Hotărârea nr. 366/2018

HCLS3 nr.366 din 14.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind participarea la licitația publică ascendentă cu strigare pentru valorificarea în bloc a activelor mobile de

tipul echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate în București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Sector 6 si achiziționarea acestora la o valoare estimată de 4.000.000 euro (patru milioane euro) +TVA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 164303/CP/13.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.163883/13.08.2018 al Serviciului Control Intern -

Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr.894/13.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 163651/CP/13.08.2018;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al

Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 163911/13.08.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul

Guvemanță Corporativă .

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art.12, pct. 12.1, lit o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active

Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 191 din Legea societăților nr/ 31/1990, republicată2, cu modificările și completările,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.în vederea participării la licitația publică ascendentă cu strigare pentru valorificarea în bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate în

București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Sector 6, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și achiziționării acestora la o valoare estimată de 4.000.000 euro (patru milioane euro) +TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Art.2 Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IULIANA VĂDUVA


contrasemnează

SECRET, _

MARIUSJDHĂIȚĂ

COIF. [ LOOZ.

30 W2Î18

FLOSEW» NEACSO

NR. Sfefc DIN 14.08.2018

Anexa la HCLS3 nr.Q.W

2fe'


DENUMIRE

ACTIV

MASA

NETA

-KG-

DATA PIE

MAGIC

GALLEON

6.750

01.01.2013

CARUSEL-

MERRYGO

ROUND

9.000

03.10.2011

AIR BALLONS

8.500

01.10.2011

TRAFIC JAM

11.500

07.10.2011

PANORAMIC

WHEEL

6.000

04.10.2011

TREN RIO

BRAVO

1.800

01.10.2011

SAFARY RIDE

750

03.10.2011

MINI MIAMI

WORLD TRIP

4.600

10.10.2011

FLYING BUS

9.000

02.10.2011

Z^/’' 1

\ ■& ;t

\"' v.

W^W i c'5 Ș J I

V X'i * *    » ^xz'*-''\*’

V. OjNUW *    A'!,*)

V^rrA z x.^nsîS t ’.-x

DENUMIRE

ACTIV

MASA

NETA

-KG-

DATAPIF

POP UPS

3.000

06.10.2011

KIDDIE WHEEL

1.900

02.10.2011

CONVOY

1.900

04.10.2011

WONDER

FLIGHT

3.400

05.10.2011

CUPS RIDE

15.000

18.10.2011

ELEPHANT JET

14.500

19.10.2011

FAMILY

COASTER

(DRAGON)

4.500

13.10.2011

SPACE GUN

18.700

14.10.2011

ADULT

BUMPER CAR

FLOOR

18.000

08.10.2011

KIDDIE RIDE

1.500

12.10.2011

BATTERY

CARS

1.200

11.10.2011

MINI PIRATE

SHIP

1.950

09.10.2011

f ,^îl «’Cl

x4*\

w\

Ift» w

DENUMIM

ACTIV

MASA

NETA

-KG-

DATA PIF

MINI BUMPER

CARS

8.000

06.10.2011

4D CINEMA

600

07.10.2011

DARKRIDE*

2.000

-

TWISTER

SPINNING-

GRAVITY

COASTER

105.000

1/01/2012

Z-FORCE

54.000

5/10/2011

ACCES

CONTROL

TICKETING +

CASE DE

MARCAT

FISCALE

-

17.10.2011

PLAYGROUND

4.000

1/03/2012

WHIRL WIND

COASTER

500.000

-

HIDROLIFT

55.000

1/03/2012

MIDI

DISCOVERY

15.000

16/10/2011

DENUMIRE

ACTIV

MASA

NETA

DATAPIF

PARK

DISK "O"24

26.500

15/10/2011

TOTAL

91X550

OBS. Echipamentul DARK RIDE (destinat “căsuței groazei”) deși apare ca fiind achitat și finanțat, nu a mai fost recepționat, motivul prezentat fiind că s-a achitat un avans și apoi nu au mai fost bani pentru plata diferenței.


DE ȘED1HȚA --------


i "SS
VYA?/


' î'Zw'./


TELEFON {004 02?} 518 03 23 - 28 FAX (004021} 318 03 04 E-MAiLcab1neiprmar@primarie3.ro Calea Dudești nr, rgr, sector 3,031084, București, www.primarie3.r0

ROMANIA

1318 -2SÎ S i SÂÎiSĂTORfM SMP8RJK&


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind participarea ia licitația publică ascendentă cu strigare pentru valorificarea în bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate în București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Sector 6 și achiziționarea

acestora ia o valoare estimată de 4.000.000 euro (patru milioane euro) + TVA

Ținând cont de faptul că este necesară existența unui parc de distracții în Sectorul 3, deoarece fiecare familie, grup dorește ca ia un sfârșit de săptămână epuizant să se relaxeze într-un astfel de complex unde pot beneficia de o diversitate de servicii într-un tot unitar, consider că apariția oportunității unei eventuale achiziții a elementelor componente ale parcului de distracții aflat în proprietatea World Park și asupra cărora este constituită garanție mobiliară de rangul l în favoarea EximBank este un aspect important.

Din materialele prezentate și înaintate de către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L, cu adresa nr. 894/13.08.2018, înregistrată cu nr. 163651/CP/13.08.2018 și ținând cont de următoarele

- Vizionarea activelor deținute de World Park { parcul de distracții Terra Park)

Valoarea a 31 de echipamente și mașini destinate parcurilor de distracții de aproximativ

4.000.000 euro +TVA;

Fișele de prezentare a activelor deținute de World Park ( parcul de distracții Terra Park);

Oferta neangajantă a societății Administrare Active Sector 3 SRL în valoare de 1.900.000. euro, transmisă către banca de Export-lmport a României Exim Bank S.A.;

Adresa din partea Euro Insol, prin care ne comunică că Adunarea creditorilor din data de

26.07.2018 a World Park S.R.L - în faliment a aprobat organizarea licitațiilor publice cu strigare pentru vanzarea în bloc a activelor sus menționate, plecând de la un preț de pornire de 1.900.000 euro, la care se adaugă T.V.A.;

Diferența de preț dintre prima licitație organizată în 2017 și licitația care se va organiza este o oportunitate achiziționarea acestor active la un preț avantajos, care se află în proprietatea WORLD PARK S.R.L- în faliment, cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada OLARI, Nr. 32, MANSARDĂ, CAMERA 5, CUI 28014049, J40/1392/2011, societate comercială împotriva căreia s-a dispus deschiderea procedurii falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2006.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 163883/13.08.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernantă Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului


Dateie dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


TELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 li FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL contFolintern@primarie3.ro Șos. Mîhai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. înreg. 163883/13.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind participarea la licitația publică ascendentă cu strigare pentru valorificarea în bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate în

București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Sector 6 și achiziționarea acestora la o valoare estimată de 4.000.000 euro (patrumilioaneeuro) + TVA

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior (coform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.)în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832, este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Stancu Gheorghe în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L nr.894/13.08.2018 înregistrată cu nr.l 63651/CP/l 3.08.2018, prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății privind participarea la licitația publică ascendentă pentru valorificarea în bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții, rezultă că în data 19 iulie 2017 s-a organizat licitația publică cu strigare având ca obiect valorificarea a 31 (treizeci si unu) echipamente și mașini destinate exclusiv parcurilor de distracții - Carusel, Whirl Wind Coaster, Trafic Jam, Air Ballons, Flying Bus, Cups Ride, Adult Bumper Car Floor, Z-Force,

Datele dumneavoastră pei'sonale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor teiți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Hidrolift, Midi Discovery Park s.a., situate în Bucurețti, Bulevardul Timișoara nr. 8 A, sector 6, la prețul de 4.743.000 euro +TVA. O nouă licitația publică cu strigare va avea loc în data de 22 august 2018. la sediul ales al lichidatorului judiciar Euro Insol SPRL din București, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1 -5, et. 3, sector 5.

Luând în cosiderare necesitatea unui parc de distracții în Sectorul 3 și oportunitatea unei eventuale achiziții a elementelor componente ale parcului de distracții aflat în averea World Park și asupra cărora este constituită garanție mobiliară de rangul I în favoarea EximBank și ținând cont de:

Vizionarea activelor aflate în averea World Park (parcul de distracții Terra Park) Valoarea a 31 de echipamente și mașini destinate parcurilor de distracții de aproximativ 4.000.000 euro +TVA;

-    Fișele de prezentare a activelor aflate în averea World Park ( parcul de distracții Terra Park);

Oferta neangajantă a societății Administrare Active Sector 3 SRL în valoare de

1.900.000. euro, transmisă către banca de Export-Import a României Exim Bank S.A. j

Adresa din partea Euro Insol, prin care ne comunică că Adunarea creditorilor World Park S.R.L. - în faliment din data de 26.07.2018 a aprobat organizarea licitațiilor publice cu strigare pentru vanzarea în bloc a activelor sus menționate, plecând de la un preț de pornire de 1.900.000 euro, la care se adaugă T.V.A.;

-    Diferența de preț dintre cele două licitații.

este o oportunitate achiziționarea următoarelor active care se află în proprietatea WORLD PARK S.R.L.-în faliment, cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada OLARI, Nr. 32, MANSARDĂ, CAMERA 5, CUI 28014049, atribuit în data de 10.02.2011, Număr de ordine în Registrul Comerțului - J40/1392/2011, societate comercială împotriva căreia s-a dispus deschiderea procedurii falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2006, prin Sentința Civilă nr. 402 pronunțată în ședința publică din data de 06.02.2017 de Tribunalul București Secția a Vll-a Civilă, în dosarul nr. 43706/3/2012, reprezentată legal de EURO INSOL SPRL, în calitate de lichidator judiciar, cu sediul ales în București, Clădirea Opera Center, Str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență al U.N.P.I.R. - RFO H 0069

DENUMIR

E ACTIV

MASA

NETA

-KG

DATA FIF

MAGIC

GALLEON

6.750

01.01.2013

CARUSEL-

MERRY GO

ROUND

9.000

03.10.2011

AIR

BALLONS

8.500

01.10.2011

TRAFIC

JAM

11.500

07.10.2011

PANORAMI

CWHEEL

6.000

04.10.2011

TREN RIO

BRAVO

1.800

01.10.2011

SAFARY

RIDE

750

03.10.2011

MINI

MIAMI

WORLD

TRIP

4.600

10.10.2011

FLYING

BUS

9.000

02.10.2011

POP UPS

3.000

06.10.2011

DENUMIR

E ACTIV

MASA

NETA

-KG-

DATA PIE

KIDDIE

WHEEL

1.900

02.10.2011

CONVOY

1.900

04.10.2011

WONDER

FLIGHT

3.400

05.10.2011

CUPS RIDE

15.000

18.10.2011

ELEPHANT

JET

14.500

19.10.2011

FAMILY

COASTER

(DRAGON)

4.500

13.10.2011

SPACE

GUN

18.700

14.10.2011

ADULT

BUMPER

CAR

FLOOR

18.000

08.10.2011

KIDDIE

RIDE

1.500

12.10.2011

BATTERY

1.200

11.10.2011

DENUMIR

E ACTIV

MASA

NETA

-KG-

DATA PÎF

XZZx J. .du * XJl

CARS

MINI

PIRATE

SHIP

1.950

09.10.2011

MINI

BUMPER

CARS

8.000

06.10.2011

4D CINEMA

600

07.10.2011

DARK

RIDE*

2.000

-

TWISTER

SPINNING-

GRAVITY

COASTER

105.000

1/01/2012

Z-FORCE

54.000

5/10/2011

ACCES

CONTROL

TICKETING

+ CASE DE

MARCAT

FISCALE

-

17.10.2011

DENUMIR

E ACTIV

MASA

NETA

-KG-

DATAPIF

PLAYGRO

UND

4.000

1/03/2012

WHIRL

WESTD

COASTER

500.000

-

HfDROLIFT

55.000

1/03/2012

MIDI

DISCOVER

YPARK

15.000

16/10/2011

DISK "O"24

26.500

15/10/2011

* Trebuie menționat că echipamentul DARK RIDE (destinat “căsuței groazei”) deși apare ca fiind achitat și finanțat, nu a mai fost recepționat, motivul prezentat fiind, că s-a achitat un avans și apoi nu au mai fost bani pentru plata diferenței.

Conform caietului de sarcini participarea la procedura de licitație publică ascendentă cu strigare este condiționată de plata avansului de cel puțin 10% din prețul de pornire stabilit de Adunarea Creditorilor pentru vânzarea în bloc, exclusiv TVA și de acceptarea pasului de licitație.

Potrivit Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, Adunarea Generală a asociaților are următoarea atribuție: m)„ hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, daca astfel de investiții nu au

fost prevăzute în prealabil în buget?’ și lit. o „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății?’

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație, privind participarea la licitația publică ascendentă cu strigare pentru valorificarea în bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate în București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, România și achiziționarea acestora la o valoare estimată de 4.000.000 euro (patrumilioaneeuro) plus TVA.

Șef serviciu Control Intern, Marta


întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă Bejenaru Raluca

Pivniceru CorneliaCătre:


Sediul:


Referitor


Consiliul Local al Sectorului 3 București


și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Data,


Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avarre-carotfiWr acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind participarea ia licitația publica ascendenta cu strigare pentru valorificarea în bloc a Activelor mobile de tipul echipamentelor si masinelor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate in București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Romania si achiziționarea acestora la o valoare estimata de 4.000.000 euro (patrumilioaneeuro)

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Stancu Gheorghe in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind participarea la licitația publica ascendenta cu strigare pentru valorificarea in bloc a Activelor mobile de tipul echipamentelor si masinelor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate in București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Romania si achiziționarea acestora la o valoare estimata de 4.000.000 euro(patrumilioaneeuro)

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, Adunarea Generala a asociaților are următoarea atribuție: mj„ hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depasesc 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget." Si lit. o „ hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății."

Având in vedere necesitatea unui parc de distracții in Sectorul 3 si oportunitatea unei eventuale achiziții a elementelor componente ale parcului de distracții aflat în averea World Park și asupra cărora este constituită garanție mobiliară de rangul I în favoarea EximBank, si ținând cont de:

Vizionarea activelor aflate in averea World Park ( parcul de distracții Terra Park)

Valoarea a 31 de echipamente si mașini destinate parcurilor de distracții de aproximativ 4.000.000 euro +TVA

Fisele de prezentare a activelor aflate in averea World Park ( parcul de distracții Terra Park)

Oferta neangajanta a societății Administrare Active Sector 3 SRL în valoare de 1.900.000. euro, transmisa către banca de Export-lmport a României Exim BankS.A. Adresa din partea Euro Insol, prin care ne comunica ca Adunarea creditorilor World Park S.R.L. - in faliment din data de 26.07.2018 a aprobat organizarea licitațiilor publice cu strigare pentru vanzarea in bloc a activelor sus menționate, plecând de la un preț de pornire de 1.900.000 euro, la care se adauga T.V.A.

DENUMIRE

ACTIV

MASA

NETA

-KG-

DATAP1F

KIDDIE

WHEEL

1.900

02.10.2011

CONVOY

1.900

04.10.2011

WONDER

FLIGHT

3.400

05.10.2011

CUPS RIDE

15.000

18.10.2011

ELEPHANT

JET

14.500

19.10.2011

FAMILY

COASTER

(DRAGON)

4.500

13.10.2011

SPACEGUN

18.700

14.10.2011

ADULT

BUMPER

CAR FLOOR

18.000

08.10.2011

KIDDIE RIDE

1.500

12.10.2011

BATTERY

CARS

1.200

11.10.2011

MINI PIRATE

SHIP

1.950

09.10.2011

MINI

BUMPER

CARS

8.000

06.10.2011

4D CINEMA

600

07.10.2011

DARK RIDE*

2.000

-

TWISTER

SPINNING-

GRAVITY

COASTER

105.000

1/01/2012

Z-FORCE

54.000

5/10/2011

DENUMIRE

ACTIV

MASA

NETA

-KG-

DATA PIF

ACCES

CONTROL

TICKETING +

CASE    DE

MARCAT

FISCALE

-

17.10.2011

PLAYGROUN

D

4.000

1/03/2012

WHIRL WIND

COASTER

500.000

-

HIDROLIFT

55.000

1/03/2012

MIDI

DISCOVERY

PARK

15.000

16/10/2011

DISK "O"24

26.500

15/10/2011

|jjjll|j81;g

913.550

* Trebuie menționat ca echipamentul DARK RIDE {destinat "căsuței groazei") deși apare ca fiind achitat si finanțat, nu a mai fost recepționat, motivul prezentat fiind ca s-a achitat un avans si apoi nu au mai fost bani pentru plata diferenței.

Activele descrise mai sus se afla in proprietatea WORLD PARK S.R.L.-in faliment, cu sediul social in București, Sectorul 2, Strada OLARI, Nr. 32, MANSARDĂ, CAMERA 5, CUI 28014049, atribuit in data de 10.02.2011, Număr de ordine in Registrul Comerțului - J40/1392/2011, societate comerciala împotriva careia s-a dispus deschiderea procedurii falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2006, prin Sentința Civila nr. 402 pronunțata in ședința publica din data de 06.02.2017 de Tribunalul București Secția a Vll-a Civila, in dosarul nr. 43706/3/2012, reprezentata legal de EURO INSOLSPRL, in calitate de lichidator judiciar, cu sediul ales in București, Clădirea Opera Center, Str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență al U.N.P.I.R. - RFO II 0069.

Activele vor fi vândute conform actelor de proprietate deținute de WORLD PARK S.R.L.

Menționam ca in data 19 iulie 2017 s-a organizat licitația publica cu strigare avand ca obiect valorificarea a 31 (treizeci si unu) echipamente si mașini destinate exclusiv parcurilor de distracții - Carusel, Whirl Wind Coaster, Trafic Jam, Air Ballons, Flying Bus, Cups Ride, Adult Bumper Car Fioor, Z-Force, Hidrolift, Midi Discovery Park s.a., situate in București,

Bulevardul Timișoara nr. 8 A, sector 6, Ia prețul de 4.743.000 euro +TVA. Având in vedere diferența de preț dintre cele doua licitații, consideram ca este o oportunitate sa achiziționam aceste active la un preț avantajos.

Licitația publica cu strigare va avea loc in data de 22 august 2018, la sediul ales al lichidatorului judiciar Euro Insol SPRL din București, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5.

Conform caietului de sarcini participarea la procedura de licitație publica ascendenta cu strigare este condiționată de plata avansului de cel puțin 10% din prețul de pornire stabilit de Adunarea Creditorilor pentru vanzarea in bloc, exclusiv TVA si de acceptarea pasului de licitație.

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

Corespondenta dintre societatea noastra si reprezentanții Euro Insol, lichidator judiciar al World Park S.R.L.

Anunțul din ziarul financiar cu privire la invitația de participare in data de 19 iulie 2017 la licitația publica cu strigare avand ca obiect valorificarea a 31 (treizeci si unu) echipamente si mașini destinate exclusiv parcurilor de distracții - Carusel, Whirl Wind Coaster, Trafic Jam, Air Ballons, Flying Bus, Cups Ride, Adult Bumper Car Floor, Z-Force, Hidrolift, Midi Discovery Park s.a., situate in București, Bulevardul Timișoara nr. 8 A, sector 6, la prețul de 4.743.000 euro +TVA.

Fisele de prezentare a activelor aflate in averea World Park ( parcul de distracții Terra Park)

Oferta neangajanta a societății Administrare Active Sector 3 SRL in valoare de 1.900.000. euro, transmisa către banca de Export-lmport a României Exim Bank S.A. Caietul de sarcini privind participarea la licitația publica ascendenta cu strigare pentru valorificarea in bloc a Activelor mobile de tipul echipamentelor si masinelor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate in București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Romanîa si achiziționarea acestora la o valoare estimata de 4.000.000 euro.

- Anunțul către Ziarul Financiar si Adevărul din data de 13,15 august 2018 cu privire la invitația de participare la la licitația publica cu strigare avand ca obiect valorificarea a 31 (treizeci si unu) echipamente si mașini destinate exclusiv parcurilor de distracții -Carusel, Whirl Wind Coaster, Trafic Jam, Air Ballons, Flying Bus, Cups Ride, Adult Bumper Car Floor, Z-Force, Hidrolift, Midi Discovery Park s.a., situate in București, Bulevardul Timișoara nr. 8 A, sector 6, la prețul de 1.900.000 euro +TVA.

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind participarea la licitația publica ascendenta cu strigare pentru vaJorificarea^jabloc a Activelor mobile de tipul echipamentelor si masinelor destinate exclusiv parcurijofae distracții, situate in București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Romanîa si achiziționarea acestora la o valoare estimata de 4.000.000 euro(patrumilioaneeuro).    Z    / f\

v    considerație,

ADMINIStRARMffl^SECTOR/3 SRL

ydireeiomSenara I,/ ^aiucaWtgawn^s


Administrare Active <activesector3@gmall.com>

Echipamente parc distracții World Park -update 26 aprilie 2018 privind interesul Primăriei S3

10 mesaje

Elena Mocanu <elena.mocanu@eximbank.ro>    26 aprilie 2018,11:07

Către: Cristian RAPEANU - Euroinsol <cristian.rapeanu@euroinsol.eu>

Cc: Ciaudiu Ciocirian <claudiu.ciocirlan@eximbank.ro>, Marius Armegioiu <marius.arnnegioiu@eximbank.ro>, "activesector3@gmail.com" <activesector3@gmail.com>, Adrian MUNTEANU -Euroinsol <adrian.munteanu@euroinsol.eu>

Stimate domnule Cristian Rapeanu,

a.    Conform discuției telefonice cu domnul Marius Armegioiu, înțelegem ca reprezentanții Primăriei Sector 3 doresc vizionarea, in perioada 2-4 mai 2018, a echipamentelor din parcului de distracții,

b.    Avem rugămintea de a ne comunica, in cursul zilei de azi, propunerea pentru stabilirea intalnirii in vederea vizionarii echipamentelor de către reprezentanții Primăriei Sector 3.

Cu deosebita considerație,

Elena Mocanu

Specialist Recuperare Creanțe

Direcția Juridică - Departament Recuperare Creanțe

Banca de Export-fmport a României EximBank -SJ\,

Barbu Deiavrancea nr, 6A

011355 București, Sector 1

Phone.: +40 21 405 30 74

Fax:+40 21 405 34 54

Mobil: 0728 113 389

E-maii: eiena.mocanu@eximbank.ra

ExîmBank & -

ROMÂNIA CREȘTE WHOI

From: Marius Armegioiu

Sent: Tuesday, April 3, 2018 12:56 PM

To: activesector3@gmail.com; Cristian RAPEANU - Euroinsol <cristian.rapeanu@euroinsol.eu>

Cc: Claudiu Ciocirlan <claudiu.ciocirlan@eximbank.ro>; Adrian MUNTEANU - Euroinsol <adrian,munteanu@euroinsol.eu>; Elena Mocanu <elena.mocanu@eximbank.ro> Subject: Echipamente parc distracții World Park-update 3 aprilie 2018 privind interesul Primăriei S3 Importance: High

Către Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în atenția domnuiui Robert Constantin Sârbu (teiefon 0771402812}

=> Către Euroinsol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății World Park în atenția domnului Cristian Râpeanu (telefon 0743760876}

în cursul zilei de astăzi în cadrul unei discuții telefonice cu domnul Robert Constantin Sârbu (telefon 0771402812} am înțeles că societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este interesată de o eventuală achiziție a elementelor componente ale parcului de distracții aflat în averea World Park și asupra cărora este constituită garanție mobiliară de rangul i în favoarea EximBank.

Considerăm oportună organizarea de către lichidatorul judiciar a unei ședințe de vizionare a activelor. în acest scop recomandăm stabilirea coordonatelor de comun acord între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și Euroinsol, cu informarea ulterioara a EximBank.

Vă stăm ia dispoziție pentru orice demers ori clarificare necesare.

Cu deosebită considerație,

Marius Iulian Armegioiu

Șef departament

Direcția Juridică - Departament Recuperare Creanțe

Banca de Export-lmpcrt a României EximBank - S.A.

Barbu Delavrancea nr. SA

011355 București, Sector 1

Phone: +40 21 405 34 44

Fax; +40 21 405 34 54

Mobii: 0728 11 37 95

E-maik Marius.Am'cg!oiț;;aîexh7Tbsnk,ra

From: Elena Mocanu

Sent: Wednesday, September 13, 2017 4:32 PM

To: 'citymanager@primarie3.ro' <citymanager@primarîe3,ro>; 'honorius,circa@primarie3.ro' <honorius.circa@primarie3.ro> Cc: Marius Armegioiu <marius.armegioiu@eximbank.ro>

Subject: Exhipamente parc distracții

Stimat domn,

Asa cum am discutat, in prezentul mesaj regăsiți datele de contact.

Echipamentele (care reprezintă interes pentru Primăria Sector 3), constituite in garanție in favoarea EximBank, sunt din averea debitoarei World Park, in faliment, lichidator judiciar, Euro Insol SPRL.

Totodată, anexez publicația de vanzare din Ziarul Financiar - anuntu! din data de 13.07:2017.

în situația în care sunteți interesați și doriți să lansați o ofertă fermă de achiziționare, suntem disponibili pentru orice lămuriri ori explicații necesare.

Avem rugămintea de a confirma primirea.

Cu deosebita considerație,

Elena Mocanu

Specialist Recuperare Creanțe

Direcția Juridică - Departament Recuperare Creanțe

Mobil: 0728 113 389 TTniail', elena,rnț>cai'’..i®;eximb3!'ik1i'oFrom: Administrare Active <activesector3@gmaii.com>

Sent: Friciay, April 27, 2018 11:03 AM

To: Cristian RAPEANU - Euroinsol <cristian.rapeanu@euroinsol.eii>; Elena Mocanu <elena,mocanu@eximbank.ro>

Cc: Claudiu Ciocirlan «Jaiidiu.ciocirtan@eximbank.ro:>; Adrian MUNTEANU - Euroinsol <adrian.munteanu@euroinsol,eu>

[Textul citat a fost ascuns]

[Textul citat a fost ascuns]

Cristian RAPEANU - Euroinsol <cristian.rapeanu@euroinsol.eu>

27 aprilie 2018, 13:07


Către: Administrare Active <activesector3@gmail.com>

Cc: Elena Mocanu <elena.mocanu@eximbank.ro>, Claudiu Ciocirlan <claudiu,ciocirian@eximbank.ro>, Adrian MUNTEANU - Euroinsol <adrian.munteanu@euroinsol.eu>

Buna ziua,

E ok. Ne vedem la ora 15:00

Trimis de pe iPhone-ul meu [Textul citat a fost ascuns]

Administrare Active <activesector3@gmail.com>    9 mai 2018,10:56

Către: Elena Mocanu <eiena,mocanu@eximbank,ro>, Cristian RAPEANU - Euroinsol <cristian.rapeanu@euroinsol,eu>, Adrian MUNTEANU - Euroinsol <adrian.munteanu@euroinsol,eu>, Claudiu Ciocirlan <claudiu.ciocirlan@eximbank.ro>

Buna ziua,

In urma vizitei impreuna cu Primarul Sectorului 3 la activele Terra Park din Bulevardul Timișoara, ne exprimam intenția asupra acestor active in vederea demarării unui proiect.

Va propunem spre analiza o oferta de 1.900.000 euro pentru toate activele Terra Park.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este o societate cu capital 100% de stat deținuta de către Consiliul Local Sector 3 București.

Va mulțumim si așteptam răspunsul dumneavoastră,

Administrare Active Sector 3 SRL

0744.473,940

activesector3@gmail.com

[Textul citat a fost ascuns]

Administrare Active <activesector3@gmail.com>

9 mai 2018, 13:54


Către: Cristian RAPEANU - Euroinsol <cristian.rapeanu@euroinsol.eu>, Elena Mocanu <elena.mocanu@eximbank.ro> Buna ziua,

Va inaintam oferta noastra de preț.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

(Textili citat a fost ascuns]

«h 180509133905.pdf

“ 37K

Elena Mocanu <elena.mocanu@eximbank.ro>    9 mai 2018, 14:39

Către: Administrare Active <activesector3@gmail.com>

Cc: Cristian RAPEANU - Euroinsol <cristian.rapeanu@euroinsol.eu>, Marius Armegioiu <marius.armegioiu@eximbank.ro>

Buna ziua,

Confirmam primirea.

Mulțumim!

Cu considerație,

Elena Mocanu

Specialist Recuperare Creanțe

Direcția Juridică - Departament Recuperare Creanțe

Banca de Export-lmport a României EximBank »S.A.

Barbu Delavrancea nr. 8A 011355 București, Sector 1 Phone.:+40 21 405 30 74

Fax:+40 21 405 34 54 Mobil: 0728 113 369 E-maii; elena,mocanu@exlmbank.ro

EximBankJjyy

șrkști w get 8.9MANIA;

From: Administrare Active <activesector3@gmail.com>

Sent: Wednesday, May 9, 2018 1:55 PM

To: Cristian RAPEANU - Euroinsoi <cristian.rapeanu@euroinsol.6u>; Elena Mocanu <etena.mocanu@exiFnbank.ro>

[Textul citat a fost ascuns]

[Textul citat a fost ascuns]

Către: Banca de Export-Import a României EximBank - S.A.

Sediu: Barbu Deiavrancea nr. 6A, București, Sector 1

Referitor: Completare Ia Oferta cu nr. 507/09.05.2018    b h f

Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Mun. București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 242. parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI RO31012790, reprezentata legal de Dl. SÂRBU Robert-Constantin - Președinte Consiliu de Administrație,

Prin prezenta,

OFERTA

Revenim cu următoarea completare la oferta cu nr. 507/09.05.2018 prin care va propunem o oferta de preț in valoare de 1.900.000 euro +TVA pentru toate activele Terra Park si:

1.    Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o perioada de 60 de zile.

2.    Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa achitam produsele in termen de maxim 30 de zile.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este o societate cu capital de stat detinut de către Consiliul Local Sector 3, București, conform actului constitutiv.

Va mulțumim si așteptam răspunsul dumneavoastră.

Administrare Active Sector 3 SRL

Președinte C.A. Sarbu RobdrLConstantin

Stimați domni,

Oferta emisă de către societatea Administrare Active Sector 3 s.r.l. sub nr.554/22.05.2018 a fost înregistrată la EximBank sub nr.6855/22.05.2018.

Având în vedere că această ofertă îndeplinește condițiile de formă necesare, inclusiv cele prevăzute la art.1191 Cod civil (autorul ei se obligă să o mențină un anumit termen), vă comunicăm că vom declanșa procesul de analiză internă.

în acest context, vă înștiințăm că este posibil ca pe parcursul procesului de analiză să vă solicităm și alte informații ori înscrisuri necesare. De asemenea, ne manifestăm disponibilitatea de a vă comunica informațiile și înscrisurile relevante.

Cu deosebită considerație,

Marius Iulian Armegîoiu

Șef departament

Direcția Juridică - Departament Recuperare Creanțe Banca de Export-knport a României EximBank - S.A. Barbu Deîavrancea nr. GA

011355 București, Sector 1

Pborte: +40 21 405 34 44

Fax: +40 21 405 34 54

Mobil: 0728 11 37 95

F-niail: Ma r i us, Arrt t sgioiu@oximbouk.ro

an EximBank A

ROMÂNIA CREȘTE CU MOI

htips://maii.googîe.com/mail/u/0/#inbox/163883002132eb35

1/1


Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Mun. București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI RO31012790, reprezentata legal de Dl. SARBU Robert-Constantin - Președinte Consiliu de Administrație,

înaintam prezenta,

OFERTA

In urma vizitei avute împreuna cu Primarul Sectorului 3 la activele Terra Park situate in B-dul Timișoara, ne exprimam intenția de achiziționare a acestor active in vederea demarării unui proiect.

Va propunem spre analiza o oferta de 1.900.000 euro +TVA pentru toate activele Terra Park

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este o societate cu capital 100 % de stat detinut de către Consiliul Local Sector 3, București, conform actului constitutiv al societății decidentul final asupra ofertelor de preț si al achizițiilor este A.G.A. prin Hotarare de Consiliu Local.

Va mulțumim si așteptam răspunsul dumneavoastră.

Administrare Active Sector 3 SRL

Președinte C.A.

■\    fi

Sarbu Robert-Constantin

BucuresiL Opera Center

Str. Costache Negri nr. t -5... eiA sector 021/3354500; 021/3354431; 02l/335(h

offîce@euroinsoJ.eu    asaussagi

www.euroinsoteu

Către,,

”Z1ARUL FINANCIAR” si „ADEVĂRUL

DÂJMÂPĂIOTB 13, 15 august 2018

EURO INSOL S.P.R.L., lichidator judiciar al WORLD PARK S.R.L., în dosarul 43706/3/2012, invita persoanele interesate sa participe la licitația publica cu strigare avand ca obiect valorificarea în bloc a 31 echipamente si mașini destinate exclusiv parcurilor de distracții -    ITMr/ JErW

Chnsfer, Trafic Jam, Air Baîl&ns, Ffytng Bus? Cups Ride, Adult Bumper Car Ffoorf Z-Farce, ffiârolifi, Midi Dtscovery Park s.a„ situate București, Bulevardul Timișoara nr. SA, sector 6, la prețui de L9OO.0OO EURO + TVA

Licitația va avea loc in data de 22 august 2018, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar.

înscrierea la îicitatîe este condiționată de depunerea unei garanții de participare în valoare de cel puțin 10 % din prețul de pornire al licitației.

Caietul de sarcini ce cuprinde toate informațiile cu privire ia licitație poate fi obținui de Ia biroul lichidatorului judiciar EURO Insol SPRL din București, Clădirea Opera Center Oue, Str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5.

Data limita pana la care se primesc ofertele de participare la Îicitatîe este 20.08.2018, orele 14:00.

Date suplimentare si informații la telefoanele: 021/335.45.09 sî 0743.760.876.

aUfîâjJnȘSi

ds rgomăOTB ș- feîdSr^

Inwe / tșșirs ~ j Hr. „.,..<2^Ă<5,,,,,..


SoGî^î& jHofakmală.de reoofaKKare șî îicbîdare


București, Opera Center

Str. Cosiaebe Negri nr. I -5, cl3, sector 5 O2I73354509; 021/33544.31; 02 i /33504 i 6

o:ffioe@ettrtBiîsoLea


wmy.wrojnsoteu

Caiet de sarcini privind procedura de licitația publica ascendența cu- strigare

pentru valorificarea in bloc a Activelor mobile de tipul echipamentelor si mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distractiv situate București,; BulevarduLTifnisoara

nr. 8A, Romanța    ‘

proprietatea debitoarei WORLD ÎWWSMt- (în faliment}

I. Preambul

Prin Sentința Civila nr. 402 pronunțata in ședința publica din data de O6.O2.20l7 de Tribunalul București Secția a Vil-a Civila, in dosarul nr. 43706/3/2012, instanța a dispus ihtrafe^dpbițorului în procedura generala de faliment, în temeiul art. 107 alin. 1 Ut. G. din Legea nr, SS/ZOOGj având în vedere că obligațiile de plată și celelalte sarcini asurnâțe nu au fost îndeplinite în condițiile stipulate prin planul confirmat.

II. Date generale

Acest dosar de prezentare are doar scop informativ si nu constituie nicio garanție directa sau indirecta din partea Lichidatorului judiciar in ceea ce privește calitatea activelor oferite spre vanzare, acestea fiind vândute in starea in care se găsesc, adjudecatariî cumpârând in cunoștința de cauza.

Se recomanda, ea orice, terta persoana interesata sa efectueze o inspecție prealabila a activului scos la ircitalie.

Activele oferite spre vânzare au fost evaluat, datele prezentate fiind extrase din raportul de evaluare întocmit la data de 11.04.2017 de. către evaluatorul ROMCONTROL SA București.

III, Prezentarea generala a activelor

Adresa si tipul proprietății:

* Activele sunt de tipul echipamentelor si mașinilor destinate exclusiv parcurilor

de distracții, situate București, Bulevardul Timișoara nr. 8A, Remania

Sumarul eyaluariî:

Cu privire la raportul de evaluare, aratam ca, în temeiul.art. 116 alin. 3, teza i din Legea nr. 85/2006,. a fost. angajata societatea de evaluare ’T ROM CONTROL” SA (membru AUEVÂR) cu.sediul in București, str. Polona nr. 16.

In tabelul următor prezentam un sumar al raportului de evaluare pe fiecare echipament in parte:

BSl

sfii

-^î&f < ,< £&,£;<> ►«/fejB

■IO®Ss^8

01

MAGIC GALLEON

6.750

01.01.2013

02

CARUSEL-MERRY GO ROUND

9.000

03.10.2011

03

AIR BALLONS

8.500

01.10.201.1.

04

TRAFIC JAM

11.500

07/10.2011 .

05

PANORAMIC WHEEL

6.000

04.10,2011.: -

06.

TREN RIO BRAVO

1.800

01.10:2011

07

SAFARYRIDE

750

O3;îO;20iT - :

08

MINI MIAMI WORLD TRIP

4.600

io.io.2oi i

09

FLY.I.NG.BUS

9.000

02.10.2® 1-

10

POP UPS

3,000

06.10.2011.

11

KIDDIE WHEEL

1.900

Q24CL2011.,

12

CONVOY

1,90.0.

04,10,2011;...

13

WONDERFLIGHT

3.400

05.10.2011    '.'

14

CUPS RTDE

15.000

18.10.2011

15

ELEPHANTJET

14,500

19.10.2011

16-

FAMILY    COASTER

(DRAGON)

4.500

13.10.2011

17

S.RAGE GUN

18.700

14.10.2011    7

18

ADULT BUMPER CAR FLOOR

18.000

08.10.20.1t. ,.

19

KIDDIE RfDE

1.500

T2.1D.2011

20

BATTERYCARS

1.200

11,10.201.?/

21

MINI PIRATESHIP

1.9.50

03.10.2011-

22

MINI BUMPER.CARS

.8,000

06.10.2011

23

4D. CINEMA

600

07.10.2011

24

DARKRIDE*

2.000

-

25

TWISTER SPINNING-GRAVITY COASTER

105.000

1/'0172012

26

Z-FORCE

54.000

5/10/2011

27

ACCES    CONTROL

TICKETING + CASE DE MARCAT FISCALE

-

17.10,2011

28

PLAYG ROUND

4.000

1703/2012: : :

29

WHIRL    WIND

COASTER

500.000

-

30

HIDROLIFT

55.000

1/03/201?

31

MIDI    QISCOVERY

PARK

15.000

16/10/2011

32

DISK "O"24

26.500

15/10/2011

M

^913:550

f'ages i>f IO

* Trebuie menționat ea; echipamentul DARK RIDE. (destinat “căsuței groazei”) deși apare câ fiind achitat si fînant.at, nu a mai fost recepționat, motivul prezentat fiind ca s-a achitat un avans si apoi nu au mai fost bani pentru plata diferenței.

Proprietarul

Activele descrise mai sus se afla in proprietatea WORLD PARK S.R.L.-in faliment, cu sediul social in București, Sectorul 2, Strada OLARI, Nr. 32, MANSARDĂ, CAMERA 5, CUi 28014049, atribuit în data de 10.02.2011, Număr de ordine in Registrul Comerțului - J4Q/1392/2011.. -societate comerciala împotriva careia s-a dispus deschiderea procedurii;falimentului, prevăzută de Legea nr. 85/2006, prin Sentința Civila, nr. 402 pronunțata i.n ședința publica din data de 06,02.2017 de Tribunalul București Secția a VIl-a Civila,, in dosarul nr. 43706/3/2012> reprezentata Legal de EURO JNSOLSPRL, în- calitate de lichidator judiciar, cu sediul ales in București, Clădirea Opera Centeț, Str. Gostache Negri nr. 1-5, et. 8, sector 5, număr de înscriereîn tabloul practicienilor în i.nsolvență al U.N.PJ.R, - RFO II 0069.

Activele vor fi vândute conform actelor de proprietate deținute de WORLD PARK Ș.R.L.

IV. Modalitatea de vanzare a Activelor

Prezentul caiet de sarcini detaiiazâ modalitatea de valorificare in bloc â activelor. Vanzarea se vaface/prîh licitație publica ascendenta cu strigare.

Lichidatorul judiciar EURO Irisol SPRL va organiza ședințe de licitații publice cu strigare, la sediul sau ales din București, Opera .Ceriter, str. Costâche.Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5.

V, Procedura de vanzare a bunurilor menționate la pct. HI

Activele mobile se vind în bloc, prin procedura de licitație publica ascendenta cu strigare.

Potențialii ofertant! au dreptul de a Inspecta si investiga activele ce fac obiectul licitației, cu acordul lichîdățorului judiciar.

Ofertanta interesați vor depune, documentația necesara participării la licitație cu cel puțin 2 zile calendaristice iriainte.de data organizării licitației.

Qfertantii care îndeplinesc condițiile de -participateJcb nfo.rm. prezentului caiet de sarcini, au obligația sa se prezinte la data si ora tinerii licitației ./conform anunțului de vânzare, in caz contrar urmând a li se retine garăntiaWpărticițiâfe^

VI. Data sî locul organizării licițatiei

Licitația publica cu strigare va avea loc ia sediul ales al lichidatorului judiciar Euro InsotSPRL din București, Opera Center, sțr. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5.

Licitația se va organiza în intervalul, orar al. programuf'urde lucru al lichidatorului judiciar (09:00 - 18:00).

Lichidatorul judiciar va face toate demersurile de eXpunefe. pe: piața a activelor, intr-o forma adecvata, prin publicarea a 2 anunțuri devanzâre.la un interval de 2 zile, în 2 ziare de larga circulație. Ultimul anunț Vă/fi: publicat cu 7 zile calen dar istice in ainte de data sta brlita pentru tinerea iicitatiei. Anunțurile de van zare pot.fi postate si pe pagina de internet a.lichidat oro lui judiciar..

VIL Persoanele care pot participă lălicițătieȚ

Pot participa la Licitația publica cu strigare avand ca obiect valorificarea activelor mobile, atât persoanele juridice cat si persoanele fizice.

VIII, Prețul de porniră

Prețul de pornire al licitației publice asGendentscustfigare<pentruvanzarea in

bloc a activelor mobile aparțin and debitorutuî, este de 1.900.000

eur(unmilionnouasutedemne.ur), acesta fiind si■bmfULrninibf<dă"ădjUdecare in cazul, in care se prezintă un srngur licitator. La pretuldeadjUdOGărevafiadaugat TVA, conform prevederilor Codului fiscal in vigoare.

IX. Condiții de participare la: licitația publica cu strigare privi nțl vanzarea în bloc

Participarea la procedura de licitație publica...ascendenta cu strigare este condiționate de plata avansului de cel putîn 10% din prețul de pornire stabilit de Adunarea Creditorilor pentru vanzarea In bioc, exclusiv TVA Și. de acceptarea pasului de licitație.

Participant» La procedura, persoane fizice, vor.depune următoarele documente:

- actul de identitate in copie conforma eu originalul; <

-    împuternicire/ speciala autentica acordata persoanei care reprezintă

.cumpărătorul:..persoana fizica la întreaga procedura, cu menționarea existentei,,unor.eventuale limitări în ceea ce privește mandatul încredințat, precum Si copie conforma cu originalul a actului de identitate al ofertantului;

-    dovada achitării caietului de sarcini;

-    scrisoare care. Se cOntiha nr. de telefon, nr. de fax. adresa de e-mait. si adresa, de corespondenta la'c.are participantul poate fi contactat de către vanzator;

-    declarație pe;propria răspundere, sub semnătură privata, din care sa reiasa

Următoarele: îndeplinește toate condițiile necesare pentru a putea participa la procedura, in condițiile prezentului caiet de sarcini, si a achiziționa activelej a inspectat activele, accepta pretuL de pornire al licitației st pasul de licitație, doreștesa:le cum.pere: in starea in care se afla si nu va avea nicio pretenție ulterioara;

~ extrasul de cont vizat.de banca participantului din care sa rezulte plata ga ranțieî d e part i e i pa re.

Participantii lă procedUra, persoanejuridice, vor depune următoarele documente:

-    copie certi7icata'pentru conforiTiîtate cu originalul de către reprezentantul legalZcorivehtidnâl al societății a ultimului act constitutiv si certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului in orîginal, dar hu mai vechi.de 10 zile din momentul inscrieriî;

-    copie,:de pe certificatul de înmatriculare, certificat pentru conformitate cu originalul de. către reprezentantul legal/conventional al societății;

-    hoțararea Adunării Generale a Asociati lor/Actionari lor privind participarea, la întreaga procedura si cumpărarea activelor scoase la vanzare, cu menționarea, existentei unor eventuale, limitări in ceea ce privește mandatulîncredințat;

-    imputețnicife speciala pentru delegatul persoanei juridice participante la întreaga .. procedura^, semnata si stampilata de reprezentantul legal/cpnyentiphal al acesteia, in original;

-. dd.vadaaphițarii. caietului de sarcini;

. - actul:.de.identițate..șl delegatului persoanei juridice, in copie certificata pentruconformitate Cu originalul;

-    extrasul de cont vizat de banca participantului din care sa rezulte achitarea garantiei de participare.

-    declaratie dâta pe propria răspundere de către persoana juridica, sub semnătură privata, prin reprezentantul sau legal/conventional, din care sa reiasă u rm af dare le: of e rta ntu l îs i expri ma aco rd u l p ri vi nd pa rtîci pa rea la întreaga procedura, in condițiile prevăzute de prezentul caiet de sarcini, îndeplinește toate condițiile necesare pentru a putea participa la întreaga procedura sî a achiziționa activele, a inspectat activele, accepta pfetutde pornire ăl .licitației sî pasul. de. licitație, dorește sa le cumpere în starea fn .care-șe aflasf nu va avea nicio pretenție ulterioara;

Fa&sSof io


-    declarație data pe propria răspundere de;: persoana; juridica, sub semnătură privata, din care sa reiasa ca.nu se afla in faliment, dizolvare si/sau lichidare;

-    scrisoare care sa cantina nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e:-maîl si

adresa.de corespondenta La care participantulpoate/fî:contactat de către vanzator.    ■    -

Toate documentele menționate la pct. IX, după caz, se vordepune, eu cel puțin 2 zile calendaristice înainte de data organizării licitației; pe baza de adresa de înaintare și opis, la sediul ales al lichidatorului jUdiciar Euro însol SPRL din București, Clădirea Opera Genter One, str. Costacjie    3, Sector 5,

București, conform mențiunilor din anunțul de vânzare ce va H realizat de lichidatorul judiciar.

Lichidatorul judiciar va primi toate documentele depuse dă- către ofertantî, înregistrând pe adresa de înaintare, atat numărul de. intrare, cat si dată si ora înregistrării.    ""

X. Procedura desfășurării licitației publicecu strigare

Lichidatorul judiciar va analiza documentele preze.ntate.depfertantisivaexclude persoanele care nu prezintă documentația completa sau nu îndeplinesc condițiile, prevăzute in acest caiet de sarcini- Vor participa ..la tic italie .nu mai persoanele acceptate de către lichidatorul judiciar, care în depusese toate criteriile prevăzute de prezentul caiet de sarcini.    , :

Lichidatorul judiciar anunța deschisa ședința de Licitație publica ascendenta cu strigare comunicând pârtiei pan'tîlor următoarele;

a.    den u m i rea debito rulu i a le ca ru i active se pu n i n: vânzăre;

b.    bunuri te ca re fac obî ectu l van zării ■ i n bloc, p Fin ' licitație pu b lica ascendenta cu strigare;

c.    prețul de pornire al licitației;

d.    pasul de Licitație;

e.    particîpantii care îndeplinesc condițiile, și pot participa la licitație,

Activele se vând in bloc, in starea in care se afla, potrivit principiului „ vazut-placut, acolo unde si cum sunt”. Vânzătorul nu isi asuma nieioresponsabilitate referitoare la eventualele defecte ale bunurilor oferite spre vârizare.

Pentru desfasurarea procedurii licitației publice ascendente cu strigare este necesar sase prezinte cel puțin un ofertant.

Page 7 of 10


In cazul in care np<șe. va prezenta nici un ofertant, iar activele nu au fost valorificate,lichidatorul judiciar va organiza o noua ședința de licitație in aceleași condiții,

Ofertantii care îndeplinesc, condițiile de participare conform prezentului caiet de sarcini, au obligația sa. se prezinte la data si ora tinerii licitației, astfel cum a fost prevazut in anu ntul de vanzare.

In cazul in care se prezintă;un singur ofertant, șe declara câștigător al licitației la prețul-.ofe.rit;.de acesta, care nu trebuie- sa fie mai mic decât prețul de pornire de 1.900.000 ea.r>4aj-cate-?se,vâadauga-TVA conform Codului fiscal in vigoare.

Pasul de Hcitatle esțe de 20.000 eur, exclusiv TVA.

Daca se prezintă dpi sau mai multi ofertanti, obligatoriu prețul va creste prin. oferirea acel, puțin ,unUi pas de licitație, pana când unul dintre ofertanti accepta prețul astfel majorat si nimeni nu oferă un preț mai mare.

Astfel, daca la a treia strigare a ultimei sume oferite nu se oferă o suma mai mare, lichidatorul jufflpiaf W anunța adjudecarea in bloc a bunurilor ce fac obiectul licitației, in favoarea ofertantului care a oferit cel mai mare preț, in condițiile prevăzute de prezentul caiet de sarcini.

In cazul in care cel -puțin dpi participanti accepta același număr de pași de licitație, ajungandu-se la Oferte egalei se va declara adjudeeatar participantul care oferă cele mai bune condiții de achitare a pretului{cea mat scurta perioada in care va fi achitata diferența de preț), iar daca .si in acest caz se ajunge la oferte egale, va fi declarat adjudeeatar cel. care a achitat cea mai mare garanție de participare, ultimul criteriu de departajare fîjnd datași ora înscrierii la licitație.

In urma adjudecării in bloc a bunurilor, se va întocmi procesu l-verbal de licitație., care va fi șemnat de eaț.re lichidatorul judiciar, prin. reprezentantul sau, si de către adjudeeatar. Fiecărui participant la licitație i se va .comunica la cerere, in copie, un exemplar al procesului-verbal de licitație.

După adjudecarea în bloc a bunurilor, procesul verbal al licitației va sta la baza încheierii procesului verbal de adjudecare care va constitui titlu de proprietate, conform art. Ț20, alin. 2 din. Legea nr, 85/2006.

Persoanele care-partici pa in cadrul.licitat iei publice cu strigare nu vor putea parași sala din momentul.,începerii licitației si pana la semnarea procesului-verbal de licitație, -sub sancțiunea descalificării. Participanti lor nu le este permisa folosirea telefonului mobil. De asemenea pârtieipantii nu au voie sase consulte intre ei si trebuie sa ai ba un: comportament adecvat pe tot parcursul desfășurării ședinței, de

;    JstcsiuEiîsiss

Licitație, in caz contrar pot fi de asemenea descalificâtR. in.: cadrul licitației publice ofertantiî persoane juridice pot fi reprezentat! doar .de doua-persoane.

Daca participantul declarat, adjud.ecatar refuza semhârea procesului-verbal de licitație, acesta este considerat ca a renunțat la..proeedura: de licitație si va pierde irevocabil si necondiționat, fara nicio alta formalitate preălabită'srfără intervenția i nsta ntelo r j ud ecato rest i garant! a de parii ci pare,. urm and a fi. declarat adj u d ecatar participantul care a oferit prețul cel mai mare dintre tdtî ceilaLti:participant! ramași in procedura de licitație.

Restituirea garanției către parti.cipant.ii: La licitație-: ce.. nu? au fost declarați adjudecatari va fi efectuata, de lichidatorul judiciar Euro. tnsolȘPRL intermen de maxim 3 zile lucratoare de la data la care aceștia solicita acest lucru.

In cazul in care adjudecâtarul nu va achita in termen de maxim 30 zile calendaristice din momentul semnării proeesuEuî-verbat de Licitație:, diferența rezultata dintre garantia.de participare plătită, respectiv de minim 10% din prețul de pornire al Licitației si prețul final al vanzârjî'fcă cursul de sebimb eitro/leu stabilit de B.N.R. din ziua plătii, in contul de lichidare al WORLD PARK S.R.L.-in faliment deschis la EXIMBANK S.A. R012 EXIM 1010 Obbi 5029 RO01 (ROL), va pierde irevocabil si necondiționat, fara nicio alta formalitate prealabila si fara intervenția, instanțelor judecătorești garanția de participare.

XL Procesul verbal de adjudecare

Plata prețului va fi efectuata prin virament in contul unic de insolventa al debitorului WORLD PARK S.R.L.-in faliment deschis Ea EXIMBANK S.A.: RO12 EXIM 1010 0001 5029 R001 (ROL), in termen de maxim 30 zile calendaristice de la semnarea procesului verbal de licitație.

In ipoteza in care pana La termenul stabilit pentru plata diferenței de preț, adjudecatarul nu. este in măsură sa faca dovada achitării acesteia, acesta va pierde garanția de participare achitata, care ramane castigata averii WORLD PARK S.R.L.-in faliment, iar procesul-verbal de licitație, în care se constata calitatea acestuia de adjudecatar, se considera nul, nemaiproducând efecte]uridice.

Cumpărătorul are obligația achitării integrale a prețului la care a adjudecat, pentru a se putea încheia procesul verbal de adjudecare.

Varizarea activelor se va face libera de orice sarcini, în condițiile prevederilor art 53 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei;

Oriunde in cuprinsul prezentului caiet de sarcini se face, referire la sume consolidate in valuta sau stabilite prin referința La o alta moneda decât Leul

Page ț> of (.0

romanesc, se va avea iii vedere faptul ca toate operația hfle aferente acestei proceduri se w'’deF#efeetw-io lei, la cursul de schimb afișat de Banca Naționala a Romanței, din data pistil.

Spezele bancare ocââonatâ de achitarea garanțiilor de participare, restituirea garanțiilor de participare .si plata de către adjudecatar a diferenței de preț, se afla in sarcina partieipanîHer la procedura, respectiv a cumpărătorului. Participantitor

urmare a solicitării ten. .suma în lei pe care ai

i achitat-o eu titlu de garanție de

participare.

Spezele vanzarii. se-afta în sarcina si vor trebui

/ansate de către adjudecatar.

Prin plata- garanției șî a diferenței de preț se înt contul unic de insoiventa atdebitorutui.

alege intrarea efectiva a sumelor in

XIL Dispoziții fui

ișle

in momentul depunerii ofertelor la registratura lichidatorului judiciar, se considera ca ofertanta cunosc efsunt de acord cu prevederile- Caietului de sarcini, inclusiv in ■ceea ce privește angajarea, răspunderii lor în cazul neonorarii obligațiilor asumate, si ca nu au nelămuriri sau obiectiunî referitoare ta situația faptica sau juridica a activelor ce fac obiectul vânzării in bloc.

j XJ- .    . -ri    «T- -


■= i

: " fe î ' '


ZlÂKUb TlNÂKOAUfo - Joi, l-âriulie 291.7, d; 03;8.7fe .'7fo 27fe fob ■ ■■-■■ -> - ■ : . . . .


feinaîlte'zf@7fterfe:


Iteu^eie de energieprfmsră- -aii^£5ăîîîn-primde drtd fonfe,--?-2fecnu‘bî:ca'1;S% '■

Jn prihisf^dnâ'aleanului resurseleW” ■ :- ’finergfe-phmeră' au crescut cu 1 ,:S%Jșr cele de energie electrică au scăzut, față,

; ' de'aceeași perioadă danului precedent


lanuane -SÎ mai 2017 13f779.'mîlfoane tone echivalent petrol

: (top), în creștere cu 242.400 tep față de ■'perioada-similară a anului trecut.

-; Producția internă a însumat 3,801 ' ?. milioane tep, în creștem cu 143.400 tep


' milioane tep. în aceasta perioadă,

:'. resursele de'-energîe electrică au fost de -■' 29,$>8 miliarde kWh, în scădere cu

134,3 milioane kWh feță ds perioada .

. corespunzătoare a anului 20 î6.

țpnsumul'final de energie electrică'în

; această-perioadă a fost de 22,920' -

■miferde -.ItWh, .cu 1,9% mai-mic feță de perioada corespunzătoare a anulur . 2016; iluminatul public a înregistrat o

• .scădere cu 7,3%, iar consumul

’populației a^scăzut cu 0,7%, Exportul de energie electrică a fost de 3,304 miliarde kWh, în creștere cu 243,7

. milioan&kWh, Consumul propriu ---- tehnologic în rețele șt stații a fost de


- -«


7 -te-ffe.' tete ■ ---


. 2773 TOiarch ■ . 7 î ■fofene kWn..


77


mRcmsrRAtTH «wo^LD' mmr


Primăria Sector ntașhiOs cfeaî pestfâzbunhc i

7/ Primăria Secu    ;

începută feri ri>    ;

abandonate pe    ;

proprietar neiri    :

abandonate urș. ; proprietarului 4 i după ce aceste . j 2.000 de lei. Fs- ; demarat eliberi 1 mărim 2 aband ,7 proprietar neiri 2 ridicate vor fi:, situat pe Șosea \ amenajat în sc : administrația 7 <■ -■ abandonate șî 1 stăpân vorfi parcate nerem. ;' vedere că spsț ' autoturismele/ -Primăriei Secte .7

■ focală nu perce l depozitarea aci -vehfoufoi fete:-: proprietarului t ■ numai forforfe '-


O?


fcî.teO iWSCI feF.Rdte, te rfefofo ;fe    fedhkr 7 feC

Ytettete) ;7teK S.teU O-ri tette-te/ tetetetetete'-, te (tete .-teteteteteteCte    pte, -'te; ./te-te..-;./ te. r./tteps te ;/;;//

r’-fehfe    fj .-..    r/ji/fetes- te fe fe/Ufei te UfluJ

e<hfe^-T;eteg 7 Estete    rodnic-? d« îâlstracUs

-teu/ teteteî iVJnef CoteîTete îrgfte ,fe Air Sa/fons, rfyi&g Czf&s terife, teefefe 8vmRerCsrF&sr, & farse, Mdraiifz

Dteccsvssry ttefec $.&.    te OucutesU    timișoara

te’,, SĂ, ’teste&r i7 te priite da 4.,743,003 WRO •?- TVA.

Bite//-h ■’■?■■ '■    te te'-;. <.t-te:.te/-fie tetetetetoteî

iterite-.--' *■■--- o;' ■•;'/'te • E. r/teteu-te;. fe. ri sup/cte cprnfefo .adunării cteriiterife---.

:-'v te-te. J~ fe tete    tetete ■::■■ tetetete 5-/-/ ffo;3;;3tS în Cafo&îi Cfe

ssfom.

tfe-îuib vs    foc in data de i,S7uU§l2âî7t.ar3.14li.®,JâJS&dM

tteterite/iteotetetete teteriitețtete

:    e. fefefefe este te//.; t/://./ ce Cw-mteteteteea Caietului ds

. Ut :;c-;v.:r:-?:v? urte    te fes p j/tiefoafe te vsfosrefee 10 %

din -'' ",;J •?:• rc/fete? :*te ite‘*eteri,

C-- ---- / rfe tete-ritei tete tete"te.te tetetete tefoiitete-feie cu pritefte Î3 Cdîtetfe pc;te- î» tetetefemte mctetetete-d-ce -3ăto ofo ii.07 201 te fs prețul de 7£-i? te; e te-/., se ;a fefefi.7 sforifotetoruluf jydfeterEUROIssglSPRL dsn Surtsrest?, Cfodires Ops-r-u Center One, Su Costaehe Negri rac •fe5î£-t. 3,șecîOf5.

Itete fe-fete fe r;- ■/ 32 prime-te: eforiefo ds ote/tîdț^re Is lidtafes tete- 'tei t te te tte’.OO/:•/} ‘nospâg ptoosQ ; teBpj&efospppApsej . / uy op mnYȘiso^ - :: 7'

'    ‘ -.; ipgpteg .

i giusAop/'tri qipoue'f"'5 ""

5 țnpsA&ii^o- 3^-W    - ;7îrîu/0£/-(ai-na'7:w

WlgojfonaoățtxpsGȘăș -    ■    .7.7/_;m2-

mcîuîpxo'i'oidg-' toifofoye


713 vj; y&cuteg . . .


.te? . ■ r ■■■ ■

- fte


JKî-


£ția23jd&ț tojuoîaruo'Âo.


.. 3$ 1^3ip-40â

; ai/1 udujoi .


mp

?p?


obnfo ojeo smfeifeuT ' - -■' '    - :'"" -""' opmdpuud od TOEd

Op ouoi op 091 ormpoîd iȘ pnm? mri^scîriîa’teEîefo^opopiouoi

' '    •pmmdcuro jn-eps oO cp cpțvp

mvite 7 l7 feri? tefeV' fe i. c) n^u^ng'ft}. ■Rttefete- for) in cfenps pag omma win tete/ / ./; /mai m;?}Ufoqsurnn oțonoț op re tep terifeț unu osupsop ojs mp tetefeteqfeteî op Țjoîpnpeid iisui •tete tete te.teU.ip JHÎIB: ‘XBliteKId'IY


;' oino op ouaorirm op pte a . . q sunfo -u xrq^ctetehy mm infern iiip gfefoqSfe cp :fe "o teriteCf/mp .siniu 'foni soi 'te-" msuetey 'Utefe/}

- - pf>04. pdnfo tetefe tevqypfehy p: îîmifeu op tete;./ ,iiu fetetefe-teri fete'./, pnm iRpunA s rifon op -fo i-oip no wm pî-Pfefoqăfe- op țîuoîs~npteud'=3juopfo ; ' pd snd fe . OIV? fefetefel; IfeteUVJ .    :


■/    1    ....    - Y-fer- -teviî te^/jTfe-yl    /"W
cbișciiv; .general creșterea, eompctitMtățîi economice v/';    ‘    .X;;.; ; ’? -' - - ■-■

îmbunătățirea cosdițiilorOeXățuutie-ccjmunîtăîiterloeale p j ' .    ~ ~    se eunj 5 rK;i


afaceri', î

infrastructurii și serviciilor ctc. Programai are' 11 iiise^ t j prioritare.:(pkts o axă de âtistenîa:tehnîcă):și este gestionai d;‘?e / Autoritatea deî -Managțme-nt-j pentru POR din csdruf0 :■ Minisțeâiibi Dezvoltării itegionâie, Autoritatea mresîe msr" ; acreditată, prin .urinare -România nu poate primi deocamdată f: rambursări .din.hcest program. POR 2007-2013 a avut ă ; alocare deAmîd; euro, sumele încasate dteprogram fiind ; 3J7 addoesuo/{prefînanțLri;ri rambtiri^ri)-- 93% din sumr . ț


-OkO îrisrU


totală-alocată.:încep exproprierile pentru magistrate 6<ie metrou TMai-Otopem


i: Guvernul a aprobat în ședința da ieri dedanșanea procedurilor de expropaere a înrobilelor oare se afla pe traseul Magistralei 6 de metrou 1 Mai ~~,

'; - Otopeni sumele indivîduale-esnraate    r'

- -aferente despăgubirilor fiind în cuantum de 52$ milioane-de iei, „Sumele

= - -ihdivîdusle -estimate de către ■■ expropriator, aferente despăgubirilor,

- sunt în cuantum de 62,8 milioane de lei '2 ^reprezintă'despăgubirile pentru un număr de 42;de imobile cum suprafață ■ -' de expTbpnalde■ 39.16$.mp; fondurile; ; 

șimtalbtetețjdete: bugetul de s^ț. prin 7 '    ,    . -t

■bygetuîMiotștenriuiTransporturilor0,a .' -O triinis^rvfȚ2, ' as&nțat=guy$hi Confirm.suisefcitațdrri ' împ&ifele supușșe®rpprieri!-se:aȘăpes=■ ■' răza ^unidpiuIuî'Biicurerii-Seetonjî 1 și ' '■ajddețLiRirîiȘv-doteș.GtopebL - - 2';; '<- euro pe (H


WWt


I VASZARE PARC «TRACII! „WORLD PÂBR" îj worldISx «O’fO îftO * fcfKfe-c-    sc_ . j

r    1

Crescătoriid. X-    '

Sprijin tec Xî '    în.

Crescători!- ' i pț* ■ ovoostâ ds    ' ■

finandarde i î    !-    sp^    -■

comerdefiz Ț. î

. guverna* ; i


neputând s .■ ? Udtatia va avea foc h <*•**>, ’    ,

wanaare- « |    - ,

vorba de o-f '-î n^er^ ®    .

£?«2fc    <*M»* i

£ lenA iV j    *- teteW: teu £    ' ” K"a,n »”-’«* w % 1

Ș-dS    Ș

«*<■1 (

:Ș*iis GI ;f “t? 1XlOoOeX£.Jp' ’f a: *'"«• te Ptetete j3 fctefe !

«teSîi 3 oX.te?oc?!ra 3    b ttefcute- 021/335.45.03 si

Gmail


Mai multe


Mobil: 0728 11 37 95

SCRIE

Mesaje pnmhe

Ou stea

Mesaje trimise

Mesaje nefinalizate (3)

Mai multe

-M? Administrare 4~


E-maii: Marius.Arrnoqioiu@exlmbank.ro


fi#S »    1

EximBaok

(tOMÂNtA


îtoMÂHîA CRiȘTB cu soi

From: Elena Mocanu

Sent: Wednesday, September 13, 2017 4:32 PM

To:    <^ym^g^@PJlmane3îro>; t

h.Qnor^usxirca@primarîe3,re, <honorius.circa@primarie3.ro>

Cc: Marius Armegioiu <marius,armegiosu@eximbank.ro

>

Subject: Exhipamente parc distracții

Stimat domn,

Asa cum am discutat, in prezentul mesaj regăsiți datele de contact.

Echipamentele (care reprezintă interes pentru Primăria Sector 3), constituite in garanție in favoarea EximBank, sunt din averea debitoarei

insei SPRL,

Totodată, anexez publicația de vanzare din Ziarul Financiar - anunțul din data de 13,07.2017.

în situația în care sunteți interesați și doriți să lansați o ofertă fermă de achiziționare, suntem disponibili pentru orice lămuriri ori explicații r Avem rugămintea de a confirma primirea.

Niciun chat recent Inițiază unu! nou


Cu deosebita considerație,

Elena Mocanu

Specialist Recuperare Creanțe

Direcția Juridică - Departament Recuperare Creanțe

Banca de Export-Import a României EximBank - S.A,

Barbu D.elavranc.ea.nr^JA

011355 București, Sector 1


2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI

aflat in patrimoniul S.C. WORLD PARK S.R.L. București (J40/1992/10.02.2011; CUI RO28014049)

Data evaluării:    31.03.2017

Cursul valutar la data evaluării:    1 euro - 4.5511 Iei (BNR)


1. DATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI

Denumirea

kmie wheel    ,

Nr.fab/Nr.ISCIR

7041767-2011 /BECA 100X30

Producătorul / Furnizorul

SBF S.R.L. Utila

Destinația

Echipamente pentru parcuri de distracție

Nr. doc.

Contract 0206/2011 Factura externa 100177/27.07,2011

Data PIF

09.2011    i

Localizare

TERRA PARK Militari - București, Bdul Timișoara, nr. 8 Â, sectorul 6

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE WllAMJLIMCHIPAhîENTULUIDimensiunile bazei L x 1 x H (m) Număr masinute [Număr locuri adulti/copii

[Masa neta________

Masa bruta

Puterea instalata motor -f lumini


2,5x2, lx$


10/20

1900Kg

290QKg

53 KW


Echipamentul consta istr-o roata cu ax orizontal, avasd 5 brațe cu nacele la capetele brațelor,avand capacitatea totala de 10/20 pasageri (adulti/copii).


3. ESTIMAREA VALORII DE de plata A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piaîa

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de 10-10-2013    •

Indicele INSSE

L026

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013 (cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport, asistenta la montaj, probe tehnologice, cost C+Mfl) si deprecieri), EURO

25,702

Deprecieri

Deprecierea fizica

A

: (%)

15

Deprecierea funcționala

Dfaast

<%}

r 0    i

Deprecierea externa.

XU

(%)

10    j

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

26,370    l

Valoarea justa/de piața (Vj) - EURO (pe poziția montat si in stare de funcționare)

_________

Vj = CIBx(l-D6;)x(l-D6lM)x(I-DeJ    j

Valoarea justa/de pista (EURO);

20,173    I

Valoarea justâ/de plata estimata echipament (LEI)

91,809    |


S.C. ROMCONTROL SA

EVALUATOR AUTORIZAT

Ing. Bourceanu Niculae Decetefc;

b:;

■ft -: '■J

. hî IOANA::;.    .

.............<■.: ......


FISA DE PREZENTARE SI EVALUAM    o

ECHIPAMENT    ' "

aflst ia patrimoniul S.C, WORLD FARK S.R.L. București (340/1992/10,92.2011; CUI RO280Î4949)

Data evaluării;    3 î ,03,2017

Cursul valutar la data evaluării:    1 euro « 4,5511 iei (BNR)


L DATE DE IDENTIFICASE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI


Denumirea

MAGIC GÂLLEON

Nr.fab/Nr. ISCIR

978049-2011 /SECA 100-012

Producătorul / Furnizorul

SBF S.R.L. italia

Destinația

Echipamente pentru parcuri de distracție si recreere

Nr. doc.

Contract 0206/20 î 1 Factura externa 100171/26/07/2011

Data PIF

9,2011

realizare

TERRA PARK Militari - București,

Bdal Timișoara, nr. 8 A, sectorul 62. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI


Dimensiuni de baza. Lxl (m)


13,5x7,6


Capacitate totala adulti/oopit


Capacitate max. de iacarcare


Capacitate teoretica pasag/ ora


Viteza maxima platforma


Masa neta a echipamentului


jBchipamentuI este compus dintr-o gondola in forma de vaporaș, care basculează 1200 Kg înainte si înapoi pe o sha cnrhata, ay&nd -si o mișcare proprie de rotatie in jarul axei sale.Capacilate maxima 18/24 pasageri/tura (adulti/eopri) si 600 pasageri/ora. Masa neta = 6,750Kg, masa cu pasageri - 7.950, Capacitate de mcarcare L20OKg (75 6759 Kg Kg/adult si 50 Kg/copil)


18/24


600


rot/mi»


Putere instalata motor Numim

1Ț5KW

3, ESTIMAREA YALOM DE de plata A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de-10-10.2913

Indicele IN3SE

1026

Valoarea justa estimata ia data de 10,10,2013

z~uprinde cost de achiziție ~ de intrare (cost .„dripament, transport, asistenta Ia montaj, j probe tehnologice, cost C+M-H) si deprecieri), EURO

89,414

Deprecieri

Deprecierea fizica

r(%)

>5

Deprecierea funcționala

(%)

0

Deprecierea externa

(%)

10

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

91739

Valoarea justâ/de piața (Vj) - EURO (pe poziția montat si In stare de funcționare)

- CîB x (1-Dfe) x (1TW x (DD^

Valoarea justa/de plata (EURO)

70,180

Valoarea justă/de piața estimata echipament (LEI)

319396


S.C. ROMCONTROt S.A.

. ■ ■■■ .........

Departament Evaluări

........    PdtjĂbu.

EVALUATOR AUTORIZAT

Ing. Bourceanu NiculaeTKSSBSMc

-    • -m v


rioMceiril e t

A<::4v.


î|g?


FISA DE PREZENTARE SI EVALUARE ECHIPAMENT

aflat in patrimoniul S.C. WORLD PARK SJLL. București (J40/1992/I0.02.20U; CUI RO28OI4049)

Data evoluării:    31,03.2017

Cursul valutar la data evaluării:    1 euro =    4,5511 lei (BNR)

L DATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI

Denumirea    [MIDI DISCQVERY PARK    j

Nr.fab/Nr. ISCIR

GDS16F H114RO/2011ZBECA100022

Producătorul /

Furnizorul

SORIANI sri~ Italia

Destinația

Echipamente pentru parcuri de distracție si

Nr. doc.

Contract F.NAH,04,2011

Data PIF

09.2011

Localizare

TERRA P ARK Milttari-Bucuresti, bduî Timișoara, nr.SA, sectorul 62. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI


; Varsta limita de utilizare a

echipamentului

25 ani

Capacitate pasageri

16

Greutate maximafQinax)

1200 Kg

Viteza maxima de rulare

Srpm/tSîpm ,

Putere mecanica

72 KW

Lumina de alimentare

12 KW


Echipamentul este un leagan motorizat cu o articulație mobila pivotanta de roîatie. Pivotul este alcătuit dintr-un cerc cu 16 scaune fixate pe acesta. Fiecare pasager este așezat in propriul scaun avanti o bara de siguranța cate-i susține umerii si zona pieptului. Articulația mobila pivotanta este conectata Ia structura fixa în forma de estacada, printr-o țeava. Estacada este alcatuita din 4 picioare înclinate care sunt sudate de cadrul fimdatiei.Rotatia motorizata â sistemului de învârtire are loc pe un ax orizontal fixat pe estacada de doi rulmenți cilindrici, inaltîmea de funcționare este de 11,8 m (90 grade) si 15,5 m (120 grade).


3. ESTIMAREA VALORII DE de piața A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013

Indicele INSSE

L026

Valoarea justă estimata Ia data de 10.10.2G13 (cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport, asistenta Ia montaj, probe tehnologice, cost C+M-iT) si deprecieri), EURO

239,796

Deprecieri

Deprecierea fizica

(%)

15

Deprecierea funcționala

■Pfeasa,

~W

0

Deprecierea externa

w

10

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

246,031

Valoarea justă/de pista (Vj) - EURO (pe poziția montat si ia stare de

fascriosare)

V- CIR x (LD^ * -0-D^ct) X a-cU

Valoarea justa/de piața (EURO)

1&M13

Valoarea justă/de piața estimată echipament (LEI)

-----

EVALUATOR AUTORIZAT

îng. Radei Cristina Liana

L^J

.......    -‘i?---f

n u v c o ■-.■    <

"fee""’

FISA DE PREZENTARE SI EVALUARE

ECHIPAMENT    -

aflat ia patrimoaiHl S.C. WORLD PARK S.RJL. Bacerasti (J40/1992/1W.2011; CUI RO28B14949)

Data evaluării:    31,03,2017

Cursul valutar la data evaluării:    1 euro ™    4.5511 lei (BNR)

L DATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI.

Denumirea

MINI BUMPERCARS

......... -

..fe,    ' V4

Nr.fâb/Nr. ÎSCÎR

1060120 -2011/ BECA 100.036

Producătorul Z

Furnizorul

Visa International S.RJL.

L?::Fg*?: !=i:    =:f    v b:

Destinația

Echipamente pentru parcuri de distracție $i recreau

JgM

Nr. doc.

CONTRACT NR 0207/2011

1^. ■ . .;■■

Data P1F

09.2011

kfeg : , : /M.r    /• &

Localizare

TERRA PARK Militari - București, Bdul Timișoara, nr. § A, sectorul 6

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECfflPAMENTULUI

Dimensiunile bazei

14 x 10 m

Pista pentru spatii interioare de 13x9 metri, cu 16 masmute electrice

Număr mașini

16

pentru copii, in 2 modele: Ninja (8) si New Rap (8).    •

Număr locuri

32

Greutate totala (gol)

8.000 kg

Capacitate maxima: 32 pasageri/cursa

Greutate totala {incarnat)

$.600 kg

480 pasageri/ora

Greutate acceptata a pasagerilor

75 kg ~ adult

50 kg»copil

Necesitate putere

8 kw

—-—-----:; ................ ........—:

3. ESTIMAREA VALORII DE de plata A ECffiPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de înstîtatui National de Statistica.

Valoarea juste estimata Ia data de 10.10.2013

Indicele JNSSE

L026

Valoarea juste estimate Ia date de

110.10.2013 (cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport, asistenta Ia montaj, probe tehnologice, cost C+M+î) si deprecieri), EURO

74,966

Deprecieri

Deprecierea fizica

Djâz.

{%)

15

Deprecierea funcționala

e/.)

0

Deprecierea externa

(%)

10

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

76,915

Valoarea jnsta/de piața (Vj) - EURO (pe poziția montat si in stare de funcționare)

Vj - CIB x (DDfe) x (l-D&ttct) x (1TU

Valoarea juste/de plate (EURO)

58,840

Valoarea jastă/de plata estimată echipament (LEI)

267,787    ' '

5.C. ROMCONTROL S.A.


f'}


EVALUATOR AUTORIZAT


lug.


Bourceanu Nieuîae Deeetefct
FISĂ W PREZENTARE SI EVALUARE ECHIPAMENT

Of


aflat in patrimoniul S.C. WORLD PARK S.R.L. Bacnresti (J40/1992/IO2.201Î; CCI RO28014049)

Date evaluării;

Cursul valutar la date evaluării:

3LQ3.2017

1 euro= 4.5511 îeî (BNR)

1. DATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI


Denumirea

MINI MIAMI WORLD MP

Nr.WNr. ISCIR

TO2I30I4-2O1I ZBECA 100.024

Producătorul / Furnizorul

SBF SJLL. Italia

Destinația

Echipamente pentru parcuri de. distracție

Nr. doc.

Contract 0206/2011 Factura externa

100172/26.072011

Date PIF

09.2011

Localizare

TERRA PARK Militari - București, Bdul Timișoara, nr. 8 Â, sectorul 62. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI


Dimensiunile bazei LxlxH (na)

5,4x23x2,7

Capacitate totala adulti

10

Masa nete echipament =

4.600 Kg

Masa bruta cu încărcătură

5.100 Kg

Capacitate de încărcare Kg

600 Kg

Lungime traseu

55 m

Putere înstelate motor +lumini

16 KW


Echipamentul este compus din un raid interior constând dmtr-o gondola asemanatoare unei banei cu IO locuri, sastinutâ ds 2 bate care. ii imprima mișcări circulare iu plan vertical, la înălțimi de operare de pana te 3,7 m.    Capacitate maxima

10 pasageri/tura, 300 pasageri/tura, 600 kg (75 Kg/adult si 50 Kg/copil)


3. ESTIMAREA VALORII DE de ptete A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicări de Institutul National de Statistica.

Valoarea Justa estimate la date de 10.102013

Mede INSSE

1.G26.

Valoarea justa estimata Ia data de 10.103013 (cuprinde cort de achiziție »de intrare (cost echipament, transport, asistenta la montaj, probe tehnologice, cost C+M+I) si deprecieri), EURO

72,805

Deprecieri

Deprecierea fizica

<%}

15

Deprecierea funcționala

{%)

O

Deprecierea externa

Hext

(%)

10

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

74,698

Valoarea justa/de piste (Vj) - EURO (pe poziția montat si iu stare de funcționare)

V; = CIB X (LDfe)x    x (LDm)

Valoarea justa/de pista (EURO)

57,144

Valoarea justa/de plate estimata echipament (LEî)

260,068F1$Â DE PREZENTARE SI EVALUARE ECHIPAMENT

aliat m patrimoniul S.C WORLD FARK S.R.L. București (J40/1992/ÎO2.2011; CUI R02S014049)

Data evaluării:

Cursul valutar b data evaluării:

31.03.201 7

leuro =    4.5511 lei (BNR)


1. DATE DE IDENTIFICARE Sî DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI


Denumirea Nr.feb/Nr. ISCÎR


MTN1FIRATESHEF

’ V959156 - 20 îl / BECA 100.035


Producătorul /

Furnizorul


Destinația


Nr. doc.


Visa International S-R-D-__

Echipamente pentru parcuri de distracti e si recreere

CONTRACT NR 0207/2011


DataPIF

Localizare


09.2011___

TERRA PARK Militari. - București,. Bdul Timișoara., or. 8 A, sectorul 62. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECSIPÂMENTOIXÎ

Dimensiunile bazei

5,5 x. 3,2 m

Leagan in forma de barca cu miscan atat laterale cat si în plan vertical (sus-jos).

Capacitate maxima: 12 pasagen/tura

40Q pasageri/ora

Număr mașini

1

Număr locuri

12

Greutate totala (gol)

1.950 kg

Greutate totala (încărcat)

2.550 kgi

Greutate acceptata a fiecărui pasager

75 kg - adult 50 kg - copil

Necesitați putere

1 kw

Iluminat    !

2 kw

3. ESTIMAREA VALORII DE de piața A ECHIPAMENTULUI

Suma de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de 10.19.2013

Indicele INSSE

1.926

Valoarea justa estimata la data de 10.10-2013 (cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport, asistenta Ia montaj, probe tehnologice, cost C+M+I) si deprecieri), EURO

22,828

Deprecieri

Deprecierea fizica

(%)

j5"—

Deprecierea funcționala

(%)

0

Deprecierea externa    j    D^.

(%)

10

Cost de Înlocuire braț - CIB (EURO) '

23,422

Valoarea justa/de piața (Vj) - EURO (pe poziția montat si ia stare de funcționare)

Vj = CB x (1-Dfa) x (1-D^J x (i-DJ

Valoarea justa/de piața (EURO)

17,917

Valoarea justă/de piața estimată echipament (LEÎ)i

§1,542    J

S.C. ROMCONTROL SA.


S;


EVALUATOR AUTORIZAT


feg/Bouieeanu Nicuîae


fc’KÎȘ.^KSSaSaKSXÎ:^

3'.^    »•>.DN


FISA BE PREZENTARE SI EVALUARE-ECHIPAMENT

aflat In patrimoniul S.C WORLD PARK S.R.L, București (JW1992/ÎO2.2Q11; CUI RO28014O49)

Data evaluării:    31.03.2017

Cursul valutar la data evaluării:    1 curo — 4.5511 lei (BNR)

2, CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI

Dimensiuni de baza

955xtix9,8

Echipamentul este compus dmtr-o roata clasica cu 8 brațe ia căpătui carora se afla baloane cu nacela. Brațele se mișca circular in plan vertical, sunilar morilor de vânt, la mahisn de pana la 1 Om. Capacitate maxima 32 pas&geri/îura , 400 pasageri/tura, 2.400 kg ( 75 Kg/aduiț si 50 Kg/copil)

Capacitate totala adulti/copii

32/48

Nr de nacele rotative

8

Nr de locuri pe o nacela

6-Apr

Masa neta echipament ™

6,O00Kg

Capacitate de încărcare Kg

2.400 Kg

Putere instalata motor lumini

14

3. ESTIMAREA VALORII DE de piața A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de ; înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata ia data de 10 J 0.2013

Indicele INSSE

1.026

Valoarea justa estimata Ia data de 10402013 (cuprinde cost de arihiritie - de intrare (cost echipament, transport, asistenta Ia montaj, probe tehnologice, cost C+M+I) si deprecieri), EURO

99,831

Deprecieri

Deprecierea nrica

(%)    |    15

Deprecierea funcționala

Dftasst

(%) î    0——

Deprecierea externa

Cost de înlocuire brut~ CIB (EURO)

102,427

Valoarea justă/de piața (Vj) - EURO (pe poziția montat si in stare de funcționare)

Vj = CÎB x (1-Dfe) X(1-DW X (1-D^

Valoarea justa/de plata (EURO)

78,356

Valoarea justă/de piața estimata echipament (LEI)

356,606

, • •...    .-^r- ■

U"    * C    to --Î

R O- M C O T R C L f


S. C ROMCOtiTROL S.A. BUCUREȘTI - Pepartamenrid Eratei

FISA ©E PREZENTARE SI EVALUARE ECHIPAMENT

aflat in patrintonial S.C. WORLD PARK SJLL. Bnearesti (J4O/1992/10.O22O11; CUI RO28GÎ4D49)

Data evaluării:

Cursul valutar la data evaluării:

31.032017

1 euro = 4,5511 lei (BNR)

jl. DATE PE IDENTIFICASEȘI D&IENSIIWLE BCBiFAMENTULUl'


Denumirea


Nr.fab/Nr. ISCIR


Producătorul / Furnizorul


Destinația


Nr. doc.


Data P1F


Localizare


ECHIPAMENT AGREMENT ~ TWISTER SFINNING -GRAVTTY COASTER 35 x 19 (m)


M x 52,024 -2011/ BECA 100.010


VISA INTERNATIONAL s.rl.

ITAEIA/rWISTER SPfNNING - Gravity Coasier (ROLtER CQASTER)


Echipamente pentru parcuri de distracție si recreere


Contract nr.21/04 aprilie 2011+ Facturi externe succesive


092011


TERRA PÂRK Militari - București, Bdul Timișoara, ar. 8 A, sectorul 6X CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI

Dimensiuni in pisai: L x 1

35,5x19

Echipamentul simbolizează atributele unui roitei - coaster clasic sî are o cursa cu multa actmne care se întinde pe 310 m. Jumătate din timpul de plimbare, cele pariu vagoane de calatori sunt angajate intr-un rulaj in care foitele gravitaționale si inerția sa ofere o experiența unica.

Lungimea caii:

310

înălțimea max:    (ni)

11

Capacitate max: persoane/ora

700

Număr mașini

4

Număr persoane / mașina

4

Număr locuri /ciclu    (total).

16

Greutate rnax. transport (kg)

1200

Viteza de rulare max.

43

Greutate echipament    (to)

105    ■

Putere    (kw)

60

fx ESTIMAREA VALORII DE de piața  ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de 10. i 02013

Indicele IN&SE

1.026

Valoarea justa estimata la data de 10.102013 (cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport, asistenta Ia mnntsj, probe tehnologice, cost C+M-+I) sî deprecieri), EURO

1,026,931

Deprecieri

Deprecierea fizica

Djj^

C%)

15

Deprecierea funcționala

^-toacL

rwi

f    o

Deprecierea externa

D««.

(%)

10

Cost de inlocuire braț - CIB (EURO)

1,053,631

Valoarea jostă/de piața (Vj) - EURO

(pe poziția montat si la atare de

funcționare)

= CIB X (1-Dfej x (NDfcaJ x (1-DW)

Valoarea jnsta/de plata (EURO)

806,028

Valoarea jnstă/de piața estimată echipament (LEI)

3,668314

S.C. ROM CONTROL SA.

r~.    ,

/-•» Departament Evaluări

EVALUATOR AUTORIZAT

Ing. Stefanescu Iulian

CA to to+LUj


A- -.- ',.. L <.= -•. K •;? r> e ,:? v r c ..    >

:■    '    -'k'    ;~i’

5    •• • "    \

FISA DE PREZENTARE SI EVALUARE

ECHIPAMENT

aflat ia patrimoniul S.C. WORLD PARK S.R.L. București <140/1992/10.02.2811; CUI RO28O14049)

Data evaluări i;    31,03 2017

Cursul vaîuiar la data evaluării:    1 euro ~ 4.5511 lei (BNR)

1. DATE DE IBENTEOCARL SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI

Denumirea

ECHIPAMENT AGREMENT - WHIRL WIN© COASTER 60 x 35 (m)

Nr.faW Nr. ISCIR

Nu este montat (se afla w depozit) - poza

echipamentului este demonstrativa

)■■■■ -S "ri'

Producătorul /

Furnizor»!

VEKOMA INTERNATIONAL - TRADE RIDES SOLUTÎON Limited - LImsssol CIPRU/ Rofler Coaster-jocul WHIRL WîND

Destinația

Echipamente pentru parcuri de distracție si recreere

Nr« doc.

Contract nr.21/04 aprilie 2011+ Facturi externe succesive

WftOffisOblJ

DataPIF

sept.2011

Localizare

TERRA PARK Militari - București, Bduî

Timișoara, nr. 8 A, sectorul 6

sa. ’ î’g■ ’is3

2. CARACTERJSTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENT ULUI

Dimensiuni xn plan: L x 1

60x35

Echipamentul este o versiune mai mare a RoDer - Coasterului obișnuit sî este mai atragator pentru pasageri, Structura de otel (conducta cu g perete - 127 mm) demontabfia este ridicata pe paleti care sprijină direct pe pardoseala - fundație. Are o configurație unica cu prindere in 3 puncte pentru roata de cale, fixând ferm mașinile (vagoanele) pe calea de rulare formând un tren. lung de 15 b cu o greutate de 6 to. Scaunele sunt prevăzute cu sistem de reținere de tipul ” peste - umăr" care fixeaza pasagerii pe locurile lor. Toate dispozitivele electrice, pneumatice si hidraulice sunt instalate intr-un container. Echipamentul este completat cu platforma de îmbarcare/debarcare pasageri, cabina operatorului cu panoul de comutare sî panoul de control. Pasagerii simt supusi unei forte de 3 ori mai mare decât atracția gravitaționala a pământului. Siguranța totala sî control absolut,

Lungimea caii:    (m)

350

foaltimea de ridicare    (m)

19

Vehicule: un tren cu vagoane calatori (boc.)

7

Capacitate ciclu (pasageri)

28

Capacitate maz, orara (pasageri)

800

Putere de ridicare    (kw)

75

Greutate    (to)

— 500

Restricții sistem "peste - umăr*

..

3. ESTIMAREA VALORII DE de pista A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013

Indicele INSSE

1.026

Valoarea justa estimata Ia data de 10.10.2013 (cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport, asistenta Ia montaj, probe tehnologice, cost C+M-ST) si deprecieri), EURO

1,05.9,111

Deprecieri

Deprecierea fizica

3,,

(%)

15    j

Deprecierea funcționala

(°A)

0

Deprecierea externa

EU    î (%) '

10

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

Li35,685

Valoarea justă/de piața (Vj) - EURO (pe poziția montat si in stare de

fesetioB&re)

V- CIB x (1 -Dfe) x (1-D&J x (1-DeJ

Valoarea justa/de piața (EURO)

868,799

Valoarea jnstă/de piața estimată echipament (LXI)

3,953,991

S.C. ROMCONTROL S.A.

.............:......—.......

î    Departament Evainari

EVALUATOR AUTORIZAT

Ing. Stefanescu Iulian

î k 5 C- yy<xxy

G C O W S'-.- < '    « : •    / ■'

ț:;: ?;ș: jșjjj ?:

FISA DE PREZENTARE SI EVAOJARE    .

ECHIPAMENT    13

aflat ia patrimonial S.C. WORLD PARK S.îtL. București (J4071992/10.02.2011; CUI RO28014049)

Data evaluării:    31.03.2017

Cursul valutar la data evaluării;    1 euro - 4.5511 lei (BNR)

1, DATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI


Denumirea

Nr.fab/Nr.ISCIR

Producătorul /

Furnizorul

Destinația


WONDERFLÎGHT 399095-2011 ZBECA 100.034


'Nr. doc.


PataPIF

Localizare


SBF S.RJL Italia__

Echipamente pentru parcuri de distracție si jrecreere

Contract 0206/2011 Factura externa 100176 / 27.07.2011

"9.2011

TERRA PÂRK Militari - București, Bdul Timișoara, nr. 8 A, sectorul 62. CARACTERISTICI PRINCI

PALE ALE ECHIPAMENTULUI

Dimensiunile bazei D x H (m)

7,5 x 5,5 m

Echipamentul consta intr-o roata cu ax vertical, avand 8 brate cu nacele la capetele brațelor. Roata executa o mișcare de rotatie in plan orizontal dar poate înclina axul de rotatie avanad ca efect mclinanarea planuhri rotii aflate in mișcare. Capacitatea maxima : 32 pasageri, roasa de iacaracare maxima pe cursa 2400 Kg..

Număr vehicule

8

Număr locuri adulti

32

Masa neta

3400Kg

Masa bruta

5S0OKg

Puterea instalata motor 4- lumini

13 KW

3. ESTIMAREA VALORII DE de piste A ECHMMENTUWI

Sursa de informații privind valoarea de

Înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013

Indicele ENSSE

1.026

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013 (cuprinde cost de achiziție * de

'’trare (cost echipament, transport, asistenta la montaj, probe tehnologice, cost C+M+I) si deprecieri), EURO

65,055

Deprecieri

Deprecierea fizica

Ws.

(%)

15

Deprecierea funcționala

(%)

0

Deprecierea externa

^cxt

1 <%>

10

Cost de înlocuire brut - CI® (EURO)

66,746

Valoarea justă/de piața (Vj) - EURO (pe poziția montat si in stare de funcționare)

Vj - CIB X (1 -D&) X (LDfinJ x (I -DeJ

Valoarea justa/de piața (EURO)

51,061

Valoarea justă/de piața estimată echipament (LEI)

232,384

FISA DE PREZENTARE Sî EVALUASE ECHIPAMENT


aflat ia patrimonial S.C. WORLD PARK S.R.L. București (J40/1992/10.O2.2011; CUI R028014049)

Data evaluării;    31.03.201 7

Cursul valutar la data evaluării:    îeuro =    4.5511 lei (BNR)


L BATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI

Denumirea

Z - FORCE BIG TOWER/ TURN DE DIMENSIUNI MARI

Ntfab/Nr. ISCIR.

392GZF53F111113RO/ BECA 100026

Producătorul / Furnizorul

SORÎANI s.r.l. - ITALIA - Via Oberdon 33/Trade Rides Solutions IMCyprus

î

Destinația

Echipamente pentru parcuri de distracție si recreere - agrement

Nr.doc,

: .......................

Contract nr .21/04 aprilie 2011-+- Facturi externe succesive

Data PIF

sept.2013

Localizare

TERRA PARK Militari - București, Bdul Timișoara, nr. 8 A sectorul 6

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI

înălțimea maxima    (m)

53/50

Tumul, este de - 50 m înălțime ri .are o capacitate de 18 locuri/tora. Fiecare scaun este echipat eu o bara pneumatica pentru poala. Deschiderea barei pentru poala se realizează prinir-o conexiune pneumatica. Ciclu de tura; lansare, ridicare accelerata pentru o înălțime de 20 m, care atinge o viteza mat. de 16 m/sec.; ridicare eu deceierareg lungimea ansei totale este de 48 re, unde pasagerii raman în așteptare 10    15 secunde; caderca cu

accelerație pentru -22 m si o faza de cădere Încetinită; etapa de sărituri in care gondola cu ■pasageri va sari de 3 4 ori; coborârea rinala in poziție de mcarcare ~ descurcare. Ridicarea si caderea gondolei se realizează printr-un sistem de cabluri metalice care. sunt mutate de doi cilindri pneumatici. Sistemul este complet sigur, fiind prevăzut cu doua amortizare hidraulice (10 ban) suplimentare de siguranța independent de orice aît circuit.

Număr pasageri    (max.)

18/tnra si

450/ora

Dimensiuni in plan L x 1

4x4

Viteza max.    tn/sec.

' 16

Greutate proprie    (to)

-55

Greutate pasageri    (to)

1,35

Putere    (KW)

115

An fabricație

2011

3, ESTIMAREA VĂWSH DE de piața A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informării privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2033

Indicele INSSE

1.026

Valoare» justa estimata la data de 10.10.2013 (cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport,

830,452

Deprecieri

Deprecierea fizica

Dfe,

(%)

15

Deprecierea funcționala

"W1

0

Deprecierea externa

Am.

(%)

10

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

852,044

Valoarea justa/de piața (Vj) - EURO (pe poziția montat si in stare de

funcționare)

Vj» CIB x (1TQ x (1-Dtto) x (1 -Dert)

Valoarea jnsta/de pista (EURO)

651,813

Valoarea justă/de piața estimată echipament (LEI)

2,966,466

S.C ROMCONTROL S.A.

Departament Evahiari

(

EVALUATOR AUTORIZAT

Ing. Stefanescu Iulian

"A '    r- i UT

v    ?.    ..    V


■"”.r ca ■v ■ c-' ■ ■

r: V+: W    - S.G WOMGCWYÎK0I5.Â. âUCl//i£STt • DepartamentulEmlvari

■;................ui-?-'--------,..■^'h..u,.n7.ț!..,

FISA DE PREZENTARE SI EVALUARE .    „

ECHIPAMENT

aflat In patriraaniiîl S.C. WORLD PARK S.R.L. București <140/1992/10,02.2011; CUI RO28014049)

Data evaluării:    31.03.2017

Cursul valutar la data evaluării:    1 euro = 4.5511 lei (BNR)

I. DATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI


Denumirea


ECHIPAMENT AGREMENT -TYVISTER SPINNING - GRAVITY COASTER 35 x 19 (m)


Nr.fah/Nr. ISCIR


M x 52,024 - 2011 / BECA 100.010


Producătorul / Furnizorul

Destinația


VISA INTERNATIONAL $.r.L

ITAUA/TWISTER SPINNING - Gravity Coastcr (ROLLER COASTER)

Echipamente pentru parcuri de distracție si


Nr. doc.


recreere    _ .

Contract nr.21/04 aprilie 2011+ Facturi


Data PIF Localizare


externe succesive ____

09.2031    '    "

TERRA PARK Militari ~ București, Bdul Timișoara, nr. 8 A, sectorul 62. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI

'Dimensiuni în plan : L x 1

35,5x19

Echipamentul simbolizează atributele unui rcller - coaster clasic si are o cursa cu multa acțiune care se întinde pe 3Wm. Jumătate din timpul de plimbare, cele patru vagoane de calatori sunt angajate intr-un rulaj in care forțele gravitaționale s inerția sa ofere o experiența unica.

Lungimea caii:

310

înălțimea max;    (m)

11

Capacitate max; persoane/ora

700

Număr mașini

4

Număr persoane / mașina

4    ,

Număr locuri /ciclu    (total)

16

Greutate xsax. transport (kg)

1200

Viteza de rulare msx.

43

Greutate echipament    (fco)

105

Putere    (kw)

60

3. ESTIMAREA VALORII DE de pteta A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata ia data de 10.10.20)3

Indicele INSSE

1.026

Valoarea jaste estimata la date de 10.10,2013 (cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport, asistenta la montaj, probe tehnologice, cost C+M+I) si deprecieri)» EURO

1,026,931

Deprecieri

Deprecierea fizica

Lri,

(%)

15

Deprecierea funcționala

^funct

(%)

0

Deprecierea externa

Drat.

(%)

10

Cost de Înlocuire brut - CIB (EURO)

1,053,631

Valoarea jnstă/de plata (Vj) - EURO

(pe poziția montat si 1» stare de

funcționare)

V< = CIB X (Î-Dfiz) X (1-Dfoa J x (1-Dai)

f    ....................

Valoarea justa/de piața <EURG)|    S06,S28

Valoarea justă/de piața estimată echipament (LEI)|    3,668314

S.C. ROMCONTROL SA,

...

& Departament Evaluări

EVALUATOR AUTORIZAT

fug. Sîefenescu Iulian

.. fu Ua

•"


S.C ROMCONTROL SA BUCUREȘTI- Departamentul Evoluări

FISA DE PREZENTARE Sî EVALUARE    .

ECHIPAMENT    :"

aflat in patrimoniu! S.C. WORLD PARK SJRJL. București (J46/Î992/10.62.201Î; CLI &O2S014O49)

Data evaluării:    31.03.2017

Cursul valutar Ia. data evaluării:    1 euro = 4.5511 lei (BNR)

1. DATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI


Denumirea Nr.fab/Nr. ISCffi.


4» CINEMA


Producătorul /

Furnizorul    Visa hitemational S.R.L.

Destinația    Echipamente pentru parcuri de


Nr, doc.


distracție si recreere

CONTRACT NR 0207/2011


DataPIF

Localizare


09.2011

TERRA PARK Militari - București,

Bdul Timișoara, nr. 8 A, sectorul 62. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI

Număr locuri

12

Cinematograf 4D care oferă o experiența inedit si de neuitat La Cinema 4Df dincolo de efectele 3D, nici vântul nu se lasă mai prejos și uneori poate aduce chiar sto-pî de ploaie.

Dotări: proiectoare 3Df compresor de aer computerizat, spray de apa si aer, efect de șoarece.

Capacitate de pasageri - orara

320

Necesitați de putere

3 Kwi

3. ESTIMAREA VALORII DE de piața A ECHIPAMENTULUI

Sursa de infonnatri privind valoarea de înlocuire validata de de pista

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013

Indicele INSSE

1.026

Valoarea justa estimata la data de 10.1022013 (cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport, distanta la montaj, probe tehnologice, cost C-fM+I) si deprecieri), EURO

25,553

Deprecieri

Deprecierea fizica

Dgz,

(%)

15

Deprecierea funcționala

®fooct

*—w~

0

Deprecierea externa

D«.

(%)

10

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

26,217

Valoarea jnstă/de piața (Vj) - EURO

(pe poziția montat si ia stare de

funcționare)

Vj = CB x (l-Dfc) x (1-DtaJ x (1-DJ

Valoarea jasta/de piața (EURO)^

20,056

Valoarea justă/de plata estimata echipament (LEI)

91,277    ;

S.C. ROMCONTROL S.A.

EVALUATOR AUTORIZAT

îng. Boureeanu Nicuîae QecebaL,

..... > ■■ .

S O C O Mî R.' O' L ' 5

EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE SC WORLD PARK SAL


FISA DE PREZENTARE SI EVALUARE

ECHIPAMENT

aflat îs patrimoniu! S.C. WORLD PARK S.RL. București (J40/1992/10.02.2011; CUI RO28O14049)

Data evaluării:    31.03,2017

Cursul valutar la data evaluării:    1 euro = 4.5511 lei (BNR)

1. DATE BE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI


Denumirea


ADULT BUMPER CAR FLOOR


Nr.fab/Nr. ISCIR


Producătorul Z Furnizorul


Destinația


Nr. doc.


Data PIF


Localizare


MX221129 - 2031/BECA 100.028


Visa International S.R.L.


Echipamente pentru parcuri de distracție si recreere


CONTRACT NR 0207/2011


09,201 î


TERRA PARK Militari - București, Bduî Timișoara, nr, 8 A, sectorul 62. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI


Dimensiunile bazei

23 x 12 m

Număr masinute

20

Număr locuri

40

Greutate totala (gol)    i

18.000 kg

Greutate totala (încărcat)

21.000 kg

Greutatea acceptata a fiecărui > pasager

75 kg adult i

50 kg copil

Putere instalata

20 kw


Pista de 22 x 11 metri pentru 20 masinute electrice, destinate in special adultilor.

Capacitate maxima: 40 pasageri/cursa 600 pasageri/ora


3, ESTIMAREA VALORII DE de plata A ECHIPARfENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consuni publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013

Indicele INSSE

1,02$

aloarea justa estimata la data de 10.10.2033 (coprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament; transport* asistenta îs montaj* probe tehnologice, j cost C4M+I) si deprecieri), EURO

167,502

Deprecieri

Deprecierea fizica

r<%)

15

Deprecierea funcționala

Ufontx

(%)

0

Deprecierea externa

(%)

10

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

171,857    :

Valoarea justă/de piața (Vj) - EURO

(pe poziția montat si in stare de

funcționare)

Vj = CÎB x (1-D&) x (LD^x (LDCJ    |

Valoarea justa/de piața (EURO)

”1

131,471

Valoarea justă/de plata estimată echipament (LEI)

.......................................”98338^    ..... |


S.C. ROMCONTROL S.Â.    q ș

EVALUATOR AUTORIZAT

Ing. Bourceanu Niculae Deg^^U

> r; , Ji


FISA DE PREZENTARE SI EVALUARE    ,

ECHIPAMENT    :R>

aflat ia patrimonial S.C, WORLD PARK S,RL. București (J40/1992/1O.O2.201I; CUI RO28O14049)

Data evaluării:    31.03.2017

Cursul valutar la dala evaluării:    1 curo =    4.5511 lei (BNR)

1. DATE DE IDENTIFICAjRE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI


Denumirea

AIRBAILONS

Nr.fab/Nr. ISCIR

037052-2011 ZBECA 100.OÎ4

Producătorul / Furnizorul

SBF S.R.L. Italia

Destinația

Echipamente pentru parcuri de distracție

Nr doc.

Contract 0206/2011 Factura externa 100181 Z 29.07.2011

DataPIF

09,2011

Localizare

TERRA PARK Militari - București, Bdul Timișoara, nr, S A, sectorul 6
2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHffAMENTULUÎ

Dimensiuni de baza DxH

8,8x10,4

Capacitate totala adulti

32

Nr de nacele rotative

8

Nr de locuri pe o nacela

r 4

Masa neta echipament =

8.590 Kg

Capacitate de incarnare Kg

2.400 Kg

Putere instalată motor +

28KW

(75 Kg/adult si 50 Kg/copil)


Echipamentul este compus dinte-o roata clasica cu 8 brațe la căpătui cărora se afla baloane cu nacela, care se învârt în plan orizontal la o înălțime de operare de 10 m.


3. ESTIMAREA VALORII DE de plata A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata Ia data de 10.10.2013

Indicele INSS1

1.026

Valoarea fosta estimata Ia data de Î0,I0 J013 (cuprinde cest de acMzitie - de

- «intrare (cost echipament, transport, asistenta la montaj, probe tehnologice, cost C-HMHT) si deprecieri), EURO

101,685

Deprecieri

Deprecierea fizica

Ak    | {%) | ......15    ........

Deprecierea funcționala

,    -—o-    —

Deprecierea externa

D™. i {%) |    10

Cost de mlocuire forat - CIB (EURO)

104,329

Valoarea justă/de piața (Vj) - EURO (pe poziția montat si in stare de funcționare)

Vj - CIB X (l-DfJ x (1-Dfen*) X (1-D^)

Valoarea justa/de piața (EURO)

79,812

Valoarea justă/de piața estimata echipament (LEI)

363,232

S.C. ROMCONTROL S.A.

... ...

■ ■■ "L    ' s

EVALUATOR AUTORIZAT

Ing. Bourceanu Niculae Deșebal-4-

\ . 7 JLLL* ■

PISA DE PREZENTARE SI EVALUARE ECHIPAMENT

aflat in patrimonini S.C. WORLD PARK S.RL. București (J40/1992/18.02.2811; CUI R02S014049)

Data evaluării:    31.03/2017

Cursul valutar la data evaluării:    1 euro - 4,5511 lei (BNR)

[l. SATE DE IDENTIFICARE Sî DBÎENSHOTLE EX/HSPAMWTULUI.

Denumirea

BATTERYCARS

Nr.fab/Nr. iSCER

CM105017 - 2011 / BECA 100.032

Producătorul / Furnizorul

Visa International S.RJL.

iii-vll ,1    JA.

Destinația

Echipamente pentru parcuri de distracție si recreere

lAAÎîT/^AjA' ■ Iii : ’ ■■ 7-IA'A

Nr. doc.

CONTRACT NR 0207/2011

Data PIF

09.2011

;    "    ' . : - A •    - /    ■ ■ / ■'

Localizare

TERRA PARK Militari - București, Bdul Timișoara, nr. 8 A, sectorul 6

|2* CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTțJLtîI

Număr mașini

12

Jocurile din sein automata ''minicar’ au foșt proiectate pentru a fi utilizate in locuri 'publice, cum ar hale, centre comerciale, parcuri de distracții, târguri si grădini publice, cu piste speciale pentru aceste vehicule.

Număr locuri.

12

Greutate totala (gol)

1.2001^

Greutate totala (încărcat)

1.800 kg

Greutate acceptata a fiecărui pasager

75 kg - adult

50 kg-copil

Necesitate putere

6 kw

A ESTIMAREA VALORII DE de piața A ECHIPAMENTULUI    :

Sursa de informații privind valoarea de Înlocuire validata de de piața

Indicii pretorilor de consum publicați de Institute! National de Statistica.

Valoarea justa estimata Ia data de 10.10.2013

Indicele INSSE

1.026

sloarea justa estimata Ia data de 10.10.2013 ' (cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost i echipament, transport, asistenta Ia montaj,

, probe tehnologice, cost C+M+I) si deprecieri), EURO

25,094

Deprecieri

Deprecierea fizica

re*r

20

Deprecierea funcționala

Awict

(%}

0

Deprecierea externa

'    EW

(W

10

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

25,746

Valoarea justă/de piața (¥j) - EURO

Vj = CIB x (l-bfiz) x (1-Dg^ x (1-DeJ

î (pe poziția montat si in stare de funcționare)

Valoarea justa/de piața (EURO)

18,537

1    Valoarea jastă/de plata estimată echipament (LEI)

84,364    =

S.C MOMCONTROL SA. -

ari

EVALUATOR AUTORIZAT

Ing. Sourceanu Niculae D6c<3yafo

r ; 1 Al: A7 •

7    Ud

FISA DE PREZENTARE SI EVALUARE ECHIPAMENT

aflat in patrimoniul S.C WORLD PARK S.RJL. București (J48/1992/10.02.2O11; CUI RO280I4049)

Data evaluării:    31.03.2017

Cursul valutar la data evaluării:    1 euro = 4.5511 Iei (BNR)

1. DATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI

Denumirea

CAROSELimSÎGOTOW    '    ' ■ V-

Nr.fab/Nr. ÎSCIR

T0102010-2011/BECA 100.013    3 7 Â V'    3-7/

Producătorul / Furaizoruî

SBFS.RX.Ma    : . -A

Destinația

Momente pentru parcuri de    .    .    '' 7

Nr. doc.

“Z™Lacturaextema    îf*    ■ ■■VK3:aM S

Data PIF

09.2011    <7    ■■'■■

Localizare

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI

Dimensiuni de baza Dx H

8,5x6,73

Echipamentul este compus dictr-un carusel clasic pentru capii si adulti cu duverse figurine amplasate pe o platforma rotativa {cu viteza ajustabila). Echipamentul include 30 de fîgurme:28 cai cu mișcări diferite si 2 trasuri. Capacitate maxima 36 pasageri/tura si 8oo‘ pasageri/ora.Masa neta=9.000Kg, masa cu pasageri = 11.700Kg. Capacitate de incarnare 2.7O0Kg { 75 Kgfedulî si 50 K^copil)

Capacitate totala adulti/copii

36

Nr care pe platforma rotativa.

284-2,

Nr de locuri pe o tura

36

Capacitate teoretica pasageri /

SOQpas/h.

Capacitate de încărcare Kg

2700Rg

Putere instalata motor +lumini

1I,5KW,

3, ESTIMAREA VALORA DE de piața A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de

Indicii preturilor de consum publicați de Instituirii National de Statistica.

înlocuire validata de de piața

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013

Indicele INSSE

1.026

Valoarea Justa estimata la data de

*0.1022013 (cuprinde cost de achiziție -

ue intrare (cost echipament, transport,

111,668

asistente Ia montaj, probe tehnologice,

cost C+M+I) si deprecieri), EURO

Deprecierea fizica

! ...............

(%)

15

Deprecieri

Deprecierea funcționala

(%)

0

................... --- .........................

Deprecierea externa

’KT“’

<%>

10    j

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

114,571

Valoarea justa/de piața (Vj) * EURO

Vj = CIB x 0-Dfe) X {1<W x (1TU

(pe poziția montat si in stare de

funcționare)

Valoarea justa/de piața (EURO)

87,647

Valoarea justâ/de piața estimata echipament (LED

398,890

SC. ROMCONTMOU S.A.


EVALUATOR AUTORIZAT î Ing. Bourceanu Nîculae De^eW
3X R&MCONTROL S.A. BUCUREȘTI - Oepartațaefîtiil Evetosiri

FISA BE PBEZENTARE SI EVALUARE ECHIPAMENT

aflat m patrimoniul &C„ WORLD PARK S.RJL. București (J40/1992/102.20! 1; CUI RO28014049)

Data evaluării;    3] .03.2017

Cursul valutar ia data evaluării;    1 euro ~ 4.5511 Iei (BNR)

1. DATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI


Denumirea


CONVOY


Nr.feb/Nr.ISCER


315059-2011 ZBECA 100.033


Producătorul /

Furnizorul


Destinația


Nr. doc.


DataPIF


Localizare


SBF S.R.L. Italia


Echipamente pentru parcuri de distracție


Contract 0200/2011 Factura externa 10017? / 27,07.2011


09,2011


TERRA PARK Militari - București, Bduî Timișoara, itr. 8 A, sectorul 62. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI

Lungime traseu de ghidare

32m

Echipamentul consta intr-am convoi de 5 mașinale adaptat spatiilor interioare, destinat in spșxial copiilor,Capacitatea totala de 20 pasageri/cursa, 400 pasageri/ora.

Număr marinate

5

Număr locuri adulti/cogis

20

Masa neta

IPOOKg

Masa bruta

290OKg

Puterea instalata motor + lumini KW

6


3. ESTIMAREA VALORII DE de piața A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validata de de piața

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica,

Valoarea justa estimata la data de 1040,2013

Indicele INSSE

1.026

Valoarea justa estimata la data de 1040,2013 (cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport» asistentă la montaj, probe tehnologice, cost C+M-H) si deprecieri), EURO

39,464

Deprecieri

Deprecierea fizica

C%)

15

Deprecierea funcționala

D&bcL

"~r'

0

Deprecierea externa

(%)

Î0

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

40,490

Valoarea justa/de piața (Vj) - EURO (pe poziția montat si in stare de funcționare)

V}

- m X (1-Dfc) x    x (1 -D^

Valoarea justa/de piața (EURO)

30,975

Valoarea jnstă/de plata estimata echipament (LEI);

140,970

S.C. ROMCONTROL SA,

Depa

......A

EVALUATOR AUTORIZAT

îng, Bourceanu Niculae Decedat

#; ‘«w, • iFISA DE PREZENTARE SI EVALUASE    :f

ECHIPAMENT

aflat isi patrimonial S.C. WORLD PARK S.R.L. București (340/1992/1023011;. CUI RO28014049)

Data evaluării:    31.03.2017

Cursul valutar la data evaluării:    l euro= 4.5511 lei (BNR)

I. DATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI


Denumirea


CURS RWE


Nr.fab/Nr. ISCIR


178027 -2011 ZBECA 1 00.018


Producătorul / Furnizorul


Visa Intemafionaî S.R.L. - Italia


Destinația


Echipamente pentru parcuri de distracție si recreare


Nr. doc.


CONTRACT NR 0207/2011


DataFIF


09.2011


Localizare


TERRA P ARK Militari - București, Bdul Timișoara, nr. 8 A, sectorul 6


2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUIDimensiunea bazei

14 m

Număr gondole

9

Număr locuri

36 adulti - 54 copii

Capacitate orara

1080 persoane

Voltaj

380V-3Ph-50Hz

Masa totala pasageri

2.700 kg

Viteza maxima

SRpm - platfcrm. mare 14Rpm - platforma

Necesar de putere

40 Kw


gondole in forma de cești a cate 4-6 locuri, fiecare dintre acestea fiind dotata ca volan care imprima mișcare circulara. Cele 9 cești sunt amplasate pe 3 mini-platforme de asemenea rotative, intreg ansamblul fiind susținut de platforma principala cu diametrul de 11 m care are la randu-i mișcare proprie rotativa.


3. ESTIMAREA VALORII DE de piața A ECHIPAMENTULUI

Surea de informații privind valoarea de înlocuire validată- de de plata

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013

Indicele INSSE

1.026 ,

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013 {cuprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport, asistenta la montaj, probe tehnologice, cost C+MHT) si deprecieri), EURO

193,744

Deprecieri

Deprecierea fizica

Do.    | (%)

15

Deprecierea funcționala

Dfeact

(%)

0

Deprecierea externa

Deșt

f%)

Î0

Cost de înlocuire brut - CB3 (EURO)

198,781

Valoarea justă/de piața (Vj) - EURO (pe poziția montat si in stare de funcționare)

Vj - OB x (ND^) x (1    x (1-D^

Valoarea jasta/de piața (EURO)§

152,068

Valoarea justă/de piața estimată echipament (LED

692,077

S.C. ROMCONTROL SA.


EVALUATOR AUTORIZAT-J...

FISA DE PREZENTASE Sî EVALUARE

ECHIPAMENT    ®

aflat ia patrimoniul S.C WORLD PARK S.ÎLL. Becuresti (J40/1992/10.02.29lî; CUI RO2S014049)

Data evaluări J:    31.03.2017

Cursul valutar Ia data evaluării;    1 euro - 4.5511 lei (BNR)

(L DATE DE IDENTIFICARE SI DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI

i Denumirea

{echipament agrement - whirl wind

COASTER 60x35 (m)

Nr.fab/Nr. ISCIR

Nu este montat (se afla in depozit) - poza echipamentului este demonstrativa

■ ■    <:S ■ :    . ■    .<3S'-'‘SSS~

Producătorul /

VEKOMA INTERNAȚIONAL - TRADE RIDES

Furnizorul

SOLUHON Limited - Limassol CIPRU/ Roller Coaster - jocul WH1RL WfND

Destinația

Echipamente pentru parcuri de distracție si recreere;

Nr. doc.

Contract nr.21/04 aprilie 2011+ Facturi externe succesive

Data PÎF

scpL20î1

Localizare

TERRA PARK Militari - București, Bdul

.......

Timișoara, nr. 8 A, sectorul 6

2, CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ECHIPAMENTULUI

Dimensiuni în plan: L x 1

60 x 35

Echipamentul este o versiune mai mare a Rotier - Coasterului obișnuit sî este mai atragator pentru pasageri. Structura de otel (conducta cu g perete— 127 mm) demontabila este ridicata pe paleti care sprijină direct pe pardoseala - fundație. Are o configurație unica cu prindere in 3 puncte pentru roata de cale. fixând ferm mașinile (vagoanele) pe calea de rulare formând un tras lung de 15 m cu o greutate de 6 to. Scaunele sunt prevăzute cu sistem de reținere de tipul * peste - umăr" care fixează pasagerii pe locurile lor. Toate dispozitivele electrice, pneumatice sî hidraulice sunt instalate intr-un container. Echipamentul este completat cu platforma de imbarcare/debarcare pasageri, cabina operatorului cu panoul de comutare si panoul de controL Pasagerii sunt supusă unei forte de 3 ori mai mare decât, atracția gravitaționala a pământului. Siguranța totala si control absolut.

Lungimea caii:    (m)

350

înălțimea de ridicare    (m)

19

Vehicule: un tren cu vagoane calatori (buc.)

7

Capacitate ciclu (pasageri)

28

Capacitate max. orara

(pasageri)

800

Putere de ridicare    (kw)

75

Greutate    (to)

-500    ,

{Restricții sistem "peste - umăr*

3. ESTIMAREA VALORII DE de piața A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informații privind valoarea de înlocuire validate de de plate

Indicii pretorilor de consum publicați de Institutul National de Statistica.

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013

Indicele INSSE

L026

Valoarea justa estimata la data de 10,10.2013 (coprinde cost de achiziție - de intrare (cost echipament, transport, asistenta la montaj, probe tehnologice, cost C+M+T) si deprecieri), EURO

1,059,111

{Deprecieri

Deprecierea fizica

(%)

15

Deprecierea funcționala

£W

(%)

0

...... ... ...........I

Deprecierea externa

CU

(%)

10

Cost de înlocuire brut - CÎB (EURO)

1,135,685

Valoarea jusfâ/de piața (Vj)- EURO

(pe poziția montat sî in stare de

funcționare)

Vj - CÎB x (1-Dfe) x (l-DfJ) x (l-D^O

Valoarea justa/de piața (EURO)

868,799

Valoarea jostă/de plata estimată echipament (LED

3,953,991

S.C. ROMCONTROL S.A.

l    Departament Evaluări

EVALUATOR AUTORIZAT    j

Ing. Stefonescu Iulian

j k X .....    KAri

R O M C O N- T C; .............8b .................

'Ț. ,

M «A8. ...2    fer.;,? ,•    :• t.Lv

FISĂ DE PKEZENTARE SI EVALUARE ECHIPAMENT

aflat in patrimoniu! S.C. WORLD RARK S.RX. București (£40/1992/102.2011; CUI RO28014Q49)

Data evaluariî:    3 î .03,2017

Cursul valutar Ia data evaluării:    leuro- 4,5511 lei (BNR)

2. CARACTERISTICI PTOfCMLE ALE ECHIPAMENTULUI

Dimensiunile bazei D x H (m)

7,5 x 5,5 m

Echipamentul consta intr-o roata cu ax vertical» avand 8 brațe cu nacele Ia capetele brațelor. Roata executa o mișcare de rotație in plan orizontal dar poate înclina axul de rotatte avasad ca efect inclmanarea planului rotii aflate iu mișcare. Capacitatea maxima : 32 pasageri, masa de înearacare maxima pe cursa 2400 Kg..

Număr vehicule

8

Număr locuri aduîti

32

Masa neta

3400Kg

Masa bruta

5800Kg

Puterea instalata motor + lumini

13 KW

3. ESTIMAREA VALORII DE de piața A ECHIPAMENTULUI

Sursa de informării privind valoarea de

Indicii preturilor de consum publicați de Institutul National â& Statistica.

înlocuire validata de de piața

Valoarea justa estimata la data de 10.10.2013

Micele INSSE

1.026

Valoare» justa ■ estimata îa data de 10.10.2013 (cuprinde cost de achiziție - de atrare (cost echipament, transport, asistenta I» montaj, probe tehnologice, cost C-f-M+I) si deprecieri), EURO

65,055

Deprecieri

Deprecierea fizica

Pfe.    î (%)

15

Deprecierea funcționala

!    Dfto    [ (%)

0 ;

Deprecierea externa

   j-pQ-’

10 '

Cost de înlocuire brut - CIB (EURO)

66,746

Valoarea justă/de piața (Vj) ~ EURO (pe poziția montat si te stare de funcționare)

Vj = CIB x fl-Drix (1-D«ri) X (1-D„)

Valoarea justa/de piața (EURO)

51,061

Valoarea justâ/de piața estimată echipament (LED

232,384

S.C. ROMCONTROL S.A.

- .    fi

Departament Evaluări

EVALUATOR AUTORIZAT

Ing. Bourceanu Niculae DecâteSZ


Sediul &xlab Calea Vftaa, nn X54-158, parter> birou sr*    secmr 3, Soeiwfi

CtMi    R*%. Cwaî

«tttșflîc

OM

Sefetîfer


3 SRL


Solicitare <te «refere â uniri mandat Preferiîiifelwî CsBallSîmoe Administrație al sneietat» Administrare Active Sector 3 $ML. privind purtfeîfareM la Kdwfe puMlen ascendenta ca strigare pentru valorificarea m feîoe s Activelor auririle de tipar ecllpaae«1®lar si masmrie? destinate exclusiv parcurilor de iSțraetî% situate ia București* &t Timișoara* nri 8 Â% Bnwanfe si aelibitinnarea acestora ia a valoare estimata de 4.O&LO80 eura

BIOXI1

fe. «a §6iîw<W tcwtlp Maiisit Actîw B«W 3 SRL sr, tOîTSSJSM iWgfe&ti -fe sgdîîat llri» €ft st» 2>1 fiiii &B <fe ll.OHB'îl - tn că!î« fie aseaai îalwrîtar al Administram Active Sector 3 SRL- $e emite prezentă decizie avand ca obiect âprșisio «flasi md mtsbt    C,A* st «iOM Afimsisfiw A« Sectei- 3

SilX pivial ^jwtWțpwa b. ISfit taMida s^itieaB, cm ârigate pasw viisOciBă in Soc a MHlte teofeifa fin tipii,    sl .smfeeler Sista «îxisiy ponafar tic

tibtetiL situate » București * IM Timișoara* nn 8 du Wmsrife §î aefâdtionarea aeeștoța b. © wfeâFe esimatWife 4>00i®§
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Ac


: - ® . $“ ............................................................

*. •’ \    . Q#o* e    TELEFON {004 021} 340 40 n / 341 07 n FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL controliritern@primarie3.ro

;:Șos. Mthaî Bravii nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

România

1818-2018) SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. înreg. 163911/13.08.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat


Președintelui Consiliului de


Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind participarea la licitația publică ascendentă cu strigare pentru valorificarea în bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate îh București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, România și achiziționarea acestora la o valoare estimată de 4.000.000 euro (patru milioane euro) plus TVA, însoțit de raportul de specialitate și adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L nr. 894/13.08.2018 înregistrată cu nr,163651/CP/13.08.2018,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Pftern. Marta Cdbă/eanu

întocmit,

Compartiment Guvernantă Corporativă Bejenaru Raluca Pivniceru Cornelia /

Datele dumneavoastrâ personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1