Hotărârea nr. 41/2018

HCLS3 nr.41 din 29.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii AS3 – Administrare Strazi S3 S.RL pentru anul financiar 2018


MUMOPHJL BUCUREȘTI

CONSIUUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AS3 — Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

5    >    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.446/CP/23.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 11010/22.01.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 28/22.01.2018 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 432/CP/22.01.2018;

-    Nota de fundamentare nr. 29/22.01.2018 a Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;

-    Adresa nr. 30/22.01.2018 a societății AS3 “-Administrare Străzi S3 SRL;

-    Adresa nr. 66 /22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

-    Adresa nr. 64/22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3;

-    Decizia nr. 30/22.01.2018 a societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

-    HCGMB nr.200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr. 11025/22.01.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă înregistrată cu nr. 442/CP/23.01.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau

dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

-    Art. 12. Pct. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al Societății AS3 -

Admistrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) șf art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății AS3 ™ Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2018, conform anexlor nr. 1.1 -1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 41 DIN 29.01.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

C.U.i. RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

SEDIUL:BUCURESTI SECTOR 3 Calea Vitan nr 154-158 Clădire Administrativa, Birou 1SMasiS^ 'S

......;» ;iANEXA

NR.1.1


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

INDICATORI

Nr.rand

Aprobat ( N-1)

Realizat/ preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent(N)

i?

Estimări an

N + 1

-1-

Estimări an

N + 2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

3645.87

1.27

23885

48750

63360

2.0

1.30

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3601.37

23836

48700

63310

2.0

1.30

a)

subvenții, cf.prevederiior legale in vigoare

3

b)

transferuri, cf.prevederiior legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

44.5

1.27

49.00

50.00

50.00

1.0

1.00

3

Venituri extraordinare

6

0

II

CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8 + Rd.20+rd20+rd21)

7

4258.43

713.76

23669.13

47560.00

62134.00

2.0

1.31

1

Cheltuieli de exploatare, din care :

8

4254.43

713.76

23651.13

47538.00

62106.00

2.0

1.31

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1265.2

220.05

18692.00

38540.00

50688.00

2.1

1.32

B

cheltuieli cu impoz,taxe si varsaminte asimilate

10

47.29

1.38

230

210.00

210.00

0.9

1.00

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2913.79

482,19

4479.13

8478

10868

1.9

1.28

co

cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+14)

12

3984.83

7970.00

10360.00

2.0

1.30

C1

cheltuieli cu salariile

13

2217.54

316.66

3984.83

7970.00

10360.00

2.0

1.30

C2

bonusuri

14

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheituieli cu plăti compensatoria ferente disponibilizărilor de personal

16

C4

chelt. aferente contractului de mandat si

altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

150.81

76.53

340.3

350.00

350.00

1.0

1.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

545.44

89

154

158.00

158.00

1.0

1.00

D

alte cheltuieli de exploatare

19

28.15

10.14

250

310.00

340.00

1.2

1.10

2

cheltuieli financiare

20

4

0 | 18.00

22.00

28.00

1.2

1.27

3

cheltuieli extraordinare

21

0

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

612.56

-712.49    j 215.87

1190

1226

5.5

1.03

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT DIN CARE:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprez.facilitati fiscale

26

3

Acoperire contabila din ani precedent!

27

4

Constituire surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobinzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29

30

7

Participarea salariatilor la profit in lîm.10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financar de referința

31

8

Minim 50% varsaminte la bug.stat sau tocai in căzu regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinații prevăzute ia Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

Vi

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDUR IEUROPENE din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b>

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

chetuieii cu reciama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

43

34.54

190.40

196.16

10.8

59.50

61.30

1190.00

1226.00

,”eA

V

li?!

■ții

f

/

4500

0

1500.00

1190.00

,0.8

gfevi--

1.03

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

4500

0

1500.00

1190.00

1226.00

0.8

1.03

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

150

38

150

160.00

170.00

1.1

1,06

2

Nr.mediu de salariat! total

49

150

38

150

250.00

280,00

1.7

1.12

3

Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)

50

1579.19

1389

2163

2656.00

3083.00

1.2

1.16

4

Câștig mediu lunar pe salariat( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. legii anualae a bugetului de stat**)

51

1579.19

1389

2213

2656.00

3083.00

1.2

1.16

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/ persoan) (Rd.2/Rd.49)

52

24.01

8.3

26.56

31.88

37.00

1.2

1.16

6

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x1000

55

1182.45

562

990

975.00

980.00

1.0

1.01

9

Plăti restante

56

10

Creanțe restante

57

Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2 **Rd.51= Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Med rea Daniela

CONSILIUL. LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL


C.U.I. RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

SEDIUL:BUCURESTI SECTOR 3 Calea Vitan nr 154-158 Clădire Administrativa, Birou 1

ANEX

A

Nr.1.2


*    *    t    £    ■ n <-lin n Aw». ufl

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr.r

d.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent(N-l)

Propuneri an curent (N) / / k 4/A3p«---n

Aprobat

rreiiminav

din care:    /f

conform

HG/Ordin

comun

Conform Hotararîî C.A.

