Hotărârea nr. 38/2018

HCLS3 nr.38 din 29.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

COMSriUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 444/CP/23.01.2018 a Primarului Sectorului 3; -Raportul de specialitate nr. 11328/23.01.2018 al Direcției Economice -

Serviciul Guvernanță Corporativă;

-    Nota de fundamentare nr. 5/22.01.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

-    Adresa nr. 7/22.01.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, către societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (nr. 27/22.01.2018);

-Adresa nr. 6/22.01.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată cu nr. 431/CP/ 22.01.2018;

-    Decizia societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL nr. 28/22,01.2018, către societatea Internet și Tehnologie (nr. 8/22.01.2018);

-    HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea servicii în Tehnologia Informațiilor;

-    Adresa nr.l 1330/23.01.2018 a Direcției Economice, Serviciul Guvernantă Corporativă înregistrată cu nr. 44I/CP/23.0L2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12. Pct. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Internet și

Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

A.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1.1 -1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINJ

VOIC^LI

NR. 38 DIN 29.01.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, NT,154-158 CUI 38189005


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

ANEXA Nr.1.1

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

(N-l)

Propuneri an curent(N)

%

Estimări

an N + 1

Estimări

an N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

i.

VJ    MS

1........

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

tjriUi'tfKiuWif

1

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

1.01

56568.34

56008.26

62225.17

74670.21

1.10

1.20

Venituri totale din exploatare, din care:

2

6

56420.50

62062.55

74475.06

1.10

1.20j

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

1

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

2

"7......!

Venituri financiare

5

1.01

147.84

146.38

162.62

195.15

1.10

1,20

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 - rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

136.65

33162.79|    242.68

36479.07

43774.88

1.10

1.20

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

S

136.65

33042.79

26718.59

241.81

36347.07

43616.48

1.Î6

1.20

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

31.52

847.67

29390.45

35268.54

1.10

.......

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

0.54

220.84

408.96

242.92

291.51

1.10

1.20

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

101.94

5930.76

58.18

6523.84

7828.60

1.10

1.20

CO

Cheltuieli de natură saiarială (rd. 13 + rd. 14)

12

44.99

5203.96

5724.36

6869.23

CI

ch. cu salariile

13

44.99

5203.96

5724.36

6869.23

C2

bonusuri

14

0.00

0.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

56.95

636.80

11.18

700.48

840.58

1.10

1.20

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

1.20

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

38.33

508.24

.....

13.26

559.06

670.88

1.10

/e- i

.J'W.^ețsi k c9 7^WOLOG/E S3

''C-—A V

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datoratei de angajator

18

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.

30

7

Participarea salarîaților la profit în limita a 10% din profitul

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute lă rd. 31 - rd.

32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40 j

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41 1

e)

alte cheltuieli

42 ]

viii |

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

_

jalocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii janteriori    |

45

18.62

128.56

6.90

141.42

169.70

1.10

| 1.20

2.65

172.60

65.13

189.86

227.83

1.10

1.20

0

120.00

132.00

158.40

1.10

1.20

0.00

0.00

-135.64

23405.55

-172.56

25746.11

30895.33

1.10

1.20

26.35

28.98

34.78

1.10

1.20

138

152

183

1.10

1.20

8

9

11

1.10

1.20

130

143

172

1.10

1.20

p/ i “0 î

V

l    J2

L

L J

130

143

172

1.10

1.20

2000

10130

10130

.........--

2143

2143

2172

2172|

* //

^î77    &    &'//

\    ‘*^7/

IX

s 7"

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

DATE DE FUNDAMENTARE

46

i

7"*

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr. mediu de salariați total

48

49

3.......

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat

50

51

1

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal

52

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

55

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

4

3

55.00

55.00

65.00

69.00

65.00

69.00

,249.72

8021 15

7,338.92

8,296.17

0

1025.83

954.81

1079.35

7.39

1,705.78

1,705.78

1,705.78

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef Moldoveatffi Ionela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

OpchBornî economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Sediul Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, NrJ54-158

CUI 38189005

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe


ANEXA Nr.1.2.......3 QA,Prevederi an precedent (N-l) wmw


INDICATORI


Nr.

rd.


