Hotărârea nr. 39/2018

HCLS3 nr.39 din 29.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru anul financiar 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSiUtft LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 447/CP/23.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 10713/22.01.2018 al Direcției Economice-Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Nota de fundamentare nr. 108/19.01.2018 a societății Algorithm

nnc+m^tii Qt?Ț *

wiioti uvm OJ OivLj,

-    Adresa nr. 26/19.01.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregi strată cu nr. 427/CP/22.01.2018;

-    Adresa nr. 110/19.01.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Algorithm Residential S3 SRL (nr. 07/19.01.2018) ;

-    Adresa nr. 25/19.01.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 50/19.01.2018) ;

-    Adresa nr. 55/22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

-    Adresa nr. 53/19.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către asociatul său minoritar - SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

-    Decizia nr. 24/19.01.2018 a societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

-    HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Adresa nr. 11025/22.01.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă înregistrată cu nr. 442/CP/23.01.2018.

Al

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau

dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12. Pct. 12.2 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm

Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SEMNEAZĂ

Retar


NR. 39 DIN 29.01.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Str.Jean Alexandru Steriadi

Cod unic de înregistrare RO 37714360

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018


ANEXA Nr.1.1

44<^cs 3 nA . 39 /£$■ Oi- ££!<$

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent(N-

1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări

an N +1

Estimări

an N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

14781.3

101545.28

25386.3

103070

105015.3

1.02

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

14780.99

101491.28

25372.8

102991

104891.3

1.01

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.0

2

Venituri financiare

5

0.31

54

13.5

79

124

1.46

1.57

3

Venituri extraordinare

6

0.0

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

15499.55

106947.29

26736.8

108414

109652.3

1.01

1.01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

15499.55

106427.29

26606.8

107884

109102.3

1.01

1.01

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

13106.91

94065.26

23516.3

94865.3

95265.26

1.01

1.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

5.17

170.38

42.6

220.38

270.38

1.29

1.23

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2214.39

10747.97

2687.0

11264

11979.97

1.05

1.06

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

0

9982.2

2495.6

10482.2

11182.2

1.05

1.07

CI

ch. cu salariile

13

6221.38

1555.3

6721.38

7421.38

1.08

1.10

C2

bonusuri

14

3760.82

940.2

3760.82

3760.82

1.00

1.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

492.11

765.77

191.4

781.77

797.77

1.02

1.02

L.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

81.19

535.84

134.0

535.84

535.84

1.00

1.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

410.92

229.93

57.5

245.93

261.93

1.07

1.07

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

173.08

1443.68

360.9

1534.68

1586.68

1.06

1.03

2

Cheltuieli financiare

20

0

520

130.0

530

550

1.02

1.04

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.0

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-718.25

-5402.01

-1350.5

-5344.01

-4637.01

0.99

0.87

IMPOZIT PE PROFIT

23

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local

în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

k:

b *

\1

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.

31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36
*

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

60000

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

60000

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

200

200

200

1.00

1.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

200

200

200

1.00

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

4159.25

4,367.58

4659.25

1.05

1.07

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

51

4159.25

4,367.58

4659.25

1.05

1.07

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

52

507.46

515.35

525.08

1.02

1.02

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.

55

9

Plăți restante

56

#

Creanțe restante

57

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Str.Jean Alexandru Steriadi

Cod unic de înregistrare RO 37714360

Detalierea indicatorilor economîco-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli șî repartizarea pe

ANEXANr.1.2 $Cl8 3    , 3^ f A.9 , O L    - mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Real

izat

an

N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Trim 1

Trim II

Trim ,11

Trim IV

An

7 = 6/5

5/

3

A

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

0

21951.8

21951.8

14781.3

33681.76

33681.8

17090.88

17090.88

101545.3

6.87

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd, 12 + rd. 13 + rd. 14), dîn care:

2

0

21933.8

21933.8

14780.99

33663.76

33663,8

17081,88

17081.88

101491.3

6.87

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

0

22.18

22.18

0

422,18

422.18

381.09

381,09

1606.54

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

22.18

22.18

82.18

82.18

41.09

41.09

246.54

a3)

din redevențe și chirii

6

220

220

220

220

880

a4)

alte venituri

7

120

120

120

120

480

b)

din vânzarea mărfurilor

8

100

100

100

100

50

50

300

c)

din subvenții și transferuri de exploatare

aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd.

