Hotărârea nr. 40/2018

HCLS3 nr.40 din 29.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii OPS3 – Ordine si Protectie S3 S.R.L pentru anul financiar 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2018

* !* ? 1-

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 445/CP/23.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 10995/22.01.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Nota de fundamentare nr. 17/22.01.2018 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL;

-    Adresa nr. 18/22.01.2018 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr. 430/CP/22.01.2018;

-    Adresa nr. 58/22.01.2018 a societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL, către asociatul său minoritar Administrare Active Sector 3 SRL;

-    Adresa nr. 59/22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, către asociatul său minoritar - SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    Adresa nr. 61/22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

-    Decizia nr. 26/22.01.2018 a societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

-    HCGMB nr. 432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

-    Adresa nr. 11025/22.01.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă înregistrată cu nr. 442/CP/23.01.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 4 alin; (1) lit, a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau

unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12. Pct. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine și

Protecție S3 S.R.L, aprobat prin HCLS3 nr.98/29.03.2017;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 8.1 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății OPS3 -Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2018, conform anexelor 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.eMnează

£eTar

MIHĂITĂ

NR. 40 DIN 29.01.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economie SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

ANEXA Nr.l.l

MS 3


- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Prelimina

t an

preceden t(N-l)

Propuneri an curent(N)

%

Estimări an

N +1

Estimări an N

+ 2

%

9 = 7/5

ii

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

!.

V

VEP

JITURi TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

3013.88

24984.09

8.29

27482.50

31604.87

1,1

1.15

lituri totale din exploatare, din care:

2

3013.82

24898.09

8.26

27387.90

31496.08

1.1

1.15

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

Venituri financiare

5

0.06

86.00

1433.33

94.60

108.79

1.1

1.15

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

II

CHELTUIELi TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

3752.35

24863.24

6.63

27349.56

31452.00

1.1

1.15

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3752.35

24783.24

6.60

27261.56

31350.80

1.1

1.15

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

1159.39

12107.60

10.44

13318.36

15316.11

1.1

1.15

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.09

887.60

814.31

976.36

1122.81

1.1

1.15

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

îl

2562.40

11245.84

4.39

12370.42

14225.99

1.1

1.15

CO

CI

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

1965.38

9668.24

4.92

10635.06

12230.32

1.1

1.15

ch, cu salariile

13

1776.45

8927.04

5.03

9819.74

11292.71

1.1

1.15

C2

bonusuri

14

188.93

741.20

3.92

815.32

937.62

1.1

1.15

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

597.02

902.48

1.51

992.73

1141.64

1.1

1.15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00


C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

126.65

C5

* 18

470.37

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

29.47

2

Cheltuieli financiare

20

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

HI

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-738.47

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de ia

30

V"

Participarea salariaților ia profit în limita a 10% din

31

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome/ ori dividende cuvenite

8

acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.

9

31-

rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie

35

sursă oroDrie de finanțare

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

a)

cheltuieli materiale

38

fa)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

' .........

508.24

4.01

559.06

642.92

1.1

1.15

394.24

0.84

433.66

498.71

1.1

1.15

542.20

18.40

596.42

685.88

1.1

1.15

80.00

88.00

101.20

1.1

1.15

0.00

0.00

120.85

132.93

152.88

32

34

37

6

7

8

£

_

0

xs

82.67

92.22

107.97...

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

pT

alte cheltuieli

42

VII

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr, de personal prognozat la finele anului

48

200

200

200

200

2

Nr. mediu de saiariați total

49

189

200

200

200

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

866.57

4028.43

4431.28

5095,97

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

52

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.

55

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Consiliul de Administrație


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acest


- mii iei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Re

aii

za

t

an

N~

2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent

N)

-

%

Aprobat

Prelimin

at/

Realizat

Trim I

Trim li

Trim III

Trim IV

An

7 = 6/5

8 = 5/

3a

conform

HG/Ordîn

conform

Hotărârii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28}

1

0

9221

9221

3013.88

6321.023

6221

6221.02

6221.02

24984.09

0.00

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd.