Reali

zat


Aprobat


at/


Trim I


- mii iei -


Propuneri an curent (N)


Trim II


Trim


Trim IV


a)


d)


VENITUfd TOTALE {rd. 2 rd. 22 * rd. 28}


Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd, 8 + rd, 9 + rd. 32 + rd. 13 + rd. 14), din care:


din producția vânduta (rd, 4 * rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: al)


din vânzarea produselor


an N-2


3a


conform HG/Ordi n comun


6085.18


6059.98


18.11


conform

Hotărârii

C.A.


4a

6085.18


6059,98

18.11


1.01

0


6a


6b


6c


6d


15566.4


16611,4


155614


8829.14


15500.7


7960.18


7433


16550.7


15550.7


8818.43


8960.18


7960.18


7027.18


8433


7433


6500


Q2)

a3)

a4)


din servicii prestate din redevențe și chirii alte venituri


din vânzarea mărfurilor18.11


18.11


346.14


175


6.04


346.14


175


6.04


346.14


175


6.04


346.14


175


6.04An


56568.3


56420.5


31907,7


29799


1384,56


700


24.16


7 = 6/5


7.00


56008.26


8 = 5/3adin subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd, 10 + rd. 11), din care;


cl


c2


transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare


din producția de imobilizări


|venituri aferente costului producției în curs de

i

13

14

0

^7

execuție

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 +- rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

(4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd, 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiți) financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

îl

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd, 144)

29

0

1

Cheltuieli de exploatare (rd, 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

0

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd, 32 + rd. 40 4 rd. 46), din care:

31

0

A

1

Cheltuieli privind stocurile (rd, 33 + rd. 34 4- rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

0

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

.34

0

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

C ■■

di

22) [cheltuieli cu combustibilii cheltuieli privind materialele de natura

36

37

38

18

58.1

8

18

58,1

8

OD!€

che

ctelcr de inventar

tuseii privind energia și apa

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

45

45

A

2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 -i- rd. 42 + rd. 45), din care:

40

0

34,03

34.03

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

8

8

b)

chel

£.aie

tuieh privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din

42

0

2,25

2.25

bl)

- către operatori cu capital integral/maioritar de stat

43

2,25

2,25

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

23.78

23.78

A

3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.

47 +

rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 r rd. 63 +

46

0

779.79

779.79

rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

--

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din

care:

48

0

6,81

6.81

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

6.81

6.81

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd, 51 + rd. 53), din care:

50

0

4.88

4.88

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4,88

4.88

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din

53

0

0

0

care:

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

d)- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare


- ch. de promovare a produselor


Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr, 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd, 61), din care:


dl)


d2i


d3)

d4)


56


57


ch. de sponsorizare in domeniu! medical și sănătate


ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:


- pentru cluburile sportive


ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități


cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane


che^uiel» declasare,- detașare, transfer, din


f)

/ (care


* cheltuieli cu diurna (rd, 65 + rd. 66), din care:


-interna

externa


58


59


60


61


65


66


24.63

24.6


5.63


g)


cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații


67


7.06


h)


cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate


alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

11)


cheltuieli de asigurare și pază


12)


cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul


13)


cheltuieli cu pregătirea profesională


68

69


70

71


8.21

36.18

2,23

29.95


cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și neccrporale, din care

Î5)

- afe rente bunurilor de natura domeniului

pubic

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

75

»maf !•fWrnn SiBSi

cheltuieli privind recrutarea și plasarea

16)

personalului de conducere cf. Ordonanței

76

de urgentă a Guvernului nr, 109/2011

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și

77

4

4

alte anunțuri

UL

alte cheltuieli

78

688.84

688.84

eitiueii cu impozite, taxe $i varsamsrite

asimilate (rd, 80 + rd, 81 + rd, 82 + rd. 83 + rd, 84 +

79

0

83.39

83,39

rrf RSl din rAf’p’

al

ch, cu taxa pt. activitatea de exploatare a

on

aj

resurselor minerale

oU

h\

ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor publice și resursele minerale

ol

ll

ch. cu taxa de licență

82

5.24

5.24

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

50

50

e)

ch, cu taxa de mediu

84

n

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

28.15

28.15

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd.