Trim

I

Trim

II

Trim

Iii

" Trim

IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 +Rd 28)

1

0

3645.87

3645.87

1.27

38

9446

11895

2506

23885

1

Venituri totale din exploatare!Rd.3

+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd,14)din care:

2

0

3601.37

3601.37

0

17

9430

11891

2498

23836    >

a)

din producția vanduta(Rd.4+Rd.5+Rd.6+rd7) din care:

3

0

3496.37

3496.37

0

12

9425

11828

2451

23716    <

a1)

din vanzarea produselor

4

2284.87

2284.87

9400

11750

2348

23498

a2)

din servicii prestate

5

1142.5

1142.5

12

25

78

103

218

a3)

din redevente si chirii

8

50

50

a4)

alte venituri

7

19

19

bl

din van za rea mărfurilor

8

0

cL

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c1)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

c2)

transferuri cf.prevederîlor legale in vigoare

11

din producția de imobilizări

12

e)

venituri af. costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare{RdJ5+Rd.16+rd19+rd20*rd.21) din care:

14

0

105

105

0

5

5

63

47

120

din amenzi st penahtati

15

0

f2)

din vanzarea activelor sl op. de capital! Rd.18+Rd.19), din

care:

16

105

105

58.00

42

100

- active corporale

17

90

90

40.00

40

80

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții ptr investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

15

15

5

5

5.00

5

20

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:

22

0

44.5

44.5

1.27

21

16

4

8

49

a)

din imobilizări financiare

23

0

bk.

din investit!! financiare

24..

0

c)

din diferente de curs

25

12

12

0

4

5.00

3

12

£îl

din dobânzi

26

22,5

22.5

0.18

16

2

0

18

el

alte venituri financiare

27

10

10

1.09

5

10

4.00

0

19

3

Venituri extraordinare

28

0

0

!L

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

4364.93

4364.93

713.76

2152.5

9060.5

10335.5

2120.63

23669.13

1

Cheltuieli de exploatsre(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),din care :

30

4360.93

4360.93

713.76

2148

9056

10331

2116.13

23651.13

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:

31

0

1371.7

1371.7

220.05

1083

7331

8810

1468

18692

A1

Cheltuieli privind stocurile! Rd.33+Kd.34+Rd,3?+Rd.38+Kd.39

)din cqre:

32

0

975.1

975.1

115.59

864

6705

7987

1221

16777

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

776

776

0

588

6542

7825.00

1028

15983

bL

cheît.cu materialele consumabile, din care:

34

98

98

22.38

22

29

25

22

98

b1)

cheltcu piesele de schimb

35

38

38

10

24

48.00

76

158

h2i

cheltcu combustibilii

36

60

60

8.78

10

45

60.00

25

140

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

98.1

98.1

92.81

245

125

128.00

160

658

dL

cheltuieli privind energia sl apa

38

3

3

0.4

9

9

9.00

11

38

ei

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

A2

cheltuieli pnvrnd serviciile executate de

terti/Rd.41+Rd.42+Rd.45t din care:

40

0

155.32

155.32

44.12

161

326

475

132

1094

l

al

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

16

16

0.29

-J5—........

18

30.00

24

87

[-Pi 1

uiiuiLuiBii piivinu i>([ini[B ir\u.‘wtko.'i'h ain care:

42

110.54

110.54

35.77

140

300

440.00

102

982

bl)

către operatori cu capital integrai /majoritar de stat

43

0

0

b21

către operatori cu capital privat

44

110.54

110.54

140

300

440.00

102

982

c)

prime de asigurare

4$

28.78

28.78

8.06

6

8

5.00

6

25

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti    /

(Rd,47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78) din care:

46

0

241.28

241.28

60.34

58

300

348

115

821

aL

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:

48

10.81

10.81

27

27

b1)1 cheltuieli privind consultanta iuridlca

49

10.81

10.81

5

5

10.00

7

27

c)

chelt.de protocol, reclama si publicitate    {

Rd.S1+Rd.53) din care:

50

0

8.03

8.03

1.72

6

7

6

10

29

£li

cheltuieli de protocol din care :

51

4.88

4.88

1.72

5

5.00

5.00

10

25

-

tichete cadou ieg.193/2006 cu modificările ulterioare

52

0

0

c2(

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

3.15

3.15

1

2.00

1.00

0

4

-

tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate

1eg.193/2006 cu modificările ulterioare

54

0

-

tichete cadou ptr campanii de marketing,studiul pieței, promovare pe plete existente sau noi,potrivit legiil 93/2006 cu modificările ulterioare

55

0

z

felS /tâ.

-

ch.de promovare a produselor

ȘȘ

0

d)

ch. cu sponsorizarea potrivit OUQ

nr.2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.61) din care:

57

0

0

0

r »/-/

0

0

0

d1)

ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0

d2)

ch de sponsorizarein domeniile educație, invatamant, social

si sport din care

59

0

d3)

pentru cluburile sportive

50

0

-

d4)

cheltuieli de sponorizare pt aite acțiuni si activitatl

61

0

el

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

02

12

12

11.94

15

140

170.0

32.0

357

a

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer din care:

