Hotărârea nr. 37/2018

HCLS3 nr.37 din 29.01.2018 privind schimbarea sediului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSÎLIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind schimbarea sediului social ai societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

3    • 3    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 262/CP/17.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 6012/15.01.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvernanță Corporativă;

-    Adresa nr. 9/09.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 75/CP/09.01.2018;

-    Contractul de închiriere nr. 1/18.12.2017, încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și domnul Mihai Tudor Baltac;

-    Adresa nr. 07/09.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, către societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (nr. 01/09.01.2018);

-    Decizia nr. 02/09.01.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire SRL;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 6024/15.01.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernantă Corporativă înregistrată cu nr. 142/CP/l5.01.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS3 nr. 281/07.12.2012 privind înființarea unei societăți comerciale care are drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.3, pct. 3.2 și art. 12, pct. 12.1, lit. a) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea cetățenilor

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă schimbarea sediului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL din B-dul Basarabia nr. 256 G, Clădirea East City Tower etaj 7, Sector 3, București în Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, Sector 3, București.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDIN VOICNR. 37 DIN 29.01.2018


CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (OO4 021) 318 03 O4 e-mail c2binetpriiTiar@prirnarie3.ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

............


Nr.

Data,


/-X


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Prin HCLS3 nr. 581/27.11.2017 a fost aprobată schimbarea sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L din B-dul Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower, etaj 1, sector 3, București în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 7, sector 3, București, precum și înființarea unui punct de lucru pentru desfășurarea activității de birou în clădirea multifuncțională - sala 1 situată la Școala Gimnazială nr. 82, strada Jean Steriadi nr. 17, sector 3, București.

Prin Hotărârea nr. 615/27.11.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru demararea procedurilor de identificare a unei locații în vederea mutării sediilor și punctelor de lucru ale societăților Algorithm Resîdențial S3 SRL, Algorithm Construcții S3 SRL, OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, Internet și Tehnologie S3 SRL, Administrare Străzi S3 SRL.

Pentru a duce la îndeplinire mandatul dat, societatea a cercetat piața în domeniu și a avut o serie de negocieri privind prețul cel mai avantajos, oferta selectată fiind închirierea unui spațiu în suprafață totală de 1600 mp, situat în Calea Vitan, nr. 242, parter si etaj 1, sector 3, la un preț de 4,40 euro/mp, taxele incluse, cu plata anticipată a chiriei pe un an de zile pentru toată suprafața de 1600 mp, închirierea acestui spațiu fiind aprobată prin Hotărârea nr. 682/28.12.2017 de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Măsurile de punere în aplicare a HCLS3 nr. 581/27.11.2017 nu au fost operate ia Oficiul Național al Registrului Comerțului, dat fiind faptul că strategiile de eficientizare a activității societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. au avut ca rezultat adoptarea Hotărârii nr. 682/28.12.2017.

în consecință, având în vedere solicitarea societății nr. 09/09.07.2018, înregistrată cu nr. 75/CP/09.01.2018 privind shimbarea sediului social în Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, București, și ținând seama de raportul de specialitate al Serviciului Guvernanță Corporativă nr. 6012/15.01.2018, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care ăl supun aprobării Consiliul Local al Sectorului 3.DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. r91, sector 3,    .....

031084 București www.primsrie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004021) 318 03 04 e-mal economtc@primarie3.ro

Nr. 6012/15.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. la adresa Calea Vitan nr. 242, Sector 3, București

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe vază de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bld. Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. și este reprezentată legal dl. Sârbu Robert-Constantin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

-    adresa nr. 9/09.01.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 75/09.01.2018 a Președintelui

Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se solicită aprobarea schimbării sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în baza contractului de închiriere nr. 748/18.12.2017 încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și domnul Mihai Tudor Baltac, posesor CI seria ' nr. eliberată de:    '

-    adresa nr. 07/09.01.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. transmisă către societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire

S3 S.R.L;

-    adresa nr. 02/09.01.2018, decizie a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 S.R.L. ;

Ținând cont de prevederile:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

PRIMĂRIA


BUCUREȘTI


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

- art.3, punctul 3.2 : “ Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv ”

-art. 12, punctul 12.1, litera a) : „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv din Actul Constitutiv al Societății

Prin HCLS3 nr. 581/27.11.2017 a fost aprobată schimbarea sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. din B-dul Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 7, sector 3, București prin rezilierea contractului de închiriere nr. 02 din 01.02.2017 , având ca obiect închirierea unui spațiu din incinta Clădirea East City Tower, situat în B-dul Basarabia, nr. 256G, Et.7, Sect.3, București și încheierea unui contract de închiriere între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea A.D.P.B S.A., cu nr. 648/03.11.2017 (5192/02.11.2017).