8 + rd, 9 + rd. 12 e rd. 13 + rd. 14), din

2

0

9209

9209

3013.82

6299.523

6199.5

6199.52

6199.52

24898.09

8.29

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd.

8 + rd. 7), din care:

3

0

9065

9065

3013.82

5928.023

5928

5928.02

5928.02

23712.09

8.26

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

7085

7085

2921.66

5885.663

5885.7

5885.66

5885.66

23542.65

0.00

a3)

din redevențe și chirii

6

1980

1980

92.16

37.36

37.36

37,36

37.36

149.44

255,45

34}

alte venituri

7

5

5

5

5

20

b)

din vânzarea mărfurilor

8

144

144

250

250

250

250

1000

c)

din subvenții și transferuri de exploatare

aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13
f)

alte venituri din exploatare (rd, 15 + rd.

16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0

0

0

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

0

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd.

25 t rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0

12

12

3)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

din diferențe de curs

25

6

6

d)

din dobânzi

26

6

6

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

n

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd, 144)

29

0

9041,37

9041.37

1

Cheltuieli de exploatare {rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

0

9035.37

9035,37

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

0

3142,19

3142.19

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd,

34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

0

2258.18

2258.18

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile,

din care:

34

0

1494

1494

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1368

1368

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

66

66

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

502.18

502.18

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

200

200

——

121.5

100

21.5

0

21,5

21.5

186

0

0

100

100

100

x?

!"/:

gT

>

Sex f

vi

K'-

21.5

21.5

21.5

21.5

86

’î

0.06

21.5

21.5

21.5

21,5

86

1433.33

0.06

21.5

21.5

21.5

21,5

86

0.00

Q"7r □ 3C

6571.22

6101.2

6095,4

6095.4

24863.24

0.00

3752.35

6551.22

6081.2

6075.4

6075,4

24783.24

6.63

1159.39

3029.81

3029.8

3023.99

3023.99

12107,6

21.38

466.42

1134.96

1135

1134.96

1134.96

4539.84

25,96

218.6

592.25

592.25

r*    '*1 tT'

592,25

592.25

2369

0.00

124,89

142.5

142.5

142.5

142.5

570

18.97

33.05

89.75

89.75

89.75

89.75

359

17.25

234.1

292.71

292.71

292,71

292.71

1170.84

1.53

13.72

25

25

25

25

100

85.34
e)

cheltuieli privind mărfurile

39

62

62

225

225

225

225

900

.....

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd, 45), din care:

40

0

135.32

135.32

87,73

311.45

311.45

311.45

311.45

1245.8

10.26

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

36

36

25.34

29.5

29.5

29.5

29.5

118

49.16

b)

cheltuieli privind chiriile (rd, 43 4 rd, 44)

din care:

42

0

60.54

60.54

55.44

236.05

236.05

236.05

236,05

944.2

2,13

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

136,05

136.05

136.05

136,05

544.2

b2)

- către operatori cu capital privat

44

60.54

60,54

55.44

100

100

100

100

400

9,82

c)

prime de asigurare

45

38.78

38.78

6,95

45.9

45.9

45.9

45.9

183.6

57,55

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de

terți (rd. 47 + rd. 48 + rd, 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 +

rd, 78), din care:

46

0

748.69

748.69

605,24

1583,4

1583.4

1577.58

1577.58

6321.96

0.30

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

30.81

30.81

0.63

37.5

37.5

37.5

37.5

150

0,00

bl)|cheltuieli privind consultanta juridică

49

30.81

30,81

0.63

37.5

37.5

37.5

37.5

150

238.10

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0

12.88

12,88

1.89

59.59

59.59

59.59

59.59

238.36

79.37

cl)

cheltuieli de protocol, din care;

51

8.88

8.88

1.89

59.59

59.59

59.59

59.59

238.36

126.12

~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

45

45

45

45

180

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate,

dtn care:    -r-r-r- ■■

53

0

4

4

0

0

0

0

0

-litn^e cadou ptr.TReffuIelTde^

reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

iilfprinarp    -----

54

/

/ *

1

° Llviretc vaCTOCrpii i’T.aHipailJI UHET

marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

55

v; -

v *

- ch. de promovare a produselor

56

4

4

d)

un. cu sponsorizarea, potrivit u.u.u. nr.

