■■■;u;,.. 3uVSEI hg j <S.hȘȘ3<3.. LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sesctor 3 nr. 357/14.08.2018 referitoare la înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. î 15/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

9    9    7

Având în vedere :

-    Expunerea de motive nr. 184140/CP/07.09. 2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 183682/06.09.2018 al Serviciului Organizare

Resurse Umane;

-    Adresa nr. 183511/06.09.2018 a Direcției Economice;

-    HCLS 3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate

Sector 3;

~ Adresa nr. 183684/06.09.2018 a Serviciului Organizare Resurse Umane;

A

In conformitate cu prevederile:

” Art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 1 2, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 se modifică după cum urmează:

”(1) Se aprobă înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea furnizării/prestării serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București. ”

„(2) Instituția publică prevăzută la alin. (î) se înființează cu activitate financiar-contabilă proprie, cu patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară și funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau/și la unitățile bancare și va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale. ”

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.4. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3 va fi asigurată din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, precum și din alte surse legal constituite. ”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 357/14,08.2018, rămân neschimbate.

NR. 418 DIN 14.09.2018


CABINET PRIMAR


TELEFON {004 021)358 05 23 - 28 FAX (004 02)} 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar^&prîmariej.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031034, București, www.pnmane3.ra

EXPUNERE DE MOTIVE privind modificarea HCLS3 nr. 357/14.08.2018 referitoare la înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Având în vedere prevederile art. 1 șî art. 4 dîn HCLS 3 nr, 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3:

"Art.l. (1) Se aprobă înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, serviciu pubiic de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea furnizârii/prestârii serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București,

(2)    Serviciul public prevăzut la alin. (1) se înființează cu activitate financiar-contabilâ proprie, cu patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară și funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau/și la unitățile bancare și va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli șî situații financiare anuale.

(3)    Conducătorul Direcției Generale de Salubritate este ordonator terțiar de credite. „

„Art.4. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3 va fi asigurata din venituri proprii și subvenții de la bugetul focal al Sectorului 3 al Municipiului București, precum și din alte surse legal constituite/'

Ținând seama de adresa nr.183511/06.09,2018 a Direcției Economice, întocmită la recomandarea Trezoreriei Sectorului 3, referitoare la întreprinderea demersurilor necesare pentru îndreptarea erorilor materiale cuprinse în articolele mai sus menționate, astfel încât activitatea financiar contabilă să poată fi interpretată și aplicată conform legislației în vigoare, prin care solicită modificarea art. 1 și art. 4 din HCLS 3 nr.357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, astfel:

"Art.l. (1) Se aprobă înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea furnizârii/prestârii serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016,

printr-o cerere scrisă, semnată șr datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. .


CABîNET PRÎMAR

(2)    Instituția publica prevăzută fa afin. (1) se înființează cu activitate financiar-contabilă proprie, cu patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară și funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al codului unic de înregistrare fiscală șt al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau/și la unitățile bancare și va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

(3)    Conducătorul Direcției Generale de Salubritate este ordonator terțiar de

credite. „

„Art.4. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3 va fi asigurată din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, precum și din alte surse legal constituite."

Luând în considerare cele mai sus menționate precum și raportul de specialitate nr. 183682/06.09.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX {004 021} 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.ro Calea Dud ești nr. 191, sector 3. 031084, București, www.primarie3.r0


Nr. înregistrare:RAPORT DE SPECIALITATE

ia proiectul de hotărâre

privind modificarea art.l și art.4 din H.C.L.S.3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Având în vedere:

prevederile arh î și art.4 din H.C.L.S. 3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3:

“Art.l, (1) Se aprobă înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea furnizării/prestării serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.

(2)    Serviciul public prevăzut la alin. (I) se înființează cu activitate financiar-contabilă proprie, cu patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară și funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau/și la unitățile bancare și va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

(3)    Conducătorul Direcției Generale de Salubritate este ordonator terțiar de credite. ,,

„Art.4. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3 va fi asigurată din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, precum și din alte surse legal constituite. ”

Datele dumneavoastră personale simt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679 2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


- adresa Direcției Economice înregistrată cu nr.l 83511/06.09.2018 cu privire Ia modificareaart 1 și art.4 dinH.C.L.S. 3 nr.357/14.08.2018privindînființareaDirecției Generale de Salubritate Sector 3, astfel:

“Art.l. (1) Se aprobă înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea jurnizării/prestării serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.

(2)    Instituția publică prevăzută la alin. (!) se înființează cu activitate financiar-contabilă proprie, cu patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară și funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau/și la unitățile bancare și va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale,

(3)    Conducătorul Direcției Generale de Salubritate este ordonator terțiar de credite, „

„Art 4. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3 va fi asigurată din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, precum și din alte surse legal constituite. ”

ca urmare a celor prezentate, propunem modificarea art. 1 și art.4 din H.C.L.S. 3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3.