86

0

1704,61

1704.61

104 + rd. 113), din care:

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd, 88 + rd. 92)

87

0

1298.6

1298,6

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91),

CI

88

0

1298.6

1298.6

am care:

a) salarii de bază

89

1298,6

1298.6

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente

on

salariului de bază (conform CCM)

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.

C2

92

0

0

0

99), din care:

W'I WW-' î’-W- f S" <«W

Is.

H **

V

£/ut

^ji J: nil < ?

3.14

489.62

489.62

539.62

100

1618.86

515.56

0.54

177.71

17.71

12.71

12.71

220,84

408.96

________

20

20

50

50

40

40

0.54

67.71

17.71

12.71

12.71

110.84

205.26

101.94

1482.69

1482.69

1482.69

1482.69

5930.76

58.18

44.99

1323.49

1323.49

1323.49

1323.49

. 5293.96

117,67

44,99

1323.49

1323.49

1323.49

1323.49

5293.96

117.67

44.99

1300.99

1300,99

1300.99

1300.99

5203.96

115.67

22.5

22.5

22.5

22.5

90

// ’ —HtÎ ri

0

°l 0

0

0

0

C3


C4


- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, leu modificările ulterioare;


I- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările


b) tichete de masă;


95


96


c) vouchere de vacanță;


d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent


e) alte cheltuieli conform CCM.


Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:


a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal_


b) ch. cu drepturile salarlale cuvenite îr baza unor hotărâri judecătorești


c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, aite comisii si comitete


Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd, 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:


a) pentru directori/directorat


-    componenta fixa

-    componenta variabilă


b) pentru consiliul de administrație/consiliuî de supraveghere, din care:__


- componenta fixă


- componenta variabilă


c) pentru AGA și cenzori


f-*".....


97


98


99


100


101


102


103


104


105

106


107

108


109

110

111


potrivit legii


5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de a agapte'


î? >= w-wais»


112


82.77


82.77


82.7?


Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care;

cheltuieli cu majorări și penalități (rd, 122 + rd. 123), din care;    ~    .........

-    către bugetul generai consolidat

-    către alti creditori

cheltuieli privind activele imobilizate


cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului


1 i.4


115


116

117

118


119


33.15


33,15


alte cheltuieli

120


ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale


ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din


fl)


cheltuieli privind ajustările și provizioanele


121


122


123


28.15


28.15


fl.

1)


-provizioane privind participarea ia profit a salariatiior


124


fl.

2)


- provizioane in legătura cu contractul de mandat


125


f2)


venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:


126


f2.

1)


din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd, 1 30), din care:


127


- din participarea salariatiior la profit


- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante


128


129venituri din alte provizioane


Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd, 138), din care:    _


130


131


13


13


2.65

43,15

43.15

43.15

43,15

172.6

65.13

*

0

2.5

2.5

2,5

2.5

2,5

10

2.5

2.5

2,5

10

2.65

40.65

40.65

40.65

40.65

162.6

61.36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z&v

/^z

/sb

S o

WK

iș®

w

i/UU.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%-

0

90

10

10

10

120

î«fșz

3.32


al) {aferente ere d ițelor pentru investiții    1133


a2)


aferente creditelor pentru activitatea


leu rentă


b)


cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:


bl)


aferente creditelor pentru investiții


135


136


b2)


aferente creditelor pentru activitatea curentă


13712


c)


alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)..............................


venituri neimpozabile


cheltuieli nedecluctîbile fiscal IMPOZIT PE PROFIT


DATE UF FUNDAMENTARE


VeuCuU totale din exploatare, din care. (rd. 2) ~ venituri din subvenții si tiansferuri


138

139

140


141


142

143


1.44

145


96.11


19


6059,38Mr. de personal prognoza! ia finele anului Nr. mediu de salariat!


152

153


Ca^uguFme^^

determinat pe baza cheltuielilor de natura salarizdă [(rd, 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd.