2/2015 (rd. 58 + rd, 59 + rd. 61), din

___

57

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medica! și sănătate

58
d2)

ch, de sponsorizare in domerv'e educație, învățământ, social și sport,

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

20

20

0.03

49.5

49.5

49.5

49,5

198

0.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

0

0

0

131.46

131.46

125.64

125.64

514.2

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din

care:

64

0

0

0

0

31.46

31.46

25.64

25.64

114,2

-interna

65

20.64

20,64

20,64

20,64

82.56

-externa

66

10.82

10.82

5

5

31.64

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

8.56

8.56

1.46

54,6

54.6

54.6

54.6

218.4

21.67

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

6.21

6.21

1.3

8.7

8.7

8.7

8.7

34,8

168.00

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

18.73

18.73

0

377

377

377

377

1508

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

70

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

3.23

3.23

20

20

20

20

80

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

4.5

4.5

345

345

345

345

1380

14)

imobilizărilor corporale și

---------i~ -f: -----------

73

/

/J:

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

f

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

.............. 1

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

5

5

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

6

6

12

12

12

12

48

j)

alte cheltuieli

78

651.5

651.5

599.93

865.05

865.05

865.05

865,05

3460.2

0.08
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd, 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

0

87.78

87.78

1.09

574.4

104.4

104.4

104.4

887.6

3174.50

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

25.42

25.42

300

300

ch. cu taxa de autorizare

83

33.91

33.91

170

170

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

28.45

28.45

1.09

104.4

104.4

104.4

104.4

417.6

0.00

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

0

5755.89

5755.89

2562.4

2811.46

2811.5

2811.46

2811.46

21245,84

0.16

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

0

4480.31

4480.31

1965.38

2585.84

2585.8

2585.84

2585,84

10343,36

5.72

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd, 91), din care:

88

0

4166.44

4166.44

1776.45

2400.54

2400.5

2400.54

2400.54

9602.16

5.82

a) salarii de bază

89

4166.44

4166.44

1776.45

2231.76

2231.8

2231.76

2231.76

8927.04

5.41

'U7TptiTWrpTT1TIFȚrcfTO‘BS^WiX^îrwiWTO^™ra"

aferente salariului de bază (conform £CM1™......

90

131,28

131.28

131.28

131.28

525.12

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

37.5

37.5

37.5

37.5

150

C2

Bonușuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0

313.87

313.87

188.93

185.3

185.3

185.3

1853

741.2

0.79

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fisca!(*, cu modificările și completările

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

îjSiJ *

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

2-c

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

313.87

313.87

188.93

185.3

185.3

185.3

185.3

741.2

0.00

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

*

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

%

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

1

L9-x

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

0

257.18

257.18

126.65

127.06

127.06

127.06

127.06

508.24

0.00

a) pentru directori/directorat

105

0

0

0

0

0

0

0

0

- componenta fixă

106

“ componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de

administrație/consiliul de supraveghere,

108

0

257.18

257.18

126.65

127.06

127.06

127.06

127.06

508.24

0.00

- componenta fixă

109

200.49

200.49

126.65

127.06

127.06

127.06

127.06

508.24

4.01

- componenta variabilă

110

56.69

56.69

0

c) pentru AGA șî cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de

angajator

113

1018.4

1018.4

470.37

98.56

98.56

98.56

98.56

394.24

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.

118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care;

114

0

49.51

49.51

29.47

135.55

135.55

135,55

135.55

542.2

13,38

a)

cheltuieli cu majorări șî penalități (rd.

122 + rd. 123), din care:

115

- către bugetul generai consolidat

116

10

10

2.5

2.5

2.5

2.5

10

- către alți creditori

117

10

10

10

10

40

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

39.51

39.51

f)

a jiistlri șTdeprederi pehtru p'ierdere de

valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:    .. ..

122

0

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

0

0

fl.