00

0

5

27

28.0

8.0

68

cheltuieli cu diurna ( Rd.65+Rd.86)din care

04

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

-

interna

65

0

0.0

-

externa

66

0

0.0

Ql

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

6

6

2.66

18

26.00

20.00

16.0

80

hk

cheltuieli cu servicii bancare si asimilate

08

4.21

4.21

0.75

8

8.00

9.00

9.0

34

I)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti din care

69

0

43.23

43.23

43.27

32

72

69

53.0

226 ‘

1U

cheltuieli de asigurare si paza

70

30

30

5

15.00

25.00

15.0

60

i2)

ch. privind întreținerea si funct. tehnicii de caicul

71

3.23

3.23

1

7

7.00

7.00

7.0

28

J3I

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

0

15

45.00

30.00

30.0

120

i4)

ch.cu reevaluarea imob.corporale si necorp.din care:

73

0

-

aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

J5L

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

S6)

cheltuieli privind recrutarea sl plasarea personalului de

conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

10

10

5

5.00

7.00

1.00

18

Jl

alte cheltuieli

78

157

157

0.00

B

Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asîmilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:

79

0

47.29

47.29

1.38

55

67

54

54.00

230

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploata re a resurselor minerale

80

0

0.00

bL

ch.cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice si

01

0

0.00

cL

ch.cu taxa de licența

02

5,23

5.23

6

6

5.00

5.00

22

,d)

ch. Cu taxa de autorizare

0?

13.91

13.91

4

6

4.00

4.00

18

e)

ch.cu taxa de mediu

84

10

10

0.00

ch.cu aite taxe si impozite

05

18,15

18.15

45

55

45.00

45.00

190

c

Cheltuieli cu personalui(87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) din care:

86

0

2913.79

2913.79

482.19

963

1691

1399

^4479.13

co

cheltuieli de natura salarlala (Rd.88-i Rd.92)

87

2217.54

2217.54

316.66

850

1450

1258

426.83    /

Z3984.83

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care :

88

0

2217.54

2217.54

316.66

850

1450

1258

a)

salarii de baza

89

2217.54

2217.54

316.66

850

1450

1258.00

426,837 W

'3984.83/

b)

sporuri, prime si aite bonificații aferente safariului de baza (

conform CCMi

90

0

0

Ci

alte bonificații (conform CCM )

91

0

0

‘ <Z0-7

C2

Bonusuri ( Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care:

92

0

0

0

0

0

0

0

Jx "

a)

chel.sociale prevăzute.la art.25 din Iege227/2O15 privind CF cu modificările si completările ulterioare

93

tichete de cresa cf.LG. 193/2006: cu modif.uiter.

94

-

tichete cadou pt.chelt.socîale LG.193/2006

95

tichete de mase

96

cl

vauchere de vacanta

97

d)

ch.privind participarea salariatiior ia profitul obtinut in anul

precedent

98

0

e)

alte cheltuieli conform CCM

99

C3

Alte chelbcu personalul    (

Rd.101+Rd.102+Rd.103l din care:

100

0

0

a)

cn.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

oersonal

101

b)

ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza hoața rari

iudecatoresti

102

c)

ch.de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, ale comisii st comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contactului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii si comitete{Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rcl.112} din care:

104

0

150.81

a)

pentru di re ctori/dl rectorat

105

-

componenta fixa

106

-

componenta variabila

107

b)

pentru consiliul de administratie/consîfiul de supraveghere din

care:

108

150.81

-

componenta fixa

109

150.81

-

componenta variabila

110

■O

pentru AGA si cenzori

111

d)

pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

545.44

D

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:

114

0

28.15

a)

ch.cu majorări si penalitati(Rd.122+Fîd.123) din care:

115

2

-

către buqetul qenera! consolidat

116

-

către alti creditori

117

b|

cheltuieli priv activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

Alte cheltuieli

120

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale sl necorporaie

121

26.15

f)

ajustări si deprecieri ptr.pierdere de valoare sl

provizioane(Rd.123->-Rd.126) din care:

122

0

0

f1)

cheltuieli priv ajustările si provizioanele

123

f1.

1)

provizioane privind participarea ia profit a salariatiior

124

n.

provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane si ajustări ptdepreciere sau pierderi de valoare din care:

126

S "CI «r

f2.

11

din anularea provIzioaneior(Rd.128+Rd.129+Rd.130),din care:

127

-

din participarea salariatiior la profit

128

V6

-

din deprecierea imobilizărilor corporale si active circulante

129

x

venituri din alte provizioane

130

2

cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138) din care:

131

0

4

a)

cheltuieli privind dobânzile din care:

13?

a1)

aferente creditelor pt investiții

133

a2)

aferente creditelor pt activitatea curenta

134

bl

cheltuieli din diferența de curs valutar din care:

135

b1)

aferente creditelor pt investiții

136

b2)

aferente creditelor pt activitatea: curenta

137

cl

alte cheltuieli financiare

138

4

3

Cheltuieli extraordinare

138

III

REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) Rd.1-Rd.29)

140

0

-719.06

venituri neimpozabile

141

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

19

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd2)

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150.81

76.53

85

85

85

340.3

0

0

0

150.81

76.53

85

85

85.00

85.30

340.3

150.81

76.53

85

85

85.00

85.30

340.3

0

76.53

0.00

0

0.00

0

0.00

545.44

89

28

56

56.00

14.00

154

28.15

10.14

47

67

68

68.00

250

2

0.03

2

2

3.00

3.00

10

26.15

10.11

45

65

65.0

65.00

240

0

0

0

0

0

0.00

0

TJ“'

z

V \

\ ® I

F? j

Z<sSn

<<a. ,,rx

vS’/

4/.