9

0

0

0

0

0

0

0

o

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

-

&

co:mS ;

V    ir

* "" -    '"!țj

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Consiliul de Administrație

Președinte

Cosocariu Alexandrii-lTaii


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL


ContabilMoldovea ' Ionela1

L

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

21811.6

21811.6

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16

14

0

0

0

+ rd

19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

0

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0

18

18

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

8

8

d)

din dobânzi

26

10

10

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

0

22211.3

22211.3

1

Cheltuieli de exploatare (rd, 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

0

22193.3

22193.3

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

0

16181.9

16181.9

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

0

8289.87

8289.87

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

2540

2540

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

care:

34

0

5492.69

5492.69

14780.99

32911.58

32911.6

16455.79

16455.79

98734.74

6.68

0

230

230

195

195

850

0

160

160

160

160

640

160

160

160

160

640

fi f .a

*    P

%st

!<£

vi

â

\ *'4*

70

70

35

35

210

'xî

0.31

18

18

9

9

54

174.19

8

8

4

4

24

0.31

10

10

5

5

30

96.77

15499.55

35267.7925

35282.8

18178.36

18178.34

106947.3

6.90

15499.55

35147.7925

35162.8

18058.36

18058.34

106427.3

6.87

13106.91

31985.42

31985.4

15047.22

15047.2

94065.26

7.18

7314.77

22473.09

22473.1

10331.05

10331.04

65608.27

8.97

1690.55

O.QQ

5485.86

21953.09

21953.1

10071.05

10071.04

64048.27

_

!UK


0/bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1.09

1.09

0.01

12.09

12.09

6.05

6.04

36.27

3627

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

98

98

94.32

130

130

65

65

390

4.13

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

107.18

107.18

106.36

390

390

195

195

1170

11.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

100

100

32

80

80

40

40

240

7.50

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

50

50

50

50

25

25

150

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de

terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

0

700.91

700.91

653.28

1069.75

1069.75

534.88

534.87

3209,25

4.91

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

6

6

4.16

41.38

41.38

20.69

20.69

124.14

29.84

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

0

666.13

666.13

647.81

976.23

976.23

488.12

488.11

2928.69

4.52

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

28.43

28.43

12.8

38.43

38.43

19.22

19.21

115.29

9.01

b2)

- către operatori cu capital privat

44

637.7

637,7

635.01

937.8

937.8

468.9

468.9

2813.4

4.43

c)

prime de asigurare

45

28.78

28.78

1.31

52.14

52.14

26.07

26.07

156.42

119.40

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

0

7191.08

7191.08

5138.86

8442.58

8442.58

4181.29

4181.29

25247.74

4.91

zi

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

V *

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

81.62

81.62

25.59

68.28

68.28

19.14

19.14

174.84

6.83

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

61.62

61.62

25.59

38.28

38.28

19.14

19,14

114.84

4.49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0

58.27

58.27

6.43

28.28

28.28

14.14

14.14

84.84

13.19

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

18.27

18.27

6.43

28.28

28.28

14.14

14.14

84.84

13.19

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din

care:

53

0

40

40

0

0

0

0

0

0

£- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările

55

- ch. de promovare a produselor

56

40

40

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și

persoane

62

59.65

59.65

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,

din care:

63

0

55

55

- cheltuieli cu diurna (rd. 6S + rd. 66), din

care:

64

0

25

25

-interna

65

25

25

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

10.36

10.36

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

7.21

7.21

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de

terți, din care:

69

0

127.23

127.23

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

107.5

107.5

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

4.23

4.23

0

0

0

0

0

0

75?

A <

i'iff T

w

58.91

117.92

117.92

58.96

58.96

353.76

6.01

0

193.74

193.74

71.87

71.87

531.22

0

193.74

193.74

71.87

71.87

531.22

35

35

17.5

17.5

105

8.74

8.74

4.37

4.37

26.22

3.19

10.36

10.36

5.18

5.18

31.08

9.74

5.35

16.52

16.52

8.26

8.26

49.56

9.26

111.33

215.74

215.74

107.87

107.87

647.22

5.81

106.67

157

157

78.5

78.5

471

4.42

2.98

8.24

8.24

4.12

4.12

24.72

rn .