-provizioane privind participarea la

124

1)

profit a salariaților

fl.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

0

0

f2.

din anularea provizioanelor (rd, 128

127

n

0

n

1)

+ rd. 129 + rd. 1 30), din care:

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd, 135 +

131

£

£

z

rd, 138), din care:

u

o

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care;

132

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru Investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

tlTET

hxrteTniTrr'uvi'e'i'eii^b uexus svaiuiai,™™

135

0

6

6

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profit/piardere) (rd. 1-rd. 29)

140

0

179.63

179.63

jvenitun neimpozabile

141

|cheltuieli nedeductibîle fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: <«t2)    .......

144

0

9209

9209

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf, Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

0

4480.31

448031

3)

148

b)

149

c)

..........

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

0

4166.44

4166.44

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

200

200

5

Nr. mediu de saîariați

153

1

200

200

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată [(rd. 147 -rd. 93* - rd. 98)/rd. 1533/12*1000

154

0

1866.80

1866.80

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,

155

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii

156

0

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

”738.47

-250.198

119.8

125.622

125.622

120.85

0.00

80

30

□ Z

6299.523

6199.5

6199.52

6199.52

24898.09

1965.38

2585.84

2585 8

2585.84

2585.84

10343.36

1776.45

2400,54

2400,5

2400.54

2400.54

9602.16

25'

200

200

200

(

~ ir

189

200

200

\

V

866.57

X

X

X

4309.73

V

X

X

X

*

X

X

X

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse -finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

ci

)

Elemente de caicul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare = QPF x p

162

- pondere in venituri totale de

exploatare - rd. 159/rd, 2

163

8

Plăți restante

184

9

Creanțe restante, din care;

165

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

168

- de ia operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

188

- de ia bugetul local

169

- de ia aite entități

170

#

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de AdMijiis frăție Președinte Bunescu AlexandruTRazvan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economie SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158 Cod unic de înregistrare 37410026

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3    y

'j-lOL-S 3    __ ___ - mii lei-

Nr.

crt.

indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd, 3)*), din

care:

9,221.00

3,013.88

0.33

1

Venituri din exploatare*)

9,209.00

3,013.82

0.33

2

Venituri financiare

12.00

0.06

0.01

3

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


Consiliul de Aal inistratie Președinte Bunescu Alexandm-.lt ^ăn


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economie SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr. 154-158 Cod unic de înregistrare 37410026


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


ANEXA Nr.1.4    ,    /

//CZ,S 3    40/^0/,- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent(N)

an N + 1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care;

2450

789,40

800

200

100

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe'

4

Alte surse, din care:

Capital social

2450

789,40

800

200

100

- {denumire sursă)

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2450

789,40

800

200

1001

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau a! unității administrativ teritoriale:

“ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

J

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din

hx r

1 n ',"5

- (denumire obiectiv)

W

V0'*

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

/^X-3

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d.) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

2450

789,40

800

200

100

X    / ^ /

SBd0^!

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație Președinte

Bunescu Alexandi vanCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDLNE SI PROTECȚIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr .154-158 Cod unic de înregistrare 37410026

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

.....jiANEXA Nr.1.5

- mii iei -

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de

realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

An N+2

Prelimînat/Realizat

Influențe {+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe

(+/-)

Rezultat brut

{+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezuiîat brut! Plăți restante

Rezultat brut

Plăți

restante

0

1

2

.3

4

5

6

7    I    8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

î

Măsura 1...

1 X

X

.....z^zz:......................

2

Măsura 2 ...

X

X

'......................................

Măsura n ...

I    x

X

TOTAL pct. 1

I    X

X

i

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. i

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2,..

X

X

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct.

EH

TOTAL GENERAL pct 1 + pct

II

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație

Președinte \\\ Bunescu Alexandru-Razvan


CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. iși, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

SECTOR 3


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-mail cabînetprî m a r@ pri rr1arie3.ro


CABINET PRIMAR

Nr..............

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al societății OPS3~Ordine si Protecție S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății 0PS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activitati de protecție si garda.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotă rât înființarea acesteia.