UVX

'X ..

0

4.5

4.5

4.5

4.50

•i ,V'

- ^18

' .z

,/ÎCv

. X A /

/

C H.h. A

( / /I

4

/

0

T    /

-719.06

-712.49

-2114.5

385.5

1559.5

/'Î85.37

215787

0

19

10

10

10.00

18.00

48

0

0

0

0.0

42.22

42.22

a)

- venituri din subvenții si transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

cheltuieli de natura salariata (Rd.87), din care :**

147

al

148

b)

149

c)

150

3

cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

2842.54

2842.54

850

1450

1258

426.83

3984.83

4

Nr. De personal proqnozat ia finele anului

152

150

150

38

150

150

150.0

150

150

5

Nr. Mediu de salariati

153

150

150

38

150

150

......150.0 .

150

150

6

a)

câștigul mediu lunar pe salăriat(Teî7persoarta) determinat pe

baza cheltuielilor de natura salariata (rd147-rd93*-rd98l/rd153/12*1000

154

1579.19

1579.19

1389

1889

3222

2795.0

948

2213

b)

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalulata cf legii anuale a bugetului de stat

155

1579.19

1579.19

1389

1889

3222

2795.0

948

2213

7

a)

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediufmii iei/persoana)(Rd.2/Rd.153|

156

24.01

24.01

8.3

5.6

9.6

8.4

2.84

26.56

b)

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat

157

c)

productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantltate de produse finite/persoana) W=GPF/Rd153

158

c1)

tiemente de calcul ai proauctivitaii muncii in unitari rizice am

nare:    

159

cantitatea de produse finite (QPF)

160

preț mediu(p)

161

-

valoare=QPF*p

162

-

ponderea in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2

163

8

plăti restante

154

9

Creanțe restante din care :

165

-

de ia operator cu capital integrsil/maoritar de stat

166

de la operatori cu capital privat

167

-

de la buqetul de stat

168

-

de la buqetul local

169

de la alte entitati

170

10

credite pt finanțarea activitatii

171

curente (soldul ramas de rambursat)

i

*)in limita prevăzută Ia art.25 alin.(3)lit.b din Lege NR. 227/2016 PRIVIND Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul Ea determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevaute in Legea anuala a bugetului de stat


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI F1NANCIAR-CONTABIL

Medrea Dantela „    /


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

C.U.I. RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

SEDlUL:BUCURESTI SECTOR 3 Calea Vitan nr 154-158 Clădire Administrativa, Birou 1

ANEXA Nr. 3

/MS 3 M


Gradul de realizare a veniturilor totale


Nr.crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

4-3/2

Prevederi an precedent(N-l)

%

7-6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale Rd.l+Rd.2+Rd.3) *)din care:

0

0

3545.87

1.27

0.00034834

1

Venituri din exploatare*)

3601.37

0

0

2

Venituri financiare

44.5

1.27

0.02853933

3

Venituri extraordinare

0

0

0

*Venîturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bug de stat


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI F1NANCIAR-CONTABIL

Medrea Daniela r—


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

C.U.I. RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

SEDlUL:BUCURESTI SECTOR 3 Calea Vitan nr 154-158 Clădire Administrativa, Birou 1

Anexa Nr.4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodusa


3 fuX M . ol,

Programul de investiții, dotări si surse de finanțare

INDICATORI

Data finalizării

investiției

an precedent(N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

(N)

an

N+l

an

N+2

0

i

2

3

4

5

6

7

8

I.

SURSA DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1500.00

1190.00

1226.00

i

Surse proprii,din care:

al

- amortizare

b)

-profit

1190.00

1226.00

2

Alocați de la buget

3

Credite bancare, din care:

al

-interne

bl

-externe

4

Alte surse, din care:

1500.00

al

- Capital social

500.00

b)

- Fonduri Europene

1000.00

ti

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

31.12.2018

1500.00

1190.00

1226.00

1

Investiții in curs, din care:

a)

pentru ounuriie proprietatea privata a operatorului

economic:

- denumire obiectiv

- denumire obiectiv

b)

pentru bunurile de natura domeneniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- denumire obiectiv

- denumire obiectiv


c)

pentru bunurile de natura domeneniului privat ai statului sau ai unitatii administrativ teritoriale:

- denumire obiectiv

- denumire obiectiv

d)

pentru bunuri luate in concesiune,inchiriate sau in

locațiile de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ

- denumire obiectiv

- denumire obiectiv

2

Investiții noi, din care:

a, pt bunuri proprietate privata a operat.economic

denumire obiectiv

denumire obiectiv

b,pt.bunuri de nat, dom,public al statului sau unit.admin.

denumire obiectiv

denumire obiectiv

c,pt bunurile de natura dom.privat al stat sau al unitatii

denumire obiectiv

denumire obiectiv

d,pt bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locație de

denumire obiectiv

denumire obiectiv

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente

a,pt bunurile proprietate privata a operatorului economic

denumire obiectiv

denumire obiectiv

b, pt bunurile de nat.dom.public al statului sau unitatii adm

denumire obiectiv

denumire obiectiv

c,pt bunurile de natura dom.privat al stat sau administrativ

denumire obiectiv

denumire obiectiv

d,pt bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locație de

denumire obiectiv

denumire obiectiv

4

Dotări alte achiziții de imobilizări corporale

31.12.2018

1500.00

1190.00

1226.00

5

Rambursări de rate aferete creditelor pt investiții din care

a, interne

b, externe


UUNUUUA1 UKUL COMPARTIMENTULUI FINANC1AR-CONTARH

Medrea Daniela


'JUNSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI C.U.I. RO 37804080 REG.COM. J40/9897Z2017

SEDIUL:BUCURESTI SECTOR 3 Calea Vitan nr 154-158 Clădire

ANEXA nr. 1.5 :


Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restanta

Nr. Crt.