00

CC-

rlî

\ & j &

______ t i !13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

8.5

8.5

1.68

48.5

48.5

24.25

24.25

145,5

86.61

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a

Guvernului nr. 109/2011

76

2

2

1,

H

> a p,

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

5

5

2

2

1

1

6

j)

alte cheltuieli

78

6791.74

6791.74

4928.06

7791.74

7791.74

3895.87

3895.87

23375.22

4.74

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.

79

0

72.97

72,97

5.17

113.46

28.46

14.23

14.23

170.38

32.96

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

15.42

15.42

<0

ch. cu taxa de autorizare

83

39.1

39.1

e)

ch. cu taxa de mediu

84

85

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

18.45

18.45

5.17

28.46

28.46

14.23

14.23

85.38

16.51

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

0

5697.91

5697.91

2214.39

2686.9925

2686.99

2686.993

2686.993

10747.97

4.85

CO

\i iciiuieu Uc 1 IdlUId SdidtJdtd U U. oo TIU.

87

0

4333.76

4333.76

1722.28

2495.55

2495.55

2495.55

2495.55

9982.2

5.80

CI

cneituien cu saiarnte ira. »y + ra. yu + ra.

91k din care:

88

0

4333.76

4333.76

1722.28

2495.55

2495.55

2495.55

2495.55

9982.2

5.80

a) salarii de bază

89

3793.76

3793.76

1647.78

1555.345

1555.35

1555.345

1555.345

6221.38

3.78

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

540

540

74.5

940.205

940.205

940.205

940.205

3760.82

50.48

c) alte bonificații (conform CCM) ‘

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o. ?

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare,

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli

sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

95

b) tichete de masă;

96

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților ia profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

09

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

(:

î® 1

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

\

Si

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete {rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

0

300.49

300.49

81.19

133.96

133.96

133.96

133.96

535.84

6.60

a) pentru directori/directorat

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,

108

0

300.49

300.49

81.19

133.96

133.96

133.96

133.96

535.84

6.60

- componenta fixă

109

300.49

300.49

81.19

133.96

133.96

133.96

133.96

535.84

6.60

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

?•

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

Aî/C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1063.66

1063.66

410.92

57.4825

57.4825

57.4825

57.4825

229.93

0.56

D, Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.

118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din

care:

114

0

240.51

240.51

173.08

361.92

461.92

309.92

309.92

1443.68

8.34

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

161

161

162

162

10

10

344

- către bugetul general consolidat

116

20

20

20

20

10

10

60

- către alți creditori

117

141

141

104.37

142

142

284

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

79.51

79.51

68.71

199.92

299.92

299.92

299.92

1099.68

16.00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126),

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și

orovizioanele

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

•X

/

fl.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

/A

h

\ ț

fl.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea sa lariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

f

- venituri din alte provizioane

130

£

‘•

2J

țț(7


2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0

18

18

0

120

120

120

120

520

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

75

75

75

75

320

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

75

75

75

75

300

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din

care:

135

0

18

18

0

45

45

45

45

200

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

18

18

45

45

45

45

180

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

Eli

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-

rd. 29)

140

0

-259.49

-259.49

-718.25

-1586.0325

-1601

-1087.48

-1087.46

-5402.01

7.52

venituri neimpozabile

141

fr r *

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

264.19

264.19

/p

-

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

R

u

* ,

2 C

V

DATE DE FUNDAMENTARE

&

1

Venituri totale din exploatare, din care:

(rd. 2)

144

0

21933.8

21933.8

14780.99

33663.76

33663.8

17081.88

17081.88

101491.3

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.

Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură saiarială (rd. 87), din care: **)

147

0

4333.76

4333.76

1722.28

2495,55

2495.55

2495.55

2495.55

9982.2

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

0

4333.76

4333.76

1722.28

2495.55

2495.55

2495.55

2495.55

9982.2

iko


4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

200

200

200

5

Nr. mediu de salariați

153

200

200

200

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 -rd. 93* - rd. 981/rd. 1531/12*1000

154

1,805.73

1,805.73

X

X

X

4159.25

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat

155

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)

156

109.67

109.67

X

X

X

507.46

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.

Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

X

X

X

Bl

cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

X

X

X

(

= [m <4

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

n -s

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

/,

V

i-OM’S iî

1" E £

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

#

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de Administrație Președinte

Cosocariu Alexandru-DanCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Str.Jean Alexandru Steriadi Cod unic de înregistrare RO 37714360

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3    ,

3    , 2$ /    >0$°    /2?- mii lei -

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

21951.76

14781.3

0.67

1

Venituri din exploatare*)

21933.76

14780.99

0.67

2

Venituri financiare

18

0.31

0.02

3

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI F1NANC1AR-CONTABIL


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Str.Jeau Alexandru Steriadi Cod unic de înregistrare RO 37714360

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareANEXA Nr.1.4

WC3 3

r V

- mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

60000

20000

20000

1

Surse proprii, din care:

60000

20000

20000

a) - capital sociai

60000

20000

20000

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

/

J


- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

60000

20000

20000

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

/ e

- (denumire obiectiv)

# ' * /o/

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1 £

Vi

%

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

.......    d<'-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

T
Ac) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABSL

Contabil


Moldove&nu Ionela
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Str.Jean Alexandru Steriadi Cod unic de înregistrare RO 37714360

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5


J-tCLS 3    * B3 /_____-mii lei-

Nr,

crt.

Măsuri

Termen de

realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realîzat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

p ti.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. i

X

X

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute Ia pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct.

UE

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUIPRIMĂRIACABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul Generai al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residentîal S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residentiai S3

S.R.L. a societății numită S.C. Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau iocală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Pentru aceste considerente și având în vedere atât adresa societății Algorithm Residentiai S3 S.R.L nr. 26/19.01.2018, nota de fundamentare nr. 108/19.01.2018 și adresa nr. 19/01.2018 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL, precum și raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății Algorithm Residentiai S3 S.R.L., în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Calea Dudesîi rsr. 191, sector 3, 031084 București www.priiTiarie3.ra

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maîî ec0nomic@primarie3.ro

Nr. 10713/22.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a societății numită ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere:

-    adresa nr. 26/19.01.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 427/22.01.2018;

-    adresa nr. 110/19.01.2018 (07/19.01.2018) transmisă de societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL către asociatul său unic, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., prin care solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018;

-    nota de fundamentare nr. 108/19.01.2018;

-    adresa nr. 25/19.01.2018 (50/19.01.2018) a societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL) înaintată asociatului său minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

-    adresa nr. 55/22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

-    adresa nr. 53/19.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.către asociatul său minoritar - SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

-    decizia societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL nr 24/19.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 4, alin. (1) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: Ut c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 Ut. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 Ut. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație

-art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”, din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-art. 12. pct. 12.2 lît. h) : “Asociatul unic are următoarele atribuții principale: “

“aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) ” din Actul Constitutiv al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

S.R.L.;

Pentru aceste considerente considerăm oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de
hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri    societății ALGORITHM

CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pentru anul financiai


Director Executiv.


Octavian Ghetu


Director Executiv Admnct


Olga Cojocari
Cornelia Pivniceru

1 £3 Sjj Ziua?


„UuriS


SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Str.Jean Alexandru Steriadi

Cod unic de înregistrare RO 37714360

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
Pe anul 2018

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municiupiului București cu privire ia îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,a programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat1, respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli ai anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:


1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatîle administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 101.545.28 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare

101.491,28 mii lei, 54,00 mii lei.


246,54 mii lei, 880,00 mii lei, 480,00 mii iei,


B.    Venituri financiare
veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate

2.    Venituri din redevențe și chirii

3.    Alte venituri

4. Venituri din vanzarea mărfurilor


100,00 mii lei,

5.    Alte venituri din exploatare    850,00 mii lei,

6.    Venituri aferente costului producției în curs de execuție 98.734,74 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1.    Venituri financiare din diferente de curs    24,00 mii lei,

2.    Venituri financiare din dobânzi    30,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 106.947,29 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii lei

B.    Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 94.065,26 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 65.608,27 mii lei,din care:

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 390,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii iei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei,

c.    cheltuieli-privind mărfurile in suma de 150,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 124,14 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 2928,69 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 531,22 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 31,08 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii iei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647.22 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.