De asemenea, se impune aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului societății 0PS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa înaintata de societatea 0PS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L nr. 13/22.01.2018, este oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății 0PS3 - Ordine sî Protecție S3 S.R.L, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății 0PS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVA

Cai ea Dudeșîi nr. ^91, sector 3,    ———

031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-maîf economk@printarie3.TO

Nr. 10995/22.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție si gardă, cod CAEN 8010.

Având în vedere:

-    adresa nr. 18/22.01.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al Societății OPS3 -Ordine si Protecție S3 S.R.L. înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 430/22.01.2018;

-    nota de fundamentare nr. 17/22.01.2018 a Societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.;

-    adresa nr. 58/22.01.2018 a societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L. înaintată asociatului său minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

-    adresa nr. 61/22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

-    adresa nr. 59/22.01.2018a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.către asociatul său minoritar - SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

-    decizia societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL nr 26/22.01.2018 (60/22.01.2018);

în conformitate cu prevederile:

- art. 4, alin. (1) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: Ut a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 Ut. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unul temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariate stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art.6, alin. (3) ‘‘Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”, din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrați v-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- art. 12. pct. 12.1 lit. h) ; “Adunarea Generală a Asociaților are atribuții de aprobare a programului de activitate și a bugetului Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)” din Actul Constitutiv al al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L.;

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al soeifttatîi OP^Ț- Ordine și Protecție S3

S.R.L.


întocmit

Cornelia Pivnici

S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158

CUI 37410026NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2018

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C, OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In vederea eiaborarii si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financîare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice șî obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții șî dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat1 2 3, respectând structura si conceptul unui buget multianuai . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

4.    Legea 31/1990 privind societatiîe comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o partîcîpație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul general pentru anul S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C, OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 24.984,09 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare    24.898,09 mii lei,

B.    Venituri financiare    86,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate    23.542,65 mii lei,

2.    Venituri din redevențe și chirii    149,44 mii lei,

3.    Alte venituri    20,00 mii lei,

4.    Venituri din vanzarea mărfurilor    1000,00 mii lei,

5.    Alte venituri din exploatare in suma de 186,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor corporale in suma de 100,00 mii lei si alte venituri in suma de 86,00 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si celorlalte domenii de activitati secundare , din care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrari de instalații electrice", cod CAEN 4322-„Lucrări de instalații sanitare,de încălzire si de aer condiționat" ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcutii".

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi    86,00 mii lei,

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 24.863,24 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 24.873,24 mii lei

B.    Cheltuieli financiare 80,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 12.107,60 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.539,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.369,00 mii lei ,din carexheltuieli cu piesele de schimb in suma de 570,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 359,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.170,84 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 100,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile în suma de 900,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.245,80 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 118,00 mii iei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 944,20 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 183,60 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 6.321,96 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 150,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 238,36 mii lei ,din care tichete cadou protrivit legii nr.l93/2006,cu modificările ulterioare in suma de 180,00 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 198,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 514,20 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 218,40 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 34,80 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1508,00 mii lei si cuprind celtuieli privind întreținerea sî funcționarea tehnicii de calcul în suma de 80,00 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala în suma de 1380,00 mii lei si cheltuieli privind anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 48,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 3.460,20 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 220,84 mii lei ,din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 300,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 170,00 mii lei;

c)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 417,60 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 11.245,84 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 8927,04 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 525,12 mii lei;

c} Alte bonificații conform CCM in suma de 150,00 mii lei;

d)    Bonusuri, respectiv tichete de masa in suma de 741,20 mii lei;

e)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 508.24 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 394,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății sî sunt aferente unui număr de 200 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 741,20 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție sî garda" si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat sî a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.AIte cheltuieli de exploatare in suma de 542,20 mii lei.

a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 50,00 mii lei

b} cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind dîferenteie de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

SC 0PS3 ■ ORM£ SI PROTECȚIE S3 SRL 'NXR^RE Nr

Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


ziua Luna • Anul


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr...........•••

Sediul


Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București


Data.,


......


Referitor


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda.

Cu toate acestea , desfasurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26 /2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara , publicata in Monitorul

Oficial la data de 29 August 2013 , prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru

anul financiar in curs.