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) detv;n s imas pe OâZei Ci'feâLncmvi de snătUikî salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetulu


15r


L.967.58


7

a)

rroaucttvitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (ret

156

110.18

110.18

0.00

X

..........™

X

X

1,025.83

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf, Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finiîe/persoană) W = QPF/rd, 153

158

X

X

X

cl

x

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare - QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

1 9

Creanțe restante, din care;

165

* de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158 CUI 38189005

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3    ,

tiCL£>3    3# fsa.Oh M_-miilei-

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

i.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

6085.18

1.01

0.00

1

Venituri din exploatare*)

6059,98

0

0

2

Venituri financiare

25.2

1.01

3

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTA8IL


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economie SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL Sediui/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr/154-158 CUI 38189005


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareANEXA Nr.1.4

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent {N-l}

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

10,130

2,143

2,172

1

Surse proprii, din care:

a) - Capital social

2000

0

10000

2000

2000

b) - profit

130

143

172

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- {denumire sursă)

- (denumire sursă)

il

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

10130

2143

1

Investiții în curs, din care:1 r

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, 'nchiriate sau în locație de gestiune,

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

™——

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,

~ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor centru investiții, din care:

a)- interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

m .............

10,130

2,143

2,172

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABILPREȘEDINT


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158 CUI 38189005

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5

-mii lei-

Nr.

Termen

de

realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

PreSiminat/Realizat

Influeni

e (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe {+/-)

crt.

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți

restante

Rezultat brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatuiui brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1,..

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1.,.

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct.

HI

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II


Administrat ARGHI

Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maii c3bsnetprimsr@primarie3.ra


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

SECTOR 3

CABINET PRIMAR j

Nr.............

j    q?O/5>

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale Societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S 3 S.R.L. pentru anul 2018

în temeiul împuternicirii exprese prin Hotărârea Consiliului Generai al Municipiului București nr. 319 din 19.07.2017 se înființează societatea INTERNET Și TEHNOLOGIE S 3 S.R.L. constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3, nr. 355/25.08.2017. Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este reprezentată legal de doamna Arghir Cristina Elena, are sediul în municipiul București, sector 3, Calea Vitan nr.154-158, birou 4, parter înregistrată Ia Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005, cu obiect principal de activitate: Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203; asociat majoritar Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L..

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S 3 S.R.L nr. 6 din 22.01.2018, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S 3 S.R.L în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S 3 S.R.L.
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 518 03 23 - 28

Fax {004 O2.i) 318 03 04 e-mail economic@prin1arie3.ro

Nr. 11328/23.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

în temeiul împuternicirii exprese prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 319 din 19.07.2017 se înființează societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3

S.R.L. constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3, nr. 355/25.08.2017. Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este reprezentată legal de doamna Arghir Cristina Elena, are sediul în municipiul București, sector 3, Calea Vitan nr. 154-158, birou 4, parter înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005, cu obiect principal de activitate: Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203; asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L..

Având în vedere:

-adresa nr. 6/22.01.2018, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 431/22.01.2018, a Președintelui Consiliului de Administrație al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 S.R.L. prin care a fost solicitată aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 S.R.L.’;

-nota de fundamentare ’nr. 5/22.01.2018 a societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 S.R.L.

-    adresa nr. 7/22.01.2018 a societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 S.R.L. către asociatul său minoritar - SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

-    decizia societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL nr. 28/22.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    art 4, alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariate stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

PRIMĂRIA


BUCUREȘTI


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

-art. 6, alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: "Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”,

- art. 12. pct. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 S.R.L.; “Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: “ “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acești '    e analiză și aprobare

bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financia    ații INTERNET SI

TEHNOLOGIE S 3 S.R.L.întocmit, Cornelia Pivniceru

S.C . INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158

CUI: RO 38189005


S.C. INTERNET Si TEHNOLOGIE S3 SRL.

-


ZÎU

Luna 0 / Anul. <&)/$


NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
Pe artul 2018

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților șî creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput sî pentru anii 2019 si 2020, buget previzional1, respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri sî cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.


Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;


2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata sî modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările sî completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritorîale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul general pentru anul 2018 S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare sî a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.


Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. se formează din următoarele:


I.


Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 56.568,34 mii lei.


Structura veniturilor pentru anul 2018 este:


A. Venituri din exploatare

56.420,50 mii lei.