B.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 170,38 mii iei ,din

care:

a)    Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 miî lei;

b)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

C.    Cheltuieli de personal in suma de 10.747,97 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 535,84 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor ia cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL S3 nr.586/27.11.2017.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

D.AIte cheltuieli de exploatare in suma de 1.443,68 mii lei.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.99,68 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 200,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Administrator

Economist,


Moldovei inu Ionela
Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BucureștiOÂB1NBT RRMAR


Sediul

Calea Dudești nr. 191, sector 3, BucureștiReferitor: Solicitare de acordarea a unui mandat Președintelui C.A. aC^d^t^țtî^^gîîrWTW Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar al societății subscrise, respectând art 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia; „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordarea a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12,2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art, 269 din Codul fiscal.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în urma adresei transmise de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. și anexată la prezenta adresă, se solicită aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societarii Algorithm Construcții S3 S.R.L., art. 12, pct. 12.2 Asociatul Unic are următoarea atribuție: hj„ aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri ( remunerația pentru activitățile Societății);

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 S.R.L. este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 și 2020, buget previzional1 2 3 4 5 6 7 8 9 , respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative;

ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 101.545.28 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

101.491,28 mii lei, 54,00 mii Iei.

246,54 mii lei, 880,00 mii lei, 480,00 mii lei,

100,00 mii lei, 850,00 mii lei, 98.734,74 mii lei.


A.    Venituri din exploatare
B.    Venituri financiare
Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate

2.    Venituri din redevențe și chirii

3.    Alte venituri

4.    Venituri din vanzarea mărfurilor

5.    Alte venituri din exploatare

6.    Venituri aferente costului producției în curs de execuție

Veniturile financiare sunt structurate astfel

24,00 mii lei, 30,00 mii lei.


1.    Venituri financiare din diferente de curs

2.    Venituri financiare din dobânzi

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

n.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 106.947,29 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii lei
B.    Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.
Structura cheltuielilor din exploatare:
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 94.065,26 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 65.608,27 mii lei,din care:

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 390,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

b,    cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei,

c,    cheltuieli privind mărfurile in suma de 150,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

-    cheltuieli cu Întreținerea si reparațiile in suma de 124,14 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 2928,69 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 531,22 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 31,08 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647.22 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 170,38 mii lei ,din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;

b)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 10.747,97 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 535,84 mii lei;

d)    Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr, 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL S3 nr.586/27,11.2017.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.443,68 mii lei.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.99,68 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 200,00 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2018 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresă atașăm adresa din partea societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, dar și adresa înaintată de subscrisa aociatului minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Pentru aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Sediul

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,

indicativ 1.2., sector 3, București

Referitor

Solicitare de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul

financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL


ALGOKSTHM CONSTRUCȚII S3


SG ALGORJTHM CONSTRUCȚII S3 SRL IIWWKE „    ///?

1ES9RE Nr-    .............

Ziua/^. Luna ^Anul^Qf^Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de aprobarea a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de


activitate - COD CAEN 4120 — lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 .

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12, pct. 12.2 Asociatul Unic are următoarea atribuție: hf, aproba programul de activitate si bugetul societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si stabilește politica de preturi ( remunerația pentru activitățile Societății);

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat1 , respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 .


Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 101.545.28 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare

101.491,28 mii Iei,ALGORITMII CONSTRUCȚII S3B. Venituri financiare

54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate

2.    Venituri din redevențe și chirii

3.    Alte venituri

4.    Venituri din vanzarea mărfurilor

5.    Alte venituri din exploatare

6.    Venituri aferente costului producției în curs de execuție


246,54 mii lei, 880,00 mii lei,

480,00 mii lei, 100,00 mii lei,

850,00 mii lei, 98.734,74 mii lei.


Veniturile financiare sunt structurate astfel

1.    Venituri financiare din diferente de curs

2.    Venituri financiare din dobânzi


24,00 mii lei, 30,00 mii lei.


Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala, cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.