Prin aceeași hotărâre sus-menționată a fost aprobată și înființarea de către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a unui punct de lucru pentru desfășurarea activității de birou în clădirea multifuncțională - sala 1 situată la Școala Gimnazială nr. 82, strada Jean Steriadi nr. 17, sector 3, București.

Măsurile de punere în aplicare a hotărârii nu au fost operate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, dat fiind faptul că strategiile de eficientizare a activității societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. au făcut imperios necesară căutarea unui spațiu de dimensiuni mai mari, care ulterior să poată fi folosit ca sediu social.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare schimbarea sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. din B-dul Basarabia nr. 256 G, Clădirea East City Tower etaj 7, sector 3, București în în Calea Vitan,.nr. 242, parter, camera 6, sector 3, București, cu modificarea corespunzătoare    utiv.


întocmit, Cornelia Pivniceru

Către    Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudesti nr. 191, sector 3, București

»    7    7    5


Qâ.


SECTOR 3


Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al socieSector 3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare în vedcrtmschimbărn" sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în baza contractului de închiriere nr. 748 din 18.12.2017, încheiat cu dl. Mihai Tudor Baltac


Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea și respectând Capitolul I, Art. 3, punctul 3.2. din Actul Constitutiv al acesteia: „ sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constituitiv” și Capitolul IV, Art. 12, lit.l: „hotărăște modificarea Actului Constituitiv ”, lit.j: ,,ia hotărâri cu privirea la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în baza contractului de închiriere nr. 748 din 18.12.2017, încheiat cu dl. Mihai Tudor Baltac

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

In urma rezilierii contractului nr. 02 din 01.02.2017, având ca obiect închirierea unui spațiu din incinta Clădirea East City Tower, situat în B-dul Basarabia, nr. 256G, Et.7, Sect.3, București, am semnat un contract de închiriere cu S.C. A.D.P.B. S.A., cu sediul social în București, Str. Calea Vitan nr. 154-158, Sec. 3, pentru înființare sediu social și cu Școala Gimnazială nr. 82, Strada Jean Alexandru Steriadi nr.17, Sec.3, pentru înființare punct de lucru. în urma semnării acestor contracte

și a adreselor înaintate Consiliului Local Sector 3. am primit aprobare prin HCL nr. 581 din

27.11.2017, pentru demararea procedurilor.

Măsurile nu au fost operate la Oficiul Național al Registrului Comerțului deoarce. având în vedere faptul că ne dorim eficientizarea activității, care este una complexa, ținând cont de domeniul de activitate, a apărut necesitatea mutării într-o locație mai mare.Astfel, am fost nevoiți să căutăm un spațiu cu o dimensiune mai mare, pe care ulterior să îl putem folosi si ca sediu social.

In baza contractului de închiriere nr. 748 din 18.12.2017, consideram oportună schimbarea sediului social in str. Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sect. 3, București.

Prin urmare, solicităm și schimbarea Actului Constitutiv al societății, art. 3, pct. 3.1., care se modifică și devine: „ Sediul Societății este în România, București, str. Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sect. 3, România.”

De asemenea, dorim închiderea sediului social situat in Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, clădire administrativa, birou 7, conform contractului de închiriere imobile încheiat cu A.D.P.B. S.A. cu nr. de înregistrare 648/03.11.2017.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare îh vederea schimbării sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în baza contractului de închiriere nr. 748 din 02.11.2017, încheiat cu dl. Mihai Tudor Baltac.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

1.    Contractul de închiriere din 18.12.2017, încheiat între dl. Mihai Tudor Baltac și S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

2.    Mandat acordat de către acționarul minoritar S.C. SD 3 - Salubritate si deszăpezire S3 SRL.

Cu considerație, dl. Sarbu țffigert-Constantin "ca.


fe Sector 3 S.R.L.