Prin Ordonanța nr. 26 /2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare , inclusiv ale unei societăți comerciale private , dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel , fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează , in mod

imperativ , in baza unui buget aprobat de către unitatea administrațiv-teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

S.C. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L este o societate care in desfășurarea activitatii este tinuta de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 . Astfel, activitatea societății se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 24.984,09 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare

24.898,09 mii lei, 86,00 mii lei.


B.    Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate    23.542,65 mii lei,

2.    Venituri din redevențe și chirii    149,44 mii lei,

3.    Alte venituri    20,00 mii lei,

4.    Venituri din vanzarea mărfurilor    1000,00 mii lei,

5.    Alte venituri din exploatare in suma de 186,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor corporale in suma de 100,00 mii lei si alte venituri in suma de 86,00 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-,,Activitati de protecție si garda" si celorlalte domenii de activitati secundare, din care specificam: cod CAEIM 4321.-,,Lucrări de instalații electrice", cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de încălzire si de aer condiționat" ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcutii".

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi

86,00 mii leî,


II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 24.863,24 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 24.873,24 mii lei

B.    Cheltuieli financiare 80,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 12.107,60 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.539,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.369,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 570,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 359,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.170,84 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 100,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 900,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.245,80 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 118,00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 944,20 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 183,60 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 6.321,96 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 150,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 238,36 mii lei ,din care tichete cadou protrivit legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare in suma de 180,00 mîi lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 198,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 514,20 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 218,40 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 34,80 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1508,00 mii lei si cuprind celtuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 80,00 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 1380,00 mii lei si cheltuieli privind anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 48,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 3.460,20 mii lei.

B.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 220,84 mii lei ,din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 300,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 170,00 mii lei;

c)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 417,60 mii lei.

C.    Cheltuieli de personal in suma de 11.245,84 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 8927,04 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 525,12 mii lei;

c)    Alte bonificații conform CCM in suma de 150,00 mii lei;

d)    Bonusuri, respectiv tichete de masa in suma de 741,20 mii lei;

e)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 508.24 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 394,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 741,20 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si sunt aferente unui număr de 200 angajați, conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 542,20 mii lei.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 50,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mîi iei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 -Ordine si Protecție S3 S. R. L.

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație OPS3-Ordine si Pnotectie S3 S.R.L.

Către

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR3 S.R.L    "1    ' '

Sediul

B-ul Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower, etaj 7, Sector 3.

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al

societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitata, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda.

Cu toate acestea , desfasurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26 /2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara , publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013 , prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

Prin Ordonanța nr. 26 /2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare , inclusiv ale unei societari comerciale private , dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel , fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează , in mod imperativ , in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ-teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

S.C. 0PS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L este o societate care in desfasurarea activitatii este tinuta de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 . Astfel, activitatea societății se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3 - Ordine si Protecție Ș3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau imitările administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 24.984,09 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare    24.898,09 mii lei,

B.    Venituri financiare    86,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate    23.542,65 mii lei,

2.    Venituri din redevențe și chirii    149,44 mii lei,

3.    Alte venituri    20,00 mii lei,

4.    Venituri din vanzarea mărfurilor    1000,00 mii lei,

5.    Alte venituri din exploatare in suma de 186,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor corporale in suma de 100,00 mii lei si alte venituri in suma de 86,00 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si celorlalte domenii de activitati secundare, din care specificam: cod CAEN 432±-„Lucrari de instaiatiî electrice*', cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de încălzire si de aer condiționat" ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instaiatiî pentru construcutii".