IL

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 106.947,29 mii Iei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:ALGORITKM CONSTRUCȚII S3


A.    Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii Iei
B.    Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.
Structura cheltuielilor din exploatare:
A.CheltuieIi cu bunuri și servicii in suma de 94.065,26 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 65.608,27 mii lei,din care:

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 390,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 150,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

-    cheltuieli cu intretinerea si reparațiile in suma de 124,14 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 2928,69 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 531,22 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 31,08 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647.22 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mn Ier,cheltuieli cu pregătirea profesionala m suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei. -alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.


ALGORITM» CONSTRUCȚII S3


B.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 170,38 mii Iei ,din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;

b)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

C.    Cheltuieli de personal in suma de 10.747,97 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 535,84 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

ha ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societarii si HCL S3 nr.586/27.11.2017.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.443,68 mii lei.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.99,68 mii lei.


Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Pentru aceste considerente solicităm societății Algorithm Residential in calitate de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Cu deosebită considerație,

Cosocariu Alexandru-Dan
Președinte al Consiliului de Administrație
Algorithm Construcții S3 SRL.
Către

țs.C.ĂCrZ:r;;STRARE AC'liVE S?.CV: 3 fe.s.L,

i    60


■ Arf^nistrare jâ?tive Sector 3 S.R.L.

$CAiGQRrrw>^stoe>ffi*t$3^

^h.AnulSML


Sediul Bulevardul Basarabia nr. 256C, Clădirea East City Tower, București

et.7, sector 3,


^tății Algorithm heltuieli pentru


Referitor Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al soci Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și c anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. Bucuî’ești, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar al societății subscrise, respectând art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”,

înaintăm prezenta,

;ății Algorithm eli pentru anul


Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al socie Residential $3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltui financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, priri Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr, 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.2jL2, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. In urma adresei transmise de către Algorithm Construcții S3 S.R.L, și anexată la prezenta adresă, se solicită aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societarii Algorithm Construcții S3 S.R.L., art. 12, pct. 12.2 Asociatul Unic are următoarea atribuție: h}„ aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri ( remunerația pentru activitățile Societății);

spectarea unor 'ea disciplinei tiv-teritoriale itară, publicată de adoptare al


Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de re norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întării financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administra sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majori în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul bugetului pentru anul financiar în curs.

are, inclusiv ale utoritate publică funcționează, în ă care a dispus


Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcțiori unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o ai centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorial înființarea acesteia.

ații este ținută desfășoară în Sectorului 3


Algorithm Construcții S3 S.R.L. este o societate care în desfășurarea activii de respectarea; prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local București.

£tl


Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 și 2020, buget previzionat10 11 12 13 14 15 16 17 18, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut copt de prevederile următoarelor reglementări legislative:

ulterioare; unor operatori


Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structu:

rii bugetului de

se formează din


venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 101.545.28 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

101.491,28 mii lei, 54,00 mii lei.

246,54 mii lei, 880,00 mii lei, 480,00 mii lei,

100,00 mii lei, 850,00 mii lei, 98.734,74 mii led.


A.    Venituri din exploatare
B.    Venituri financiare
Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate

2.    Venituri din redevențe și chirii

3.    Alte venituri

4.    Venituri din vanzarea mărfurilor

5.    Alte venituri din exploatare

6.    Venituri aferente costului producției în curs de execuție

Veniturile financiare sunt structurate astfel

24,00 mii lei, 30,00 mii lei.


1.    Venituri financiare din diferente de curs

2.    Venituri financiare din dobânzi

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza real izarea punerii in siguranța a iniobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista; Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

54,00 mii lei,


De asemenea,; preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de

structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00jmii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 106.947.

29 mii lei.


Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii Iei

B.    Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 94.065,26 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 65,608,27 mii lei,din care:

care:cheltuieli cu ilul in suma de

1170,00 mii lei


-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei ,din piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustiei 390,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 150,00 mii lei.

in siguranța a INOR” se afla


Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAM înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 124,14 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 2928,69 mii lei,

-    qheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei,

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 531,22 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 31,08 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647.22 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza ih suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.

