Hotărârea nr. 417/2018

HCLS3 nr.417 din 14.09.2018


BBB1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

AL .■/ CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

...................................................—■ .................................................................................

HOTĂRÂRE

privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 20.11.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. î 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/200Î, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 183846/CP/07.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.178500/03.09.2018 al Serviciul Organizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    Referatul nr. 173310/28.08.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală;

-    Adresa nr. 178563/03,09.2018 a Serviciul Organizare Resurse Umane; în conformitate cu prevederile:

HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 alin. (2) din HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) și art. 81 alin.(2) lit.j) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și competările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă condițiile de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante din cadrul Biroului Monitorizare Instituții Publice și Biroului Ordine Publică Parcuri, în data de 20 noiembrie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Organizare Resurs/ Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IULIANA VĂDUVA


NR. 417 DIN 14,09.2018


ANEXĂ LA H.C.L.S. 3 NR..4.J tT./.../4.'.^$.2018

7. Condiții de organizare și desfășurare a concursului de recrutare a

conformitate cu prevederile II.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, coroborat cu Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare:

> Data și ora organizării concursului:

-    proba suplimentară sportivă (eliminatorie) 12.11.2018, ora 10°° (Monitorizare Instituții Publice);

-    proba suplimentară sportivă (eliminatorie) 15.11.2018, ora 10°°(Ordine Publică Parcuri);

- proba scrisă 20.11.2018, ora 10°°;

-    interviul - nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de Ia susținerea probei scrise.

>    Locul de desfășurare al concursului:

>    locul de desfășurare al concursului - Colegiul Tehnic “Mihai Bravu” -Sala Amfiteatru -Șos. Mihai Bravu nr. 428 Sector 3.

>    locul de desfășurare a probei suplimentare sportive - Sala de sport a Direcției Generale de Poliție Locală, situată în Str.Ion Țuculescu, nr.42, imobilul CI, sector 3.

>    Dosarele de înscriere la concurs se pot depune:

-    perioada în care se pot depune dosarele de înscriere: 12.10.-31.10.2018;

-    instituția publică la care se depun dosarele de înscriere: Primăria Sector 3, Calea Dudești, nr.191, Sector 3, Serviciul Organizare Resurse Umane, de luni până vineri în intervalul orar - (luni-joi: ora 8°°-l630 și vineri: 8 -14°°).

Bibliografia, actele necesare întocmirii dosarului de concurs precum și relații suplimentare legate de condițiile de participare la concurs se pot obține la telefon 021/318.03.23-28/int.241 (persoane de contact: Stănescu Doina/Orodel Violeta), e_mail: resurseumane@primarie3.ro, la sediul instituției și pe site-ul instituției www.primarie3 .ro - (Utile - Concursuri).

2. Criteriile de ocupare'. în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare:

> Biroul Monitorizare Instituții Publice

1.    Polițist local clasa I gradul debutant - (ID 473502)

-    pregătire de specialitate', studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice', nu este necesară;

-    cerințe specifice', disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

2.    Polițist local clasa I gradul debutant - (ID 473503)

-    pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este necesară.

-    cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

3.    Polițist local clasa I gradul debutant - (ID 473504)

-    pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este necesară.

-    cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități îde mers

-    pregătire de specialitate’, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice’, nu este necesară.

-    cerințe specifice', disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilitafî“~de-rriers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

5. Polițist local clasa I gradul debutant - (ID 475847)

-    pregătire de specialitate’, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice’, nu este necesară.

-    cerințe specifice', disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

6.    Polițist local clasa m gradul debutant - (ID 454605)

-    pregătire de specialitate', studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice', nu este necesară.

-    cerințe specifice*, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

7.    Polițist local clasa III gradul debutant - (ID 473511)

-    pregătire de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este necesară.

» cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilitați de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

8.    Polițist local clasa III gradul debutant - (ID 475856)

-    pregătire de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este necesară.

-    cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

9.    Polițist local clasa III gradul debutant - (ID 475857)

-    pregătire de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este necesară.

-    cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

10. Polițist local clasa III gradul debutant - (ID 475858)

-    pregătire de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este necesară.

-    cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

> Biroul Ordine Publică Parcuri

1. Polițist local clasa I gradul debutant - (ID 473518)

-    pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este necesară. t

-    cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități /de mers

-    pregătire de specialitate’, studii universitare de iicență absolvite cu diplomă, respecțide lunga durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice’, nu este necesară.

-    cerințe specifice’, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilitățfcîFrners pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

3.Polițist local clasa I gradul debutant - (ID 473520)

-    pregătire de specialitate’, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice', nu este necesară.