B. Venituri financiare

147,84 mii iei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din vanzarea produselor

2.    Venituri din servicii prestate


29.799,00 mii lei,


1.384,56 mii lei,


3. Venituri din redevențe șî chirii


700,00 mii iei,


4. Alte venituri


5. Venituri din vanzarea mărfurilor6. Venituri aferente costuiui producției în curs de execuție 23.300,88 mii iei,

7. Alte venituri din exploatare in suma de 861,19 mii lei, respectiv din vanzarea activelor necorporaie in suma de 846,90 mii iei si alte venituri in suma de 15,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

Venituri financiare din diferente de curs Venituri financiare din dobânzi Alte venituri financiare

115,00 mîi lei, 22,84 mii lei, 10,00 mii lei.


Venituri din vanzarea produselor, din servicii prestate , venituri din vanzarea mărfurilor si venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 6203-„Activitati de management {gestiune si exploatare) a mijloacelor de caicul" precum si a celorlalte domenii de activitati secundare ale societății.

Se are in vedere si extinderea proiectului „Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul 3" din planul integrat de dezvoltare urbana. Proiectul prevede un număr de 472 locații supravegheate dotate cu un număr de 768 buc. camere video precum si a echipamentelor de comunicație,dispecerat sî sofware profesional de monitorizare. Vor fi supravegheate: 305 miniparcuri si locuri de joaca, 66 de unitati școlare,52 locații de interes, Politia locala si un număr de 49 perimetral parcuri mari.

ÎI.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 33.162.79 mii

lei.


Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 33.042,79 mii lei
B.    Cheltuieli financiare 120,00 mii iei.
Structura cheltuielilor din exploatare:
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 26.718,59 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 23.807,89 mii lei,din care:

- cheltuieli cu materii prime in suma de 11.936,73 mii lei,

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 10.701,16 mii iei ,dîn carexheltuieli cu piesele de schimb in suma de 89,16 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 112,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 620,00

mii lei


b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 300,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 250,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 305,88 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 66,00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 182,72 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 57,16 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 2.604,82 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 64,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 27,20 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 200,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 310,60 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 12,64 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 14,84 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 335,84 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 220,00 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 115,84 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 1.618,86 mii lei.

B.    Cheltuieii cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 220,84 mii iei ,din

care:

a)    Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 40,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

c)    Cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 50,00 mii lei;

d)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 110,84 mii lei.

C.    Cheltuieli de personal in suma de 5.930,76 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza în suma 5.203,96 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 90,00 mii lei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 508.24 mii iei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 128,56 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatiî societății si sunt aferente unui număr de 55 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 172,60 mii lei.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 10,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 162,60 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 20,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 100,00 mii lei.

investițiile preconizate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 10.130,00 mii lei fiind alocate pentru dotarițachizitii de imobilizări corporale si necorporale). Sursele de finanțare sunt din capitalul social în suma de 10,000,00 mii lei si 130,00 din profitul net.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.


Contabil sefIonela


Page 5 of 5


SD3 SA'. tl'iPtTATF St    ?

DE8&-\Pib?HA£ iii b ■    Ș

K®ASs ________.............„ j


Către    SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL
Dl Nitu Mihai - Președinte Consiliu de Administrație al SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL
Sediul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158
Referitor Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

’l IX’" 1 t î .,A i t '    | \    ț ) j 4

Subscrisa, S€ INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL,; persoană jbricfe română, cu ^edid îrM

Sectorului 3 Bucuriștjiîfeând în vedM&iitatea SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRESÎ^de a!.:.,    .._______..Jl»'

Ațbciat minoritar aLșpt'ietăț


ișgț^etății subscr^g^'șrfptăn^preze^ttfL


' lt pentruOr

Solicitaredi^ăprobare a bugetii societății INTERNXf^EHNOLOGIE S3 SRL"

. ............ ..

SocietateaTăTfbst înființată și<Wnc{i6neăză''înîtei^eiuiie&7’37/7^^ufW^^l^^f^^^’ răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă

in Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor d^^lcul?^:od^GAENfe2Qâfc

$ 1 LX < :ii: ilf

I

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici ia care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în

n irc

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL este o societate a cărei activitate se desfasoara cu respectarea prevederiior Ordonanței nr. 26/2013, respectiv în baza unui buget de venituri și


cneituieii aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București si in baza deciziei acționarului minoritar.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzional , respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in îdeea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea    nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea    nr, 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea    nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea    31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici j la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin {

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in/suma de 56,568,3.4 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2018 este:    V/ h V/


56.420,50 mii lei,


147,84 mii lei.