B.Chelituieli cu impozite, taxe și vărs aminte asimilate in suma de 170,38 mii lei ,din care:

a)    Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;

b)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 10.747,97 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3760,82 miii lei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 535,84 mii ei;

d)    Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru contir societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere privind modificarea și completarea unor acte normative.

uarea activității stat de funcții. UGnr. 82/2017


acere si control, cheltuieli sunt


Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de cond

comisii si comitete.....adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste

conform statutului societarii si HCL S3 nr.586/27.11.2017.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.:

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.443,68 mii lei.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.99,68 mii lei.

B.Ștructura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii Iei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 200,00 mii lei.

Având rin vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L

pe anul 2018 și


a anexelor acestuia.

La prezenta adresă atașăm adresa din partea societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte C.^Z

Algorithm Residentiâl S3 S.R.L.Către


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3 București    „42.

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Stimate domnule Primar/Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, înaintăm prezenta,

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3

S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

tpmpn ivnivi i


nrim riai*ruoiri i iiiipurviiiivil ij.


.    ____c    . nvriorn


;atre Consiliul General al JVIiiniGipiiîliii


București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.


în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată,având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120;

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. - cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar - Societatea Administrare Active Sector 3, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

In adresa transmisă de către Algorithm Residential S3 SRL către Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 50/19.01.2018, se solicită acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12, pct. 12.2 Asociatul Unic are următoarea atribuție: h)„ aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si stabilește politica de preturi ( remunerația pentru activitățile Societății);

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat1 , respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul generai pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 101.545.28 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare    101.491,28 mii lei,

B.    Venituri financiare    54,00 mii Iei.
Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate

246,54 mii lei, 880,00 mii lei,

480,00 mii lei, 100,00 mii lei,

850,00 mii lei, 98.734,74 mii lei.


24,00 mii lei, 30,00 mii lei.


2.    Venituri din redevențe și chirii

3.    Alte venituri

4.    Venituri din vanzarea mărfurilor

5.    Alte venituri din exploatare

6.    Venituri aferente costului producției în curs de execuție

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1.    Venituri financiare din diferente de curs

2.    Venituri financiare din dobânzi

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla Înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 106.947,29 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii Iei

B.    Cheltuieli financiare 520,00 mii Iei.
Structura cheltuielilor din exploatare:
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 94.065,26 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 65.608,27 mii lei,din care:

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 390,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 150,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

-    cheltuieli cu intretinerea si reparațiile in suma de 124,14 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 2928,69 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 531,22 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 31,08 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647.22 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărs aminte asimilate in suma de 170,38 mii lei ,din care:

a) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;

b) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 10.747,97 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 535,84 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societarii si HCL S3 nr.586/27.11.2017.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.443,68 mii lei.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.99,68 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 200,00 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

La prezenta adresa anexam:

1.    adresa din partea societarii Algorithm Residential S3 SRL

2.    adresa către Asociatul minoritar — SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de asociat majoritar al societarii Administrare Active Sector 3 SRL solicitam acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societarii Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL.


C.A. ector 3 S.R.L.


Către SB3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE £3 S.R.L.

/? Oț

Sediu! Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa» biroul 2, sector 3, București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui CA. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. ai societății Algorithni Residential S3 S.R.L. in vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții $3 SRL

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL» persoană juridică română, cu sediul în Mnn. București» Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată îa Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/Î4752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dt Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritar ai societății subscrise,

înaintăm prezenta,

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr, 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL, Societatea a fost înființată șî funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă hi administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832,

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr, 433/28,12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată,având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120:

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, - cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 șî asociat minoritar - Societatea Administrare Active Sector 3, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

In adresa, transmisa de către Aigorithm Residential către Administrare Active Sector 3 SRL se solicita acordarea unui mandat Președintelui C.A, al societății Aigorithm Rest den tiai S3 S.R.L. in vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Aigorithm Construcții S3 SRL.