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi    86,00 mii iei,

n.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 24.863,24 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 24.873,24 mii lei

B.    Cheltuieli financiare 80,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 12.107,60 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.539,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.369,00 mii lei ,din carexheltuieli cu piesele de schimb in suma de 570,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 359,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.170,84 mii Iei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 100,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 900,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.245,80 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 118,00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 944,20 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 183,60 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 6.321,96 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 150,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 238,36 mii lei ,din care tîchete cadou protrivit legii nr.l93/2006,cu modificările ulterioare in suma de 180,00 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 198,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 514,20 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 218,40 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 34,80 mii iei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1508,00 mii lei si cuprind celtuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 80,00 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 1380,00 mii lei si cheltuieli privind anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 48,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 3.460,20 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 220,84 mii lei ,din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 300,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 170,00 mii lei;

c) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 417,60 miî lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 11.245,84 mii iei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 8927,04 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 525,12 mii lei;

c)    Alte bonificații conform CCM in suma de 150,00 mii lei;

d)    Bonusuri, respectiv tichete de masa in suma de 741,20 mii lei;

e)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 508.24 mii lei; d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 394,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 741,20 mii leî precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si sunt aferente unui număr de 200 angajați, conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.AIte cheltuieli de exploatare in suma de 542,20 mii lei.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 50,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

<?


Pentru aceste considerente avand in vedere calitatea S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL de asociat minoritar , va comunicam faptul ca am inaintat către Consiliul Local Sector 3 spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018.

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan

în calitate de Președinte al Consiliului de^Administrație OPS3-Ordine si ProWctie S3 S.R.L.

Către

Sediul


SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

îs 5 5

2^'Zq c.....


Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 2, sector 3, București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de Asociat minoritar al societății subscrise,

înaintăm prezenta,

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433Z28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda.

Cu toate acestea , desfasurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26 /20Î3 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara , publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013 , prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

Prin Ordonanța nr. 26 /2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare , inclusiv ale unei societăți comerciale private , dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel , fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează , in mod imperativ , in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ-teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

S.C. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L este o societate care in desfasurarea activitatii este tinuta de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 . Astfel, activitatea societății se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legeanr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 24.984,09 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare

24.898,09 mii lei, 86,00 mii lei.


B.    Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate    23.542,65 mii lei,

2.    Venituri din redevențe și chirii    149,44 mii lei,

3.    Alte venituri    20,00 mii lei,

4.    Venituri din vanzarea mărfurilor    1000,00 mii lei,

5.    Alte venituri din exploatare in suma de 186,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor corporale in suma de 100,00 mii lei sî alte venituri in suma de 86,00 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si celorlalte domenii de activitati secundare , din care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrari de instalații electrice", cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de încălzire si de aer condiționat" ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru constru cutii".

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi

86,00 mii lei,


II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 24.863,24 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 24.873,24 mii lei

B.    Cheltuieli financiare 80,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 12.107,60 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.539,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.369,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 570,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 359,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.170,84 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 100,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 900,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.245,80 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 118,00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 944,20 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 183,60 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 6.321,96 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 150,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 238,36 mii lei ,din care tichete cadou protrivit legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare in suma de 180,00 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 198,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 514,20 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 218,40 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 34,80 mii lei,

-duc biieiiuieii plivi


suma de 1508,00 mii leî si cuprind celtuu

privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 80,00 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 1380,00 mii lei si cheltuieli privind anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 48,00 mîi lei.

-alte cheltuieli in suma de 3.460,20 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 220,84 mii lei ,din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 300,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 170,00 mii lei;

c)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 417,60 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 11.245,84 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 8927,04 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 525,12 mii lei;

c)    Alte bonificații conform CCM in suma de 150,00 mii lei;

d)    Bonusuri, respectiv tichete de masa in suma de 741,20 mii lei;

e)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 508.24 mii lei; d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 394,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 741,20 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si sunt aferente unui număr de 200 angajați, conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 542,20 mii lei.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 50,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790    Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

Pentru aceste considerente avand in vedere calitatea SD- Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritar , va solicitam acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

Cu considerație, dl. Sarbu Robert-Constantin


în calitate de Preș Administra

f:.............)

- Mi,

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București si

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București Sediul Calea Dudeșri nr. 191, sector 3, București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

Stimate domnule Primar/Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 3171990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda.

Cu toate acestea , desfasurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26 72013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara , publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013 , prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

Prin Ordonanța nr. 26 /2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare , inclusiv ale unei societari comerciale private , dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel , fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează , in mod imperativ , in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ-teritoriala care a dispus infiintarea acesteia.