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.I.:31012790    Reg. Corn: J40/14752/2012

Sediul Social: S-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

SOS SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

L

IN1BA8S    O/

7

0 1

Către SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 2, sector 3, București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în baza contractului de închiriere nr. 748 din 18.12.2017, încheiat cu dl. Mihai Tudor Baltac

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de Asociat minoritar al societății subscrise,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în baza contractului de închiriere nr. 748 din 18.12.2017, încheiat cu dl. Mihai Tudor Baltac

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 3 ,1/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

In urma rezilierii contractului nr. 02 din 01.02.2017, având ca obiect închirierea unui spațiu din incinta Clădirea East City Tower, situat în B-dul Basarabia, nr. 256G, Et.7, Sect.3, București, am

Spruțiof nn pAiitrppf    r*u    S C.. A TȚJP "R.    C..A... pn c    qnnifil îr» îb înnrpcfi..    Qtr

vxxxlxCtv uxx wiiiruvi    w xxxvxxxxlvxv vvx    zi.x/.x .jj.    u.ii-.j VL4. pvu-iwi    Owiui ±ix    wvwi.vOvx^    kJvx*


Vitan nr. 154-158, Sec. 3, pentru înființare sediu social și cu Școala Gimnazială nr. 82, Strada Jean Alexandru Steriadi nr.17, Sec.3, pentru înființare punct de lucru. în urma semnării acestor contracte și a adreselor înaintate Consiliului Local Sector 3, am primit aprobare prin HCL nr. 581 din

27.11.2017, pentru demararea procedurilor.

Măsurile nu au fost operate la Oficiul Național al Registrului Comerțului deoarce, având în vedere faptul că ne dorim eficientizarea activității, care este una complexa, ținând cont de domeniul de activitate, a apărut necesitatea mutării într-o locație mai mare.Astfel, am fost nevoiți să căutăm un spațiu cu o dimensiune mai mare, pe care ulterior să îl putem folosi si ca sediu social.

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.I.:31012790    Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social; B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

In baza contractului de închiriere nr. 748 din 18.12.2017, consideram oportună schimbarea sediului social in str. Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sect. 3, București.

Prin urmare, solicităm și schimbarea Actului Constitutiv al societății, art 3, pct. 3.1., care se modifică și devine: „ Sediul Societății este în România, București, str. Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sect. 3, România.”

De asemenea, dorim închiderea sediului social situat in Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, clădire administrativa, birou 7, conform contractului de închiriere imobile încheiat cu A.D.P.B. S.A. cu nr. de înregistrare 648/03.11.2017.

La prezenta adresa anexam :

1. Contractul de închiriere din 18.12.2017, încheiat între dl. Mihai Tudor Baltac și S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritar al societății Administrare Active Sector 3 SRL, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea schimbării sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în baza contractului de închiriere nr. 748 din 18.12.2017, încheiat cu dl. Mihai Tudor Baltac.

Cu considerație, dl. Sarbu Robert-Constantin în calitate d


inte C.A”.

or 3 S.R.L.


E    S3 S R.L


Către


Administrare Active Sector 3 SRL

Referitor    Aeordarea unui mandat Președintelui CA. al societății Administrare

Active Sector 3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în baza contractului de închiriere nr. 748 din

18.12.2017, încheiat cu dl. MihaiTudor Baltac

DECIZIE

In urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 07/09.01,2018, înregistrată Ia sediul subscrisei cu nr. 01/09.01.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL aprobă acordarea unui mandat Președintelui CA. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în baza contractului de închiriere nr. 748 din

18.12.2017, încheiat cu dl. Mihas Tudor Baltac cat si închiderea sediului social situat in Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, clădire administrativa, birou 7, conform contractului de închiriere imobile încheiat cu A.D.P.B. SA. cu nr. de înregistrare 648/03.11.2017.

Conform Capitolului 1, Art. 3, punctul 3.2. din Actul Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 SRL:sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constituitiv” și Capitolul IV, Art. 12, îit.1: „hotărăște modificarea Actului Constituitiv”, Iit.j: „ia hotărâri cu privirea la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății”.li.


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr.     (2    Î 2

Cap.l Părțile contractante:

1.1 Mihai Tudor BALTAC, domiciliat în București, str. ,    ' ’ sector avand Ci

seria ” nr. " eliberat de ":v    '    - r si contul IBAN RO35 BACX 0000 0003 6110

1005 deschis la Unicredit Bank, Sucursala    in calitate de locator, denumita pe tot

parcursul contractului ''Locatorul"

Si

1.2 ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, cu sediul in Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower, etaj 7, Nr. Reg. Comerțului J40/14752/2012, CUI 31012790 , cont IBAN R035UGB10000022022893, deschis la banca Garantî Bank, reprezentata legal prin Dl. Sarbu Robert-Constantin in calitate de administrator, denumita pe tot parcursul contractului

"Locatarul",

facandu-se referire la semnatarii contractului drept Părțile,

Au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:

Cap.ll Obiectul contractului:

2.1 Obiectul prezentului contract este constituit de cedarea folosinței temporare sub forma închirierii de către Locator către Locatar a unui spațiu in suprafața totala de 1600 mp cu destinație de birouri, situat in București, Calea Vitan nr. 242, parter si etaj 1, sector 3, in schimbul unui preț denumit chirie.