Conform Actului Constitutiv al societății Aigorithm Construcții S3 SRL, art. 12, pct. 12.2 Asociatul Unic are următoarea atribuție: hX, aproba programtd de activitate si bugetul societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si Stabilește politica de preturi ( remunerația pentru activitatile Societății);

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile admimstrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participat ie majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Aigorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținuta de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionali , respectând structura si conceptul unui buget mnltianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGOR1THM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind -societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5,    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6,    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7,    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8,    Ordinul nr, 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9,    ■ OUG nu 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 $.R,L. a fost structurat conform Legiinr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele;

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 101.545.28 mii Iei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este;

A.    Venituri din exploatare    101.491,28 mii lei,

B.    Venituri financiare    54,00 mii lei.

Veniturile dm exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate    246,54 mii lei,

2.    Venituri din redevențe și chirii    880,00 mii lei,

3.    Alte venituri    480,00 mii lei,

4.    Venituri din vanzarea mărfurilor    100,00 mii lei,

5.    Alte venituri din exploatare    850,00 mii lei,

6.    Venituri aferente costului producției în curs de execuție 98.734,74 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1,    Venituri financiare din diferente de curs

24,00 mii lei, 30,00 mii Iei.


2.    Venituri financiare din dobânzi

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla Înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii iei si venituri din dobânzi in suma de 30.00 mii lei.

ÎL

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 106.947,29 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 201S este:

A.    Cheltuieli din exploatare î06.427,29 mii Iei

B.    Cheltuieli financiare 520,00 mii Iei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 94.065,26 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 65.608,27 mii lei.din care:

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei .din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 390,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 150,00 mii Iei,

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 124,14 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 2928,69 mii lei,

~ cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol m suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 531,22 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 31,08 mii lei,

' -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii Jei,    -

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647.22 mii iei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul m suma de 24,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.

B.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămmte asimilate in suma de 170,38 mii lei ,din care;

a)    Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;

b)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

C.    Cheltuieli de personal in suma de 10.747,97 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6,221.38 mii lei;    -

b)    Sporuri .prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 535.84 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 229,93 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete ~ adica pentru consiliul de administrație precizam ea aceste cheltuieli sunt conform statutului societarii si HCL S3 nr,586/27.11.2017.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 1.443,68 mii lei,

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344.00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de l .99.68 mii leî.

Restructura cheltuielilor financiare:

BL Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2< Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 200.00 mii lei.

Avand In vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

La prezenta adresa anexam:

adresa din partea societarii Algorithm Residential S3 SRL

Pentru aceste considerente» avand in vedere calitatea societarii SD3-Salubritate si Deszăpezire $3 SRL de asociat minoritar al societarii Administrare Active Sector 3 SRL, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societarii Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societarii Algorithm Construcții S3 SRL.

Cu considerație, dl. Sârbii Rjțbert-Constanrin în caiirXteAPreședintc C.A.


Admînisf,


îve Sector 3 S.R.L.


? sos sMUsmwE si ;

-f DSaZAP£Z«^ S3 S.R.L.

. ■    . ..    I

Către    Administrare Active Sector 3 SRL    î

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui CA al societății Administrare Active Sector 3 S.R<L«, in vederea acordării unui mandat Președintelui €*A. al societății Algoritbm Residential S3 82R.L, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

DECIZII

Având în vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 53/19.01.20 ÎS, înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 23/ 19.01.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se aprobă acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societarii Algorithm Residential S3 S.R.L in vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Menționam, ca bugetul general pentru anul 2018 al S.C ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Cu considerație,

PREȘEDINTE CA.

Nitu Mîfom

SD 3 Salubritate si Deszăpezire 83 SRL


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04

e-maii economic@primarie3.ro


Nr. 11025/22.01.2018

Către,


SSCTOn 3

CABINET PRIMAR

Nr................

] Oats.. ......9^3-■


COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;


în vederea inițierii proiectelor menționate.


Director Executiv,
Octavian Ghet


Director Executiv Adju ct, Olga Cojoca

cîntocmit,

Cornelia Pivnîceru


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului

de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFtWORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

păunică^dSjana

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON IO-CIPRI AN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...J^#Z.£teZ#?....., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA
MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZARENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN1

   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2

   Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3

   Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4

   Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5

   Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6

   Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7

   Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8

   Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9

   OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările

10

   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

11

   Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificată;

12

   Legea fir. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

13

   Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările

14

   Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

15

   Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernantă corporativa a întreprinderilor publice;

16

   Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

17

   OrdinuJ nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

18

   OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.