S.C. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L este o societate care in desfasurarea activității este tinuta de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 . Astfel, activitatea societarii se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 24.984,09 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare    24.898,09 mii lei,

B.    Venituri financiare    86,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate    23.542,65 mii lei,

2.    Venituri din redevențe și chirii    149,44 mii Iei,

3.    Alte venituri    20,00 mii iei,

4.    Venituri din vanzarea mărfurilor    1000,00 mii lei,

5.    Alte venituri din exploatare in suma de 186,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor corporale in suma de 100,00 mii iei si alte venituri in suma de 86,00 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si celorlalte domenii de activitati secundare , din care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrari de instalații electrice", cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de încălzire si de aer condiționat" ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru constru cutii".

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi

86,00 mii lei,


n.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 24.863,24 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 24.873,24 mii lei

B.    Cheltuieli financiare 80,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 12.107,60 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.539,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.369,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 570,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 359,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.170,84 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 100,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 900,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.245,80 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 118,00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 944,20 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 183,60 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 6.321,96 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 150,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 238,36 mii lei ,din care tichete cadou protrivit legii nr.l93/2006,cu modificările ulterioare in suma de 180,00 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 198,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 514,20 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 218,40 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 34,80 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1508,00 mii lei si cuprind celtuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 80,00 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 1380,00 mii lei si cheltuieli privind anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 48,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 3.460,20 mii lei.

B.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 220,84 mii lei ,din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 300,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 170,00 mii lei;

c)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 417,60 mii lei.

C.    Cheltuieli de personal in suma de 11.245,84 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 8927,04 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 525,12 mii lei;

c)    Alte bonificații conform CCM in suma de 150,00 mii lei;

d)    Bonusuri, respectiv tichete de masa in suma de 741,20 mii lei;

e)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 508.24 mii lei; d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 394,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 741,20 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si sunt aferente unui număr de 200 angajați, conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.AIte cheltuieli de exploatare in suma de 542,20 mii lei.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 50,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

Pentru aceste considerente avand in vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de asociat majoritar , va solicitam acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății OPS3 ~ ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

Cu considerație, dl. Sarbu Robert-Constantin în calitate de Președinte C.A. Administrare Active Sector 3 S.R.L.

f S03 SAtWTOS SI I

1 t3O.^PXm£ Si G,».u î je    l

Către    Adniiolstrare Active Sector 3 SRL

Referitor Acordarea uaui mandat Președintelui C.A, al societății Administrare Active Sector 3 SRXn in vederea acordării unui mandat Președintelui

CA, al sndetatii OPS3 ~~ ORDINE SI PROTECȚIE S3 S,RX privfed aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al soeietățO OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SBA

DECIZIE

Având in. vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 59/224)1,2618, înregistrată la sediul subscrisei cu rm 25/ 22.0L2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se aprobă acordarea unui mandat Președintelui CA. ai societății Administrare Active Sector 3 SJR.L.. in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A al societății OPS3 - ORDINE Sî PROTECȚIE S3 S>X privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 - ORDINE Sî PROTECȚIE S3 RîtL

Menționam ca bugetul generai pmtni anul 201 § al SC OPS3 - ORDINE SI PROIECȚIE S3 SJRJL a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare sî a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum șl a anexelor de fundamentare a acestuia.

Cw considerație,

PREȘEDINTE CA,

Niîs Mibai

SOS Salubritate sî Deszăpezire S3 SRLCalea Dudești nr, 19c sector 3, 031084 București

www.primarie3.ro

telefon (004 021} 31S 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maii ecor1omk@primarie3.ro


Nr. 11025/22.01.2018

Către,


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

S£CTOH 9    i

!    j

f CABINET PRIMAR |

1 Nr................|

ț ........

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;

în vederea inițierii proiectelor menționate.


întocmit,

Cornelia Pivnîceru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 877/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr, 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 ~ Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    2.*&?//£..., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului

de venituri și cheltuieli al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNIC^ADtoiANA

"pk

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....<^,.6Z...2^.Z/?..., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /-NEFAVORABIL ’ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANASECRETAR, VASILIU MARIANAMEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

$

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA IACOB CEZARENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN1

egea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2

egea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3

egea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;