Masuri

Termen de

realizare

An precedent(N-l)

An curent(N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

lnfluenta(+/“)

lnfluente(+/~)

lnfluente(+/-)

Rezultat

brut{+/~)

Plăti

restante

Rezultat

brut

Piati

restante

Rezultat

brut

Plăti

restante

Rezultat brut

Plăti

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsură 1,..

2

Măsură 2...

Msura n...

TOTAL Pct. i

Pct. II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

2

Cauza 2...

Cauza n...

TOTAL Pct. II

Pct. III

TOTAL GENERAL pct.l + pct II

CONDUCAȚ&RÎJLIJNIT

i c >


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL


Medrea DanielaCABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București www.primade3.ro


SECTOR 3


teiefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-maO cabinetprim3r@primarie3.ro


CABINET PRIMAR

Nr...................

DXZ....J.3......

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Societății AS3 —ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017înființarea Societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3, cod CAEN 4211.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia. .

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa Societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. nr. 28/22.01.2018, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al Societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GU-VERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Caîes Dudești nr. 191, sector 3, 0310S4 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318 03 04 e-mail economk@prsmarie3.ro

Nr. 11010/22.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.RL. pentru anul financiar 2018

Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost înființată și funcționează sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în în servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3. Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Având în vedere:

-adresa nr. 28/22.01.2018, înregistrată la Cabinet Primar sub nr.432/22.01.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al Societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L prin care a fost solicitată aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

-    nota de fundamentare nr. 29/22.01.2018 a Societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

-    adresa nr. 30/22.01.2018 a societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.RL.înaintată asociatului său minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

-    adresa nr. 66 /22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

-    adresa nr. 64/22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.către asociatul său minoritar - SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

-    decizia societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 30/22.01.2018 (65/22.01.2018); în conformitate cu prevederile:

-    ari. 4, alin. (1) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: Ut a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. î Ut, a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fr dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


PRIMĂRIA


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariate stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”, din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- art. 12. pct. 12.1 lit. h) ; “Adunarea Generală a Asociaților are atribuții de aprobare a programului de activitate și a bugetului Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) ” din Actul Constitutiv al Societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.întocmit,


Cornelia Pivniceru

AS3 -ADMINISTRARESTRĂZI S3 S.R.L


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

NOTA DE FUNDAMENTARE

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL a avut in vedere :

Respectarea politicii Sectorului 3 privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor ecnomici, criteriile de performanta specific si obiectivele cuantificate privind reducerea plăților si creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si creșterea productivității muncii, prevăzute in contractile de mandate stabilite in corelația cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație , programele de achiziții de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilităților reale de plata a acestora si aprogrameior de investiții si dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost conceput si anii 2019 si 2020, buget previzionat respectând structura si conceptul unui buget multiannual. Din acest motiv Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu deosebita rigurozitate astfel incat sa se stabilească premisele unui echilibru financiar intre anii 2019 -2020.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit pentru o administrare cat mai eficienta a resurselor de care dispune AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL si pentru o realizare performanta a contractelor in desfășurare in condiții tehnico economice de calitate.

La întocmirea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-au respectat prevederile următoarelor reglementari legislative:

-Legea273/2006 privind finanțele publice loca cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanța nr26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritara;

-Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice;

-Legea nr2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.Î.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Bugetul general pentru anul 2018 AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL a fost structurat conform Legea273/2006 privind finanțele publice loca cu modificările si completările ulterioare .

Bugetul general pentru anul 2018 AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL are urmatoara structura pe capitole de venituri si cheltuieli:

Veniturile estimate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 23.885 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2018 este :

Mii lei

1.

Venituri din producția vanduta din care :

23.716,00

-Venituri din vanzarea produselor

23.498,00

-Venituri din servicii prestate

218,00

2.

Alte venituri din exploatare din care:

120,00

-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de capital

100,00

-alte venituri

20,00

3.

Venituri financiare din care

49,00

-venituri din diferente de curs

12,00

-venituri din dobinzi

18,00

-alte venituri financiare

19,00

Veniturile din producția vanduta si serviciile prestate vor fi realizate in conformitate cu codul CAEN principal al societății 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor.

Cheltuiei total estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 sunt in suma de 23.669,13 mii lei.

Structura chateituielilor pentru anul 2018 este :

1.    Cheltuieli de exploatare 23.651,13 mii Iei

2.    Cheltuieli financiare 18,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 18.692,00 mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 16.777,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 15.983, 00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 158,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 140,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura

obiectelor de inventor in suma de 658,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa 38,00 mii lei

bj cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.094,00 mii lei din care:

-cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 982,00 mii Iei, cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 25,00 mii lei. cjcheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 821,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii Iei, cheltuieli , reclama si publicitate 29,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 357,00 mii lei, cheltuieli de deplsare , detașare, transfer in suma de 68,00 mii lei , cheltuieli poștale sît taxe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 226,00 mii lei.