-    cerințe specifice’, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

4.    Polițist local clasa I gradul debutant ~ (ID 473521)

-    pregătire de specialitate', studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice*, nu este necesară.

-    cerințe specifice’, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

5.    Polițist local clasa I gradul debutant - (ID 473522)

-    pregătire de specialitate-, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice’, nu este necesară.

-    cerințe specifice', disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

6.    PoIițist local clasa III gradul debutant - (ID 473527)

-    pregătire de specialitate*, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice', nu este necesară.

-    cerințe specifice*, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

7.    Polițist local clasa III gradul debutant - (ID 454601)

-    pregătire de specialitate*, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice*, nu este necesară.

-    cerințe specifice’, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

S.Polițist local clasa III gradul debutant ~ (ID 454607)

-    pregătire de specialitate*, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice', nu este necesară.

-    cerințe specifice', disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

9.Polițist local clasa III gradul debutant - (ID 475876)

-    pregătire de specialitate', studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice’, nu este necesară.

-    cerințe specifice’, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers

-    pregătire de specialitate', studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice', nu este necesară,

-    cerințe specifice', disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență Ia efort fizic și pentru patrulă pedestră.CABINET PRIMAR

TELEFON (<>C-4 021) 3tS 03 23 - 28 FAX {< >4 021) 318 03 04 E-MAIL cabinet primar^pfimar1ii3.ro

Calea Dude^i nr, 191, sector 3, 031084, București, www.prlmarie3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 20.11.2018

Având în vedere prevedrile art.9 alin.(2) din HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și raportul de specialitate nr. 178500/03.09.2018 al Serviciul Organizare Resurse Umane, consider că se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pentru aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante din cadrul Biroului Monitorizare instituții Publice și Biroului Ordine Publică Parcuri, care se va desfășura în data de 20 noiembrie 2018. -proba scrisă, pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.
SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANETELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL resurseumane@ prima 063. ra Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pnmarie3.r0

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 20.11.2018

Având în vedere:

-    referatul Direcției Generale de Poliție Locală nr.173310/28.08.2018, prin care solicită organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante din cadrul Biroului Monitorizare Instituții Publice Ordine Publică și Biroului Ordine Publică Parcuri;

-    prevederile art.9 alin (1) respectiv "funcțiile publice vacante din cadrul poliției locale se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare” și alin.(2) “condițiile de organizare și de desfășurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului/primarului general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare” din H.G.nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-    prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2 cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

Față de cele prezentate, propunem ințierea proiectului de hotărâre a Consiliului Local Sector 3, privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante din cadrul Biroului Monitorizare Instituții Publice și Biroului Ordine Publică Parcuri, care se va desfășura în dataDIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂOPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


TELEFON (004 031) 430 30 30 / (004 031) 430 33 30 - int. 201 FAX (004 021} 340 07 51

E-MAIL dîfectorgen@pri mărie}, ro Str. Ion Țucuîescu nr. 42, ci, sector 3, 031615, București, www.primarie3.ro


Nr.    0


PRIMAR


ROBÎLRT SOȘRTN NEGOITĂ

fiispoz,

' 38 8 2/2818


*8Hi 8 MT8AT0R PUBLIC Cl',«i iiflii88IBS

r'f> u '    ; " P r A


REFERAT


Pentru eficentizarea activităților și a acțiunilor de monitorizare a miniparcurilor și a locurilor de joacă pe raza Sectorului 3 și pentru o bună coordonare cu efective complete, propun organizarea unui concurs pentru ocuparea funcțiilor publice specifice vacante, după cum urmează:

>    Biroul Monitorizare Instituții Publice

-    Polițist local clasa I grad profesional debutant - 5 posturi

-    Polițist local clasa III grad profesional debutant - 5 posturi

>    Biroul Ordine Publică Parcuri

-    Polițist local clasa I grad profesional debutant - 5 posturi

-    Polițist local clasa III grad profesional debutant - 5 posturi

Precizăm că pentru candidații care se vor prezenta la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de polițiști locali, se va susține probă suplimentară sportivă (eliminatorie) pentru verificarea aptitudinilor fizice.


DIRECTOR GENERAL
PRI MĂRiA^jb

SECTORULUI < BUCURE?TW


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE
TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 358 03 04 E-MAIL resijrseumane@prin1arie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pnmarie3.ro


ROMANIA

1918-2016 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 178563/03.09.2018CĂTRE,

CABINET PRIMA


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 3;

» Raportul de specialitate nr. 178500/03.09.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane;

~ Proiectul de hotărâre privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 20.11.2018


în vederea inițierii proiectului menționat.
întocmit,

Stănescu Doina


Datele dumneavoastră personale simt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile

prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1