Hotărârea nr. 360/2018

HCLS3 nr.360 din 14.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str. Lucretiu Pătrăscanu si asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 3-5 Sector 3”

9    9

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.08.2018

9    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 157987/CP/06.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 157733/06.08.2018 al Direcției Investiții și

Achiziții si Direcției învățământ Cultură;

-    HCLS 3 nr. 27/29.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucretiu Pătrăscanu nr. 12, Sector 3;

9    9    7    7

-    Adresa nr. 157739/06.08.2018 a Direcției Investiții si Achiziții;

9    9    9    9    7

A

In conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „CNI” SA, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, pe bază de protocol, a amplasamentului imobilului cămin - internat din cadrul Liceului Teoretic „Nichita Stănescu”, situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3 și aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, în suprafață construită de 856 mp și teren

aferent, identificat potrivit Cărții funciare nr. 213103, nr. topografic 213103-03, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „CNI” SA a obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 3-5 Sector 3”.

9    }

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al Sectorului 3 se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de Sector 3 al Municipiului București în valoare de 364.069,79 lei cu TVA.

Art.6. Consiliul Local al Sectorului 3 se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

NR. 560 DIN 14.08.2018


CABINET PRIMAR


,^î
TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX {004 021} 318 03 04 E-MAit cabmetpri Calea Dudești nr. 191, sector 3, 0310&4, București, w


ROMANIA

rsie-zoisi sÂsBATORtM împreună


RSgtBVORțgS-FO

sfw.pFfmafie3.ro

CABINET PRIMAR

. /st>£ ,


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI" SA, a amplasamentului dîn str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3"

îmbunătățirea condițiilor de studiu existente în unitățile de învățământ din Sectorul 3, prin realizarea unor lucrări de infrastructură, reprezintă o temă extrem de importantă pentru autoritatea publică locală a Sectorului 3. în acest scop, în ultimii ani, a fost demarat un amplu program de modernizare și reabilitare termică a unităților de învățământ preuniversitar din sector, pentru care au fost alocate sume importante, atât de la bugetul de stat (prin P.N.D.L.), cât și de la bugetul local, astfel încât, o mare parte din acestea, au beneficiat de lucrări de modernizare/reabilitare.

Având în vedere necesitatea realizării unor investiții la unele imobile aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, a fost întocmită documentația tehnico-economică pentru imobilul situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.12, pentru care s-a emis Certificatul de urbanism cu nr. 2443 din 17.11.2017, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 27/29.01.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferențî următorului obiectiv:

Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3.

Obiectivul general al prezentului proiect îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului, inclusiv măsuri de consolidare, în vederea reorganizării spațiilor pentru crearea funcțiunii inițiale de cămin-internat.

Având în vedere necesitatea realizării acestui obiectiv de investiții și ținând seama de raportul comun de specialitate al Direcției de Investiții și Achiziții și Direcției învățământ Cultură, propun spre adoptare Consiliului Local Sector 3, proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI" SA, a amplasamentului str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții.
DIRECȚIA INVESTIȚII Și ACHIZIȚII

TELEFON (004 021) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 31S 03 04 E-MAIL investitiiachjzitH@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a

amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și

modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3”

îmbunătățirea condițiilor de studiu existente în unitățile de învățământ din Sectorul 3, prin realizarea unor lucrări de infrastructură, reprezintă o temă extrem de importantă pentru autoritatea publică locală a Sectorului 3. în acest scop, în ultimii ani, a fost demarat un amplu program de modernizare și reabilitare termică a unităților de învățământ preuniversitar din sector, pentru care au fost alocate sume importante, atât de la bugetul de stat (prin P.N.D.L.), cât și de la bugetul local, astfel încât, o mare parte din acestea, au beneficiat de lucrări de modemizare/reabilitare.

Având în vedere necesitatea realizării acestui obiectiv de investiții, a fost întocmită documentația tehnico-economică pentru imobilul situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, pentru care s-a emis Certificatul de urbanism cu nr. 2443 din 17.11.2017, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 27/29.01.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului:

• Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil situat în str.

Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3.

Terenul, în suprafață de 40 855 mp, pe care este amplasat imobilul din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, se află în proprietatea Municipiului București și este în administrarea Consiliului Local Sector 3 (în baza Legii învățământului nr. 84/08.12.1995 - Protocol nr. 9145/19.10.2009 emis de Municipiul București). Identificarea imobilului s-a făcut pe baza planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru care s-a folosit descrierea „strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3, lot 1, sector 3”, conform adresei Primăriei Municipiului București -Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru nr. 1232705/10.04.2014 pentru confirmarea adresei poștale/administrative.

Construcția se încadrează în categoria de importanță ”C” - normală (conf. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții Anexa 3) clasa II de importanță conform Normativului PI00/2013 Cod de proiectare seismică:

Corpul C13 - Rh: S+P+3E; Sconstr desf: 3409,25 mp, corp de clădire propus spre consolidare, reabilitare termică, modernizare;

Corpul C12 - Rh: P; Sconstr desf: 99 mp, corp de clădire propus spre desființare, în acest context, în urma expertizării, din punct de vedere seismic, imobilul situat pe str.

Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, sector 3, unde până de curând au funcționat unele servicii de utilitate


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


publică, a fost încadrat în categoria de risc seismic RsII, necesitând măsuri suplimentare de punere în siguranță și pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică și modernizare.

în consecință, ținând cont de bugetul limitat al Consiliului Local al Sectorului 3, cât și de necesitățile imediate pentru efectuarea lucrărilor impuse de expertiza tehnică - în sensul punerii în siguranță a clădirii, este necesară includerea obiectivului în planul de investiții și predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNF’ SA, a amplasamentului str. Lucrețiu Pătrășcanu în vederea implementării proiectului „Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3”.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNF’ SA, a amplasamentului str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3".


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII, SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


DIRECȚIA INVAȚAMANT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SI RELATH CU UNITĂȚILE DE CULT


MARIUS POPESCUIE ARADl


Întocmit

Nicolae Veranîca
DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII 1 » * >

W®Ș>


TELEFON (004021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL rnve5titirachlzitii@prrmarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA

1918-201 E| SĂRBĂTORIM ÎMPREOMĂ


/Vn 3 y & //


Domnule Primar,

Având în vedere necesitatea realizării unor investiții la unel\ impune aiu&e/m administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, a fost întocmn^^g^^mația tehnico-economică pentru imobilul situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12 și se impune emiterea următoarei hotărâri de consiliu:

„ Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3"

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marius Popescu

întocmit Veronica Nicolae

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în

Regulamentul UE 679/2016, prmtr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1