Cap.III Durata contractului:

3.1    Părțile convin asupra încheierii acestui contract pe o perioada de 10 ani, de la data de 01.01.2018 pana la data de 02.01.2028.

3.2    Orice modificare privind extinderea duratei pentru care a fost încheiat prezentul contract se va putea face numai prin act adiționai semnat de Partite contractante, totodată Părțile convenind asupra faptului ca la momentul expirării duratei contractului nu va opera tacita relocatiune, in raport de prevederile art.1810 Cod civil.3.3. Daca Locatorul va aprecia posibila prelungire a contractului de închiriere si după data de 02.01.2028, acesta va anunța in scris locatarul cu 30 de zile înainte de aceasta data, pentru a incheiea un act adițional la prezentul contract, in scopul extinderii duratei.

3.4 Predarea-primirea spațiului ce face obiectul închirierii va fî consemnata in procesul-verbal de predare-primire, încheiat cel mai târziu in data de 01.01.2018 si care face parte integranta din prezentul contract.

Cap.IV Prețul sî plata chiriei:

4.1 Prețul chiriei lunare va fi in valoare de de 4,40 EURO/mp, suma ce va fi plătită in echivalent în lei, calculata la cursul oficial de schimb BNR din ziua plătii.

4.2.__Locatarul se obliga sa plateasca cu titlu de avans contravaloarea chiriei pe 12 luni in cuantum de 84.480 euro, suma ce va fi plătită in echivalent in lei, calculata la cursul oficial de schimb BNR din ziua plătii.

4.3 Prețul contractului va putea fi modificat numai prin act adiționai semnat de ambele parti contractante.

4.4    Plata se va face in contul Locatorului indicat in partea introductiva a prezentului contract, 1BAN RO35 BACX 0000 0003 6110 1005 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Mora, in ziua de 20 a fiecărei luni in curs, in avans pentru luna ce urmeaza, pe numele Mihai Tudor Baltac.

4.5    Neindeplînirea obligației de plata de către Locatar cat privește chiria, va atrage asupra acestuia sancțiunea plătii de penalitati contractuale de întârziere în cuantum de 0,06% pentru fiecare zî de întârziere, penalitățile putând depăși cuantumul debitului la care sunt calculate. Orice plata făcută de Locatar va fî folosita pentru stingerea debitelor in ordine cronologica a vechimii lor, indiferent de tipul debitului si de mențiunea indicata pe ordinul de plata.

4.6    La încheierea prezentului contract, Locatarul înțelege sa achite Locatorului contravaloarea unei chirii lunare, cu titlu de garanție pentru respectarea obligațiilor contractuale, constituita la dispoziția Locatorului pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate de către Locatar in urma folosinței imobilului ori pentru a acoperi obligații neachitate de către Locatar, fiind restituibila Locatarului la încetarea contractului in situația in care nu au rezultat nici un fel de prejudicii si contravaloarea primei chirii.

4.7 Locatarului ii revine sarcina de a plăti contravaloarea utilităților pentru imobilul închiriat: electricitate, gaz metan, întreținere (apa, canalizare, etc.). Utilitățile se vor achita de către Locatar pana pe data de 15 a lunii următoare pentru luna anterioara, in baza avizului de plata întocmit pe baza facturilor furnizorilor de utilitati, la care vor fi anexate aceste facturi. Dintre utilîtatî, energia electrica va fi facturata direct de către Enel prin încheierea unui contract de furn^


Neplata utilităților in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii de către Locatar a utilităților, atrage după sine o penalitate de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere. In caz de neplata a acestora in termen de 25 de zile, Locatorul poate întrerupe furnizarea de utilitati, după o notificare prealabila, fara a putea fi făcut răspunzător pentru eventualele daune.

Cap.V Drepturile si obligațiile Locatorului:

5.1 Locatorul are următoarele drepturi si obligații:

1)    sa predea spațiul închiriat in starea corespunzătoare scopului pentru care a fost închiriat.