-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii lei din care :

a)    cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei

b)    cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

c)    cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

-cheltuieli de personal in suma de 4.479,13 mii lei structurate astfel:

a)    cheltuieli de natura salariala in suma de 3.984,83 mii lei

b)    cheltuieli aferentractelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 340,30 mii lei

c)    cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 154,00 mii lei

-alte cheltuieli de exploatare in suma de 250,00 mii Iei din care :

a)    cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei

b)    cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 240,00 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 1.500 mii lei

Având in vedere actele normative in vigoare aplicabile societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului societății pe anul 2018 si a anexelot/Jacestuia.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 7, sector 3f București

Capital social subscris și vărsat4.500. '000 lei

gprrnp 5?

~1

CABINET PRIMAR

Către

Consiliul Local al Sectorului 3, București

Și

dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București

Nr..............

Data...............CîZ.,..<X^7£

Sediul

Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pt anul financiar 2018 al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Stimate domnule Primar,


Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoana juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154 - 158, parter, birou 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI R037804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Io an, în calitate de Administrator, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea , înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4211- „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor”.

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Cu toate acestea, desfasurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

Prin ordonanța nr.26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala.Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale , completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , cu modificările si completările ulterioare; 5.Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

6-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 109/2011, privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice;

7.Legea nr 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 se formează din următoarele:

I.Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23.885 mii lei.

1.

Venituri din producția vanduta din care :

23.716,00

-Venituri din vanzarea produselor

23.498,00

-Venituri din servicii prestate

218,00

2.

Alte venituri din exploatare din care:

120,00

-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de capital

100,00

-alte venituri

20,00

3.

Venituri financiare din care

49,00

-venituri din diferente de curs

12,00

-venituri din dobinzi

18,00

-alte venituri financiare

19,00

Venituri din servicii prestate vor fî realizate conform activitatii principale, cod CAEN 4211-„Lucrari de construcții a drumurilor si autostrăzilor”.

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23.669,13 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

1.    Cheltuieli de exploatare 23.651,13 mii lei

2.    Cheltuieli financiare    18.00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare :

l.Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 18.692,00 mii lei din care:

a)    Cheltuieli privind stocurile in suma de 16.777,00 mii lei din care

-cheltuieli privind materiile prime 15.983,00 mii lei

-cheltuieli privind piesele de schimb 158,00 mii lei

-cheltuieli privind combustibilul 140,00 mii lei

-cheltuieli privind materiile prime de natura obiectelor de inventar 658,00 mii lei

-cheltuieli privind energia si apa 38 mii lei

b)    Cheltuielile privind serviciile executate de terti in suma de 1.094,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinere si reparații 87 mii lei

-cheltuieli privind chiriile 982 mii lei

-cheltuieli cu prime de asigurare 25,00 mii lei

b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.094,00 mii lei din care:

-cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 982,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 25,00 mii lei.

c)cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 821,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei , cheltuieli , reclama si publicitate 29,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 357,00 mii lei, cheltuieli de deplsare , detașare, transfer in suma de 68,00 mii lei, cheltuieli poștale sit taxe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 226,00 mii lei.

-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimiiate in suma de 230,00 mii lei din care:

a)    cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei

b)    cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii Iei

c)    cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei -cheltuieli de personal in suma de 4.479,13 mii lei structurate astfel:

a)    cheltuieli de natura salariala in suma de 3.984,83 mii lei

b)    cheltuieli aferentractelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 340,30 mii lei

c)    cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 154,00 mii lei -alte cheltuieli de exploatare in suma de 250,00 mii lei din care :

a)    cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei

b)    cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 240,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

La prezenta adresa, anexam următoarele: Anexa 1 - Buget

Anexa 2- Nota de fundamentare

Pentru toate aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3, a solicitării subscrisei de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pt anul financiar 2018 al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Cu deosebită considerație,

S.C. ÂS3-A0M1NISTR ARE STRĂZI S3 S.8.L

!K Nr. .J#.................„..m;

SESfR

Ziua


Către

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Sediul

Bulevardul Basarabia nț.256C, Clădirea East City Tower, et.7, sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare | a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect

aprobarea bugetului de Venituri si cheltuieli pt anul financiar 2018 al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoana juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154 - 158, parter, birou 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI R037804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Administrator, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a njnei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de vejnituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății AS3-ĂDMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4211- „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor”.

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.    Ș

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare Ta nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile adm in istrativ-teri tonale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementeafca modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.    j

Prin ordonanța nr.26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica cenjtrala sau locala.Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus infiintarea acesteia.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea    nr.215/2001 ;a Administrației Publice Locale , completata si

modificata;

3.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările si completările ulterioare;    ;

4.Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , cu modificările si completările ulterioare;    ;

5.Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statjul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

6.Ordonanța de Urgent^ a Guvernului nr 109/2011, privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice;

7.Legea nr 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Astfel, bugetul pentru anhl 2018 se formează din următoarele:

I.Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23.885 mii lei.

1.

-j:-

Venituri din producția vanduta din care

• ■

23.716,00

-Venituri din vanzarea produselor

23.498,00

-Venituri din servicii prestate

218,00

2.