A, Venituri din exploatare

B. Venituri financiare

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 33.162.79 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare 33.042,79 mii lei

B, Cheltuieli financiare 120,00 mii iei.

La prezenta adresa, anexam Nota de fundamentare a bugetului cu anexele sale

Pentru aceste considerente, solicităm aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L


SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

C.U.I.:RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou 2, sector 3, București S.C, INTERNET® TEHNOLOGE 83 SRL    ~    ’

W6 ’*■--&_

SO3 SAUJBRrrATE SI

|£Sfft£ ‘ ’—.............

I Zio» tuna    Anut <


Ziua^^una    Anul

Către    SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE §3 SRL, in vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

DECIZIE

Având in vedere solicitarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL nr.07/22.01.2018, înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 27 in data de 22.01.2018 - în calitate de asociat minoritar al SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL se aprobă acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, in vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

Menționam ca bugetul general pentru anul 2018 al societarii SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL S.R.L. a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual.

Cu considerație, PREȘEDINTE C.A.

Nitu Mihai

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRLMM»
Sector S

Către

Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

["sECTORS —    ~ J

CABIHBT PRIMAR


Nr...| Data.


Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București
Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății SC
— INTERNEI-SI TEHNOLOGIE S3 SRL y r    •    .    ..    .    ,
:    -J . '    ' \ j \l l '    ;    \    . t :    , t!
Stimatedomnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector3 Ti OTSubscrisa, SC INTERN

București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr154-158 CladirG Administrat«va/ birou 4, înregistrată la C)fic«ul Registrului Comerțului București sub nr.J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentatălegal de dna. Arghir C riști na Elena, în calitatede Administrator, cu asociat majoritar Coț^Hl|lOcal al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Așd^fiiilîajoritar:^;^:,^ societății subscris^jpdecpm și scopul pentru care a;^ț^ri^țij|iîță;:^tetatea, îm

Solicita re de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății SC INTERNET SI
TEHNOLOGIE S3 SRL
în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului
București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3SRL «I W 3 W

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ta nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriate sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/ 2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau


întb?nef

OEKNGLOGfB

Sector S

locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL este o societate a cărei activitate se desfasoara cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013, respectiv în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat1, respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul devenituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    K Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice Ideale cu modificările si completările ulterioare; -

2.    i Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata; \    '

3.    Legea n r. 227/2015 privind Codul fi scai,, cu mod if icari lesi com p I eta ri le u I te rio are;    ,    ....

? 5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administratîv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta    privind guvernantacorporativa a

GG    i ntrep ri n derilor p u b I ice;    'W G-MN-- TT-/G    ..    .'    .,. .:

7.    Legea nr.2/2M^a bugetului de stat pe anu, 2018    uS    •    '

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului devenituri și cheltuieli,! precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    O U G n r. 82/2017 p ri v i n d mod i ficarea și co m pletarea unoractenormative

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ÎNTERNETSTTEHW6lOGIE S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt inșumWâe 56.568,34 mii lei. ! Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare    56.420,50 mii lei,

B.    Venituri financiare    147,84 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 33.162.79 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare 33.042,79 mii lei

B. Cheltuieli financiare 120,00 mii lei.

La prezenta adresa, anexam Nota de fundamentare a bugetului cu anexele sale

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L


Calea Dudești nr. iși, sector 3, 031084 București www.pnmarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2ij 318 03 04 e-rrsaiî economsc@primarie3.ro


Nr. 11330/23.01.2018


DIRECȚIA economică SERVICIUL GUVERNANTA CORPORATIVĂ

SECTOR 3

CAB1HBT PIWAR

I Nr.........................

\ oa-<.

Către,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;

în vederea inițierii proiectului menționat.Director Executiv,

Octavian Ghetu

Director Executiv Adj net, Olga Cojocar


întocmit,

Cornelia Pivniceru


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Prîmâria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului

de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ^DRT^NA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.......a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    fl

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

5.

SECRETAR, VASILIU MARIANA