2)    sa controleze modul in care este folosita si întreținuta suprafața închiriata si sa ia toate masurile ce se impun in vederea unei bune întrețineri a spațiului închiriat;

3)    sa asigure Locatarului libera si deplina folosința a acestuia pe toata durata contractului de închiriere;

4)    sa achite taxele si impozitele aferente spațiului către autoritatife competente

5)    sa garanteze ca spațiul nominalizat in prezentul contract nu prezintă impedimente la închiriere

6)    ia expirarea prezentului contract sau la încetarea acestuia in orice mod, sa permită Locatorului sa preia toate bunurile proprii in condițiile in care acesta nu are debite restante fata de Locator

7} Sa înregistreze contractul la organele fiscale competente, conform Art. 1798 Cod Civil.

8) Proprietarul se obliga conform dispozițiilor legale in vigoare sa noteze prezentul contract de închiriere Ia Cartea Funciara Sector 3.

Cap.VI Drepturile si obligațiile Locatarului:

6.1 Locatarul are următoarele drepturi si obligații:

1) sa folosească spațiul închiriat, conform destinației stabilite ia momentul încheierii contractului. Orice îmbunătățiri, modificări structurale sau funcționale aduse spațiului închiriat se vor face cu acordul Locatorului, exprimat in scris. Acestea se vor face pe cheltuiala Locatarului si vor ramane parte integranta din spațiu, fara a se factura către Locator; „


2) sa plateasca chiria la termenul convenit;

3)    sa suporte, pe toata perioada contractuala, costul utilităților {electricitate, apa, canalizare, etc.) aferente spațiului închiriat si sa le plateasca pana pe data de 15 a lunii pentru luna precedenta;

4)    la sfârșitul duratei de închiriere sa restituie spațiul închiriat in starea in care l-a primit, fiind considerat ca l-a primit in stare foarte buna;

5)    sa execute în contul sau lucrările de întreținere si reparații curente aferente construcției si instalațiilor care fac obiectul închirierii;

6) sa suporte costul lucrărilor de reparații si remediere a daunelor sau prejudiciilor produse din culpa sa; in cazul neindeplinirii de către Locatar a obligațiilor pe care le are cu privire la întreținerea si repararea spațiului, lucrările necesare vor fi efectuate de către Locator, costul acestora insa urmând a fi suportat de către Locatar;

7} sa respecte normele de protecția muncii, prevenirea sî stingerea incendiilor în spațiul închiriat si in caile de acces către spațiul închiriat, răspunzând pentru prejudiciile create în urma incendiilor, sa apere spațiul închiriat in raport de tulburări ale tertîlor

8)    sa asigure funcționarea în deplina siguranța a instalațiilor si sa obțină toate avizele prevăzute de lege sî normativele in vigoare. Locatarul are obligația sa-si asume responsabilitatea pentru orice accidente (de munca) datorate nerespectarîî normelor PM, PSI, etc. in spațiul închiriat si in caile comune de acces. Sa respecte regulile urbanistice, instrucțiunile privind prevenirea si stingerea incendiilor, cat si obligațiilor legale pt asigurarea condițiilor de protecție a muncii, sa răspundă de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, sa apere bunul închiriat împotriva oricărei atingeri provenite de la terti.

9)    Locatarul poate subinchiria spațiul.

10)    sa permită permanent accesul Locatorului in spațiul închiriat, pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile rezervate locatorului (examinarea spațiului, acces ia centralele termice si tablourile electrice);

11) sa constituie garanția care va fi transferata in contul Locatorului, acesta avand dreptul sa se folosească de aceasta suma chiar sî în situația in care Locatarul întârzie plata chiriei sî/sau utilităților cu mai mult de 25 de zile. In acest caz, Locatorul este obligat sa completeze garanția după achitarea sumei restante din chirie sau utilitati;

12) când părțile observa, la terminarea contractului, ca anumite prejudicii au fost cauzate spațiului închiriat, o persoana specializata va executa reparațiile necesare, iar Locatorul va retine contravaloarea acestor costuri din garanția oferita de Locatar. Garanția poate fi folosita si daca exista la sfârșitul perioadei contractuale anumite facturi de utilitati neplatite-inclusiv acele facturi ce sosesc după ieșirea din spațiu, insa aferente perioadei contractuale;


13} sa evacueze spațiul închiriat la data încetării duratei contractului, fara somație, punere in întârziere sau intervenția unei instanțe de judecata, in caz contrar urmând sa răspundă pentru daunele provocate Locatorului constituite de lipsirea acestuia de contravaloarea beneficiilor materiale rezultate din valorificarea spațiului care face obiectul prezentului contract;

14) Ia data încetării valabilitatii prezentului contract sa radieze din evidentele Registrului Comerțului sau ale organelor fiscale sediul social sau puncte de lucru stabilite in locația închiriata, Locatarul declarând in mod solemn faptul ca este de acord cu radierea sediului social din evidentele Registrului Comerțului si ale altor instituții fiscale concomitent cu încetarea prezentului contract.

15} Sa predea la momentul evacuării spațiului sistemul de alarma, centrala termica si celelalte elemente menționate in procesul verbal de predare-primire in aceeași stare in care le-a primit, aceasta fiind considerata foarte buna, in caz contrar oblîgandu-se la plata acestora.

Cap.VII Răspunderea contractuala:

7.1    Neplata chiriei autorizează pe Locator sa perceapă penalitati de întârziere de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea chiriei si a utilităților. Cuantumul penalităților poate depăși valoarea sumei la care se aplica.

7.2    in caz de neplata a chiriei timp de 30 de zile in raport de data scadentei obligației de plata, Locatorul poate exercita prerogativa denunțării unilaterale a contractului, fara somație, punere in întârziere sau intervenția unei instanțe judecătorești, deci sub imperiul unui pact comisorîu de grad IV. Totodată, Locatorul va solicita Locatarului evacuarea spațiului închiriat fara somație, punere in întârziere sau intereventia unei instanțe judecătorești, Locatarul exprimandu-si acordul in aceasta privința.

Cap.VIII încetarea contractului:

8.1    Contractul de închiriere inceteaza de drept la data expirării termenului pentru care a fost încheiat, părțile convenind expres asupra faptului ca nu va opera tacita relocatiune la data termenului reprezentând durata prezentului contract.

8.2    Restituirea spațiului închiriat si respectiv evacuarea spațiului va fi realizata pe cale amiabila la momentul încetării contractului, in caz contrar urmând a opera dispozițiile art.1809 Cod civil.

8.3    Locatorul deține prerogativa denunțării unilaterale înainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatarului cu 90 de zile înainte de data preconizata a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art.7.1 sî 7.2 urmând a opera


corespunzător. Aceasta clauza îsi pierde valabilitatea in cazul neplății chiriei, conform Art. 7.2, caz in care denunțarea unilaterala, rezilierea contractului si evacuarea spațiului poate avea loc si in primii 3 (trei) ani de la data începerii perioadei contractuale.

8.4    Locatarul deține prerogativa denunțării unilaterale înainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatorului cu 90 de zile înainte de data preconizata a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art.7.1 si 7.2 urmând a opera corespunzător.

8.5    încetarea contractului cu acordul ambelor parti cu înștiințare înainte cu 90 de zile.

8.6    Contractul ramane valabil daca Locatorul vinde sau transfera spațiul unei alte persoane fizice sau juridice.

8.7. Prezentul contract intra in vigoare numai după susținerea si aprobarea acestuia in cadrul A.G.A., respectiv Consiliul local Sector 3 prin Hotarare de Consiliu Local al Sectorului 3 ( in calitate de Asociat majoritar) si SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL prin Decizie ( in calitate de Asociat minoritar). In situația in care nu va fi aprobat, contractul se rezîliaza de plin drept, fara a fi necesar nici o notificare in prealabil, părțile fiind puse in situația anterioara.

Cap. IX Litigii:

9.1 In situația intervenirîi unor neînțelegeri, partîie vor încerca rezolvarea pe cale amiabila a oricărui element de disputa legat de derularea prezentului contract. In situația în care acest lucru nu va fi posibil, Părțile urmeaza a se adresa instanțelor de judecata de drept comun, competenta teritoriala fiind determinata de locația sediului social al Locatorului.

Prezentul contract a fost încheiat si semnat astazî, 18.12.2017, in patru (4) exemplare originale, fiecare parte atestând ca se afla in posesia a cate unui exemplar original, fiind anulate orice alte convenții anterioare ale pârtilor cu privire la spațiul închiriat.

LOCATOR,    LOCATAR,


CONTABIL

MOLDOVEANU IONELA


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVA

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîl econ0mtc@primarie3.ro

1 CABINET PRIMARÎ

r    îNr. 6024/15.01.2018

Către,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. la adresa Calea Vitan nr. 242, Sector 3, București însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;


întocmit,

Cornelia Pivnicdru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....a

analizat proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF A VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

a