Alte venituri din exploatare din care:

120,00

-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de capital

100,00

-alte venituri    j

20,00

3.

Venituri financiare din care

49,00

-venituri din diferențe de curs

12,00

• e

-venituri din dobinz;

18,00

-alte venituri financiare

19,00

I

Venituri din servicii prestațe vor fî realizate conform activitatii principale, cod CAEN 4211-„Lucrari de coristructii a drumurilor si autostrăzilor”.

II. Cheltuielile estimate a se Realiza anul acesta sunt in suma de 23.669,13 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru inul 2018 este:

1.    Cheltuieli de exploatare 23.651,13 mii lei

2.    Cheltuieli financiare i 18.00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare :

1.Cheltuieli cu bunuri si servicii jin suma de 18.692,00 mii lei din care:

a)    Cheltuieli privind stocurile in suma de 16.777,00 mii lei din care

-cheltuieli privind materiile prințe 15.983,00 mii lei

-cheltuieli privind piesele de schjimb 158,00 mii lei

-cheltuieli privind combustibilul! 140,00 mii lei

-cheltuieli privind materiile prinde de natura obiectelor de inventar 658,00 mii lei -cheltuieli privind energia si apa 38 mii lei

b)    Cheltuielile privind serviciile executate de terti in suma de 1.094,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținere si reparații 87 mii lei

-cheltuieli privind chiriile 982 mii lei

-cheltuieli cu prime de asigurare 25,00 mii lei

b) cheltuieli privind serviciile

-cheltuieli cu intretinerea


executate de terti in suma 1,094,00 mii Iei din care:

si reparațiile in suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma <fe 982,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 25,00 mii lei. !

c)cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 821,00 mii lei din care:    !

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei, cheltuieli , reclama si publicitate 29^00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 357,00 mii Iei, cheltuieli de deplasare , detașare, transfer in suma de 68,00 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serf iciile executate de terti in suma de 226,00 mii lei.

-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate in suma de 230,00 mii lei din care :    j

a)    cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei

î

b)    cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

c)    cheltuieli cu alte taxe! si impozite in suma de 190,00 mii lei

-cheltuieli de personaljin suma de 4,479,13 mii Iei structurate astfel:

f

a) cheltuieli de natura s^lariala in suma de 3.984,83 mii lei

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social; Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat4.50Q. '000 lei

t

I

b)    cheltuieli aferente contractelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 340,3Cj mii lei

c)    cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 154,00 mii lei -alte cheltuieli de exploatare in suma de 250,00 mii lei din care :

a)    cheltuieli cu majorări sț penalitati in suma de 10,00 mii lei

b)    cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 240,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.    i

cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

Pentru toate aceste considerente avand in vedere calitatea S.C . ADMINISTRARE ACTIVE ȘECTOR 3 SRL de asociat minoritar , va solicitam spre aprobare Bugetul de venjturi si cheltuieli aferent anului 2018.

Cu deosebită considerație,Către


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3 București

si

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudesti nr. 191, sector 3, București

9    7    7    9

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADM1NISTRARE STRĂZI S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.RL

Stimate domnule Primar/Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3

9

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3

S.R.L

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL deține calitatea de asociat minoritar la societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L.

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Cu toate acestea, desfasurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

Prin ordonanța nr.26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala.Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea    nr.215/2001 a Administrației Publice Locale , completata si

modificata;

3.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările si completările ulterioare;

4.Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , cu modificările si completările ulterioare;

5.Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

6.Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr 109/2011, privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice;

7.Legea nr 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 se formează din următoarele:

I.Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23.885 mii lei.

1.

Venituri din producția vanduta din care •

23.716,00

-Venituri din vanzarea produselor

23.498,00

-Venituri din servicii prestate

218,00

2.

Alte venituri din exploatare din care:

120,00

-venituri din vanzarea activelor si

100,00

operațiuni de capital

-alte venituri

20,00

3.

Venituri financiare din care

49,00

-venituri din diferente de curs

12,00

-venituri din dobinzi

18,00

-alte venituri financiare

19,00

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform activitatii principale, cod CAEN 4211-„Lucrari de construcții a drumurilor si autostrăzilor”.

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23.669,13 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

1.    Cheltuieli de exploatare 23.651,13 mii lei

2.    Cheltuieli financiare    18.00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare :

1.Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 18.692,00 mii lei din care:

a)    Cheltuieli privind stocurile in suma de 16.777,00 mii lei din care

-cheltuieli privind materiile prime 15.983,00 mii lei

-cheltuieli privind piesele de schimb 158,00 mii lei

-cheltuieli privind combustibilul 140,00 mii lei

-cheltuieli privind materiile prime de natura obiectelor de inventar 658,00 mii lei -cheltuieli privind energia si apa 38 mii lei

b)    Cheltuielile privind serviciile executate de terti in suma de 1.094,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinere si reparații 87 mii lei

-cheltuieli privind chiriile 982 mii lei

-cheltuieli cu prime de asigurare 25,00 mii lei

b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.094,00 mii lei din care:

-cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 982,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 25,00 mii lei.

c)cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 821,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei, cheltuieli , reclama si publicitate 29,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 357,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detașare, transfer in suma de 68,00 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații in suma de

80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 226,00 mii lei.

