Hotărârea nr. 363/2018

HCLS3 nr.363 din 14.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție de accesorii, autofreză și skiploadere necesare activității de

deszăpezire

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind

Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 162532/CP/10.08.2018a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 162391/10.08.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 282/09.08.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L înregistrată cunr. 161950/CP/09.08.2018;

-    HCLS3 nr. 274/26.06.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    HCLS3 nr. 341/26.06.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 privind înființarea unei societăți, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr. 162417/10.08.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 12, pct. 12.1, lit m) și o) din actul constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017.

-    Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se aprobă acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție de accesorii, autofreză și skiploadere necesare activității de deszăpezire, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, cu respectarea prevederilor legale aflate în vigoare.

Art. 2 Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEtaEÂZĂ SECRIyTz

MARldȘMIHĂIȚĂ

coj4f.pt/poz.

3U7WB18

FLOREXTJllA HEACSU

NR. 36î>

DIN 14.08.2018

Anexa la HCLS3

Necesarul de accesorii și utilaje pentru deszăpezire solicitat de societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L:

Nr.

Crt.

Tip Utilaj

nr.

bucăți

Detalii Tehnice

Lama

Sărăriță

Freză

1

Accesorii

deszăpezire

4

6-7 Tone

X

2

Accesorii

deszăpezire

6

1.5 - 3 Tone

X

x 1 mc

X

3

Accesorii

deszăpezire

2

5-6 mc

X

x4mc

4

Accesorii

deszăpezire

10

X

x0.5

5

Accesorii

deszăpezire

4

24 Tone

X

x 9 mc

6

Autofreză

1

7

Skiploader

2

5-9 mc

X

x 6 mc


ROMAN IA

iîiîîs^SSB E SĂ&SÂ'tWiM ÎMPREUNĂ


CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR


Nr.

Data.

TELEFON {004 02 0 ;pS 03 23 - 28 FAX (004 02?) Ji8 05 ca E-MAIL cabinetprimarigpfirnîinej.w Calea Dudesti nr. î$u sector 3, 0310&4, București, www.pri mărieiro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție de accesorii, autofreză și skiploadere necesare activității de deszăpezire

Prin HCLS3 nr. 339 din 31.07.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat majorarea capitalului social al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea dotării utilajelor existente cu pluguri, sărărițe și freze pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice serviciului de salubritate și deszăpezire.

Prin HCLS3 nr. 274/26.06.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare activității de salubrizare pe raza sectorului 3 iar prin HCLS3 nr. 341/31.07.2018 a fost aprobată acordarea unui nou mandat în vederea încheierii unui contract de achiziție în scopul respectivei suplimentări.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, înaintate prin adresa nr. 282/09.08.2018 și înregistrată cu nr. 161950/CP/09.08.2018, în scopul achiziționării de accesorii, societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorilor.

Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S.R.L. propune către Consiliul Local al Sectorului 3, în vederea aprobării, încheierea contractului de achiziție, conform notei interne nr. 219/01.08.2018 cu anexele aferente cu societatea Grădinaru Import-Export S.R.L, privind achiziția de accesorii, autofreză și skiploadere necesare pentru desfășurarea obiectului de activitate.

Având în vedere că fără achiziția acestor accesorii și utilaje societatea nu își poate realiza obiectul de activitate, precum și faptul că asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro, inclusiv TVA hotărăște asociatul unic Sectorul 3 al Muncipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și ținând seama de raportul de specialitate nr. 162391/10.08.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am Inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt preîucrsie de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 673/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui ternei (egal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul DE 673/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 O2i) 540 40 u / 341 O? 11 FAX (004 021} 318 03 37 E-MAIL c0ntTOlintem@primarie3.ra

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

ROMANIA

W » 201S! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. 162391/10.08.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție de accesorii, autofreză și skiploadere necesare

activității de deszăpezire

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS3 nr. 339/21.07.2018 a fost aprobată majorarea capitalului social al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire cu suma de 26.000.000 lei în vederea suplimentării parcului de utilaje și dotărilor specifice.

Prin HCLS3 nr. 274/26.06.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, realizând astfel premizele necesare finalizării achizițiilor indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate.

Prin HCLS3 nr. 341/31.07.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție pentru suplimentarea parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare activității de salubrizare pe raza sectorului 3.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, înaintate prin adresa nr. 282/09.08.2018, înregistrată cu nr. 161950/CP/09.08.2018, prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIA


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

unui contract de achiziție de accesorii de deszăpezire, autofreze și skiploadere rezultă că societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a fumizoului.

Având în vedere faptul că societatea Grădinariu Import - Export S.R.L.a fost cea care a livrat lotul de autospeciale achiziționat de către SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L și a avut prețul cel mai mic la oferta trimisă precum și pentru a se putea asigura mentenanța și întreținerea într-un mod unitar se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție de accesorii și utilaje de deszăpezire și combatere polei, conform notei interne nr. 219/01.08.2018 cu anexele sale, cu societatea Grădinaru Import-Export S.R.L., pentru următoarele accesorii:

-    Accesorii deszăpezire 6-7 tone - 4 bucăți

-    Accesorii deszăpezire 1.5-3 tone - 6 bucăți

-    Accesorii deszăpezire 5-6 mc - 2 bucăți

Accesorii deszăpezire    -10 bucăți

-    Accesorii deszăpezire 24 tone - 4 bucăți

Aut o freză    - 1 bucată

Skiploader    - 2 bucăți

cu o valoare estimativă totală de 855.050 EURO (fără TVA), conform tabelului atașat documentației transmise de către societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L

Conform prevederilor actului constitutiv al societății SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L art.12, 12.1 litm) Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății."

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R. în vederea încheierii unui contract de achiziție de accesorii de deszăpezire, conform documentelor prezentate, cu respectare prevederilor legale în vigoare.


Marta Ceriăfea


întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporatr

Cornelia Pivniceru

! Salubritate

---”- O6SZAPE2IRES3S

/&/e A7

,    v/r    ———-

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

M8@$ior ta

Ș^ț^rDtidești, nr. 191, sector 3, București

^oS^fede adoptare a unei hotărâri de Co Racordarea unui mandat Președintelui C.A. a Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii ub jnecesare serviciului de salubritate și deszăp

nsiliu Local având ca obi tl societății SD 3 Salubrii: iui contract de achiziție d

BCt ite și

e accesorii

-7^ T J    —— —    ......

k    /c-> /

F=( ț

Stimate Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DES română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3,

CABINET PRIMAR

Lgatea Vito nr~

3ană juridică 158, clădire

administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:


Anii


Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, în vederea încheierii unui contract de achiziție de accesorii de deszăpezire, 1 autofreza si 2 skiploadcr necesare activitatii de deszăpezire

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL propune Consiliul Local al Sectorului 3 de a aproba încheierea contractului de achiziție, conform notei interne nr. 219 din data de 01.08.2018 cu societatea Grădinariu Import - Export SRL.

Pentru toate aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei Hotărâri de Consiliu prin care să se aprobe acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de achiziție de accesorii de deszăpezire, 1 autofreza si 2 skiploader necesare activitatii de deszăpezire.

Atașăm prezentei întreaga documentație care stă la baza propunerii de a aproba încheierea contractului de achiziție, conform notei interne nr. 219 din data de 01.08.2018 și anexei acesteia, cu societatea Grădinariu Import-Export SRL.

Atașăm prezentei adrese nota de fundamentare împreună cu anexele acesteia ce cuprind 55 de pagini.

Cu deosebită considerație,SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 8.R.L

NOTĂ INTERNĂ


IHXBABE    .............

gu» Luna    Anut

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a achiziționat pentru desfășurarea activitățiilor specifice un număr de 90 autospeciale. Pentru realizarea serviciului de deszăpezire și combatere a poleiului pe arterele sectorului 3 este necesar a spori capacitatea de intervenție, ceea ce presupune dotarea cu accesorii de deszăpezire(lamă de zăpadă, sărăriță sau turbofreză) a autospecialelor deja achiziționate:

-    Toyota Hilux - 10 bucăți;

-    Hako CM 2200 - 4 bucăți;

-    Hako CM 600 - 6 bucăți;

-    Skiploader MAN - 2 bucăți.

De asemenea în parcul societăților Primăriei S3 au fost identificate 4 autospeciale care pot fi echipate cu lamă de zăpadă și sărăriță de 9 mc. Pentru îmbunătățirea performanțelor serviciului este necesar achiziționarea a cel puțin 2 Skiploader echipate cu lamă de zăpadă și sărăriță de 6 mc precum și a unei Autofreze cu care să se acționeze pentru îndepărtarea și încărcarea zăpezii în autobasculante.

Din analiza ofertelor primite rezultă oportunitatea achiziționării de sărărițe Epoke Sirius de 9 mc și 6 mc care pot echipa autobasculante MAN 8x4 și Skiploader MAN, sărărițe aflate în stoc la firma Grădinariu Import -Export.

Aceeași firmă a ofertat echipamentele pentru dotarea autospecialelor precum și pentru Hako la prețul cel mai mic, conform ofertelor primite.

Având în vedere că firma Grădinariu Import - Export a fost cea care a livrat până în acest moment lotul de autospeciale achiziționat de către SD3 și a avut prețul cel mai mic la oferta trimisă, propun spre aprobare achiziționarea accesorilor(conform anexei nr. 1) de, deszăpezire și combatere polei de la firma Grădinariu Import -Export pentru a se putea asigura mentenanța și întreținerea unitar.'

Șef Departament Salubritate, Dorojan Ștefan Cătălin

Tabel cu preturi estimative pentru achiziționarea accesorîlor necesare serviciului
de salubrizare si deszăpezire

DOTĂRI propuneri

TOTAL euro

fara TVA

Nr.

Crt.

Tip Utilaj

nr.

bucăți

Detalii Tehnice

Lama

Sararita

Freza

1

Accesorii deszăpezire

4

6-7 Tone

X

25960

2

Accesorii deszăpezire

6

1.5 - 3 Tone

X

x 1 mc

X

85740

3

Accesorii deszăpezire

2

5-6 mc

X

x 4mc

71000

4

Accesorii deszăpezire

10

X

x0.5

155000

5

Accesorii deszăpezire

4

24 T

X

x 9 mc

152000

6

Autofreza

1

130000

7

Skiploader

2

5-9 mc

X

x 6 mc

235350TOTAL    855050

*Nota : sararita de 4 mc este dotata cu motor termic, sistem de umectare, picioare de depozitare, prelata, spărgător de bulgari.


SALUBRITATE Ș| DESZĂPEZIRE S3

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R-L, KTBiee Nr. —2£b--

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa, SD3 Salubritate si Deszăpezire SRL SRL, cu sediul social in municipiul București, Calea Vitan, nr. 154 - 158, sectorul 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9896/21.06.2017, avand C.U.L: RO 37804020, reprezentata legal prin Președinte C.A. - Nițu Mihai, prin prezenta, imputernicesc pe domnul Dorojan Ștefan Cătălin, posesor a CI seria i , nr.    eliberata

de î    , la data de    CNP '    , pentru primirea

ofertelor din partea potențialilor furnizori si stabilirea criteriilor de selecție a furnizorilor, in vederea incheierii unui contract de achiziție a accesorilor necesare desfășurării serviciului de salubrizare si deszăpezire.

Președinte C.A.,

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

From: Vanzari Hako

Sent: Wednesday, July 25, 2018 2:35 PM To: 'salubritate sectoră'

Cc: sales@sala-group.ro Subject: RE: Cerere oferta estimativa

Buna ziua

Va mulțumim pentru solicitarea efectuata si avem plăcerea de a va transmite anexat:

-oferta pentru accesoriile sezoniere recomandate in utilizarea cu modelul CITYMASTER 600;

-oferta pentru accesoriul frontal posibil de utilizat cu modelul CITYMASTER 2200;

-OFERTA pentru configurația optima in a fi utilizata 365 ziie/an, modelul MULTICAR M31CHK(comfort hydrauiic sistem) dotat cu bena cu descărcare în 3 direcții, bena in care se montează sararsta de 1.5 m3, sistem 3 in 1 producție TRILETY, configurat pentru maturare cu collector de 2.3 m3, bazin apa de 2.3 m3 si bara frontala de 1.8 mtr cu sistem de inalta presiune pentru curataț/udat stradal. Kit-ul de iarna este completat cu plug in V pentru utilizare frontal.

Model disponibil in stoc ( kit iarna inclus) pentru testare/demo in vederea luării celei mai bune decizii.

Așteptam decizia Dvoastra, pentru orice detaliu suplimentar echipa noastra va sta îa dispoziție.

O zi plăcută in continuare!

Kind Regards,

ing. Andrei Anișor Constantin

Sa Ies Manager

T: +4.021.450,01.70 înt. 110 f F: +4.021.450.17.45 M: +4.0729.006.971 E: sales@sala-group.ro W: www.sala-group.ro ! www.hako.ro L: str. Firuta nr. 13-15, sector 5, BUCUREȘTI


This electronic mail transmission may contain confidențial Information addressed ortiy to the person(s) named.

Any use, distributîon, copyjng ordisdosure by any other person and/orentities. other than. the intended recipient is prohibited. If you received this transmission in error, please inform the sender hmmediately and defete the material from your computer.

From: salubritate sector3 tmailto:șajubrjlațe.s3@^hpo:cpm] Sent: Wednesday, July 25,2018 08:56 To: Vanzari Hako <sajes@șala-_g^roup_.ro>

Subject: Cerere oferta estimativa

Va rugam sa ne trimiteti in cursul zilei de astazi o oferta estimativa de preț pentru următoarele tipuri de utilaje:

-    Autospeciala dotata cu lama de zapada si sararita de 9 mc;

-    Autospeciala dotata cu lama de zapada si sararita de 3-4 mc;

Oferta pentru dotarea a:

-    autocontainer cu placa frontala, lama si sararita 4 mc;

-    Toyota Hiluxcu lama si sararita;

-    Hako City Mașter 2200 cu iama si sararita;

-    Hako City Mașter 600 cu lama si sararita.

Va rugam sa precizați in cadrul ofertei, tipul de autosasiu, modelul de sararita precum si termenul maxim de livrare.

—-—Ast ept a mof e rte le d u mrreavoastra pe adresade e-m ai1:5alvbr'rtate^3@yahoo.comin cursul zilei de astazi.

Va mulțumim.

Sent from Mail for Windows 10Oferta: SALA„25.07.2018

DATE TEHNICE

Motor:

Diesel in 3 cilindri, marca YANMÂR , racier cu apa,

27.1    kW (37 PS) la 3,000 rpm (SAE), mod ECO cu

24.2    kW (33 PS) la 2,600 rpm (ECE R24)

Injecție directa, cmc 1,642 cm5, rezervor de 411,

Emisii noxe in concordanta cu directiva 97/68/EC St lila. Atestare EU ca tractor multifuncțional.

Deplasare:

Complet hidrostatica , 4 motoare hidraulice, tracțiune integral permanenta. Deplasare cu reglare turatie(RPM) si viteza direct din 2 pedale, Mod de lucru cu 3 nivele de selectăre”a’tUratieide furctic)narea motorului (ECO/standard/MAX) si control ai deplasării cu ajutorul a 2 pedale.

Moduri de deplasare: Mod transport:

Mod lucru:

Mod mers înapoi:


turatie motor 0-25 km/h, reglabila 0-25 km/h, constanta 0-12 km/h.

Sașiu si direcție:

Sașiu articulat cu boit central si tampoane preluare șocuri si denivelări drum. Direcție complet hidraulica, acționare prin cilindru, unghi virare 53°.

Prevazutcusystemfrontaide-atasarerapidaa------------------------

aceesoriilor de lucru.

Cauciucuri:

Fata/spate    23x8.50-12 10PR


__________________________________Anvelopeuniversale ...    ...

Fata/spate    23x10.50-12 6PR

Anvelope iarba

Frâne:

Franare directa prin sistemul hydraulic de

actionare(eliberare pedala actiunare - franare prin motoare hidraulice), frana adiționala de parcare, mecanica cu acționare pe axa spate.

Cabina operator:

Cabina cu 1 loc, scaun operator confortabil si cu system siguranța, testata ROPS, parbriz securizat, 2 usi laterale prevăzute cu geamuri glisante. Oglinzi laterale pliabile. Scaune operator cu diverse opțiuni, coloana volan ajustabila. Zone depozitare pentru lucruri personale operator.

Panou multifuncțional in standard , control al funcțiilor principale de lucru si funcționare. Comenzile si setările operațiunilor de funcționare si lucru ale mașinii integrate in cotiera dreapta , ușor de utilizat de către Operator.

Ventilație cabina si system in calzirefversiune CLASSIC). Aer condiționat additional la versiunea COMFORT.

Citymaster 600

Sistem electric:

Sistem pe 12 Volt-system, baterie 12 V 74Ah, alternator de 14,4 V 80 A.

Lumini in standardele circulației rutiere, omologare rutiera, lumini de lucru superioare, girofar pe cabina, mufa 12 V pentru alimentare lumini accesorii fata.

Sistem hidraulic:

Sistem hydraulic de înalta presiune, cu unitate de comanda electrica.

Circuit hydraulic fata    27-37 l/min la 195 bar

Circuit hydraulic spate 21-29 l/min la 195 bar

comutabil electric

Control circuit spate 1 x doua cai,

Roti tracțiune    0-110 l/min la max, 320 bar

Sistem apa:

Sistem apa prevăzut cu pompa electrica. Debit de apa reglabil, capacitate rezervor aprox. 150 It. cu indicator nivel extern.

Lift frontal / puncte atașare accesorii lucru:

Sistem frontal hydraulic, forța ridicare 500 kg, punct cuplare accesorii fata- triunghi cat. 0. Furtun aspirație si cuplaja-conectare'guraaspiratiemizeriesîîaTba;support spate cuplare sararita, capacitate pana la 400 kg. Bena rabatabila spate (opțional) capacitate max 375 kg (in conformitate cu masa max admisibila axa spate). Preparare pentru atașare remorca (opțional).

Dimensiuni:

Lungime totala *:

mm

3,126

Lățime fara oglinzi

mm

1,090

Lățime cu anvelope univ.

: mm

1,074

Lățime cu anvelope iarba:

mm

1,200

înălțime:

mm

1,969

Baza:

mm

1,270

Lățime intre roti univ.

: mm

866

Raza intoarcere-înterior:

mm

700

Raza intoarcere - exterior

mm

2,040

*) fara cârlig / cu cârlig +200 mm

Greutati:

Unitate baza*    kg

1,350

* CM600 Classic, depinde de echiparea ulterioara

Masa max admisibila    kg

2,200

încărcare max axa fata    kg

1,200

încărcare max axa spate kg

1,500

încărcare max remorca/f frana/kg

500

Masa max admisa atelaj 2,700 kg /12% panta

Incarnare max remorca/cu frana/kg

1,750

Masa max admisa atelaj 3.950 kg /12% panta

SALA IMPEX SRL BUCUREȘTI - ROMÂNIA str. Rruta nr. 13-15 VAT RO 5S54&1Q www.sala~gFoup.rQ 0729-006.971 Z0731.1OO.O77

Pag 1
Oferta : SALA 25.07.2018


Citymaster 600

Oferta financiara configurație sezoniera:

Sezon vara

Maturator stradal Citymaster 600 Comfort

991470xx Citymaster 600

99147097 Culoare Hako-rosu

99261110 Lumini in norme circulație dreapta

99844704 Scaun standard

99301500 Anvelope universale

99147500 __8.en.a_u niversal 6QQJ.t.

99T47599 CuloareHaRo-rosu ~

99147600 Unitate maturare frontala

99147800 Unitate aspirare mizerie

99113202 Perii maturare mixte PPL/OL(2x)


Opționale incluse in configurația mașini baza ca maturatoare stradala : Pachet legal-triunghi, trusa de prim ajutor,-insacosa speciala si support dedicate in cabina—

Furtun manual de aspirare- lungime 3.5 mtr, prevăzut cu gura aspirare/maner manipulare, $7 strângere automata la final de lucru

Poziționare centrala De la bordura, pe sub


între cabina sl bena colectare, utilizare pentru aspirare frunze si Nisip >fț b banei, prin coșuri său sărituri inriăccesibile in ă fi măturate cu mașina.


Pompa curatare cu jet = 131/min @ 120 bar,pistol si lance de 900 mm, furtun 10 m.

Poziționare spate mașina, utilizare pentru curatare canale/santuri/bordure/bancl accesorii stradale- semne circulație. Suport pentru furtun si iance integrat


SALA IMPEX SRL BUCUREȘTI - ROMÂNIA Str. Fîruta nr. 13-15 VAT RO 5854810 www.sala-group.ro 0729-006.971 /O731.1OO.O77

Pag 3


IMPORTATOR OFICIAL


Cteanahead


Oferta : SALA_25.07.2018


Cîtymaster 600Cod 99600200Cod 99577700


Freza-tun zapada CERRUTI BASIC HY L1100

Acționare hidraulica, lățime lucru 1.1 mtr, diametru inel melc de 395 cm, inaltime tun ejectare zapada de 400 cm.

Acționare hidraulica poziție tun si înclinare flap superior, toate acțiunile direct de la joy-stick operator.

Preț unitar 4250.00 euro fara TVA

Sararita spate KIF SS200 - camera unica, actionata hydraulic, funcționare pe melc, agitator prevăzut si disc spate imprastîere cu posibilitate de rabatere pentru mod transport. Capacitate 2001. Dozaj manual pentru lățime imprastiere sau direcție. Lățime imprastiere 1,5 -4,0 m. Acoperitoare superioara din material sintetic. Culoare RAL 2011 si proiective dubla ia interior anticorosiune. include picioare pe role pentru demontare/depozitare.

Preț unitar 6495,00 euro fara TVA


Extensie capacitate ta 330 >


Preț unitar 395.00 euro fara TVASistem presiune medie- imprastiere clorura MD Capacitate tanc 500 i / presiune maxima apa o to 40 bar / debit pana ta 55 1/ la min / max. 40 bar. Construcție din rasina-epoxy, conector umplere, vaiva non-retur, bara din inox de 1200 mm cu duje din ceramic, protecție din cauciuc/flap pentru protejare axa spate mașina. Furtun de 10 ml si pistol cu lance pentru imprastiere in zone innacesibile mașina.

Poate fi utilizat atat pet împ de iama cat si vara ia udat stradal.

Cod 99611000


Preț unitar 10.175,00 euro fara TVA

SALA IMPEX SRL BUCUREȘTI - ROMÂNIA str. Fîruta nr. 13-15 VĂT RO 5&5481O www.sala~group.ro O729-OO6.971 /O731JOO.O77

Pag 5

000G04


IMPORTATOR OFICIAL


OFERTA ECHIPAMENT MATURARE HAKO CITYMASTER 2200


Date tehnice HAKO Citymaster 2200:

Motor

Motor VM tip R745 EU6 in 4 cilindri, răcire cu apa, injecție directa. Orevazut cu filtru de particule fara întreținere completat cu system SCR. Emisii in norme EURO VI. Capacitate cilindrica: 2,970 cm3. Putere 80 kW @ 2,600 rpm._______________________________________ _____________

Cuplu maxim 420 Nm @1,100 rpm. Turație de lucru setabila la 1,40011,700 / 2,000 rpm (ECO / Standard / MAX), capacitate rezervor 65 litri.

Drive/Deplasare: Actionare/depiasare complet hydrostatica, control complet electronic ai vitezei, system hydrostatic franare (ABS), deceierare ajustabila pe system hidrostatic, opțional diferențial biocabit mecanic al axei spate.

Comutator de mers inapoi in programul de maturare.

Moduri lucru/transporf:

Transport:

0-62 km/h infinit variabil

Mod lucru:

0-25 km/h mers spate

0-15 km/h infinit variabil

Mod tranzit:

0-10 km/h mere spate

0-20 km/h infinit variabil

Uako

:;O/san aytessacf 25.07.2018

Sașiu si direcție: Rama cadru sudata, axe rigide cu suspensie arc elicoidal, additional tampoane cauciuc suplimentare si amortizoare hidraulice ;Actionare permanenta a direcției pe axa fata, hidrostatica, cu opțiune de directive integrai pe toate 4 roti ie in mod de lucru. Frana axa spate cu saboți.

Frâne: Sistem dual hydraulic, cu servo/booster si echilibrare frana funcție de încărcătură, pe toate rotile system ABS. Frana de parcare acționare pe axa spate.

Cabina: 2-persoane, spațioasa si comfortabifa. Parbriz panoramieeuprotectivefumuriesuperioarardinsticla”' securizata/laminate.Usi cu ferestre ce se deschid spre partea din fata si spate si ferestre glisante in zona inferioara.

încălzire cabina cu apa calda motor / system AC cu 3 trepte turbina si 6 duze pe zona parbriz sî bord. Oglinzi laterale st/dr rabatabile. Coloana direcție reglabila -inaltime si înclinare -cu comutatoare si indicatori iucru, unitate spălător parbriz cu mod intermittent(comutator), faza scurta/lung si claxon . Iluminare interioara a cabinei.Scaun comfbrtabil șofer cu perna aer, reglabil pentru greutate, spatar inel inabil. Scaun pasager cu reglâreasWa0uIul^

century de siguranța in 3 puncte sî tetiere.

Priza 12-V, bricheta si scrumiera la bord, cuple conecta re (fara fire) pentru radio sau GPS.

Spațiu de depozitare cu support sticle la scaun pasager, cârlig pentru haine. Mâner de acționare usa , sigur si comfortabil, antîfonare si izolare din material reciclabile. Kit scule utile la bord.

Ecran color multifuncțional cu afisaje analogice pentru turatia motorului, viteza de deplasare, nivel combustibil și de AdBlue.

Afisaj pentru temperatura apa motor si ulei system hydraulic, ceas contor pentru ore lucru hidraulica sau funcționare motor, distanta parcurisa(km) totala sau pe cicluri(trip), ceas digital. In mod de lucru: indicator funcții maturare si setări iucru. Navigare in meniul setabii prin buton rotativ cu funcție a pasare si potențiometre reglare pentru funcțiile importante. Cotiera sprijin cot si joy-stick pentru ajustare poziție perii.

Echipament frontal de maturare cu 2 perii(2B):

Unitate interschimbabila frontala, maturare cu aspirare, in zona de vizibilitate a șoferului.Doua brațe cu reglare de

SALA fMPEX SRL BUCUREȘTI - ROMÂNIA

str. Fîruta nr 13-15 VÂT RO 5854810

www.sa I a-group.ro


O729.OO6.971 /O731.1OO.O77


IMPORTATOR OFIOAI.


Ctea» a/Msac/

25.07.2018


Dimensiuni:

Lungime(maturare 2B):

mm 4,950

Lungime(maturare 3B):

mm 5,260

Lățime (fora oglinzi):

mm 1,320

înălțime (anveiope speciale):

mm 1,380

înălțime (anvelope standard):

mm 2,050    j

înălțime tanvelom snedateV

mm.2,Q90.    J

Lățime baza:

mm 2,190

Distanta intre roti:

mm 1,075

Max. maturare cu 2B:

mm 2,500

Max, maturare cu 3B:

mm 2,600

Cerc întoarcere

mm Dwa 6,700

(standard tyres)

Dwi 2,700

Dka2 2B 7,600

Dka2 3B 8.000Greutate:

Goi - maturare cu 28

kg 3,540

Gol - maturare cu 3B

kg 3,650

—-Variaza-funetie-de-DptionatecQnfiguratie----


GVW

kg

6,000

Sarcina max pe axa fata

kg

3,200

Sarcina max pe axa spate

kg

3,200
SALA IHPEX SRL BUCUREȘTI - ROMÂNIA str. Flruta nr. 13-15 VAT RO 5854810


www.sala-group.ro

0729.006.971 /O731.1OO.077IMPORTATOR OFICUl.


HaRti


HAKO

CITYMASTER 2200

in sistem maturare 3 perii (3B)

*echipata standard de lucru

Opționale incluse:

1-CM-B02 Sistem curatare cu jet înalta presiune

Cf. ofertei echipata standard cu AC in cabina, girofar LED pe cabina

inptus element lucru - set

perii mixte PPL/OL maturare

143.588,00

Termen de livrare model CM2200/3B la data ofertei /13.07 /

1 bucata disponibila in stoc/ posibilitate

de testare pentru luarea

Ș'    \

1-CM-E23SemnataGUsticIâ mers înapoi.

1-CM-E25 Lumini suplimentare frontal-montate deasupra parbriz panoramic.

1-CM-B01 -furtun aspirare frunze , montare spate

Posibilitate montare frontal

e lem e nt.de Jucruinsezo n. de _ iarna. Dotat cu triunghi cat 0

Lungimef 3B): mm 5,260

Max. maturare 3B:mm 2,600

celei mai bune decizii/

pentru pachet termenul este de max

20 spt de la plata avansului de punere in fa bricatie-semna re contract /se va confirma Ladata

semnariicontractului de achiziție/comanda ferma

ideala pentru efectuare operațiuni de cu rata re/m atu rare pe zone cu diferite nivele/ trepte/bordure/trotuare/statii ale mijloace de transport.

ATENTIE: doar Sa comanda inițiala se poate opta pentru 2 sau 3 perii/ POSIBIL DOAR IN FABRICA.

SALA IMPEX SRL BUCUREȘTI - ROMÂNIA str. Fîruta nr. 13-15 VAT RO 5854810


www.sa I a-group.ro 0729.006.971 /0731.100.077


MAȘINA AUTOUTILITARA - MULTIFUNCȚIONALA UTILIZARE SEZON VARA IARNA MULTICAR M31CE6

Compania noastra in calitate de reprezentant MULTICAR Branch of Hako-Werke GmbH in Romania vine srs sprijinul dvs. cu o soluție multifuncționala de curățenie si lucru prin noua mașina de

care poate fi configurata de către fiecare utilizator in parte cu accesoriile necesare pentru toata perioada anului (inclusiv sisteme de deszăpezire performante).

MULTICAR Spezialfahrzeuge GmbH face parte din grupul    GmbH,

producătorul numărul 1 german de echipamente profesionale de curățenie fiind acum prezent si in Romania, oferind nu doar fiabilitate germana ci si garanție germana, cu piese de schimb si consumabile in stoc, cu un service de calitate si echipe mobile de intervenție.

Multicar M31CHK 4x4 avand caracteristici tehnice cf. fisa anexata.

Mașina de baza echipata cu cabina standard, triplu circuit hydrauîic standard, presiune lucrujnax._10J9Lh.ar,, disUintre rotL245(Lmintracțiune .4x4 avand. iaclus-cuplarc-Ia-greu(crawler4masa max, autorizata 5.2/53/5.6 T, motorizare diesel in standard E6.

Opțiuni incluse :

Cod/Code

Artîcle

Descriere

3-CHK13-S

MuticarM31CHK, 4x4, shortwheel base (2.450 mm),

Engine: Eura VI

FPT turbo diesel engine withl 10 KW (150 HP). A selective cataiytic reduction system(SCR) provides emissîon control. The combinatîonof partide filter and SCRT system reduces nitrogen oxidesby over 90 % and particles by over 95 %

Wheel base**: 2.450 mm, short

Drive: 4x4

Gearbox: 5+1 speed

Reduction: yes

Cabin: for 2 persons

Colour of the cabin: orange RAL 2011 sdid-cofoured, structured

Hydraulics: mobiie hydraulics, 1 operating circuit, 2 control fonctions

Mașina de baza M31C 4x4,5 viteze,

Sașiu scurt(2450 mm), 4x4 nepermanent, cu posibilitate de mers la greu, cabina cu 2 locuri, volan pe stanga, mașina cu sistem hidraulic standard, motorizare in norme euro 6;

Motor diesel FPT turbo avand 110 kW (150 CP).

Sistemul de reducere catalitică (SCR)î prevede’cbhtrdl ăi emisiei de noxe. Combinația de filtru de particule și SCRT, sistem de reducere emisie oxizii de azot cu peste 90%, iar la particulelecu peste 95% permite utilizarea mașinii la cel mai optim nivel de poluare.

3-X99

Registration Document

Certificat DEKRA necesar înmatriculare rutiera;

3-AL

Weight increase kit M31 with new rear axle, gross vehide weîght with shift gearbox 5,51, permis front axle 2.41; rear ax!e 3.671 onty in conection with code 3-R16, tyres 285/65 R16C.

Cu noua axa spate ramforsata pentru M31, la mașina cu cutie viteze, greutatea maxima totala se ridica la 5.6t, masa max pe axa fata 2.41, axa spate 3.671 doar in conexiune cu, codul 3-R16, anvelope 285/65 R 16 C.

3-H35-2

Additionai front moduie 07-5 (fiat sealing)

Additionai control of a double acting ram with double check vaive on front-mounted attacriments

Adițional- Cuplare fata hidraulica; 2 circuite de acționare cu tur -retur:

3-H38

Additionai rear module 07-8 (fiat sealing)

Pressure and retum

Adițional- Cuplare spate hidraulica;

Presiune si retur, necesar la acționare suprastructuri de pe remorca sau bena in anumite cazuri.

www.saia-group.ro O729.OO6.971 Z0731100,077


IM IX7KÎATOK OFîCIAL

Gfefaftâftsaff

|:    OPTIONALE SîSTEM MATURATOR "

A03-573-8106 -furtun aspirare opțional, diam. 150 mm, lungime 3 mt, cu system udare, montat pe usa spate a benei colectare dispozitiv;UU


IMPORTATOR OFICIAL

Clean shaad

DSSPQZrny IMPRASHERE MATERIAL ANTIDERAPANT SOLID - REDLER 1.5 m3

Code

Articie

Descriere

W906-00

FSS1501 FSatsiio spreaderfoniy for salt)

Sararita, FIEDLER model FSS 1501, capacitate material de max. 1.5 m3, acționare cu sistem șurub, integrat sistem nou STEP BT STEP”, permite amestec continuu al materialului si descărcare completa la staționare.

Construcție completa din hotel inoxidabil. Include sita superioara pentru evitare a se pune material necorespunzator, suporți stationare(4 picioare/500 kg/picior), marcaje avertizare+WINTERSERVICE? proiector pentru discul de imprastiere.Ajustare a cantitatii si directiei/latimii de imprastiere, mecanic-in-zona-diseului......

W100-04

Fiat sealing couplîngs

Elemente cuplare tip plat

W900-06

LED ratating beacon

Girofar montat in spate sararita

W100-17

Spîash guard Fumo behind rear axle

Protecție cauciuc pentru axa spate

^00012

-'OțOSfINaXCIARA CONFIGPRATIE-C^lPfcETAMAȘINA UTILIZARE VARAZtÂRjifA

Denumire

Mașina rnultifunctionala/utilizare sezon

Valoare configurație 2018 unitara masina/accesorizata cpl.

€/pach. fara TVA

Disponibilitate

Multifuncțional 4X4 MULTICAR M31CHK Echipat cu sistem 3/1 TRILETY

Si Kit complet iarna FIEDLER

Mașina muitîfunctîonala cu posibilitate conectare accesorii de lucru, echipata complet conform oferta cu placa frontal accesorii lucru si rama cu System bila,

pentru accesorii lucru spate. Sistem high-pressure hydraulîc comfort inclus, toare comenzile pentru circuitul hydraulîc de lucui-suot-ciirect-cooKtinate-djo-cabioa

187.800,00

Livrare din stoc in configurație completa cf oferta.

operator. Configurația accesoriilor de lucru TRILETY respective FIEDLER cf oferta tehnica mai sus prezentata.

***- configurație comp

leta disponibila in stoc.

>    Garanția acordata: standard 12 luni sau OPȚIONAL extinsa la 24 luni incepand cu data punerii in funcțiune si recepție la clientul/utilizatorul final, garanție care NU include totalitatea reviziilor periodice conform fisa de intretinere mașina MULTICAR, fara consumabilele necesare efectuării acestor revizii(uleiuri, filtre, etc), deplasare si manopera ne-fiind inclusa pe toata perioada de garanție.

Garanția nu include totalitatea consumabilelor de lucru : pentru mașina de baza, set anvelope si acumulator

—“pornke7pentra“aeeewrifte'TieNucru~sezoitfer73m^

operațiunile de service fiind inclusa deasemenea conform norme de intretinere ale producătorului fiecăruia din aceste accesorii.

Garanția nu se acorda pentru nici o defectiune/inlocuire ce se datoreaza unei proaste sau abusive utilizări sau in cazul accidentării mașinii in procesul de lucru. Aceasta intra șub incidența asigurării mașinii si a componentelor acesteia ce sunt exclusive in sarcina Utilizatorului.

>    Preturile ofertei nu includ TVA-ul.

>    Conversia Euro-RON se face la cursul vanzare euro de referința ING al zilei facturării.

>    Modalitate plata: cf procedura leasing.

>    Preturile nu includ transportul, valoarea acestuia fiind de concordat separat.

>    Preturile includ documentația exțema necesara la Înmatricularea mașinii.

>    Cheltuielile necesare inmatricularii(RAR,Politie,etc.) in Romania cad in totalitate in sarcina Beneficiarului.

>    Termen de livrare: in limita stocului, la comanda ferma

>    Valabilitate oferta: 30 zile.

In speranța unei colaborări fructuoase așteptam cu interes răspunsul Dumneavoastră.

> Pentru informații si detaliiftehnice) suplimentare:    Dept. Vanzari :    Dl Andrei Anișor Ctin 0729.006,971

From: Dragos Dragnea

Sent: Thursday, Ju!y 26, 2018 1:45 PM To: salubntate.s3@yahoo.com Ce: cornel.panait@brians.ro Subjeet: Oferte IVECO

Buna ziua.

Avetî in atașament ofertele solicitate configurații pentru deszăpezire.

Termen de livrare gata echipate 15 decembrie pentru comanda pana pe 5 august 2018. Va stau la dispoziție cu informații si sugestii Cu deosebit respect,

Dragos Dragnea

Sales Manager

mobil: 0720 700 850

dragos.dragnea@briaris.ro

Office Reprezentanta

Bd. Kiseleff nr 29, sect 1, București, cod 011342

Vanzari si Service

Sos. Alexandriei, Nr. 282, Sect. 5, București, cod 051543

tel: +4 0372 791 160, fax: +4 0372 872 364

www.briaris.ro


toate informațiile conținute in acest mesaj sunt confidențiale si protejate prin lege. Dreptul de folosire a acestuia, parțial sau integral, aparține exclusiv destinatarului sau altor persoane autorizate. In cazul in care nu sunteti destinatarul acestui mesaj sunteti anuntat oficial ca folosirea, copierea sau distribuirea acestui material este strict interzisa prin lege. Briaris nu isi asuma responsabilitatea pentru transmiterea completa si corecta a acestor informații si nici pentru eventualele întârzieri a părute la receptarea mesajului.

C,

V


Dragnea Dragos

Sales Manager - BRIÂRIS - 1VEC0

0040720700850

dragos.dragnea@briaris.ro

2.6. iulie.2018.

Oferta nr. DD-S3 - BUGET

MEW


SUPERCARGO 180E25MLC/P + HOOK + LAMA + SARARITA M

Moddl: ‘ ML180E25/P EVlT:FORMULA ROȚILOR

TIP CABINA

POZIȚIE VOLAN

PUTERE MOTOR

TIP CUTIE VITEZE

M.M.A.

TIP REDUCȚIE

TIP SUSPENSIE

4X2

Cabina de zi MLC MY2015 Partea stanga

T7 250 CPEuroVI

MANUALA 6 TREPTE

18-19 tone

Reducție simpla

Suspensie pneumatica punte

......... <;r»atp    ...

TIP FRANA

Frâne disc fata/spate

TIP UTILIZARE

Utilizare standard

VERSIUNE

Autosasîu cabina simpla

AMPATAMENT

4185

Culoare

ALB IC 194

Anvelope

Anvelope 295/80R22,5 sosea


Opționale standardCABANA

Kît fumători

Tapițerie textila

Oglinzi retrovizoare 2600 mm

Ventilație cabina standard

Geamuri electrice fata

Cric

întrerupător general mecanic Limitare viteza 90 km/h Lumini de zi LED (2008/89/EC)

Pilot automat adaptiv Cheie cu Immobilîser Tahograf digital VDO Vitezometru în km/h si mph

Afiîeîa

Sașiu standard AEBS

Aranjare componente standard pe sasiu Becuri cu haîogen Certificat de conformitat WVTA Cutie mecanica ZF 6S 800 TO Sistem franare standard Etichete omologare standard Lungime consola spate standard Roti spate jumelate Set date standard

f    Avertizor sonor părăsire banda

Arcuri fata parabolice Suspensie spate pneumatica Acoperire standard Plafon cabina nevopsit (standard)

Opționale induse hi preț

Modul expansiune gestiune PTO Pregătire PTO

PTO ZF NH/4c (N71/2c) pompa

Nivel emisii motor Euro VI b-c

SCurprotectîeradlator.......

Bara fata din otel Rezervor aluminiu 280 litri Evacuare centrala Sarcini axe: 7100-12000

1@@KLIFT GRVOT 10t * SARARITA ©mc LAMA ZAFAOA

a)    Hook-lift GRUST 10 To;

b)    Sararita GRUST — SPR 6 (6m3),echipata cu motor KUBOTA Diesel 20 CP;

c)    Lama de deszăpezire GRUST LDEH 30

Latime SOOO mm/inclinare laterala S'Z grade/construîta din plastic ABS termoforrnat/ greutatc 750 Kg, echipata cu placa de conexiune GR 5 si set de proiectorare cu faza scurta, instalate sub parbrizul camionului;

Preț BUGET ; 106,99? EURO + TVA Cantitate vehicule:    1

Note

ACEASTA OFERTA ESTE CONFIDENȚIALA

-    Livrare se face la sediul BRIARIS IND SA : București

-Termen livrare de convenit la plata avansului

-Plata se face in Ron la cursul BRD din ziua plătii

-Preturile sunt exprimate in Euro si nu conțin TVA

-Garanție Iveco: 24 luni de la livrare fara limita de km.

-    Valabilitate oferta 30 zile . FOTOGRAFIILE sunt cu titlu de prezentare


Dragnea Dragos

Sales Manager - BR1ARIS »ÎVECO

0040720700850

dragos.dragnea@briaris.ro

26 iulie 2018

Oferta nr. DD-S3 - BUGET

NEW SUPERCARGO 140E22K + HOOKUFT + LAMA + SARARITA


Modei:


ML140E22KEVI C-FORMULA ROȚILOR

TIP CABINA

POZIȚIE VOLAN

PUTERE MOTOR

TIP CUTIE VITEZE

M.M.A.

TIP REDUCȚIE

TIP SUSPENSIE .........

4X2

Cabina de zi MLC MY2015 Partea stanga

T7 220 CP Euro VI

MANUALA 6 TREPTE

12-14 tone

Reducție simpla

Suspensie.mecanica punte

TIP FRANA

Frâne disc fata/spate

TIP UTILIZARE

Utilizare standard

VERSIUNE

Autosasîu cabina simpla

AMPATAMENT

3690

Culoare

ALB IC 194

Anvelope

Anvelope 10R22.5 mixt


Opționale standard


CABIHA

Kit fumători Geamuri electrice fata Cric

Fara paturi Filtru polen

Oglinzi încălzite + reglabile

Dragnea Dragos

Sales Manager - BRIARIS - IVECO

8WSCO    0040720700850

dragos.dragnea@briaris.ro

26 iulie 2018

Oferta nr. DD-S3 - BUGET    —

siness Assisîanf    Bd. Kiseleff nr 29 sect 1    // V^

HW STRALB X4¥A¥ AB260X42Z «4 + BASCULArTÂ LAMA SÂRARJTÂ


FORMULA ROȚILOR

TIP CABINA

POZIȚIE VOLAN PUTERE MOTOR TIP CUTIE VITEZE M.M.A.

TIP REDUCȚIE

TIP SUSPENSIE

TIP FRANA

TIP AXA AJUTĂTOARE TIP UTILIZARE VERSIUNE "ÂM PATAMENT


Culoare


6X4

Cabina Active Day - Stralis Evo

Partea stanga

Cursor 11 420 CP Euro Vi

Manuala 16 trepte ____________

26 tone

Tandem cu reducție dubla M

Suspensie mecanica punte spate

Frâne disc fata/spate

Fara axa ajutătoare

Utilizare standard

Autosasiucabi na sîmpla

Ampatament 4200 mm

ALB IC 194

Anvelope


Anvelope 315/80R22.5 mixt


Opționale standard


Aheb

Franare electronic + sistem asistenta la franare

Kit fumători portabil

Tapițerie textila

Volan standard

Pachet tari clima temperata

AEBS Compiiant

Pregătire pentru distante medii / scurte Alternator 90 A (24V)

Franare cu aer pe evacuare Aranjare componente standard pe sasiu

fi


00018


Suspensie cabina mecanica Tahograf digital VDO

s    Cabina AD-EVO acoperiș jos

Arcuri fata parabolice Arcuri spate parabolice Plan schimb ulei cutie standard Acoperire TECTYL Traversa remorcare D 120 kN Număr trepte mers înapoi standard (2) Triunghi reflectorizant Trusa medicala Trusa scule standard Turație maxima motor 1900 rpm M.T.A standard VEH1CLE SETUP ON Plafon cabina standard Culoare sasiu Gri IC444 Parti plastic nevopsite (gri)

Opționab Indusa In preț

Suport extinctor Bara antiimpanare aluminiu Bara fata din otel Cuple aer rem DUOMATIC+ISO stg Cârlig de tracta re spate Pregătire girofaruri pe cabina întrerupător general electric Baterie 220 Ah

Prize el. remorca 2x7 poli stg Rezervor aluminiu 480 L

------—..................................—........—Farrsistem avertizare LDWS........    ~

Aer condiționat manual Scaun pasager static PVC Scaun șofer pneumatic PVC Sarcini axe: 8000-10500-10500 UMITATION ON SPEED LIMITER PTO ZF NH/4c (N71/2c) pompa Raport transmisie 3.79

BEHA BASC^LABILA P0§TERI@Af%A * SAHAHgTA ss LAMA.ZAPADA    w

a)    Bena rectangulata cu obloane laterale fixe cu inaltimea de 800 mm, basculare pe spate-lungime 6200 x2400 mm volum 12 mc;

b)    Sararita GRUST - SPR 9 (9m3)echipata cu motor KUBOTA Diesel 20 CP;

c)    Lama de deszăpezire GRUST LDEH 32

Lățime 3200 mm, înclinare laterala 37 grade, construita din doua sectoare, greutate 900 Kg, echipata cu placa de conexiune GR 5 si set de proiectorare cu faza scurta, instalate sub parbrizul camionului;

Preț BUGET : 128 J50 EURO TVA

ACEASTA OFERTA ESTE CONFIDENȚIALA

-    Livrare se face la sediul BRiARIS IND SA : București

-Termen livrare de convenit ia piața avansului

-Plata se face in Ron la cursul BRD din ziua plătii

-Preturile sunt exprimate in Euro si nu conțin TVA

-Garanție Iveco: 24 luni de la livrare fara limita de km.

-    Valabilitate oferta 30 zile , FOTOGRAFIILE sunt cu titlu de prezentare

From: Florin Arama

Sent: Thursday, July 26, 2018 8:47 AM

To: salubritate sector3

Subject: RE: Cerere oferta estimativa

Buna ziua,

In urma solicitării primite din partea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3, va trimit in atașament oferta pentru autospeciala Mercedes Benz 4x4 cu lama si sararita de 6 mc -12 bucăți, respectiv autospeciale tip hook lift/abrollkipper cu lama si sararita de 9 mc- 7 bucăți, disponibile pe stoc. Raman la dispoziția Dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Cu stima,

Florin ARAMĂ

Business Unit Manager

CTE Solution - Utilaje Specializate SRL

Șos. București nr. 57

077055" - Ciorogâria, Jud. Ilfov, ROMÂNIA

Tel:    +40    372 15 0844

Fax:    +40    318 15 7357

Mobil:    +40    799 007 210

E- ma H:    florin.arama@ctesolution.ro

web:    www.ctesolution.rowww.prQrecvciinq.ro

www.4-rent.rowww.ctegrQUQ.ro

fB    facebook.com/CTESolution

fecebook. com/ProoerRecvcl i ng

CTE Group TV...................

DISCLAIMER

"The content of this communication is dassified as CTE Solution - Utilaje specializate SRL Confidențial and Proprietary Information. The content of this cofnmunication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorîzed to nsceive it. It may contain confidențial or legaiîy privileged information. If you are notthe intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contente of this Information is strictly prohibited and may be unlawfui, If you neceived this communication în error please notify us immedtately by responding to this communication then deiete it from your System, CTE Solution - Utilaje specializate SRL is neither iiabie for the proper and complete transmission of the Information contained în this communication nor for any delay in ite receipt.

Prezentei mesaj constituie o Informație confidențiala si este proprietatea exclusiva a CTE Soiution - Utilaje specializate SRL. Mesajui se

^adEeseazad3utBai=perse3HeiTizfoe^atfjondtce^menfenafee»4te^natarar-preajm^Laltorpei^Be^atoEi-za£tesaj;4)ctofiascar--^)ate5eenBae^ informații confidențiale. In căzui in care nu sunteti destinatarul menționat, va aducem la cunoștința ca dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza prezentei informații sunt strict interzise si atrag răspunderea dvita ss/sau penala după caz. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anunțați imediat, ca răspuns la mesajul de fata, si sa-i stergeti apoi din sistemul dvs. CTE Soiution -Utilaje specializate SRL nu este responsabila pentru transmiterea corespunzătoare si integrala a informației conținute in acest mesaj si nici pentru eventualele întârzieri in receptionarea acestuia.

From: salubritate sector3 <șalubritațe.s3j^Yah2O:2arn> Sent: Wednesday, July 25, 2018 8:56 AM To: Florin Arama <florin.arama@^^

Subject: Cerere oferta estimativa

Va rugam sa ne trimiteti in cursul zilei de astazi o oferta estimativa de preț pentru următoarele tipuri de utilaje:

-    Autospeciala dotata cu    Sama    de zapada    si    sararita de    9 mc;

-    Autospeciala dotata cu    lama    de zapada    si    sararita de    5-6 mc

-    Autospeciala dotata cu    Sama    de zapada    si    sararita de    3-4 mc;

Oferta pentru dotarea a:

-    autocontainer cu placa frontala, lama si sararita 4 mc;

-    Toyota Hilux cu lama si sararita;

Hako City Mașter 2200 cu lama si sararita;

Hako City Mașter 600 cu lama si sararita.

Va rugam sa precizați in cadrul ofertei, tipul de autosasiu, modelul de sararita precum si termenul maxim de livrare.

Așteptam ofertele dumneavoastră pe adresa de e-mail: salubritate.s3@yahoo.com in cursul zilei de astazi.

Va mulțumim.

Sent from Mail for Windows 10

# ■■

SESOtUtlOM

Către: SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3M SRL


OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA AUTOSPECIALA DESZĂPEZIRE


AUTOSASîU MERCEDES-BENZ ATEGO 1524 AK (4X4)

Tip vehicul:    1524 AK

Formula roților: 4X4

Model constructiv:    96723712

Varianta sasiu: Sașiu basculanta eu tracțiune integrala (4X4)    -

Cabina: Cabina S

Putera motorului:    175 kW (238 PS)

Ampatament; 3260 mm

Tip direcție: left

Pagina 1

077055, Remania, Ciorogarla, Jud. iifov, Sos. București, Nr.57: Reg. Com. J23/1684/2015, CU! RO26234021

Tel. 14 0372 150 844, Fax +4 031 815 73 57, Mobil. +40727 227 393, E-mail: office@ctesolution.ro, Web: www.ctesolution.ro


A H YUNDAI    50M


o mm ezoaiER


■CT1SOUJTION

M utilaje spBcj*£ia#e


D3X Huse scaune, material textil împletit

D4B Post conducere Classic

D5Y Covorașe din cauciuc, șofer si pasager

D6Y    Filtru de polen

D7M    Spatii depozitare, deasupra    parbrizului, 2compart.

D8A    Trapa plafon/trapa    aerisire    in plafon

EOY    Locaș baterie

E1A Baterii 2 x 12 V/115 Ah, întreținere redusa E1N Aiternator 28 V/100 A E3A Transformator de tensiune, 24 V/12 V, 10 A E3Y PSM, CAN pentru date caroserie si rem, ISO 11992 E3Z PSM, CAN pt date caros, ISO 11898 in loc de 11992 E5A Nr. 1 comutator, pt sîst electric al caros. non MB F1P    Cabina S

FIX    Cab.S 2,30 m., acoperiș standard, tunel

F2U    ClassIcSpace

F3E    Elemente montare c.abina, spate, ranforsate

F41    Perete spate cabina, cu geam

F6I    Oglinda fata, încălzită

F6J    Oglinda principala, electrica, șofer

F7V    Intrare cabina, 2 trepte

F8L    Sistem antidemarare cu Transponder

GOW    Drive program offroad

G1D Transmisie G 90-6/6,70-0,73

G4I Cutie de transfer VG 1000-3W/1,61-0,98 cuplabila

G5G    Mercedes PowerShift 3

I4B    Radformel 4x4

I5Y    15,0-Tonner

I6B    Kipperfahrgesteli

I6L    Leichte Baureihe,    neue Generation bis 211

160    Leichte Fahrzeuge bis 211

J1A    Instrument de bord combinat, 10.4 cm

JIR    Tahograf, digital, EC, rpm, ADR

JÎS    Producător tahograf VDO

J2A    CD Radio

Pagina 3

077055, Romania, CiorogarSa, Jud. ilfov, Sos. București, Nr.57; Reg. Com. 123/1684/2015, CUI R026234021

Tel. +40372 150 844, Fax +4031 815 73 57, Mobil. +4 0727 227 393, E-maii: office@cteso!utidn.ro, Web: www.ctesoiirtion.ro


AWYUNDA1 ^teCAiAC [55?

R8P Roata rezerva/janta pentru roata de rezerva S5A    Limitator de viteza ia 90 km./h. (56 m.p.h.}, ECE

S5Z    Tempomat

S8A    Trusa prim ajutor

S8B    Extinctor incendii, 2kg

S8C    Triunghi reflectorizant

S8E    Vesta reflectorizanta

T2Z    Varianta greutate 16.01 (6.0/10.5)

VIG    Noul Atego, construcții

V1W    Standard

V2T    Atego, model generație 1

V8A    Număr sasîu

X1T instrument/etichete/documentatie, Romana X2A Identificare modei, in funcție de greutate X2E Plăcută model, EU

X3Z Garanție lanț cinematic cf cu T/CG 3anî/250000km Y4G Cric montat pe sasiu

Y4J 2 cale de roti, neambalate, depozitate in cabina Y4P Manometru, digital Y4Y Furtun umflare pneuri Z3Z Export-Code

_____Z5C OM 936    ___________ _    ________________________

Z5M    Priza de putere, simpla

Z5Q.    Kupplungslieferant LUK

Z5X Volanul pe partea stanga

Z5Y Vehicul destinat circulației pe partea dreapta

SARARITA 6 M3 EPOKE SIRIUS AST SH 3800

-    Ax agitator ce previne întărirea materialului si sparge bucățile mari obtinandu-se astfel o sursa de material uniforma si constanta.

„ .. - Ro I a de li vr a re c e oreve d e goli rea u n i f o r m a a b u n ca r u 1 ui de m ate riaJ. pe întreaga lu tigime:

-    Banda transportoare din cauciuc ce transporta cu ușurința materialul dozat către discul de imprastiat.

«Telecomanda EpoBasic • Sistem electric integrat Epoke

Pagina 5


0770SS, Remania. Ciorogarfa, Jud. ilfov. Sos. București, Nr.57; Reg. Com. 123/1684/2015, CUI R026234021

PLUG DESZĂPEZIRE EPOKE S27HL CARACTER MCI TEHNICE

-    Lățime lama    2.700 mm

-    Lățime activa de lucru (unghi 22°}    2.370mm

-    înălțime lama    1.060 mm

-    Greutate operaționala    530-580 Kg

DESCRIERE GENERALA

-    Lama ușoara din pohmer HDPE, dintr-o singura bucata, destinata îndepărtării unui strat de zapada mic, zăpezii ude ude sau deja topita, de pe drumurile rurale si urbane.

-    cutite racioare din cauciuc

-    amortizoare hidraulice

-    telecomanda in cabina

-    faruri suplimentare de lucru

-    lumini de gabarit ledsțanga-dreapta

-    operare hidraulica - mișcare stanga-dreapta (0-30°) si sus-jos.

----------------------------------------------------—

PREȚ UNITAR AUTOSPECIALA DESZĂPEZIRE: jl7.500 EURO+TVA CiPBUfcURESTi

•    Garanție deszăpezire si sararita: 12 luni (de la data livrării). Se asigura instruirea operatorilor si documentația tehnica, Pagubeie cauzate de funcționarea si de întreținere necorespunzatoare sunt excluse din garanție. Preluarea obligației noastre de garanție este condiționala de lucrările de revizii efectuate in timp util, conform cu instrucțiunile de operare si întreținere cat si respectarea cârtii tehnice.

♦    Termene si condiții de livrare : 30-45 zile -12 unitati.

® Piese de schimb si service postgarantie : minim 5 ani, contra cost.

• La recepția produselor furnizorul va remite Beneficiarului toate documentele necesare înmatriculării -carte de identitate, factura fiscala, manual de utilizare si întreținere in limba romana, catalog piese de schimb pe CD, certificat de conformitate, certificat de origine CE.

Valabilitate oferta -10 zile

Pagina 7


077055, Romanșa, Ciorogarla, Jud, tif.ov, Sos, București, Nr.57; Reg. Com. J23/1684/2O15, CUI RO2 62 34021

Tel. +4 0372 ISO 844, Fax +4 031 815 73 57, Mobil. t4 0727 227 333, E-maif: office@ctesolution.ro, Web: www.ctesolution.ro


ahyundai 3(ecALA£


5CHISI2Î


«ZOOLER*fotografre cu titlu de prezentare

NR.

CRT

ECHIPAMENT

NR.UNITATI

TERMEN LIVRARE

PREȚ

MERCEDES BENZ 2640 6X4 HOOK LIFT MEILLER RS 21,65

1

STOC

SARAR1TA^C1TMTDT“GAlTOX*SXn540TOR AUX ILI AR.......

“T

““25TTOTEMBR IE”

Î48850

LAMA DESZĂPEZIRE SCHMIDT SL 30

1

STOC

2

MERCEDES BENZ 2643 6X2 HOOK LIFT MEILLER RS 21.65

1

STOC

153360

SARARITA SCHMIDT GALEOX B70 MOTOR AUXILIAR

1

25 NOIEMBRIE

LAMA DESZĂPEZIRE SCHMIDT SL 30

1

STOC

3

MERCEDES BENZ 2533 6X2 HOOK LIFT HIAB 20 TONE

2

STOC

149900

SARARITA EPOKE 9 m3

2

STOC

LAMA DESZĂPEZIRE EPOKE S32 H

2

STOC

MAN TGS 26.420 HOOK LIFT MEILLER RS 21.65

2

STOC

4

SARARITA SCHMIDT GALEOX B70 MOTOR AUXILIAR

2

25 NOIEMBRIE

149750

LAMA DESZĂPEZIRE SCHMIDT SL 30

2

25 NOIEMBRIE

5

RENAULT 6X4 HOOK LIFT MEILLER RS 21.65

1

STOC

141270

SARARITA SCHMIDT GALEOX 870

1

STOC

LAMA DESZĂPEZIRE SCHMIDT SL 30

1

STOC

TOTAL AUTOSPECIALE COMPLETE

7

OUOtiîtO’M

OT-fcOE sPEciAteSre':CĂTRE: SOS SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL


OFERTA TEHNICO ECONOMICA AUTOSPEAIALA DESZĂPEZIRE TIP HOOK-UFTPagina 1

077055, Romanșa, Cîorogaria, jud. ilfov, Sos, București, Nr.57; Reg. Com. 123/1684/2015, CUI RO26234O21 Tel. t-4 0372 150 844, Fax +4 031 815 73 57, Mobi!. +4 0727 227 393, E-maîl: officesȘctesokftion.ra, Web: www.ctesolution.ro

POKftRSftBÎOa.


SJÎȘSS A HYUNDAI TSfKĂtAC fiSBlt

Nota:

1. Stocuri actuale, care pot fi livrate rapid:

EPOKE Sirius, 6me    12 bucăți

EPOKE Sirius, 9mc    3 bucăți

sunt închise. Termenul de livrare es :e de cca 4


2. Termenele de livrare (in special la sasiurt) depind de data comenzii, avand In vedere ca in August fabricile de obice luni, dar depinde de momentul confirmării comenzii

O

o

o

o

ro


GRADINARiU

Idee a ta. Soluția maa. Succesul nostru-

Anexai - OFERTA TEHNICO - FINANCIARA

Prin preseîîtaț va transmitem oferta aoastra pentru cuihpararea de accesorii si utilaje de salubritate

ofertă 1

urnizor

SASIU

Sararita

iama de zapada placa frontala inc

cu

lusa

preț ofertat

OBSERVAȚII

NR. CRT

UTILAJ E/DOTARI

NR. BUC

1

Autospeciala dotata cu lama de zapada si sarariita de 9mc -

Opțiunea 1

1

MAN 6x4, 26tone, cu

Hookiifț 20T

OKE Sirius 9mc

Pronar PU-SȘi

H

130,000

cu 5660 Euro mai ieftin in varianta

cu bascula

1

Autospeciala dotata cu iama    sarariita de 9mc -

Opțiunea 2

1

Hookiifț 20T

Aiaska 900

Pronar PU-SS^H

125,000

cu 5000 Euro mai ieftin in varianta

cu bascula

OPȚIONAL: Antrenare prin motor termic tip HATZ, 19 CP

i

l

i

!|

5,500

OPȚIONAL: Sistem de preumezire cu pompa si rezevoare laterale pentru clorura de calciu de capacitate 2.700 litri

i

4,800

OPȚIONAL: Buncăr realizat 100% din otel inoxidabil, nevopsit

2,200

OPȚIONAL: Telecomanda cu sistem GPS legata la tahograf

700

OPȚIONAL: Picioare pt depozitare

.......1

1,400

OPȚIONAL; Prelata cu sistem de inchldere/deschidere de la sol

ii

1,500

OPTIONAL: Scara de acces (din otel inoxidabil)

1

600

OPȚIONAL: Spărgător de bulgari pt maruntirea materialului împrăștiat

900

OPTIONAL: Cutie automata

2,500

OPTiONAL: rola calare sau suspensie pneumatica sasiu

1,500

2

Autospeciala dotata cu lama de zapada si sarariita de 5-6mc -OPȚIUNEA 1

1

MAN 4x2,18tone, cu Hooklift IOT

El

1OKE Sirius 6MC

Pronar PU-S32H/30HI

112,600

cu 5000 Euro mai ieftin in varianta cu bascula

2

Autospeciala dotata cu lama de zapada si sarariita de 5-Smc -OPȚIUNEA 2

1

MAN 4x2, iStone, cu Hooklift 10T

Aiaska 600

Pronar PUI S32H/30HL

110,400

cu 5000 Euro mai ieftin in varianta cu bascula

00002

OO

3PTI0NAL: Antrenare prin motor termic tip HATZ, 19 CP

OPȚIONAL: Sistem de preumezlre cu pompa si rezevoare laterale oentru clorura de calciu de capacitate 2.700 litri

OPȚIONAL: Buncăr realizat 100% din otel inoxidabil, nevopsit    '

OPȚIONAL: Telecomanda cu sistem GPS legata la tahograf

OPȚIONAL: Picioare pt depozitare

OPȚIONAL: Prelata cu sistem de inchidere/deschidere de la sol    ;

OPȚIONAL: Scara de acces (din otel Inoxidabil)

OPȚIONAL: Spărgător de bulgari pt maruntirea materialului    i

împrăștiat

OPȚIONAL: Cutie automata

OPȚIONAL: rola calare sau suspensie pneumatica sasiu

OPȚIONAL: tracțiune 4x4 cu axa fata decuplabila

3

Autospeciala dotata cu lama de zapada st sarariita de 3-4mc

1

MAN 4x2 12t, cu Hooklift 6-7T

OPȚIONAL; Antrenare prin motor termic tip HATZ, 19 CP

OPȚIONAL: Sistem de preumszire cu pompa si rezevoare laterale pentru clorura de calciu de capacitate 1200 litri

OPȚIONAL: Buncăr realizat 100% din otel Inoxidabil, nevopsit

OPȚIONAL: Telecomanda cu sistem GPS legata la tahograf

OPȚIONAL: Picioare pt depozitare

OPȚIONAL: Prelata cu sistem de inchidere/daschldere de la sol

OPȚIONAL; Scara de acces (din otel Inoxidabil)

OPȚIONAL: Spărgător de bulgari pt maruntirea materialului împrăștiat

cr*

_

OPȚIONAL: Cutie automata

o

o

ro

5,500

4,500

1,990

700

1,400

!î

1,500

;s H ■ 1

600

i

900

2,500

1,500

10,000

Alaska 300

Pronar PU-i S32H/30Hlț

86,600

5,500

3,900

1,590

700

1,400

1,500

jl

600

900

2,500

[--

OPȚIONAL: tracțiune 4x4 cu axa fata decupiabila

1

:3

'i!

10,000

4

Dotare autocontainer 18t cu placa frontala, lama si sararita 4mc

1

s Aiașka 300

Pronar PU-S32H/30H(.

34,500

1 5

Dotare Toyota Hilux cu lama si sararita

1

Toyota Hilux

' Hilltip 550

Hilltip 2100:ȘP

15,500

1 5

Dotare HAKO CITYMASTER 2200 cu iama si sararita

1

HAKO

Electrica, detașabila, 0.5mc

FIEDLER GERMANIA,

, !!

model jj

FRS1820/2020,

16,490

Nu se poate monta Sararita

7

Dotare HAKO CITYMASTER 600 cu lama si sararita - OPȚIUNEA 1

1

HAKO

Sararita spate KIF

SS200

plug in v cu protecție metalicaij

10,090

7

Dotare HAKO CITYMASTER 600 cu lama si sararita - OPȚIUNEA 2

SS200

Lama zapada

dreapta 150 cm,

9,420

OPT5ONAL FREZA-TUN ZAPADA CERRUTl BASIC HY L1100

4

4,200

OPȚIONAL extensie capacitate la 330 1

--1

390

OPȚIONAL - Sistem presiune medie imprastiere clorura MD

i

10,100

| 8

Freza de zapada pentru trotuare - Husqvarna ST 230P

1

—..........

q

1,900

9

Tractor dotat cu iama si sararita - OPȚIUNEA 1

1

uEu-iirrtfflft

AGROK1D 230 DT,

47CP

Pronar PUV-1700

J!

;(

Pronar PS-2Ș0

37,000

Tractor dotat cu lama si sararita - OPȚIUNEA 2

1

DEUTZ FAHR 5090.4

G DT MD, 84 CP

> PronarT131 (tracta bil)

■'j

Pronar PU - 2^00

68,000

Sumele sunt exprimate in EURO si nu conțin TVA

Nota:    ș    !

1.    Stocuri actuale, care pot fi livrate rapid:    ;

EPOKE Sirius, 6mc    12 bucăți    ;

EPOKE Sirius, 9mc    3 bucăți    '

l    i

2.    Termenele de livrare (ir» special la saslurl) depind de data comenzii, avand in vedere ca in August fabricile de obicei sunt închise. Termei

de livrare este de cca 4luni, dar depinde de momentul confirmării comenzii    *    ;

i

3.    Ofertele de autospeciale dotate cu lama si sararite sunt făcute pe sistem Hooklift. Ele pot fi, de asemenea, adaptate pentru sistemul cu bena.i

o    1

o

o

O’

o

epoke


Raspanditor Epoke Sirius AST SH 3800

1. Caracteristici tehnice

1.


CARACTERISTICI TEHNICE__________© ~.....5jstem^dje alimentarg„Epoke_gg_gQnsta in:_________________ ______________________________________________

-    Ax agitator ce previne intarirea materialului si sparge bucățile mari obtînandu-se astfel o sursa de material uniforma si constanta

x    - Rola de livrare ce prevede golirea uniforma a buncărului de material pe întreaga lungime;

-    Banda transportoare din cauciuc ce transporta cu ușurința materialul dozat către discul de imprastiat.

•    Telecomanda EpoBasic

•    Sistem electric integrat Epoke

•    Capacitate: 6 mc

©    Canal dozare material

•    ■ Priza dubla montatape cabina pentru conectarea telecomenzii ....................................................... — ........... •

® Gratare de siguranța cu dimensiunea ochiului de 50 x 50 mm pentru împiedicarea încărcării in raspanditor a materialului grosier

® Posibilitatea de a regla înălțimea de imprastiere ® Sistem electric de reglare a simetriei de imprastiere

•    Lățime de imprastiere reglabila intre 2 si 12 metri in pas! de 1 metru

•    Cantitati împrăștiate: Sare 5-40 g/m2 in intervale de 5 g/m2

Nisip 30 - 240 g/m2 in intervale de 30 g/m2 © Greutate proprie/ incarcata: cca. 1.800/ 9.000 kg @ Antrenare de Ia instalația hidraulica a vehiculului purtător

, //    © Picioare de depozitare cu rola fata pentru încărcare in bena basculablla

© Prelata pliabila

•    2 buc. girofar portocaliu cu flash

© Lampa de lucru (pentru control vizual al câmpului de imprastiere)

© Culori in concordanta cu standardul RAL portocaliu RAL 2011 ® Manual de instrucțiuni si piese de schimb in limba engleza, germana si romana

Avantajele sistemului:

Moment scurt de pornire;

Posibilitatea utilizări diferitelor materiale antiderapante

-    Minim de uzura - prietenos pe partea de service

-    Furnizarea uniforma a materialului;

Zdrobirea bulgarilor in materialul de imprastiat

-    Previne întărirea materialului în buncăr;

Golirea uniforma a buncărului ce pastreaza constant centrul de greutate

Apt pentru i mp răsti ere a oricărui tip de material antiderapant

Consum redus de energie.

Sistem ce menține constanta cantitatea de material imprastiat in funcție de viteza de deplasarea a vehiculului purtător.

FISA TEHNICA

Raspanditor Epoke Sirius AST SH 3800 1. Caracteristici tehnice


1.CARACȚEKISTICI TEHNICE

® Sistem de alimentare Epoke ce consta in:

-    Ax agitator ce previne întărirea materialului si sparge bucățile mari obtinandu-se astfel o sursa de

• ,    >    material uniforma si constanta

-    Rola de livrare ce prevede golirea uniforma a buncărului de material pe întreaga lungime;

-    Banda transportoare din cauciuc ce transporta cu ușurința materialul dozat către discul de împrăștiat. ® Telecomanda EpoBasic

@ Sistem electric integrat Epoke ®    Capacitate: 9 mc

©    Canal dozare material    - —.........................................

•    Priza dubla montata pe cabina pentru conectarea telecomenzii

® Gratare de siguranța cu dimensiunea ochiului de 50 x 50 mm pentru împiedicarea încărcării in raspanditor a materialului grosier

« Posibilitatea de a regla inaltimea de imprasîiere

•    Sistem electric de reglare a simetriei de imprastiere

« Lățime de imprastiere reglabila intre 2 si 12 metri in pași de 1 metru

•    Cantitati împrăștiate: Sare 5-40 g/m2 in intervale de 5 g/m2

Nisip 30 - 240 g/m2 in intervale de 30 g/m2 ® Greutate proprie/ incarcata: cca. 1.800/ 9.000 kg

_ J    ® Antrenare de la instalația hidraulica a vehiculului purtător

® Cadru de încărcare pe sistem abroll ® Prelata pliabila

®    2 buc. girofar portocaliu cu flash

® Lampa de lucru (pentru control vizual al câmpului de imprastiere)

® Culori in concordanta cu standardul RAL portocaliu RAL 2011 ® Manual de instrucțiuni si piese de schimb in limba engleza, germana si romana

Avantajele sistemului:

Moment scurt de pornire;

-    Posibilitatea utilizări diferitelor materiale antiderapante Minim de uzura - prietenos pe partea de service

-    Furnizarea uniforma a materialului;

Zdrobirea bulgarilor in materialul de împrăștiat Previne întărirea materialului in buncăr;

G 00053

-    Golirea uniforma a buncărului ce pastreaza constant centrul de greutate

-    Apt pentru împrastîerea oricărui tip de material antiderapant

-    Consum redus de energie.

-    Sistem ce menține constanta cantitatea de material imprastiat in funcție de viteza de deplasarea a vehiculului purtător.

EpoSat®

GPS-controlled spreading

Wireless EpoMaster® IV re moțe control

Datacollection

GSM & GPRS

CP

^Sâreading disc with Jp^xîng chamber

Oi

Ol

Epoke* A/S Vejenvej 50, Askov DK-66QG Vejen Tei. +45 76 96 22 00 Fax +45 75 36 38 67 epoke@epoke.dk www.epoke.dk


A{?H$ dVectKr? WfTf dirftciwe


SIRIUS AST®

SIRIUS AST® (advanced spreadîng technology) iș a road-speed reiated and synchronous spreader featuring the Epoke-dosing principie.

Hopper si2es: 3-9 m3


New developed funcțional desîgn

rh',-M ioh the Innc pypedcncp in devplopropi-i! of machinery for sltppery roads control Epoke"1 A/S has now produceți the imirpie and funcțional SIRIUS AST;‘ spreader.

SIRIUS AS1™ feamres vjell-tesred, high-grwlity coioponents gustanteeiog reliability and a long service life,

The basic ronstruction and well placed com-pnnents prrwrde optimal working cnnditions for the operafors as well as service people.

Cnritrnl ftmcrions for emptying, liqilid filling and the crwei are pic cad crgonomioally cotrect nn the spreader rcar thus cnabling the driver to work rhese functions standing ou the proitnd withnur haying to plimb the spreader,

Hopper structure

The SIRIUS AST” serms is availahln in 3 basic hopper lenqths thus making artaptatiorr on aii types ot trucks possible.

The Cpokc dosing principie ensures pro bl cm-frec rtedbutron of aII spreading material types as vretli as uniform horixontnl nmptyinț] of the hopper. Thercby the ideal center of gravity of the hopper on the Iruck is niaintained nod optima! roadnhîfity is achieved.■    v Fpikc-ii-incip e clei na s ’ne roz ter el u .i--it*-j’iîcof-j socrite ni-nu ■!»««■

:«ot tare:icic ccrd tiun cui Taier-.'

■    Mlîr.


Spreading technique

The SIRIUS ASf~' spreading disc prnvidcs a sharpiy rlefined spreading pattern using aii types of spreading materials. furthcrmore, the well-known and patenta) Epoke spreading disc with mixing rhambet, which quarantees fțlfî% prewetted material, is available as an option.

Electrical control

As standard Iha SIRIUS AST11 is cqnippcd wilti the EpoRasiC1 retnote conți ol.

iile wirnJ;gy<<1ppjoJvfet5terr" IV re moțe control (opl’oiiț wnj} ^s quick rna!sdiil sfiilling, as viell as spreading pattern control and sym m    m e n t s.

The largf^'JkȚpi&y enables easy arijusfment of aii sprșader_țttings and trouble shooting [oi seivicL'f’+iiuț'a problem-)ree rnslallation is macle o* on aii vehicies withQUl wiring hefv/nen control unit and spreader.


fot!-- .‘ii -ci.jt.di j disc wi;i:,iifxfng Cbfr-t whith etlu'es a 3 b'J'-ri rfilXtiitCi of salt and hpmti toptiiiidi pitivening).Si-tlUSASP spreaiiing rlijcțițfiffeliyeiy of sil niătcnal !yp?5, The sproading chc arrangement feâiuf&i sr imecr-ne jfâdrfsr.

disc

• New electrical control “ Quick-release for faster

hopperemptying ° Wireless remote control

(option)

» Low-noise, water-cooled diesel engine (option)

}    “ Funcțional design


Dosing principie

The Epoke principie perroils prpljîem-ffee delivery of aii types of spreading materials. i'he unloaded coiivttyos beli ensures problem-free star ting up without regard to temperaltiie cnnrfitions or spreading material.

The Epoke principie concists of:

‘ Ayhaloi, which pieverils material

bridge building and breaks large lumps thus achieving a uniform and steady material supply,

4 Oeltvery colier, which provides uniform emptying of the hopper alo.ng the uiilita spieadar lenytli.

• Unloaded conveyor belt, which easily transporte the srn rrately dnsed material to the spieading disc wilhoul lumps and rocks-

Advsntayes:

•    Low st ar ting moment

•    Minimi im wear - servire-f rihndly

•    Uniform material supyiy

‘ Crushing of lumps in spreading material

■> Prevention of bridge-tiuilding in hopper 1 Uniform hopper smptying, which

preveni! a shifting of the horifnntal center of gravity of the truck.

•    Prohlem-free spreading of all material

types

• Low power coiisrrmption


Drive Systems

The SIRIUS ASP sprpfiricr is synehrotious mearting îhe adjt.rsted spreading amounî per nr1 remains contant inespeetive pt spreading width or vehide speed.

GRĂDINARII!

fdesa te. Soiuiia mea. Succesul nostru.


Fisa Tehnica raspanditor material antiderapant (sararita)

Soaw Service Alaska 3000


UiIM©:

Raspanditorul pt. material antiderapant Snow Service Alaska 3000 reprezintă cel mai mai eficient mod de deszăpezire a drumurilor publice sau terenuri anexe.

Un utilaj profesionist pentru profesioniștii ce soficifâ performanțe extraordinare șl cesturi reduse de funcționare.

Raspanditorul Snow Service Alaska 3000 este folosit pentru imprastierea diverselor materiale solide [nisip, sare, agregate, etc) in timpul operațiunilor de mentenanta pe timp de iarna. Raspanditorul Snow Service Alaska 3000 deține patentul nostru in privința adaptorii capacitatii buncărului. Poate fi utilizat pe vehiculele grele prevăzute cu platforma de incarcare si respecta parametri din tabelul de mai jos.

Sistemul de adaptare a volumul buncărului permite montajul raspandiforului pe o larga varietate de vehicule purtătoare, fara a exista riscul supraîncărcării.

Toate elementele componente ale sistemului de imprastiere sunt fabricate din otel inox a.L se asigura o perioada de viata îndelungata, in medii corozive (banda de livrare a materialului antiderapant este construita sub forma de lanț tip covor continuu)

www.gradinariu.ro

w 1
GRADINARIU J

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

Toate operațiunile de operare in timpul funcționarii raspanditorului se realizează din cabina, ceea ce ajuta foarte mult ia ușurarea operării utilajului.

Panoul de control cu afîsaj LCD informează operatorul despre parametrii utilajului, software-uî fiind in limba romana.

Date tehnice:

Latimea de împrastiere 2-12 m

Volumul buncărului 3.0 m3

Capacit. împrastiere sare 5-40 g/m2

Capacit. împrastiere nisip 50-200 g/m2

R^^âj"cahTîTâTesdre’’Funcție de viteza    .......

Reglajul simetriei Panou de comanda cu motor electric 24 V

Tensiune de lucru Viteza de lucru


10-70 km/h

Sursa de antrenare : instalația hidraulica a autovehiculului purtător.

Dimens. platforma (L x I) Aproximativ 3.500 x 2.00 mm

înălțime platforma 1.554 mm

Sarcina utila necesara vehicul purtător Minim 7 tone (9 tone in cazul in care raspanditorul va fi dotat cu sistem de preumezîre)

ww w»gradinariu. r&

'O ’


GRADINARIU

îdeea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

FISA TEHNICA raspanditor material antiderapant (garantai

Snow Service Aiaska 6000

^fotografii cu titlu de prezentare


Utilitate :

Raspanditorui pt. material antiderapant Snow Service Alaska 6000 reprezintă cei mai mai eficient mod de deszăpezire a drumurilor publice sau terenuri anexe.

yn yf/to/ profesionist pentru profesioniștii ce solicită performanțe extraordinare și castori reduse de funcționare.

RaspandlforuB Snow Service Âtaska 6000 este folosit pentru imprastierea diverselor materiale solide (nisip, sare, agregate, efc) în timpul operațiunilor de mentenanta pe timp de iarna. Raspanditorui Snow Service Alaska 6000 deține patentul nostru în privința adaptorii capacitatii buncărului. Poate fi utilizat pe vehiculele grele prevăzute cu platforma de încărcare si respecta parametri din tabelul de mai jos.

Sistemul de adaptare a volumul buncărului permite montajul raspanditorului pe o larga varietate de vehicule purtătoare, tara a exista riscul supraîncărcării.

Toate elementele componente ale sistemului de imprastiere sunt fabricate din otel înox a.î. se asigura o perioada de viata îndelungata, in medii corozive (banda de BIvrare a materîaBuBui antiderapant este construita sub forma de Bani tip covor continuu)

www.grcdinoriu.roToate operațiunile de operare in timpul funcționarii raspandîtoruluî se realizează din cabina, ceea ce ajuta foarte mult la ușurarea operării utilajului.

Panoul de control cu afisaj LCD informează operatorul despre parametrii utilajului, software-ul fiind in limba romana.

Date tehnice:

Latimea de imprastiere 2-12 m Volumul buncărului 6.0 m3 Capacit. imprastiere sare 5-40 g/m2 Capacit. imprastiere nisip 50-200 g/m2

Reglaj cantitate sare    Funcție de viteza

Reglajul simetriei Panou de comanda cu motor electric 24    V

Tensiune de lucru Viteza de lucru


10-70 km/h

Sursa de antrenare : Instalația hidraufica a autovehiculului purtător.

Dimens. platforma (L x I) Aproximativ 5.000 x 2.400 mm

înălțime platforma 1.754 mm

Sarcina utila necesara vehicul purtător Minim 12 tone (15 tone în cazul in care raspandîtorul va fi dotat cu sistem de preumezire)

w w w, gr&tâgngggiu. m

Fisa Tehnica raspqndîtor material antiderapant (sararifal

Snow Service Alaska 9000

Utilitate:

Raspanditorul pt. material antiderapant Snow Service Âtaska $©00 reprezintă cei mai mal eficient mod de deszăpezire a drumurilor publice sau terenuri anexe.

Un yffla/ profes/onwf penfrv pr&fessonsșfss ce solicită performante extraordinare |i cosfyrf redyse de funcționar®.

Raspanditorul Snow Service Alaska 900© este folosit pentru imprastierea diverselor materiale solide {nisip, sare, agregate, etc) in timpul operațiunilor de mentenanfa pe timp de iarna. Raspanditorul Snow Service Alaska 9000 deține patentul nostru in privința adaptorii capacîtatîî buncărului. Poate fi utilizat pe vehicuîefe grele prevăzute cu platforma de încărcare si respecta parametri din tabelul de mai jos.

Sistemul de adaptare a volumul buncărului permite montajul raspanditorului pe o larga varietate de vehicule purtătoare, fora a exista riscul supraîncărcării.

ww w. gnsdlgntstw. m

Toate elementele componente ale sistemului de imprastiere sunt fabricate din otel inox a.i. se asigura o perioada de viata îndelungata, in medii corozive (banda de livrare a materialului antiderapant este construita sub forma de lanț tip covor continuu)

Toate operațiunile de operare in timpul funcționarii raspanditorului se realizează din cabina, ceea ce ajuta foarte mult la ușurarea operării utilajului.

Panoul de control cu afisaj LCD informează operatorul despre parametrii utilajului, software-ul fiind in limba romana.

Date tehnice:

Latimea de imprastiere 2-12 m

Volumul buncărului 9.0 m3 Capacit. imprastiere sare 5-40 g/m2 Capacit. imprastiere nisip 50-200 g/m2 Reglaj cantitate sare Funcție de viteza Reglajul simetriei Panou de comanda cu motor electric 24 V 10-70 km/h

Tensiune de lucru Viteza de lucru


Sursa de antrenare : Instalația hidraulica a autovehiculului purtător.

Dimens. platforma (L x 1) Aproximativ 6.000 x 2.400 mm

înălțime platforma 1.904 mm

Sarcina utila necesara vehicul purtător Minim 17 tone (20 tone in cazul in care raspanditorui va fi dotat cu sistem de preumezire)«g

FISA TEHNICA

Oferta autoutilitara 4x4 Toyota Hilux - dotata cu lama de zapada Hilltip 2100 SP si

rdspdnditor material antiderapant Hilltip $50, pt

1. Caracteristici tehnice

-aduse noi.

1. CARACTERISTICI TEHNICE

A. Autoutilitara 4x4 Toyota Hilux

A, Lama pentru zapada Hilltip 2100 SP

° Latimea de lucru, regim înclinare 20 grade: 1850 mm

•    Lățime totala, regim înclinare 0 grade : 2100 mm

•    Inaltimea: 55G mm

® Număr amortszoare elastice (arcuri): 6 ® Greutatea totala: cca. 200 kg

(140 kg fara sistem de prindere pe autovehicul)

® Tip raclor: cauciuc sau otel

® Modalitatea de antrenare: hidraulica, prin centralîna proprie.

® Ajustarea unghiului de înclinare stg/dr : hidraulic ® Montaj pe sistem special conceput pentru autovehicul purtător

® Prevăzută cu lumini de lucru 12 V

® Tălpi de copiere teren


www. gradinariu. m

■igf

B. Raspandîtor material antiderapant Hifftip 550

® Acționare de la instalația electrica a autosasiului purtător

® Lățime de lucru (m): maxim 8.0 m .

© Capacitatea de încărcare (m3): 0.5

•    Sneck cu diametru de 65 mm, realizat din otel inoxidabil, pentru alimentare discului cu material de împrăștiat

© Disc de imprastiere realizat din otel inoxidabil @ Buncăr fabricat din HDPE (polietilena de înalta

densitate)

® Buncăr dotat cu prelata de protecție ® Posibilitate reglare parametrii

( pornire/oprire, reglare lățime si viteza de imprastiere,) dintr-un panou electric de control montat in cabina (Telecomanda).

•    Dimensiuni minime de montat in bena: 1.200 mm x 1.200 mm


w w w. gradmorw.ro

Fisa Tehnica lama de zapada Pronar PU-S30HL si placa frontala PIN

76060-A, inclusiv montai pe

autospeciala 6x4 sau 8x4


Utilitate:

Lama de zapada Pronar PU-S3OHL reprezintă cel mal mas eficient mod de utilizare a autospecialei in activitati de deszăpezire a drumurilor publice sau terenuri anexe.

Un utilaj profesionist pentru profesioniftis ce so/icifâ performanțe extraordinare și cosind reduse de funcționare.

•J.


Deflectorul lamei este construit din HDPE, un materiali foarte rezistent Sa solicitări intense si foarte ușor. Acest lucru conferă lamei de zapada avantajul unei greutafi proprii mult reduse in comparație cu o lama clasica din otel, în acest fel reducandu-se substanțial incarcarea axei fata a sașiului purtător si implicit aduce o economie in ceea ce privește consumul de combustibil.


Date tehnice:

-    Lungimea totala a plugului,latimea cuțitului raclor:

-    Latimea de lucru, înclinat la 22 grade:

-    înălțime de lucru:

-    Viteza maxima de lucru

-    Greutate proprie / cu centra lina

3000 mm 2630 mm 1060 mm 30 - 60 km / ora

550 kg/ 590 kg


www.gradinariu

. ro

Dotări:

-    Lama racloare din cauciuc ( nu deteriorează stratul de asfalt sau beton).

-    Amortizoare hidraulice

-    Telecomanda în cabina șoferului

-    Faruri suplimentare pentru lucrul cu atașa mente. Nu este necesara dotarea sașiului cu faruri suplimentare.

-    Lumini de gabarit cu led, stanga - dreapta.

Operarea

-Prin sistemul eiectro-hidraulic ai lamei de zapada (centralina)

-    Mișcări posibile plug: sus / jos hidraulic, stanga / dreapta hidraulic (in intervalul 0-30 grade)

2. Placa frontala pentru montaj atasamente: lama sau plug de zapada, conform DIN 76060-A

°    Confecționată din otel OL37

•    Vopsita conform RAL 8022 { negru )


•    Proiectarea si configurare se vor efectua conform cu echipamentul pe care va fi montata

® Elemente mecanice laterale de ajustare pe inaitime Posibilitatea utilizării mai multor

www.gradinariu.ro

■ferOferta lama de zapada Pronar PU-S32H, Inclusiv montai


fotografii cu titlu de prezentare

Utilitate:

Lama de zapada Pronar PU-S32H reprezintă cel mal mai eficient mod de utilizare a autospecialei MAN în activitati de deszăpezire a drumurilor publice sau terenuri anexe.

Un utilaj profesionist pentru profesioniștii ce soflcitâ performante extraordinare șl costuri reduse de funcționare.

Detectorul lamei este construit din HDPE, un material foarte rezistent la solicitări intense si foarte ușor. Acest lucru conferă lamei de zapada avantajul unei greutati proprii mult reduse in comparație cu o lama clasica din otel, in acest fel reducandu-se substanțial incarcarea axei fata a sașiului purtător si implicit aduce o economie în ceea ce privește consumul de combustibil.

Date tehnice:

-    Lungimea totala a plugului,latimea cotitului raclor:    3200 mm

-    Latimea de lucru, înclinat la 22 grade:    2745 mm

-    înălțime de lucru:    1147 mm

-    Viteza maxima de lucru    30 - 60 km / ora

-    Greutate proprie    kg

Dotări:

-    Lama racloare din cauciuc f nu cfefer/oresszffl stratul de asfalt sau beton).

-    Amortizoare hidraulice

-    Telecomanda în cabina șoferului

-    Faruri suplimentare pentru lucrul cu atașa mente. Nu este necesara dotarea sase alai cu faruri suplimentare.

-    Lumini de gabarit cu led, stanga - dreapta.

Operarea

-Prin Instalație hidraulica a autovehiculul.

-    Mișcări posibile plug: sus / jos hidraulic, stanga / dreapta hidraulic (in intervalul 0-30 grade)

www. gradânarlu. ro

IMPORT EXPORT

/deea ta • Soluția mea • Succesul nostru

FISA T^HNICA

LS dotat cu accesorii întreținere

dmmuri pe timp de iarna.

1. Caracteristici tehnice

^imagine cu titlu de prezentare

.1.

CARACTERISTICI TEHNICEA« Tractor multifuncțional Deutz Fahr 5090-4 G DT MD LS

MOTOR

•    Motor DEUTZ FARMotion in 4 cilindri, 3849 cmc, turbo+intercooler, puterea nominala 84 CP, puterea maxima 88 CP,turatie nominala 2200 rpm, Tier 4i; Răcit cu lichidi; Sistem de injecție Common Rail

®    Rezervor combustibil 130 I

«    Management electronic al motorului

CABINA

•    Montata pe silentblocurî; parbriz fix

© Monitor digital; Preechipare pentru radio, cu 2 boxe

•    Oglinzi exterioare telescopice

® Ergonomica cu încălzire, ventilație

« Lumini de drum si 2 lumini de lucru montate pe acoperișul cabinei

® Scaun mecanic cu reglarea greutății, inaltimii si spătarului cu centura de siguranța

TRANSMISIA

©    4x4 cu comanda hidraulica; mec. shuttle

• Cutie de viteze cu 5 trepte cu 28 viteze înainte, 20 înapoi, Hi-Lo, cu schimbare electrohidraulica in sarcina a treptelor; viteza max. 40 km/h

® Direcție hidrostatica cu cilindri cu dublu efect

® Sistem de franare hidrostatica independenta pe cele 4 roti cu frâne disc in baie de ulei © Frana de parcare cu comanda mecanica

INSTALAȚIA HIDRAULICA

© Pompa hidraulica 55 î/min; 2 valve hidraulice auxiliare

RIDICĂTOR HIDRAULIC

© Ridicător hidraulic spate cat II cu comanda electronica a ridicării © Capacitatea de ridicare 3570 kg © Stabilizatoare telescopice pentru tirantii laterali

www.gradinariu.ro

004(021 )34^1Q9Q Q    Q


ROTI

•    Anvelope 380/85R24 (14.9R24) fata, 420/85R34 (16.9R34) spate ® Apărători dinamice la rotile din fata, aparatori roti spate

•    Greutate tractor 4200 Kg

OPnUNI INCLUSE IN CONFIGURAȚIE ® Bara de tracțiune transversala (cu găuri)

® Cupla pentru remorca cat C

•    Priza 12V si priza cu 7 contacte pentru utilaj

•    Contezi pentru PTO si ridicător pe aripa din spate

•    Sistem de franare pneumatic pentru remorci


) ACCESORII COMPATIBILE

B. Lama de zapada Pronar PU - 2600-    Prindere rapida pe tirantii fata ai tractorului

-    Greutate proprie plug: 660 kg;

-    Latimea de lucru: 2300 mm

-    Lățime maxima: 2500 mm.

-    Inaltimea de lucru: 970 mm centru/ 1040 mm margini

-    Cutit raclor interschimbabil.

-    Putere minima necesara încărcător frontal: 80 CP

-    Reglaj hidraulic stanga - dreapta.

C Raspandltor material antiderapant p@ sasiu tractafoîl Pronar TÎ31

www.gradinariu.ro

00Q049


E-maii: office@gradinariu.ro

IMPORT EXPORT

Ideea ta ® Soluția mea • Succesul nostru

Fisa tehnica

Tractor DEUTZ FAHR AGROKID230 DT

raspanditor material antiderapant

1. Caracteristici tehnice1 CARACTERBSTgg TEHNICE

*imagine cu titlu de prezentare

„ Tractor DEUTZ FAHR AGROKID 230 DT

° MOTOR: Mitsubishi in 4 cilindri, 47 CP, 1758 cmc, turbo, EURO III; răcire cu lichid; filtru aer uscat cu dublu cartuș.

a CABINA: Montata pe silentblocuri; parbriz fix; coloana volanului cu poziție reglabila; monitor digital; preechipare pentru radio, cu 2 boxe; oglinzi exterioare telescopice; încălzire, ventilație, lumini de drum si 4 lumini de lucru montate pe acoperișul cabinei (2 fata+2 spate); scaun mecanic cu reglarea greutății, înălțimii si spătarului, cu centura de siguranța; scaun pasager cu centura de siguranța; stergator geam spate

® PRIZA DE PUTERE:

540-540E rpm

® INSTALAȚIA HIDRAULICA:

Sistem hydraulic, pompa dubla 30 l/min; 2 valve hidraulice cu cuple rapide

Ridicător hidraulic spate cat. II, cu tîranti cu cuplare rapida, comanda mecanica; stabilizatoare telescopice pentru tirantii laterali; capacitatea de ridicare 1200 kg ® ANVELOPE:

Fata: 280/70R16; spate: 360/70R24; Apărători roti fata.

www.gradinariu.ro

' 4500; BRD Groupe Societe Generaie-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)34£ 14^2;

E-mail: office@gradinariu.ro    0 U 0 L 0

1/2

IMPORT EXPORT

Ideea to ® Soluția mea ® Succesul nostru

B. Plug de zapada Pronar PUV-1700

Date tehnice:

-    Latimea totala a plugului: 1700 mm


-    Latimea de lucru, in poziție iniinata la 30 grade: 1450 mm

-    înclinație: 30 grade

-    înălțime de lucru: 650 mm

-    Poziție de lucru: Frontal

-    Greutate proprie: 175 kg

-    Mecanism cu mișcarea de rotatie stg-dr Acționare hidraulica.

-    Număr de elemente de curățire: 2

-    Sistem de absorbție a șocurilor, cu arcuri si tije de piston,independente ,in fiecare element, care permite depășirea obstacolelor.

-    Muchii de razuire din cauciuc cu 5-6 inserții metalice,picioare de sprijin mecanice.

-    Semnalizare cu leduri pentru gabarit depășit.

-Calitate corp lama - otel (OL 52)

-Culoare portocaliu - RAL 2011


C. Raspandîtor material

antiderapant Pronar PS-250

Prindere rapida pe tîranti spate ai tractorului.

Latimea de im praștie re: l-6m

Capacitate buncăr: 0,5 mc

Buncăr fabricat den polietilena de înalta densitate, un material ușor si foarte rezistent la șocuri, principalul avantaj fiind faptul ca nu corodează, nefiind afectat de rugina. Angrenare de la priza de putere a tractorului. Stas prindere: Kat. SI acc. ISO 730-1 Greutatea raspanditorului: cca. 130 kg

www.gradinariu.ro

IMPORT export


Ideea ta • So/ufra meo ® Succesul nostru

*imagine cu titlu de prezentare

® Lat i mea de im praștie re; 6 -12 m @ Capacitate buncăr: 3.0 mc ® Angrenare de ia instalația


hidraulica a tractorului a tractorului, debit minim necesar: 32 litri/ min.

• Greutatea proprie a

raspanditorului: cca. 1360 kg

www.gradinanu.ro

E-maii: office@gradinariu.ro    0000

GRADINARIU

fdeea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

Imaginea este cu titlu de prezentare

Husqvarna ST 230P a fost dezvoltat pentru persoanele care au nevoie de o freză de zăpadă cu performanțe ridicate pentru a curăța zapada de pe drumurile de acces mari către garaje și alei, funcționează indiferent de tipul de suprafață, datorită patinelor antiderapante reglabile.

Husqvarna ST 230P a fost proiectat pentru utilizare ocazională în toate condiții de zăpadă, 10-30 cm. Freza de zăpadă are un sistem eficient în două etape, cu capacitate mare de aruncare a zăpezii. Mânerul are înălțime reglabilă pentru o utilizare confortabilă.

Transmisie este prin frecare cu disc, servodirecție și pneuri suplimentare mari de a asigura o bună funcționare.

Caracteristicile includ mansoane încălzite, faruri cu LED-uri și demaror electric pentru lucrul în toate condițiile meteorologice.

Sistemul cu două trepte: Zăpadă este alimentată în carcasa frezei de zăpadă prin intermediul unor lame în forma de melc, apoi este evacuată prin jgheabul frezei de către un ventilator cu palete.

Servodirecție: Opțiunea de deconectare a blocării diferențialului și posibilitatea alegerii care roată / șenilă trebuie să fie antrenată (servodirecție) face ca utilajul ușor de manevrat și de operat.

Mânerele de susținere: sistem de reglare a înălțimii. Mâner este reglabil pentru o ergo no mie îmbunătățită.

Lamele melc: Lamele în formă de melc pentru taiat zăpada amestecă aer în aceasta, ceea ce face ca zăpada să fie apoi ușor de manevrat și prin urmare asigură o curățare eficientă.

Transmisie cu disc de fricțiune: Pentru schimbări de viteză ușoare, în funcție de condițiile existente aie zăpezii.

Blocarea diferențialului: Funcțiunea de blocare a diferențialului înseamnă că mașina este deplasată folosind ambele roți. Acest lucru, împreună cu profilul adancit de pe anvelopele, asigură o tracțiune suplimentară foarte bună.

Patine din materia! plastic antiderapant: Pentru a nu deteriore suprafețele delicate. Patinele antiderapante sunt reversibile pentru on durată mare de viață a acestora.


Carcasă robustă pentru lamelele melcate de zăpadă: Pentru o operare robustă, o curățare eficientă și durata lungă de viață a produsului.

Rotor de mare viteză: Oferă un plus de distanță pentru treapta de aruncare a zăpezii.

Deflectorul mobil pentru jgheab de aruncare zăpadă: Controlează direcția de aruncare verticală cu o pârghie localizată pe panou.

Mâner rotund: Pentru aderență la manevrare și un control optim.

Motor marcă Husqvarna: Motor puternic și fiabil.

Controlul accelerației: Face posibil ca motorul să meargă în gol atunci când nu se curăță zăpada.

Pinuri blocare roți: Pentru schimbare și întreținere folosind cât mai puține scule.

Mansoane încălzite

Pentru o operațiune mai confortabil în climatul rece.

X-trac, profil adâncit al benzii de rulare: X-trac, anvelope cu profil adâncit al benzii de rulare pentru o tracțiune suplimentară foarte bună

Patine antiderapante reglabile: Face posibilă ajustarea spațiului dintre carcasa lamelelor melcului și sol, în scopul de a proteja solul / suprafața de curățat.

Cutie de viteze din aluminiu pentru lamelele melcului de curățare zăpadă: Cutia de viteze pentru lamelele melcului durabilă.

jgheab de aruncare zăpadă rotativ: Schimbare rapidă și ușoară a direcției de aruncare a zăpezii, folosind o pârghie de pe panou.

Mâner inter-blocabil: Pentru controlul o singură mână și operare ușoară.

Stick-ul de curățare jgheab: în cazul în care jgheabul de evacuare a zăpezii se va înfunda, este ușor să-l curațați cu levierul de curățare.

Toba de eșapament silențioasă: Pentru confortul utilizatorului.

Cabluri de control premîum: Cabluri durabile pentru durată de viață lungă, cu rezistență îmbunătățită la

frig.

DATE TEHNICE

Capacități

Tipul de suflantă    cu două trepte

Lățimea de lucru    76 cm / 30 inch

Diametrul melcului    30,5 cm Z12"

Număr de famele ventilator aruncare zăpadă 3

Motor

LCT

291 cm3 /17,8 cubic inch 7,2 kw@ 3.600 rpm

9.6    CP/7,2kW 14,5 Ib forță

5 Am peri

2.7    litri / 0,71 galoane


Producătorul motorului

Capacitate cilindrică motor Putere netă la turația presetata Cai putere

Cuplu motor brut

Alternator

Volum rezervor de combustibil

Transmisia de antrenare freză zăpadă

Transmisie de tip    disc de fricțiune

Trepte de transmisie înainte    6

WWW.gradinanu.m

GRADINARIU

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

Trepte de transmisie înapoi

Dimensiuni

Dimensiuni pneuri

Ajustare înălțimii mâner echipamentului Mașina de bază, lungime Mașină de bază, lățimea Mașină de bază, înălțimea Greutate


406 mm /16 inch 4 pași

148,59 cm/58,5 inch 76,2 cm / 30 inch 105,41 cm /41,5 inch 107,87 kg/237,8 Ibs.


Acustica

Nivelul de presiune acustică la nivelul urechii operatorului 88,4 dB(A) Nivelul de putere acustică măsurat    101 dB(A)

Nivelul de putere acustică garantate (LWA)    105 dB(A)

Vibrațiile

Vibrațiile mânerelor    4,66 m/s2

Logistică

Dimensiunea de ambalare, L x I x H

Greutatea ambalajului

Greutate brută 135,08 kg / 297,8 Ibs

1.327,15 x 876,3 x 889 mm / 52,25 x 34.5x35 27,58 kg/60.8 ibs


www» gradinami. mSERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


• /* ♦ ♦ ** î f • * ** f . *    + : *ț£ < ■ jP#>

i: v.-;v;;*tivt>


TELEFON {004 021) 340 40 n / 345 07 11 FAX (004 021} 31S 03 3? E-MAIL contr0lsntern@primarie3.ro Șos. Mlhai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMAN IA

isia-zms f sărbătorim ÎmpreunăNr. 162417/10.08.2018Către,Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție de accesorii, autofreză și skiploadere necesare activității de deszăpezire însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 282/09.08.2018 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L înregistrată cu nr. 161950/09.08.2018,


în vederea inițierii proiectului menționat.întocmit

Compartiment Guvemanță Corporativă

Cornelia Pivniceru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1