Serviciu.


Val.


ilescu
ROMANIA

1916 2018 | SĂRBĂTORIM iWPREUlJA


DIRECȚIA ECONOMICĂ

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 3)8 03 O4E-MAÎL 8conornic@prim8Fic3.ro Cafea Dudeșîî nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

w/&°W

Către,

Serviciu Organizare Resurse Umane

Având în vedere H.C.L.S. 3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și adresa dvs. nr. 156679/03.08.2018,

Ținând cont de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 1 și 2, vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare pentru îndreptarea erorilor materiale de ia art. 1 si 4 ale hotărârii mai sus amintită, astfel încât activitatea financiar contabilă să poată fi interpretată și aplicată conform legislației în vigoare.

Ținând cont de cele prezentate propunem modificarea:

© Art. 1 astfel: “Art. 1. (1) Se aprobă înființarea Direcției Generale de Salubritate

Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea

Consiliului Local Sector 3, în vederea furnizării/prestării serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.

(2)    instituția publică prevăzută ia alin. (1) se înființează cu activitate financiar-contabiîâ proprie, cu patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară șî funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscal și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau/și la unitățile bancare șî va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

(3)    Conducătorul Direcției Generale de Salubritate Sector 3 este ordonator terțiar de credite. ”

« Art. 4 astfel: “Art 4, Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3 va fi asigurată din bugetul local ai Sectorului 3 al Municipiului București, precum și din alte surse legal constituite.”


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificai. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/ȘTO01, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

SECTORULUI

8UCU REȘTSJC.L 1 Uf\ULU I

8UCU REȘTS

-’Z'W / V.

ROMÂNIA


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021} 3)8 03 04 E-MAtL resurseumane@prjmarie3.r0 Cafea Dudești nr. tgt, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


1910-2078 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. înregistrare: 183684/06.09.2018


CĂTRE,


COMPARTIMENT CABINET PRIMAR’ORUL 3


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

-    Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane;

~ Proiectul de hotărâre pentru aprobarea privind modificarea privind modificarea art. 1 și art.4 din H.C.L.S.3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3

în vederea inițierii proiectului menționat


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


M0H1CIP


BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE nr. 357 din 14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 consolidată la data de 14.09.2018 și care are la bază modificările aduse prin HCLSnr. 418/14.09.2018

Art.l. (1) Se aprobă înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea fumizării/prestării serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.”

(2)    Instituția publică prevăzută la alin. (î) se înființează cu activitate fmanciar-contabilă proprie, cu patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară și funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau/și la unitățile bancare și va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

(3)    Conducătorul Direcției Generale de Salubritate Sector 3 este ordonator terțiar de credite.

Art.2. Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, conform anexelor nr. 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, conform anexei nr,4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Drepturile salariale ale Directorului General al Direcției Generale de Salubritate Sector 3 se stabilesc prin Dispoziția Primarului Sectorului 3, cu respectarea alin. (1).

(3)    Drepturile salariale ale personalului Direcției Generale de Salubritate Sector 3, se stabilesc prin Decizia Directorului General al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, cu respectarea alin, (1).

Art.4. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3 va fi asigurată din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, precum și din alte surse legal constituite.”

Art. 5. Se stabilește sediul social și fiscal al Direcției Generale de Salubritate Sector 3 în imobilul situat în Str. Jean Steriadi nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, București.

Art.6. (1) Până la ocuparea, conform prevederilor legale, a funcției de conducere de Director General la Direcția Generală de Salubritate Sector 3, se împuternicește Primarul Sectorului 3 să desemneze o persoană care să asigure interimatul funcției de Director General și să întreprindă toate demersurile necesare în vederea:

a)    înregistrării, autorizării și/sau acreditării Direcției Generale de Salubritate Sector 3, potrivit legii, în scopul dobândirii personalității juridice, luării în evidență, desfășurării activității etc.;

b)    reprezentării în față tuturor instituțiilor publice, a persoanelor fizice și/sau juridice, etc.

c)    obținerii certificatului de înregistrare fiscală, deschiderii de conturi la unitățile teritoriale ale trezoreriei și/sau la unitățile bancare, obținerii de autorizații, avize, licențe și a oricăror alte acte necesare desfășurării în conformitate cu prevederile legale a direcției și a serviciului public.

(2) în exercitarea atribuțiilor de serviciu, Directorul General emite decizii, precum și orice alte acte necesare desfășurării activităților direcției și serviciului public.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Organizare Resurse Umane și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

1

La Articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul

2

cuprins: