Hotărârea nr. 365/2018

HCLS3 nr.365 din 14.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 Ia H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 referitoare Ia stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. i 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 14.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 164409/CP/13.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 164150/13.08.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 252/26.06.2018 stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art,31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data prezentei se aprobă modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Serviciul Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTRASE SECR MARI

£0 3

FLORE

NR.

DIN 14.08.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA LA H.C.L.SECTOR 3 NR.&&W

SALARIILE DE BAZA PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director executiv

II

S.S.

12800

2

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

3

Șef serviciu

II

S.S.

12100

4

Șef birou

n

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic

_

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

|    6351

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3882

Consilier juridic

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

. 4

4690

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treapta

gr-tia

Nivel

studii

Salariul de bază Legea nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Sef serviciu

II

S.S.

12100

2

Șef birou

II

S.S.

11000

,,

w

se:

Ow

_

M


u

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de

IA

0

S.S.

5940

specialitate/

Consilier

1

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate

U

0

S.S.

5000

1

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate

debutant

0

S.S.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

Referent

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

II

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

■    4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

î

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

n

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

m

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

Muncitor necalificat

i

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

5

3985

Muncitor necalificat

ii

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861
*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Compartiment Cabinet Primar Direcția Economică Direcția Investiții și Achiziții

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Compartimentului Relații cu Asociațiile

de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Director executiv la Direcția Administratvă și Management Informațional Serviciul Informatică

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.CABINET PRIMARROMÂNIA


TELEFON {004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 02Ț 318 03 04 E-MAIL ca binetp 6 mar@prtrnariej.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 037084, București, www.pfimar1e3.ro


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


| Data../——.....................T—.—


la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3


Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane referitor la modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și ținând seama că, urmare reorganizării Direcției Administrarea Domeniului Public, au fost introduse noi posturi contractuale, se impune aprobarea salariilor acestor posturi.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu consultarea sindicatului reprezentativ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.
SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

Calea Dudești nrT 191, sector 3,

031084 București www.pritnarie3.r0

telefon (004021) 31S 03 23* 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail resurseun1ane@primarie3.ro

Nr. înregistrare: 164150/13.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre

de modificare a Anexei nr. 2 a H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Având în vedere:

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    prevederile art.8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

“Art. 8. - Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

a)    cunoștințe și experiență;

b)    complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c)    judecata și impactul deciziilor;

d)    responsabilitate, coordonare și supervizare;

e)    dialog social și comunicare;

f)    condiții de muncă;

g)    incompatibilități și regimuri speciale.


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

“Art. 11 - Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație ” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(2)    Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap, I Ut. A pct. III și cap. Illit. A pct. IV.

(3)    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25t

(4)    Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

„Art. 38. - Aplicarea legii

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariate:

e) prin excepție de la Ut. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. îl se stabilesc

în conformitate cu prevederile acestui articol; „ - grila propusă cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexei, cu consultarea sindicatului reprezentativ;

ca urmare a celor prezentate, propunem modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Serviciu,

E « g e b i% W) e m e t e r
SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


Caisa Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

A//? -    1 ' Wp Z§ -of.


www.pr1marie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-mail resurseumane@pr1marie3.ro

CĂTRE,

- SINDICATUL “FORUM” DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-

Având m vedere:

Referatul înregistrat cu nr. 163723/13.08.2018 al doamnei Gradu Adriana Mădălina, Director Executiv la Direcția Administrarea Domeniului Public, privind reorganizarea acesteia; Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 8 aliu.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lite) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele menționate, vă convocăm de urgență în vederea consultării grilei de salarizare propusă pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexei nr.2.ROBLRI'SdMfAH»MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA LA NOTIFICAREA NR.


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director executiv

II

S.S.

12800

2

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

3

Șef serviciu

II

S.S.

12100

4

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3882

Consilier juridic

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Salariul de bază Legea nr.153/2017

salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Șef serviciu

II

S.S.

12100

2

Șef birou

II

S.S.

11000n

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de

IA

0

S.S.

5940

specialitate/

Consilier

1

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate

n

0

S.S.

5000

1

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate

debutant

0

S.S.

4800

1 .

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

Referent

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

II

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

î

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

n

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

in

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

Muncitor necalificat

i

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

5

3985

Muncitor necalificat

ii

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

7C

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Compartiment Cabinet Primar Direcția Economică Direcția Investiții și Achiziții

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Compartimentului Relații cu Asociațiile

de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Director executiv la Direcția Administratvă și Management Informațional Serviciul Informatică

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


Calea Dudești nr. igi, sector 3,


031084 București

www.primarie3.r0


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail resurseumane@primarie3.r0Nr. înregistrare:
CĂTRE,


COMPARTIMENT CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•    Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 pentru stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate;

•    Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane;

•    Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.

Șef Serviciu.


ie 11 i a Demeter


ValentiDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1