-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 230,00 mii lei din care :

a)    cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei

b)    cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

c)    cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

-cheltuieli de personal in suma de 4.479,13 mii lei structurate astfel:

a)    cheltuieli de natura salariala in suma de 3.984,83 mii lei

b)    cheltuieli aferente contractelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 340,30 mii lei

c)    cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 154,00 mii lei -alte cheltuieli de exploatare in suma de 250,00 mii lei din care :

a)    cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei

b)    cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 240,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

Pentru aceste considerente avand in vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de asociat majoritar , va solicitam acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

Cu considerație, dl. Sarbu Robert-Constantin în calitate de Președinte C.A. Administrare A^iWwctor 3 S.R.L.

......

Către SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 2, sector 3, București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Rdbert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, avand in vedere calitatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritar,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3

S.R.L

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL deține calitatea de asociat minoritar la societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L.

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Cu toate acestea, desfasurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

Prin ordonanța nr.26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala.Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus infiintarea acesteia.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea    nr.215/2001 a Administrației Publice Locale , completata si

modificata;

3.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările si completările ulterioare;

4.Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , cu modificările si completările ulterioare;

5.Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

6.Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.Legea nr 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 se formează din următoarele:

I.Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23.885 mii lei.

1.

Venituri din producția vanduta din care

23.716,00

-Venituri din vanzarea produselor

23.498,00

-Venituri din servicii prestate

218,00

2.

Alte venituri din exploatare din care:

120,00

-venituri din vanzarea activelor si

100,00

operațiuni de capital

-alte venituri

20,00

3.

Venituri financiare din care

49,00

-venituri din diferente de curs

12,00

-venituri din dobinzi

18,00

-alte venituri financiare

19,00

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform activitatii principale, cod CAEN 4211-„Lucrari de construcții a drumurilor si autostrăzilor”.

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23.669,13 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

1.    Cheltuieli de exploatare 23.651,13 mii lei

2.    Cheltuieli financiare    18.00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare :

1.Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 18.692,00 mii lei din care:

a)    Cheltuieli privind stocurile in suma de 16.777,00 mii lei din care

-cheltuieli privind materiile prime 15.983,00 mii lei

-cheltuieli privind piesele de schimb 158,00 mii lei

-cheltuieli privind combustibilul 140,00 mii lei

-cheltuieli privind materiile prime de natura obiectelor de inventar 658,00 mii lei -cheltuieli privind energia si apa 38 mii lei

b)    Cheltuielile privind serviciile executate de terti in suma de 1.094,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinere si reparații 87 mii lei

-cheltuieli privind chiriile 982 mii lei

-cheltuieli cu prime de asigurare 25,00 mii lei

b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.094,00 mii lei din care:

-cheltuieli cu intretinerea si reparațiile in suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 982,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 25,00 mii lei.

c)cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 821,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei, cheltuieli , reclama si publicitate 29,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 357,00 mii lei, cheltuieli de deplasare , detașare, transfer in suma de 68,00 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații in suma de

80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 226,00 mii lei.

-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 230,00 mii lei din care:

a)    cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei

b)    cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

c)    cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

-cheltuieli de personal in suma de 4.479,13 mii lei structurate astfel:

a)    cheltuieli de natura salariala in suma de 3.984,83 mii lei

b)    cheltuieli aferente contractelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 340,30 mii lei

c)    cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 154,00 mii lei -alte cheltuieli de exploatare in suma de 250,00 mii lei din care :

a)    cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei

b)    cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 240,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

Pentru aceste considerente avand in vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritar , va solicitam acordarea unui mandat Președintelui C.A. al

societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui

> 7

C.A. al societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 20Î8 aî societății AS3-ADMINÎSTRÂRE STRĂZI S3 SRL.

Cu considerație, dl. Sarbu Robert-Constantin

î^sfer ••    I

: o-.., - —{■

Către


ÂdmiKistrare Active Sector 3 SRL


Referitor Acordarea unui mandat Președintelui CA. ai societății Administrare Active Sector 3 S.RX.» în vederea acordării unui mandat Președintelui

C*Â* al societății AS3“ÂBMNISTRARE STRĂZI S3 SJLX privind

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al

societății ĂS3~ ADMINISTRARE STRĂZI S3 S,RX

DECIZII

Având în vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 64/22.-01.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 29/ 22.01.2018 * în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se aprobă acordarea unui mandat Președintelui C.A. ai societății Administrare Active Sector 3 S.RX., in vederea acordării unui mandat Președintelui €,A„ d societarii AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI 53 SJRX privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății AS3>ADMINÎ$TRARE STRĂZI S3 SRL.
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ


Calea Dudești nr, 191, sector 3, 03W84 București

www.primarie3.ro

SEC'fOH 9telefon (004 021) 318 03 23 - 2.8 fax (004 0213 318 03 04 e-maiî economk@primarie3.ro

Nr. 11025/22.01.2018

Către,


COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

*    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;

*    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;

*    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;

în vederea inițierii proiectelor menționate.


întocmit, Cornelia Pivniceru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget,


finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    ? a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului

de venituri și cheltuieli al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNietADRIANASECRETAR, HONTARU VALERICA

?    Z    '1 "—


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    ....., a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

A

MEMBRI:    //

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN