Hotărârea nr. 362/2018

HCLS3 nr.362 din 14.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a imobilului situat în strada Dristorului nr. 102, sector 3,

care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/200J, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 162926/CP/l0.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 162593/10.08.2018 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

-    Avizul Conform nr. 10196/03.08.2018 al Ministerului Educației Naționale;

-    HCLS3 nr. 232/18.06.2018 privind schimbarea destinației imobilului -construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, Sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării acestuia;

-    Adresa nr. 162609/10.08.2018 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult,

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- teritoriale;

-    Art. 10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art,864 Codul Civil, Titlul VI, Proprietatea publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art, 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit.f și alin (4), din Legea nr, 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a imobilului Corp A, înscris în cartea funciară cu numărul 212918, situat în Str. Dristorului nr.102, sector 3, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru desființarea prin demolare a imobilului prevăzut la alin, (1), în vederea realizării unei noi construcții cu funcțiunea de grădiniță.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

mariusxmfhJăită

*


SPOZ.

FL0REN1 h NEACSU

NR. 362 DIN 14.08.2018

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nf


CABINET PSiMASROMÂNIA


THsm MvyȚp'î țg ■ sS FAX ffiA; H cvm AMAU. c.«    ■ r ■    ■    ; ■ ■ ■

CAAlî    iș!. ;/iwAx 3, PAioTg., BpifîPsgC,

EXPUNERE MOTIVE

la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a imobilului situat în strada Dristorului nr. 102, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării

în prezent corpul A al Grădiniței nr.239 din Str. Dristorului nr.102, sector 3, se află într-o stare avansată de degradare șî nu mai prezintă siguranță în exploatare, fapt confirmat de Expertiza tehnică nr.547A/2015 în care se precizează că imobilul prezintă grad de risc seismic ridicat, făcându-I impropriu desfășurării unor activități educaționale.

Prin Expertiza tehnică mai sus menționată, se recomandă consolidarea sau demolarea imobilului din strada Dristorului nr. 102, cu mențiunea că lucrările de consolidare a clădirilor existente conduc la costuri mai ridicate decât costurile de demolare șt realizare a unei construcții noi, la o durată mai mare de realizare, la tehnologii complexe și la un disconfort ridicat pe toată durata de realizare a lucrărilor, relocarea ocupanților fiind obligatorie.

Consiliului Local al Sectorului 3, prin HCLS3 nr.232/18.06.2018, a aprobat schimbarea de destinație a imobilului din str. Dristorului nr.102, sector 3, corp A, în vederea demolării acestuia, urmând ca ulterior să se edifice o nouă clădire care să deservească Grădinița nr.239.

Ministerul Educației Naționale a emis Avizul Conform cu nr.10196/03.08.2018 pentru schimbarea destinației imobilului Corp A care aparține Grădiniței nr.239, situat în str. Dristorului nr.102, sector 3, București, în vederea demolării corpurilor de clădire CI șî C2 și edificării, pe terenul rămas liber, a unei noi construcții cu funcțiunea de grădiniță.

în conformitate cu prevederile art.10 alin {2} din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și art. 2 din OG nr.112/2000, pentru a putea fi demolat imobilul trebuie să treacă din domeniul public în domeniul privat al municipiului București.

Având în vedere cele prezentate șî ținând seama de raportul de specialitate nr. 162593/10,08.2018 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ șî Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care iî

Aa-Aiț'    AîKîN    Siii'i? ; Pți ioU/iți? Af lCș:țifcî;:i Aii'ț iîi ;.î 3 Al Ci-P NiiriNiA iU RifgsAiffliiUi» IA ițiți Î A.Uîițisffifi fi Ai .'.Ații4 î"

PWpAAis agșAiișițHg- kgsN. Atoteiiț pg h    tuicr AsC A ți’pC g-sg-i kyN jțggfeitt. VS giUvgi <XKfț.șgi itaAiiS>te gisvizpk îșj

fegiitonCTgi.ii Li A 67NTTA;, rw isiir-p fKiKKf:    sstyspilâ g AAkN AWttmpA gc g.hegii IBinANti Skk'pî 7


DîîHCȚiA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ UiSECTOIÎ EXECUTiV ADJUNCT SERViCSUL AOMiNfSTRAfiE UNiTĂp DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl BBtAȚii CU UN HĂȚ! LE DE CULT

Â:Â\w

: : ‘C,    ț,v,

N *W ******


CL’AN g>. ■: .. . . ,;■■ e ■..    ; Al

S-EA-îAîifî MW W fîî, 4.U


TW. A../'.' .

Ș ByaNeW ww^Ww,.


Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a imobilului situat în strada Dristorului nr. 102, sector 3, care aparține

Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării

în prezent corpul A al Grădiniței nr.239 din Str. Dristorului nr. 102, sector 3, se află într-o stare avansată de degradare și nu mai prezintă siguranță în exploatare, fapt confirmat de Expertiza tehnică nr,547A/2015 în care se precizează că imobilul prezintă grad de risc seismic ridicat, făcându-1 impropriu desfășurării unor activități educaționale.

Prin Expertiza tehnică mai sus menționată, se recomandă consolidarea sau demolarea imobilului din strada Dristorului nr. 102, cu mențiunea că lucrările de consolidare a clădirilor existente conduc la costuri mai ridicate decât costurile de demolare și realizare a unei construcții noi, la o durată mai mare de realizare, la tehnologii complexe și la un disconfort ridicat pe toată durata de realizare a lucrărilor, relocarea ocupanților fiind obligatorie.

Ca urmare, s-au efectuat demersuri pentru obținerea unui alt spațiu pentru desfășurarea de activități educaționale și cu ajutorul Consiliului Local al Sectorului 3, s-a obținut și amenajat un spațiu optim pentru desfășurarea unor activității de învățământ în cadrul imobilului C4 (clădire P+2), aparținând Colegiului Tehnic Mihai Bravu, aflat în șoseaua Mihai Bravu nr. 428 , sector 3.

Corpul de clădire pus la dispoziția Grădiniței nr. 239 este spațios, bine compartimentat, cu săli de clasă suficiente numeric pentru preluarea numărului de grupe de elevi ai Grădiniței nr. 239, care în ultimii ani s-a dublat.

Pentru spațiul cedat Grădiniței nr. 239 în vederea desfășurării de activități educaționale, între Colegiul Tehnic Mihai Bravu și Grădinița nr. 239, începând cu data de 1 septembrie 2016 s-a încheiat un contract de comodat pe o perioadă de 5 ani.

Consiliului Local al Sectorului 3, prin HCLS3 nr.232/18.06.2018, a aprobat schimbarea de destinație a imobilului din str. Dristorului nr.102, sector 3, corp A, în vederea demolării acestuia, urmând ca ulterior să se edifice o nouă clădire care să deservească Grădinița nr.239.

Prin adresa cu nr.116658/25.06.2018, completată ulterior prin adresa cu nr.125963/19.07.2018, Direcția învățământ Cultură din cadrul Primăriei Sectorului 3 București, a solicitat Ministerului Educației Naționale avizul conform pentru schimbarea destinației imobilului situat în Str. Dristorului nr.102, sector 3, în vederea demolării corpului A, care include corpul CI - grădiniță și corpul C2-anexa, care aparțin Grădiniței nr.239.

Prin adresa cu nr.33203/03.08.2018, R:34807/03.08.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 București cu nr. 158495/07.08.2018, Ministerul Educației Naționale a transmis Avizul

O.iîî-U t.hiîiii’iSiiVGiiîsN piASi'iWe Hjfiî pîdiWatc i.V Prcmfea MeiigiîhE 1 în cusrjfnvffimaic tg HegWwsîui Uni«x«i I    ■■7N 'WW . p

WepHNrii iĂirimjhjtoT Vgaie. DaîeV w 0 deTvăkiite «got ’W ;n    temei iegsî nlMIWî. Vă puteți PxereAa WpiuriU prcvW în

RegWmeW UE îUWIw, prinU-v istf&re TtiW, seuniVa și WeU    pa pdfvpi Pnrate WiW.Conform cu nr.10196/03.08.2018 pentru schimbarea destinației imobilului Corp A care aparține Grădiniței nr.239, situat în str. Dristorului nr.102, sector 3, București, în vederea demolării corpurilor de clădire C1 și C2 și edificării, pe terenul rămas liver, unei noi construcții cu funcțiunea de grădiniță.

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile privind aprobarea de către Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a imobilului situat în strada Dristorului nr. 102, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării.


întocmit: Ioan Popescu Rușavăț

Cfckd de Cadastru și Pa buc cate irrobUisră BUCUREȘTI

Bîmri d®! Cadestru și Publiciste imobivrâ Sectorul 3

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


hfn ew« 4SWi


C&fte fundări tVr. 212SJB București Sectorul 3A, Partea L Oescrierea imobilului

TMH intravilan

Adresa; Loc. BucuresO Sectorul 3, Str Dristor, Hr. 102, jud. București, UÂT București Sector 3 - Stre-da


Nr. CF vechi;98S98 Nr. cadastral vechi;12134


OristorukîL nr 102

Nr. | Nr. cadastral

Crt | Nr, topografic

i Suprafața* (mp)

Al j    212918

2.753

OBAOLOTA nr.239


Observații / Referințe


Construcții


Crt


Nr cadastral


âdreg.»


Observații / Referințe


j Al X 2I2918-C1 i 'Toc. Sl£CUr®3tr*Secîxsur37"5tr DRs^dKjS. coosrojlta'la    A compuss 5m i

] 1 ' I    j    Nr. 102, jud. BucuresU    Coostruetiî CI. - corp prindpsl cu o soprâfau construita !g

____________________________________~____________________[solde 32»...........__... __    _    _

i Lac, feucuresW SectorulS, Str tmcfou is, eanWu& 'b sSTÎFmp; C2' ~ snexFîTJ u votări1? j........NcJT2-A'M Mm/mr-Jî;ț':<, jil. i 7 mp .1............ .....„    „


Al,2 |    2U9X8--C2


fâr Partea IL Proprietari șl acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte- drepturi reale


Referințe


442041 Z 30/X2/20<B

Lege nr, 843în'24?0?7l99S emîs deTAffLĂMENTOrROMAHiEnFROWCOL nr, 8868/084 00009 emis de HU-hHQPSUt BUCUREȘTI - pidjMA 8 ÎA SECTOR. 3;];.....................

i j5„ p'ntabuiâre, drepFde PROERiLTAfL, dm?andc pun Convenție, CotaT"" ' aCâTXâî,2............

i bZ Ucfcosla 1/1    i

’...................WOHÎCIKOL' gBc'OWlSTÎ, drep® de proprietate a fost înscris anterior pnSlncHei&re"'îm."36HÎ9l


1}


din 19.10,2009


C. Partea IO. SARCmi


înscrieri privind desmemforămhitele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini


Referințe


13622 ÎS / 1B/1O72O0S    i

ileqe......nr. 84, din WOÎ/BâS ernb de MRUMlNTDIFSR^lU’WOTOCOrnr, 8868?b8.î04009 emisiei

iPRhMARlA SECTORIAL; 3„8UCUBBSTI;);___ _


CI î«MSCRIERE, drept de ASM ÎNSERARE


Âl, Ai.l, Al.2


1} CONSILIUL LOCAL AL SOTOftULUi 3


pacamsnt cav cMițin® ds’:is- zu a-aner perssnsl, pew o'e pr&vedgdk? tizM 8V 677/20-Qs.


; ■ ■■:: .-.-ifî    ■ ■:, \i ■:■    ? ■■■    s jssy, st c jn, rț;


■iS


Carte Fundară Nr. 21^913 Coimjn^/Oraș/Munîcspiu: București Sectorul 3 Anexa Nr, 1 La Farfe&s I    ~

Teren

Nr cadastral

{Suprafața (mp)*

'" ■

ObservațH / Referințe

212913

(    2.759

GRADATA nu239

- teren ;n preț r fete te ;0rnc>bhyi aparține rfomerțiboi pudic}

Date referitoare la teren

k”

Categorie inv& 1,

folosință pdnj

Suprafața j

(mp) |

F ana

Parcelă

!Mrf topo

Observații 7 Referințe

1

curți j DA j

2.759

w

consiruchs |    <

.... „

Gate referitoare

a construcții

| Crt |    Număr

Dev nație    j

construcție    |

Supraf. (rnp)

{Situație j juridică

Observații / Referințe ....... - -..... ..... -.............................. ...........

i AÎ..Î î 212913-C1

I 1™

construcții adrnîmsh'efive si J sodsl culuraie F

329

jCu acte

i

b. construita la soî:32S mp; Corp A compusa din : Construcții CI - corp prindpai cu o suprafața construite ia soi de 329 mp.

| AI.2 j 2I2913-C2

construcții oncxa |

17

jCu sete

S. construita ia sssl? mp; €2 - ăriexs cu o

suprafatș. construite îs soi do 17 mp.;

Lungime Segmente

1} Valorile lungim Hor segmentelor sunt obținute din protecție te plan.

1 Pun-ct [ început

Punct)

sfârșit)

Lungime segment c» (m}{

1

2|    8.322}

2

s

7.508:

Docif.mf*nt ‘~;îr? conpș îVa7f; ca cractxrpe?sisna!, ;■j; i?.,', î: ■.    ‘ i&hh"- •'i', :77,','d,

Psgiiw 2 dai 3


Punct

1 Început

Punct

sfârșit

Lungime segment!

re (m)j

î    3

4

7.039

5

39.541

!    5|    6

2.007

! 6

7

2.287

7

8

24.444

1. 8

0

4.043

-........................-----

10

li

52“34l1

** tungimIU segmentelor sunt detarmhvste m pianul" de proiecție Stereo 70 %i sunt rotunjite U I milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt rmii iniei decât valoarea t mHhnetnu


Certific ca prezentul- extras corespunde cu ■psAțfiîe in vigoare din cartai funerare originala,, păstrată du arest birou.

Prezentul extras da ebrte funciară este valabri Is autentificarea de către notarul pubfic â actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, Iar Infermațifie prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condiUHe legii,

Sre achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.1281541/25-03-2018 Io suma de 20, pentru servklui de

publicitate dnohiHdrâ cu codul ne 272,

A

Data soluționării,

A$ i s ta n t fi    ș ța tor,

Referent,

29-05-2018

CĂTĂLIN 603^ 30P ''■-

Data eliberării,

Cri .

............

firer A riridrfinâigrni'

(parsfy A soritej

' ■ rif'A'i'e

Osruma/îi «re O'-ib ro dat13 rre -k re .«-re.    .-■?'■■ re re re : re--’" :re re re ,Vr fzrrerei.

Pagina 3 83? 3


Ministerul Educației naționale


CABINET MINISTRUAVIZ CONFORM

Urmare a solicitării Primăriei Sectorului 3 București, transmisă ministerului cu adresa nr. 116658/2018, înregistrată cu nr. 33203/2018 și completată ulterior, s-a analizat propunerea schimbării destinației imobilului Corp A care aparține Grădiniței nr, 239, situat în str. Dristorului nr. 102, sector 3, București, în vederea demolării corpurilor de clădire C1 și C2 și edificării, pe terenul rămas liber, unei noi construcții cu funcțiunea de grădiniță.

Caracteristicile tehnice ale imobilului Corp A care aparține Grădiniței nr. 239 sunt următoarele:

-    Corp C1 - corp principal, cu o suprafață construită de 329 mp;

-    Corp C2 - anexă, cu o suprafața construită de 17 mp;

-    Suprafață teren: 2759 mp;

-    Carte funciară nr. 212918.

Solicitarea Primăriei se întemeiază pe următoarele argumente:

în prezent, corpurile de clădire pentru care se solicită schimbarea destinației

se află într-o stare avansată de degradare și nu mai prezintă siguranță în exploatare, fapt confirmat de Expertiza tehnică nr. 547A/2015 în care se precizează că imobilul prezintă grad de risc seismic ridicat, făcându-l impropriu desfășurării activităților educaționale. Având în vedere că în imobil nu se mai putea desfășura proces educațional, Primăria Sector 3 a făcut demersuri pentru obținerea unui alt spațiu, astfel că a fost identificat corpul de clădire C4 care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, corp de clădire care este spațios, bine compartimentat, cu săli de clasă suficiente numeric pentru preluarea numărului de grupe de preșcolari, număr care, în ultimii ani, s-a dublat. Pentru spațiul cedat, între Colegiul Tehnic Mihai Bravu și Grădinița nr. 239, începând cu data de 1 septembrie 2016, s-a încheiat un contract de comodat pe o perioadă de 5 ani.

Drept urmare, Consiliul Local Sector 3, prin Hotărârea nr. 232/2018, a aprobat propunerea schimbării destinației imobilului, în vederea demolării corpurilor de clădire C1 și C2, care aparține Grădiniței nr. 239, situat în str. Dristorului nr. 102, sector 3, București, și edificării, pe terenul rămas liber, unei noi construcții cu funcțiunea de grădiniță.

Totodată, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, prin adresa nr. 16531/2018, precizează faptul că, în ședința Consiliului de Administrație din data de 04.06.2018 a fost aprobată schimbarea destinației imobilului respectiv. în plus, Consiliul de Administrație al Grădiniței nr. 239, prin Hotărârea nr. 88/2018, a aprobat schimbarea destinației imobilului sus-menționat și edificarea unei construcții cu destinația de grădiniță.

Având în vedere cete prezentate, Primăria Sectorului 3 și-a propus edificarea unei clădiri noi, moderne, care să respecte standardele actuale, fondurile necesare fiind alocate atât de la bugetul local, cât și prin Programul Operațional Regional

Str, General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 www.edu.ro

ministerul Educației naționale

CABINET MINISTRU


ROMANIA


i    r

(POR). Astfel, noua clădire cu destinația de grădiniță, cu o capacitate de aproximativ 200 de copii, va avea regim de înălțime Sp+P+2E, o suprafață construită de 705 mp, la parter urmând a fi amenajate spații pentru antepreșcolari, iar la nivelurile superioare vor fi spații pentru preșcolari. Accesul la nivelul parterului se va realiza sperat de accesul la etajele superioare, iar la nivelul solului, cât și pe terasa de peste etajul doi se vor amenaja spații pentru activitățile în aer liber. De asemenea, construcția propusă a se edifica va fi dotată cu bucătărie, spălătorie și centrală termică, iar terenul va fi amenajat cu locuri de joacă, spații verzi, alei pietonale etc.

Terenul rămas liber după demolare va fi introdus în baza materială a învățământului preuniversitar de stat cu aceeași destinației, și anume spațiu de învățământ. De asemenea, după edificare, clădirea cu funcțiunea de grădiniță va fi cuprinsă în domeniul public al localității, cu destinația spațiu de învățământ.

La nivelul Colegiului Tehnic Mihai Bravu procesul de învățământ se desfășoară în condiții optime, cei 1328 de elevi beneficiază de 28 de săli de clasă (Corp C1 și Corp C3), 4 laboratoare (Corp C1), 5 ateliere (Corp C8), o sală de sport Corp C2), un cabinet CDI (Corp C3), o bibliotecă (Corp C3), un cabinet medical (Corp C3), un cabinet de consiliere școlară (Corp C3) și un teren de sport. în plus, Grădinița nr. 239, cu un efectiv de 361 de copii, își desfășoară activitatea în 14 săli de clasă, 14 dormitoare (Corp C4) și un teren de joacă dotat corespunzător.

Față de cete prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMENCS nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, se emite avizul conform al ministrului educației naționale pentru schimbarea destinației imobilului Corp A care aparține Grădiniței nr. 239, situat în str. Dristorutui nr. 102, sector 3, București, în vederea demolării corpurilor de clădire C1 și C2 și edificării, pe terenul rămas liber, unei noi construcții cu funcțiunea de grădiniță.

Nerespectarea condițiilor care au stat ta baza emiterii avizului conform, conduce ta pierderea valabilității acestuia.

Ministru


Str. General Berthelot rtr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel; +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 www.edu.ro


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, Sector 3, care aparține

Grădiniței nr, 239, corp A, în vederea demolării acestuia

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. î 09473/CP/13.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 109399/13.06.2018 al Direcției învățământ-

Serviciul Administrare Unități învățământ;

-    Copia procesului-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al

Grădiniței nr. 239 din data de 31.05.2018;

~ Hotărârea nr. 88/31.05.2018 a Consiliului de Administrație al Grădiniței nr. 239;

-    Expertiza tehnică a clădirii - Proiect 8003/2015 - 547 A;

~ .Acordul Consiliului de Administrație al ISMB nr. 16531/04.06.2018 privind schimbarea destinației imobilului din strada Dristorului nr, 102, corp A;

-    Adresa nr. 109405/13.06.2018 a Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unități învățământ;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 alin. (1), art. 61 alin. (2) și art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

-    Art. 7 și art. 8 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum șî condițiile necesare acordării acestuia, aprobată prin OMENCS nr. 5819/2016,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) șl art. 81 alin. (2) lît. j) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare,

[•

î


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea destinației imobilului construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, Sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării acestuia, urmând ca ulterior să se edifice o nouă clădire care să deservească Grădinița nr. 239.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obținerea avizului Ministerului Educației Naționale privind schimbarea destinației.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 232 DIN 18.06.2018

-ERVACiUL ADPAH


C'pA îNVÂȚAMâ.RT CULTUK ;■ £ CT O R £ X E C Lf T î V A O j U N CT


A UNJTÂ'p DE mVÂȚÂMÂN’


«O *«*,*% iî-VAU ‘ '‘-i    :■ *'•.


î&SKS te


î4 2/ »X


ROMANiA


Către:Nr,


Cabinet Primar


In vederea supunerii spre propunerea de inițiere de către Primarul Sectai Sector 3» vă transmitem hflui proiect:


1) Hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a imobilului situat în strada Dristorului nr. 102, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Cultură

Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Documentele care au stat la baza întocmirii proiectelor:

-HCLS3 nr.232/18.06.2018 privind schimbarea destinației imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr.102, sector 3, care aparține Grădiniței nr.239, corp A, în vederea demolării acestuia.

- Avizul conform nr,10196/03.08.2018 al Ministerului Educației Naționale1